Độc Tôn Tam Giới

Chương 106 : Ăn miếng trả miếng 1

    trước sau   
Tuy Chưdokhơazzxng Thấveezt nàxrzxy làxrzxxhdcm mạzoktch châwcwhn khísxludokhpeyyng giảfzci, nhưdokhng tâwcwhm chísxlu bịupww đwcwhoạzoktt, hoảfzcing sợsnqq trôhiwńn chạy đwcwhêuhuk̉ khỏi chêuhuḱt, ởmbkm trong mắveezt Giang Trầncjvn, khôhiwnng thểyxmv nghi ngờpeyyxrzx bia ngắveezm sốsxlung.

azzxn nữqvgja ởmbkmdokhypqai《 Thiêuhukn Mụaspdc Thầncjvn Đaspdkedpng 》củmcesa Giang Trầncjvn, đwcwhem tuyếqfjqn đwcwhưdokhpeyyng chạzokty trốsxlun, đwcwhjlmgng táxhdcc bưdokhypqac tiếqfjqp theo củmcesa hắveezn, đwcwhgmplu cóhwsa thểyxmv pháxhdcn đwcwhxhdcn chuẩiptin xáxhdcc.

Bởmbkmi vậynnxy, phi đwcwhao lầncjvn nữqvgja ra tay, tuyệwsbht đwcwhsxlui sẽyglf khôhiwnng cóhwsa khảfzcidhteng thấveezt thủmces!

Sắveezc mặbxdst Long Tam nhưdokh tro tàxrzxn, thìvstr thàxrzxo mắveezng:

- Ngưdokhpeyyi nhu nhưdokhsnqqc, ngưdokhpeyyi nhu nhưdokhsnqqc. Khôhiwnng thểyxmvdokhmbkmng đwcwhưdokhsnqqc Long Tam ta dạzokty dỗpeyy tửypqamwzs, thậynnxm chísxluhwsa ngưdokhpeyyi nhu nhưdokhsnqqc nhưdokh vậynnxy.

...

hiwnm nay, ngoàxrzxi cửypqaa Long Đaspdlyxeng Hầncjvu, cóhwsa mấveezy giang hồkedpxhdcn tu láxhdci xe ngựzokta, ởmbkm trưdokhypqac cửypqaa Long Đaspdlyxeng Hầncjvu phủmces ngừicqxng lạzokti.

- Ngưdokhpeyyi nàxrzxo, lạzokti dáxhdcm dừicqxng xe ởmbkm trưdokhypqac cửypqaa Long Đaspdlyxeng Hầncjvu phủmces?

Thủmces vệwsbh Hầncjvu phủmces lậynnxp tứxltec xuấveezt hiệwsbhn, muốsxlun khu trụaspdc nhữqvgjng táxhdcn tu kia.

Trong đwcwhóhwsahwsa mộjlmgt ngưdokhpeyyi trung niêuhukn táxhdcn tu vẻqvgj mặbxdst cưdokhpeyyi làxrzxm làxrzxnh:

- Thưdokhsnqqng quan bớypqat giậynnxn, bớypqat giậynnxn. Chúfjdcng ta đwcwhếqfjqn, khôhiwnng phảfzcii làxrzx giưdokhơazzxng oai màxrzx đwcwhếqfjqn. Thuầncjvn túfjdcy làxrzx giang hồkedp hỗpeyy trợsnqq, giúfjdcp đwcwhưdokha mộjlmgt ngưdokhpeyyi tớypqai.

- Đaspdưdokha ngưdokhpeyyi? Đaspdưdokha ngưdokhpeyyi nàxrzxo?

Hầncjvu phủmces thủmces vệwsbh ngữqvgj khísxlu bấveezt thiệwsbhn.

- Ngưdokhpeyyi nhờpeyy chúfjdcng ta kia nóhwsai, ngưdokhpeyyi nàxrzxy têuhukn làxrzx Long Tam, nóhwsai làxrzxdokhpeyyng giảfzci củmcesa Long Đaspdlyxeng Hầncjvu phủmcesxhdcc ngưdokhơazzxi, ởmbkmuhukn ngoàxrzxi chấveezp hàxrzxnh nhiệwsbhm vụaspd trúfjdcng đwcwhjlmgc, muốsxlun chúfjdcng ta đwcwhưdokha vềgmpl. Nóhwsai làxrzx mờpeyyi đwcwhzokti sưdokhhwsang đwcwhjlmgc mạzoktnh nhấveezt Hầncjvu phủmces nhìvstrn mộjlmgt chúfjdct. Chúfjdcng ta cũviplng làxrzx nhậynnxn ủmcesy tháxhdcc củmcesa ngưdokhpeyyi, mớypqai tớypqai nơazzxi nàxrzxy a.

- Tam gia?

Thủmces vệwsbh kia nghe đwcwhưdokhsnqqc đwcwhzokti danh củmcesa Long Tam, liềgmpln ngạzoktc nhiêuhukn.

- Ngưdokhpeyyi ởmbkm đwcwhâwcwhu?

- Trong xe ngựzokta, mờpeyyi thủmces vệwsbh đwcwhzokti nhâwcwhn nhìvstrn mộjlmgt chúfjdct, cóhwsa phảfzcii ngưdokhpeyyi củmcesa quýypbf phủmcesxhdcc ngưdokhơazzxi hay khôhiwnng. Nếqfjqu khôhiwnng phảfzcii, liềgmpln chứxlteng tỏnnki mấveezy ngưdokhpeyyi chúfjdcng ta bịupww ngưdokhpeyyi đwcwhùhwsaa bỡmqatn.

Thủmces vệwsbh kia kéjlmgo màxrzxn che xe ngựzokta, nhìvstrn vàxrzxo trong. Vừicqxa xem xéjlmgt, sắveezc mặbxdst liềgmpln đwcwhzokti biếqfjqn quáxhdct:


- Mấveezy ngưdokhpeyyi cáxhdcc ngưdokhơazzxi chờpeyy mộjlmgt chúfjdct, ta đwcwhi vàxrzxo thôhiwnng báxhdco!

Rấveezt nhanh, ngưdokhpeyyi cóhwsa uy tísxlun danh dựzokt trong Long Đaspdlyxeng Hầncjvu phủmces, liềgmpln dũviplng mãaqsonh tiếqfjqn ra mộjlmgt đwcwháxhdcm. Long Tam, mặbxdsc dùhwsa chỉuaqdxrzx thủmces hạzokt củmcesa Long Đaspdlyxeng Hầncjvu, nhưdokhng ởmbkm trong Long Đaspdlyxeng Hầncjvu phủmces, lạzokti làxrzx mộjlmgt trong nădhtem ngưdokhpeyyi cóhwsa thựzoktc lựzoktc mạzoktnh nhấveezt.

Mặbxdsc dùhwsa chỉuaqdxrzx mộjlmgt hộjlmg vệwsbh thốsxlung lĩmwzsnh, nhưdokhng vụaspdng trộjlmgm thay Long Đaspdlyxeng Hầncjvu làxrzxm rấveezt nhiềgmplu chuyệwsbhn, rấveezt đwcwhưdokhsnqqc Long Đaspdlyxeng Hầncjvu coi trọicqxng.

hiwnm nay, Long Tam vâwcwḥy mà trúfjdcng đwcwhjlmgc, bịupww mấveezy giang hồkedpxrzxo kháxhdcch đwcwhưdokha trởmbkm lạzokti, sinh tửypqa khôhiwnng biếqfjqt. Cáxhdci nàxrzxy nhưdokh thếqfjqxrzxo khôhiwnng làxrzxm cho cảfzci Long Đaspdlyxeng Hầncjvu phủmces khiếqfjqp sợsnqq?

Long Tam, đwcwhâwcwhy chísxlunh làxrzx Châwcwhn khísxlu đwcwhzokti sưdokh a! Ởpxpl Đaspdôhiwnng Phưdokhơazzxng Vưdokhơazzxng Quốsxluc, ngưdokhpeyyi cóhwsa thểyxmv tổiyxnn thưdokhơazzxng hắveezn, quảfzci thựzoktc làxrzxhwsa thểyxmv đwcwhếqfjqm đwcwhưdokhsnqqc trêuhukn đwcwhncjvu ngóhwsan tay!

Trong Hầncjvu phủmces, ngay cảfzci Long Đaspdlyxeng Hầncjvu cũviplng bịupww kinh đwcwhjlmgng.

Linh Dưdokhsnqqc Sưdokhmbkm trong Hầncjvu phủmces, nguyêuhukn mộjlmgt đwcwháxhdcm tiếqfjqn lêuhukn xem xéjlmgt, kểyxmv cảfzci đwcwháxhdcm cao tầncjvng Đaspdan Vưdokhơazzxng Uyểyxmvn mớypqai đwcwhncjvu nhậynnxp vàxrzxo kia, đwcwhgmplu làxrzx mộjlmgt têuhukn tiếqfjqp theo mộjlmgt têuhukn đwcwhi lêuhukn xem xéjlmgt tìvstrnh huốsxlung củmcesa Long Tam.

hiwnng uyểyxmvn chủmces vớypqai tưdokhxhdcch Linh Dưdokhsnqqc Sưdokh đwcwhưdokhsnqqc Long Đaspdlyxeng Hầncjvu nểyxmv trọicqxng nhấveezt, lạzokti đwcwhkedpng dạzoktng vôhiwn kếqfjq khảfzci thi.

- Hầncjvu gia, khôhiwnng đwcwhơazzxn giảfzcin, đwcwhjlmgc tísxlunh nàxrzxy, theo lỗpeyy châwcwhn lôhiwnng tiếqfjqn vàxrzxo, cóhwsa thểyxmvhwsai làxrzx đwcwhjlmgc trung chi báxhdc. Ta xem... Ồlcvb, đwcwhâwcwhy làxrzxxhdci gìvstr?

hiwnng uyểyxmvn chủmces đwcwhang tìvstrm cáxhdcch giảfzcii vâwcwhy cho sựzokt bấveezt lựzoktc củmcesa mìvstrnh, chợsnqqt pháxhdct hiệwsbhn trong vạzoktt áxhdco củmcesa Long Tam, thậynnxm chísxluhwsa mộjlmgt mảfzcinh vảfzcii nhỏnnki.

Thưdokhsnqqng diệwsbhn lạzokti cóhwsa bốsxlun chữqvgj… lấveezy đwcwhjlmgc trịupww đwcwhjlmgc.

Mặbxdst sau, còxrzxn viếqfjqt mấveezy chữqvgj cựzoktc nhỏnnki… đwcwhyxmv cho đwcwhzokti sưdokhhwsang đwcwhjlmgc mạzoktnh nhấveezt Hầncjvu phủmces thửypqa mộjlmgt lầncjvn.

Long Đaspdlyxeng Hầncjvu đwcwhang muốsxlun đwcwhi đwcwhjlmgng mảfzcinh vảfzcii kia, Uôhiwnng uyểyxmvn chủmces vộjlmgi vàxrzxng ngădhten lạzokti:


- Long Hầncjvu, khôhiwnng thểyxmv chạzoktm, sợsnqqxrzxhwsa đwcwhjlmgc.

Hiệwsbhn tạzokti, toàxrzxn bộjlmg Long Đaspdlyxeng Hầncjvu phủmcesxrzx chim sợsnqqxrzxnh cong, nghe Uôhiwnng uyểyxmvn chủmceshwsai nhưdokh vậynnxy, Long Đaspdlyxeng Hầncjvu cũviplng rúfjdct tay trởmbkm vềgmpl, nhìvstrn chằlyxem chằlyxem vàxrzxo mảfzcinh vảfzcii kia, biểyxmvu lộjlmghwsa chúfjdct dọicqxa ngưdokhpeyyi.

- Hầncjvu gia, Long Tam nàxrzxy bịupww ngàxrzxi pháxhdci ra đwcwhuổiyxni giếqfjqt Giang Trầncjvn. Màxrzx mảfzcinh vảfzcii nàxrzxy, lạzokti cóhwsa chỗpeyy áxhdcm chỉuaqd. Chẳrtkqng lẽyglf Long Tam nàxrzxy, dĩmwzs nhiêuhukn thấveezt thủmces trong tay Giang Trầncjvn sao?

hiwnm nay Uôhiwnng uyểyxmvn chủmces đwcwhsxlui vớypqai Giang Trầncjvn làxrzx rấveezt kiêuhukng kịupww.

- Khôhiwnng cóhwsa khảfzcidhteng! Giang Trầncjvn kia mớypqai bao lớypqan? Luậynnxn tu vi, chốsxlung đwcwhmqat chếqfjqt cũviplng chỉuaqdxrzx Cao giai Châwcwhn Khísxlu cảfzcinh, làxrzxm sao cóhwsa thểyxmv đwcwháxhdcnh Long Tam trọicqxng thưdokhơazzxng nhưdokh vậynnxy?

Long Chiếqfjqu Phong lắveezc đwcwhncjvu.

- Thếqfjq nhưdokhng màxrzx, ởmbkm đwcwhâwcwhy nóhwsai làxrzx lấveezy đwcwhjlmgc trịupww đwcwhjlmgc. Đaspdâwcwhy rõupwwxrzxng làxrzxhwsai, báxhdco mốsxlui thùhwsa ngàxrzxy đwcwhóhwsa Giang Phong trúfjdcng đwcwhjlmgc a?

Long Chiếqfjqu Phong nhưdokh trưdokhypqac lắveezc đwcwhncjvu:

- Giang gia cóhwsa bao nhiêuhuku nộjlmgi tìvstrnh, ta đwcwhiềgmplu tra rấveezt rõupwwxrzxng. Bấveezt kểyxmvxrzx Giang Phong, hay làxrzx Giang Trầncjvn, bọicqxn hắveezn đwcwhgmplu khôhiwnng cóhwsa thựzoktc lựzoktc nàxrzxy. Long Tam làxrzx Châwcwhn khísxlu đwcwhzokti sưdokh, hơazzxn nữqvgja khôhiwnng phảfzcii Châwcwhn khísxlu đwcwhzokti sưdokhvstrnh thưdokhpeyyng. Ta hoàxrzxi nghi, cóhwsa ngưdokhpeyyi đwcwhang âwcwhm thầncjvm trợsnqq giúfjdcp Giang gia. Hơazzxn nữqvgja, rấveezt cóhwsa thểyxmvxrzx ngưdokhpeyyi Đaspdôhiwnng Phưdokhơazzxng nhấveezt tộjlmgc.

Hiệwsbhn tạzokti, Giang gia cùhwsang vưdokhơazzxng thấveezt Đaspdôhiwnng Phưdokhơazzxng nhấveezt tộjlmgc đwcwhi rấveezt gầncjvn, nếqfjqu nhưdokhhwsai vưdokhơazzxng thấveezt âwcwhm thầncjvm pháxhdci cưdokhpeyyng giảfzci trợsnqq giúfjdcp Giang Trầncjvn, nàxrzxy chưdokha chắveezc khôhiwnng cóhwsa khảfzcidhteng.

Muốsxlun nóhwsai bảfzcin thâwcwhn Giang Trầncjvn, cóhwsa thựzoktc lựzoktc tổiyxnn thưdokhơazzxng Long Tam, kia cădhten bảfzcin khôhiwnng phùhwsa hợsnqqp Logic.

- Lãaqsoo Uôhiwnng, ngưdokhơazzxi lảfzcii nhảfzcii dong dàxrzxi nhưdokh vậynnxy, đwcwhếqfjqn cùhwsang đwcwhjlmgc củmcesa Long Tam, ngưdokhơazzxi cóhwsa giảfzcii đwcwhưdokhsnqqc khôhiwnng?

Long Đaspdlyxeng Hầncjvu đwcwhsxlui vớypqai Long Tam, xáxhdcc thựzoktc rấveezt coi trọicqxng.


- Thuộjlmgc hạzokt am hiểyxmvu Linh Dưdokhsnqqc chi đwcwhzokto, đwcwhsxlui vớypqai dụaspdng đwcwhjlmgc, thậynnxt sựzokt khôhiwnng cóhwsa quyềgmpln lêuhukn tiếqfjqng gìvstr. Chỉuaqdhwsa thểyxmv chờpeyy Tửypqa đwcwhzokti sưdokh xuấveezt quan, mớypqai cóhwsa mộjlmgt đwcwhưdokhpeyyng hi vọicqxng.

hiwnng uyểyxmvn chủmceshwsai nhưdokh vậynnxy, kỳuhuk thậynnxt trong nộjlmgi tâwcwhm so vớypqai ai kháxhdcc đwcwhgmplu tinh tưdokhpeyyng, Long Tam nàxrzxy cădhten bảfzcin nhịupwwn khôhiwnng tớypqai lúfjdcc Tửypqa đwcwhzokti sưdokh xuấveezt quan.

azzxn nữqvgja, đwcwhâwcwhy đwcwhãaqso tiếqfjqp cậynnxn vớypqai đwcwhjlmgc khísxluhiwnng tâwcwhm, coi nhưdokhxrzx Tửypqa đwcwhzokti sưdokh ra tay, cáxhdci kia cũviplng chưdokha chắveezc cóhwsa thểyxmv cứxlteu. Huốsxlung chi, Tửypqa đwcwhzokti sưdokh dụaspdng đwcwhjlmgc tuy mạzoktnh, nhưdokhng chưdokha chắveezc cóhwsa thểyxmvmbkm trong thờpeyyi gian ngắveezn kháxhdcm pháxhdc loạzokti đwcwhjlmgc nàxrzxy huyềgmpln ảfzcio, sau đwcwhóhwsa kịupwwp thờpeyyi hóhwsaa giảfzcii.

Long Tam nàxrzxy, rõupwwxrzxng đwcwhãaqso đwcwhếqfjqn thơazzx̀i đwcwhuhuk̉m dầncjvu hếqfjqt đwcwhèaqson tắveezt.

- Giang gia!

Trong mắveezt Long Chiếqfjqu Phong, lóhwsae ra hàxrzxo quang làxrzxm cho ngưdokhpeyyi sợsnqqaqsoi.

- Hầncjvu gia, mấveezy giang hồkedpxrzxo kháxhdcch tiễzdvun đwcwhưdokha Tam gia trởmbkm lạzokti, xửypqaypbf nhưdokh thếqfjqxrzxo?

Mộjlmgt têuhukn đwcwhjlmgi trưdokhmbkmng thủmces vệwsbh hỏnnkii.

- Ta khôhiwnng muốsxlun nghe ngoạzokti giớypqai nóhwsai hưdokhu nóhwsai vưdokhsnqqn lờpeyyi nàxrzxo.

Long Chiếqfjqu Phong nhàxrzxn nhạzoktt nóhwsai.

- Vâwcwhng.

Thủmces vệwsbh đwcwhjlmgi trưdokhmbkmng kia gậynnxt gậynnxt đwcwhncjvu, lĩmwzsnh hộjlmgi ýypbf tứxlte củmcesa Long Chiếqfjqu Phong. Hầncjvu gia hiểyxmvn nhiêuhukn làxrzx khôhiwnng hy vọicqxng sựzoktvstrnh Long Tam truyềgmpln báxhdc ra ngoàxrzxi.

Dạzoktng ngưdokhpeyyi nàxrzxo cóhwsa thểyxmv bảfzcio thủmcessxlu mậynnxt nhấveezt? Hiểyxmvn nhiêuhukn làxrzx ngưdokhpeyyi chếqfjqt.

...

Giang Trầncjvn trởmbkm lạzokti vưdokhơazzxng đwcwhôhiwn, cảfzcii trang mộjlmgt phen, vềgmpl tớypqai Giang Hãaqson Hầncjvu phủmces. Lúfjdcc nàxrzxy, đwcwhi ra ngoàxrzxi mộjlmgt chuyếqfjqn, lạzokti vừicqxa vặbxdsn nửypqaa tháxhdcng.

Nhiệwsbhm vụaspd thứxlte nhấveezt, xem nhưdokh hoàxrzxn thàxrzxnh viêuhukn mãaqson.

Bấveezt quáxhdc Giang Trầncjvn lạzokti khôhiwnng cóhwsa vộjlmgi đwcwhi phụaspdc mệwsbhnh, màxrzxxrzx đwcwhem sựzoktvstrnh Long Tam, trưdokhypqac báxhdco cáxhdco phụaspd thâwcwhn Giang Phong.

- Long Tam?

Sau khi Giang Phong nghe xong, trong mắveezt bắveezn ra vẻqvgj khôhiwnng thểyxmv tin đwcwhưdokhsnqqc.

- Trầncjvn Nhi, ngưdokhơazzxi nóhwsai làxrzx, ngưdokhơazzxi dụaspdng đwcwhjlmgc làxrzxm tàxrzxn Long Tam?

- Chísxlunh xáxhdcc màxrzxhwsai, hẳrtkqn làxrzx chếqfjqt rồkedpi.

Giang Trầncjvn kiếqfjqp trưdokhypqac làxrzx Đaspdan Đaspdzokto Đaspdzokti Sưdokh củmcesa Chưdokh Thiêuhukn vịupww diệwsbhn, loạzokti bàxrzxng môhiwnn tảfzci đwcwhzokto nhưdokh dụaspdng đwcwhjlmgc nàxrzxy, tựzokt nhiêuhukn làxrzx nhưdokh mộjlmgt bữqvgja ădhten sáxhdcng.

Hắveezn đwcwhưdokha Long Tam trởmbkm vềgmpl, tựzokt nhiêuhukn làxrzxsxlunh toáxhdcn chuẩiptin xáxhdcc.

Tuyệwsbht đwcwhsxlui khôhiwnng cóhwsa khảfzcidhteng cho đwcwhsxlui phưdokhơazzxng cơazzx hộjlmgi thi cứxlteu!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.