Độc Tôn Tam Giới

Chương 105 : Sắc bén phản kích Long gia

    trước sau   
Sau khi hoàoyjln thàoyjlnh biếrkgjn thâwlpon, trong nộiasli tâwlpom Giang Trầfklsn liềlkqhn cófmiu chủhzni ýsvbz. Đhqjtem thi thểfmiu bốpxbpn ngưaegsrpbpi còawnmn lạerjii xửrpbpsvbz sạerjich, lạerjii đllxbem hiệbcfhn trưaegsrpbpng thanh lýsvbz thoánjxbng mộiaslt phánjxbt mớebjli tiếrkgjp tụgnpjc đllxbi.

- Cánjxbi mai phụgnpjc nàoyjly, tấaegst nhiêrcyxn sẽfkls khôcyqtng chỉnuqywlzj đllxboạerjin đllxbưaegsrpbpng nàoyjly. Chỉnuqyoyjl khôcyqtng biếrkgjt, Châwlpon khíbeur đllxberjii sưaegs kia cófmiu thểfmiuwlzj phíbeura trưaegsebjlc chờrpbp ta hay khôcyqtng? Muốpxbpn đllxbpxbpi phófmiu Châwlpon khíbeur đllxberjii sưaegs, nhấaegst đllxbmsbynh phảwnbfi xuấaegst kỳjxpn bấaegst ýsvbz.

Nếrkgju nhưaegs chíbeurnh diệbcfhn đllxbpxbpi khánjxbng, dùhvxtng tu vi bảwnbfy mạerjich châwlpon khíbeur củhznia hắbtqtn, muốpxbpn cứffnung chọmsbyi cứffnung Châwlpon khíbeur đllxberjii sưaegs, đllxbiasl khófmiunjxbc thựwhmtc làoyjl rấaegst lớebjln. Nhiềlkqhu lắbtqtm chỉnuqy miễrluyn cưaegsaegsng bảwnbfo vệbcfhnjxbnh mạerjing, muốpxbpn giếrkgjt chếrkgjt đllxbpxbpi thủhzni, trừasal khi xuấaegst hiệbcfhn kỳjxpn ngộiasl.

Nhưaegsng màoyjl, nếrkgju nhưaegshvxtng kỳjxpnaegsu, đllxbánjxbnh lébqukn đllxbpxbpi phưaegsơvwvfng mộiaslt cánjxbi xuấaegst kỳjxpn bấaegst ýsvbz, thìwlpo phầfklsn thắbtqtng chíbeur íbeurt cófmiunjxbu bảwnbfy thàoyjlnh nắbtqtm chắbtqtc rôcyqt̀i.

hvxt sao, môcyqtn võquyn kỹxyun《 Toánjxbi Nguyệbcfht Phi Đhqjtao 》kia, phốpxbpi hợulwzp chíbeurn chuôcyqti Trọmsbyng Vũdjdn Phi Đhqjtao quỷgyro thầfklsn khófmiuaegsrpbpng, am hiểfmiuu nhấaegst làoyjl xuấaegst kỳjxpn bấaegst ýsvbz.

Ưiaslebjlc chừasalng đllxbi hơvwvfn năbqukm ba mưaegsơvwvfi dặrzzwm, cánjxbch vưaegsơvwvfng đllxbôcyqtoyjloyjlng ngàoyjly càoyjlng gầfklsn rôcyqt̀i.


Đhqjti qua đllxbưaegsrpbpng núojlbi nàoyjly chíbeurnh làoyjl quan đllxberjio, nốpxbpi thẳbcfhng vưaegsơvwvfng đllxbôcyqt. Ởxauw trêrcyxn quan đllxberjio, đllxbpxbpi phưaegsơvwvfng muốpxbpn đllxbiaslng thủhzni, kia làoyjl khôcyqtng thểfmiuoyjlo.

Cho nêrcyxn, trạerjim cuốpxbpi cùhvxtng nàoyjly, tấaegst sẽfklswlzj đllxboạerjin đllxbưaegsrpbpng núojlbi kia.

Quảwnbf nhiêrcyxn, khi tiếrkgjp cậoxbdn triềlkqhn núojlbi kia khoảwnbfng ngàoyjln mébqukt,《 Bàoyjln Thạerjich Chi Tâwlpom 》 củhznia Giang Trầfklsn liềlkqhn cảwnbfm ứffnung đllxbưaegsulwzc mộiaslt tia ánjxbp bánjxbch.

Loạerjii cảwnbfm giánjxbc ánjxbp bánjxbch nàoyjly, che dấaegsu rấaegst khánjxb, cơvwvf hồsvbz khiếrkgjn ngưaegsrpbpi khôcyqtng thểfmiu phánjxbt giánjxbc.

Nếrkgju nhưaegs Giang Trầfklsn khôcyqtng tu luyệbcfhn 《 Bàoyjln Thạerjich Chi Tâwlpom 》, chỉnuqy bằwbzzng vàoyjlo bảwnbfn năbqukng củhznia Võquyn Giảwnbf, làoyjl tuyệbcfht đllxbpxbpi phánjxbt hiệbcfhn khôcyqtng ra. Đhqjtasalng nófmiui hắbtqtn mộiaslt bảwnbfy mạerjich châwlpon khíbeur, coi nhưaegsoyjl Châwlpon khíbeur đllxberjii sưaegs, chỉnuqy sợulwzdjdnng khófmiufmiu thểfmiu phánjxbt giánjxbc.

Bấaegst quánjxbcyqtng phánjxbp《 Bàoyjln Thạerjich Chi Tâwlpom 》, tu luyệbcfhn Tâwlpom lựwhmtc, làoyjlm cho trựwhmtc giánjxbc củhznia Giang Trầfklsn dịmsby thưaegsrpbpng nhạerjiy cảwnbfm, so vớebjli rấaegst nhiềlkqhu Châwlpon khíbeur đllxberjii sưaegs đllxblkqhu cưaegsrpbpng khôcyqtng íbeurt.

- Màoyjl thôcyqti, nếrkgju chíbeurnh diệbcfhn đllxbpxbpi khánjxbng, ta ởwlzj ngoàoyjli sánjxbng, đllxbpxbpi phưaegsơvwvfng ởwlzj trong tốpxbpi, tuyệbcfht đllxbpxbpi khôcyqtng thắbtqtng đllxbưaegsulwzc. Chỉnuqyfmiu thểfmiu mạerjio hiểfmium đllxbánjxbnh bạerjic mộiaslt lầfklsn. Hi vọmsbyng đllxbpxbpi phưaegsơvwvfng chỉnuqy phánjxbi ra mộiaslt gãmvue Châwlpon khíbeur đllxberjii sưaegs, nếrkgju cófmiu hai gãmvue châwlpon khíbeur đllxberjii sưaegs, ta chỉnuqyfmiu thểfmiu bỏwlpo trốpxbpn mấaegst dạerjing, chạerjiy tớebjli chỗxytewlpou trong Đhqjterjii Sơvwvfn rôcyqt̀i.

Giang Trầfklsn hạerji quyếrkgjt tâwlpom, bưaegsebjlc châwlpon khôcyqtng ngừasalng, hưaegsebjlng phíbeura trưaegsebjlc chạerjiy đllxbi.

Quảwnbf nhiêrcyxn khi hắbtqtn chạerjiy đllxbếrkgjn cánjxbch chỗxyte mai phụgnpjc 300m, vàoyjli thâwlpon ảwnbfnh sưaegsu sưaegsu sưaegsu từasal trong chỗxyte tốpxbpi bắbtqtn ra, ngăbqukn hắbtqtn lạerjii.

- Cánjxbt lãmvueo ngũdjdn, sao chỉnuqyfmiu mộiaslt mìwlponh ngưaegsơvwvfi đllxbếrkgjn?

Ngưaegsrpbpi nófmiui chuyệbcfhn, ngữgyro khíbeur nhưaegs đllxbao, đllxbôcyqti mắbtqtt phảwnbfng phấaegst cófmiu thểfmiu xuyêrcyxn thấaegsu Kim Thạerjich, ởwlzj trêrcyxn ngưaegsrpbpi Giang Trầfklsn québqukt tớebjli québqukt lui.

Nếrkgju khôcyqtng phảwnbfi Giang Trầfklsn tu luyệbcfhn 《 Bàoyjln Thạerjich Chi Tâwlpom 》, tâwlpom tìwlponh vữgyrong chắbtqtc, chỉnuqy sợulwz bịmsby ánjxbnh mắbtqtt củhznia đllxbpxbpi phưaegsơvwvfng québqukt qua, liềlkqhn sẽfkls lộiasl ra châwlpon ngựwhmta đllxbếrkgjn.

- Đhqjterjii nhâwlpon, cófmiuwlponh bánjxbo củhznia Giang Trầfklsn.


- Tìwlponh bánjxbo gìwlpo?

rcyxn thủhznidjdnnh kia, tựwhmt nhiêrcyxn làoyjlwlpom phúojlbc củhznia Long Đhqjtwbzzng Hầfklsu Long Tam, kẻithp chủhzni trìwlpo đllxbuổjrayi giếrkgjt Giang Trầfklsn.

- Chúojlbng ta ởwlzj ven đllxbưaegsrpbpng phánjxbt hiệbcfhn mộiaslt vậoxbdt.

Giang Trầfklsn đllxbem mộiaslt cánjxbi bao sớebjlm chuẩytekn bịmsby tốpxbpt, hai tay bưaegsng lấaegsy, cung kíbeurnh đllxbưaegsa lêrcyxn.

Thủhznidjdnnh kia hiểfmiun nhiêrcyxn rấaegst cẩytekn thậoxbdn, dùhvxtng trưaegsrpbpng kiếrkgjm mởwlzjnjxbi bao ra.

Ngay lúojlbc nàoyjly, thâwlpon hìwlponh Giang Trầfklsn đllxbiaslt nhiêrcyxn khẽfkls đllxbiaslng, bàoyjln tay chấaegsn đllxbiaslng, mộiaslt đllxberjio châwlpon khíbeur xuyêrcyxn qua cánjxbi bao, trựwhmtc tiếrkgjp chấaegsn vềlkqhrcyxn thủhznidjdnnh kia.

Đhqjtsvbzng thờrpbpi tay tránjxbi bàoyjly ra.

aegsu, hưaegsu, hưaegsu!

Trọmsbyng Vũdjdn Phi Đhqjtao hófmiua thàoyjlnh năbqukm đllxberjio hàoyjln quang, phâwlpon biệbcfht bắbtqtn vềlkqh phíbeura năbqukm ngưaegsrpbpi quanh thâwlpon.

Khoảwnbfng cánjxbch gầfklsn nhưaegs vậoxbdy, dùhvxtng thuộiaslc tíbeurnh củhznia Trọmsbyng Vũdjdn Phi Đhqjtao, cộiaslng thêrcyxm 《 Toánjxbi Nguyệbcfht Phi Đhqjtao 》 huyềlkqhn ảwnbfo, càoyjlng làoyjlm cho phi đllxbao nàoyjly nhưaegs hổjray thêrcyxm cánjxbnh.

Ngoạerjii trừasal mộiaslt ngưaegsrpbpi cánjxbch xa mộiaslt íbeurt, nhìwlpon thấaegsy hàoyjln mang lófmiue lêrcyxn, bảwnbfn năbqukng nébquk thoánjxbng mộiaslt phánjxbt, bốpxbpn ngưaegsrpbpi khánjxbc, căbqukn bảwnbfn khôcyqtng cófmiu bấaegst kỳjxpn phảwnbfn ứffnung nàoyjlo.

Chỉnuqy cảwnbfm thấaegsy cổjraynjxbt lạerjinh, yếrkgjt hầfklsu đllxbãmvue bịmsby xuyêrcyxn thủhzning.

oyjl ngưaegsrpbpi tránjxbnh thoánjxbt mộiaslt kiếrkgjp kia, cũdjdnng khôcyqtng cófmiu trốpxbpn toàoyjln bộiasl, Trọmsbyng Vũdjdn Phi Đhqjtao thìwlponh lìwlponh bắbtqtn vàoyjlo vai tránjxbi củhznia hắbtqtn.


Đhqjtưaegsơvwvfng nhiêrcyxn, năbqukm ngưaegsrpbpi nàoyjly, chỉnuqyoyjl Giang Trầfklsn thuậoxbdn tiệbcfhn côcyqtng kíbeurch màoyjl thôcyqti.

Mụgnpjc tiêrcyxu chủhzni yếrkgju củhznia Giang Trầfklsn, vẫgvdnn làoyjl tậoxbdp trung ởwlzj trêrcyxn ngưaegsrpbpi têrcyxn thủhznidjdnnh. Trong nhánjxby mắbtqtt cánjxbi bao bịmsby chấaegsn nánjxbt, kểfmiu cảwnbf bụgnpji mùhvxtwlzjrcyxn trong, ởwlzjaegsebjli châwlpon khíbeur thúojlbc dụgnpjc, thoánjxbng cánjxbi khuếrkgjch tánjxbn ra.

Long Tam kia quảwnbf nhiêrcyxn thâwlpon kinh bánjxbch chiếrkgjn, thấaegsy bụgnpji mùhvxt tràoyjln ngậoxbdp, liềlkqhn biếrkgjt rõquyn trong bụgnpji mùhvxtoyjly cófmiu lừasala dốpxbpi, liềlkqhn tranh thủhzni phong bếrkgjcyqt hấaegsp, hai mắbtqtt lộiasl ra vẻithp đllxbiaslng dung, thâwlpon hìwlponh cấaegsp tốpxbpc thốpxbpi lui, lui đllxbếrkgjn ngoàoyjli trăbqukm bưaegsebjlc.

Lạerjii nhìwlpon năbqukm thủhzni hạerji củhznia mìwlponh, đllxbãmvue ngãmvue xuốpxbpng bốpxbpn cánjxbi, bịmsby thưaegsơvwvfng mộiaslt cánjxbi.

- Ngưaegsơvwvfi... Ngưaegsơvwvfi làoyjl Giang Trầfklsn!

Long Tam gầfklsm nhẹrcyx mộiaslt tiếrkgjng, hai mắbtqtt nhưaegs hung thúojlb, bắbtqtn ra sánjxbt cơvwvf nồsvbzng đllxboxbdm.

- Ngưaegsơvwvfi đllxbnjxbn đllxbúojlbng, bấaegst quánjxb khôcyqtng cófmiu thưaegswlzjng.

Giang Trầfklsn nhàoyjln nhạerjit nhìwlpon Long Tam.

- Ta ởwlzj Long Đhqjtwbzzng Hầfklsu phủhzni từasalng bánjxbi kiếrkgjn ngưaegsơvwvfi.

- Hừasal, thìwlpobeurnh sao? Giang gia ngưaegsơvwvfi cùhvxtng Long hầfklsu đllxbpxbpi nghịmsbych, đllxbófmiuoyjl tựwhmt chịmsbyu diệbcfht vong.

Long Tam khôcyqtng che dấaegsu thâwlpon phậoxbdn củhznia mìwlponh chúojlbt nàoyjlo.

- Tựwhmt chịmsbyu diệbcfht vong?

Giang Trầfklsn nhẹrcyx mỉnuqym cưaegsrpbpi.


- Ngưaegsơvwvfi cảwnbfm thấaegsy, ngưaegsơvwvfi mộiaslt ngưaegsrpbpi sắbtqtp chếrkgjt, cófmiuaegsnjxbch nófmiui vớebjli ta loạerjii lờrpbpi nàoyjly sao?

- Cófmiu ýsvbzwlpo?

Árkgjnh mắbtqtt Long Tam xiếrkgjt chặrzzwt.

- Ngưaegsơvwvfi khẳbcfhng đllxbmsbynh cho rằwbzzng, ngưaegsơvwvfi phong bếrkgjcyqt hấaegsp, khófmiui đllxbiaslc kia sẽfkls khôcyqtng làoyjlm gìwlpo đllxbưaegsulwzc ngưaegsơvwvfi a.

Khófmiue miệbcfhng Giang Trầfklsn nhẹrcyx nhàoyjlng khẽfkls đllxbiaslng, lộiasl ra chúojlbt tràoyjlo phúojlbng:

- Nhưaegsng màoyjl, đllxbiaslc nàoyjly củhznia ta, lạerjii vôcyqt khổjrayng bấaegst nhậoxbdp. Ngưaegsơvwvfi che mũdjdni, nhưaegsng cófmiu thểfmiu che lỗxyte tai sao?

- Dùhvxt ngưaegsơvwvfi có thêrcyx̉ che lỗxyte tai lạerjii. Ngưaegsơvwvfi có thêrcyx̉ che tấaegst cảwnbf lỗxyte châwlpon lôcyqtng sao?

- Trừasal khi, ngưaegsơvwvfi sớebjlm cófmiu chuẩytekn bịmsby, trong cơvwvf thểfmiu chuẩytekn bịmsby châwlpon khíbeur phòawnmng ngựwhmt, ởwlzjojlbc đllxbiaslc tíbeurnh xâwlpom nhậoxbdp, liềlkqhn dùhvxtng châwlpon khíbeur phòawnmng ngựwhmt đllxbem nófmiu bứffnuc ra.

Thanh âwlpom củhznia Giang Trầfklsn đllxberjim mạerjic, Châwlpon khíbeur đllxberjii sưaegsdjdnng tốpxbpt, Võquyn Giảwnbfdjdnng đllxbưaegsulwzc, nếrkgju đllxbfmiu cho Giang Trầfklsn hắbtqtn tiếrkgjp cậoxbdn quanh thâwlpon 10m, trêrcyxn cơvwvf bảwnbfn chẳbcfhng khánjxbc nàoyjlo nửrpbpa cánjxbi mạerjing nằwbzzm ởwlzj trong tay Giang Trầfklsn.

Đhqjtsvbzng tửrpbp củhznia Long Tam co rúojlbt lạerjii, trong mắbtqtt bắbtqtn ra hàoyjlo quang hung ánjxbc giốpxbpng nhưaegsmvue thúojlb.

Nhưaegsng Giang Trầfklsn lạerjii khôcyqtng vộiasli tiếrkgjn lêrcyxn, màoyjlwlzjnjxbch Long Tam trăbqukm mébqukt, vòawnmng quanh lưaegsulwzn tròawnmn.

cyqtm nay, năbqukm thủhzni hạerji củhznia Long Tam, bốpxbpn chếrkgjt mộiaslt thưaegsơvwvfng, màoyjl Long Tam thìwlpo kỳjxpn đllxbiaslc nhậoxbdp vàoyjlo cơvwvf thểfmiu. Giang Trầfklsn tựwhmt nhiêrcyxn sẽfkls khôcyqtng lạerjii tùhvxty tiệbcfhn tiếrkgjn côcyqtng.

Hắbtqtn cófmiu rấaegst nhiềlkqhu thờrpbpi gian hao tổjrayn.


Thếrkgj nhưaegsng màoyjl, Long Tam kia lạerjii khôcyqtng cófmiu tiềlkqhn vốpxbpn hao tổjrayn. Tiêrcyxu hao thờrpbpi gian càoyjlng lâwlpou, đllxbiaslc tíbeurnh sẽfkls thẩytekm thấaegsu càoyjlng nhiềlkqhu.

Từasal trong lòawnmng ngựwhmtc khôcyqtng ngừasalng mófmiuc ra cánjxbc loạerjii Linh Dưaegsulwzc giảwnbfi đllxbiaslc, nhưaegsng tấaegst cảwnbf đllxblkqhu khôcyqtng cófmiunjxbc dụgnpjng.

- Chưaegsơvwvfng Thấaegst, ngưaegsơvwvfi cófmiu phảwnbfi tửrpbpdjdnaegsebjli trưaegsebjlng Long Tam hay khôcyqtng? Bịmsby thưaegsơvwvfng bảwnbf vai, liềlkqhn khôcyqtng còawnmn dũdjdnng khíbeur chiếrkgjn đllxbaegsu sao?

Long Tam biếrkgjt rõquyn, lạerjii dôcyqtng dàoyjli, khẳbcfhng đllxbmsbynh làoyjl khôcyqtng đllxbưaegsulwzc.

cyqtm nay, chỗxyte dựwhmta duy nhấaegst, làoyjl thủ hạ bịmsby thưaegsơvwvfng kia. Bịmsby thưaegsơvwvfng bảwnbf vai, cũdjdnng khôcyqtng phảwnbfi tổjrayn thưaegsơvwvfng tríbeur mạerjing.

Chưaegsơvwvfng Thấaegst kia mộiaslt mựwhmtc vòawnmng quanh, khôcyqtng xa khôcyqtng gầfklsn.

Nghe Long Tam quánjxbt lớebjln, liềlkqhn gầfklsm nhẹrcyx mộiaslt tiếrkgjng:

- Tam gia, Chưaegsơvwvfng Thấaegst ta trởwlzj vềlkqhnjxbo tin, dẫgvdnn ngưaegsrpbpi tớebjli bánjxbo thùhvxt cho Tam gia ngàoyjli!

fmiui xong, Chưaegsơvwvfng Thấaegst kia vâwlpọy mà hai châwlpon đllxbiểfmium mạerjinh, hưaegsebjlng rừasalng câwlpoy nhảwnbfy tớebjli, lạerjii muốpxbpn bỏwlpo trốpxbpn mấaegst dạerjing.

Giang Trầfklsn khẽfklsaegsrpbpi mộiaslt tiếrkgjng:

- Lưaegsu lạerjii đllxbi.

Hai thanh Trọmsbyng Vũdjdn Phi Đhqjtao, mộiaslt tránjxbi mộiaslt phảwnbfi, đllxbem Chưaegsơvwvfng Thấaegst phong kíbeurn.

Phốpxbpc!

Toánjxbi Nguyệbcfht Phi Đhqjtao, có thêrcyx̉ toánjxbi nhậoxbdt nguyệbcfht tinh thầfklsn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.