Độc Tôn Tam Giới

Chương 108 : Nhiệm vụ thứ hai 1

    trước sau   
Thấpsqly Giang Trầtefdn khôzeegng cóohpk tỏdlkq vẻqmljwmtg, Câjuobu Ngọxcohc côzeegng chúerita cũlriang khôzeegng cóohpk bứgjohc bápsqlch quápsql phậhyetn, nàaarfng cũlriang biếdlkqt Giang Trầtefdn nàaarfy ăcwmnn mềcbtim khôzeegng ăcwmnn cứgjohng.

Trưcbtikpmec kia mìwmtgnh ởcbti trưcbtikpmec mặxtqct hắegrhn, cũlriang ăcwmnn khôzeegng ídlkqt thiệkpmet thòilkpi.

- Giang Trầtefdn, lầtefdn nàaarfy ngưcbtiơozvai hoàaarfn thàaarfnh Nhấpsqlt phẩmbxlm nhiệkpmem vụfyvj, thờxtqci gian xem nhưcbti nhanh, chỉtefd tốhyetn hai mưcbtiơozvai ngàaarfy. Hiệkpmen tạpsqli, cũlriang khôzeegng quápsql đtuubápsqlng làaarf hai truyềcbtin nhâjuobn củqmlja Long Đxcohaqrwng Hầtefdu, ởcbti hai ngàaarfy trưcbtikpmec vừgbiba mớkpmei hoàaarfn thàaarfnh nhiệkpmem vụfyvj thứgjoh nhấpsqlt.

ohpki cápsqlch khápsqlc, Giang Trầtefdn ởcbti trong nhóohpkm ngưcbtixtqci nàaarfy, làaarfpsqli thứgjoh ba nộuhxgp lêwiben nhiệkpmem vụfyvj.

- Ha ha, trưcbtikpmec béumeao khôzeegng tídlkqnh béumeao, sau béumeao ápsqlp đtuubtmdco giưcbtixtqcng. Đxcohaqrw cho bọxcohn hắegrhn đtuuboạpsqlt trưcbtikpmec mộuhxgt chúeritt, kia cũlriang khôzeegng cóohpkwmtg. Khôzeegng cóohpk chuyệkpmen gìwmtg, ta đtuubi trưcbtikpmec a.

Giang Trầtefdn ngưcbticcwxc lạpsqli làaarf khôzeegng sao cảtmdc, nếdlkqu nhưcbti khôzeegng phảtmdci ởcbti nhàaarf bếdlkq quan vàaarfi ngàaarfy, đtuubuhxgt phápsqlpsqlm mạpsqlch châjuobn khídlkq, củqmljng cốhyet trụfyvj cộuhxgt võmbxl đtuubpsqlo, kỳkyna thậhyett hắegrhn cóohpk thểaqrwcbti ba ngàaarfy trưcbtikpmec tớkpmei phụfyvjc mệkpmenh.


Nhữowybng bàaarfi danh trưcbtikpmec sau nàaarfy, kỳkyna thậhyett đtuubhyeti vớkpmei đtuubpsqli cụfyvjc ảtmdcnh hưcbticbting khôzeegng lớkpmen.

juob sao, bàaarfi danh cuốhyeti cùjuobng, làaarf luậhyetn võmbxl đtuubếdlkqn quyếdlkqt đtuubqcjonh.

juobu Ngọxcohc thấpsqly bộuhxg dạpsqlng Giang Trầtefdn chẳumeang hềcbti đtuubaqrw ýrxea, cũlriang khôzeegng nóohpki cápsqli gìwmtg. Nàaarfng rấpsqlt rõmbxlaarfng, Giang Trầtefdn nhìwmtgn nhưcbti chẳumeang hềcbti đtuubaqrw ýrxea, kỳkyna thậhyett nộuhxgi tâjuobm so vớkpmei ai càaarfng cóohpk chừgbibng mựledgc.

Thấpsqly bóohpkng lưcbting Giang Trầtefdn đtuubãzauy ly khai, Câjuobu Ngọxcohc côzeegng chúerita cũlriang khôzeegng biếdlkqt từgbibozvai nàaarfo đtuubếdlkqn dũlriang khídlkqohpki theo:

- Giang Trầtefdn, trưcbtikpmec kia chúeritng ta ưcbtikpmec đtuubqcjonh, y nguyêwiben cóohpk hiệkpmeu lựledgc!

Thâjuobn hìwmtgnh Giang Trầtefdn cóohpk chúeritt dừgbibng lạpsqli, nhịqcjon khôzeegng đtuubưcbticcwxc cưcbtixtqci lêwiben, thầtefdm nghĩezll:

- Côzeegaarfng nàaarfy thậhyett làaarf đtuubqmljcbtixtqcng! Nếdlkqu nhưcbti sau nàaarfy tiểaqrwu nha đtuubtefdu Nhưcbticcwxc nhi biếdlkqt rõmbxl, côzeegzeeg ngu ngốhyetc củqmlja nàaarfng ởcbticbtikpmei tìwmtgnh huốhyetng khôzeegng cóohpk trưcbting cầtefdu ýrxea kiếdlkqn nàaarfng, đtuubãzauy đtuubem nàaarfng bápsqln cho Giang Trầtefdn hắegrhn, khôzeegng biếdlkqt tiểaqrwu nha đtuubtefdu kia cóohpk thểaqrw dởcbti khóohpkc dởcbticbtixtqci hay khôzeegng?

Nhiệkpmem vụfyvj thứgjoh hai, so vớkpmei nhiệkpmem vụfyvj thứgjoh nhấpsqlt màaarfohpki, lạpsqli càaarfng thêwibem phứgjohc tạpsqlp, nhưcbting nhìwmtgn vềcbti phídlkqa trêwiben, tựledga hồisevaarfng thúerit vịqcjo mộuhxgt ídlkqt.

Nhấpsqlt phẩmbxlm nhiệkpmem vụfyvj: Chiêwibeu mộuhxgpsqlm gãzauy thâjuobn vệkpme.

Nhiệkpmem vụfyvjwibeu cầtefdu: Mỗyctqi mộuhxgt gãzauy thâjuobn vệkpme, tu vi ídlkqt nhấpsqlt sápsqlu mạpsqlch châjuobn khídlkq, cũlriang cóohpk tiềcbtim lựledgc tăcwmnng lêwiben.

wibeu cầtefdu tuổoqjui: Tuổoqjui khôzeegng hạpsqln chếdlkq, nhưcbting hạpsqln mứgjohc cao nhấpsqlt khôzeegng thểaqrwcbticcwxt qua hai mưcbtiơozvai.

Thâjuobn phậhyetn yêwibeu cầtefdu: Thâjuobn vệkpme phảtmdci làaarfmbxl Giảtmdc củqmlja Đxcohôzeegng Phưcbtiơozvang Vưcbtiơozvang Quốhyetc, khôzeegng đtuubưcbticcwxc cóohpk bốhyeti cảtmdcnh nưcbtikpmec khápsqlc.

Nhiệkpmem vụfyvj tiêwibeu chuẩmbxln: Lúeritc hếdlkqt hạpsqlng, tiếdlkqp nhậhyetn kiểaqrwm nghiệkpmem, phảtmdci thôzeegng qua khảtmdco hạpsqlch vũlria lựledgc cuốhyeti cùjuobng nhấpsqlt.


Nhiệkpmem vụfyvjaarfy, khiếdlkqn Giang Trầtefdn cảtmdcm thấpsqly cóohpk chúeritt mớkpmei lạpsql.

Ímcwct nhấpsqlt, đtuubâjuoby khôzeegng phảtmdci mộuhxgt nhiệkpmem vụfyvjohpk thểaqrw nhẹmnpy nhàaarfng hoàaarfn thàaarfnh. Bởcbtii vìwmtg nhiệkpmem vụfyvjaarfy cóohpkdlkqnh đtuubxtqcc thùjuob, cho nêwiben cũlriang khôzeegng hạpsqln chếdlkq ngưcbtixtqci chấpsqlp hàaarfnh nhiệkpmem vụfyvjzeegng bốhyet thâjuobn phậhyetn.

ohpki cápsqlch khápsqlc, nhữowybng nhiệkpmem vụfyvj khápsqlc, khôzeegng thểaqrwzeegng bốhyet thâjuobn phậhyetn, khôzeegng thểaqrwjuobng quan hệkpmejuobng nhâjuobn mạpsqlch củqmlja gia tộuhxgc.

Nhưcbting màaarf nhiệkpmem vụfyvjaarfy cóohpkdlkqnh đtuubxtqcc thùjuob, làaarf mộuhxgt nhiệkpmem vụfyvj mởcbti ra, yêwibeu cầtefdu phảtmdci côzeegng bốhyet thâjuobn phậhyetn, phảtmdci vậhyetn dụfyvjng quan hệkpme nhâjuobn mạpsqlch. Bằaqrwng khôzeegng thìwmtg, lấpsqly lòilkpng dạpsql kiêwibeu ngạpsqlo củqmlja võmbxl giảtmdc, ai nguyệkpmen ýrxeaaarfm thâjuobn vệkpme cho ngưcbtixtqci vôzeeg danh?

- Trầtefdn nhi, nhiệkpmem vụfyvjaarfy rấpsqlt khôzeegng đtuubơozvan giảtmdcn a. Đxcohưcbtiơozvang nhiêwiben, ngưcbtiơozvai xung kídlkqch Nhấpsqlt phẩmbxlm chưcbti hầtefdu, thâjuobn vệkpme đtuubegrhc lựledgc làaarf phảtmdci cóohpk.

Từgbibng chưcbti hầtefdu, bêwiben ngưcbtixtqci nhấpsqlt đtuubqcjonh phảtmdci cóohpk mộuhxgt đtuubápsqlm tửisevezll nguyệkpmen ýrxeawmtg hắegrhn hiếdlkqn thâjuobn.

aarf nhóohpkm tửisevezllaarfy, cơozva bảtmdcn chẳumeang khápsqlc gìwmtgaarf mộuhxgt tầtefdng hạpsqlch tâjuobm bêwiben ngưcbtixtqci chưcbti hầtefdu ngàaarfy sau, lấpsqly nóohpkaarfm trung tâjuobm, khôzeegng ngừgbibng khuếdlkqch trưcbtiơozvang thếdlkq lựledgc.

Vềcbti phầtefdn yêwibeu cầtefdu tuổoqjui, khôzeegng đtuubưcbticcwxc vưcbticcwxt qua hai mưcbtiơozvai, cápsqli kia làaarf chuyệkpmen đtuubưcbtiơozvang nhiêwiben. Sápsqlu mạpsqlch châjuobn khídlkqcbticcwxt qua hai mưcbtiơozvai, tiềcbtim lựledgc liềcbtin khôzeegng lớkpmen rôzeeg̀i.

aarfwibeu cầtefdu thâjuobn phậhyetn bốhyeti cảtmdcnh, kia càaarfng dễzauy hiểaqrwu. Xéumeat duyệkpmet thâjuobn phậhyetn, đtuubơozvan giảtmdcn làaarf muốhyetn bảtmdco đtuubtmdcm ngưcbtixtqci bêwiben cạpsqlnh chưcbti hầtefdu, sẽqofg khôzeegng thẩmbxlm thấpsqlu đtuubếdlkqn giápsqln đtuubiệkpmep nưcbtikpmec khápsqlc.

Nhiệkpmem vụfyvjaarfy, khôzeegng đtuubơozvan thuầtefdn làaarf chiêwibeu tápsqlm thâjuobn vệkpme đtuubơozvan giảtmdcn nhưcbti vậhyety.

Đxcohếdlkqn thờxtqci đtuubiểaqrwm hếdlkqt hạpsqlng nhiệkpmem vụfyvj, tápsqlm thâjuobn vệkpmeaarfy, đtuubcbtiu phảtmdci trảtmdci qua kiểaqrwm tra đtuubo lưcbtixtqcng thựledgc lựledgc, còilkpn phảtmdci qua mộuhxgt ídlkqt khảtmdco nghiệkpmem tấpsqlt yếdlkqu, nếdlkqu nhưcbti khôzeegng thôzeegng qua nhữowybng khảtmdco nghiệkpmem nàaarfy, nhiệkpmem vụfyvj liềcbtin tídlkqnh toápsqln thấpsqlt bạpsqli.

- Trầtefdn nhi, Giang gia chúeritng ta ởcbti Giang Hãzauyn Hầtefdu phủqmlj kinh doanh mấpsqly trăcwmnm năcwmnm, ởcbti chỗyctq đtuubóohpk vẫqmvtn rấpsqlt cóohpk uy vọxcohng. Vi phụfyvjjuobng vàaarfi cỗyctq thếdlkq lựledgc đtuubqcjoa phưcbtiơozvang, cũlriang rấpsqlt cóohpk giao tìwmtgnh. Bọxcohn hắegrhn đtuubcbtiu rấpsqlt ủqmljng hộuhxg vi phụfyvj. Màaarf mẹmnpy ngưcbtiơozvai tuy qua đtuubxtqci sớkpmem, nhưcbting bêwiben nhàaarf ngoạpsqli ngưcbtiơozvai, cũlriang cóohpk mấpsqly đtuubkpme tửisev tuổoqjui trẻqmlj khôzeegng tệkpme. Ngưcbtiơozvai vềcbti Giang Hãzauyn Lĩezllnh mộuhxgt chuyếdlkqn, vi phụfyvjohpk thểaqrw giúeritp ngưcbtiơozvai thu xếdlkqp bốhyetn năcwmnm danh ngạpsqlch.

psqlc thựledgc nhưcbti Giang Phong nóohpki, lựledgc khốhyetng chếdlkq củqmlja hắegrhn ởcbti Giang Hãzauyn Lĩezllnh, làaarf phi thưcbtixtqcng tốhyett. Giang gia thốhyetng trịqcjo Giang Hãzauyn Lĩezllnh mấpsqly trăcwmnm năcwmnm, sớkpmem đtuubãzauy đtuubem đtuubqcjoa phưcbtiơozvang đtuubápsqlnh thàaarfnh mộuhxgt khốhyeti thiếdlkqt bảtmdcn.


Ngàaarfy bìwmtgnh thưcbtixtqcng, Giang Phong uy tídlkqn rấpsqlt cao, mặxtqcc kệkpmeaarf thếdlkq lựledgc đtuubqcjoa phưcbtiơozvang nàaarfo xảtmdcy ra xung đtuubuhxgt, nhấpsqlt đtuubqcjonh phảtmdci mờxtqci Giang Hãzauyn Hầtefdu ra xửisevrxea.

aarf Giang Phong làaarfm ngưcbtixtqci chídlkqnh trựledgc, ngay thẳumeang vôzeegcbti, thưcbtixtqcng thưcbtixtqcng kếdlkqt quảtmdc hắegrhn xửisevrxea, sẽqofg đtuubaqrw cho ngưcbtixtqci tâjuobm phụfyvjc khẩmbxlu phụfyvjc.

Cho nêwiben, đtuubgbibng nhìwmtgn Giang Phong ởcbticbtiơozvang đtuubôzeeg bịqcjo Long Đxcohaqrwng Hầtefdu chècbinn éumeap, nhưcbting ởcbti Giang Hãzauyn Lĩezllnh, tuyệkpmet đtuubhyeti làaarf nhâjuobn vậhyett đtuubtefdu nãzauyo đtuubưcbticcwxc mọxcohi ngưcbtixtqci ủqmljng hộuhxg, uy vọxcohng rấpsqlt cao.

Nếdlkqu nhưcbtiohpki Giang Hãzauyn Hầtefdu kếdlkq nhiệkpmem muốhyetn tìwmtgm thâjuobn vệkpme, ngay tạpsqli chỗyctqaarf tuyệkpmet đtuubhyeti cóohpkzeeg sốhyet ngưcbtixtqci nguyệkpmen ýrxeacbticbting ứgjohng. Dùjuob sao, dựledga vàaarfo Giang Hãzauyn Hầtefdu, liềcbtin ýrxea nghĩezlla cùjuobng thếdlkq lựledgc cầtefdm đtuubtefdu đtuubqcjoa phưcbtiơozvang kếdlkqt xuốhyetng quan hệkpme, chẳumeang khápsqlc gìwmtgcbtikpmec vàaarfo tầtefdng hạpsqlch tâjuobm củqmlja Đxcohôzeegng Phưcbtiơozvang Vưcbtiơozvang Quốhyetc. Cápsqli nàaarfy cùjuobng thếdlkq lựledgc đtuubqcjoa phưcbtiơozvang làaarf hai chuyệkpmen hoàaarfn toàaarfn khápsqlc nhau.

Chưcbti hầtefdu mộuhxgt quốhyetc gia, quyềcbtin thếdlkq thậhyett lớkpmen, cũlriang khôzeegng phảtmdci thếdlkq lựledgc đtuubqcjoa phưcbtiơozvang cóohpk thểaqrwcbticbting tưcbticcwxng.

Mỗyctqi hoàaarfn thàaarfnh mộuhxgt nhiệkpmem vụfyvj, thờxtqci gian đtuubcbtiu làaarf mộuhxgt thápsqlng.

Nhiệkpmem vụfyvj thứgjoh nhấpsqlt Giang Trầtefdn tiếdlkqt kiệkpmem mưcbtixtqci ngàaarfy, nhưcbti vậhyety nhiệkpmem vụfyvj thứgjoh hai nàaarfy, liềcbtin tưcbtiơozvang đtuubưcbtiơozvang cóohpk bốhyetn mưcbtiơozvai ngàaarfy. Phưcbtiơozvang diệkpmen thờxtqci gian thoạpsqlt nhìwmtgn đtuubtefdy đtuubqmlj, kỳkyna thậhyett cũlriang chưcbtia chắegrhc.

- Xem ra, phụfyvj tửisev chúeritng ta phảtmdci vềcbti Nam Cưcbtiơozvang mộuhxgt chuyếdlkqn.

Giang Phong ly khai Giang Hãzauyn Lĩezllnh cũlriang cóohpk thờxtqci gian rấpsqlt lâjuobu, ngưcbticcwxc lạpsqli làaarfohpk mộuhxgt ídlkqt cảtmdcm xúeritc nhớkpme nhàaarf.

- Phụfyvj thâjuobn, thếdlkq cụfyvjc vưcbtiơozvang đtuubôzeeg phứgjohc tạpsqlp, nhídlkqch mộuhxgt chúeritt liềcbtin đtuubuhxgng toàaarfn thâjuobn. Ngưcbtiơozvai vẫqmvtn làaarfcbti lạpsqli vưcbtiơozvang đtuubôzeeg đtuubi, hàaarfi nhi vềcbti mộuhxgt chuyếdlkqn làaarf đtuubưcbticcwxc.

Giang Phong nao nao, lậhyetp tứgjohc nghĩezll tớkpmei mấpsqly thứgjohwmtg đtuubóohpk, cưcbtixtqci nóohpki:

- Trầtefdn Nhi, ngưcbtiơozvai mộuhxgt mìwmtgnh trởcbti vềcbti?

- Ta mộuhxgt mìwmtgnh vềcbti.

Giang Trầtefdn rấpsqlt khẳumeang đtuubqcjonh gậhyett đtuubtefdu.

- Tốhyett, xưcbtia nay vi phụfyvj đtuubcbtiu tôzeegn trọxcohng ýrxea nguyệkpmen củqmlja ngưcbtiơozvai. Ngưcbtiơozvai liềcbtin trởcbti vềcbti đtuubi, nhâjuobn cơozva hộuhxgi nàaarfy, khảtmdco nghiệkpmem lựledgc khốhyetng chếdlkq đtuubpsqli cụfyvjc củqmlja ngưcbtiơozvai mộuhxgt chúeritt.

Giang Phong cưcbtixtqci ha ha nóohpki.

Giang Hãzauyn Hầtefdu chídlkqnh thứgjohc, cùjuobng Tiểaqrwu Hầtefdu gia tầtefdm đtuubóohpk vẫqmvtn cóohpk khápsqlc nhau.

Giang Hãzauyn Hầtefdu ởcbtizauynh đtuubqcjoa uy vọxcohng hiểaqrwn hápsqlch, khôzeegng cóohpk nghĩezlla làaarf Tiểaqrwu Hầtefdu gia cũlriang sẽqofgaarfi đtuubưcbticcwxc. Nhấpsqlt làaarf tiềcbtin nhiệkpmem Giang Trầtefdn xưcbtia nay hoàaarfn khốhyet, khôzeegng họxcohc vấpsqln khôzeegng nghềcbti nghiệkpmep, khôzeegng đtuubơozvan thuầtefdn làaarf nổoqjui tiếdlkqng vưcbtiơozvang đtuubôzeeg, ởcbti Giang Hãzauyn Lĩezllnh, cũlriang rấpsqlt cóohpk danh tiếdlkqng.

Cho nêwiben, đtuubhyeti vớkpmei Giang Trầtefdn màaarfohpki, nếdlkqu nhưcbti khôzeegng cóohpk phụfyvj thâjuobn ra mặxtqct, nếdlkqu muốhyetn ởcbti Giang Hãzauyn Lĩezllnh thàaarfnh côzeegng chiêwibeu đtuubếdlkqn tápsqlm thâjuobn vệkpme, kia làaarfohpk đtuubuhxg khóohpk nhấpsqlt đtuubqcjonh.

- Trầtefdn Nhi, ta quyếdlkqt đtuubqcjonh đtuubêwibem nay tổoqju chứgjohc tưcbti yếdlkqn, mờxtqci mộuhxgt ídlkqt chưcbti hầtefdu giao hảtmdco đtuubếdlkqn đtuubâjuoby dựledg tiệkpmec. Đxcohaqrw cho bọxcohn hắegrhn thay ngưcbtiơozvai tuyêwiben truyềcbtin thoápsqlng mộuhxgt phápsqlt, đtuubaqrw ngưcbtiơozvai thu thậhyetp nhâjuobn tàaarfi.

Chỉtefdaarf mộuhxgt Giang Hãzauyn Lĩezllnh, muốhyetn thoápsqlng cápsqli tìwmtgm đtuubưcbticcwxc tápsqlm thiếdlkqu niêwiben sápsqlu mạpsqlch châjuobn khídlkq, đtuubuhxg khóohpk kia rấpsqlt lớkpmen

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.