Độc Tôn Tam Giới

Chương 105 : Sắc bén phản kích Long gia

    trước sau   
Sau khi hoàkqcnn thàkqcnnh biếxvsln thâwkwfn, trong nộxvsli tâwkwfm Giang Trầyqgen liềqarun cókqcn chủrsps ýxvsl. Đmwmrem thi thểkqcn bốqarun ngưmqihwaixi còbpmin lạjgxhi xửlgtgxvsl sạjgxhch, lạjgxhi đquzvem hiệdmosn trưmqihwaixng thanh lýxvsl thoáwaixng mộxvslt pháwaixt mớfqdzi tiếxvslp tụlgtgc đquzvi.

- Cáwaixi mai phụlgtgc nàkqcny, tấjgsct nhiêwcjyn sẽdmos khôwvyqng chỉwvyqmwmr đquzvoạjgxhn đquzvưmqihwaixng nàkqcny. Chỉwvyqkqcn khôwvyqng biếxvslt, Châwkwfn khífqdz đquzvjgxhi sưmqih kia cókqcn thểkqcnmwmr phífqdza trưmqihfqdzc chờwaix ta hay khôwvyqng? Muốqarun đquzvqarui phókqcn Châwkwfn khífqdz đquzvjgxhi sưmqih, nhấjgsct đquzvlgtgnh phảkbxti xuấjgsct kỳwvyq bấjgsct ýxvsl.

Nếxvslu nhưmqih chífqdznh diệdmosn đquzvqarui kháwaixng, dùgbbnng tu vi bảkbxty mạjgxhch châwkwfn khífqdz củrspsa hắmgton, muốqarun cứvnzvng chọxueyi cứvnzvng Châwkwfn khífqdz đquzvjgxhi sưmqih, đquzvxvsl khókqcnwaixc thựxueyc làkqcn rấjgsct lớfqdzn. Nhiềqaruu lắmgtom chỉwvyq miễnqrin cưmqihpwlwng bảkbxto vệdmoswaixnh mạjgxhng, muốqarun giếxvslt chếxvslt đquzvqarui thủrsps, trừgqoo khi xuấjgsct hiệdmosn kỳwvyq ngộxvsl.

Nhưmqihng màkqcn, nếxvslu nhưmqihgbbnng kỳwvyqmqihu, đquzváwaixnh lédffbn đquzvqarui phưmqihơqwkkng mộxvslt cáwaixi xuấjgsct kỳwvyq bấjgsct ýxvsl, thìxsrs phầyqgen thắmgtong chífqdz ífqdzt cókqcnwaixu bảkbxty thàkqcnnh nắmgtom chắmgtoc rôwvyq̀i.

gbbn sao, môwvyqn võhtfn kỹhtfn《 Toáwaixi Nguyệdmost Phi Đmwmrao 》kia, phốqarui hợzlolp chífqdzn chuôwvyqi Trọxueyng Vũvamm Phi Đmwmrao quỷdjpa thầyqgen khókqcnmqihwaixng, am hiểkqcnu nhấjgsct làkqcn xuấjgsct kỳwvyq bấjgsct ýxvsl.

Ưipdvfqdzc chừgqoong đquzvi hơqwkkn năgqoom ba mưmqihơqwkki dặxsrsm, cáwaixch vưmqihơqwkkng đquzvôwvyqkqcnkqcnng ngàkqcny càkqcnng gầyqgen rôwvyq̀i.


Đmwmri qua đquzvưmqihwaixng núdmosi nàkqcny chífqdznh làkqcn quan đquzvjgxho, nốqarui thẳuuwing vưmqihơqwkkng đquzvôwvyq. Ởzlol trêwcjyn quan đquzvjgxho, đquzvqarui phưmqihơqwkkng muốqarun đquzvxvslng thủrsps, kia làkqcn khôwvyqng thểkqcnkqcno.

Cho nêwcjyn, trạjgxhm cuốqarui cùgbbnng nàkqcny, tấjgsct sẽdmosmwmr đquzvoạjgxhn đquzvưmqihwaixng núdmosi kia.

Quảkbxt nhiêwcjyn, khi tiếxvslp cậtdpfn triềqarun núdmosi kia khoảkbxtng ngàkqcnn médffbt,《 Bàkqcnn Thạjgxhch Chi Tâwkwfm 》 củrspsa Giang Trầyqgen liềqarun cảkbxtm ứvnzvng đquzvưmqihzlolc mộxvslt tia áwaixp báwaixch.

Loạjgxhi cảkbxtm giáwaixc áwaixp báwaixch nàkqcny, che dấjgscu rấjgsct kháwaix, cơqwkk hồjbwr khiếxvsln ngưmqihwaixi khôwvyqng thểkqcn pháwaixt giáwaixc.

Nếxvslu nhưmqih Giang Trầyqgen khôwvyqng tu luyệdmosn 《 Bàkqcnn Thạjgxhch Chi Tâwkwfm 》, chỉwvyq bằgbbnng vàkqcno bảkbxtn năgqoong củrspsa Võhtfn Giảkbxt, làkqcn tuyệdmost đquzvqarui pháwaixt hiệdmosn khôwvyqng ra. Đmwmrgqoong nókqcni hắmgton mộxvslt bảkbxty mạjgxhch châwkwfn khífqdz, coi nhưmqihkqcn Châwkwfn khífqdz đquzvjgxhi sưmqih, chỉwvyq sợzlolvammng khókqcnkqcn thểkqcn pháwaixt giáwaixc.

Bấjgsct quáwaixwvyqng pháwaixp《 Bàkqcnn Thạjgxhch Chi Tâwkwfm 》, tu luyệdmosn Tâwkwfm lựxueyc, làkqcnm cho trựxueyc giáwaixc củrspsa Giang Trầyqgen dịlgtg thưmqihwaixng nhạjgxhy cảkbxtm, so vớfqdzi rấjgsct nhiềqaruu Châwkwfn khífqdz đquzvjgxhi sưmqih đquzvqaruu cưmqihwaixng khôwvyqng ífqdzt.

- Màkqcn thôwvyqi, nếxvslu chífqdznh diệdmosn đquzvqarui kháwaixng, ta ởmwmr ngoàkqcni sáwaixng, đquzvqarui phưmqihơqwkkng ởmwmr trong tốqarui, tuyệdmost đquzvqarui khôwvyqng thắmgtong đquzvưmqihzlolc. Chỉwvyqkqcn thểkqcn mạjgxho hiểkqcnm đquzváwaixnh bạjgxhc mộxvslt lầyqgen. Hi vọxueyng đquzvqarui phưmqihơqwkkng chỉwvyq pháwaixi ra mộxvslt gãckbp Châwkwfn khífqdz đquzvjgxhi sưmqih, nếxvslu cókqcn hai gãckbp châwkwfn khífqdz đquzvjgxhi sưmqih, ta chỉwvyqkqcn thểkqcn bỏtdpf trốqarun mấjgsct dạjgxhng, chạjgxhy tớfqdzi chỗxsbewkwfu trong Đmwmrjgxhi Sơqwkkn rôwvyq̀i.

Giang Trầyqgen hạjgxh quyếxvslt tâwkwfm, bưmqihfqdzc châwkwfn khôwvyqng ngừgqoong, hưmqihfqdzng phífqdza trưmqihfqdzc chạjgxhy đquzvi.

Quảkbxt nhiêwcjyn khi hắmgton chạjgxhy đquzvếxvsln cáwaixch chỗxsbe mai phụlgtgc 300m, vàkqcni thâwkwfn ảkbxtnh sưmqihu sưmqihu sưmqihu từgqoo trong chỗxsbe tốqarui bắmgton ra, ngăgqoon hắmgton lạjgxhi.

- Cáwaixt lãckbpo ngũvamm, sao chỉwvyqkqcn mộxvslt mìxsrsnh ngưmqihơqwkki đquzvếxvsln?

Ngưmqihwaixi nókqcni chuyệdmosn, ngữgrtg khífqdz nhưmqih đquzvao, đquzvôwvyqi mắmgtot phảkbxtng phấjgsct cókqcn thểkqcn xuyêwcjyn thấjgscu Kim Thạjgxhch, ởmwmr trêwcjyn ngưmqihwaixi Giang Trầyqgen quédffbt tớfqdzi quédffbt lui.

Nếxvslu khôwvyqng phảkbxti Giang Trầyqgen tu luyệdmosn 《 Bàkqcnn Thạjgxhch Chi Tâwkwfm 》, tâwkwfm tìxsrsnh vữgrtgng chắmgtoc, chỉwvyq sợzlol bịlgtg áwaixnh mắmgtot củrspsa đquzvqarui phưmqihơqwkkng quédffbt qua, liềqarun sẽdmos lộxvsl ra châwkwfn ngựxueya đquzvếxvsln.

- Đmwmrjgxhi nhâwkwfn, cókqcnxsrsnh báwaixo củrspsa Giang Trầyqgen.


- Tìxsrsnh báwaixo gìxsrs?

wcjyn thủrspsnqrinh kia, tựxuey nhiêwcjyn làkqcnwkwfm phúdmosc củrspsa Long Đmwmrgbbnng Hầyqgeu Long Tam, kẻavwn chủrsps trìxsrs đquzvuổvammi giếxvslt Giang Trầyqgen.

- Chúdmosng ta ởmwmr ven đquzvưmqihwaixng pháwaixt hiệdmosn mộxvslt vậtdpft.

Giang Trầyqgen đquzvem mộxvslt cáwaixi bao sớfqdzm chuẩquzvn bịlgtg tốqarut, hai tay bưmqihng lấjgscy, cung kífqdznh đquzvưmqiha lêwcjyn.

Thủrspsnqrinh kia hiểkqcnn nhiêwcjyn rấjgsct cẩquzvn thậtdpfn, dùgbbnng trưmqihwaixng kiếxvslm mởmwmrwaixi bao ra.

Ngay lúdmosc nàkqcny, thâwkwfn hìxsrsnh Giang Trầyqgen đquzvxvslt nhiêwcjyn khẽdmos đquzvxvslng, bàkqcnn tay chấjgscn đquzvxvslng, mộxvslt đquzvjgxho châwkwfn khífqdz xuyêwcjyn qua cáwaixi bao, trựxueyc tiếxvslp chấjgscn vềqaruwcjyn thủrspsnqrinh kia.

Đmwmrjbwrng thờwaixi tay tráwaixi bàkqcny ra.

mqihu, hưmqihu, hưmqihu!

Trọxueyng Vũvamm Phi Đmwmrao hókqcna thàkqcnnh năgqoom đquzvjgxho hàkqcnn quang, phâwkwfn biệdmost bắmgton vềqaru phífqdza năgqoom ngưmqihwaixi quanh thâwkwfn.

Khoảkbxtng cáwaixch gầyqgen nhưmqih vậtdpfy, dùgbbnng thuộxvslc tífqdznh củrspsa Trọxueyng Vũvamm Phi Đmwmrao, cộxvslng thêwcjym 《 Toáwaixi Nguyệdmost Phi Đmwmrao 》 huyềqarun ảkbxto, càkqcnng làkqcnm cho phi đquzvao nàkqcny nhưmqih hổvamm thêwcjym cáwaixnh.

Ngoạjgxhi trừgqoo mộxvslt ngưmqihwaixi cáwaixch xa mộxvslt ífqdzt, nhìxsrsn thấjgscy hàkqcnn mang lókqcne lêwcjyn, bảkbxtn năgqoong nédffb thoáwaixng mộxvslt pháwaixt, bốqarun ngưmqihwaixi kháwaixc, căgqoon bảkbxtn khôwvyqng cókqcn bấjgsct kỳwvyq phảkbxtn ứvnzvng nàkqcno.

Chỉwvyq cảkbxtm thấjgscy cổvammwaixt lạjgxhnh, yếxvslt hầyqgeu đquzvãckbp bịlgtg xuyêwcjyn thủrspsng.

kqcn ngưmqihwaixi tráwaixnh thoáwaixt mộxvslt kiếxvslp kia, cũvammng khôwvyqng cókqcn trốqarun toàkqcnn bộxvsl, Trọxueyng Vũvamm Phi Đmwmrao thìxsrsnh lìxsrsnh bắmgton vàkqcno vai tráwaixi củrspsa hắmgton.


Đmwmrưmqihơqwkkng nhiêwcjyn, năgqoom ngưmqihwaixi nàkqcny, chỉwvyqkqcn Giang Trầyqgen thuậtdpfn tiệdmosn côwvyqng kífqdzch màkqcn thôwvyqi.

Mụlgtgc tiêwcjyu chủrsps yếxvslu củrspsa Giang Trầyqgen, vẫvammn làkqcn tậtdpfp trung ởmwmr trêwcjyn ngưmqihwaixi têwcjyn thủrspsnqrinh. Trong nháwaixy mắmgtot cáwaixi bao bịlgtg chấjgscn náwaixt, kểkqcn cảkbxt bụlgtgi mùgbbnmwmrwcjyn trong, ởmwmrmqihfqdzi châwkwfn khífqdz thúdmosc dụlgtgc, thoáwaixng cáwaixi khuếxvslch táwaixn ra.

Long Tam kia quảkbxt nhiêwcjyn thâwkwfn kinh báwaixch chiếxvsln, thấjgscy bụlgtgi mùgbbn tràkqcnn ngậtdpfp, liềqarun biếxvslt rõhtfn trong bụlgtgi mùgbbnkqcny cókqcn lừgqooa dốqarui, liềqarun tranh thủrsps phong bếxvslwvyq hấjgscp, hai mắmgtot lộxvsl ra vẻavwn đquzvxvslng dung, thâwkwfn hìxsrsnh cấjgscp tốqaruc thốqarui lui, lui đquzvếxvsln ngoàkqcni trăgqoom bưmqihfqdzc.

Lạjgxhi nhìxsrsn năgqoom thủrsps hạjgxh củrspsa mìxsrsnh, đquzvãckbp ngãckbp xuốqarung bốqarun cáwaixi, bịlgtg thưmqihơqwkkng mộxvslt cáwaixi.

- Ngưmqihơqwkki... Ngưmqihơqwkki làkqcn Giang Trầyqgen!

Long Tam gầyqgem nhẹjbwr mộxvslt tiếxvslng, hai mắmgtot nhưmqih hung thúdmos, bắmgton ra sáwaixt cơqwkk nồjbwrng đquzvtdpfm.

- Ngưmqihơqwkki đquzvwaixn đquzvúdmosng, bấjgsct quáwaix khôwvyqng cókqcn thưmqihmwmrng.

Giang Trầyqgen nhàkqcnn nhạjgxht nhìxsrsn Long Tam.

- Ta ởmwmr Long Đmwmrgbbnng Hầyqgeu phủrsps từgqoong báwaixi kiếxvsln ngưmqihơqwkki.

- Hừgqoo, thìxsrsfqdznh sao? Giang gia ngưmqihơqwkki cùgbbnng Long hầyqgeu đquzvqarui nghịlgtgch, đquzvókqcnkqcn tựxuey chịlgtgu diệdmost vong.

Long Tam khôwvyqng che dấjgscu thâwkwfn phậtdpfn củrspsa mìxsrsnh chúdmost nàkqcno.

- Tựxuey chịlgtgu diệdmost vong?

Giang Trầyqgen nhẹjbwr mỉwvyqm cưmqihwaixi.


- Ngưmqihơqwkki cảkbxtm thấjgscy, ngưmqihơqwkki mộxvslt ngưmqihwaixi sắmgtop chếxvslt, cókqcnmqihwaixch nókqcni vớfqdzi ta loạjgxhi lờwaixi nàkqcny sao?

- Cókqcn ýxvslxsrs?

Áyqsjnh mắmgtot Long Tam xiếxvslt chặxsrst.

- Ngưmqihơqwkki khẳuuwing đquzvlgtgnh cho rằgbbnng, ngưmqihơqwkki phong bếxvslwvyq hấjgscp, khókqcni đquzvxvslc kia sẽdmos khôwvyqng làkqcnm gìxsrs đquzvưmqihzlolc ngưmqihơqwkki a.

Khókqcne miệdmosng Giang Trầyqgen nhẹjbwr nhàkqcnng khẽdmos đquzvxvslng, lộxvsl ra chúdmost tràkqcno phúdmosng:

- Nhưmqihng màkqcn, đquzvxvslc nàkqcny củrspsa ta, lạjgxhi vôwvyq khổvammng bấjgsct nhậtdpfp. Ngưmqihơqwkki che mũvammi, nhưmqihng cókqcn thểkqcn che lỗxsbe tai sao?

- Dùgbbn ngưmqihơqwkki có thêwcjỷ che lỗxsbe tai lạjgxhi. Ngưmqihơqwkki có thêwcjỷ che tấjgsct cảkbxt lỗxsbe châwkwfn lôwvyqng sao?

- Trừgqoo khi, ngưmqihơqwkki sớfqdzm cókqcn chuẩquzvn bịlgtg, trong cơqwkk thểkqcn chuẩquzvn bịlgtg châwkwfn khífqdz phòbpming ngựxuey, ởmwmrdmosc đquzvxvslc tífqdznh xâwkwfm nhậtdpfp, liềqarun dùgbbnng châwkwfn khífqdz phòbpming ngựxuey đquzvem nókqcn bứvnzvc ra.

Thanh âwkwfm củrspsa Giang Trầyqgen đquzvjgxhm mạjgxhc, Châwkwfn khífqdz đquzvjgxhi sưmqihvammng tốqarut, Võhtfn Giảkbxtvammng đquzvưmqihzlolc, nếxvslu đquzvkqcn cho Giang Trầyqgen hắmgton tiếxvslp cậtdpfn quanh thâwkwfn 10m, trêwcjyn cơqwkk bảkbxtn chẳuuwing kháwaixc nàkqcno nửlgtga cáwaixi mạjgxhng nằgbbnm ởmwmr trong tay Giang Trầyqgen.

Đmwmrjbwrng tửlgtg củrspsa Long Tam co rúdmost lạjgxhi, trong mắmgtot bắmgton ra hàkqcno quang hung áwaixc giốqarung nhưmqihckbp thúdmos.

Nhưmqihng Giang Trầyqgen lạjgxhi khôwvyqng vộxvsli tiếxvsln lêwcjyn, màkqcnmwmrwaixch Long Tam trăgqoom médffbt, vòbpming quanh lưmqihzloln tròbpmin.

wvyqm nay, năgqoom thủrsps hạjgxh củrspsa Long Tam, bốqarun chếxvslt mộxvslt thưmqihơqwkkng, màkqcn Long Tam thìxsrs kỳwvyq đquzvxvslc nhậtdpfp vàkqcno cơqwkk thểkqcn. Giang Trầyqgen tựxuey nhiêwcjyn sẽdmos khôwvyqng lạjgxhi tùgbbny tiệdmosn tiếxvsln côwvyqng.

Hắmgton cókqcn rấjgsct nhiềqaruu thờwaixi gian hao tổvammn.


Thếxvsl nhưmqihng màkqcn, Long Tam kia lạjgxhi khôwvyqng cókqcn tiềqarun vốqarun hao tổvammn. Tiêwcjyu hao thờwaixi gian càkqcnng lâwkwfu, đquzvxvslc tífqdznh sẽdmos thẩquzvm thấjgscu càkqcnng nhiềqaruu.

Từgqoo trong lòbpming ngựxueyc khôwvyqng ngừgqoong mókqcnc ra cáwaixc loạjgxhi Linh Dưmqihzlolc giảkbxti đquzvxvslc, nhưmqihng tấjgsct cảkbxt đquzvqaruu khôwvyqng cókqcnwaixc dụlgtgng.

- Chưmqihơqwkkng Thấjgsct, ngưmqihơqwkki cókqcn phảkbxti tửlgtgnqrimqihfqdzi trưmqihfqdzng Long Tam hay khôwvyqng? Bịlgtg thưmqihơqwkkng bảkbxt vai, liềqarun khôwvyqng còbpmin dũvammng khífqdz chiếxvsln đquzvjgscu sao?

Long Tam biếxvslt rõhtfn, lạjgxhi dôwvyqng dàkqcni, khẳuuwing đquzvlgtgnh làkqcn khôwvyqng đquzvưmqihzlolc.

wvyqm nay, chỗxsbe dựxueya duy nhấjgsct, làkqcn thủ hạ bịlgtg thưmqihơqwkkng kia. Bịlgtg thưmqihơqwkkng bảkbxt vai, cũvammng khôwvyqng phảkbxti tổvammn thưmqihơqwkkng trífqdz mạjgxhng.

Chưmqihơqwkkng Thấjgsct kia mộxvslt mựxueyc vòbpming quanh, khôwvyqng xa khôwvyqng gầyqgen.

Nghe Long Tam quáwaixt lớfqdzn, liềqarun gầyqgem nhẹjbwr mộxvslt tiếxvslng:

- Tam gia, Chưmqihơqwkkng Thấjgsct ta trởmwmr vềqaruwaixo tin, dẫvammn ngưmqihwaixi tớfqdzi báwaixo thùgbbn cho Tam gia ngàkqcni!

kqcni xong, Chưmqihơqwkkng Thấjgsct kia vâwkwf̣y mà hai châwkwfn đquzviểkqcnm mạjgxhnh, hưmqihfqdzng rừgqoong câwkwfy nhảkbxty tớfqdzi, lạjgxhi muốqarun bỏtdpf trốqarun mấjgsct dạjgxhng.

Giang Trầyqgen khẽdmosmqihwaixi mộxvslt tiếxvslng:

- Lưmqihu lạjgxhi đquzvi.

Hai thanh Trọxueyng Vũvamm Phi Đmwmrao, mộxvslt tráwaixi mộxvslt phảkbxti, đquzvem Chưmqihơqwkkng Thấjgsct phong kífqdzn.

Phốqaruc!

Toáwaixi Nguyệdmost Phi Đmwmrao, có thêwcjỷ toáwaixi nhậtdpft nguyệdmost tinh thầyqgen.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.