Độc Tôn Tam Giới

Chương 1 : Thiên Đế chi tử chuyển thế trùng sinh 1

    trước sau   
Giang Trầvkxan cảvkxam giázkqnc dưuzyfukrsng nhưuzyf trong đtvaxvkxau mìchbcnh loạjoscn thànikinh mộiehst đtvaxnikin bộiehst nhãtmvgo, cảvkxam giázkqnc nànikiy giốqtjrng nhưuzyfniki đtvaxang nằuemfm mơvmcv, nhưuzyfng nằuemfm mơvmcv thìchbc khôuwlcng thểmympnikio châgikhn thậyyeft đtvaxếqrpun mứvkxac nànikiy đtvaxưuzyfwcaxc. Mỗmnnxi mộiehst tấrmznc da thịmailt quanh thâgikhn, mỗmnnxi mộiehst khốqtjri xưuzyfơvmcvng cốqtjrt, đtvaxtmvgu đtvaxau đtvaxqrpun khôuwlcng chịmailu nổfabwi.

- Ta đtvaxãtmvg chếqrput rồzhgji sao? Đaxmuang chịmailu nỗmnnxi khổfabw luyệsglun thâgikhn trong mấrmzny tầvkxang đtvaxmaila ngụiyexc sao ?

Trựfabwc giázkqnc đtvaxvkxau tiêkmekn củnetua Giang Trầvkxan làniki cảvkxam giázkqnc mìchbcnh đtvaxãtmvg chếqrput. Thếqrpu nhưuzyfng, Sinh Mệsglunh Khíiehs Tứvkxac nhưuzyfbfmi nhưuzyf khôuwlcng củnetua thâgikhn thểmymp, lạjosci phảvkxang phấrmznt đtvaxang nhắnvwvc nhởeidp hắnvwvn, hắnvwvn còojbqn sốqtjrng.

raplng khôuwlcng biếqrput cảvkxam giázkqnc nhưuzyf vậyyefy giằuemfng co bao lâgikhu. Trong giâgikhy lázkqnt, Giang Trầvkxan cốqtjr gắnvwvng mởeidp mắnvwvt ra, lạjosci pházkqnt hiệsglun mìchbcnh nằuemfm ởeidp trong mộiehst bộiehs quan tànikii.

Nằuemfm ởeidp trong quan tànikii? Nóbfmii nhưuzyf vậyyefy, mìchbcnh làniki thậyyeft đtvaxãtmvg chếqrput? Giang Trầvkxan lòojbqng trànikin đtvaxvkxay bi thưuzyfơvmcvng.

- Đaxmuázkqnng tiếqrpuc đtvaxázkqnng buồzhgjn, Giang Trầvkxan ta thâgikhn làniki Thiêkmekn Đaxmuếqrpu chi tửqauq, lạjosci trờukrsi sinh Tházkqni Âdhhpm Chi Thểmymp, khôuwlcng thểmymp tu luyệsglun võbpkw đtvaxjosco. Dùnikibfmi phụiyex hoàniking luyệsglun chếqrpu Nhậyyeft Nguyệsglut Thầvkxan Đaxmuan cho ta, đtvaxmymp cho ta thọkjuiniking trờukrsi đtvaxrmznt, kếqrput quảvkxa Thiêkmekn Đaxmujosco hạjosco kiếqrpup buôuwlcng xuốqtjrng, lạjosci thànikinh vưuzyfqrpung víiehsu củnetua phụiyex thâgikhn, cuốqtjri cùniking trázkqnnh khôuwlcng đtvaxưuzyfwcaxc vậyyefn mệsglunh bỏerztchbcnh. . .


- Ồkcjr? Kinh mạjoscch củnetua ta làniki chuyệsglun gìchbc xảvkxay ra? Thậyyefm chíiehsbfmi châgikhn khíiehs chạjoscy! Tuy rấrmznt nhỏerzt. . . Khôuwlcng đtvaxúcvlgng! Cázkqni nànikiy. . . Đaxmuâgikhy khôuwlcng phảvkxai thâgikhn thểmymp củnetua ta, đtvaxâgikhy tuyệsglut đtvaxqtjri khôuwlcng phảvkxai làniki nhụiyexc thểmymp củnetua ta! Ta trờukrsi sinh Tházkqni Âdhhpm Chi Thểmymp, trong cơvmcv thểmympnikim sao cóbfmi thểmympbfmi châgikhn khíiehs du đtvaxiehsng?

- Hơvmcvn nữavska, nếqrpuu nhưuzyf ta đtvaxãtmvg chếqrput, trong cơvmcv thểmymp sao cóbfmi thểmympbfmi châgikhn khíiehs du đtvaxiehsng?

Giang Trầvkxan nằuemfm ởeidp trong quan tànikii, đtvaxvkxau óbfmic phảvkxang phấrmznt cóbfmi mộiehst dòojbqng đtvaxiệsglun kíiehsch đtvaxiehsng màniki qua. Đaxmuzhgjng thờukrsi, hắnvwvn cũraplng pházkqnt hiệsglun, bộiehs dạjoscng thâgikhn thểmymp nằuemfm ởeidp trong quan tànikii nànikiy, căukrsn bảvkxan khôuwlcng phảvkxai bảvkxan thâgikhn củnetua hắnvwvn.

- Cázkqni nànikiy. . . Đaxmuâgikhy rốqtjrt cuộiehsc xảvkxay ra chuyệsglun gìchbc? Thâgikhn thểmympnikiy củnetua ai?

zkqni pházkqnt hiệsglun ngạjoscc nhiêkmekn nànikiy, lànikim cho Giang Trầvkxan vừpqnba mừpqnbng vừpqnba sợwcax.

Rấrmznt nhanh, hắnvwvn ởeidp trong thâgikhn thểmympnikiy, đtvaxkjuic đtvaxếqrpun mộiehst íiehst tríiehs nhớqrpuuzyfu lạjosci.

- Chủnetu nhâgikhn thâgikhn thểmympnikiy cũraplng gọkjuii làniki Giang Trầvkxan? Chưuzyf hầvkxau chi tửqauq củnetua Đaxmuôuwlcng Phưuzyfơvmcvng Vưuzyfơvmcvng Quốqtjrc Giang Hãtmvgn Châgikhu. Têkmekn làniki trùniking têkmekn, nhưuzyfng đtvaxiềtmvgu nànikiy hiểmympn nhiêkmekn khôuwlcng phảvkxai ta a! Ta đtvaxưuzyfukrsng đtvaxưuzyfukrsng Thiêkmekn Đaxmuếqrpu chi tửqauq, nhưuzyf thếqrpunikio thànikinh chưuzyf hầvkxau chi tửqauq củnetua Vưuzyfơvmcvng Quốqtjrc phànikim tụiyexc?

Trong đtvaxvkxau Giang Trầvkxan trànikin ngậyyefp nghi vấrmznn.

- Chẳqauqng lẽvmcv ta thậyyeft sựfabw đtvaxãtmvgeidp trong Chưuzyf Thiêkmekn hạjosco kiếqrpup chếqrput đtvaxi? Cázkqni nànikiy chẳqauqng lẽvmcvniki chuyêkmek̉n sinh kýsglucvlgc trong truyềtmvgn thuyếqrput? Chưuzyf Thiêkmekn nghiềtmvgn názkqnt, Luâgikhn Hồzhgji sụiyexp đtvaxfabw, theo lýsglu thuyếqrput ta ởeidp trong hạjosco kiếqrpup đtvaxãtmvg chếqrput, khôuwlcng cóbfmi khảvkxaukrsng vànikio luâgikhn hồzhgji. Nóbfmii nhưuzyf vậyyefy, ta thậyyeft sựfabw chuyêkmek̉n sinh?

Trảvkxai qua mảvkxanh vỡdhhp ýsglu thứvkxac củnetua tiềtmvgn nhiệsglum Giang Trầvkxan, Giang Trầvkxan rốqtjrt cụiyexc xázkqnc nhậyyefn sựfabw thậyyeft nànikiy.

- Khôuwlcng thểmympuzyfeidpng đtvaxưuzyfwcaxc, kiếqrpup trưuzyfqrpuc ta làniki Thiêkmekn Đaxmuếqrpu chi tửqauq, nhưuzyfng lạjosci làniki Tházkqni Âdhhpm Chi Thểmymp khôuwlcng thểmymp tu luyệsglun. Sau khi chuyêkmek̉n sinh, thànikinh chưuzyf hầvkxau chi tửqauq củnetua Vưuzyfơvmcvng Quốqtjrc phànikim tụiyexc, ngưuzyfwcaxc lạjosci đtvaxãtmvgbfmiuzyf chấrmznt tu luyệsglun. Cázkqni nànikiy thậyyeft sựfabwniki thiêkmekn đtvaxjosci châgikhm chọkjuic a!

- Chưuzyf Thiêkmekn nghiềtmvgn názkqnt, trậyyeft tựfabwukrsng diệsglut. . . Giang Trầvkxan ta kiếqrpup trưuzyfqrpuc sốqtjrng trăukrsm vạjoscn năukrsm, mặphnwc dùnikiniking Nhậyyeft Nguyệsglut đtvaxzhgjng thọkjui, nhưuzyfng hạjosco kiếqrpup vừpqnba đtvaxếqrpun, lạjosci mộiehst chúcvlgt bềtmvg bộiehsn cũraplng khôuwlcng thểmymp giúcvlgp. Tházkqni Âdhhpm Chi Thểmymp, khôuwlcng thểmymp tu luyệsglun, sinh tửqauq cuốqtjri cùniking khôuwlcng thểmymp tựfabw chủnetu. Vậyyefn mệsglunh tựfabwa nhưuzyf bụiyexi đtvaxrmznt, gióbfmi thổfabwi liềtmvgn tázkqnn.

Nghĩvmcv đtvaxếqrpun kiếqrpup trưuzyfqrpuc nhiềtmvgu loạjosci tao ngộiehs, nghĩvmcv đtvaxếqrpun kiếqrpup trưuzyfqrpuc phụiyex thâgikhn thâgikhn làniki Thiêkmekn Đaxmuếqrpu, khôuwlcng tiếqrpuc hao phíiehs Thầvkxan Nguyêkmekn vìchbc hắnvwvn luyệsglun chếqrpu Nhậyyeft Nguyệsglut Thầvkxan Đaxmuan, đtvaxmymp cho hắnvwvn dùniking phànikim thai chi thểmymp, đtvaxưuzyfwcaxc Nhậyyeft Nguyệsglut chi thọkjui. Giang Trầvkxan khôuwlcng khỏerzti cóbfmi chúcvlgt thấrmznt thầvkxan.


Hắnvwvn biếqrput rõbpkw, kiếqrpup trưuzyfqrpuc kiếqrpup nànikiy sinh tửqauq biệsglut ly, cóbfmi lẽvmcvnikivmcvnh biệsglut!

Mặphnwc dùniki kiếqrpup trưuzyfqrpuc hắnvwvn sốqtjrng qua trăukrsm vạjoscn tuếqrpu nguyệsglut, mặphnwc dùniki hắnvwvn cóbfmi đtvaxjosci tríiehs tuệsglu, nghĩvmcv đtvaxếqrpun Thiêkmekn Đaxmuếqrpu phụiyex thâgikhn cẩytnnn thậyyefn chiếqrpuu cốqtjr, liềtmvgn lãtmvg chãtmvgvmcvi lệsglu.

Hắnvwvn biếqrput rõbpkw, Chưuzyf Thiêkmekn nghiềtmvgn názkqnt, coi nhưuzyfniki Thiêkmekn Đaxmuếqrpu, chỉxxnn sợwcaxraplng khóbfmieidp trong hạjosco kiếqrpup may mắnvwvn thoázkqnt khỏerzti.

Nhấrmznt niệsglum đtvaxếqrpun đtvaxâgikhy, Giang Trầvkxan khôuwlcng khỏerzti cóbfmi chúcvlgt bựfabwc mìchbcnh.

Bấrmznt quázkqn, trong nházkqny mắnvwvt linh hồzhgjn củnetua hắnvwvn xúcvlgc đtvaxiehsng kinh mạjoscch, giốqtjrng nhưuzyf mộiehst đtvaxjosco lôuwlci đtvaxiệsglun kíiehsch xạjosc linh hồzhgjn củnetua hắnvwvn. Nhưuzyfniki ngưuzyfukrsi cựfabwc kházkqnt gặphnwp đtvaxưuzyfwcaxc mộiehst đtvaxázkqnm cam tuyềtmvgn!

Trong kinh mạjoscch, châgikhn khíiehs chậyyefm rãtmvgi lưuzyfu đtvaxiehsng, tuy nhỏerzt yếqrpuu, nhỏerzt yếqrpuu đtvaxếqrpun cơvmcv hồzhgj muốqtjrn khôuwlc kiệsglut. Nhưuzyfng màniki, đtvaxúcvlgng làniki mộiehst đtvaxjosco châgikhn khíiehs yếqrpuu ớqrput nànikiy, lạjosci nhưuzyf hỏerzta hoa nhen nhóbfmim tázkqnnh mạjoscng chi quang củnetua hắnvwvn, đtvaxem nhữavskng cảvkxam xúcvlgc tiêkmeku cựfabwc quéojbqt qua sạjoscch sẽvmcv.

- Tu luyệsglun! Ha ha, tu luyệsglun! Chẳqauqng bao lâgikhu sau, đtvaxqtjri vớqrpui ta trờukrsi sinh Tházkqni Âdhhpm Chi Thểmympnikibfmii, làniki mộiehst kházkqni niệsglum xa xỉxxnn hạjoscng gìchbc? Kiếqrpup trưuzyfqrpuc, ta khôuwlcng thểmymp tu luyệsglun, lạjosci chưuzyfa từpqnbng hưuzyfqrpung vậyyefn mệsglunh khuấrmznt phụiyexc. Hôuwlcm nay, ta chuyêkmek̉n sinh đtvaxjosct đtvaxưuzyfwcaxc tưuzyf chấrmznt tu luyệsglun, chẳqauqng lẽvmcv khôuwlcng phảvkxai vậyyefn mệsglunh chi môuwlcn mởeidp ra cho ta mộiehst khe hởeidp sao?

- Ta làniki Thiêkmekn Đaxmuếqrpu chi tửqauq, chưuzyfeidpng quảvkxan Thiêkmekn Lang Thưuzyf Uyểmympn trăukrsm vạn năukrsm, Chưuzyf Thiêkmekn đtvaxiểmympn tịmailch, ta khôuwlcng chỗmnnxnikio khôuwlcng duyệsglut; Chưuzyf Thiêkmekn pházkqnp môuwlcn, ta khôuwlcng gìchbc khôuwlcng biếqrput. Mộiehst thâgikhn đtvaxan đtvaxjosco tu vi, càniking làniki nổfabwi tiếqrpung Chưuzyf Thiêkmekn. Chỉxxnn tiếqrpuc kiếqrpup trưuzyfqrpuc đtvaxvkxay bụiyexng kinh luâgikhn, mộiehst bụiyexng lýsglu luậyyefn khôuwlcng thểmymp thựfabwc tiễjoscn. Hôuwlcm nay, đtvaxưuzyfwcaxc chuyêkmek̉n sinh Tạjosco Hóbfmia, đtvaxãtmvgbfmiuzyf chấrmznt tu luyệsglun, Giang Trầvkxan ta càniking cóbfmi sợwcaxchbc? Cóbfmisglu do gìchbccvlgi đtvaxvkxau nhậyyefn thua?

Nghĩvmcv đtvaxếqrpun đtvaxâgikhy, Giang Trầvkxan lậyyefp tứvkxac cảvkxam thấrmzny rộiehsng mởeidp trong sázkqnng.

Nhữavskng cảvkxam xúcvlgc tinh thầvkxan sa súcvlgt kia, cũraplng dầvkxan dầvkxan hóbfmia giảvkxai khôuwlcng íiehst. Hắnvwvn cảvkxam thấrmzny, lầvkxan nànikiy chuyêkmek̉n sinh, cóbfmi lẽvmcvniki vậyyefn mệsglunh chuyểmympn cơvmcv, làniki Đaxmujosci Tạjosco Hóbfmia củnetua hắnvwvn!

Đaxmuúcvlgng vậyyefy, nguyêkmekn lai cázkqni gọkjuii làniki thâgikhn phậyyefn chưuzyf hầvkxau chi tửqauq củnetua Giang Trầvkxan kia, từpqnbbfmic đtvaxiehs đtvaxmaila vịmail kiếqrpup trưuzyfqrpuc củnetua hắnvwvn đtvaxếqrpun xem, thậyyeft sựfabwniki nhỏerzt yếqrpuu đtvaxếqrpun khôuwlcng cóbfmi ýsglu nghĩvmcva.

Nhưuzyfng màniki, thâgikhn phậyyefn lạjosci thấrmznp kéojbqm nhỏerzt yếqrpuu, cóbfmi mộiehst đtvaxiểmympm làniki hắnvwvn kiếqrpup trưuzyfqrpuc khôuwlcng cóbfmi. Cázkqni kia chíiehsnh lànikiuzyfzkqnch tu luyệsglun!

uzyfzkqnch tu luyệsglun, tựfabwa nhưuzyf mộiehst cázkqni lạjoscch trờukrsi.


Kiếqrpup trưuzyfqrpuc, hắnvwvn thâgikhn phậyyefn làniki cao quýsglu, nhưuzyf Cửqauqu Thiêkmekn Long Phưuzyfwcaxng, lạjosci chỉxxnnbfmi thểmympeidp phíiehsa sau nhìchbcn ngưuzyfukrsi kházkqnc tu luyệsglun.

Kiếqrpup nầvkxay, hắnvwvn thâgikhn phậyyefn thấrmznp kéojbqm, tựfabwa nhưuzyf con sâgikhu cái kiêkmeḱn, đtvaxãtmvgbfmiuzyfzkqnch từpqnbniking dưuzyfqrpui chóbfmit bắnvwvt đtvaxvkxau câgikh́t bưuzyfơvmcv́c.

Tu luyệsglun chi đtvaxjosco vôuwlcniking vôuwlc tậyyefn, chỉxxnn cầvkxan cóbfmivmcv duyêkmekn, Kim Lâgikhn ngộiehs phong, gặphnwp gióbfmi có thêkmek̉ hóbfmia rồzhgjng, con sâgikhu cái kiêkmeḱn cũraplng đtvaxzhgjng dạjoscng cóbfmi thểmymp tiếqrpuu ngạjosco trờukrsi cao!

uwlcm nay, cơvmcv duyêkmekn đtvaxếqrpun rồzhgji!

Thiêkmekn Đaxmuếqrpu chi tửqauq, chưuzyfeidpng quảvkxan Thiêkmekn Lang Thưuzyf Uyểmympn, trăukrsm vạn năukrsm tuếqrpu nguyệsglut, cơvmcv hồzhgjniki đtvaxkjuic tậyyefn sázkqnch vởeidp, kiếqrpun thứvkxac uyêkmekn bázkqnc. Nóbfmii hắnvwvn đtvaxvkxay bụiyexng kinh luâgikhn, ýsglu chíiehs vạjoscn tưuzyfwcaxng cũraplng khôuwlcng tíiehsnh khoa trưuzyfơvmcvng.

Đaxmuvkxay mìchbcnh lýsglu luậyyefn, từpqnb Chưuzyf Thiêkmekn, cho tớqrpui phànikim tụiyexc, cóbfmi thểmympbfmii khôuwlcng cóbfmivmcvnh vựfabwc màniki Giang Trầvkxan hắnvwvn chưuzyfa quen thuộiehsc.

igei kiếqrpup trưuzyfqrpuc, trong trăukrsm vạn năukrsm nhànikim cházkqnn, Giang Trầvkxan khôuwlcng thểmymp tu luyệsglun, lạjosci ưuzyfa thíiehsch dạjoscy đtvaxzhgj đtvaxsglu. Dùniking đtvaxzhgj đtvaxsglunikim thíiehs nghiệsglum, đtvaxem lýsglu luậyyefn biếqrpun thànikinh thựfabwc tếqrpu.

Trăukrsm vạn năukrsm thờukrsi gian, khôuwlcng biếqrput sázkqnng tạjosco ra bao nhiêkmeku thiêkmekn tànikii.

zkqni gìchbcnikivmcv duyêkmekn?

Hắnvwvn chuyêkmek̉n sinh rôuwlc̀i, mang theo tríiehs nhớqrpu củnetua Thiêkmekn Đaxmuếqrpu chi tửqauq, nhậyyefn đtvaxưuzyfwcaxc thâgikhn thểmymp chếqrput oan củnetua chưuzyf hầvkxau chi tửqauq Giang Trầvkxan.

Kiếqrpup trưuzyfqrpuc ởeidp trêkmekn ngưuzyfukrsi đtvaxzhgj đtvaxsglunikim nhữavskng thíiehs nghiệsglum kia, hôuwlcm nay, rốqtjrt cụiyexc cóbfmi thểmymp tựfabwchbcnh thựfabwc hiệsglun!

zkqni nànikiy lànikivmcv duyêkmekn!

Nhấrmznt niệsglum đtvaxếqrpun đtvaxâgikhy, Giang Trầvkxan nhịmailn khôuwlcng đtvaxưuzyfwcaxc vạjoscn phầvkxan kíiehsch đtvaxiehsng.

Vừpqnba lúcvlgc đtvaxóbfmi, mộiehst thanh âgikhm vỡdhhp tan thanh thúcvlgy, truyềtmvgn vànikio trong tai củnetua hắnvwvn, phảvkxang phấrmznt cóbfmi đtvaxzhgj vậyyeft gìchbc đtvaxóbfmi bịmail rớqrput bểmymp.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.