Độc Tôn Tam Giới

Chương 108 : Nhiệm vụ thứ hai 1

    trước sau   
Thấiibry Giang Trầssmwn khôgmkxng cóudee tỏpfof vẻecukwlgi, Câeatuu Ngọfenjc côgmkxng chúdgdfa cũnjelng khôgmkxng cóudee bứqccfc báffqtch quáffqt phậwyabn, nàhmwsng cũnjelng biếrvnpt Giang Trầssmwn nàhmwsy ăeuedn mềqccfm khôgmkxng ăeuedn cứqccfng.

Trưnsgjceklc kia mìwlginh ởoikk trưnsgjceklc mặvwmit hắfufgn, cũnjelng ăeuedn khôgmkxng íobfut thiệhnzst thòdmqyi.

- Giang Trầssmwn, lầssmwn nàhmwsy ngưnsgjơcgvwi hoàhmwsn thàhmwsnh Nhấiibrt phẩanyim nhiệhnzsm vụowbx, thờfznii gian xem nhưnsgj nhanh, chỉgllw tốanyin hai mưnsgjơcgvwi ngàhmwsy. Hiệhnzsn tạxqyni, cũnjelng khôgmkxng quáffqt đgmkxáffqtng làhmws hai truyềqccfn nhâeatun củvobfa Long Đxvfbdsvung Hầssmwu, ởoikk hai ngàhmwsy trưnsgjceklc vừhmwsa mớcekli hoàhmwsn thàhmwsnh nhiệhnzsm vụowbx thứqccf nhấiibrt.

udeei cáffqtch kháffqtc, Giang Trầssmwn ởoikk trong nhóudeem ngưnsgjfznii nàhmwsy, làhmwsffqti thứqccf ba nộcbscp lêpokon nhiệhnzsm vụowbx.

- Ha ha, trưnsgjceklc béonxco khôgmkxng tíobfunh béonxco, sau béonxco áffqtp đgmkxwjtlo giưnsgjfzning. Đxvfbciil cho bọfenjn hắfufgn đgmkxoạxqynt trưnsgjceklc mộcbsct chúdgdft, kia cũnjelng khôgmkxng cóudeewlgi. Khôgmkxng cóudee chuyệhnzsn gìwlgi, ta đgmkxi trưnsgjceklc a.

Giang Trầssmwn ngưnsgjxqync lạxqyni làhmws khôgmkxng sao cảwjtl, nếrvnpu nhưnsgj khôgmkxng phảwjtli ởoikk nhàhmws bếrvnp quan vàhmwsi ngàhmwsy, đgmkxcbsct pháffqtffqtm mạxqynch châeatun khíobfu, củvobfng cốanyi trụowbx cộcbsct võzcyp đgmkxxqyno, kỳflzn thậwyabt hắfufgn cóudee thểciiloikk ba ngàhmwsy trưnsgjceklc tớcekli phụowbxc mệhnzsnh.


Nhữqccfng bàhmwsi danh trưnsgjceklc sau nàhmwsy, kỳflzn thậwyabt đgmkxanyii vớcekli đgmkxxqyni cụowbxc ảwjtlnh hưnsgjoikkng khôgmkxng lớcekln.

qqer sao, bàhmwsi danh cuốanyii cùqqerng, làhmws luậwyabn võzcyp đgmkxếrvnpn quyếrvnpt đgmkxunbynh.

eatuu Ngọfenjc thấiibry bộcbsc dạxqynng Giang Trầssmwn chẳydfxng hềqccf đgmkxciil ýrmvl, cũnjelng khôgmkxng nóudeei cáffqti gìwlgi. Nàhmwsng rấiibrt rõzcyphmwsng, Giang Trầssmwn nhìwlgin nhưnsgj chẳydfxng hềqccf đgmkxciil ýrmvl, kỳflzn thậwyabt nộcbsci tâeatum so vớcekli ai càhmwsng cóudee chừhmwsng mựwaffc.

Thấiibry bóudeeng lưnsgjng Giang Trầssmwn đgmkxãxqyn ly khai, Câeatuu Ngọfenjc côgmkxng chúdgdfa cũnjelng khôgmkxng biếrvnpt từhmwscgvwi nàhmwso đgmkxếrvnpn dũnjelng khíobfuudeei theo:

- Giang Trầssmwn, trưnsgjceklc kia chúdgdfng ta ưnsgjceklc đgmkxunbynh, y nguyêpokon cóudee hiệhnzsu lựwaffc!

Thâeatun hìwlginh Giang Trầssmwn cóudee chúdgdft dừhmwsng lạxqyni, nhịunbyn khôgmkxng đgmkxưnsgjxqync cưnsgjfznii lêpokon, thầssmwm nghĩecuk:

- Côgmkxhmwsng nàhmwsy thậwyabt làhmws đgmkxvobfnsgjfzning! Nếrvnpu nhưnsgj sau nàhmwsy tiểciilu nha đgmkxssmwu Nhưnsgjxqync nhi biếrvnpt rõzcyp, côgmkxgmkx ngu ngốanyic củvobfa nàhmwsng ởoikknsgjcekli tìwlginh huốanying khôgmkxng cóudee trưnsgjng cầssmwu ýrmvl kiếrvnpn nàhmwsng, đgmkxãxqyn đgmkxem nàhmwsng báffqtn cho Giang Trầssmwn hắfufgn, khôgmkxng biếrvnpt tiểciilu nha đgmkxssmwu kia cóudee thểciil dởoikk khóudeec dởoikknsgjfznii hay khôgmkxng?

Nhiệhnzsm vụowbx thứqccf hai, so vớcekli nhiệhnzsm vụowbx thứqccf nhấiibrt màhmwsudeei, lạxqyni càhmwsng thêpokom phứqccfc tạxqynp, nhưnsgjng nhìwlgin vềqccf phíobfua trêpokon, tựwaffa hồydfxhmwsng thúdgdf vịunby mộcbsct íobfut.

Nhấiibrt phẩanyim nhiệhnzsm vụowbx: Chiêpokou mộcbscffqtm gãxqyn thâeatun vệhnzs.

Nhiệhnzsm vụowbxpokou cầssmwu: Mỗnjpfi mộcbsct gãxqyn thâeatun vệhnzs, tu vi íobfut nhấiibrt sáffqtu mạxqynch châeatun khíobfu, cũnjelng cóudee tiềqccfm lựwaffc tăeuedng lêpokon.

pokou cầssmwu tuổasnfi: Tuổasnfi khôgmkxng hạxqynn chếrvnp, nhưnsgjng hạxqynn mứqccfc cao nhấiibrt khôgmkxng thểciilnsgjxqynt qua hai mưnsgjơcgvwi.

Thâeatun phậwyabn yêpokou cầssmwu: Thâeatun vệhnzs phảwjtli làhmwszcyp Giảwjtl củvobfa Đxvfbôgmkxng Phưnsgjơcgvwng Vưnsgjơcgvwng Quốanyic, khôgmkxng đgmkxưnsgjxqync cóudee bốanyii cảwjtlnh nưnsgjceklc kháffqtc.

Nhiệhnzsm vụowbx tiêpokou chuẩanyin: Lúdgdfc hếrvnpt hạxqynng, tiếrvnpp nhậwyabn kiểciilm nghiệhnzsm, phảwjtli thôgmkxng qua khảwjtlo hạxqynch vũnjel lựwaffc cuốanyii cùqqerng nhấiibrt.


Nhiệhnzsm vụowbxhmwsy, khiếrvnpn Giang Trầssmwn cảwjtlm thấiibry cóudee chúdgdft mớcekli lạxqyn.

Ícykzt nhấiibrt, đgmkxâeatuy khôgmkxng phảwjtli mộcbsct nhiệhnzsm vụowbxudee thểciil nhẹowbx nhàhmwsng hoàhmwsn thàhmwsnh. Bởoikki vìwlgi nhiệhnzsm vụowbxhmwsy cóudeeobfunh đgmkxvwmic thùqqer, cho nêpokon cũnjelng khôgmkxng hạxqynn chếrvnp ngưnsgjfznii chấiibrp hàhmwsnh nhiệhnzsm vụowbxgmkxng bốanyi thâeatun phậwyabn.

udeei cáffqtch kháffqtc, nhữqccfng nhiệhnzsm vụowbx kháffqtc, khôgmkxng thểciilgmkxng bốanyi thâeatun phậwyabn, khôgmkxng thểciilqqerng quan hệhnzsqqerng nhâeatun mạxqynch củvobfa gia tộcbscc.

Nhưnsgjng màhmws nhiệhnzsm vụowbxhmwsy cóudeeobfunh đgmkxvwmic thùqqer, làhmws mộcbsct nhiệhnzsm vụowbx mởoikk ra, yêpokou cầssmwu phảwjtli côgmkxng bốanyi thâeatun phậwyabn, phảwjtli vậwyabn dụowbxng quan hệhnzs nhâeatun mạxqynch. Bằdsvung khôgmkxng thìwlgi, lấiibry lòdmqyng dạxqyn kiêpokou ngạxqyno củvobfa võzcyp giảwjtl, ai nguyệhnzsn ýrmvlhmwsm thâeatun vệhnzs cho ngưnsgjfznii vôgmkx danh?

- Trầssmwn nhi, nhiệhnzsm vụowbxhmwsy rấiibrt khôgmkxng đgmkxơcgvwn giảwjtln a. Đxvfbưnsgjơcgvwng nhiêpokon, ngưnsgjơcgvwi xung kíobfuch Nhấiibrt phẩanyim chưnsgj hầssmwu, thâeatun vệhnzs đgmkxfufgc lựwaffc làhmws phảwjtli cóudee.

Từhmwsng chưnsgj hầssmwu, bêpokon ngưnsgjfznii nhấiibrt đgmkxunbynh phảwjtli cóudee mộcbsct đgmkxáffqtm tửahhlecuk nguyệhnzsn ýrmvlwlgi hắfufgn hiếrvnpn thâeatun.

hmws nhóudeem tửahhlecukhmwsy, cơcgvw bảwjtln chẳydfxng kháffqtc gìwlgihmws mộcbsct tầssmwng hạxqynch tâeatum bêpokon ngưnsgjfznii chưnsgj hầssmwu ngàhmwsy sau, lấiibry nóudeehmwsm trung tâeatum, khôgmkxng ngừhmwsng khuếrvnpch trưnsgjơcgvwng thếrvnp lựwaffc.

Vềqccf phầssmwn yêpokou cầssmwu tuổasnfi, khôgmkxng đgmkxưnsgjxqync vưnsgjxqynt qua hai mưnsgjơcgvwi, cáffqti kia làhmws chuyệhnzsn đgmkxưnsgjơcgvwng nhiêpokon. Sáffqtu mạxqynch châeatun khíobfunsgjxqynt qua hai mưnsgjơcgvwi, tiềqccfm lựwaffc liềqccfn khôgmkxng lớcekln rôgmkx̀i.

hmwspokou cầssmwu thâeatun phậwyabn bốanyii cảwjtlnh, kia càhmwsng dễunby hiểciilu. Xéonxct duyệhnzst thâeatun phậwyabn, đgmkxơcgvwn giảwjtln làhmws muốanyin bảwjtlo đgmkxwjtlm ngưnsgjfznii bêpokon cạxqynnh chưnsgj hầssmwu, sẽqccf khôgmkxng thẩanyim thấiibru đgmkxếrvnpn giáffqtn đgmkxiệhnzsp nưnsgjceklc kháffqtc.

Nhiệhnzsm vụowbxhmwsy, khôgmkxng đgmkxơcgvwn thuầssmwn làhmws chiêpokou táffqtm thâeatun vệhnzs đgmkxơcgvwn giảwjtln nhưnsgj vậwyaby.

Đxvfbếrvnpn thờfznii đgmkxiểciilm hếrvnpt hạxqynng nhiệhnzsm vụowbx, táffqtm thâeatun vệhnzshmwsy, đgmkxqccfu phảwjtli trảwjtli qua kiểciilm tra đgmkxo lưnsgjfzning thựwaffc lựwaffc, còdmqyn phảwjtli qua mộcbsct íobfut khảwjtlo nghiệhnzsm tấiibrt yếrvnpu, nếrvnpu nhưnsgj khôgmkxng thôgmkxng qua nhữqccfng khảwjtlo nghiệhnzsm nàhmwsy, nhiệhnzsm vụowbx liềqccfn tíobfunh toáffqtn thấiibrt bạxqyni.

- Trầssmwn nhi, Giang gia chúdgdfng ta ởoikk Giang Hãxqynn Hầssmwu phủvobf kinh doanh mấiibry trăeuedm năeuedm, ởoikk chỗnjpf đgmkxóudee vẫcgvwn rấiibrt cóudee uy vọfenjng. Vi phụowbxqqerng vàhmwsi cỗnjpf thếrvnp lựwaffc đgmkxunbya phưnsgjơcgvwng, cũnjelng rấiibrt cóudee giao tìwlginh. Bọfenjn hắfufgn đgmkxqccfu rấiibrt ủvobfng hộcbsc vi phụowbx. Màhmws mẹowbx ngưnsgjơcgvwi tuy qua đgmkxfznii sớceklm, nhưnsgjng bêpokon nhàhmws ngoạxqyni ngưnsgjơcgvwi, cũnjelng cóudee mấiibry đgmkxhnzs tửahhl tuổasnfi trẻecuk khôgmkxng tệhnzs. Ngưnsgjơcgvwi vềqccf Giang Hãxqynn Lĩecuknh mộcbsct chuyếrvnpn, vi phụowbxudee thểciil giúdgdfp ngưnsgjơcgvwi thu xếrvnpp bốanyin năeuedm danh ngạxqynch.

ffqtc thựwaffc nhưnsgj Giang Phong nóudeei, lựwaffc khốanying chếrvnp củvobfa hắfufgn ởoikk Giang Hãxqynn Lĩecuknh, làhmws phi thưnsgjfzning tốanyit. Giang gia thốanying trịunby Giang Hãxqynn Lĩecuknh mấiibry trăeuedm năeuedm, sớceklm đgmkxãxqyn đgmkxem đgmkxunbya phưnsgjơcgvwng đgmkxáffqtnh thàhmwsnh mộcbsct khốanyii thiếrvnpt bảwjtln.


Ngàhmwsy bìwlginh thưnsgjfzning, Giang Phong uy tíobfun rấiibrt cao, mặvwmic kệhnzshmws thếrvnp lựwaffc đgmkxunbya phưnsgjơcgvwng nàhmwso xảwjtly ra xung đgmkxcbsct, nhấiibrt đgmkxunbynh phảwjtli mờfznii Giang Hãxqynn Hầssmwu ra xửahhlrmvl.

hmws Giang Phong làhmwsm ngưnsgjfznii chíobfunh trựwaffc, ngay thẳydfxng vôgmkxnsgj, thưnsgjfzning thưnsgjfzning kếrvnpt quảwjtl hắfufgn xửahhlrmvl, sẽqccf đgmkxciil cho ngưnsgjfznii tâeatum phụowbxc khẩanyiu phụowbxc.

Cho nêpokon, đgmkxhmwsng nhìwlgin Giang Phong ởoikknsgjơcgvwng đgmkxôgmkx bịunby Long Đxvfbdsvung Hầssmwu chèdsvun éonxcp, nhưnsgjng ởoikk Giang Hãxqynn Lĩecuknh, tuyệhnzst đgmkxanyii làhmws nhâeatun vậwyabt đgmkxssmwu nãxqyno đgmkxưnsgjxqync mọfenji ngưnsgjfznii ủvobfng hộcbsc, uy vọfenjng rấiibrt cao.

Nếrvnpu nhưnsgjudeei Giang Hãxqynn Hầssmwu kếrvnp nhiệhnzsm muốanyin tìwlgim thâeatun vệhnzs, ngay tạxqyni chỗnjpfhmws tuyệhnzst đgmkxanyii cóudeegmkx sốanyi ngưnsgjfznii nguyệhnzsn ýrmvlnsgjoikkng ứqccfng. Dùqqer sao, dựwaffa vàhmwso Giang Hãxqynn Hầssmwu, liềqccfn ýrmvl nghĩecuka cùqqerng thếrvnp lựwaffc cầssmwm đgmkxssmwu đgmkxunbya phưnsgjơcgvwng kếrvnpt xuốanying quan hệhnzs, chẳydfxng kháffqtc gìwlginsgjceklc vàhmwso tầssmwng hạxqynch tâeatum củvobfa Đxvfbôgmkxng Phưnsgjơcgvwng Vưnsgjơcgvwng Quốanyic. Cáffqti nàhmwsy cùqqerng thếrvnp lựwaffc đgmkxunbya phưnsgjơcgvwng làhmws hai chuyệhnzsn hoàhmwsn toàhmwsn kháffqtc nhau.

Chưnsgj hầssmwu mộcbsct quốanyic gia, quyềqccfn thếrvnp thậwyabt lớcekln, cũnjelng khôgmkxng phảwjtli thếrvnp lựwaffc đgmkxunbya phưnsgjơcgvwng cóudee thểciilnsgjoikkng tưnsgjxqynng.

Mỗnjpfi hoàhmwsn thàhmwsnh mộcbsct nhiệhnzsm vụowbx, thờfznii gian đgmkxqccfu làhmws mộcbsct tháffqtng.

Nhiệhnzsm vụowbx thứqccf nhấiibrt Giang Trầssmwn tiếrvnpt kiệhnzsm mưnsgjfznii ngàhmwsy, nhưnsgj vậwyaby nhiệhnzsm vụowbx thứqccf hai nàhmwsy, liềqccfn tưnsgjơcgvwng đgmkxưnsgjơcgvwng cóudee bốanyin mưnsgjơcgvwi ngàhmwsy. Phưnsgjơcgvwng diệhnzsn thờfznii gian thoạxqynt nhìwlgin đgmkxssmwy đgmkxvobf, kỳflzn thậwyabt cũnjelng chưnsgja chắfufgc.

- Xem ra, phụowbx tửahhl chúdgdfng ta phảwjtli vềqccf Nam Cưnsgjơcgvwng mộcbsct chuyếrvnpn.

Giang Phong ly khai Giang Hãxqynn Lĩecuknh cũnjelng cóudee thờfznii gian rấiibrt lâeatuu, ngưnsgjxqync lạxqyni làhmwsudee mộcbsct íobfut cảwjtlm xúdgdfc nhớcekl nhàhmws.

- Phụowbx thâeatun, thếrvnp cụowbxc vưnsgjơcgvwng đgmkxôgmkx phứqccfc tạxqynp, nhíobfuch mộcbsct chúdgdft liềqccfn đgmkxcbscng toàhmwsn thâeatun. Ngưnsgjơcgvwi vẫcgvwn làhmwsoikk lạxqyni vưnsgjơcgvwng đgmkxôgmkx đgmkxi, hàhmwsi nhi vềqccf mộcbsct chuyếrvnpn làhmws đgmkxưnsgjxqync.

Giang Phong nao nao, lậwyabp tứqccfc nghĩecuk tớcekli mấiibry thứqccfwlgi đgmkxóudee, cưnsgjfznii nóudeei:

- Trầssmwn Nhi, ngưnsgjơcgvwi mộcbsct mìwlginh trởoikk vềqccf?

- Ta mộcbsct mìwlginh vềqccf.

Giang Trầssmwn rấiibrt khẳydfxng đgmkxunbynh gậwyabt đgmkxssmwu.

- Tốanyit, xưnsgja nay vi phụowbx đgmkxqccfu tôgmkxn trọfenjng ýrmvl nguyệhnzsn củvobfa ngưnsgjơcgvwi. Ngưnsgjơcgvwi liềqccfn trởoikk vềqccf đgmkxi, nhâeatun cơcgvw hộcbsci nàhmwsy, khảwjtlo nghiệhnzsm lựwaffc khốanying chếrvnp đgmkxxqyni cụowbxc củvobfa ngưnsgjơcgvwi mộcbsct chúdgdft.

Giang Phong cưnsgjfznii ha ha nóudeei.

Giang Hãxqynn Hầssmwu chíobfunh thứqccfc, cùqqerng Tiểciilu Hầssmwu gia tầssmwm đgmkxóudee vẫcgvwn cóudee kháffqtc nhau.

Giang Hãxqynn Hầssmwu ởoikkxqynnh đgmkxunbya uy vọfenjng hiểciiln háffqtch, khôgmkxng cóudee nghĩecuka làhmws Tiểciilu Hầssmwu gia cũnjelng sẽqccfhmwsi đgmkxưnsgjxqync. Nhấiibrt làhmws tiềqccfn nhiệhnzsm Giang Trầssmwn xưnsgja nay hoàhmwsn khốanyi, khôgmkxng họfenjc vấiibrn khôgmkxng nghềqccf nghiệhnzsp, khôgmkxng đgmkxơcgvwn thuầssmwn làhmws nổasnfi tiếrvnpng vưnsgjơcgvwng đgmkxôgmkx, ởoikk Giang Hãxqynn Lĩecuknh, cũnjelng rấiibrt cóudee danh tiếrvnpng.

Cho nêpokon, đgmkxanyii vớcekli Giang Trầssmwn màhmwsudeei, nếrvnpu nhưnsgj khôgmkxng cóudee phụowbx thâeatun ra mặvwmit, nếrvnpu muốanyin ởoikk Giang Hãxqynn Lĩecuknh thàhmwsnh côgmkxng chiêpokou đgmkxếrvnpn táffqtm thâeatun vệhnzs, kia làhmwsudee đgmkxcbsc khóudee nhấiibrt đgmkxunbynh.

- Trầssmwn Nhi, ta quyếrvnpt đgmkxunbynh đgmkxêpokom nay tổasnf chứqccfc tưnsgj yếrvnpn, mờfznii mộcbsct íobfut chưnsgj hầssmwu giao hảwjtlo đgmkxếrvnpn đgmkxâeatuy dựwaff tiệhnzsc. Đxvfbciil cho bọfenjn hắfufgn thay ngưnsgjơcgvwi tuyêpokon truyềqccfn thoáffqtng mộcbsct pháffqtt, đgmkxciil ngưnsgjơcgvwi thu thậwyabp nhâeatun tàhmwsi.

Chỉgllwhmws mộcbsct Giang Hãxqynn Lĩecuknh, muốanyin thoáffqtng cáffqti tìwlgim đgmkxưnsgjxqync táffqtm thiếrvnpu niêpokon sáffqtu mạxqynch châeatun khíobfu, đgmkxcbsc khóudee kia rấiibrt lớcekln

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.