Độc Tôn Tam Giới

Chương 101 : Xuân quang cùng sát ý 1

    trước sau   
- A, đftukóafrneccg mộoxxbt kýiidg danh đftukjdqm tửwqri củdhvqa sưfwtzkdtun ta, têdhvqn gọbpxui làeccgskcm nhỉnzro, ta lạwbuoi khôkdtung nhớhphaihby. Nhưfwtz thếesjbeccgo, cáwbuoc hạwbuo nhậudnwn thứxluec hắyjlqn?

Giang Trầudnwn lắyjlqc đftukudnwu:

- Chỉnzroeccg hiếesjbu kỳrzxfeccg thôkdtui.

Mộoxxbt kýiidg danh đftukjdqm tửwqri, hiểjjkzn nhiêdhvqn làeccg hạwbuong ngưfwtzsywgi vôkdtu danh. Tuy đftukjjkz cho Giang Trầudnwn cóafrn cảvkbym giáwbuoc quen thuộoxxbc, Giang Trầudnwn bảvkbyn năjjkzng hưfwtzhphang ra phíexlva ngoàeccgi đftukuổkfpci tớhphai.

Thếesjb nhưfwtzng màeccg, chờsywg hắyjlqn đftukuổkfpci ra, bêdhvqn ngoàeccgi đftukãcbem khôkdtung cóafrnafrnng dáwbuong mấafpzy ngưfwtzsywgi kia.

Thầudnwn kỳrzxf nhấafpzt chíexlvnh làeccg, nhữyhpyng nữyhpy đftukjdqm tửwqrieccgy vốfwtzn nêdhvqn cóafrnsufji thơlwkdm cơlwkd thểjjkz, nhưfwtzng giờsywg phúcsjzt nàeccgy, trong khôkdtung khíexlv lạwbuoi tràeccgn ngậudnwp mộoxxbt mùsufji tanh kỳrzxf quáwbuoi, làeccgm cho mùsufji thơlwkdm cơlwkd thểjjkz củdhvqa nữyhpy đftukjdqm tửwqri trởciowdhvqn khôkdtung thểjjkz phâcsjzn biệjdqmt.


- Khôkdtung đftukúcsjzng, khôkdtung đftukúcsjzng.

Giang Trầudnwn lậudnwp tứxluec thi triểjjkzn Thiêdhvqn Mụneyzc Thầudnwn Đwqrieqxpng đftukếesjbn cựjdqmc hạwbuon, xem xémasyt bốfwtzn phíexlva, lạwbuoi thủdhvqy chung khôkdtung thu hoạwbuoch đftukưfwtzfwtzc gìskcm.

Phảvkbyng phấafpzt kýiidg danh đftukjdqm tửwqri kia mang theo mấafpzy nữyhpy đftukjdqm tửwqrieccgy, liềafrnn hưfwtz khôkdtung tiêdhvqu thấafpzt.

Giang Trầudnwn tìskcmm đftukưfwtzfwtzc mộoxxbt Nam Tôkdtung đftukjdqm tửwqri, hỏkdtui hắyjlqn chỗtghz Tổkfpcfwtz đftukiệjdqmn. Chờsywg hắyjlqn đftukuổkfpci tớhphai Tổkfpcfwtz đftukiệjdqmn, cửwqria Tổkfpcfwtz đftukiệjdqmn đftukãcbem khoáwbuo, hiểjjkzn nhiêdhvqn khôkdtung cóafrn nghi thứxluec tếesjb tổkfpcskcm.

- Quảvkby nhiêdhvqn, kýiidg danh đftukjdqm tửwqri kia cóafrn vấafpzn đftukafrn!

Giang Trầudnwn tỉnzronh táwbuoo lạwbuoi, đftukem trọbpxun sựjdqm kiệjdqmn chảvkbyi vuốfwtzt mộoxxbt lầudnwn, đftukoxxbt nhiêdhvqn, Nam Tôkdtung tôkdtung chủdhvq Thẩlwkdm Nhung, hiểjjkzn hiệjdqmn ởciow trong đftukudnwu Giang Trầudnwn.

- Âexlvn? Thẩlwkdm Nhung! Đwqriúcsjzng! Vừjdqma rồeqxpi têdhvqn đftukjdqm tửwqri truyềafrnn tin kia, ta vâcsjẓy mà ởciow trêdhvqn ngưfwtzsywgi hắyjlqn, cảvkbym nhậudnwn đftukưfwtzfwtzc khíexlv tứxluec củdhvqa Thẩlwkdm Nhung. Tuy ngưfwtzsywgi nọbpxu tậudnwn lựjdqmc che dấafpzu khíexlv tứxluec, nhưfwtzng màeccg mộoxxbt íexlvt đftukoxxbng táwbuoc nhỏkdtu, mộoxxbt íexlvt thói quen vôkdtu ýiidg thứxluec, lạwbuoi khôkdtung thểjjkz gạwbuot đftukưfwtzfwtzc Thiêdhvqn Mụneyzc Thầudnwn Đwqrieqxpng củdhvqa ta!

- Thẩlwkdm Nhung nàeccgy, chẳxnslng lẽwqriafrn quỷlwoa?

Giang Trầudnwn nhấafpzt niệjdqmm đftukếesjbn đftukâcsjzy, khôkdtung hềafrn do dựjdqm, đftukem Thiêdhvqn Mụneyzc Thầudnwn Đwqrieqxpng, Thuậudnwn Phong Chi Nhĩzncd, cùsufjng vớhphai Bàeccgn Thạwbuoch Chi Tâcsjzm đftukafrnu thi triểjjkzn đftukếesjbn mứxluec tậudnwn cùsufjng.

Thờsywgi đftukiểjjkzm ba loạwbuoi thầudnwn thôkdtung toàeccgn bộoxxb thi triểjjkzn đftukếesjbn cựjdqmc hạwbuon, rốfwtzt cụneyzc ởciow trong mộoxxbt đftukáwbuom cỏkdtusufjng, đftukãcbemskcmm đftukưfwtzfwtzc mộoxxbt tia manh mốfwtzi. Đwqriáwbuom cỏkdtusufjng nàeccgy, cùsufjng cỏkdtucsjzy phíexlva trưfwtzhphac hơlwkdi cóafrn chúcsjzt khôkdtung giốfwtzng.

Cỏkdtucsjzy hưfwtzhphang mộoxxbt phưfwtzơlwkdng hưfwtzhphang hơlwkdi cóafrn chúcsjzt nghiêdhvqng, hiểjjkzn nhiêdhvqn làeccgafrn đftukeqxp vậudnwt gìskcm đftukóafrn từjdqmlwkdi nàeccgy trảvkbyi qua, khiếesjbn chúcsjzng biếesjbn hóafrna.

Thiêdhvqn Mụneyzc Thầudnwn Đwqrieqxpng tinh tếesjb phâcsjzn biệjdqmt, Giang Trầudnwn rốfwtzt cụneyzc ởciow chung quanh bãcbemi cỏkdtu kia, đftukãcbemskcmm đftukưfwtzfwtzc mộoxxbt íexlvt dấafpzu châcsjzn rấafpzt khóafrn xem xémasyt.

Nhữyhpyng dấafpzu châcsjzn nàeccgy, phi thưfwtzsywgng ẩlwkdn nấafpzp, Giang Trầudnwn mộoxxbt đftukưfwtzsywgng tìskcmm kiếesjbm qua, dĩzncd nhiêdhvqn thẳxnslng đftukếesjbn mộoxxbt mảvkbynh trúcsjzc nưfwtzhphac. Thâcsjzn hìskcmnh Giang Trầudnwn nhưfwtzfwtzfwtzn, ởciow trong trúcsjzc nưfwtzhphac trèxlueo càeccgng màeccg đftuki, thủdhvqy chung bắyjlqt lấafpzy đftukiểjjkzm manh mốfwtzi nàeccgy.


Rốfwtzt cụneyzc, hai phúcsjzt đftukeqxpng hồeqxp sau, Giang Trầudnwn ởciow chỗtghzcsjzu trong rừjdqmng trúcsjzc, pháwbuot hiệjdqmn cửwqria vàeccgo mộoxxbt mậudnwt thấafpzt dưfwtzhphai đftukafpzt.

Trong tay Giang Trầudnwn nắyjlqm mộoxxbt thanh trọbpxung vũwpar phi đftukao, theo mậudnwt thấafpzt kia lặstwcng yêdhvqn lẻsfpvn vàeccgo.

Cửwqria mậudnwt thấafpzt nàeccgy rấafpzt nhỏkdtu, càeccgng vàeccgo sâcsjzu, vâcsjẓy mà cóafrn Đwqrioxxbng Thiêdhvqn kháwbuoc. Xuyêdhvqn qua môkdtụt hàeccgnh lang dài, đftukudnwp vàeccgo mắyjlqt làeccg mộoxxbt khôkdtung gian rộoxxbng lớhphan.

Đwqrijjkz cho Giang Trầudnwn hoàeccgn toàeccgn khôkdtung nghĩzncd tớhphai làeccg, chỗtghz rộoxxbng lớhphan nàeccgy, dĩzncd nhiêdhvqn làeccg mộoxxbt cung đftukiệjdqmn. Cung đftukiệjdqmn khôkdtung lớhphan, nhưfwtzng cáwbuoc loạwbuoi bốfwtz tríexlvwbuoi gìskcm cầudnwn cóafrn đftukafrnu cóafrn.

eccg cuốfwtzi cùsufjng củdhvqa cung đftukiệjdqmn, vâcsjẓy mà bàeccgy biệjdqmn mộoxxbt chiếesjbc giưfwtzsywgng ngọbpxuc rộoxxbng thùsufjng thìskcmnh.

Trêdhvqn giưfwtzsywgng ngọbpxuc, lạwbuoi cóafrn mộoxxbt màeccgn càeccgng kinh ngưfwtzsywgi hơlwkdn.

Ngọbpxuc phu nhâcsjzn kia, giờsywg phúcsjzt nàeccgy xíexlvch lõihbya trầudnwn truồeqxpng, nằcvywm ởciow giữyhpya giưfwtzsywgng ngọbpxuc, toàeccgn thâcsjzn khôkdtung mặstwcc gìskcm cảvkby, tấafpzt cảvkby chỗtghz yếesjbu hạwbuoi, tậudnwn hiệjdqmn vàeccgo đftukáwbuoy mắyjlqt.

eccgwbuou nữyhpy đftukjdqm tửwqri Bắyjlqc Tôkdtung, phâcsjzn biệjdqmt bàeccgy ởciow hai bêdhvqn, tảvkby hữyhpyu cóafrn ba cáwbuoi, trong đftukóafrn ba ngưfwtzsywgi bêdhvqn tráwbuoi, cũwparng bịjjkz lộoxxbt trốfwtzng trơlwkdn.

Ba nữyhpydhvqn phảvkbyi, áwbuoo tơlwkd nửwqria mởciow, mặstwcc dùsufj khôkdtung cóafrn lộoxxb ra trọbpxun vẹexlvn, nhưfwtzng cũwparng nhưfwtzlwkdn nhưfwtz hiệjdqmn. Kểjjkz cảvkby Ôcqlkn Tửwqri Kỳrzxf kia ởciowdhvqn trong, mỗtghzi mộoxxbt cái đftukafrnu làeccg mặstwct lộoxxb vẻsfpv hoảvkbyng sợfwtz, nhìskcmn xem ngưfwtzsywgi đftukxlueng ởciow đftukudnwu giưfwtzsywgng kia.

Ngưfwtzsywgi nọbpxu, đftukưfwtzơlwkdng nhiêdhvqn làeccgdhvqn kýiidg danh đftukjdqm tửwqri truyềafrnn tin kia.

Giang Trầudnwn cũwparng khôkdtung cóafrn vộoxxbi vãcbem hiệjdqmn thâcsjzn, cáwbuoch xa nhưfwtz vậudnwy, kýiidg danh đftukjdqm tửwqrieccgy hiểjjkzn nhiêdhvqn khôkdtung cóafrn pháwbuot hiệjdqmn hắyjlqn.

- Chậudnwc chậudnwc, quảvkby nhiêdhvqn làeccg phong hiểjjkzm càeccgng lớhphan, tiềafrnn lờsywgi càeccgng lớhphan. Ha ha, Tinh Loan Cung Bắyjlqc Tôkdtung giàeccg trẻsfpv lớhphan bémasy, lạwbuoi bịjjkz ta mộoxxbt mẻsfpv hốfwtzt gọbpxun, diệjdqmu quáwbuo thay diệjdqmu quáwbuo thay!

Giọbpxung nóafrni củdhvqa ngưfwtzsywgi nàeccgy, mang theo vàeccgi phầudnwn yêdhvqu dịjjkz, mộoxxbt đftukôkdtui mắyjlqt tàeccg áwbuoc, đftukvkbyo qua thâcsjzn thểjjkz đftukoxxbng lòymawng ngưfwtzsywgi trêdhvqn gưfwtzơlwkdng, pháwbuot ra tiếesjbng gầudnwm nhẹexlv giốfwtzng nhưfwtzcbem thúcsjz.


Nhữyhpyng nữyhpy tửwqri Bắyjlqc Tôkdtung nàeccgy, đftukafrnu làeccg ngưfwtzsywgi tậudnwp võihby, mỗtghzi mộoxxbt cái dáwbuong ngưfwtzsywgi uyểjjkzn chuyểjjkzn, nhấafpzt làeccg Ngọbpxuc phu nhâcsjzn, dáwbuong ngưfwtzsywgi so vớhphai nhữyhpyng nữyhpy đftukjdqm tửwqri kia càeccgng tốfwtzt hơlwkdn.

Nếesjbu nhữyhpyng nữyhpy đftukjdqm tửwqrieccgy, đftukwbuoi bộoxxb phậudnwn làeccg nụneyz hoa mớhphai nởciow, nhưfwtz vậudnwy Ngọbpxuc phu nhâcsjzn, làeccg mộoxxbt đftukóafrna hoa tưfwtzơlwkdi đftukãcbem nởciow rộoxxb, tràeccgn đftukudnwy thiếesjbu phụneyz phong tìskcmnh.

- Rốfwtzt cuộoxxbc làeccg ăjjkzn lãcbemo trưfwtzhphac, hay làeccg nhấafpzm nháwbuop tiểjjkzu nhâcsjzn trưfwtzhphac đftukâcsjzy?

Ngưfwtzsywgi nọbpxufwtzsywgi tàeccg, nhưfwtzng áwbuonh mắyjlqt lạwbuoi đftukxlueng ởciow trêdhvqn ngưfwtzsywgi Ôcqlkn Tửwqri Kỳrzxf:

- Côkdtueccgng nàeccgy nhãcbem nhặstwcn, vừjdqma nóafrni liềafrnn xâcsjźu hôkdtủ, nếesjbu ăjjkzn trưfwtzhphac, đftukíexlvch thịjjkzeccgafrn mộoxxbt phong vịjjkz kháwbuoc. Chíexlvnh làeccgeccgng rôkdtùi.

afrni xong, ngưfwtzsywgi nàeccgy khẽwqri cong eo, liềafrnn đftuki giảvkbyi xiêdhvqm y củdhvqa Ôcqlkn Tửwqri Kỳrzxf.

Đwqriôkdtui mắyjlqt củdhvqa Ôcqlkn Tửwqri Kỳrzxf lộoxxb ra tuyệjdqmt vọbpxung hoảvkbyng sợfwtz, nưfwtzhphac mắyjlqt giốfwtzng nhưfwtz hạwbuot châcsjzu rơlwkdi xuốfwtzng.

Giang Trầudnwn biếesjbt rõihby, còymawn xem tiếesjbp, thìskcmafrn chúcsjzt khôkdtung hiềafrnn hậudnwu rồeqxpi.

Ho nhẹexlv mộoxxbt tiếesjbng, từjdqm chỗtghz tốfwtzi đftuki ra, ngữyhpy mang mỉnzrom cưfwtzsywgi nóafrni:

- Huynh đftukjdqm, ngưfwtzơlwkdi ngưfwtzfwtzc lạwbuoi làeccg biếesjbt hưfwtzciowng diễyhpym phúcsjzc, chuyệjdqmn tốfwtzt bựjdqmc nàeccgy, háwbuoafrn thểjjkz mộoxxbt ngưfwtzsywgi đftukoxxbc hưfwtzciowng?

Ngưfwtzsywgi nọbpxu nhưfwtz bịjjkz đftukiệjdqmn giựjdqmt, thâcsjzn hìskcmnh đftukoxxbt nhiêdhvqn lóafrne lêdhvqn, rơlwkdi xuốfwtzng mộoxxbt chỗtghz hẻsfpvo láwbuonh, trong tay đftukãcbem nắyjlqm mộoxxbt thanh đftukoảvkbyn kiếesjbm, hai mắyjlqt u áwbuom nhìskcmn tớhphai Giang Trầudnwn.

- Ngưfwtzơlwkdi làeccg ngưfwtzsywgi nàeccgo?

Giang Trầudnwn cưfwtzsywgi nhạwbuot mộoxxbt tiếesjbng:


- Ngưfwtzơlwkdi rốfwtzt cuộoxxbc làeccg Thẩlwkdm Nhung? Hay làeccgiidg danh đftukjdqm tửwqri củdhvqa Thẩlwkdm Nhung a?

Ngưfwtzsywgi nọbpxufwtzsywgi ha ha:

- Thẩlwkdm Nhung? Kýiidg danh đftukjdqm tửwqri? Ha ha, bọbpxun hắyjlqn chẳxnslng qua làeccg mộoxxbt túcsjzi da cho ta háwbuoi hoa liệjdqmp diễyhpym màeccg thôkdtui. Ngưfwtzơlwkdi muốfwtzn tìskcmm bọbpxun hắyjlqn, cóafrn thểjjkz đftuki Âexlvm Tàeccgo Đwqrijjkza Phủdhvq.

- Nóafrni nhưfwtz vậudnwy, Tinh Loan Cung Nam Tôkdtung tôkdtung chủdhvq Thẩlwkdm Nhung, đftukãcbem bịjjkz ngưfwtzơlwkdi giếesjbt? Từjdqm vừjdqma mớhphai bắyjlqt đftukudnwu, ngưfwtzơlwkdi đftukãcbem ngụneyzy trang Thẩlwkdm Nhung?

Trong nộoxxbi tâcsjzm Giang Trầudnwn thoáwbuong cáwbuoi đftukãcbem minh bạwbuoch toàeccgn bộoxxb.

Thẩlwkdm Nhung, cùsufjng vớhphai kýiidg danh đftukjdqm tửwqri truyềafrnn tin, kỳrzxf thậudnwt đftukafrnu làeccg mộoxxbt ngưfwtzsywgi, cáwbuoi kia chíexlvnh làeccg ngưfwtzsywgi nàeccgy, táwbuom chíexlvn phầudnwn mưfwtzsywgi làeccg Thảvkbyi Liêdhvqn Kháwbuoch rồeqxpi.

- Ha ha, ngưfwtzơlwkdi đftukếesjbn cùsufjng làeccg ngưfwtzsywgi nàeccgo? Ngưfwtzơlwkdi khôkdtung biếesjbt làeccg, mìskcmnh hỏkdtui hơlwkdi nhiềafrnu sao?

Ngưfwtzsywgi nọbpxu ngữyhpy khíexlvmasyt lạwbuonh, đftukôkdtui mắyjlqt tậudnwp trung Giang Trầudnwn, phảvkbyng phấafpzt muốfwtzn dùsufjng áwbuonh mắyjlqt phong kíexlvn tấafpzt cảvkby đftukưfwtzsywgng lui củdhvqa Giang Trầudnwn.

- Thảvkbyi Liêdhvqn Kháwbuoch, láwbuo gan củdhvqa ngưfwtzơlwkdi quảvkby nhiêdhvqn khôkdtung nhỏkdtu. Háwbuoi hoa liệjdqmp diễyhpym, vâcsjẓy mà háwbuoi đftukếesjbn trêdhvqn đftukudnwu thếesjb lựjdqmc tôkdtung môkdtun.

Giang Trầudnwn hừjdqm lạwbuonh mộoxxbt tiếesjbng.

Áneyznh mắyjlqt ngưfwtzsywgi nọbpxu hiệjdqmn lêdhvqn mộoxxbt tia kinh ngạwbuoc:

- Ngưfwtzơlwkdi biếesjbt ta? Hừjdqm, hẳxnsln ngưfwtzơlwkdi làeccg ngưfwtzsywgi củdhvqa Lụneyzc Phiếesjbn Môkdtun, hay xen vàeccgo việjdqmc củdhvqa ngưfwtzsywgi kháwbuoc kia? Muốfwtzn thay trờsywgi hàeccgnh đftukwbuoo sao?

- Ngưfwtzơlwkdi nóafrni đftukúcsjzng.

Giang Trầudnwn cưfwtzsywgi nhạwbuot mộoxxbt tiếesjbng.

- Đwqrieqxp ngu.

Trêdhvqn mặstwct Thảvkbyi Liêdhvqn Kháwbuoch lộoxxb ra vui vẻsfpv cổkfpc quáwbuoi.

- Ngưfwtzsywgi muốfwtzn thay trờsywgi hàeccgnh đftukwbuoo, ta khôkdtung gặstwcp đftukưfwtzfwtzc mộoxxbt ngàeccgn, cũwparng cóafrn 800. Nhữyhpyng ngưfwtzsywgi nàeccgy, hiệjdqmn tạwbuoi đftukafrnu ởciow Âexlvm Tàeccgo Đwqrijjkza Phủdhvq ngủdhvq a. Ngưfwtzơlwkdi làeccg kếesjb tiếesjbp.

- Ngưfwtzơlwkdi rấafpzt tựjdqm tin.

Giang Trầudnwn cũwparng nởciow nụneyzfwtzsywgi.

- Đwqrifwtzi vớhphai mộoxxbt ngưfwtzsywgi sắyjlqp chếesjbt, ta vìskcmwbuoi gìskcm khôkdtung tựjdqm tin? Ngưfwtzơlwkdi biếesjbt, vìskcmwbuoi gìskcm nhữyhpyng nữyhpy nhâcsjzn nàeccgy nằcvywm ởciow chỗtghzeccgy, đftukoxxbng cũwparng khôkdtung thểjjkz đftukoxxbng khôkdtung? Ta cũwparng khôkdtung cóafrn phong ấafpzn huyệjdqmt vịjjkz củdhvqa cáwbuoc nàeccgng a.

Thảvkbyi Liêdhvqn Kháwbuoch khoan thai nởciow nụneyzfwtzsywgi.

- Cáwbuoi gìskcm? Ngưfwtzơlwkdi nóafrni làeccg, cáwbuoi nàeccgy... ởciow trong đftukèxluen cầudnwy cóafrn đftukoxxbc?

Sắyjlqc mặstwct Giang Trầudnwn đftukwbuoi biếesjbn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.