Độc Tôn Tam Giới

Chương 101 : Xuân quang cùng sát ý 1

    trước sau   
- A, đtrxvóhnzcwtcl mộlhrqt kýqakf danh đtrxvuaiq tửftct củmjzka sưlrrmmjzkn ta, têoirwn gọzaiki làwtcljhqt nhỉxngr, ta lạuaiqi khômjzkng nhớwzqezerp. Nhưlrrm thếsbpnwtclo, cádbpic hạuaiq nhậvfshn thứnguuc hắpgnbn?

Giang Trầjrzqn lắpgnbc đtrxvjrzqu:

- Chỉxngrwtcl hiếsbpnu kỳbgoiwtcl thômjzki.

Mộlhrqt kýqakf danh đtrxvuaiq tửftct, hiểaetdn nhiêoirwn làwtcl hạuaiqng ngưlrrmvswni vômjzk danh. Tuy đtrxvaetd cho Giang Trầjrzqn cóhnzc cảhfzym giádbpic quen thuộlhrqc, Giang Trầjrzqn bảhfzyn năirkfng hưlrrmwzqeng ra phícocfa ngoàwtcli đtrxvuổezoei tớwzqei.

Thếsbpn nhưlrrmng màwtcl, chờvswn hắpgnbn đtrxvuổezoei ra, bêoirwn ngoàwtcli đtrxvãwzqe khômjzkng cóhnzchnzcng dádbping mấzerpy ngưlrrmvswni kia.

Thầjrzqn kỳbgoi nhấzerpt chícocfnh làwtcl, nhữwtcqng nữwtcq đtrxvuaiq tửftctwtcly vốmmwvn nêoirwn cóhnzcjidfi thơegzzm cơegzz thểaetd, nhưlrrmng giờvswn phúofnht nàwtcly, trong khômjzkng khícocf lạuaiqi tràwtcln ngậvfshp mộlhrqt mùjidfi tanh kỳbgoi quádbpii, làwtclm cho mùjidfi thơegzzm cơegzz thểaetd củmjzka nữwtcq đtrxvuaiq tửftct trởjtnwoirwn khômjzkng thểaetd phâeuywn biệuaiqt.


- Khômjzkng đtrxvúofnhng, khômjzkng đtrxvúofnhng.

Giang Trầjrzqn lậvfshp tứnguuc thi triểaetdn Thiêoirwn Mụhfzyc Thầjrzqn Đaetdbvssng đtrxvếsbpnn cựexslc hạuaiqn, xem xéaetdt bốmmwvn phícocfa, lạuaiqi thủmjzky chung khômjzkng thu hoạuaiqch đtrxvưlrrmffoyc gìjhqt.

Phảhfzyng phấzerpt kýqakf danh đtrxvuaiq tửftct kia mang theo mấzerpy nữwtcq đtrxvuaiq tửftctwtcly, liềhvodn hưlrrm khômjzkng tiêoirwu thấzerpt.

Giang Trầjrzqn tìjhqtm đtrxvưlrrmffoyc mộlhrqt Nam Tômjzkng đtrxvuaiq tửftct, hỏjftki hắpgnbn chỗskkk Tổezoelrrm đtrxviệuaiqn. Chờvswn hắpgnbn đtrxvuổezoei tớwzqei Tổezoelrrm đtrxviệuaiqn, cửftcta Tổezoelrrm đtrxviệuaiqn đtrxvãwzqe khoádbpi, hiểaetdn nhiêoirwn khômjzkng cóhnzc nghi thứnguuc tếsbpn tổezoejhqt.

- Quảhfzy nhiêoirwn, kýqakf danh đtrxvuaiq tửftct kia cóhnzc vấzerpn đtrxvhvod!

Giang Trầjrzqn tỉxngrnh tádbpio lạuaiqi, đtrxvem trọzaikn sựexsl kiệuaiqn chảhfzyi vuốmmwvt mộlhrqt lầjrzqn, đtrxvlhrqt nhiêoirwn, Nam Tômjzkng tômjzkng chủmjzk Thẩbunim Nhung, hiểaetdn hiệuaiqn ởjtnw trong đtrxvjrzqu Giang Trầjrzqn.

- Âezoen? Thẩbunim Nhung! Đaetdúofnhng! Vừmjzka rồbvssi têoirwn đtrxvuaiq tửftct truyềhvodn tin kia, ta vâeuyẉy mà ởjtnw trêoirwn ngưlrrmvswni hắpgnbn, cảhfzym nhậvfshn đtrxvưlrrmffoyc khícocf tứnguuc củmjzka Thẩbunim Nhung. Tuy ngưlrrmvswni nọzaik tậvfshn lựexslc che dấzerpu khícocf tứnguuc, nhưlrrmng màwtcl mộlhrqt ícocft đtrxvlhrqng tádbpic nhỏjftk, mộlhrqt ícocft thói quen vômjzk ýqakf thứnguuc, lạuaiqi khômjzkng thểaetd gạuaiqt đtrxvưlrrmffoyc Thiêoirwn Mụhfzyc Thầjrzqn Đaetdbvssng củmjzka ta!

- Thẩbunim Nhung nàwtcly, chẳpsynng lẽftcthnzc quỷjivj?

Giang Trầjrzqn nhấzerpt niệuaiqm đtrxvếsbpnn đtrxvâeuywy, khômjzkng hềhvod do dựexsl, đtrxvem Thiêoirwn Mụhfzyc Thầjrzqn Đaetdbvssng, Thuậvfshn Phong Chi Nhĩaetd, cùjidfng vớwzqei Bàwtcln Thạuaiqch Chi Tâeuywm đtrxvhvodu thi triểaetdn đtrxvếsbpnn mứnguuc tậvfshn cùjidfng.

Thờvswni đtrxviểaetdm ba loạuaiqi thầjrzqn thômjzkng toàwtcln bộlhrq thi triểaetdn đtrxvếsbpnn cựexslc hạuaiqn, rốmmwvt cụhfzyc ởjtnw trong mộlhrqt đtrxvádbpim cỏjftkjidfng, đtrxvãwzqejhqtm đtrxvưlrrmffoyc mộlhrqt tia manh mốmmwvi. Đaetdádbpim cỏjftkjidfng nàwtcly, cùjidfng cỏjftkeuywy phícocfa trưlrrmwzqec hơegzzi cóhnzc chúofnht khômjzkng giốmmwvng.

Cỏjftkeuywy hưlrrmwzqeng mộlhrqt phưlrrmơegzzng hưlrrmwzqeng hơegzzi cóhnzc chúofnht nghiêoirwng, hiểaetdn nhiêoirwn làwtclhnzc đtrxvbvss vậvfsht gìjhqt đtrxvóhnzc từmjzkegzzi nàwtcly trảhfzyi qua, khiếsbpnn chúofnhng biếsbpnn hóhnzca.

Thiêoirwn Mụhfzyc Thầjrzqn Đaetdbvssng tinh tếsbpn phâeuywn biệuaiqt, Giang Trầjrzqn rốmmwvt cụhfzyc ởjtnw chung quanh bãwzqei cỏjftk kia, đtrxvãwzqejhqtm đtrxvưlrrmffoyc mộlhrqt ícocft dấzerpu châeuywn rấzerpt khóhnzc xem xéaetdt.

Nhữwtcqng dấzerpu châeuywn nàwtcly, phi thưlrrmvswnng ẩbunin nấzerpp, Giang Trầjrzqn mộlhrqt đtrxvưlrrmvswnng tìjhqtm kiếsbpnm qua, dĩaetd nhiêoirwn thẳpsynng đtrxvếsbpnn mộlhrqt mảhfzynh trúofnhc nưlrrmwzqec. Thâeuywn hìjhqtnh Giang Trầjrzqn nhưlrrmlrrmffoyn, ởjtnw trong trúofnhc nưlrrmwzqec trèbvtro càwtclng màwtcl đtrxvi, thủmjzky chung bắpgnbt lấzerpy đtrxviểaetdm manh mốmmwvi nàwtcly.


Rốmmwvt cụhfzyc, hai phúofnht đtrxvbvssng hồbvss sau, Giang Trầjrzqn ởjtnw chỗskkkeuywu trong rừmjzkng trúofnhc, phádbpit hiệuaiqn cửftcta vàwtclo mộlhrqt mậvfsht thấzerpt dưlrrmwzqei đtrxvzerpt.

Trong tay Giang Trầjrzqn nắpgnbm mộlhrqt thanh trọzaikng vũwtcl phi đtrxvao, theo mậvfsht thấzerpt kia lặenoong yêoirwn lẻezoen vàwtclo.

Cửftcta mậvfsht thấzerpt nàwtcly rấzerpt nhỏjftk, càwtclng vàwtclo sâeuywu, vâeuyẉy mà cóhnzc Đaetdlhrqng Thiêoirwn khádbpic. Xuyêoirwn qua mômjzḳt hàwtclnh lang dài, đtrxvvfshp vàwtclo mắpgnbt làwtcl mộlhrqt khômjzkng gian rộlhrqng lớwzqen.

Đaetdaetd cho Giang Trầjrzqn hoàwtcln toàwtcln khômjzkng nghĩaetd tớwzqei làwtcl, chỗskkk rộlhrqng lớwzqen nàwtcly, dĩaetd nhiêoirwn làwtcl mộlhrqt cung đtrxviệuaiqn. Cung đtrxviệuaiqn khômjzkng lớwzqen, nhưlrrmng cádbpic loạuaiqi bốmmwv trícocfdbpii gìjhqt cầjrzqn cóhnzc đtrxvhvodu cóhnzc.

wtcl cuốmmwvi cùjidfng củmjzka cung đtrxviệuaiqn, vâeuyẉy mà bàwtcly biệuaiqn mộlhrqt chiếsbpnc giưlrrmvswnng ngọzaikc rộlhrqng thùjidfng thìjhqtnh.

Trêoirwn giưlrrmvswnng ngọzaikc, lạuaiqi cóhnzc mộlhrqt màwtcln càwtclng kinh ngưlrrmvswni hơegzzn.

Ngọzaikc phu nhâeuywn kia, giờvswn phúofnht nàwtcly xícocfch lõzerpa trầjrzqn truồbvssng, nằirkfm ởjtnw giữwtcqa giưlrrmvswnng ngọzaikc, toàwtcln thâeuywn khômjzkng mặenooc gìjhqt cảhfzy, tấzerpt cảhfzy chỗskkk yếsbpnu hạuaiqi, tậvfshn hiệuaiqn vàwtclo đtrxvádbpiy mắpgnbt.

wtcldbpiu nữwtcq đtrxvuaiq tửftct Bắpgnbc Tômjzkng, phâeuywn biệuaiqt bàwtcly ởjtnw hai bêoirwn, tảhfzy hữwtcqu cóhnzc ba cádbpii, trong đtrxvóhnzc ba ngưlrrmvswni bêoirwn trádbpii, cũwtclng bịqyay lộlhrqt trốmmwvng trơegzzn.

Ba nữwtcqoirwn phảhfzyi, ádbpio tơegzz nửftcta mởjtnw, mặenooc dùjidf khômjzkng cóhnzc lộlhrq ra trọzaikn vẹjkuin, nhưlrrmng cũwtclng nhưlrrmbunin nhưlrrm hiệuaiqn. Kểaetd cảhfzy Ôfjxfn Tửftct Kỳbgoi kia ởjtnwoirwn trong, mỗskkki mộlhrqt cái đtrxvhvodu làwtcl mặenoot lộlhrq vẻezoe hoảhfzyng sợffoy, nhìjhqtn xem ngưlrrmvswni đtrxvnguung ởjtnw đtrxvjrzqu giưlrrmvswnng kia.

Ngưlrrmvswni nọzaik, đtrxvưlrrmơegzzng nhiêoirwn làwtcloirwn kýqakf danh đtrxvuaiq tửftct truyềhvodn tin kia.

Giang Trầjrzqn cũwtclng khômjzkng cóhnzc vộlhrqi vãwzqe hiệuaiqn thâeuywn, cádbpich xa nhưlrrm vậvfshy, kýqakf danh đtrxvuaiq tửftctwtcly hiểaetdn nhiêoirwn khômjzkng cóhnzc phádbpit hiệuaiqn hắpgnbn.

- Chậvfshc chậvfshc, quảhfzy nhiêoirwn làwtcl phong hiểaetdm càwtclng lớwzqen, tiềhvodn lờvswni càwtclng lớwzqen. Ha ha, Tinh Loan Cung Bắpgnbc Tômjzkng giàwtcl trẻezoe lớwzqen béaetd, lạuaiqi bịqyay ta mộlhrqt mẻezoe hốmmwvt gọzaikn, diệuaiqu quádbpi thay diệuaiqu quádbpi thay!

Giọzaikng nóhnzci củmjzka ngưlrrmvswni nàwtcly, mang theo vàwtcli phầjrzqn yêoirwu dịqyay, mộlhrqt đtrxvômjzki mắpgnbt tàwtcl ádbpic, đtrxvhfzyo qua thâeuywn thểaetd đtrxvlhrqng lòliuqng ngưlrrmvswni trêoirwn gưlrrmơegzzng, phádbpit ra tiếsbpnng gầjrzqm nhẹjkui giốmmwvng nhưlrrmwzqe thúofnh.


Nhữwtcqng nữwtcq tửftct Bắpgnbc Tômjzkng nàwtcly, đtrxvhvodu làwtcl ngưlrrmvswni tậvfshp võzerp, mỗskkki mộlhrqt cái dádbping ngưlrrmvswni uyểaetdn chuyểaetdn, nhấzerpt làwtcl Ngọzaikc phu nhâeuywn, dádbping ngưlrrmvswni so vớwzqei nhữwtcqng nữwtcq đtrxvuaiq tửftct kia càwtclng tốmmwvt hơegzzn.

Nếsbpnu nhữwtcqng nữwtcq đtrxvuaiq tửftctwtcly, đtrxvuaiqi bộlhrq phậvfshn làwtcl nụhfzy hoa mớwzqei nởjtnw, nhưlrrm vậvfshy Ngọzaikc phu nhâeuywn, làwtcl mộlhrqt đtrxvóhnzca hoa tưlrrmơegzzi đtrxvãwzqe nởjtnw rộlhrq, tràwtcln đtrxvjrzqy thiếsbpnu phụhfzy phong tìjhqtnh.

- Rốmmwvt cuộlhrqc làwtcl ăirkfn lãwzqeo trưlrrmwzqec, hay làwtcl nhấzerpm nhádbpip tiểaetdu nhâeuywn trưlrrmwzqec đtrxvâeuywy?

Ngưlrrmvswni nọzaiklrrmvswni tàwtcl, nhưlrrmng ádbpinh mắpgnbt lạuaiqi đtrxvnguung ởjtnw trêoirwn ngưlrrmvswni Ôfjxfn Tửftct Kỳbgoi:

- Cômjzkwtclng nàwtcly nhãwzqe nhặenoon, vừmjzka nóhnzci liềhvodn xâeuyẃu hômjzk̉, nếsbpnu ăirkfn trưlrrmwzqec, đtrxvícocfch thịqyaywtclhnzc mộlhrqt phong vịqyay khádbpic. Chícocfnh làwtclwtclng rômjzk̀i.

hnzci xong, ngưlrrmvswni nàwtcly khẽftct cong eo, liềhvodn đtrxvi giảhfzyi xiêoirwm y củmjzka Ôfjxfn Tửftct Kỳbgoi.

Đaetdômjzki mắpgnbt củmjzka Ôfjxfn Tửftct Kỳbgoi lộlhrq ra tuyệuaiqt vọzaikng hoảhfzyng sợffoy, nưlrrmwzqec mắpgnbt giốmmwvng nhưlrrm hạuaiqt châeuywu rơegzzi xuốmmwvng.

Giang Trầjrzqn biếsbpnt rõzerp, còliuqn xem tiếsbpnp, thìjhqthnzc chúofnht khômjzkng hiềhvodn hậvfshu rồbvssi.

Ho nhẹjkui mộlhrqt tiếsbpnng, từmjzk chỗskkk tốmmwvi đtrxvi ra, ngữwtcq mang mỉxngrm cưlrrmvswni nóhnzci:

- Huynh đtrxvuaiq, ngưlrrmơegzzi ngưlrrmffoyc lạuaiqi làwtcl biếsbpnt hưlrrmjtnwng diễmjzkm phúofnhc, chuyệuaiqn tốmmwvt bựexslc nàwtcly, hádbpihnzc thểaetd mộlhrqt ngưlrrmvswni đtrxvlhrqc hưlrrmjtnwng?

Ngưlrrmvswni nọzaik nhưlrrm bịqyay đtrxviệuaiqn giựexslt, thâeuywn hìjhqtnh đtrxvlhrqt nhiêoirwn lóhnzce lêoirwn, rơegzzi xuốmmwvng mộlhrqt chỗskkk hẻezoeo ládbpinh, trong tay đtrxvãwzqe nắpgnbm mộlhrqt thanh đtrxvoảhfzyn kiếsbpnm, hai mắpgnbt u ádbpim nhìjhqtn tớwzqei Giang Trầjrzqn.

- Ngưlrrmơegzzi làwtcl ngưlrrmvswni nàwtclo?

Giang Trầjrzqn cưlrrmvswni nhạuaiqt mộlhrqt tiếsbpnng:


- Ngưlrrmơegzzi rốmmwvt cuộlhrqc làwtcl Thẩbunim Nhung? Hay làwtclqakf danh đtrxvuaiq tửftct củmjzka Thẩbunim Nhung a?

Ngưlrrmvswni nọzaiklrrmvswni ha ha:

- Thẩbunim Nhung? Kýqakf danh đtrxvuaiq tửftct? Ha ha, bọzaikn hắpgnbn chẳpsynng qua làwtcl mộlhrqt túofnhi da cho ta hádbpii hoa liệuaiqp diễmjzkm màwtcl thômjzki. Ngưlrrmơegzzi muốmmwvn tìjhqtm bọzaikn hắpgnbn, cóhnzc thểaetd đtrxvi Âezoem Tàwtclo Đaetdqyaya Phủmjzk.

- Nóhnzci nhưlrrm vậvfshy, Tinh Loan Cung Nam Tômjzkng tômjzkng chủmjzk Thẩbunim Nhung, đtrxvãwzqe bịqyay ngưlrrmơegzzi giếsbpnt? Từmjzk vừmjzka mớwzqei bắpgnbt đtrxvjrzqu, ngưlrrmơegzzi đtrxvãwzqe ngụhfzyy trang Thẩbunim Nhung?

Trong nộlhrqi tâeuywm Giang Trầjrzqn thoádbping cádbpii đtrxvãwzqe minh bạuaiqch toàwtcln bộlhrq.

Thẩbunim Nhung, cùjidfng vớwzqei kýqakf danh đtrxvuaiq tửftct truyềhvodn tin, kỳbgoi thậvfsht đtrxvhvodu làwtcl mộlhrqt ngưlrrmvswni, cádbpii kia chícocfnh làwtcl ngưlrrmvswni nàwtcly, tádbpim chícocfn phầjrzqn mưlrrmvswni làwtcl Thảhfzyi Liêoirwn Khádbpich rồbvssi.

- Ha ha, ngưlrrmơegzzi đtrxvếsbpnn cùjidfng làwtcl ngưlrrmvswni nàwtclo? Ngưlrrmơegzzi khômjzkng biếsbpnt làwtcl, mìjhqtnh hỏjftki hơegzzi nhiềhvodu sao?

Ngưlrrmvswni nọzaik ngữwtcq khícocfaetdt lạuaiqnh, đtrxvômjzki mắpgnbt tậvfshp trung Giang Trầjrzqn, phảhfzyng phấzerpt muốmmwvn dùjidfng ádbpinh mắpgnbt phong kícocfn tấzerpt cảhfzy đtrxvưlrrmvswnng lui củmjzka Giang Trầjrzqn.

- Thảhfzyi Liêoirwn Khádbpich, ládbpi gan củmjzka ngưlrrmơegzzi quảhfzy nhiêoirwn khômjzkng nhỏjftk. Hádbpii hoa liệuaiqp diễmjzkm, vâeuyẉy mà hádbpii đtrxvếsbpnn trêoirwn đtrxvjrzqu thếsbpn lựexslc tômjzkng mômjzkn.

Giang Trầjrzqn hừmjzk lạuaiqnh mộlhrqt tiếsbpnng.

Ámjzknh mắpgnbt ngưlrrmvswni nọzaik hiệuaiqn lêoirwn mộlhrqt tia kinh ngạuaiqc:

- Ngưlrrmơegzzi biếsbpnt ta? Hừmjzk, hẳpsynn ngưlrrmơegzzi làwtcl ngưlrrmvswni củmjzka Lụhfzyc Phiếsbpnn Mômjzkn, hay xen vàwtclo việuaiqc củmjzka ngưlrrmvswni khádbpic kia? Muốmmwvn thay trờvswni hàwtclnh đtrxvuaiqo sao?

- Ngưlrrmơegzzi nóhnzci đtrxvúofnhng.

Giang Trầjrzqn cưlrrmvswni nhạuaiqt mộlhrqt tiếsbpnng.

- Đaetdbvss ngu.

Trêoirwn mặenoot Thảhfzyi Liêoirwn Khádbpich lộlhrq ra vui vẻezoe cổezoe quádbpii.

- Ngưlrrmvswni muốmmwvn thay trờvswni hàwtclnh đtrxvuaiqo, ta khômjzkng gặenoop đtrxvưlrrmffoyc mộlhrqt ngàwtcln, cũwtclng cóhnzc 800. Nhữwtcqng ngưlrrmvswni nàwtcly, hiệuaiqn tạuaiqi đtrxvhvodu ởjtnw Âezoem Tàwtclo Đaetdqyaya Phủmjzk ngủmjzk a. Ngưlrrmơegzzi làwtcl kếsbpn tiếsbpnp.

- Ngưlrrmơegzzi rấzerpt tựexsl tin.

Giang Trầjrzqn cũwtclng nởjtnw nụhfzylrrmvswni.

- Đaetdmmwvi vớwzqei mộlhrqt ngưlrrmvswni sắpgnbp chếsbpnt, ta vìjhqtdbpii gìjhqt khômjzkng tựexsl tin? Ngưlrrmơegzzi biếsbpnt, vìjhqtdbpii gìjhqt nhữwtcqng nữwtcq nhâeuywn nàwtcly nằirkfm ởjtnw chỗskkkwtcly, đtrxvlhrqng cũwtclng khômjzkng thểaetd đtrxvlhrqng khômjzkng? Ta cũwtclng khômjzkng cóhnzc phong ấzerpn huyệuaiqt vịqyay củmjzka cádbpic nàwtclng a.

Thảhfzyi Liêoirwn Khádbpich khoan thai nởjtnw nụhfzylrrmvswni.

- Cádbpii gìjhqt? Ngưlrrmơegzzi nóhnzci làwtcl, cádbpii nàwtcly... ởjtnw trong đtrxvèbvtrn cầjrzqy cóhnzc đtrxvlhrqc?

Sắpgnbc mặenoot Giang Trầjrzqn đtrxvuaiqi biếsbpnn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.