Độc Tôn Tam Giới

Chương 10 : Quản gia Giang Chính buồn rầu 1

    trước sau   
hoejjmonxexqi đgtsaxhbri thếyxfs cạxhbrnh tranh tàuussn khốhlnmc, Giang Hãzvvfn Hầahhgu phủnxdi lạxhbri tìccsonh cảhlqqnh gian nan.

yukvm nay, Tiềjvtgm Long thi hộxfgmi chỉaudoxsssn lạxhbri cóxdau nửjmona năgtsam cuốhlnmi cùxsssng. Tiềjvtgn nhiệxsssm Giang Trầahhgn biểbnqpu hiệxsssn, cóxdau thểbnqpxdaui làuuss rốhlnmi tinh rốhlnmi mùxsss. Khảhlqqo hạxhbrch nêutzqn hoàuussn thàuussnh, còxsssn thiếyxfsu nợepbu mộxfgmt đgtsahlnmng lớxexqn khôyukvng cóxdau hoàuussn thàuussnh.

Mặmvdlc dùxsss khôyukvng cóxdau phálnpht sinh việxsssc Tếyxfs Thiêutzqn Đozixxhbri Đozixiểbnqpn nàuussy, Giang Trầahhgn hắqtpln cũebdmng làuuss thuộxfgmc vềjvtglnphi loạxhbri tốhlnmi đgtsaa chỉaudoxdau ba bốhlnmn thàuussnh hi vọzvvfng thôyukvng qua khảhlqqo hạxhbrch.

Bấxsbbt quálnph, Giang Trầahhgn hôyukvm nay, lạxhbri khôyukvng uểbnqp oảhlqqi chúgtsat nàuusso, trálnphi lạxhbri, hắqtpln lạxhbri cựvuhzc kỳxhzpjmonng phấxsbbn.

- Cưjmondsdyng giảhlqq vi tôyukvn, xem ra cálnphch sinh tồjtldn bựvuhzc nàuussy, từbbah Chưjmon Thiêutzqn, cho tớxexqi thếyxfs giớxexqi phàuussm tụukbtc, khôyukvng ai khôyukvng nhưjmon thếyxfs. Kiếyxfsp trưjmonxexqc ta khôyukvng thểbnqp tu luyệxsssn, vôyukv duyêutzqn nhậnnvbn thứrkdlc, kiếyxfsp nàuussy, vôyukv luậnnvbn nhưjmon thếyxfsuusso cũebdmng khôyukvng thểbnqp bỏhoej qua rồjtldi!

Kiếyxfsp trưjmonxexqc, hắqtpln làuuss Thiêutzqn Đozixếyxfs chi tửjmon, đgtsaxolqa vịxolq cao siêutzqu, cơcuev hồjtld khôyukvng ngưjmondsdyi nàuusso dálnphm đgtsaqtplc tộxfgmi hắqtpln. Hơcuevn nữutzqa, hắqtpln làuuss Thálnphi Âozixm Chi Thểbnqp, khôyukvng cálnphch nàuusso tu luyệxsssn. Dùxsss muốhlnmn che giấxsbbu tung tínvbpch đgtsai theo nhữutzqng ngưjmondsdyi khálnphc cạxhbrnh tranh, vậnnvby cũebdmng khôyukvng thểbnqpuusso nóxdaui lêutzqn.


hoej kiếyxfsp nàuussy, rốhlnmt cụukbtc cóxdau thểbnqp thốhlnmng thốhlnmng khoálnphi khoálnphi tu luyệxsssn, thốhlnmng thốhlnmng khoálnphi khoálnphi hưjmonvjehng thụukbt cảhlqqm giálnphc trùxsssng kínvbpch võsgnr đgtsaxhbro đgtsaaudonh phong. Đozixânxdiy mớxexqi làuussnxdin khấxsbbu hắqtpln ưjmona thínvbpch.

- Đozixãzvvf đgtsaálnphp ứrkdlng Đozixôyukvng Phưjmonơcuevng Lộxfgmc, ba ngàuussy sau tiếyxfsn cung hộxfgmi chẩebdmn cho côyukvng chúgtsaa. Ba ngàuussy nàuussy, phảhlqqi hảhlqqo hảhlqqo lợepbui dụukbtng thoálnphng mộxfgmt phálnpht. Hơcuevn nữutzqa thânxdin phậnnvbn củnxdia ta bânxdiy giờdsdy, làuuss chưjmon hầahhgu truyềjvtgn nhânxdin tham gia Tiềjvtgm Long thi hộxfgmi. Tiềjvtgm Long thi hộxfgmi nàuussy còxsssn cóxdau nửjmona năgtsam thờdsdyi gian, sẽxhbr đgtsaếyxfsn thờdsdyi đgtsaiểbnqpm tổlnphng khảhlqqo thi. Ta hôyukvm nay thânxdin làuuss truyềjvtgn nhânxdin Giang Hãzvvfn Hầahhgu, chưjmon hầahhgu vịxolquussy tuy khôyukvng coi vàuusso đgtsaânxdiu, nhưjmonng dùxsss sao cũebdmng phảhlqqi cho lãzvvfo ba chúgtsat mặmvdlt mũebdmi a? Cũebdmng khôyukvng thểbnqp đgtsabnqp cho lãzvvfo ba ngay cảhlqq chưjmon hầahhgu lệxsssnh cũebdmng bảhlqqo vệxsss khôyukvng đgtsaưjmonepbuc?

Trong đgtsaahhgu hơcuevi chúgtsat sửjmona sang lạxhbri mạxhbrch suy nghĩaudo thoálnphng mộxfgmt phálnpht, Giang Trầahhgn phálnpht hiệxsssn, thờdsdyi gian cấxsbbp bálnphch a.

Khôyukvng thểbnqp khôyukvng nóxdaui, tếyxfs thiêutzqn Thálnphnh Đozixiệxsssn kia mộxfgmt trậnnvbn trưjmonepbung phạxhbrt, xálnphc thựvuhzc ngoan đgtsaxfgmc. Đozixbbahng nóxdaui tiềjvtgn nhiệxsssm Giang Trầahhgn, coi nhưjmonuusssgnr Giảhlqq thựvuhzc lựvuhzc lạxhbri trởvjehccsonh gấxsbbp đgtsaôyukvi, cũebdmng khẳsgnrng đgtsaxolqnh tálnphnh mạxhbrng khóxdau bảhlqqo toàuussn.

Hiệxsssn tạxhbri Giang Trầahhgn nhặmvdlt đgtsaưjmonepbuc tiệxsssn nghi, đgtsaưjmonepbuc thânxdin thểbnqp củnxdia tiềjvtgn nhiệxsssm Giang Trầahhgn. Nhưjmonng màuuss thânxdin thểbnqpuussy thưjmonơcuevng thếyxfs thậnnvbt sựvuhz khôyukvng nhẹtuoq, nếyxfsu nhưjmon khôyukvng xửjmonlnph thoálnphng mộxfgmt phálnpht, đgtsabbahng nóxdaui ba ngàuussy sau tiếyxfsn cung hộxfgmi chẩebdmn cho côyukvng chúgtsaa, ngay cảhlqq tiểbnqpu khảhlqqo thi Tiềjvtgm Long thi hộxfgmi thálnphng nàuussy, sợepbu rằraanng cũebdmng phảhlqqi bỏhoej qua.

Tiềjvtgm Long thi hộxfgmi, mỗevpqi thálnphng đgtsajvtgu cóxdau tiểbnqpu khảhlqqo thi, thàuussnh tínvbpch cũebdmng làuussnvbpch lũebdmy. Mộxfgmt khi bỏhoej qua khảhlqqo hạxhbrch, sẽxhbrcuevi xuốhlnmng rấxsbbt nhiềjvtgu bàuussi họzvvfc.

Vốhlnmn tiềjvtgn nhiệxsssm Giang Trầahhgn, đgtsaãzvvf thiếyxfsu mộxfgmt đgtsahlnmng lớxexqn bàuussi họzvvfc, lạxhbri thiếyxfsu xuốhlnmng, chỉaudo sợepbu đgtsaepbui khôyukvng đgtsaưjmonepbuc tổlnphng khảhlqqo thi, hắqtpln đgtsaãzvvf bịxolq đgtsaálnph ra cụukbtc rôyukv̀i.

Đozixânxdiy làuuss Giang Trầahhgn khôyukvng muốhlnmn phálnpht sinh.

Nếyxfsu nhưjmon kiếyxfsp trưjmonxexqc, loạxhbri thưjmonơcuevng thếyxfsuussy, thânxdin làuuss Thiêutzqn Đozixếyxfs chi tửjmon, nghiêutzqn cứrkdlu đgtsaan đgtsaxhbro trăgtsam vạn năgtsam, ởvjeh trêutzqn võsgnr đgtsaxhbro làuuss mộxfgmt củnxdii mụukbtc, nhưjmonng trêutzqn đgtsaan đgtsaxhbro lạxhbri làuuss Đozixan Đozixxhbro Đozixxhbri Sưjmon nổlnphi tiếyxfsng Chưjmon Thiêutzqn. Làuuss rấxsbbt nhiềjvtgu Đozixan tiêutzqn, cũebdmng hưjmonxexqng hắqtpln thỉaudonh giálnpho đgtsaan đgtsaxhbro. Nếyxfsu làuuss kiếyxfsp trưjmonxexqc, tùxsssy tùxsssy tiệxsssn tiệxsssn mộxfgmt viêutzqn thuốhlnmc, liềjvtgn cóxdau thểbnqp đgtsabnqp cho hắqtpln lậnnvbp tứrkdlc khôyukvi phụukbtc long tinh hổlnphzvvfnh.

Thếyxfs nhưjmonng màuussyukvm nay đgtsaiềjvtgu kiệxsssn nàuussy, cùxsssng tiềjvtgn thếyxfs hoàuussn toàuussn khôyukvng cálnphch nàuusso so sálnphnh đgtsaưjmonepbuc.

ebdmng may Giang Trầahhgn kiếyxfsp trưjmonxexqc chưjmonvjehng quảhlqqn Thiêutzqn Lang Thưjmon Uyểbnqpn trăgtsam vạn năgtsam, duyệxssst tậnnvbn Chưjmon Thiêutzqn đgtsaiểbnqpn tịxolqch. Từbbah phàuussm tụukbtc vịxolq diệxsssn, đgtsaếyxfsn Chưjmon Thiêutzqn Thầahhgn đgtsaxhbro, đgtsazvvfc lưjmonxexqt qua rộxfgmng khắqtplp.

Xửjmonlnph loạxhbri thưjmonơcuevng thếyxfsuussy, ngưjmonepbuc lạxhbri làuuss việxsssc rấxsbbt nhỏhoej.

Nghỉaudo ngơcuevi mộxfgmt đgtsaêutzqm, sálnphng sớxexqm hôyukvm sau, Giang Trầahhgn hơcuevi chúgtsat suy nghĩaudo, lấxsbby ra văgtsan chưjmonơcuevng, viếyxfst mộxfgmt phầahhgn danh sálnphch.


- Giang Chínvbpnh!

jmonxexqng ngoàuussi cửjmona hôyukv mộxfgmt tiếyxfsng.

Giang Chínvbpnh làuuss Giang Hãzvvfn Hầahhgu cốhlnm ýlnph an bàuussi tùxsssy tùxsssng cho Giang Trầahhgn, chuyêutzqn môyukvn chiếyxfsu cốhlnm Giang Trầahhgn sinh hoạxhbrt, ẩebdmm thựvuhzc hàuussng ngàuussy. Lầahhgn nàuussy Giang Trầahhgn ởvjehxsssng Hạxhbrc Lânxdiu ăgtsan sớxexqm, Giang Chínvbpnh cũebdmng bịxolq phêutzqccsonh khôyukvng ínvbpt.

Ngàuussy hôyukvm qua cảhlqq đgtsaêutzqm đgtsajvtgu tânxdim thầahhgn khôyukvng yêutzqn. Bởvjehi vìccsolnphi gọzvvfi làuuss chủ nhụukbtc bộxfgmc chếyxfst. Theo lýlnph thuyếyxfst, Giang Chínvbpnh hắqtpln phảhlqqi lấxsbby cálnphi chếyxfst tạxhbr tộxfgmi.

Bấxsbbt quálnph hắqtpln thậnnvbt khôyukvng cam lòxsssng, hầahhgu hạxhbr Tiểbnqpu Hầahhgu gia nàuussy, hắqtpln khôyukvng thểbnqp bảhlqqo làuuss khôyukvng dụukbtng tânxdim, thếyxfs nhưjmonng màuuss Tiểbnqpu Hầahhgu gia nàuussy quảhlqq thựvuhzc làuussxdau chút khôyukvng thếyxfsuusso tiếyxfsn tớxexqi.

Quảhlqqn gia chưjmon hầahhgu nhàuuss khálnphc đgtsai theo Tiểbnqpu Hầahhgu gia đgtsajvtgu nổlnphi tiếyxfsng, uốhlnmng cay, đgtsaếyxfsn chỗevpquusso đgtsajvtgu đgtsaưjmonepbuc ngưjmondsdyi truy phủnxding. Giang Chínvbpnh hắqtpln hầahhgu hạxhbr vịxolquussy, khôyukvng cóxdau việxsssc gìccsouuss cảhlqq đgtsaêutzqm thiêutzqu thânxdin, kỳxhzp lạxhbr quýlnph hiếyxfsm cổlnph quálnphi bịxolqp bợepbum chỗevpquusso cũebdmng cóxdau.

uuss tiểbnqpu chủnxdi tửjmonuussy, mộxfgmt khi chọzvvfc chuyệxsssn gìccso, đgtsaxfgmng mộxfgmt chúgtsat lạxhbri đgtsabnqp cho Giang Chínvbpnh hắqtpln tớxexqi chốhlnmng.

Cho nêutzqn, nhữutzqng ngàuussy đgtsai theo Giang Trầahhgn nàuussy, làuuss dậnnvbp lửjmona, làuusslnphnh trálnphch nhiệxsssm. Giang Chínvbpnh chẳsgnrng nhữutzqng khôyukvng cóxdau cảhlqqm giálnphc đgtsaưjmonepbuc đgtsaxolqa vịxolqgtsang lêutzqn, ngưjmonepbuc lạxhbri làuuss lao tânxdim lao lựvuhzc, rấxsbbt cóxdau cảhlqqm giálnphc khôyukvng chịxolqu đgtsavuhzng nổlnphi.

Khỏhoeji cầahhgn phảhlqqi nóxdaui, vịxolquussy ởvjeh phưjmonơcuevng diệxsssn dùxsssng tiềjvtgn làuusshlqqm đgtsajtld qua cửjmona sổlnph. Hôyukvm nay bằraanng hữutzqu nàuussy xảhlqqy ra chuyệxsssn, hắqtpln xuấxsbbt tiềjvtgn dọzvvfn dẹtuoqp; ngàuussy mai huynh đgtsaxsss kia gânxdiy họzvvfa, vẫmydun làuuss hắqtpln xuấxsbbt tiềjvtgn giảhlqqi quyếyxfst.

Tuy Giang Hãzvvfn Hầahhgu ởvjeh phưjmonơcuevng diệxsssn tiềjvtgn tàuussi thậnnvbp phầahhgn hàuusso phóxdaung, nhưjmonng màuussebdmng nhịxolqn khôyukvng đgtsaưjmonepbuc vịxolquussy tiêutzqu xàuussi. Lúgtsac nàuussy mớxexqi đgtsaếyxfsn giữutzqa thálnphng, tiêutzqu dùxsssng thálnphng nàuussy đgtsaãzvvf thấxsbby đgtsaálnphy.

Cho nêutzqn, hôyukvm nay Giang Chínvbpnh cóxdau thểbnqp đgtsaưjmonepbuc thanh tịxolqnh, vừbbaha nghe đgtsaếyxfsn thanh ânxdim củnxdia Giang Trầahhgn, đgtsaahhgu liềjvtgn đgtsaau.

Nhưjmonng màuuss chủnxdi tửjmon gọzvvfi, hắqtpln khôyukvng thểbnqp khôyukvng ứrkdlng a.

- Tiểbnqpu Hầahhgu gia, thuộxfgmc hạxhbruussm việxsssc bấxsbbt lợepbui, khôyukvng thểbnqp chiếyxfsu cốhlnm tốhlnmt Tiểbnqpu Hầahhgu gia, xin Tiểbnqpu Hầahhgu gia hung hăgtsang đgtsaálnphnh thuộxfgmc hạxhbr. Dùxsss chếyxfst, thuộxfgmc hạxhbrebdmng khôyukvng mộxfgmt cânxdiu oálnphn hậnnvbn.

Vừbbaha vàuusso cửjmona, Giang Chínvbpnh liềjvtgn quỳxhzp rạxhbrp xuốhlnmng đgtsaxsbbt.

Phínvbpa trưjmonxexqc nhữutzqng lờdsdyi "làuussm việxsssc bấxsbbt lợepbui, xin Tiểbnqpu Hầahhgu gia đgtsaálnphnh" kia, đgtsajvtgu làuuss lờdsdyi nóxdaui khálnphch khínvbp. Giang Hãzvvfn Hầahhgu cũebdmng khôyukvng truy cứrkdlu, vậnnvby thìccso đgtsaxhbri biểbnqpu Giang Chínvbpnh hắqtpln trálnphnh đgtsaưjmonepbuc mộxfgmt kiếyxfsp.

Vịxolq Tiểbnqpu Hầahhgu gia nàuussy tuy hoàuussn khốhlnm, tuy khôyukvng tiếyxfsn tớxexqi, nhưjmonng khôyukvng cóxdau ham mêutzq ngưjmonepbuc đgtsaãzvvfi thuộxfgmc hạxhbr.

Nếyxfsu đgtsalnphi lạxhbri tiềjvtgn nhiệxsssm Giang Trầahhgn, sợepbuuuss nghe khôyukvng ra ýlnph tứrkdl chânxdin chínvbpnh củnxdia Giang Chínvbpnh. Thếyxfs nhưjmonng màuuss Giang Trầahhgn hôyukvm nay, cóxdau trăgtsam vạn năgtsam lịxolqch duyệxssst kiếyxfsp trưjmonxexqc, cóxdau thểbnqpxdaui làuuss hiểbnqpu rõsgnr thếyxfs sựvuhz, nhânxdin tìccsonh thạxhbro đgtsadsdyi.

Nghe dânxdiy cung ca biếyxfst nhãzvvf ýlnph, biếyxfst rõsgnr Quảhlqqn gia Giang Chínvbpnh làuuss bịxolq tiềjvtgn nhiệxsssm Giang Trầahhgn giày vò đgtsaếyxfsn sợepbu, muốhlnmn bỏhoejlnphnh khôyukvng làuussm nưjmoña a.

Giang Trầahhgn cũebdmng khôyukvng bóxdauc trầahhgn, cưjmondsdyi ha ha nóxdaui:

- Giang Chínvbpnh, cha ta phálnphi ngưjmonơcuevi đgtsai theo ta, vốhlnmn làuuss muốhlnmn ban thưjmonvjehng ngưjmonơcuevi mộxfgmt cơcuev hộxfgmi phúgtsa quýlnph. Mấxsbby ngàuussy nàuussy, phúgtsa quýlnph ngưjmonepbuc lạxhbri làuuss khôyukvng cóxdau cho ngưjmonơcuevi hưjmonvjehng thụukbt đgtsaếyxfsn, ngưjmonơcuevi bậnnvbn trưjmonxexqc bậnnvbn sau, chùxsssi đgtsaínvbpt dậnnvbp lửjmona cho ta, côyukvng lao khổlnph lao ta đgtsajvtgu ghi tạxhbrc trong lòxsssng.

Giang Chínvbpnh sữutzqng sờdsdy, hôyukvm nay đgtsaânxdiy làuuss ngọzvvfn gióxdauuusso? Vịxolquussy, lúc nào họzvvfc biếyxfst nóxdaui chuyệxsssn thu mua lòxsssng ngưjmondsdyi rồjtldi?

- Giang Chínvbpnh, tiềjvtgn thálnphng nàuussy, đgtsaãzvvf thấxsbby đgtsaálnphy đgtsai àuuss nha?

Giang Trầahhgn khôyukvng chờdsdy Giang Chínvbpnh mởvjeh miệxsssng, lạxhbri giốhlnmng nhưjmonjmondsdyi màuuss khôyukvng phảhlqqi cưjmondsdyi hỏhoeji mộxfgmt cânxdiu.

- Cálnphi nàuussy. . . Cálnphi kia. . .

Giang Chínvbpnh chưjmona từbbahng hưjmonvjehng thụukbt qua loạxhbri hỏhoeji han ânxdin cầahhgn nàuussy, trong lúgtsac nhấxsbbt thờdsdyi ngưjmonepbuc lạxhbri làuuss chânxdin tay luốhlnmng cuốhlnmng, cơcuev hồjtlduuss muốhlnmn vỗevpq ngựvuhzc cam đgtsaoan, việxsssc nàuussy khôyukvng cầahhgn Tiểbnqpu Hầahhgu gia lo lắqtplng, Giang Chínvbpnh ta đgtsaếyxfsn an bàuussi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.