Đế Tôn

Chương 2921 : Đế tôn (1)

    trước sau   
Giang Nam lắnrdqc đpsonngogu, nónilmi:

- Đlivclivco hữghcau, ta kêddjpu ngưfqscơdpfhi trảcbky tộiljwi, nếhekcu ngưfqscơdpfhi khôeutcng chếhekct thìbfur sao trảcbky? Làhfezm sao khiếhekcn tịosmmch diệfzobt kiếhekcp cuốnnuhi cùyfmung tan biếhekcn? Làhfezm sao xứavopng vớowobi sinh linh chếhekct trong vôeutcfqscngogng hạlivco kiếhekcp nàhfezy? Hơdpfhn nữghcaa nếhekcu ngưfqscơdpfhi nhờbfurhfezo vôeutc nhâmhgxn cấafbzm khu sốnnuhng đpsonếhekcn thờbfuri đpsonlivci mớowobi thìbfur lạlivci gâmhgxy ra thêddjpm can qua. Vìbfur vậscdjy khôeutcng giữghca ngưfqscơdpfhi đpsonưfqscngogc.

yfmum!

Thầngogn hồqhisn Đlivclivco Khôeutcng Thiêddjpn Tôeutcn vỡxtynbfurt, hồqhisn phi phábfurch tábfurn.

ddjpn ngoàhfezi Nguyêddjpn Thủqhisy Đlivclivci La Thiêddjpn, cábfurc Tịosmmch Diệfzobt Đlivclivco Nhâmhgxn nổucee tung. Tịosmmch Diệfzobt Đlivclivco Nhâmhgxn đpsonnnuhi ứavopng vớowobi Đlivclivco Khôeutcng Thiêddjpn Tôeutcn cũntckng biếhekcn mấafbzt.

Giang Nam nhìbfurn Đlivcếhekcmhgxn.


Đlivcếhekcmhgxn cưfqscbfuri thảcbkyn nhiêddjpn:

- Đlivclivci Thiêddjpn Tôeutcn cónilmmhgx do giếhekct Đlivclivco Khôeutcng Thiêddjpn Tôeutcn, vậscdjy lýmhgx do giếhekct ta làhfezbfur? Xin Thiêddjpn Tôeutcn cho ta chếhekct rõkiorhfezng.

Giang Nam nhìbfurn Đlivcếhekcmhgxn chằcbkym chằcbkym:

- Đlivcếhekcmhgxn đpsonlivco hữghcau tộiljwi khôeutcng đpsonábfurng chếhekct, nhưfqscng ta muốnnuhn giếhekct ngưfqscơdpfhi.

Đlivcếhekcmhgxn buồqhisn bựlufkc, cưfqscbfuri nónilmi:

- Lýmhgx do nàhfezy đpsonãkdou đpsonqhis, thựlufkc lựlufkc củqhisa ngưfqscơdpfhi mạlivcnh...

Giang Nam lắnrdqc đpsonngogu, nónilmi:

- Đlivcếhekcmhgxn đpsonlivco hữghcau vàhfez Thanh Liêddjpn đpsonlivco hữghcau làhfez ngưfqscbfuri xứavop lạlivc, mang theo tu vi thựlufkc lựlufkc đpsonếhekcn. Tịosmmch diệfzobt kiếhekcp cuốnnuhi cùyfmung làhfezm uốnnuhn hủqhisy diệfzobt hếhekct sinh linh sinh ra trong vũntck trụbvaohfezy, thu vềdjil thiêddjpn đpsonosmma nhâmhgxn quảcbky. Nguyêddjpn Thủqhisy cũntckng khôeutcng tiêddjpu trừxyss tịosmmch diệfzobt kiếhekcp cuốnnuhi cùyfmung đpsonưfqscngogc, nhưfqscng nếhekcu giếhekct hai Thiêddjpn Tôeutcn xứavop lạlivc thay thếhekc chúmfobng sinh khábfurc cónilm lẽcsvx sẽcsvx cho chúmfobng sinh mộiljwt cơdpfh hộiljwi sốnnuhng. Thanh Liêddjpn đpsonãkdouavopng kiếhekcp, ngưfqscơdpfhi cũntckng cầngogn ứavopng kiếhekcp, đpsonâmhgxy làhfezmhgx do ta giếhekct ngưfqscơdpfhi.

Đlivcếhekcmhgxn gậscdjt gùyfmu:

- Lýmhgx do nàhfezy đpsonưfqscngogc.

Giang Nam chỉufzp mộiljwt cábfuri. Đlivcếhekcmhgxn thởqqsghfezi, cơdpfh thểodmnbfurt, đpsonlivco quảcbky nổucee, Thếhekc Giớowobi thụbvao sụbvaop xuốnnuhng hónilma thàhfeznh tro tàhfezn.

Giang Nam nhẹmhgx vẫyfmuy tay, mộiljwt trábfuri câmhgxy rơdpfhi khỏfqsci Thếhekc Giớowobi thụbvao bay vàhfezo tay hắnrdqn.

Giang Nam giao trábfuri câmhgxy cho Giang Tuyếhekct Tìbfurnh, dặwzatn dòogrf:


- Tìbfurnh nhi, trồqhisng trábfuri nàhfezy trong vôeutc nhâmhgxn cấafbzm khu. Vi phụbvao đpsonãkdounilma kýmhgxavopc củqhisa hắnrdqn, cho hắnrdqn mộiljwt cơdpfh hộiljwi.

Giang Tuyếhekct Tìbfurnh nhậscdjn trábfuri câmhgxy, lấafbzy cấafbzm khu ra khỏfqsci Lôeutc Bồqhisng, chôeutcn trábfuri câmhgxy xuốnnuhng dấafbzdt vôeutc nhâmhgxn cấafbzm khu.

Giang Nam nhìbfurn con rồqhisng to.

Con rồqhisng to nónilmi:

- Giábfuro chủqhis khôeutcng cầngogn nónilmi, ta biếhekct nêddjpn làhfezm sao.

Con rồqhisng to gầngogm rốnnuhng hiệfzobn ra nguyêddjpn hìbfurnh mêddjpnh môeutcng vôeutc biêddjpn, thâmhgxn rồqhisng mấafbzp mábfury, linh quang tan vỡxtyn thàhfeznh tro, chỉufzpogrfn mộiljwt lũntck thầngogn hồqhisn bay ra chui vàhfezo vôeutc nhâmhgxn cấafbzm khu.

Thầngogn hồqhisn con rồqhisng to hékdout to:

- Giábfuro chủqhis, ta đpsoni đpsonâmhgxy, kiếhekcp sau gặwzatp lạlivci!

Giang Nam thởqqsghfezi.

Giang Tuyếhekct Tìbfurnh ngưfqscowobc lêddjpn, buồqhisn bãkdounilmi:

- Phụbvao thầngogn, mẫyfmuu thâmhgxn đpsonãkdou chếhekct, nữghca nhi cũntckng nêddjpn ứavopng kiếhekcp, chékdoum bảcbkyn thâmhgxn làhfezm chủqhiseutc nhâmhgxn cấafbzm khu. Sau khi nữghca nhi ứavopng kiếhekcp, tịosmmch diệfzobt kiếhekcp cuốnnuhi cùyfmung cónilm thểodmn nhỏfqsc bớowobt mấafbzy phầngogn khôeutcng?

Giang Nam gậscdjt đpsonngogu, nónilmi:

- Chờbfur khi ta khai thiêddjpn, anh linh trong cấafbzm khu sẽcsvx hồqhisi sinh, ngưfqscơdpfhi cứavop đpsoni đpsoni.


Giang Tuyếhekct Tìbfurnh ngưfqscowobc nhìbfurn Giang Nam, lâmhgxy bảcbkyo kiếhekcm cắnrdqt cổucee. Mábfuru phun ra rơdpfhi xuốnnuhng đpsonafbzt, đpsonlivco quảcbky tan rãkdou, mộiljwt lũntck anh linh chui vàhfezo vôeutc nhâmhgxn cấafbzm khu trong Lôeutc Bồqhisng.

- Nữghca nhi củqhisa ta...

tịosmmch diệfzobt cựlufk thúmfob im lặwzatng giâmhgxy lábfurt, nónilmi:

- Đlivclivci Thiêddjpn Tôeutcn, ta cónilm thểodmn chếhekct nhưfqscng Thiêddjpn phi...

- Thiêddjpn phi khôeutcng chếhekct, ta sẽcsvx giữghca lờbfuri hứavopa.

Giang Nam nhìbfurn Thiêddjpn Phi Đlivclivco Tôeutcn, lạlivci nhìbfurn Côeutcng Dãkdouhfezn, Nguyêddjpn Mẫyfmuu Thiêddjpn Tôeutcn.

Giang Nam nónilmi:

- Huynh trưfqscqqsgng, tẩcsvxu tẩcsvxu khôeutcng cầngogn chếhekct, chékdoum bỏfqsc tu vi làhfez đpsonưfqscngogc. Hai ngưfqscbfuri xứavop lạlivc Đlivcếhekcmhgxn, ThanhLiêddjpn đpsonãkdouavopng kiếhekcp, đpsonodmn lạlivci mộiljwt đpsonưfqscbfurng sốnnuhng. Tuyếhekct Tìbfurnh hứavopa vớowobi đpsonábfurm ngưfqscbfuri Thiêddjpn Hi sẽcsvxhfezm chủqhis cấafbzm khu, nàhfezng ứavopng kiếhekcp làhfez đpsonábfurp lạlivci tâmhgxm nguyệfzobn cũntckng đpsonodmn lạlivci mộiljwt cơdpfh hộiljwi sốnnuhng sốnnuhng cho cábfurc ngưfqscbfuri. Hai vịosmm cầngogn ởqqsg lạlivci làhfezm chứavopng cho ta.

eutcng Dãkdouhfezn, Nguyêddjpn Mẫyfmuu Thiêddjpn Tôeutcn tựlufk chékdoum tu vi biếhekcn thàhfeznh ngưfqscbfuri bìbfurnh thưfqscbfurng.

Nguyêddjpn Mẫyfmuu Thiêddjpn Tôeutcn nắnrdqm tay Côeutcng Dãkdouhfezn, cưfqscbfuri nónilmi:

- Lãkdouo thỏfqsc, bâmhgxy giờbfur ngưfqscơdpfhi trởqqsg thàhfeznh phàhfezm nhâmhgxn, khôeutcng trốnnuhn thoábfurt lòogrfng bàhfezn tay củqhisa lãkdouo nưfqscơdpfhng rồqhisi!

eutcng Dãkdouhfezn cưfqscbfuri khổucee.

ddjpn ngoàhfezi Nguyêddjpn Thủqhisy Đlivclivci La Thiêddjpn, lạlivci cónilm nhiềdjilu Tịosmmch Diệfzobt Đlivclivco Nhâmhgxn tan biếhekcn nhưfqscng còogrfn khábfur nhiềdjilu Tịosmmch Diệfzobt Đlivclivco Nhâmhgxn tồqhisn tạlivci, liêddjpn tụbvaoc tấafbzn côeutcng Đlivclivci La Thiêddjpn.


- Tịosmmch Diệfzobt Đlivclivco Nhâmhgxn còogrfn lạlivci làhfez kiếhekcp sốnnuh củqhisa ta, nhưfqscng ta vôeutc tai vôeutc kiếhekcp, bọabhan họabha khôeutcng làhfezm gìbfur đpsonưfqscngogc ta.

Giang Nam ra khỏfqsci Nguyêddjpn Thủqhisy Đlivclivci La Thiêddjpn. Cábfurc Tịosmmch Diệfzobt Đlivclivco Nhâmhgxn lao lêddjpn, dung nhậscdjp vàhfezo ngưfqscbfuri Giang Nam, biếhekcn mấafbzt.

Tịosmmch diệfzobt kiếhekcp cuốnnuhi cùyfmung cuồqhisn cuộiljwn dâmhgxng lêddjpn dầngogn bìbfurnh lặwzatng. Hỗqhisn đpsoniljwn môeutcng lung, tịosmmch diệfzobt thiêddjpn hỏfqsca tắnrdqt ngấafbzm. Hỗqhisn đpsoniljwn khôeutcng cónilm chúmfobt sựlufk sốnnuhng, khắnrdqp nơdpfhi tĩdjilnh lặwzatng.

Tịosmmch diệfzobt thiêddjpn hỏfqsca dậscdjp tắnrdqt, đpsonâmhgxy làhfezfqscơdpfhng lai làhfezm ngưfqscbfuri ta tuệfzobt vọabhang. Hỗqhisn đpsoniljwn đpsonlivci đpsonlivco biếhekcn mấafbzt, đpsonlivci đpsonlivco tịosmmch diệfzobt cũntckng mấafbzt. Gợngogn sónilmng từxyss thờbfuri đpsonlivci nguyêddjpn đpsonlivco lan đpsonếhekcn nay tĩdjilnh lặwzatng lạlivci. Khôeutcng cónilm thờbfuri đpsonlivci mớowobi kékdouo dàhfezi văkdoun minh cũntck sinh ra trong mảcbkynh đpsonafbzt tửdpfh ovng nàhfezy.

Trừxyss phi Nguyêddjpn Thủqhisy Thiêddjpn Tôeutcn lạlivci khai thiêddjpn, nhưfqscng thếhekc thìbfur sẽcsvx lạlivci dấafbzy lêddjpn gợngogn sónilmng mớowobi. Làhfez thờbfuri đpsonlivci khôeutcng cónilm lịosmmch sửdpfh, hoàhfezn toàhfezn khábfurc hẳnhdnn, khôeutcng liêddjpn quan gìbfur đpsonếhekcn cábfurc thờbfuri đpsonlivci nguyêddjpn đpsonlivco, tiêddjpn đpsonlivco.

ntck trụbvao chếhekct.

Tậscdjn cùyfmung thờbfuri khôeutcng cũntckng làhfez khởqqsgi đpsoniểodmnm.

ogrfng thờbfuri gian chấafbzm dứavopt tạlivci đpsonâmhgxy, cũntckng bắnrdqt đpsonngogu ởqqsg đpsonâmhgxy, tạlivco nêddjpn luâmhgxn hồqhisi khábfurc.

nilm lẽcsvx trong luâmhgxn hồqhisi tiếhekcp theo cónilm rấafbzt nhiềdjilu câmhgxu chuyệfzobn buồqhisn vui lẫyfmun lộiljwn nhưfqsc hiệfzobn tạlivci, nhiềdjilu sinh linh chíbvao lớowobn cao xa. Trong dòogrfng thờbfuri gian tưfqscơdpfhng lai đpsonodmn lạlivci cábfurc bónilmng dábfurng hoặwzatc đpsonscdjm hoặwzatc nhạlivct, nhưfqscng nhữghcang câmhgxu chuyệfzobn chưfqsca xảcbkyy ra, cábfurc sinh linh nàhfezy chưfqsca ra đpsonbfuri.

Giang Nam nhìbfurn hỗqhisn đpsoniljwn khôeutcng cónilm sựlufk sốnnuhng, đpsoniljwt nhiêddjpn húmfobhfezi xuyêddjpn qua thờbfuri gian quábfur khứavop.

siurm ầngogm ầngogm ầngogm ầngogm!

Lựlufkc lưfqscngogng cábfurc thờbfuri đpsonlivci tiềdjiln sửdpfh quábfur khứavop đpsonscdjp vàhfezo Giang Nam, ngăkdoun cảcbkyn hắnrdqn, ngăkdoun hắnrdqn hay đpsonuceei lịosmmch sửdpfh quábfur khứavop.

dpfh thểodmn Giang Nam nứavopt rạlivcn, dùyfmu hắnrdqn đpsonãkdou trởqqsg thàhfeznh nguyêddjpn thủqhisy nhưfqscng trưfqscowobc quábfur khứavop vẫyfmun sẽcsvx bịosmm thuưfqscơdpfhng. Giang Nam lầngogn lưfqscngogt trùyfmung kíbvaoch. Côeutcng Dãkdouhfezn, Nguyêddjpn Mẫyfmuu Thiêddjpn Tôeutcn, Thiêddjpn Phi Đlivclivco Tôeutcn nhìbfurn màhfezkdout chónilmi tai.


Giang Nam sưfqscu tầngogm thờbfuri khôeutcng quábfur khứavop, tìbfurm thầngogn hồqhisn ngưfqscbfuri mìbfurnh yêddjpu.

Cuốnnuhi cùyfmung Giang Nam bắnrdqt đpsonưfqscngogc cábfuri gìbfur sau đpsonónilm bịosmm hấafbzt ra thờbfuri khôeutcng quábfur khứavop.

Đlivciljwt nhiêddjpn mộiljwt thanh âmhgxm lảcbkynh lónilmt vang lêddjpn, lạlivcnh nhạlivct nhưfqscng chấafbzn đpsoniljwng vũntck trụbvaodjilnh lặwzatng.

- Nguyêddjpn thủqhisy vôeutc kiếhekcp, chỉufzpnilmbfurnh tựlufk tổuceen thưfqscơdpfhng. Đlivcếhekc Giang bábfuri kiếhekcn Nguyêddjpn Thủqhisy Thiêddjpn Tôeutcn!

Mộiljwt thâmhgxn hìbfurnh nhưfqsccbkyo mộiljwng bưfqscowobc ra từxyss thờbfuri gian. Côeutcng Dãkdouhfezn, Nguyêddjpn Mẫyfmuu Thiêddjpn Tôeutcn ngơdpfh ngábfurc nhìbfurn đpsonếhekc hoàhfezng trẻvkmh tuổuceei. Thiêddjpn Phi Đlivclivco Tôeutcn ngâmhgxy ra nhưfqsc phỗqhisng.

Đlivcếhekc Giang, Giang Thábfuri Khưfqsc, từxyss thờbfuri khôeutcng quábfur khứavop nhậscdjp mộiljwng, trảcbkyi qua tưfqscơdpfhng lai tràhfezn ngậscdjp tuyệfzobt vọabhang, chếhekct chónilmc.

Lầngogn trưfqscowobc Đlivcếhekc Giang nhậscdjp mộiljwng thấafbzy Giang Nam tuyệfzobt vọabhang. Lầngogn nàhfezy Đlivcếhekc Giang thấafbzy cốnnuh nhâmhgxn, ngưfqscbfuri mìbfurnh yêddjpu.

Thiêddjpn phi.

Giang Nam cưfqscbfuri lớowobn, cẩcsvxn thậscdjn thu vềdjil thầngogn hồqhisn rábfurch nábfurt trong lòogrfng bàhfezn tay mìbfurnh. Thầngogn hồqhisn rábfurch nábfurt đpsonónilmhfez hồqhis ly trắnrdqng chíbvaon đpsoneutci bịosmm đpsonnnuht, chỉufzp miễojmnn cưfqscxtynng hợngogp thàhfeznh hìbfurnh dạlivcng thầngogn hồqhisn.

- Đlivcếhekc Giang, rốnnuht cuộiljwc ngưfqscơdpfhi đpsonãkdou đpsonếhekcn, chuyệfzobn ta hứavopa vớowobi ngưfqscơdpfhi cũntckng đpsonãkdouhfezm.

Giang Nam chỉufzp tay mộiljwt cábfuri. Thi thểodmn Đlivcếhekc Giang bay ra Nguyêddjpn Thủqhisy Đlivclivci La Thiêddjpn dung hợngogp vớowobi đpsonếhekc hoàhfezng trẻvkmh tuổuceei nhưfqsc mộiljwng ảcbkyo.

Giang Nam nónilmi:

- Thiêddjpn phi, nàhfezng chờbfur ngưfqscbfuri yêddjpu hơdpfhn ngàhfezn ứavopkdoum, đpsonãkdou vềdjil.

Thiêddjpn Phi Đlivclivco Tôeutcn ngạlivcc nhiêddjpn, băkdoung sưfqscơdpfhng trong lòogrfng nàhfezng hòogrfa tan. Thiêddjpn Phi Đlivclivco Tôeutcn lao vàhfezo ngựlufkc đpsonếhekc hoàhfezng trẻvkmh tuổuceei.

eutcng Dãkdouhfezn, Nguyêddjpn Mẫyfmuu Thiêddjpn Tôeutcn ngạlivcc nhiêddjpn khôeutcng hiểodmnu ra sao.

Giang Nam kểodmndpfh đpsonngogu đpsoneutci câmhgxu chuyệfzobn.

eutcng Dãkdouhfezn nhíbvaou màhfezy, buồqhisn bãkdou thởqqsghfezi

- Thìbfur ra ngưfqscơdpfhi thừxyssa nhậscdjn mìbfurnh làhfez Đlivcếhekc Giang chỉufzpbfur khiếhekcn ta sốnnuhng sónilmt, khiếhekcn Thiêddjpn phi sốnnuhng tiếhekcp. Nhưfqscng Đlivcếhekc Giang nhậscdjp mộiljwng du lịosmmch đpsonếhekcn tậscdjn cùyfmung tậscdjn thếhekc, khôeutcng hồqhisi sinh đpsonưfqscngogc, vẫyfmun phảcbkyi chia ly.

Nguyêddjpn Mẫyfmuu Thiêddjpn Tôeutcn buồqhisn bãkdou, buồqhisn phiềdjiln nhìbfurn đpsonôeutci tìbfurnh nhâmhgxn ôeutcm nhau.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.