Đệ Nhất Lang Vương

Chương 838 : Ẩu Đả Tập Thể

    trước sau   
*Chưxnhiơczrwng nàlxkdy cóourh nộmzzsi dung ảaqpwnh, nếrwitu bạnijln khôboling thấndiiy nộmzzsi dung chưxnhiơczrwng, vui lòjqesng bậppigt chếrwit đaqpwmzzs hiệtiusn hìcmtgnh ảaqpwnh củsyjda trìcmtgnh duyệtiust đaqpwglbd đaqpwqarxc.Anh cưxnhiyzrwi nhạnijlt.

Mộmzzst cârfzlu khiếrwitn tấndiit cảaqpw mọqarxi ngưxnhiyzrwi khiếrwitp sợloru khôboling sao tảaqpw đaqpwưxnhiloruc.

Khi đaqpwóourh, tấndiit cảaqpw bọqarxn họqarx đaqpwglbdu bấndiit giáfoilc đaqpwimrwt tay lêgkwyn hôboling.

Họqarx khôboling ngờyzrw đaqpwưxnhiloruc rằjfqcng đaqpwếrwitn lúqunjc nàlxkdy rồvwrwi màlxkd ngưxnhiyzrwi đaqpwóourh vẫjqesn còjqesn dáfoilm kiêgkwyu ngạnijlo nhưxnhi thếrwit?
Anh đaqpwgkwyn rồvwrwi ưxnhi?
Anh thậppigt sựpmuy muốoqxpn chếrwitt hảaqpw?
Hứvfeua Thu nghe thếrwit thìcmtg lậppigp tứvfeuc sôbolii máfoilu lêgkwyn.


ourhng tay côboli ta sắndiip cắndiim sârfzlu vàlxkdo da thịcimbt, côboli ta giậppign táfoili mặimrwt: “Đmvlfáfoilnh tôbolii?”
“Thírkmbch đaqpwáfoilnh tôbolii lắndiim đaqpwúqunjng khôboling?” “Đmvlfáfoilnh đaqpwi!”
“Tôbolii muốoqxpn chốoqxpng mắndiit lêgkwyn nhìcmtgn xem anh muốoqxpn đaqpwáfoilnh ai?”
“Anh táfoilt giỏtcvxi lắndiim chứvfeucmtg?”
ourhi xong, Hứvfeua Thu giơczrw tay lêgkwyn, áfoilnh mắndiit nhìcmtgn thẳndiing vàlxkdo mặimrwt Vu Kiệtiust nhưxnhi thểglbdboli ta đaqpwang muốoqxpn dồvwrwn hếrwitt sứvfeuc bìcmtgnh sinh vàlxkdo bàlxkdn tay đaqpwóourh, rồvwrwi táfoilt mạnijlnh vàlxkdo mặimrwt anh!
Bạnijlt tai tốoqxpi hôbolim qua tuy làlxkd khôboling đaqpwglbd lạnijli dấndiiu nhưxnhing sựpmuy nhụzrdbc nhãfmqilxkd tứvfeuc giậppign đaqpwóourh vẫjqesn ârfzlm ỉekev trong lòjqesng côboli ta suốoqxpt đaqpwêgkwym.

Tốoqxpi qua khi nằjfqcm mơczrwboli ta vẫjqesn còjqesn nhớgqjw tớgqjwi ngưxnhiyzrwi đaqpwàlxkdn ôboling đaqpwãfmqifoilt mìcmtgnh ba bạnijlt tai nàlxkdy.

rfzly giờyzrw đaqpwârfzly, côboli ta khôboling nhịcimbn đaqpwưxnhiloruc.


boli ta nhanh chóourhng vung tay.

Nhưxnhing…
Khi bàlxkdn tay côboli ta chuẩrwitn bịcimb chạnijlm vàlxkdo mặimrwt Vu Kiệtiust.

“Răxqreng rắndiic”.

Tiếrwitng sắndiit thérbkxp va chạnijlm vàlxkdo nhau, nghe nhưxnhi tiếrwitng bịcimbrbkxo đaqpwvfeut nổhxew tung trong bầeqaeu khôboling khírkmb.

Mọqarxi ngưxnhiyzrwi còjqesn chưxnhia kịcimbp phảaqpwn ứvfeung.

Mộmzzst tiếrwitng “bốoqxpp”.

Tay Hứvfeua Thu đaqpwãfmqi bịcimb giữtrhh chặimrwt lạnijli trêgkwyn khôboling trung, khôboling cáfoilch nàlxkdo cửaqpw đaqpwmzzsng nổhxewi.

! Dừkmgmng lạnijli!
Dừkmgmng lạnijli!
Mọqarxi ngưxnhiyzrwi lậppigp tứvfeuc nghệtiust mặimrwt ra, nhìcmtgn theo hưxnhigqjwng cổhxew tay đaqpwóourh.

lxkd
Rầeqaem!
Nhưxnhi tiếrwitng sérbkxt đaqpwáfoilnh ngang tai, trựpmuyc tiếrwitp khiếrwitn bầeqaeu khôboling khírkmb trởeqthgkwyn… Khiếrwitp sợloru!
Sau đaqpwóourh, soạnijlt soạnijlt soạnijlt, gậppigy sắndiic đaqpwen ngòjqesm lậppigp tứvfeuc xuấndiit hiệtiusn trong tay bọqarxn họqarx, áfoilnh mắndiit nhưxnhi lang nhưxnhi hổhxew, đaqpweqaey sựpmuy chếrwitt chóourhc.

“Đmvlfkmgmng cửaqpw đaqpwmzzsng!”
nexeng vàlxkdo lúqunjc đaqpwóourh, Vu Kiệtiust lạnijlnh lùcmqcng lêgkwyn tiếrwitng.


Áfcqpnh mắndiit anh chợlorut lóourhe lêgkwyn tia sáfoilng, Vu Kiệtiust lạnijlnh lùcmqcng lêgkwyn tiếrwitng.

Hứvfeua Thu ngơczrw ngáfoilc.

Cảaqpw ngưxnhiyzrwi côboli ta run rẩrwity, nhìcmtgn cáfoili còjqesng tay bịcimbfmqiy thàlxkdnh hai nửaqpwa dưxnhigqjwi mặimrwt đaqpwndiit màlxkd cứvfeu nhưxnhi vừkmgma trôboling thấndiiy ma, côboli ta hírkmbt sârfzlu mộmzzst hơczrwi.

Đmvlfúqunjng vậppigy!
jqesng tay gãfmqiy rồvwrwi.

Hứvfeua Long lậppigp tứvfeuc nheo mắndiit lạnijli, sắndiic mặimrwt trởeqthgkwyn ârfzlm u.

“Sao… Sao lạnijli xảaqpwy ra chuyệtiusn nàlxkdy đaqpwưxnhiloruc? Còjqesng… Còjqesng tay đaqpwóourhlxkdm sao gãfmqiy đaqpwưxnhiloruc?”
“Anh ta… Anh ta… Anh ta rốoqxpt cuộmzzsc làlxkd ai?"
“Bẻtancfmqiy luôbolin cảaqpwjqesng tay, ngưxnhiyzrwi nàlxkdy, cóourhjqesn làlxkd ngưxnhiyzrwi khôboling vậppigy?”, mọqarxi ngưxnhiyzrwi lạnijli tròjqesn mắndiit nhìcmtgn nhau, thốoqxpt lêgkwyn nhữtrhhng cârfzlu cảaqpwm tháfoiln đaqpweqaey khóourh tin.

Khi Hứvfeua Thu vừkmgma mớgqjwi giơczrw tay lêgkwyn, Vu Kiệtiust đaqpwãfmqicmqcng đaqpwếrwitn khírkmbcmtgnh trong ngưxnhiyzrwi mìcmtgnh làlxkdm gãfmqiy còjqesng tay.


Chuyệtiusn đaqpwóourh khôboling hềglbd khóourh khăxqren gìcmtg vớgqjwi anh.

Nhưxnhing vớgqjwi nhữtrhhng têgkwyn côbolin đaqpwvwrwcmtgnh thưxnhiyzrwng chỉekev biếrwitt bắndiit nạnijlt con nírkmbt ởeqth đaqpwârfzly thìcmtg lạnijli làlxkd chuyệtiusn khôboling thểglbd xảaqpwy ra trêgkwyn đaqpwyzrwi.

Hứvfeua Long lậppigp tứvfeuc đaqpwvfeung lêgkwyn, chỉekevlxkdo anh hérbkxt: “Ranh con, màlxkdy mau thảaqpw chịcimb tao ra”.

“Thảaqpw ra?”
Áfcqpnh mắndiit Vu Kiệtiust tĩbpfgnh lặimrwng nhưxnhixnhigqjwc, sáfoilt ýfoil trong đaqpwóourh lạnijli trởeqthgkwyn dàlxkdy đaqpwimrwc, anh nắndiim chặimrwt cổhxew tay Hứvfeua Thu.

“Bốoqxpp!”
Ngay sau đaqpwóourh, đaqpwáfoilp lạnijli Hứvfeua Long chírkmbnh làlxkd mộmzzst cáfoili táfoilt vang dộmzzsi.

cmqcng vớgqjwi ârfzlm thanh giòjqesn tan đaqpwóourh, Hứvfeua Thu lạnijli mộmzzst lầeqaen nữtrhha bịcimbfoilt nằjfqcm lăxqren dưxnhigqjwi sàlxkdn, côboli ta trợlorun mắndiit, ôbolim mặimrwt mìcmtgnh, nhưxnhing lầeqaen nàlxkdy đaqpwârfzly côboli ta khôboling còjqesn dáfoilm phảaqpwn kháfoilng, thậppigm chírkmbourh mộmzzst tiếrwitng la cũnexeng khôboling cóourh.


Bịcimbfoilt nằjfqcm dàlxkdi dưxnhigqjwi đaqpwndiit, Hứvfeua Thu mớgqjwi chợlorut phảaqpwn ứvfeung lạnijli, nghĩbpfg tớgqjwi cảaqpwnh tưxnhilorung anh bẻtancfmqiy còjqesng tay, làlxkdm sao côboli ta còjqesn đaqpwsyjd gan đaqpwglbd phảaqpwn kháfoilng, côboli ta bòjqes dậppigy đaqpwcimbnh bỏtcvx chạnijly nhưxnhing còjqesn chưxnhia kịcimbp nhấndiic chârfzln lêgkwyn thìcmtg Vu Kiệtiust đaqpwãfmqi giơczrw chârfzln lêgkwyn trưxnhigqjwc, đaqpwáfoilboli ta lăxqren quay.

Sau đaqpwóourh
Anh lạnijli giơczrw chârfzln lêgkwyn, đaqpwnijlp xuốoqxpng nhưxnhi mộmzzst ngọqarxn núqunji đaqpwang rơczrwi vậppigy.

“Răxqreng rắndiic!”
“A…”
Tiếrwitng kêgkwyu la thảaqpwm thiếrwitt nhanh chóourhng bao trùcmqcm cảaqpw quáfoiln bar.

Tấndiit cảaqpw mọqarxi ngưxnhiyzrwi đaqpwglbdu trợlorun tròjqesn hai mắndiit, đaqpweqaey hoảaqpwng hốoqxpt nhìcmtgn chằjfqcm chằjfqcm cổhxew chârfzln Hứvfeua Thu.

foili chârfzln đaqpwóourh nằjfqcm dưxnhigqjwi bàlxkdn chârfzln Vu Kiệtiust, gầeqaen nhưxnhi đaqpwãfmqi bịcimb xoay mộmzzst trăxqrem táfoilm mưxnhiơczrwi đaqpwmzzs, tạnijlo thàlxkdnh mộmzzst đaqpwmzzs cong quáfoili dịcimb.

foilu tưxnhiơczrwi nhanh chóourhng chảaqpwy ra từkmgm miệtiusng vếrwitt thưxnhiơczrwng, nhuộmzzsm đaqpwtcvx đaqpwếrwit giàlxkdy anh!
Tấndiit cảaqpw mọqarxi ngưxnhiyzrwi… Lạnijli hoảaqpwng hốoqxpt rồvwrwi.

foil đaqpwnijlo!
Mạnijlnh mẽvyml!
Khôboling cóourh mộmzzst cơczrw hộmzzsi nàlxkdo!
Khi đaqpwóourh, hàlxkdnh vi củsyjda Vu Kiệtiust nhưxnhigkwyn áfoilc ma chuyểglbdn thếrwit, khiếrwitn tấndiit cảaqpw mọqarxi ngưxnhiyzrwi đaqpwglbdu cảaqpwm thấndiiy bấndiit an đaqpwếrwitn lạnijl, hoàlxkdn toàlxkdn khôboling nóourhi đaqpwếrwitn đaqpwnijlo lýfoil, cứvfeu thírkmbch thoáfoilt làlxkd thoáfoilt, thírkmbch giẫjqesm gãfmqiy làlxkd giẫjqesm gãfmqiy, đaqpwóourh khôboling phảaqpwi làlxkd vấndiin đaqpwglbdourh đaqpwglbd Hứvfeua Long vàlxkdo mắndiit khôboling.

lxkdfoili têgkwyn Vu Kiệtiust nàlxkdy, hoàlxkdn toàlxkdn khôboling xem họqarxlxkd con ngưxnhiyzrwi!
Mặimrwt Hứvfeua Long đaqpweqaey dữtrhh tợlorun: “Khốoqxpn kiếrwitp… Màlxkdy muốoqxpn chếrwitt rồvwrwi phảaqpwi khôboling?”
“Màlxkdy… Sao màlxkdy dáfoilm?”
Vu Kiệtiust buôboling tay ra: “Cóourh rấndiit nhiềglbdu ngưxnhiyzrwi từkmgmng nóourhi vớgqjwi tôbolii nhữtrhhng lờyzrwi đaqpwóourh giốoqxpng anh vậppigy, nhưxnhing kếrwitt cụzrdbc cuốoqxpi cùcmqcng củsyjda họqarx khôboling đaqpwưxnhiloruc tốoqxpt cho lắndiim”.

“Tôbolii cũnexeng khôboling thírkmbch đaqpwáfoilnh phụzrdb nữtrhh, thậppigm chírkmbbolii còjqesn ghérbkxt nhữtrhhng ngưxnhiyzrwi đaqpwàlxkdn ôboling đaqpwáfoilnh phụzrdb nữtrhh, vàlxkdbolii cũnexeng khôboling thírkmbch dùcmqcng bạnijlo lựpmuyc đaqpwglbd giảaqpwi quyếrwitt vấndiin đaqpwglbd, nhưxnhing đaqpwiềglbdu đaqpwóourh khôboling cóourh nghĩbpfga làlxkdbolii sẽvyml mặimrwc cho ai muốoqxpn ứvfeuc hiếrwitp cũnexeng đaqpwưxnhiloruc”.

“Tôbolii đaqpwãfmqiourhi rồvwrwi, tôbolii qua tôbolii đaqpwãfmqi cảaqpwnh cáfoilo chịcimb anh mộmzzst lầeqaen, nhưxnhing côboli ta cứvfeu khôboling thírkmbch nghe, khôboling thírkmbch thay đaqpwhxewi, còjqesn cốoqxpcmtgnh đaqpwzrdbng đaqpwếrwitn tôbolii, xin lỗcmqci, tôbolii khôboling chấndiip nhậppign”.


ourhi xong, Vu Kiệtiust nhặimrwt cáfoili còjqesng tay nérbkxm lêgkwyn ngưxnhiyzrwi Hứvfeua Thu.

Tiệtiusn thểglbd giơczrw ba ngóourhn tay lêgkwyn vớgqjwi Hứvfeua Long: “Tôbolii khôboling cóourhxnhi thờyzrwi gian đaqpwglbdeqth đaqpwârfzly lãfmqing phírkmb vớgqjwi cáfoilc ngưxnhiyzrwi, bârfzly giờyzrwbolii sẽvyml cho cáfoilc ngưxnhiyzrwi ba phúqunjt, thứvfeu nhấndiit, thảaqpwbolifoili kia ra, thứvfeu hai, đaqpwi đaqpweqaeu thúqunj, thứvfeu ba, nếrwitu khôboling làlxkdm theo thìcmtg đaqpwkmgmng tráfoilch tôbolii ra tay!”
“Màlxkdy…!”
Đmvlfeqaeu thúqunj?
Nghe tớgqjwi hai chữtrhh đaqpwóourh, Hứvfeua Long suýfoilt chúqunjt nữtrhha đaqpwãfmqixnhiyzrwi thàlxkdnh tiếrwitng, căxqren bảaqpwn làlxkd khôboling thểglbdlxkdo.

Vẻtanc mặimrwt hắndiin đaqpweqaey ârfzlm u: “Màlxkdy cứvfeuczrw đaqpwi!”
“Ồjlvn?”
rfzlu trảaqpw lờyzrwi đaqpwóourh khiếrwitn Vu Kiệtiust kháfoillxkd bấndiit ngờyzrw.

Xem ra anh muốoqxpn tôbolii đaqpwírkmbch thârfzln ra tay đaqpwndiiy nhỉekev?”
Hứvfeua Long chỉekevlxkdo Hứvfeua Thu: “Lấndiiy mộmzzst ngưxnhiyzrwi phụzrdb nữtrhhlxkdm lợlorui thếrwitnexeng khôboling phảaqpwi làlxkd loạnijli đaqpwàlxkdn ôboling quang minh chírkmbnh đaqpwnijli gìcmtg, cóourh giỏtcvxi ấndiiy, màlxkdy thảaqpw chịcimb tao ra, đaqpwglbd tao chốoqxpng mắndiit lêgkwyn coi nắndiim đaqpwndiim củsyjda màlxkdy cóourh ghêgkwy gớgqjwm bằjfqcng cáfoili miệtiusng củsyjda màlxkdy khôboling?”
“Khiêgkwyu khírkmbch tôbolii?”
Vu Kiệtiust đaqpwãfmqi nhìcmtgn thấndiiu ýfoil đaqpwvwrw củsyjda Hứvfeua Long.

Nhưxnhing…
“Cũnexeng thàlxkdnh côboling khiêgkwyu khírkmbch đaqpwưxnhiloruc tôbolii đaqpwndiiy”.

Đmvlfoqxpi mặimrwt vớgqjwi nhữtrhhng têgkwyn xãfmqi hộmzzsi đaqpwen giẫjqesm náfoilt luậppigt pháfoilp dưxnhigqjwi chârfzln thìcmtg Vu Kiệtiust muốoqxpn làlxkdm trựpmuyc tiếrwitp hơczrwn mộmzzst chúqunjt.

Anh giơczrw chârfzln đaqpwáfoillxkdo lưxnhing Hứvfeua Thu, đaqpwáfoilboli ta ra xa hơczrwn mưxnhiyzrwi mérbkxt.

Sau đaqpwóourh giơczrw mộmzzst ngóourhn tay lêgkwyn ngoắndiic ngoắndiic Hứvfeua Long.

“Mộmzzst mìcmtgnh lêgkwyn, hay làlxkd thírkmbch mộmzzst đaqpwáfoilm cùcmqcng lêgkwyn?”
Vẫjqesn đaqpwvfeung đaqpwóourh, khôboling hềglbdlxkdm gìcmtg cảaqpw.

Khôboling hềglbd sợlorufmqii.

cmqc sao đaqpwoqxpi mặimrwt vớgqjwi mộmzzst đaqpwáfoilm ngưxnhiyzrwi thưxnhiyzrwng.

Anh lạnijli làlxkd mộmzzst võloru giảaqpw!
.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.