Độc Tôn Tam Giới

Chương 102 : Xuân quang cùng sát ý 2

    trước sau   
- Ngưfvgbơjntqi cuốglpki cùwzdsng khôdrzmng cóynso ngu xuẩmvsjn vềsfpo đkotwếkpuan nhàrzsy, quấgtacy rầeanwy tínrfjnh thúdveq củlopta bổjbmen đkotwxljii gia, đkotwánwyhng chếkpuat, đkotwánwyhng chếkpuat! Đyiuleanwu củlopta ngưfvgbơjntqi, liềsfpon giao cho ta bồglpki tộjntqi a!

Thảyiuli Liêjthwn Khánwyhch đkotwjntqt nhiêjthwn khởnwyhi đkotwjntqng, thânttwn ảyiulnh nhưfvgb quỷxzlr mịgnnf lấgtacn đkotwếkpuan.

Đyiulsfpou nóynsoi khinh côdrzmng củlopta Thảyiuli Liêjthwn Khánwyhch rấgtact cao minh, vừusxua khởnwyhi đkotwjntqng, quảyiul nhiêjthwn danh bấgtact hưfvgb truyềsfpon. Đyiuloảyiuln kiếkpuam trong tay hóynsoa thàrzsynh mộjntqt đkotwxljio hàrzsyn mang, hưfvgbpmxpng cổjbme củlopta Giang Trầeanwn bổjbme tớpmxpi.

Toàrzsyn thânttwn Giang Trầeanwn lung lay sắpmxpp đkotwjbme, bộjntq dạxljing tùwzdsy thờyanqi cóynso khảyiuliwxjng ngãwtiu xuốglpkng.

nwyhi nàrzsyy xem ởnwyh trong mắpmxpt Thảyiuli Liêjthwn Khánwyhch, tựqcmqa nhưfvgb con mồglpki giãwtiuy dụjquqa, càrzsyng thêjthwm kínrfjch phánwyht dãwtiunrfjnh củlopta hắpmxpn.

- Chếkpuat đkotwi!


Thảyiuli Liêjthwn Khánwyhch tiệwbfjn tay mộjntqt kiếkpuam bổjbme xuốglpkng.

Mộjntqt màrzsyn trong dựqcmq liệwbfju kia, lạxljii khôdrzmng cóynso phánwyht sinh.

Đyiuloảyiuln kiếkpuam cũxiypng khôdrzmng cóynso chéyiulm vàrzsyo trêjthwn cổjbme, chínrfjnh xánwyhc ra, đkotwoảyiuln kiếkpuam chéyiulm vàrzsyo khoảyiulng khôdrzmng rôdrzm̀i.

Đyiulglpki thủlopt lung lay sắpmxpp đkotwjbme kia, đkotwjntqt nhiêjthwn biếkpuan mấgtact ngay tạxljii chỗqugt.

- Âhjsqn, khôdrzmng ổjbmen!

Thảyiuli Liêjthwn Khánwyhch phảyiuln ứyeqtng rấgtact nhanh, đkotwjntqt nhiêjthwn xoay ngưfvgbyanqi mộjntqt cánwyhi, đkotwoảyiuln kiếkpuam quéyiult qua.

Ngay lúdveqc nàrzsyy, mộjntqt đkotwxljio hàrzsyn mang khôdrzmng biếkpuat từusxu chỗqugtrzsyo bay đkotwếkpuan, phảyiulng phấgtact khôdrzmng tuânttwn thủlopt quy tắpmxpc hưfvgb khôdrzmng, lậajqmp tứyeqtc bắpmxpn tớpmxpi cổjbme họgnnfng củlopta hắpmxpn.

Phi đkotwao!

ynsoc đkotwjntq hoàrzsyn mỹzsgg, mộjntqt kínrfjch hoàrzsyn mỹzsgg.

Trọgnnfng Vũxiyp phi đkotwao củlopta Giang Trầeanwn, mỏxiypng nhưfvgbnwyhnh chim, dung nhậajqmp hưfvgb khôdrzmng, phánwyh vỡboucfvgb khôdrzmng, bắpmxpn vàrzsyo cổjbme họgnnfng củlopta Thảyiuli Liêjthwn Khánwyhch.

Thảyiuli Liêjthwn Khánwyhch gắpmxpt gao che cổjbme, đkotwôdrzmi mắpmxpt nhưfvgbnwyh chếkpuat mởnwyh to nhìpoykn Giang Trầeanwn, mặtpbdt mũxiypi tràrzsyn đkotweanwy khôdrzmng thểaimvfvgbnwyhng tưfvgbpfqpng nổjbmei.

Hắpmxpn nhưfvgb thếkpuarzsyo cũxiypng khôdrzmng thểaimvfvgbnwyhng đkotwưfvgbpfqpc, mìpoyknh vânttẉy mà sẽfgvl chếkpuat ởnwyh chỗqugtrzsyy.

Hắpmxpn khóynso hiểaimvu, vìpoyknwyhi gìpoyk đkotwglpki phưfvgbơjntqng trúdveqng yêjthwn đkotwjntqc, lạxljii khôdrzmng cóynso sựqcmqpoyknh gìpoyk? Vìpoyknwyhi gìpoyk đkotwglpki phưfvgbơjntqng cóynso thểaimvpoykm tớpmxpi nơjntqi nàrzsyy, hơjntqn nữyanqa thoảyiuli mánwyhi hiểaimvu rõwsyk thânttwn phậajqmn củlopta hắpmxpn!


Thếkpua nhưfvgbng màrzsy hếkpuat thảyiuly đkotwánwyhp ánwyhn, Thảyiuli Liêjthwn Khánwyhch đkotwyanqi nàrzsyy đkotwãwtiu khôdrzmng cóynsojntq hộjntqi biếkpuat rõwsyk.

Hắpmxpn nơjntqi nàrzsyo sẽfgvl biếkpuat, đkotwglpki vớpmxpi Giang Trầeanwn kiếkpuap trưfvgbpmxpc làrzsy Chưfvgb Thiêjthwn vịgnnf diệwbfjn Đyiulan Đyiulxljio Đyiulxljii Sưfvgbrzsyynsoi, ởnwyh trêjthwn dụjquqng đkotwjntqc, đkotwiểaimvm ấgtacy thủlopt đkotwoạxljin củlopta Thảyiuli Liêjthwn Khánwyhch hắpmxpn, quảyiul thựqcmqc làrzsy đkotwglpk chơjntqi cho con nínrfjt.

Giang Trầeanwn đkotwi đkotwếkpuan, nhẹrzsy nhàrzsyng mộjntqt đkotwao, chéyiulm thủlopt cấgtacp củlopta Thảyiuli Liêjthwn Khánwyhch xuốglpkng, bốglpk nang bêjthwn hôdrzmng thuậajqmn thếkpua khẽfgvl quấgtacn, cuốglpkn thủlopt cấgtacp củlopta Thảyiuli Liêjthwn Khánwyhch vàrzsyo.

Thuậajqmn tay thu hồglpki đkotwoảyiuln kiếkpuam củlopta Thảyiuli Liêjthwn Khánwyhch, lạxljii từusxu trêjthwn ngưfvgbyanqi Thảyiuli Liêjthwn Khánwyhch tìpoykm ra mộjntqt ínrfjt gìpoyk đkotwóynso.

iwxjn cứyeqt nhiệwbfjm vụjquqjthwu cầeanwu, giếkpuat Thảyiuli Liêjthwn Khánwyhch, yêjthwu cầeanwu nhìpoykn thấgtacy thủlopt cấgtacp, còtnamn phảyiuli lấgtacy đkotwưfvgbpfqpc mộjntqt tínrfjn vậajqmt nàrzsyo đkotwóynso củlopta Thảyiuli Liêjthwn Khánwyhch. Đyiuloảyiuln kiếkpuam nàrzsyy, tựqcmq nhiêjthwn cũxiypng làrzsy mộjntqt loạxljii tínrfjn vậajqmt.

Giang Trầeanwn đkotwem nhữyanqng đkotwglpk vậajqmt thưfvgbpfqpng vàrzsyng hạxljinwyhm trêjthwn ngưfvgbyanqi Thảyiuli Liêjthwn Khánwyhch cuốglpkn vàrzsyo bao.

Đyiuli đkotwếkpuan trưfvgbpmxpc giưfvgbyanqng lớpmxpn, bảyiuly têjthwn nữyanq tửbpbl Bắpmxpc Tôdrzmng kia, mỗqugti mộjntqt cái đkotwsfpou trừusxung lớpmxpn hai mắpmxpt, biểaimvu lộjntq đkotwãwtiu xấgtacu hổjbme, lạxljii tràrzsyn đkotweanwy khánwyht vọgnnfng cầeanwu cứyeqtu.

Giang Trầeanwn kiếkpuap trưfvgbpmxpc bánwyhi kiếkpuan vôdrzm sốglpk nữyanq nhânttwn, tựqcmq nhiêjthwn sẽfgvl khôdrzmng vìpoyk tràrzsyng diệwbfjn ngọgnnfc thểaimv ngang dọgnnfc kia màrzsy thấgtact thốglpk. Ágnnfnh mắpmxpt đkotwyiulo qua trêjthwn ngưfvgbyanqi chúdveqng nữyanq, Giang Trầeanwn thuậajqmn tay đkotwem mộjntqt hạxljit đkotwan dưfvgbpfqpc nhéyiult vàrzsyo trong miệwbfjng Ônueln Tửbpbl Kỳjntq.

- Nuốglpkt nóynsorzsyo.

Ágnnfnh mắpmxpt củlopta Ônueln Tửbpbl Kỳjntq linh đkotwjntqng chớpmxpp chớpmxpp, lôdrzmng mi thậajqmt dàrzsyi còtnamn treo móynsoc mộjntqt chúdveqt nưfvgbpmxpc mắpmxpt, nhưfvgbng lạxljii nghe lờyanqi đkotwem đkotwan dưfvgbpfqpc nuốglpkt xuốglpkng.

Đyiulan dưfvgbpfqpc nàrzsyy, chínrfjnh làrzsy giảyiuli dưfvgbpfqpc cóynso thểaimvynsoa giảyiuli Nhuyễxiypn Cốglpkt phấgtacn.

Nhữyanqng thứyeqtrzsyy, lầeanwn trưfvgbpmxpc Giang Trầeanwn đkotwi Dưfvgbpfqpc Sưfvgb Đyiuliệwbfjn, làrzsyrzsym chuẩmvsjn bịgnnf toàrzsyn bộjntq phưfvgbơjntqng diệwbfjn.

fvgbpfqpc Sưfvgb Đyiuliệwbfjn xuấgtact phẩmvsjm, tựqcmq nhiêjthwn khôdrzmng phảyiuli làrzsy phàrzsym phẩmvsjm.


Ônueln Tửbpbl Kỳjntq phụjquqc dụjquqng mộjntqt lánwyht, tay chânttwn liềsfpon cóynso chúdveqt năiwxjng lựqcmqc hoạxljit đkotwjntqng, giãwtiuy dụjquqa ngồglpki dậajqmy, hai tay ýjntq thứyeqtc muốglpkn đkotwi mặtpbdc xiêjthwm y.

Chỉcwaerzsy hiệwbfju quảyiul đkotwan dưfvgbpfqpc vừusxua mớpmxpi phánwyht huy tánwyhc dụjquqng, khínrfj lựqcmqc trêjthwn tay khôdrzmng đkotwlopt, tay run lêjthwn, vạxljit ánwyho rơjntqi xuốglpkng, đkotwem mộjntqt mảyiulnh xuânttwn quang trưfvgbpmxpc ngựqcmqc hiểaimvn lộjntq ra.

Mộjntqt đkotwôdrzmi nhũxiyp phong đkotwánwyhng yêjthwu nhưfvgb chim bồglpknttwu, vừusxua vặtpbdn rơjntqi vàrzsyo trong mắpmxpt Giang Trầeanwn.

- Thậajqmt xinh đkotwrzsyp.

Trong lòtnamng Giang Trầeanwn cũxiypng hơjntqi đkotwjntqng mộjntqt chúdveqt, lậajqmp tứyeqtc xoay ngưfvgbyanqi, khôdrzmng cóynso nhìpoykn chằpmxpm chằpmxpm vàrzsyo.

dveqc nàrzsyy khuôdrzmn mặtpbdt củlopta Ônueln Tửbpbl Kỳjntq đkotwãwtiu hồglpkng đkotwãwtiu mang tai, cũxiypng may Giang Trầeanwn quay lưfvgbng đkotwi, làrzsym cho nàrzsyng khôdrzmng đkotwếkpuan mứyeqtc tiếkpuap tụjquqc xấgtacu hổjbme.

Qua loa quấgtacn lấgtacy xiêjthwm y, nàrzsyng trầeanwm thấgtacp nóynsoi:

- Tốglpkt rồglpki.

Giang Trầeanwn xoay ngưfvgbyanqi lạxljii, đkotwem mộjntqt lọgnnf đkotwan dưfvgbpfqpc đkotwtpbdt ởnwyh trưfvgbpmxpc mặtpbdt Ônueln Tửbpbl Kỳjntq:

- Cho sưfvgbdrzmn ngưfvgbơjntqi, còtnamn cóynso đkotwglpkng môdrzmn tỷxzlr muộjntqi ăiwxjn vàrzsyo. Cánwyhc ngưfvgbơjntqi gặtpbdp Thảyiuli Liêjthwn Khánwyhch, khôdrzmng cóynsonttẃt đkotwi trong sạch, xem nhưfvgb vạxljin hạxljinh trong bấgtact hạxljinh rôdrzm̀i.

- Hắpmxpn... Hắpmxpn làrzsy Thảyiuli Liêjthwn Khánwyhch?

Nghe đkotwưfvgbpfqpc hung danh củlopta Thảyiuli Liêjthwn Khánwyhch, Ônueln Tửbpbl Kỳjntq hoa dung thấgtact sắpmxpc, mộjntqt khỏxiypa tânttwm hồglpkn thiếkpuau nữyanq sợpfqp tớpmxpi mứyeqtc bang bang nhảyiuly loạxljin.

Đyiulan dưfvgbpfqpc nuốglpkt xuốglpkng, dẫjbmen đkotweanwu khôdrzmi phụjquqc năiwxjng lựqcmqc hoạxljit đkotwjntqng, lạxljii làrzsy Ngọgnnfc phu nhânttwn.


Mớpmxpi vừusxua rồglpki Ngọgnnfc phu nhânttwn bịgnnf Thảyiuli Liêjthwn Khánwyhch trêjthwu chọgnnfc qua, xuânttwn ýjntq trêjthwn mặtpbdt khôdrzmng cóynso tan hếkpuat, giờyanq phúdveqt nàrzsyy trong đkotwôdrzmi mắpmxpt còtnamn cóynso dụjquqc hỏxiypa nhưfvgbmvsjn nhưfvgb hiệwbfjn.

- Thiếkpuau hiệwbfjp xưfvgbng hôdrzm nhưfvgb thếkpuarzsyo, tiểaimvu nữyanq tửbpbl tạxlji ơjntqn ânttwn cứyeqtu mạxljing.

Ngọgnnfc phu nhânttwn giọgnnfng đkotwiệwbfju ngânttwy thơjntq, cùwzdsng bộjntq dạxljing lúdveqc trưfvgbpmxpc lạxljinh lùwzdsng nhưfvgbiwxjng kia khánwyhc nhau rấgtact lớpmxpn.

Trong lòtnamng Giang Trầeanwn khẽfgvl đkotwjntqng, nghe giọgnnfng đkotwiệwbfju nàrzsyy, liềsfpon biếkpuat rõwsyk Ngọgnnfc phu nhânttwn chỉcwae sợpfqptnamn bịgnnf Thảyiuli Liêjthwn Khánwyhch kia làrzsym thủlopt phánwyhp gìpoyk, xuânttwn ýjntq khôdrzmng tiêjthwu.

Lậajqmp tứyeqtc cưfvgbyanqi khổjbme:

- Vôdrzm danh tiểaimvu bốglpki, khôdrzmng đkotwánwyhng nhắpmxpc đkotwếkpuan. Cánwyhc ngưfvgbơjntqi đkotwãwtiu khôdrzmng cóynso việwbfjc gìpoyk, ta liềsfpon cánwyho từusxu.

Nhưfvgbng Ngọgnnfc phu nhânttwn lạxljii trầeanwm thấgtacp thởnwyhrzsyi, u oánwyhn nóynsoi:

- Thiếkpuau hiệwbfjp, ngưfvgbơjntqi đkotwem lớpmxpn nhỏxiyp Tinh Loan Cung Bắpmxpc Tôdrzmng chúdveqng ta đkotwsfpou nhìpoykn mấgtacy lầeanwn, kia đkotwãwtiurzsy khinh bạxljic. Cứyeqt nhưfvgb vậajqmy đkotwi rôdrzm̀i, lãwtiuo bàrzsy tửbpbl ta cũxiypng khôdrzmng sợpfqpnwyhi gìpoyk, nhưfvgbng nhữyanqng tiểaimvu côdrzmfvgbơjntqng nàrzsyy thanh bạxljich, vềsfpo sau hưfvgbpmxpng ai nóynsoi đkotwânttwy?

Giang Trầeanwn sờyanqjthwn mũxiypi:

- Tựqcmqa hồglpk khôdrzmng cóynso khoa trưfvgbơjntqng nhưfvgb vậajqmy a?

Ngọgnnfc phu nhânttwn mềsfpom mạxljii đkotwánwyhng yêjthwu cưfvgbyanqi cưfvgbyanqi:

- Vừusxua rồglpki cũxiypng khôdrzmng biếkpuat làrzsy ai, ởnwyh trưfvgbpmxpc ngựqcmqc cùwzdsng giữyanqa hai chânttwn ngưfvgbyanqi ta, nhìpoykn lạxljii mộjntqt lúdveqc a.

Giang Trầeanwn cảyiulm thấgtacy phiềsfpon muộjntqn oan khuấgtact. Hắpmxpn thừusxua nhậajqmn, vừusxua rồglpki ởnwyh trêjthwn ngưfvgbyanqi Ngọgnnfc phu nhânttwn, ánwyhnh mắpmxpt dừusxung nhiềsfpou vàrzsyi giânttwy a, đkotwóynsorzsy bởnwyhi vìpoyknwyhng ngưfvgbyanqi thiếkpuau phụjquqrzsyng đkotwtpbdc biệwbfjt, cóynso lồglpki cóynsowsykm nhấgtact.

Nhưfvgbng nàrzsyy cũxiypng khôdrzmng cóynso nhưfvgbrzsyng nóynsoi khoa trưfvgbơjntqng nhưfvgb vậajqmy, nhìpoykn lạxljii xem, cánwyhi kia thàrzsynh cánwyhi gìpoyk?

- Phu nhânttwn, tạxljii hạxlji tuổjbmei còtnamn trẻnuel, nhưfvgbng cũxiypng biếkpuat nam nữyanq đkotwxljii phòtnamng. Chuyệwbfjn ngàrzsyy hôdrzmm nay, sau khi ta ra ngoàrzsyi, tuyệwbfjt đkotwglpki sẽfgvl khôdrzmng tiếkpuat lộjntq ra ngoàrzsyi nửbpbla cânttwu, nếkpuau nhưfvgb vi phạxljim, đkotwaimv ta vạxljin tiễxiypn xuyêjthwn tânttwm màrzsy chếkpuat.

- Ngưfvgbơjntqi... Ngưfvgbơjntqi cũxiypng khôdrzmng cầeanwn phánwyht thềsfpo đkotwjntqc.

Ônueln Tửbpbl Kỳjntq mặtpbdt đkotwxiyp hồglpkng nóynsoi gấgtacp, sau đkotwóynso lạxljii bổjbme sung mộjntqt cânttwu.

- Chúdveqng ta đkotwsfpou tin tưfvgbnwyhng ngưfvgbơjntqi. Ngưfvgbơjntqi làrzsy chínrfjnh nhânttwn quânttwn tửbpbl.

Ônueln Tửbpbl Kỳjntq nghĩeqjf đkotwếkpuan mộjntqt màrzsyn xấgtacu hổjbme vừusxua rồglpki kia, trưfvgbpmxpc ngựqcmqc rõwsykrzsyng khôdrzmng cóynso lộjntq ra, kếkpuat quảyiul tay mìpoyknh mềsfpom nhũxiypn, lạxljii làrzsym cho đkotwglpki phưfvgbơjntqng nhìpoykn sạxljich sẽfgvl.

Nghĩeqjf đkotwếkpuan chỗqugtrzsyy, Ônueln Tửbpbl Kỳjntq xấgtacu hổjbme khôdrzmng thôdrzmi.

Giang Trầeanwn nhẹrzsy nhàrzsyng gậajqmt đkotweanwu, thởnwyh mộjntqt hơjntqi thậajqmt dàrzsyi, hắpmxpn biếkpuat rõwsyk, nơjntqi đkotwânttwy khôdrzmng nêjthwn ởnwyhnttwu, nếkpuau dừusxung lạxljii lânttwu rồglpki, đkotwaimv cho Ngọgnnfc phu nhânttwn kia lôdrzmi kéyiulo, nóynsoi khôdrzmng chừusxung sẽfgvl thủlopt khôdrzmng đkotwưfvgbpfqpc trậajqmn đkotwgnnfa.

wzds sao, tràrzsyng diệwbfjn ngọgnnfc thểaimv ngang dọgnnfc, hoạxljit sắpmxpc sinh hưfvgbơjntqng nàrzsyy, khôdrzmng phảyiuli bấgtact luậajqmn nam tửbpblrzsyo cũxiypng cóynso thểaimv đkotwơjntqn giảyiuln chốglpkng cựqcmq.

Thấgtacy Giang Trầeanwn trong thờyanqi gian ngắpmxpn ngủlopti nhưfvgb vậajqmy, cóynso thểaimv khôdrzmi phụjquqc linh đkotwàrzsyi thanh minh đkotwi ra ngoàrzsyi, Ngọgnnfc phu nhânttwn cũxiypng thầeanwm bộjntqi phụjquqc, ngưfvgbyanqi thiếkpuau niêjthwn, ởnwyhfvgbpmxpi loạxljii trưfvgbyanqng hợpfqpp nàrzsyy, hánwyhynso thểaimv tựqcmq chếkpua?

- Thiếkpuau hiệwbfjp, lãwtiuo thánwyhi bàrzsy ta khôdrzmng cóynso mặtpbdt mũxiypi, ta thay mấgtacy đkotwwbfj tửbpbl đkotwánwyhng thưfvgbơjntqng củlopta ta, hỏxiypi ngưfvgbơjntqi mộjntqt cânttwu cao tínrfjnh đkotwxljii danh, đkotwưfvgbpfqpc khôdrzmng?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.