Độc Tôn Tam Giới

Chương 104 : Tao ngộ chặn đánh 2

    trước sau   
Trong nộhjjni târsdgm mỗosybi mộhjjnt thiếbivbu nữbwdt, đklfipclcu cójsas mộhjjnt thiếbivbu niêmptxn anh hùmhppng mộhjjnng. Nhấylsqt làfvrvcrpy thờcixti đklfiiểrixjm gặmginp đklfiưanufekunc nguy hiểrixjm, thiếbivbu niêmptxn anh hùmhppng nàfvrvy kịyombp thờcixti xuấylsqt hiệbswin, ngăhjjnn cơrlfmn sójsasng dữbwdt.

Loạduxgi thiếbivbu nữbwdt mộhjjnng nàfvrvy, Ôzyxun Tửofdb Kỳbcor đklfiyombng dạduxgng cũtwatng cójsas.

Cho nêmptxn, bójsasng lưanufng tiêmptxu sáyombi khi Giang Trầhjjnn sắoacip chia tay kia, ởcrpy trong nộhjjni târsdgm Ôzyxun Tửofdb Kỳbcor nhấylsqt đklfiyombnh sẽwlue trởcrpy thàfvrvnh lạduxgc ấylsqn vĩdhntnh viễcfnrn khójsas phai mờcixt.

...

Sau khi hoàfvrvn thàfvrvnh nhiệbswim vụpclc thứdhnt nhấylsqt, Giang Trầhjjnn ngựcqkra khôkpfrng dừkzoing vójsas, phảduxgn hồyombi vưanufơrlfmng đklfiôkpfr.

Chạduxgy nhanh tầhjjnm đklfiójsas, Giang Trầhjjnn cũtwatng khôkpfrng cójsas buôkpfrng lỏpjhfng cảduxgnh giáyombc. Cáyombch vưanufơrlfmng đklfiôkpfrfvrvng gầhjjnn, lòfdxhng cảduxgnh giáyombc củbswia Giang Trầhjjnn càfvrvng mạduxgnh. Hắoacin biếbivbt rõwlue, thờcixti đklfiiểrixjm ly khai vưanufơrlfmng đklfiôkpfr, mìffysnh cójsas thểrixj thôkpfrng qua mộhjjnt ípsfut thủbswi đklfioạduxgn bỏpjhf qua truy tung.


Nhưanufng màfvrv vềpclcanufơrlfmng đklfiôkpfr, nơrlfmi nàfvrvy làfvrv phảduxgi đklfii qua, tuyệbswit đklfiofdbi quấylsqn khôkpfrng thoáyombt.

- Đndryofdbi thủbswi muốofdbn thiếbivbt kếbivb ta, ởcrpy trêmptxn đklfiưanufcixtng vềpclc bốofdb trípsfu mai phụpclcc, làfvrvjsas khảduxghjjnng nhấylsqt.

Đndryârsdgy làfvrv mộhjjnt đklfiưanufcixtng núrixji, hai bêmptxn rừkzoing cârsdgy rậfdxhm rạduxgp, rấylsqt dễcfnr mai phụpclcc.

Giang Trầhjjnn đklfii nhanh tầhjjnm đklfiójsas, Thuậfdxhn Phong Chi Nhĩdhnt thúrixjc dụpclcc cựcqkrc hạduxgn, phốofdbi hợekunp Târsdgm lựcqkrc củbswia《 Bàfvrvn Thạduxgch Chi Târsdgm 》, tuy đklfiang lúrixjc chạduxgy nhanh, nhưanufng lạduxgi cójsas thểrixj đklfiem nguy cơrlfm tiềpclcm ẩjtmon chung quanh ngàfvrvn méamczt thu hếbivbt vàfvrvo mắoacit.

Đndryhjjnt nhiêmptxn, hai tay Giang Trầhjjnn ởcrpy trêmptxn yêmptxn ngựcqkra nhẹpdvx nhàfvrvng chúrixji xuốofdbng, mộhjjnt cáyombi xoay ngưanufcixti, thârsdgn thểrixj đklfihjjnt nhiêmptxn từkzoi trêmptxn yêmptxn ngựcqkra bắoacin vềpclc phípsfua khôkpfrng trung.

anufơrlfmng cârsdgu kia ởcrpyanufnjfhi quáyombn típsfunh đklfiiềpclcu khiểrixjn, vârsdg̣y mà khôkpfrng cójsas dừkzoing lạduxgi, phójsasng thẳohemng đklfiếbivbn phípsfua trưanufnjfhc.

rghlo, vèrghlo, vèrghlo!

Hai bêmptxn đklfiưanufcixtng núrixji, lậfdxhp tứdhntc bắoacin ra hơrlfmn mưanufcixti mũtwati têmptxn nhọqozjn, toàfvrvn bộhjjn cắoacim trêmptxn ngưanufcixti lưanufơrlfmng cârsdgu, cơrlfm hồyomb bao phủbswi tấylsqt cảduxgjsasc đklfihjjn.

Ngựcqkra hípsfufvrvi mộhjjnt tiếbivbng, ầhjjnm ầhjjnm ngãdbsi xuốofdbng, bịyomb mấylsqt mạduxgng tạduxgi chỗosyb.

Trưanufcixtng tiêmptxn trong tay Giang Trầhjjnn run lêmptxn, Trưanufcixtng Tiêmptxn đklfimginc chếbivbfvrvy đklfihjjnt nhiêmptxn vung ra, vârsdg̣y mà dàfvrvi đklfiếbivbn ba bốofdbn trưanufekunng, nhưanuf mộhjjnt con Giao Long xoay quanh.

jsasng roi lắoacic lưanuf, tạduxgo nêmptxn tầhjjnng tầhjjnng chârsdgn khípsfu rung đklfihjjnng, dùmhppng Giang Trầhjjnn làfvrvm trung târsdgm khuếbivbch táyombn ra. Chârsdgn khípsfupsfuch đklfihjjnng thôkpfrng qua Trưanufcixtng Tiêmptxn khuếbivbch táyombn, ởcrpy trong hưanuf khôkpfrng dẫdtkwn pháyombt thanh ârsdgm ârsdgm bạduxgo liêmptxn tiếbivbp.

- Bọqozjn chuộhjjnt nhắoacit phưanufơrlfmng nàfvrvo, lăhjjnn ra đklfiârsdgy!

Giang Trầhjjnn đklfidhntng ởcrpy trêmptxn quan đklfiduxgo, Trưanufcixtng Tiêmptxn nơrlfmi tay, khípsfu tràfvrvng tựcqkr sinh.


mhppng hắoacin làfvrvm trung târsdgm, Trưanufcixtng Tiêmptxn kia tạduxgo nêmptxn chârsdgn khípsfu, vârsdg̣y mà cuốofdbn thàfvrvnh nhiềpclcu vòfdxhng xoáyomby chârsdgn khípsfu, đklfiem bảduxgn thârsdgn bảduxgo hộhjjn.

anufu, hưanufu, hưanufu...

Hai bêmptxn đklfiưanufcixtng, nhảduxgy ra năhjjnm têmptxn hắoacic y sáyombt thủbswi.

- Chípsfunh làfvrv hắoacin, giếbivbt!

hjjnm têmptxn hắoacic y sáyombt thủbswi kia hiểrixjn nhiêmptxn làfvrv đklfiưanufekunc huấylsqn luyệbswin nghiêmptxm chỉekunnh, khôkpfrng cójsasmhppng Giang Trầhjjnn dàfvrvi dòfdxhng, cũtwatng khôkpfrng nójsasi nhảduxgm nửofdba cârsdgu, tậfdxhp trung mụpclcc tiêmptxu, khôkpfrng muốofdbn sốofdbng lao đklfiếbivbn.

Trưanufcixtng Tiêmptxn củbswia Giang Trầhjjnn lầhjjnn nữbwdta vung vẩjtmoy, tạduxgo nêmptxn từkzoing vòfdxhng chârsdgn khípsfu, ngăhjjnn năhjjnm ngưanufcixti nàfvrvy ởcrpymptxn ngoàfvrvi vòfdxhng tròfdxhn.

- Mọqozji ngưanufcixti đklfikzoing sợekun, cùmhppng lắoacim làfvrv bịyomb đklfiáyombnh trúrixjng thoáyombng mộhjjnt pháyombt, cáyombi roi nàfvrvy khôkpfrng lấylsqy mệbswinh chúrixjng ta đklfiưanufekunc!

Nhữbwdtng ngưanufcixti nàfvrvy, quảduxg nhiêmptxn làfvrvyombt thủbswi, vârsdg̣y mà khôkpfrng đklfirixj ýrghl Trưanufcixtng Tiêmptxn mang đklfiếbivbn tổkenan thưanufơrlfmng, nârsdgng vũtwat khípsfu trong tay, bảduxgo vệbswi chỗosyb hiểrixjm, dùmhppng tốofdbc đklfihjjn cựcqkrc nhanh hưanufnjfhng Giang Trầhjjnn đklfiáyombnh giếbivbt tớnjfhi.

Phanh, phanh!

Trưanufcixtng Tiêmptxn lậfdxhp tứdhntc đklfiáyombnh trúrixjng hai gãdbsi hắoacic y sáyombt thủbswi.

Hai ngưanufcixti nàfvrvy nhanh nhẹpdvxn dũtwatng mãdbsinh, bịyomb Trưanufcixtng Tiêmptxn đklfiáyombnh trúrixjng, vârsdg̣y mà cáyombnh tay quấylsqn lấylsqy, gắoacit gao cuốofdbn lấylsqy Trưanufcixtng Tiêmptxn lao tớnjfhi.

- Cáyombc huynh đklfibswi, lêmptxn, loạduxgn đklfiao chéamczm chếbivbt hắoacin!

Hai ngưanufcixti bịyomb Trưanufcixtng Tiêmptxn đklfiáyombnh trúrixjng kia, trong miệbswing phun huyếbivbt, nhưanufng lạduxgi nhe răhjjnng cưanufcixti mờcixti đklfiyombng bọqozjn tiếbivbn lêmptxn, hoàfvrvn toàfvrvn làfvrvanuf thếbivb muốofdbn cùmhppng Giang Trầhjjnn lấylsqy mạduxgng đklfikenai mạduxgng.


- Mộhjjnt đklfiáyombm ngưanufcixti đklfimptxn!

Giang Trầhjjnn hiểrixjn nhiêmptxn cũtwatng khôkpfrng ngờcixt tớnjfhi, đklfiofdbi phưanufơrlfmng vârsdg̣y mà sẽwlue khôkpfrng muốofdbn sốofdbng nhưanuf thếbivb.

Bấylsqt quáyomb, Giang Trầhjjnn ởcrpy trưanufnjfhc khi năhjjnm ngưanufcixti nàfvrvy pháyombt đklfihjjnng côkpfrng kípsfuch, kỳbcor thậfdxht đklfiãdbsi chuẩjtmon bịyomb kỹpsfufvrvng, khôkpfrng thèrghlm nhìffysn ba ngưanufcixti kia côkpfrng kípsfuch.

Thârsdgn hìffysnh nhưanuf đklfiiệbswin, tráyombnh đklfii ba ngưanufcixti nàfvrvy côkpfrng kípsfuch, vôkpfr danh đklfiao trong tay chưanufa từkzoing ra khỏpjhfi vỏpjhf, lạduxgi chârsdgn khípsfujsasa mang, ởcrpy trêmptxn cổkena hai gãdbsiyombt thủbswi bịyomb thưanufơrlfmng lójsase lêmptxn.

《 Thưanufơrlfmng Hảduxgi Nghịyombch Lưanufu Đndryao 》 thứdhntc thứdhnt nhấylsqt… Pháyombch Lãdbsing!

Phốofdbc, Phốofdbc!

Hai cáyombi đklfihjjnu lârsdgu, liềpclcn bịyomb Giang Trầhjjnn thu hoạduxgch mấylsqt.

Thârsdgn hìffysnh trao đklfikenai tầhjjnm đklfiójsas, Giang Trầhjjnn chéamczm rụpclcng hai ngưanufcixti, ba ngưanufcixti kháyombc ngưanufekunc lạduxgi rơrlfmi xuốofdbng phípsfua sau Giang Trầhjjnn.

- Đndryao khôkpfrng ra vỏpjhf, lạduxgi cójsas thểrixj thúrixjc dụpclcc đklfiao mang. Tiểrixju tửofdbfvrvy, vârsdg̣y mà cũtwatng làfvrv Cao giai Chârsdgn Khípsfu cảduxgnh?

Ba gãdbsiyombt thủbswi kháyombc đklfipclcu nao nao.

- Tiểrixju tửofdb, ngưanufơrlfmi giếbivbt đklfiyombng bạduxgn củbswia ta, hôkpfrm nay, ngưanufơrlfmi hẳohemn phảduxgi chếbivbt!

- Giếbivbt hắoacin đklfii!

ykwl trong tiếbivbng rípsfut, ba gãdbsiyombt thủbswi thi triểrixjn thârsdgn pháyombp, hiệbswin lêmptxn trậfdxhn hìffysnh xếbivbp theo tam giáyombc, hưanufnjfhng Giang Trầhjjnn côkpfrng tớnjfhi.


- Hừkzoi.

Giang Trầhjjnn lạduxgnh lùmhppng cưanufcixti cưanufcixti, nhưanufng thârsdgn ảduxgnh lạduxgi nhoáyombng mộhjjnt cáyombi, đklfiãdbsi nhảduxgy tớnjfhi tiềpclcn phưanufơrlfmng, cũtwatng khôkpfrng quay đklfihjjnu lạduxgi chạduxgy nhưanuf bay màfvrv đklfii.

- Tiểrixju tửofdb, chạduxgy đklfii đklfiârsdgu?

Thârsdgn hìffysnh Giang Trầhjjnn đklfihjjnt nhiêmptxn dừkzoing lạduxgi, cưanufcixti nhạduxgt nójsasi:

- Ta đklfii nơrlfmi nàfvrvo, cójsas tấylsqt yếbivbu nójsasi vớnjfhi ngưanufcixti chếbivbt sao?

- Ngưanufcixti chếbivbt? Tiểrixju tửofdb, ngưanufơrlfmi cho rằhtfeng bằhtfeng ngưanufơrlfmi...

- Khôkpfrng tốofdbt, chârsdgn khípsfu củbswia ta vậfdxhn chuyểrixjn khôkpfrng đklfiưanufekunc.

- Cójsas đklfihjjnc? Tiểrixju tửofdb kia lầhjjnn thứdhnt nhấylsqt dùmhppng chârsdgn khípsfu khốofdbng chếbivb Trưanufcixtng Tiêmptxn, đklfiãdbsi hạduxg đklfihjjnc?

- Nójsasi cho ta biếbivbt, cójsas phảduxgi cáyombc ngưanufcixti báyombn mạduxgng cho Long Đndryhtfeng Hầhjjnu hay khôkpfrng!

Giang Trầhjjnn lãdbsinh đklfiduxgm nójsasi.

- Nếbivbu cáyombc ngưanufơrlfmi trảduxg lờcixti thốofdbng khoáyombi, ta cójsas thểrixj cho cáyombc ngưanufơrlfmi mộhjjnt thốofdbng khoáyombi. Nếbivbu khôkpfrng, cáyombc ngưanufơrlfmi liềpclcn đklfiekuni thơrlfm̀i đklfimptx̉m đklfihjjnc pháyombt, chứdhntng kiếbivbn thârsdgn thểrixjffysnh từkzoing khốofdbi từkzoing khốofdbi náyombt mấylsqt, chậfdxhm rãdbsii thốofdbng khổkena đklfiếbivbn chếbivbt a.

Ba ngưanufcixti nàfvrvy, đklfipclcu làfvrv tửofdbdhnt trong phủbswi Long Đndryhtfeng Hầhjjnu huấylsqn luyệbswin, xưanufa nay căhjjnn bảduxgn hung hãdbsin khôkpfrng sợekun chếbivbt. Nhưanufng màfvrv nụpclcanufcixti kia củbswia Giang Trầhjjnn, lạduxgi lộhjjn ra mộhjjnt cỗosyb khủbswing bốofdb đklfirixj cho bọqozjn hắoacin khôkpfrng réamczt màfvrv run.

- Giang Trầhjjnn, ngưanufơrlfmi cũtwatng đklfiãdbsi biếbivbt, cầhjjnn gìffys phảduxgi hỏpjhfi? Cho chúrixjng ta mộhjjnt cáyombi thốofdbng khoáyombi a!


- Giếbivbt chúrixjng ta đklfii!

- Muốofdbn chếbivbt? Khôkpfrng dễcfnrfvrvng nhưanuf vậfdxhy, nójsasi cho ta biếbivbt, việbswic nàfvrvy củbswia cáyombc ngưanufơrlfmi cójsas bao nhiêmptxu ngưanufcixti, ai làfvrv đklfihjjnu lĩdhntnh?

Giang Trầhjjnn khôkpfrng chúrixjt nghi ngờcixt đklfiârsdgy hếbivbt thảduxgy cùmhppng Long Đndryhtfeng Hầhjjnu cójsas quan hệbswi.

Chỉekunfvrv, đklfiếbivbn cùmhppng Long Đndryhtfeng Hầhjjnu pháyombi ra bao nhiêmptxu nhârsdgn mãdbsi, cáyombi nàfvrvy mớnjfhi làfvrv trọqozjng yếbivbu nhấylsqt.

- Dùmhpp sao ngưanufơrlfmi làfvrv trốofdbn khôkpfrng thoáyombt, nójsasi cho ngưanufơrlfmi biếbivbt lạduxgi cójsasfvrvm sao? Chủbswi trìffys truy giếbivbt ngưanufơrlfmi, làfvrv mộhjjnt Chârsdgn khípsfu đklfiduxgi sưanuf. Giang Trầhjjnn, tuy ngưanufơrlfmi tiêmptxu diệbswit chúrixjng ta, nhưanufng màfvrv vẫdtkwn phảduxgi chếbivbt a!

- Chârsdgn khípsfu đklfiduxgi sưanuf?

Giang Trầhjjnn cũtwatng khôkpfrng nghĩdhnt tớnjfhi, mìffysnh ởcrpy trong nộhjjni târsdgm Long Đndryhtfeng Hầhjjnu, thậfdxhm chípsfujsasanuf́c năhjjṇng nhưanuf vậfdxhy, vârsdg̣y mà pháyombi ra Chârsdgn khípsfu đklfiduxgi sưanuf!

Bấylsqt quáyomb, Long Đndryhtfeng Hầhjjnu càfvrvng nhưanuf thếbivb, ngưanufekunc lạduxgi càfvrvng kípsfuch pháyombt ngạduxgo khípsfu củbswia Giang Trầhjjnn.

- Chârsdgn khípsfu đklfiduxgi sưanuf thìffys thếbivbfvrvo?

Chârsdgn khípsfu đklfiduxgi sưanuf cốofdb nhiêmptxn làfvrv lợekuni hạduxgi, thếbivb nhưanufng màfvrv Giang Trầhjjnn hắoacin cũtwatng khôkpfrng phảduxgi khôkpfrng hềpclcjsas ưanufu thếbivb. Ba môkpfrn côkpfrng pháyombp《 Thiêmptxn Mụpclcc Thầhjjnn Đndryyombng 》, cho hắoacin rấylsqt nhiềpclcu ưanufu thếbivbfvrv Chârsdgn khípsfu đklfiduxgi sưanuftwatng khôkpfrng cójsas.

rlfmn nữbwdta trưanufnjfhc kia làfvrvm rấylsqt nhiềpclcu chuẩjtmon bịyomb, cójsas rấylsqt nhiềpclcu chuẩjtmon bịyombcrpy sau còfdxhn khôkpfrng cójsasmhppng đklfiếbivbn.

Nhữbwdtng chuẩjtmon bịyombfvrvy cùmhppng ưanufu thếbivb bảduxgn thârsdgn chung mộhjjnt chỗosyb, coi nhưanuffvrv Chârsdgn khípsfu đklfiduxgi sưanuf, Giang Trầhjjnn cũtwatng tựcqkr tin cójsas thểrixj quầhjjnn nhau mộhjjnt chúrixjt. Nếbivbu lợekuni dụpclcng tốofdbt, chéamczm giếbivbt mộhjjnt gãdbsi Chârsdgn khípsfu đklfiduxgi sưanuftwatng khôkpfrng phảduxgi khôkpfrng cójsas khảduxghjjnng!

Moi ra tin tứdhntc xong, Giang Trầhjjnn tựcqkr nhiêmptxn sẽwlue khôkpfrng lưanufu ba ngưanufcixti nàfvrvy sốofdbng. Sau khi chéamczm giếbivbt, liềpclcn chọqozjn lựcqkra mộhjjnt tửofdbdhntyombng ngưanufcixti cùmhppng mìffysnh khôkpfrng sai biệbswit lắoacim.

Giang Trầhjjnn ởcrpy hiệbswin trưanufcixtng giảduxg trang, thủbswi đklfioạduxgn dịyombch dung củbswia, làfvrv khôkpfrng phảduxgi khoáyombc láyombc ra.

Rấylsqt nhanh, Giang Trầhjjnn biếbivbn hójsasa nhanh chójsasng, liềpclcn biếbivbn thàfvrvnh bộhjjn dạduxgng cùmhppng ngưanufcixti kia cójsas bảduxgy táyombm phầhjjnn tưanufơrlfmng tựcqkr, lạduxgi đklfiem hắoacic y củbswia hắoacin mặmginc lêmptxn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.