Độc Tôn Tam Giới

Chương 100 : Manh mối truy tung

    trước sau   
Lụypwqc Báxizg Ngọniokc nàuktny dáxizgng ngưyzxhroebi cao to, đyamnôsfybi má thon gầjrxdy lộfhuk ra mộfhukt cỗxxdk phong lưyzxhu phóvfzmng khoáxizgng, đyamnôsfybi mắnjpct phảlecrng phấxizgt nhưyzxh biếewiht nóvfzmi chuyệzzpen.

Giơhelr tay nhấxizgc châxemln tầjrxdm đyamnóvfzm, cũzvpnng cóvfzmuktni phầjrxdn khízvpn đyamnfhuk.

Lạjaoyi đyamnteou cho Giang Trầjrxdn cóvfzm chúewiht ngoàuktni ývrsq muốmadkn làuktn, hai ngưyzxhroebi nàuktny vâxemḷy mà đyamnyhpsu làuktnxizgu mạjaoych châxemln khízvpn!

mdjw mộfhukt Tinh Loan Cung nho nhỏvrsq, vâxemḷy mà xuấxizgt hiệzzpen hai sáxizgu mạjaoych châxemln khízvpnyzxhroebng giảlecr, quảlecr nhiêfzmsn làuktnm cho nhữfhukng ngưyzxhroebi đyamnang xem cuộfhukc chiếewihn kia, cũzvpnng pháxizgt ra mộfhukt tízvpn cảlecrm tháxizgn.

Khuôsfybn mặmdjwt vốmadkn làuktn tựfzms tin củsswua Ngọniokc phu nhâxemln, lạjaoyi đyamnfhukt nhiêfzmsn trầjrxdm xuốmadkng, nàuktnng đyamnem đyamnzzpe tửteou đyamnnjpcc ývrsquktny an bàuktni ởfzms cuốmadki cùhpknng, che giấxizgu thựfzmsc lựfzmsc, vốmadkn làuktn chuẩvfzmn bịpnqs bỗxxdkng nhiêfzmsn nổicwmi tiếewihng. Khôsfybng nghĩhelr tớfjzei, Nam Tôsfybng cũzvpnng lưyzxhu lạjaoyi mộfhukt tay.

Hai đyamnzzpe tửteouvfzmn giấxizgu tầjrxdm đyamnóvfzm đyamnmadki kháxizgng, quảlecr nhiêfzmsn so vớfjzei lúewihc trưyzxhfjzec đyamnmdjwc sắnjpcc hơhelrn nhiềyhpsu.


Đkmgvvfzmng nhìmvwan Ôzhban Tửteou Kỳlnva nhãewih nhặmdjwn, lờroebi nóvfzmi cũzvpnng nóvfzmi xâxemĺu hôsfyb̉, nhưyzxhng mộfhukt khi tiếewihn vàuktno trạjaoyng tháxizgi chiếewihn đyamnxizgu, lạjaoyi cựfzmsc kỳlnva nghiêfzmsm túewihc, tiếewihn thốmadki cóvfzm đyamnfhuk, cóvfzmsfybng cóvfzm thủsswu, vâxemḷy mà rấxizgt cóvfzm khízvpn đyamnfhuk đyamnjaoyi gia.

Chỉjaoyuktn Lụypwqc Báxizg Ngọniokc nàuktny, hiểteoun nhiêfzmsn làuktn nhâxemln vậfehjt đyamnưyzxhfzmsc Nam Tôsfybng trọniokng đyamniểteoum tàuktni bồkxudi, mặmdjwc Ôzhban Tửteou Kỳlnva kia đyamnáxizgnh nhưyzxh thếewihuktno, hắnjpcn cũzvpnng cóvfzm thểteou áxizgp chếewih Ôzhban Tửteou Kỳlnva mộfhukt đyamnjrxdu.

helrn nữfhuka, xem tháxizgi đyamnfhuk chiếewihn đyamnxizgu thàuktnnh thạjaoyo kia, hiểteoun nhiêfzmsn làuktnqswwn lưyzxhu lựfzmsc.

Giang Trầjrxdn nhẹtjro nhàuktnng lắnjpcc đyamnjrxdu, trong nộfhuki tâxemlm liếewihc Nam Tôsfybng tôsfybng chủsswu Thẩvfzmm Nhung kia, đyamnếewihn cùhpknng vẫsfybn làuktnxizgo giàuktn a. Mưyzxhroebi năyhpsm thi đyamnxizgu nàuktny, xem ra Bắnjpcc Tôsfybng vẫsfybn khôsfybng thắnjpcng đyamnưyzxhfzmsc.

Ýrzsz niệzzpem trong đyamnjrxdu Giang Trầjrxdn vừvfzma hiệzzpen lêfzmsn, Lụypwqc Báxizg Ngọniokc khẽianu quáxizgt mộfhukt tiếewihng, trong tay nhẹtjro nhàuktnng trảlecro mộfhukt cáxizgi, lạjaoyi chộfhukp nửteoua ốmadkng tay áxizgo củsswua Ôzhban Tửteou Kỳlnvauktno tay, thuậfehjn tay đyamnưyzxha lêfzmsn trưyzxhfjzec mũzvpni khẽianu ngửteoui:

- Âroebn, sắnjpcc nưyzxhfjzec hưyzxhơhelrng trờroebi, đyamnjaoyi khen, đyamnjaoyi khen!

Ôzhban Tửteou Kỳlnva xấxizgu hổicwm đyamnếewihn cựfzmsc đyamniểteoum, trong lúewihc nhấxizgt thờroebi tiếewihn cũzvpnng khôsfybng đyamnưyzxhfzmsc, thốmadki cũzvpnng khôsfybng xong. Con mắnjpct đyamnvrsq hồkxudng, nưyzxhfjzec mắnjpct ởfzms trong hốmadkc mắnjpct đyamnlecro quanh rôsfyb̀i.

Ba!

Bắnjpcc Tôsfybng Ngọniokc phu nhâxemln vỗxxdk áxizgn, đyamnmadki vớfjzei Nam Tôsfybng Thẩvfzmm Nhung cảlecr giậfehjn nóvfzmi:

- Thẩvfzmm Nhung, ngưyzxhơhelri dạjaoyy dỗxxdk đyamnzzpe tửteou, cùhpknng ngưyzxhơhelri khinh bạjaoyc khôsfybng cóvfzm đyamnmdjwc hạjaoynh sao?

Thẩvfzmm Nhung cưyzxhroebi ha ha, khẽianu vuốmadkt râxemlu dàuktni:

- Ngọniokc sưyzxh muộfhuki, ngưyzxhroebi trẻyvmm tuổicwmi vui đyamnùhpkna mộfhukt chúewiht, khôsfybng ảlecrnh hưyzxhfzmsng toàuktnn cụypwqc, lạjaoyi cóvfzmuktnm sao?

Ngọniokc phu nhâxemln tứmdjwc giậfehjn đyamnếewihn thâxemln thểteou mềyhpsm mạjaoyi khẽianu run, khuôsfybn mặmdjwt tứmdjwc giậfehjn đyamnếewihn đyamnvrsq bừvfzmng. Nàuktnng đyamnau khổicwmyzxhroebi năyhpsm chuẩvfzmn bịpnqs, kếewiht quảlecr vẫsfybn làuktn cờroeb thua mộfhukt chiêfzmsu, cổicwm phiềyhpsn muộfhukn nàuktny cóvfzm thểteou nghĩhelr.


Lụypwqc Báxizg Ngọniokc hưyzxhfjzeng Ôzhban Tửteou Kỳlnva chắnjpcp tay:

- Ôzhban sưyzxh muộfhuki, ngu huynh cũzvpnng khôsfybng cóvfzm ývrsqmvwa, thuầjrxdn túewihy làuktnhpknng sưyzxh muộfhuki vui đyamnùhpkna mộfhukt chúewiht màuktn thôsfybi.

Ôzhban Tửteou Kỳlnvayzxhfjzec mắnjpct đyamnlecro quanh, nhẹtjro nhàuktnng dậfehjm châxemln, chạjaoyy tớfjzei trưyzxhfjzec mặmdjwt Ngọniokc phu nhâxemln, ủsswuy khuấxizgt khóvfzmc lêfzmsn.

- Khóvfzmc cáxizgi gìmvwa khóvfzmc?

Ngọniokc phu nhâxemln cũzvpnng phiềyhpsn muộfhukn quáxizgt.

- Tàuktni nghệzzpe khôsfybng bằfybpng ngưyzxhroebi, trởfzms vềyhps hảlecro hảlecro tu luyệzzpen làuktn đyamnưyzxhfzmsc. Ngưyzxhroebi tậfehjp võfzms, gặmdjwp đyamnưyzxhfzmsc sựfzmsmvwanh đyamnãewih chảlecry nưyzxhfjzec mắnjpct, tưyzxhơhelrng lai nhưyzxh thếewihuktno đyamnlecrm đyamnưyzxhơhelrng đyamnjaoyi sựfzms?

Thẩvfzmm Nhung vớfjzei tưyzxhxizgch ngưyzxhroebi thắnjpcng, cũzvpnng khôsfybng cóvfzmyzxhfzmsn cơhelr hộfhuki bỏvrsq đyamnáxizg xuốmadkng giếewihng, màuktn đyamni đyamnếewihn trưyzxhfjzec mặmdjwt Ngọniokc phu nhâxemln, chắnjpcp tay nóvfzmi:

- Sưyzxh muộfhuki, mộfhukt chữfhuk khôsfybng viếewiht ra đyamnưyzxhfzmsc hai Tinh Loan Cung, ta vàuktn ngưyzxhơhelri tuy làuktn nam bắnjpcc phâxemln tôsfybng, cũzvpnng khôsfybng quáxizg đyamnáxizgng làuktn tạjaoyo hóvfzma trêfzmsu ngưyzxhroebi. Ta chưyzxhfzmsng quảlecrn Tinh Loan Cung nàuktny, mộfhukt mựfzmsc đyamnyhpsu cóvfzm mộfhukt chízvpn nguyệzzpen to lớfjzen, làuktn đyamnem nam bắnjpcc hai tôsfybng xáxizgc nhậfehjp, khôsfybi phụypwqc rầjrxdm rộfhukyhpsm đyamnóvfzm, lớfjzen mạjaoynh thanh thếewih củsswua Tinh Loan Cung ta, đyamnteou cho Tinh Loan Cung ta, trởfzms thàuktnnh nhấxizgt lưyzxhu tôsfybng môsfybn củsswua toàuktnn bộfhuk Đkmgvôsfybng Phưyzxhơhelrng Vưyzxhơhelrng Quốmadkc.

- Làuktnm bộfhukuktnm tịpnqsch.

Ngọniokc phu nhâxemln tứmdjwc giậfehjn.

- Sưyzxh muộfhuki, ngu huynh vàuktni ngàuktny trưyzxhfjzec ởfzms trong núewihi ngộfhuk đyamnjaoyo, trong lúewihc vôsfybmvwanh pháxizgt hiệzzpen mộfhukt tôsfybng môsfybn Bízvpn Cảlecrnh, khảlecryhpsng liêfzmsn quan đyamnếewihn mộfhukt ízvpnt truyềyhpsn thừvfzma củsswua tổicwmyzxh khai sơhelrn Tinh Loan Cung ta. Ngu huynh mộfhukt câxemly chẳhelrng chốmadkng vữfhukng nhàuktn, cốmadkmvwanh mờroebi sưyzxh muộfhuki trởfzms vềyhpsewihi, cùhpknng bàuktnn đyamnmadki sáxizgch.

Thẩvfzmm Nhung tưyzxh tháxizgi phóvfzmng rấxizgt thấxizgp.

- Tôsfybng môsfybn Bízvpn Cảlecrnh? Khai sơhelrn tổicwmyzxh?
Đkmgvôsfybi mi thanh túewih củsswua Ngọniokc phu nhâxemln cóvfzm chúewiht nhăyhpsn lạjaoyi.

- Sưyzxh muộfhuki, ta vàuktn ngưyzxhơhelri đyamnkxudng tôsfybng đyamnkxudng nguyêfzmsn, ởfzms loạjaoyi đyamnjaoyi sựfzmsuktny, cầjrxdn gìmvwa phảlecri phâxemln ta vàuktn ngưyzxhơhelri? Nếewihu việzzpec nàuktny cóvfzm thểteou thúewihc đyamnvfzmy nam bắnjpcc hai tôsfybng xáxizgc nhậfehjp, ta vàuktn ngưyzxhơhelri, ngàuktny sau chẳhelrng phảlecri làuktn đyamnjaoyi côsfybng thầjrxdn củsswua tôsfybng môsfybn?

Thẩvfzmm Nhung ngữfhuk khízvpn thậfehjp phầjrxdn châxemln thàuktnnh.

Ngọniokc phu nhâxemln lâxemlm vàuktno trầjrxdm tưyzxh, trong nộfhuki tâxemlm nàuktnng cóvfzm chút mâxemlu thuẫsfybn. Nếewihu nhưyzxhyzxh tháxizgi củsswua Thẩvfzmm Nhung cao, Ngọniokc phu nhâxemln tấxizgt sẽianu phẩvfzmy tay áxizgo bỏvrsq đyamni.

Thếewih nhưyzxhng màuktn Thẩvfzmm Nhung lạjaoyi hếewiht lầjrxdn nàuktny tớfjzei lầjrxdn kháxizgc tưyzxh tháxizgi phóvfzmng rấxizgt thấxizgp, hơhelrn nữfhuka mỗxxdki mộfhukt câxemlu, đyamnyhpsu làuktn đyamnmdjwng ởfzms trêfzmsn tôsfybng môsfybn đyamnjaoyi nghĩhelra, cáxizgi nàuktny đyamnteou cho Ngọniokc phu nhâxemln cóvfzm chúewiht đyamnfhukng tâxemlm.

- Sưyzxh muộfhuki, nơhelri đyamnâxemly nhiềyhpsu ngưyzxhroebi, khôsfybng bằfybpng ta vàuktn ngưyzxhơhelri vàuktno tôsfybng môsfybn mậfehjt thấxizgt nóvfzmi chuyệzzpen, ta cóvfzm mộfhukt ízvpnt manh mốmadki, vừvfzma vặmdjwn cùhpknng sưyzxh muộfhuki trao đyamnicwmi.

Ngọniokc phu nhâxemln do dựfzms mộfhukt láxizgt, rốmadkt cụypwqc gậfehjt gậfehjt đyamnjrxdu:

- Thẩvfzmm Nhung, nếewihu ngưyzxhơhelri cóvfzmxemlm thàuktnnh toàuktnn tôsfybng môsfybn xáxizgc nhậfehjp, Ngọniokc phu nhâxemln ta cũzvpnng khôsfybng phảlecri ngưyzxhroebi khôsfybng cóvfzm tim khôsfybng cóvfzm phổicwmi.

Thẩvfzmm Nhung đyamnjaoyi hỉjaoy:

- Sưyzxh muộfhuki rộfhukng lưyzxhfzmsng, làuktn may mắnjpcn củsswua tôsfybng môsfybn ta, mờroebi.

Lậfehjp tứmdjwc phâxemln phóvfzm Lụypwqc Báxizg Ngọniokc:

- Báxizg Ngọniokc, ngưyzxhơhelri chiêfzmsu đyamnãewihi cáxizgc vịpnqs kháxizgch quývrsq thoáxizgng mộfhukt pháxizgt. Ta vớfjzei sưyzxh thúewihc ngưyzxhơhelri cóvfzm việzzpec thưyzxhơhelrng nghịpnqs.

- Vâxemlng.


Thẩvfzmm Nhung hưyzxhfjzeng cáxizgc tâxemln kháxizgch xin lỗxxdki mộfhukt tiếewihng, cùhpknng Ngọniokc phu nhâxemln đyamni vàuktno trong Tinh Loan Tôsfybng.

Giang Trầjrxdn ngồkxudi ởfzms vịpnqs trízvpn trưyzxhfjzec, trong nộfhuki tâxemlm lạjaoyi cảlecrm thấxizgy khôsfybng hiểteouu thấxizgu. Mộfhukt cuộfhukc tỷqevx thízvpn, cứmdjw nhưyzxh vậfehjy đyamnãewih xong, màuktn hắnjpcn lạjaoyi đyamnjrxdu mốmadki gìmvwazvpnng khôsfybng tìmvwam đyamnưyzxhfzmsc.

Trựfzmsc giáxizgc rõfzmsuktnng nóvfzmi cho hắnjpcn biếewiht, hôsfybm nay mưyzxhroebi năyhpsm thi đyamnxizgu, tuyệzzpet đyamnmadki cóvfzm đyamnpnqsa phưyzxhơhelrng khôsfybng tầjrxdm thưyzxhroebng. Thếewih nhưyzxhng màuktnsfyb luậfehjn hắnjpcn quan sáxizgt nhưyzxh thếewihuktno, thủsswuy chung tìmvwam khôsfybng thấxizgy nửteoua đyamniểteoum dấxizgu vếewiht.

- Đkmgvếewihn cùhpknng vấxizgn đyamnyhpsfzmshelri nàuktno?

Nhìmvwan xem nhữfhukng kháxizgch nhâxemln nàuktny, đyamnãewih tốmadkp năyhpsm tốmadkp ba táxizgn đyamni. Cóvfzm chúewiht chuẩvfzmn bịpnqs ly khai, cóvfzm chúewiht chuẩvfzmn bịpnqs quay vềyhps chổicwmfzms, chờroeb ăyhpsn xong yếewihn hộfhuki củsswua Tinh Loan Cung lạjaoyi đyamni.

Giang Trầjrxdn nhấxizgt thờroebi bàuktnng hoàuktnng vôsfybxizgch, lâxemlm vàuktno cụypwqc trong cụypwqc.

- Chẳhelrng lẽianu việzzpec nàuktny, thậfehjt sựfzms mộfhukt chuyếewihn tay khôsfybng?

Giang Trầjrxdn khôsfybng cam lòqswwng, hắnjpcn cảlecrm thấxizgy nhấxizgt đyamnpnqsnh còqswwn cóvfzm chi tiếewiht gìmvwa, bịpnqs chízvpnnh mìmvwanh bỏvrsqvfzmt.

Tu luyệzzpen qua 《 Bàuktnn Thạjaoych Chi Tâxemlm 》, hắnjpcn tựfzms tin trựfzmsc giáxizgc củsswua mìmvwanh so vớfjzei ngưyzxhroebi bìmvwanh thưyzxhroebng mạjaoynh hơhelrn rấxizgt nhiềyhpsu.

Ngay lúewihc nàuktny, nộfhuki môsfybn lạjaoyi đyamni ra mộfhukt đyamnzzpe tửteou, đyamnmadki vớfjzei sáxizgu bảlecry têfzmsn nữfhuk đyamnzzpe tửteou nhưyzxh Ôzhban Tửteou Kỳlnvayzxhu lạjaoyi nóvfzmi:

- Mấxizgy vịpnqsyzxh muộfhuki, theo Ngọniokc sưyzxh thúewihc chi mệzzpenh, mờroebi mấxizgy vịpnqsyzxh muộfhuki đyamni qua tếewihxizgi khai sơhelrn tổicwmyzxh củsswua bổicwmn tôsfybng.

Ôzhban Tửteou Kỳlnva nghe nóvfzmi sưyzxhsfybn cóvfzm lệzzpenh, hơhelrn nữfhuka lạjaoyi làuktnxizgi tếewih tổicwmyzxh, tựfzms nhiêfzmsn sẽianu khôsfybng cựfzms tuyệzzpet, đyamni theo têfzmsn đyamnzzpe tửteou kia.

Nhìmvwan qua đyamnzzpe tửteou truyềyhpsn tin nàuktny, trong lòqswwng Giang Trầjrxdn khôsfybng hiểteouu sinh ra mộfhukt tia rung đyamnfhukng.

- Ta đyamnãewih thấxizgy ngưyzxhroebi nàuktny?

Trong đyamnjrxdu Giang Trầjrxdn đyamnem mấxizgy ngàuktny nay nghĩhelr mộfhukt lầjrxdn, lạjaoyi tìmvwam khôsfybng thấxizgy bấxizgt luậfehjn trízvpn nhớfjzemvwa vềyhps ngưyzxhroebi nàuktny.

Thếewih nhưyzxhng màuktn, thờroebi đyamniểteoum đyamnzzpe tửteou vừvfzma rồkxudi kia đyamnếewihn, Tâxemlm lựfzmsc củsswua hắnjpcn lạjaoyi cảlecrm ứmdjwng, nhậfehjn ra mộfhukt tia quen thuộfhukc.

- Ngưyzxhroebi nàuktny, làuktn ai?

Giang Trầjrxdn tâxemlm tưyzxh khẽianu đyamnfhukng, đyamni vềyhps phízvpna Lụypwqc Báxizg Ngọniokc.

- Lụypwqc huynh.

Lụypwqc Báxizg Ngọniokc thấxizgy Giang Trầjrxdn mộfhukt thâxemln giang hồkxudxizgn tu, cưyzxhroebi nhạjaoyt mộfhukt tiếewihng hỏvrsqi:

- Cáxizgc hạjaoyvfzmmvwa chỉjaoy giáxizgo?

- Lụypwqc huynh, vừvfzma rồkxudi đyamnzzpe tửteou tớfjzei đyamnưyzxha tin kia, cùhpknng Tinh Loan Cung cáxizgc ngưyzxhơhelri liêfzmsn hệzzpe thếewihuktno?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.