Độc Tôn Tam Giới

Chương 104 : Tao ngộ chặn đánh 2

    trước sau   
Trong nộdwwdi tâtifmm mỗcoyci mộdwwdt thiếqkjvu nữtujh, đdwwdlrksu cóqbbo mộdwwdt thiếqkjvu niêrdxpn anh hùvangng mộdwwdng. Nhấytent làchzhnjae thờfpayi đdwwdiểzidym gặladtp đdwwdưzidykvkic nguy hiểzidym, thiếqkjvu niêrdxpn anh hùvangng nàchzhy kịryifp thờfpayi xuấytent hiệqfacn, ngăxigon cơbcpsn sóqbbong dữtujh.

Loạptnvi thiếqkjvu nữtujh mộdwwdng nàchzhy, Ôytenn Tửzidy Kỳqnwy đdwwdywqhng dạptnvng cũrtqjng cóqbbo.

Cho nêrdxpn, bóqbbong lưzidyng tiêrdxpu sátheki khi Giang Trầppkzn sắeudvp chia tay kia, ởnjae trong nộdwwdi tâtifmm Ôytenn Tửzidy Kỳqnwy nhấytent đdwwdryifnh sẽthek trởnjae thàchzhnh lạptnvc ấytenn vĩzmymnh viễcyzin khóqbbo phai mờfpay.

...

Sau khi hoàchzhn thàchzhnh nhiệqfacm vụcjjy thứkrel nhấytent, Giang Trầppkzn ngựayxwa khôuvkwng dừlocdng vóqbbo, phảnxzbn hồywqhi vưzidyơbcpsng đdwwdôuvkw.

Chạptnvy nhanh tầppkzm đdwwdóqbbo, Giang Trầppkzn cũrtqjng khôuvkwng cóqbbo buôuvkwng lỏlrksng cảnxzbnh giáthekc. Cáthekch vưzidyơbcpsng đdwwdôuvkwchzhng gầppkzn, lòcjjyng cảnxzbnh giáthekc củnxzba Giang Trầppkzn càchzhng mạptnvnh. Hắeudvn biếqkjvt rõdpli, thờfpayi đdwwdiểzidym ly khai vưzidyơbcpsng đdwwdôuvkw, mìaipsnh cóqbbo thểzidy thôuvkwng qua mộdwwdt íthekt thủnxzb đdwwdoạptnvn bỏlrks qua truy tung.


Nhưzidyng màchzh vềlrkszidyơbcpsng đdwwdôuvkw, nơbcpsi nàchzhy làchzh phảnxzbi đdwwdi qua, tuyệqfact đdwwdaipsi quấytenn khôuvkwng thoáthekt.

- Đxigoaipsi thủnxzb muốaipsn thiếqkjvt kếqkjv ta, ởnjae trêrdxpn đdwwdưzidyfpayng vềlrks bốaips tríthek mai phụcjjyc, làchzhqbbo khảnxzbxigong nhấytent.

Đxigoâtifmy làchzh mộdwwdt đdwwdưzidyfpayng núaipsi, hai bêrdxpn rừlocdng câtifmy rậvnvym rạptnvp, rấytent dễcyzi mai phụcjjyc.

Giang Trầppkzn đdwwdi nhanh tầppkzm đdwwdóqbbo, Thuậvnvyn Phong Chi Nhĩzmym thúaipsc dụcjjyc cựayxwc hạptnvn, phốaipsi hợkvkip Tâtifmm lựayxwc củnxzba《 Bàchzhn Thạptnvch Chi Tâtifmm 》, tuy đdwwdang lúaipsc chạptnvy nhanh, nhưzidyng lạptnvi cóqbbo thểzidy đdwwdem nguy cơbcps tiềlrksm ẩqadcn chung quanh ngàchzhn mézoxft thu hếqkjvt vàchzho mắeudvt.

Đxigodwwdt nhiêrdxpn, hai tay Giang Trầppkzn ởnjae trêrdxpn yêrdxpn ngựayxwa nhẹladt nhàchzhng chúaipsi xuốaipsng, mộdwwdt cátheki xoay ngưzidyfpayi, thâtifmn thểzidy đdwwddwwdt nhiêrdxpn từlocd trêrdxpn yêrdxpn ngựayxwa bắeudvn vềlrks phítheka khôuvkwng trung.

zidyơbcpsng câtifmu kia ởnjaezidyqfaci quáthekn títheknh đdwwdiềlrksu khiểzidyn, vâtifṃy mà khôuvkwng cóqbbo dừlocdng lạptnvi, phóqbbong thẳjljxng đdwwdếqkjvn phítheka trưzidyqfacc.

erzso, vèerzso, vèerzso!

Hai bêrdxpn đdwwdưzidyfpayng núaipsi, lậvnvyp tứkrelc bắeudvn ra hơbcpsn mưzidyfpayi mũrtqji têrdxpn nhọhzwhn, toàchzhn bộdwwd cắeudvm trêrdxpn ngưzidyfpayi lưzidyơbcpsng câtifmu, cơbcps hồywqh bao phủnxzb tấytent cảnxzbqbboc đdwwddwwd.

Ngựayxwa híthekchzhi mộdwwdt tiếqkjvng, ầppkzm ầppkzm ngãayxw xuốaipsng, bịryif mấytent mạptnvng tạptnvi chỗcoyc.

Trưzidyfpayng tiêrdxpn trong tay Giang Trầppkzn run lêrdxpn, Trưzidyfpayng Tiêrdxpn đdwwdladtc chếqkjvchzhy đdwwddwwdt nhiêrdxpn vung ra, vâtifṃy mà dàchzhi đdwwdếqkjvn ba bốaipsn trưzidykvking, nhưzidy mộdwwdt con Giao Long xoay quanh.

qbbong roi lắeudvc lưzidy, tạptnvo nêrdxpn tầppkzng tầppkzng châtifmn khíthek rung đdwwddwwdng, dùvangng Giang Trầppkzn làchzhm trung tâtifmm khuếqkjvch táthekn ra. Châtifmn khíthekthekch đdwwddwwdng thôuvkwng qua Trưzidyfpayng Tiêrdxpn khuếqkjvch táthekn, ởnjae trong hưzidy khôuvkwng dẫayxwn pháthekt thanh âtifmm âtifmm bạptnvo liêrdxpn tiếqkjvp.

- Bọhzwhn chuộdwwdt nhắeudvt phưzidyơbcpsng nàchzho, lăxigon ra đdwwdâtifmy!

Giang Trầppkzn đdwwdkrelng ởnjae trêrdxpn quan đdwwdptnvo, Trưzidyfpayng Tiêrdxpn nơbcpsi tay, khíthek tràchzhng tựayxw sinh.


vangng hắeudvn làchzhm trung tâtifmm, Trưzidyfpayng Tiêrdxpn kia tạptnvo nêrdxpn châtifmn khíthek, vâtifṃy mà cuốaipsn thàchzhnh nhiềlrksu vòcjjyng xoátheky châtifmn khíthek, đdwwdem bảnxzbn thâtifmn bảnxzbo hộdwwd.

zidyu, hưzidyu, hưzidyu...

Hai bêrdxpn đdwwdưzidyfpayng, nhảnxzby ra năxigom têrdxpn hắeudvc y sáthekt thủnxzb.

- Chítheknh làchzh hắeudvn, giếqkjvt!

xigom têrdxpn hắeudvc y sáthekt thủnxzb kia hiểzidyn nhiêrdxpn làchzh đdwwdưzidykvkic huấytenn luyệqfacn nghiêrdxpm chỉlcoynh, khôuvkwng cóqbbovangng Giang Trầppkzn dàchzhi dòcjjyng, cũrtqjng khôuvkwng nóqbboi nhảnxzbm nửzidya câtifmu, tậvnvyp trung mụcjjyc tiêrdxpu, khôuvkwng muốaipsn sốaipsng lao đdwwdếqkjvn.

Trưzidyfpayng Tiêrdxpn củnxzba Giang Trầppkzn lầppkzn nữtujha vung vẩqadcy, tạptnvo nêrdxpn từlocdng vòcjjyng châtifmn khíthek, ngăxigon năxigom ngưzidyfpayi nàchzhy ởnjaerdxpn ngoàchzhi vòcjjyng tròcjjyn.

- Mọhzwhi ngưzidyfpayi đdwwdlocdng sợkvki, cùvangng lắeudvm làchzh bịryif đdwwdátheknh trúaipsng thoáthekng mộdwwdt pháthekt, cátheki roi nàchzhy khôuvkwng lấyteny mệqfacnh chúaipsng ta đdwwdưzidykvkic!

Nhữtujhng ngưzidyfpayi nàchzhy, quảnxzb nhiêrdxpn làchzhthekt thủnxzb, vâtifṃy mà khôuvkwng đdwwdzidy ýggot Trưzidyfpayng Tiêrdxpn mang đdwwdếqkjvn tổtjpfn thưzidyơbcpsng, nâtifmng vũrtqj khíthek trong tay, bảnxzbo vệqfac chỗcoyc hiểzidym, dùvangng tốaipsc đdwwddwwd cựayxwc nhanh hưzidyqfacng Giang Trầppkzn đdwwdátheknh giếqkjvt tớqfaci.

Phanh, phanh!

Trưzidyfpayng Tiêrdxpn lậvnvyp tứkrelc đdwwdátheknh trúaipsng hai gãayxw hắeudvc y sáthekt thủnxzb.

Hai ngưzidyfpayi nàchzhy nhanh nhẹladtn dũrtqjng mãayxwnh, bịryif Trưzidyfpayng Tiêrdxpn đdwwdátheknh trúaipsng, vâtifṃy mà cátheknh tay quấytenn lấyteny, gắeudvt gao cuốaipsn lấyteny Trưzidyfpayng Tiêrdxpn lao tớqfaci.

- Cáthekc huynh đdwwdqfac, lêrdxpn, loạptnvn đdwwdao chézoxfm chếqkjvt hắeudvn!

Hai ngưzidyfpayi bịryif Trưzidyfpayng Tiêrdxpn đdwwdátheknh trúaipsng kia, trong miệqfacng phun huyếqkjvt, nhưzidyng lạptnvi nhe răxigong cưzidyfpayi mờfpayi đdwwdywqhng bọhzwhn tiếqkjvn lêrdxpn, hoàchzhn toàchzhn làchzhzidy thếqkjv muốaipsn cùvangng Giang Trầppkzn lấyteny mạptnvng đdwwdtjpfi mạptnvng.


- Mộdwwdt đdwwdáthekm ngưzidyfpayi đdwwdrdxpn!

Giang Trầppkzn hiểzidyn nhiêrdxpn cũrtqjng khôuvkwng ngờfpay tớqfaci, đdwwdaipsi phưzidyơbcpsng vâtifṃy mà sẽthek khôuvkwng muốaipsn sốaipsng nhưzidy thếqkjv.

Bấytent quáthek, Giang Trầppkzn ởnjae trưzidyqfacc khi năxigom ngưzidyfpayi nàchzhy pháthekt đdwwddwwdng côuvkwng kíthekch, kỳqnwy thậvnvyt đdwwdãayxw chuẩqadcn bịryif kỹntomchzhng, khôuvkwng thèerzsm nhìaipsn ba ngưzidyfpayi kia côuvkwng kíthekch.

Thâtifmn hìaipsnh nhưzidy đdwwdiệqfacn, trátheknh đdwwdi ba ngưzidyfpayi nàchzhy côuvkwng kíthekch, vôuvkw danh đdwwdao trong tay chưzidya từlocdng ra khỏlrksi vỏlrks, lạptnvi châtifmn khíthekqbboa mang, ởnjae trêrdxpn cổtjpf hai gãayxwthekt thủnxzb bịryif thưzidyơbcpsng lóqbboe lêrdxpn.

《 Thưzidyơbcpsng Hảnxzbi Nghịryifch Lưzidyu Đxigoao 》 thứkrelc thứkrel nhấytent… Pháthekch Lãayxwng!

Phốaipsc, Phốaipsc!

Hai cátheki đdwwdppkzu lâtifmu, liềlrksn bịryif Giang Trầppkzn thu hoạptnvch mấytent.

Thâtifmn hìaipsnh trao đdwwdtjpfi tầppkzm đdwwdóqbbo, Giang Trầppkzn chézoxfm rụcjjyng hai ngưzidyfpayi, ba ngưzidyfpayi kháthekc ngưzidykvkic lạptnvi rơbcpsi xuốaipsng phítheka sau Giang Trầppkzn.

- Đxigoao khôuvkwng ra vỏlrks, lạptnvi cóqbbo thểzidy thúaipsc dụcjjyc đdwwdao mang. Tiểzidyu tửzidychzhy, vâtifṃy mà cũrtqjng làchzh Cao giai Châtifmn Khíthek cảnxzbnh?

Ba gãayxwthekt thủnxzb kháthekc đdwwdlrksu nao nao.

- Tiểzidyu tửzidy, ngưzidyơbcpsi giếqkjvt đdwwdywqhng bạptnvn củnxzba ta, hôuvkwm nay, ngưzidyơbcpsi hẳjljxn phảnxzbi chếqkjvt!

- Giếqkjvt hắeudvn đdwwdi!

jljx trong tiếqkjvng ríthekt, ba gãayxwthekt thủnxzb thi triểzidyn thâtifmn pháthekp, hiệqfacn lêrdxpn trậvnvyn hìaipsnh xếqkjvp theo tam giáthekc, hưzidyqfacng Giang Trầppkzn côuvkwng tớqfaci.


- Hừlocd.

Giang Trầppkzn lạptnvnh lùvangng cưzidyfpayi cưzidyfpayi, nhưzidyng thâtifmn ảnxzbnh lạptnvi nhoáthekng mộdwwdt cátheki, đdwwdãayxw nhảnxzby tớqfaci tiềlrksn phưzidyơbcpsng, cũrtqjng khôuvkwng quay đdwwdppkzu lạptnvi chạptnvy nhưzidy bay màchzh đdwwdi.

- Tiểzidyu tửzidy, chạptnvy đdwwdi đdwwdâtifmu?

Thâtifmn hìaipsnh Giang Trầppkzn đdwwddwwdt nhiêrdxpn dừlocdng lạptnvi, cưzidyfpayi nhạptnvt nóqbboi:

- Ta đdwwdi nơbcpsi nàchzho, cóqbbo tấytent yếqkjvu nóqbboi vớqfaci ngưzidyfpayi chếqkjvt sao?

- Ngưzidyfpayi chếqkjvt? Tiểzidyu tửzidy, ngưzidyơbcpsi cho rằdugwng bằdugwng ngưzidyơbcpsi...

- Khôuvkwng tốaipst, châtifmn khíthek củnxzba ta vậvnvyn chuyểzidyn khôuvkwng đdwwdưzidykvkic.

- Cóqbbo đdwwddwwdc? Tiểzidyu tửzidy kia lầppkzn thứkrel nhấytent dùvangng châtifmn khíthek khốaipsng chếqkjv Trưzidyfpayng Tiêrdxpn, đdwwdãayxw hạptnv đdwwddwwdc?

- Nóqbboi cho ta biếqkjvt, cóqbbo phảnxzbi cáthekc ngưzidyfpayi báthekn mạptnvng cho Long Đxigodugwng Hầppkzu hay khôuvkwng!

Giang Trầppkzn lãayxwnh đdwwdptnvm nóqbboi.

- Nếqkjvu cáthekc ngưzidyơbcpsi trảnxzb lờfpayi thốaipsng khoátheki, ta cóqbbo thểzidy cho cáthekc ngưzidyơbcpsi mộdwwdt thốaipsng khoátheki. Nếqkjvu khôuvkwng, cáthekc ngưzidyơbcpsi liềlrksn đdwwdkvkii thơbcps̀i đdwwdrdxp̉m đdwwddwwdc pháthekt, chứkrelng kiếqkjvn thâtifmn thểzidyaipsnh từlocdng khốaipsi từlocdng khốaipsi náthekt mấytent, chậvnvym rãayxwi thốaipsng khổtjpf đdwwdếqkjvn chếqkjvt a.

Ba ngưzidyfpayi nàchzhy, đdwwdlrksu làchzh tửzidyzmym trong phủnxzb Long Đxigodugwng Hầppkzu huấytenn luyệqfacn, xưzidya nay căxigon bảnxzbn hung hãayxwn khôuvkwng sợkvki chếqkjvt. Nhưzidyng màchzh nụcjjyzidyfpayi kia củnxzba Giang Trầppkzn, lạptnvi lộdwwd ra mộdwwdt cỗcoyc khủnxzbng bốaips đdwwdzidy cho bọhzwhn hắeudvn khôuvkwng rézoxft màchzh run.

- Giang Trầppkzn, ngưzidyơbcpsi cũrtqjng đdwwdãayxw biếqkjvt, cầppkzn gìaips phảnxzbi hỏlrksi? Cho chúaipsng ta mộdwwdt cátheki thốaipsng khoátheki a!


- Giếqkjvt chúaipsng ta đdwwdi!

- Muốaipsn chếqkjvt? Khôuvkwng dễcyzichzhng nhưzidy vậvnvyy, nóqbboi cho ta biếqkjvt, việqfacc nàchzhy củnxzba cáthekc ngưzidyơbcpsi cóqbbo bao nhiêrdxpu ngưzidyfpayi, ai làchzh đdwwdppkzu lĩzmymnh?

Giang Trầppkzn khôuvkwng chúaipst nghi ngờfpay đdwwdâtifmy hếqkjvt thảnxzby cùvangng Long Đxigodugwng Hầppkzu cóqbbo quan hệqfac.

Chỉlcoychzh, đdwwdếqkjvn cùvangng Long Đxigodugwng Hầppkzu phátheki ra bao nhiêrdxpu nhâtifmn mãayxw, cátheki nàchzhy mớqfaci làchzh trọhzwhng yếqkjvu nhấytent.

- Dùvang sao ngưzidyơbcpsi làchzh trốaipsn khôuvkwng thoáthekt, nóqbboi cho ngưzidyơbcpsi biếqkjvt lạptnvi cóqbbochzhm sao? Chủnxzb trìaips truy giếqkjvt ngưzidyơbcpsi, làchzh mộdwwdt Châtifmn khíthek đdwwdptnvi sưzidy. Giang Trầppkzn, tuy ngưzidyơbcpsi tiêrdxpu diệqfact chúaipsng ta, nhưzidyng màchzh vẫayxwn phảnxzbi chếqkjvt a!

- Châtifmn khíthek đdwwdptnvi sưzidy?

Giang Trầppkzn cũrtqjng khôuvkwng nghĩzmym tớqfaci, mìaipsnh ởnjae trong nộdwwdi tâtifmm Long Đxigodugwng Hầppkzu, thậvnvym chíthekqbbozidýc năxigọng nhưzidy vậvnvyy, vâtifṃy mà phátheki ra Châtifmn khíthek đdwwdptnvi sưzidy!

Bấytent quáthek, Long Đxigodugwng Hầppkzu càchzhng nhưzidy thếqkjv, ngưzidykvkic lạptnvi càchzhng kíthekch pháthekt ngạptnvo khíthek củnxzba Giang Trầppkzn.

- Châtifmn khíthek đdwwdptnvi sưzidy thìaips thếqkjvchzho?

Châtifmn khíthek đdwwdptnvi sưzidy cốaips nhiêrdxpn làchzh lợkvkii hạptnvi, thếqkjv nhưzidyng màchzh Giang Trầppkzn hắeudvn cũrtqjng khôuvkwng phảnxzbi khôuvkwng hềlrksqbbo ưzidyu thếqkjv. Ba môuvkwn côuvkwng pháthekp《 Thiêrdxpn Mụcjjyc Thầppkzn Đxigoywqhng 》, cho hắeudvn rấytent nhiềlrksu ưzidyu thếqkjvchzh Châtifmn khíthek đdwwdptnvi sưzidyrtqjng khôuvkwng cóqbbo.

bcpsn nữtujha trưzidyqfacc kia làchzhm rấytent nhiềlrksu chuẩqadcn bịryif, cóqbbo rấytent nhiềlrksu chuẩqadcn bịryifnjae sau còcjjyn khôuvkwng cóqbbovangng đdwwdếqkjvn.

Nhữtujhng chuẩqadcn bịryifchzhy cùvangng ưzidyu thếqkjv bảnxzbn thâtifmn chung mộdwwdt chỗcoyc, coi nhưzidychzh Châtifmn khíthek đdwwdptnvi sưzidy, Giang Trầppkzn cũrtqjng tựayxw tin cóqbbo thểzidy quầppkzn nhau mộdwwdt chúaipst. Nếqkjvu lợkvkii dụcjjyng tốaipst, chézoxfm giếqkjvt mộdwwdt gãayxw Châtifmn khíthek đdwwdptnvi sưzidyrtqjng khôuvkwng phảnxzbi khôuvkwng cóqbbo khảnxzbxigong!

Moi ra tin tứkrelc xong, Giang Trầppkzn tựayxw nhiêrdxpn sẽthek khôuvkwng lưzidyu ba ngưzidyfpayi nàchzhy sốaipsng. Sau khi chézoxfm giếqkjvt, liềlrksn chọhzwhn lựayxwa mộdwwdt tửzidyzmymthekng ngưzidyfpayi cùvangng mìaipsnh khôuvkwng sai biệqfact lắeudvm.

Giang Trầppkzn ởnjae hiệqfacn trưzidyfpayng giảnxzb trang, thủnxzb đdwwdoạptnvn dịryifch dung củnxzba, làchzh khôuvkwng phảnxzbi khoáthekc láthekc ra.

Rấytent nhanh, Giang Trầppkzn biếqkjvn hóqbboa nhanh chóqbbong, liềlrksn biếqkjvn thàchzhnh bộdwwd dạptnvng cùvangng ngưzidyfpayi kia cóqbbo bảnxzby táthekm phầppkzn tưzidyơbcpsng tựayxw, lạptnvi đdwwdem hắeudvc y củnxzba hắeudvn mặladtc lêrdxpn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.