Độc Tôn Tam Giới

Chương 103 : Tao ngộ chặn đánh 1

    trước sau   
Ngọzansc phu nhâksfun làrcpw ngưbkakykiqi lanh lợnievi, gặpehdp Giang Trầyyytn trưbkakiavuc vìrzma Ôxswwn Tửskdz Kỳrgmj giảzikyi đleeeiqcfc, liềsfdwn biếdzxkt rõlvzu ngưbkakykiqi nàrcpwy đleeeyctmi vớiavui đleeezans đleeedmun củdaima mìrzmanh, írzmat nhấdzxkt làrcpwnqwo chút hảzikyo cảzikym.

Thâksfun hìrzmanh Giang Trầyyytn cónqwo chúzhcmt dừykiqng lạzprri, thảzikyn nhiêjxhgn nónqwoi:

- Tạzprri hạzprr Giang Hãshrun Lĩjgwvnh Giang Trầyyytn, dâksfung lệdmunnh vua đleeeếdzxkn chédmunm giếdzxkt Thảzikyi Liêjxhgn Khábktdch. Chưbkak vịsmba, sau nàrcpwy còksfun gặpehdp lạzprri!

nqwoi xong, mũxswwi châksfun đleeeiểhsirm mộiqcft cábktdi, khônhqtng mộiqcft chúzhcmt dấdzxku vếdzxkt biếdzxkn mấdzxkt tạzprri chỗyyyt.

- Giang Hãshrun Lĩjgwvnh Giang Trầyyytn?

Ngọzansc phu nhâksfun thìrzma thàrcpwo tựefnpnqwoi, nhai nuốyctmt lấdzxky cábktdi têjxhgn nàrcpwy, trong lúzhcmc mơocbv hồzans, đleeeônhqti mắcjxgt vũxsww mịsmba kia bắcjxgn ra mộiqcft đleeezprro kinh mang.


- Giang Hãshrun Lĩjgwvnh! Giang Trầyyytn!

Ngọzansc phu nhâksfun vỗyyyt đleeeùocbvi, thởyjblrcpwi:

- Kỳrgmj nhi, ngưbkakơocbvi bỏdcvi lỡhzut mộiqcft nhâksfun duyêjxhgn tạzprro hónqwoa a. Giang Trầyyytn nàrcpwy, chớiavu khônhqtng phảzikyi làrcpw Giang Hãshrun Lĩjgwvnh đleeesmbaa Tiểhsiru Hầyyytu gia chứwnje?

- Tiểhsiru Hầyyytu gia?

Nhữnievng cônhqtbkakơocbvng Tinh Loan Cung kia, giờykiq phúzhcmt nàrcpwy đleeesfdwu khônhqti phụmmkvc hoạzprrt đleeeiqcfng, dùocbv sao trong đleeeiqcfng khônhqtng ngưbkakykiqi, nhấdzxkt thờykiqi cũxswwng khônhqtng cónqwo vộiqcfi vãshru mặpehdc quầyyytn ábktdo.

Nghe đleeeưbkaknievc ba chữniev "Tiểhsiru Hầyyytu gia" kia, mấdzxky cônhqtbkakơocbvng đleeesfdwu lộiqcf ra thầyyytn thábktdi hoa si.

Tuy cábktdc nàrcpwng làrcpw đleeedmun tửskdznhqtng mônhqtn, làrcpw thiêjxhgn tàrcpwi tônhqtng mônhqtn. Thếdzxk nhưbkakng màrcpw Tinh Loan Cung dùocbv sao chỉksfurcpw mộiqcft tônhqtng mônhqtn củdaima Thiêjxhgn Hồzansshrunh đleeesmbaa màrcpw thônhqti.

Thiêjxhgn Hồzansshrunh đleeesmbaa, ởyjbl trong mộiqcft trămbsfm lẻhmttbktdm lộiqcf chưbkak hầyyytu Vưbkakơocbvng Quốyctmc, chỉksfurcpwi danh trung hạzprr du.

rcpw Giang Hãshrun Hầyyytu, đleeeâksfuy chírzmanh làrcpw Thưbkaknievng Nhịsmba phẩguocm chưbkak hầyyytu, trấdzxkn thủdaimbkakơocbvng Quốyctmc Nam Cưbkakơocbvng, quyềsfdwn cao chứwnjec trọzansng, đleeesmbaa vịsmba so vớiavui cábktdc nàrcpwng, cónqwo thểhsirnqwoi làrcpw mộiqcft cábktdi trêjxhgn trờykiqi, mộiqcft cábktdi dưbkakiavui đleeedzxkt.

Nhữnievng thứwnje khábktdc khônhqtng nónqwoi, vừykiqa rồzansi thủdaim đleeeoạzprrn củdaima ngưbkakykiqi nọzans, cábktdc nàrcpwng đleeesfdwu làrcpw tậpnlen mắcjxgt thấdzxky.

Thảzikyi Liêjxhgn Khábktdch khônhqtng ai bìrzma nổvfyki, ởyjbl trưbkakiavuc mặpehdt ngưbkakykiqi ta, lạzprri tựefnpa nhưbkak nhi đleeezansng vừykiqa họzansc bưbkakiavuc. Mộiqcft ngọzansn phi đleeeao, liềsfdwn tiêjxhgu diệdmunt Thảzikyi Liêjxhgn Khábktdch hoàrcpwnh hàrcpwnh Thábktdi Hồzansshrunh đleeesmbaa.

- Tiểhsiru Hầyyytu gia, thậpnlet làrcpw Tiểhsiru Hầyyytu gia sao?

Mộiqcft nữniev đleeedmun tửskdzjxhgn trábktdi, khẽhdis vuốyctmt vuốyctmt vai ngọzansc củdaima mìrzmanh, ngữniev khírzma hoa si nónqwoi:


- Đalmgábktdng giậpnlen, sao hắcjxgn khônhqtng nhìrzman ngưbkakykiqi ta vàrcpwi lầyyytn chứwnje? Sưbkaknhqtn, ngưbkakơocbvi nónqwoi Tiểhsiru Hầyyytu gia nàrcpwy, cónqwo phảzikyi khẩguocu vịsmba rấdzxkt nặpehdng hay khônhqtng? Hắcjxgn giốyctmng nhưbkak thírzmach xem lãshruo nhâksfun gia ngưbkakykiqi a.

Khuônhqtn mặpehdt xinh đleeefcbfp củdaima Ngọzansc phu nhâksfun trầyyytm xuốyctmng:

- Ta rấdzxkt giàrcpw sao?

- Hìrzmarzma, so vớiavui chúzhcmng ta giàrcpwocbvn mộiqcft chúzhcmt.

Nhữnievng đleeedmun tửskdzrcpwy hiểhsirn nhiêjxhgn rấdzxkt đleeeưbkaknievc sủdaimng ábktdi, bộiqcf dạzprrng cùocbvng Ngọzansc phu nhâksfun cũxswwng khônhqtng biêjxhǵt lơocbv́n nhỏ.

Ngưbkaknievc lạzprri làrcpw Ôxswwn Tửskdz Kỳrgmj, mộiqcft mựefnpc yêjxhgn lặpehdng khônhqtng nónqwoi, cũxswwng khônhqtng cónqwo biểhsiru hiệdmunn ra bộiqcf dạzprrng hoa si gìrzma. Khuônhqtn mặpehdt thẹfcbfn thùocbvng thanh lệdmun, phảzikyng phấdzxkt nhưbkaknqwo đleeeiềsfdwu suy nghĩjgwv.

Ngọzansc phu nhâksfun nhìrzman Ôxswwn Tửskdz Kỳrgmj, thởyjblrcpwi:

- Kỳrgmj nhi, vui đleeeùocbva quy vui đleeeùocbva, ngưbkakơocbvi nêjxhgn kiềsfdwm chếdzxk mộiqcft chúzhcmt, đleeeykiqng cónqworzmanh vàrcpwo sâksfuu. Cónqwo írzmat ngưbkakykiqi, nhấdzxkt đleeesmbanh làrcpw ta vàrcpw ngưbkakơocbvi trèhzuto khônhqtng nổvfyki.

Ôxswwn Tửskdz Kỳrgmj đleeedcvi mặpehdt nónqwoi:

- Sưbkaknhqtn, ngưbkakơocbvi nónqwoi cábktdi gìrzma đleeeónqwo! Ngưbkakykiqi ta vàrcpw chúzhcmng ta chỉksfurcpwhzuto nưbkakiavuc gặpehdp nhau, phụmmkvng mệdmunnh đleeeếdzxkn đleeeuổvfyki giếdzxkt Thảzikyi Liêjxhgn Khábktdch, chỉksfurcpw thuậpnlen tay cứwnjeu chúzhcmng ta màrcpw thônhqti. Đalmgdmun tửskdz chỉksfurcpw cảzikym kírzmach ơocbvn cứwnjeu mệdmunnh củdaima hắcjxgn, cũxswwng khônhqtng cónqwo ýmmkvrzma khábktdc.

- Thậpnlet sao?

Ngọzansc phu nhâksfun nhẹfcbf nhàrcpwng thởyjblrcpwi.

- Ngưbkakơocbvi cábktdi si nhi nàrcpwy, từykiq nhỏdcvi đleeeãshrunqwo si tírzmanh. Vi sưbkak sợniev trong lòksfung ngưbkakơocbvi mộiqcft khi gieo xuốyctmng hạzprrt giốyctmng, vềsfdw sau cảziky đleeeykiqi cũxswwng thoábktdt khônhqtng đleeeưbkaknievc a.


Ôxswwn Tửskdz Kỳrgmj khônhqtng nónqwoi mộiqcft lờykiqi, trong đleeeyyytu lạzprri đleeeyctmi vớiavui thâksfun ảzikynh tiêjxhgu sábktdi kia, cónqwo mộiqcft loạzprri cảzikym giábktdc quanh quẩguocn lábktdi đleeei khônhqtng đleeeưbkaknievc.

- Xem ra, Giang gia Tiểhsiru Hầyyytu gia nàrcpwy, làrcpw tham gia Tiềsfdwm Long thi hộiqcfi, chấdzxkp hàrcpwnh nhiệdmunm vụmmkv Tiềsfdwm Long hộiqcfi thửskdz mớiavui đleeeếdzxkn a.

Ngọzansc phu nhâksfun rốyctmt cuộiqcfc làrcpwnhqtng mônhqtn chi chủdaim, đleeeiểhsirm ấdzxky kiếdzxkn thứwnjec vẫzexwn phảzikyi cónqwo.

- Tiềsfdwm Long thi hộiqcfi? Đalmgónqworcpwbktdi gìrzma?

- Đalmgónqworcpw thi đleeedzxku quyếdzxkt đleeesmbanh tấdzxkt cảziky đleeezprri chưbkak hầyyytu cónqwo thểhsir bảzikyo trụmmkv Chưbkak Hầyyytu Lệdmunnh hay khônhqtng. Ngưbkakykiqi trẻhmtt tuổvfyki cónqwo thểhsir tham gia Tiềsfdwm Long hộiqcfi thửskdz, cábktdi kia đleeesfdwu làrcpw tinh anh trong tinh anh. Nhưbkak Kỳrgmj nhi, sábktdu mạzprrch châksfun khírzma, tírzmanh toábktdn làrcpw thiêjxhgn tàrcpwi trămbsfm nămbsfm khónqwo gặpehdp củdaima tônhqtng mônhqtn chúzhcmng ta rônhqt̀i. Thếdzxk nhưbkakng màrcpwyjbl trong Tiềsfdwm Long thi hộiqcfi, nghe nónqwoi sábktdu mạzprrch châksfun khírzma chỉksfunqwo thểhsir coi làrcpw tồzansn tạzprri kếdzxk cuốyctmi.

Ngọzansc phu nhâksfun nónqwoi tớiavui Tiềsfdwm Long thi hộiqcfi, cũxswwng tràrcpwn đleeeyyyty cảzikym giábktdc núzhcmi cao ngưbkakhzutng vọzansng.

jxhgn đleeedmun tửskdz hoa si kia lạzprri hỏdcvii:

- Sưbkaknhqtn, Giang Tiểhsiru Hầyyytu gia nàrcpwy, làrcpw cấdzxkp bậpnlec gìrzma?

- Vi sưbkak nhìrzman khônhqtng thấdzxku. Bấdzxkt quábktd có thêjxhg̉ chédmunm giếdzxkt Thảzikyi Liêjxhgn Khábktdch, írzmat nhấdzxkt cũxswwng phảzikyi cónqwo lựefnpc lưbkaknievng ngang nhau. Cábktdi kia írzmat nhấdzxkt cũxswwng làrcpwbktdm chírzman mạzprrch. Lạzprri tiếdzxkn thêjxhgm mộiqcft bưbkakiavuc, cónqwo lẽhdisrcpw Châksfun khírzma đleeezprri sưbkak!

- Cábktdi gìrzma? Châksfun khírzma đleeezprri sưbkak?

Đalmgdmun tửskdz hoa si kia triệdmunt đleeehsir ngâksfuy ngẩguocn cảziky ngưbkakykiqi, phiềsfdwn muộiqcfn nónqwoi:

- Sưbkaknhqtn, thựefnpc hi vọzansng Giang Tiểhsiru Hầyyytu nàrcpwy làrcpw loạzprri ngưbkakykiqi khinh bạzprrc, nónqwoi nhưbkak vậpnley, lầyyytn thứwnje nhấdzxkt củdaima Ânqwou Dưbkakơocbvng Phỉksfu ta, tốyctmt xấdzxku cũxswwng cónqwo thểhsir hiếdzxkn cho Châksfun khírzma đleeezprri sưbkakbkakơocbvng lai a.

- Hìrzmarzma, Phỉksfu Nhi, ngưbkakơocbvi làrcpw hoa si a. Dùocbv Giang Tiểhsiru Hầyyytu ngưbkakykiqi ta muốyctmn sủdaimng hạzprrnh, cũxswwng phảzikyi trưbkakiavuc sủdaimng hạzprrnh sưbkaknhqtn, hoặpehdc làrcpw Tửskdz Kỳrgmjbkak muộiqcfi. Vừykiqa rồzansi ngưbkakykiqi thoábktdt trốyctmng trơocbvn, ngưbkakykiqi ta cũxswwng khônhqtng cónqwo nhìrzman nhiềsfdwu.


- Hừykiq! Xảzikyo Nhi ngưbkakơocbvi đleeeâksfuy làrcpw ghen ghédmunt. Tuy đleeeêjxhgm đleeeyyytu tiêjxhgn khônhqtng cónqworzmanh dâksfung cho Giang Tiểhsiru Hầyyytu, nhưbkakng màrcpw Ânqwou Dưbkakơocbvng Phỉksfu ta cónqwo thểhsir kiêjxhgu ngạzprro nónqwoi, nam nhâksfun thứwnje nhấdzxkt chứwnjeng kiếdzxkn ta trầyyytn truồzansng, làrcpw đleeeưbkakykiqng đleeeưbkakykiqng Tiểhsiru Hầyyytu gia, làrcpw Châksfun khírzma đleeezprri sưbkakbkakơocbvng lai. Thếdzxk nhưbkakng màrcpw ngưbkakơocbvi thìrzma sao? Vừykiqa rồzansi y phụmmkvc củdaima ngưbkakơocbvi giốyctmng nhưbkak khônhqtng cónqwo cởyjbli ra a? Tiếdzxkc nuốyctmi a? Thấdzxkt lạzprrc a? Ha ha ha...

Ânqwou Dưbkakơocbvng Phỉksfurcpwy, quảziky nhiêjxhgn làrcpw nhấdzxkt đleeeclztng hoa si. Vâksfụy mà cầyyytm cábktdi nàrcpwy đleeeếdzxkn ganh đleeeua so sábktdnh, phảzikyng phấdzxkt bịsmba Giang Trầyyytn nhìrzman thâksfun thểhsir, làrcpw vinh hạzprrnh lớiavun lao.

Ngọzansc phu nhâksfun nghe ngônhqtn ngữniev củdaima Ânqwou Dưbkakơocbvng Phỉksfu hoa si nhưbkak vậpnley, cũxswwng lắcjxgc đleeeyyytu cưbkakykiqi khổvfyk. Đalmgdmun tửskdz củdaima mìrzmanh, chírzmanh nàrcpwng tinh tưbkakykiqng a.

Chỉksfurcpw, khi Xảzikyo Nhi nónqwoi Giang Trầyyytn cábktdi thứwnje nhấdzxkt sủdaimng hạzprrnh làrcpw Ngọzansc phu nhâksfun nàrcpwng, nàrcpwng khônhqtng khỏdcvii mộiqcft hồzansi tai nónqwong, toàrcpwn thâksfun phảzikyng phấdzxkt bòksfujxhgn vônhqt sốyctm con cônhqtn trùocbvng, têjxhgjxhg ngứwnjea ngứwnjea. Cónqwo chúzhcmt khu vựefnpc mẫzexwn cảzikym, cũxswwng làrcpw trậpnlen trậpnlen nhiệdmunt lưbkaku kírzmach đleeeiqcfng, lậpnlep tứwnjec ẩguocm ưbkakiavut thàrcpwnh mộiqcft mảzikynh đleeeyyytm lầyyyty.

Trong đleeeyyytu vừykiqa nghĩjgwv tớiavui loạzprri nầyyyty tràrcpwng diệdmunn, Ngọzansc phu nhâksfun trong mắcjxgt, khônhqtng hiểhsiru hiệdmunn lêjxhgn mộiqcft tia xuâksfun ýmmkv dạzprrt dàrcpwo, vâksfụy mà ẩguocn ẩguocn cónqwo mộiqcft loạzprri cảzikym giábktdc cựefnpc kỳrgmj chờykiq mong.

Thậpnlem chírzma trong đleeeyyytu nàrcpwng còksfun hiệdmunn lêjxhgn mộiqcft írzmat tràrcpwng diệdmunn mắcjxgc cỡhzut chếdzxkt ngưbkakykiqi, đleeeónqwo chírzmanh làrcpw Giang Trầyyytn hoang dâksfum nhưbkak Thảzikyi Liêjxhgn Khábktdch kia, lợnievi dụmmkvng lúzhcmc ngưbkakykiqi ta gặpehdp khónqwo khămbsfn, đleeeem thầyyyty tròksfubktdc nàrcpwng cùocbvng mộiqcft chỗyyyt xửskdzmmkv.

Nếdzxku khônhqtng phảzikyi biếdzxkt rõlvzu thâksfun phậpnlen củdaima Giang Trầyyytn, Ngọzansc phu nhâksfun nhấdzxkt đleeesmbanh sẽhdis cảzikym thấdzxky rấdzxkt nhụmmkvc nhãshru.

Nhưbkakng màrcpw giờykiq phúzhcmt nàrcpwy biếdzxkt rõlvzu thâksfun phậpnlen củdaima Giang Trầyyytn, mộiqcft loạzprri tâksfum lýmmkvocbvng bábktdi cưbkakykiqng giảziky, làrcpwm cho nàrcpwng cảzikym thấdzxky mặpehdc dùocbvocbvng đleeezans đleeedmun chung mộiqcft chỗyyyt phụmmkvc thịsmba thiếdzxku niêjxhgn thiêjxhgn tàrcpwi, cábktdi kia tựefnpa hồzansxswwng khônhqtng phảzikyi hoàrcpwn toàrcpwn khônhqtng thểhsir tiếdzxkp nhậpnlen.

Nghĩjgwv đleeeếdzxkn lúzhcmc kírzmach đleeeiqcfng, toàrcpwn thâksfun càrcpwng nhưbkak bịsmba đleeeiệdmunn giựefnpt, nhẹfcbf nhàrcpwng phábktdt run. Ngọzansc phu nhâksfun cốyctm gắcjxgng lắcjxgc đleeeyyytu, đleeeem nhữnievng tưbkakơocbv̉ng tưbkakơocbṿng hoang đleeeưbkakykiqng kia nédmunm đleeeếdzxkn sau đleeeyyytu.

- Giang Hãshrun Lĩjgwvnh Giang Trầyyytn...

Ôxswwn Tửskdz Kỳrgmj lạzprri vônhqtocbvng đleeeơocbvn thuầyyytn, ởyjbl trong đleeeyyytu, nhiềsfdwu lầyyytn tábktdi diễkaxrn cábktdi têjxhgn nàrcpwy.

rcpwng biếdzxkt rõlvzu, mìrzmanh bịsmbabkaknhqtn nónqwoi trúzhcmng rồzansi.

nqwo chúzhcmt hạzprrt giốyctmng, lơocbv đleeeãshrung gieo xuốyctmng, mọzansc rểhsir nẩguocy mầyyytm, sẽhdis khônhqtng thoábktdt đleeeưbkaknievc a.

Thếdzxk nhưbkakng màrcpw, tạzprri sao phảzikyi giảzikyi thoábktdt đleeeâksfuy? Loạzprri lao vàrcpwo nàrcpwy, lúzhcmc đleeeónqwo chẳclztng phảzikyi làrcpw mộiqcft loạzprri hạzprrnh phúzhcmc sao? Trong lòksfung Ôxswwn Tửskdz Kỳrgmj hiệdmunn lêjxhgn tírzma ti ngọzanst ngàrcpwo cảzikym đleeeiqcfng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.