Đệ Nhất Lang Vương

Chương 680 : Người cười cuối cùng

    trước sau   
*Chưeuauơnufsng nàmhggy códcqj nộnzpyi dung ảrfjxnh, nếswatu bạrfjxn khôacwjng thấobczy nộnzpyi dung chưeuauơnufsng, vui lòmkuung bậrskct chếswat đqqywnzpy hiệonfin hìnaetnh ảrfjxnh củmngfa trìnaetnh duyệonfit đqqywbvht đqqywqvulc.

*Chưeuauơnufsng nàmhggy códcqj nộnzpyi dung ảrfjxnh, nếswatu bạrfjxn khôacwjng thấobczy nộnzpyi dung chưeuauơnufsng, vui lòmkuung bậrskct chếswat đqqywnzpy hiệonfin hìnaetnh ảrfjxnh củmngfa trìnaetnh duyệonfit đqqywbvht đqqywqvulc.

Hai ngàmhggy sau, tổefva đqqywiềtmgmu tra vàmhgg ngưeuaumhggi đqqywrfjxi diệonfin củmngfa Thiênictn Đkqbqìnaetnh cùkmyyng nhau tiếswatn hàmhggnh thẩgdbym tra Lýmngf Châxtaru, vềtmgm vụeuau ápmjdn nhậrskcn tham ôacwj hốgwssi lộnzpy củmngfa Lýmngf Châxtaru, ởnaet phiênictn tòmkuua hai ngàmhggy tớyopsi sẽonfidcqj quyếswatt đqqywgdbynh căxiiyn cứexsymhggo nhữzripng bằrorkng chứexsyng liênictn quan tổefva đqqywiềtmgmu tra cung cấobczp vàmhgg lờmhggi khai củmngfa Lýmngf Châxtaru.

Chiềtmgmu hôacwjm đqqywódcqj tin tứexsyc đqqywódcqj đqqywưeuauffwnc truyềtmgmn nhau trong nộnzpyi bộnzpy… Cơnufs quan.

Giớyopsi truyềtmgmn thôacwjng vẫmphvn chưeuaua nhậrskcn đqqywưeuauffwnc chúnictt tin tứexsyc nàmhggo, bởnaeti vìnaet sứexsyc ảrfjxnh hưeuaunaetng củmngfa Lýmngf Châxtaru thậrskct sựggup quápmjd lớyopsn, chẳzgsyng nhữzripng phụeuau trápmjdch dựggup ápmjdn xâxtary dựggupng con đqqywưeuaumhggng tơnufs lụeuaua quan trọqvulng màmhggmkuun nổefvai tiếswatng gầtfscn xa, mộnzpyt tay bàmhgg ta từrskcng khiếswatn cho nềtmgmn kinh tếswat thủmngf đqqywôacwj phápmjdt triểbvhtn nhanh chódcqjng, chỉkwlmkmyyng thờmhggi gian ba mưeuauơnufsi năxiiym đqqywbvht hoàmhggn thàmhggnh nhữzripng thàmhggnh tựggupu xâxtary dựggupng nềtmgmn kinh tếswat trong suốgwsst mộnzpyt trăxiiym năxiiym.

kmyymhgg thâxtarn phậrskcn hay bảrfjxn lãywuknh năxiiyng lựggupc củmngfa bảrfjxn thâxtarn bàmhgg ta đqqywtmgmu khiếswatn tấobczt cảrfjx mọqvuli ngưeuaumhggi phảrfjxi dõfzayi mắzzfut tớyopsi, nếswatu kếswatt thúnictc cuốgwssi cùkmyyng khôacwjng đqqywưeuauffwnc tốgwsst thìnaet e rằrorkng cápmjdc thếswat lựggupc ởnaet khắzzfup nơnufsi trênictn thếswat giớyopsi sẽonfi chen châxtarn vàmhggo, xuấobczt phápmjdt từrskcqqywnh toápmjdn đqqywódcqj, tấobczt cảrfjx nhữzripng cơnufs quan truyềtmgmn thôacwjng đqqywtmgmu bịgdbykmyyng lệonfinh cưeuauaewjng chếswat khôacwjng đqqywưeuauffwnc phéxtarp đqqywưeuaua tin vềtmgmmngf Châxtaru.
Thếswat nhưeuaung giớyopsi thưeuauffwnng lưeuauu ởnaet thủmngf đqqywôacwj lạrfjxi cựggupc kỳxyih quan tâxtarm đqqywếswatn sựggup kiệonfin lầtfscn nàmhggy.

Tin tứexsyc vừrskca đqqywưeuauffwnc tung ra, mọqvuli ngưeuaumhggi đqqywtmgmu xem nhàmhgg họqvulmngf sẽonfimhggm gìnaet, gầtfscn nhưeuau tấobczt cảrfjx nhữzripng gia tộnzpyc códcqj thểbvht đqqywưeuauffwnc kểbvhtnictn trong giớyopsi thưeuauffwnng lưeuauu thủmngf đqqywôacwj đqqywtmgmu nhìnaetn chằrorkm chằrorkm vàmhggo nhàmhgg họqvulmngf.

Quảrfjx nhiênictn…

Tin tứexsyc vừrskca nổefva ra thìnaet ba giờmhgg chiềtmgmu hôacwjm đqqywódcqj, nhàmhgg họqvulmngf đqqywãywuk trìnaetnh lênictn tấobczt cảrfjx nhữzripng hódcqja đqqywơnufsn vàmhgg giấobczy tờmhggnict khai thu chi củmngfa Lýmngf Châxtaru cũnictng nhưeuau ngưeuaumhggi chồzpwnng Mụeuauc Vựggupc vàmhgg Mụeuauc Tiểbvhtu Vũnict trong gầtfscn mưeuaumhggi năxiiym, đqqywzpwnng thờmhggi nộnzpyp lênictn hoàmhggn cảrfjxnh kinh tếswat củmngfa cảrfjx nhàmhgg họqvulmngfdcqji chung vàmhgg nhàmhggmngf Châxtaru nódcqji riênictng đqqywbvht chứexsyng minh Lýmngf Châxtaru hoàmhggn toàmhggn trong sạrfjxch.

Sau khi bọqvuln họqvulmhggnh đqqywnzpyng thìnaet tổefva đqqywiềtmgmu tra lạrfjxi chuyểbvhtn sang mộnzpyt hưeuauyopsng hoàmhggn toàmhggn khápmjdc, năxiiym giờmhgg tốgwssi hôacwjm đqqywódcqj bọqvuln họqvul đqqywnzpyt ngộnzpyt xôacwjng vàmhggo nhàmhgg củmngfa Lýmngf Châxtaru, triểbvhtn khai lụeuauc soápmjdt đqqywiềtmgmu tra xem códcqj cấobczt giấobczu tiềtmgmn mặacwjt hay khôacwjng, thậrskcm chíqqywmkuun xin cấobczp trênictn giấobczy đqqywiềtmgmu tra tứexsy hợffwnp việonfin củmngfa nhàmhgg họqvulmngf.

Việonfic đqqywtfscu tiênictn thìnaet đqqywưeuauffwnc tápmjdn thàmhggnh nhưeuaung cápmjdi sau thìnaet lạrfjxi bịgdbypmjdc bỏfzpwnaet sựggup tồzpwnn tạrfjxi củmngfa ôacwjng cụeuaumngf.

Nhữzripng ngưeuaumhggi trong tòmkuua nhàmhgg đqqywódcqj khôacwjng muốgwssn xảrfjxy ra chuyệonfin củmngfa “lãywuko Lưeuauu” mộnzpyt lầtfscn nữzripa nênictn từrskc chốgwssi.

Thếswat nhưeuaung khi tin tứexsyc tổefva đqqywiềtmgmu tra hàmhggnh đqqywnzpyng nhưeuau thếswat đqqywưeuauffwnc tung ra thìnaet tấobczt cảrfjx nhữzripng ngưeuaumhggi ởnaet thủmngf đqqywôacwj chỉkwlmdcqj mộnzpyt ýmngfeuaunaetng duy nhấobczt!

Sỉkwlm nhụeuauc!

Sỉkwlm nhụeuauc đqqywtfscy ngang ngưeuauffwnc!

To gan lớyopsn mậrskct sỉkwlm nhụeuauc!

kmyy bọqvuln họqvul khôacwjng thểbvht lụeuauc soápmjdt ra đqqywưeuauffwnc mộnzpyt lưeuauffwnng tiềtmgmn mặacwjt lớyopsn ởnaet nhàmhggmngf Châxtaru thìnaet mụeuauc đqqywíqqywch củmngfa họqvulnictng đqqywrfjxt đqqywưeuauffwnc.

Đkqbqiềtmgmu tra tưeuau gia cápmjd nhâxtarn, vềtmgm mặacwjt nàmhggo đqqywódcqj, códcqj khápmjdc gìnaetxtarm phạrfjxm quyềtmgmn riênictng tưeuaupmjd nhâxtarn củmngfa côacwj ba nhàmhgg họqvulmngf đqqywâxtaru?
nictng chỉkwlmeuauffwnn cápmjdi tiếswatng “quy trìnaetnh” đqqywbvhtacwjng khai sỉkwlm nhụeuauc côacwj con gápmjdi thứexsy ba nhàmhgg họqvulmngf thôacwji chứexsynaet?

Nhữzripng ngưeuaumhggi nhậrskcn đqqywưeuauffwnc tin tứexsyc lặacwjng lẽonfieuaumhggi trộnzpym.

Nhàmhgg họqvulmngf nghe đqqywưeuauffwnc tin thìnaet tứexsyc khôacwjng sao tảrfjx đqqywưeuauffwnc nhưeuaung chỉkwlmdcqj thểbvht chịgdbyu đqqywggupng, chẳzgsyng làmhggm đqqywưeuauffwnc gìnaet.

Khi việonfic nàmhggy xảrfjxy ra, Vu Kiệonfit trong đqqywzpwnn cảrfjxnh sápmjdt lạrfjxi chàmhggo đqqywódcqjn ngưeuaumhggi vàmhggo thăxiiym hỏfzpwi.

Đkqbqbvht bảrfjxo vệonfi Vu Kiệonfit, mấobczy Thiênictn Vưeuauơnufsng nhàmhgg họqvulmngf khôacwjng thểbvhtmhggo thăxiiym, nhưeuaung đqqywiềtmgmu đqqywódcqj khôacwjng códcqj nghĩtzhwa làmhgg nhữzripng ngưeuaumhggi khápmjdc cũnictng thếswat, vìnaet trưeuauyopsc khi đqqywi Lưeuauu Mặacwjc Sinh đqqywãywuk đqqywbvht lạrfjxi lờmhggi nhờmhgg vảrfjx bảrfjxo vệonfi Vu Kiệonfit cho tổefva chứexsyc Đkqbqonfi Nhấobczt.

Thủmngftzhwnh tổefva chứexsyc Đkqbqonfi Nhấobczt Mạrfjxc Vãywukn Phong nểbvht mặacwjt lãywuko Lưeuauu, hơnufsn nữzripa ôacwjng Hoàmhggng trong đqqywnzpyi từrskcng chếswatt vìnaet Vu Kiệonfit đqqywãywukkmyyng chúnictt thủmngf đqqywoạrfjxn đqqywbvht Trịgdbynh Long vàmhggmngf Đkqbqrfjxi Năxiiyng códcqj thểbvhtkmyyng mộnzpyt con đqqywưeuaumhggng đqqywacwjc biệonfit đqqywbvht “bíqqyw mậrskct” gặacwjp Vu Kiệonfit.

Tuy thờmhggi gian bọqvuln họqvul tròmkuu chuyệonfin vớyopsi nhau chỉkwlmdcqj ba phúnictt, nhưeuaung ba phúnictt đqqywódcqj đqqywmngf đqqywbvht “lậrskct ngưeuauffwnc thếswat cờmhgg!”.

Trong nhápmjdy mắzzfut, hai ngàmhggy đqqywãywuk trôacwji qua.

Trong phòmkuung giam đqqywacwjc biệonfit, gưeuauơnufsng mặacwjt củmngfa Lýmngf Châxtaru trởnaetnictn gầtfscy gòmkuu sau ba ngàmhggy khôacwjng códcqj đqqywưeuauffwnc bữzripa cơnufsm ngon, sắzzfuc mặacwjt hơnufsi tápmjdi nhợffwnt, trênictn thựggupc tếswat, ba ngàmhggy qua Lýmngf Châxtaru cũnictng chẳzgsyng ngủmngf ngon đqqywưeuauffwnc giấobczc nàmhggo, nhìnaetn kỹfzpwmhggo mắzzfut bàmhgg ta códcqj thểbvht thấobczy quanh mắzzfut đqqywãywuk xuấobczt hiệonfin nhữzripng tơnufspmjdu đqqywfzpw chódcqji mắzzfut.

“Tíqqywch tắzzfuc!”

Kim đqqywzpwnng hồzpwn liênictn tụeuauc quay.
Khi kim đqqywzpwnng hồzpwn quay đqqywếswatn chíqqywn giờmhggpmjdng, ngoàmhggi cửxtara sápmjdt lạrfjxi vang lênictn tiếswatng bưeuauyopsc châxtarn.

Hiênictn Viênictn Châxtaru cầtfscm chìnaeta khódcqja, sau lưeuaung làmhgg nhữzripng thàmhggnh viênictn củmngfa tổefva đqqywiềtmgmu tra.

Ôqqywng ta đqqywi tớyopsi vàmhgg dừrskcng lạrfjxi trưeuauyopsc cửxtara sápmjdt, mắzzfut lạrfjxnh lùkmyyng nhìnaetn Lýmngf Châxtaru.

mngf Châxtaru ngẩgdbyng đqqywtfscu lênictn, đqqywôacwji mắzzfut đqqywfzpw nhìnaetn ôacwjng ta: “Thờmhggi gian trôacwji qua nhanh thậrskct, lạrfjxi gặacwjp đqqywưeuauffwnc ôacwjng rồzpwni Hiênictn Viênictn Châxtaru”.

Hiênictn Viênictn Châxtaru cưeuaumhggi cưeuaumhggi: “Mong làmhgg sau hôacwjm nay tôacwji khôacwjng phảrfjxi gặacwjp côacwj nữzripa, Lýmngf Châxtaru, côacwj đqqywãywuk nghĩtzhw ra đqqywưeuauffwnc nhữzripng gìnaetnaetnh cầtfscn khai chưeuaua?”

“Tấobczt nhiênictn, côacwj khôacwjng cầtfscn phảrfjxi trảrfjx lờmhggi tôacwji bâxtary giờmhgg, trưeuauyopsc khi đqqywếswatn phòmkuung họqvulp thìnaetacwjmkuun mộnzpyt tiếswatng đqqywbvhtxtarn nhắzzfuc, chờmhgg tớyopsi khi nhâxtarn chứexsyng Lưeuauu Hảrfjxi vàmhgg nhữzripng ngưeuaumhggi khápmjdc tớyopsi, tôacwji mong côacwjdcqj thểbvht suy nghĩtzhw thậrskct cẩgdbyn thậrskcn”.

“Vìnaetacwj, vìnaet cảrfjx ngưeuaumhggi nhàmhggacwj!”

Hai tiếswatng ngưeuaumhggi nhàmhgg đqqywưeuauffwnc nhấobczn rấobczt mạrfjxnh.

Đkqbqang ởnaet trong vòmkuung xoápmjdy, ai lạrfjxi chảrfjxmhgg mộnzpyt lãywuko hồzpwn ly.

Hiểbvhtn nhiênictn, Hiênictn Viênictn Châxtaru cựggupc kỳxyih cẩgdbyn thậrskcn, giờmhgg phúnictt nàmhggy ôacwjng ta khôacwjng chỉkwlmdcqj mộnzpyt mìnaetnh, xung quanh códcqj rấobczt nhiềtmgmu tai mắzzfut, ôacwjng ta khôacwjng thểbvht cho họqvul nắzzfum đqqywưeuauffwnc thódcqjp củmngfa mìnaetnh.

Nhữzripng kẻffwn khápmjdc khôacwjng thểbvht nghe rõfzayxtaru nódcqji đqqywódcqj nhưeuaung Lýmngf Châxtaru thìnaet lạrfjxi nghe ràmhggnh rọqvult, nghĩtzhw tớyopsi cuộnzpyc đqqywgwssi thoạrfjxi mấobczy ngàmhggy trưeuauyopsc, bàmhgg ta cưeuaumhggi lạrfjxnh.

Khai cápmjdi gìnaet?

Thay vìnaetdcqji làmhgg khai, thìnaetkmyyng từrskc chấobczp nhậrskcn códcqj vẻffwn đqqywúnictng hơnufsn mộnzpyt chúnictt.
mhgg ta híqqywt sâxtaru mộnzpyt hơnufsi, đqqywexsyng dậrskcy, vìnaetxtaru rồzpwni chưeuaua ăxiiyn cơnufsm nênictn hai châxtarn mềtmgmm nhũnictn, suýmngft chúnictt nữzripa ngãywuk nhoàmhggi xuốgwssng đqqywobczt.

mkuung tay bạrfjxc trênictn tay va vàmhggo nhau “lápmjdch cápmjdch”.

mhgg ta đqqywi tớyopsi chỗfdkv cửxtara sápmjdt, nhìnaetn nhữzripng nhâxtarn viênictn đqqywiềtmgmu tra đqqywexsyng sau, hỏfzpwi nhưeuau thểbvht đqqywãywuk chấobczp nhậrskcn đqqywiềtmgmu gìnaet đqqywódcqj: “Khi nàmhggo cấobczp trênictn mớyopsi xuốgwssng?”

Hiênictn Viênictn Châxtaru nheo mắzzfut lạrfjxi, thảrfjxn nhiênictn nódcqji: “Mộnzpyt tiếswatng sau, nhâxtarn chứexsyng cũnictng sẽonfi đqqywếswatn trong mộnzpyt tiếswatng nữzripa”.

mngf Châxtaru gậrskct đqqywtfscu: “Cho tôacwji ăxiiyn sápmjdng đqqywi!”

“Đkqbqưeuauffwnc”.

kmyyng lúnictc đqqywódcqj, tạrfjxi câxtaru lạrfjxc bộnzpy Thiênictn Hảrfjxi ởnaet thủmngf đqqywôacwj.

Trong mộnzpyt căxiiyn phòmkuung riênictng xa hoa vang lênictn tiếswatng cưeuaumhggi.

Mộnzpyt thanh niênictn mặacwjc bộnzpyxtary trang vàmhggng cầtfscm ly rưeuauffwnu đqqywfzpw trịgdby giápmjd ba mưeuauơnufsi mốgwsst ngàmhggn mờmhggi rưeuauffwnu mộnzpyt thanh niênictn khápmjdc.

“Anh Phong, thằrorkng em Lưeuauu nàmhggy xin phéxtarp đqqywưeuauffwnc chúnictc mừrskcng cho vịgdby tríqqyw thápmjdi tửxtar nhàmhgg họqvul Viênictn củmngfa anh trưeuauyopsc, chờmhggmngf Châxtaru ngãywuk xuốgwssng thìnaet nhàmhgg họqvulmngfnictng sẽonfixtar xuốgwssng thôacwji, ha ha, vàmhggi năxiiym nữzripa lãywuko giàmhgg họqvulmngf chếswatt, nhàmhgg Hiênictn Viênictn lạrfjxi phápmjdt triểbvhtn lênictn, chắzzfuc chắzzfun sẽonfi thàmhggnh gia tộnzpyc đqqywexsyng đqqywtfscu”.

“Đkqbqếswatn lúnictc đqqywódcqj anh Phong làmhgg thápmjdi tửxtar chỉkwlmeuauyopsi mộnzpyt ngưeuaumhggi, trênictn vạrfjxn ngưeuaumhggi đqqywobczy, anh đqqywrskcng quênictn cấobczt nhắzzfuc thằrorkng em nàmhggy mộnzpyt chúnictt nha!”

Ngưeuaumhggi nódcqji chuyệonfin chíqqywnh làmhggeuauu Hảrfjxi.

Ngồzpwni bênictn cạrfjxnh hắzzfun chíqqywnh làmhgg mộnzpyt thanh niênictn trôacwjng khápmjd hiênictn ngang khíqqyw phápmjdch nhưeuaung sắzzfuc mặacwjt lạrfjxi vàmhggng vọqvult vìnaeteuauffwnu thịgdbyt, đqqywódcqjmhgg đqqywmhggi thứexsy ba củmngfa nhàmhgg Hiênictn Viênictn, Hiênictn Viênictn Phong.

Con trai củmngfa Hiênictn Viênictn Chu, Hiênictn Viênictn Phong!

Từrskc khi Hiênictn Viênictn Khápmjdnh bịgdby trụeuauc xuấobczt khỏfzpwi nhàmhgg Hiênictn Viênictn, đqqywếswatn tậrskcn lúnictc nhậrskcn đqqywưeuauffwnc tin hắzzfun ta đqqywãywuk chếswatt khi lưeuauu lạrfjxc đqqywtfscu đqqywưeuaumhggng thìnaet Hiênictn Viênictn Phong đqqywãywuk trởnaet thàmhggnh đqqywexsya con trai duy nhấobczt củmngfa thếswat hệonfi thứexsy ba nhàmhgg Hiênictn Viênictn, cảrfjx đqqywgdbya vịgdby hay danh tiếswatng đqqywtmgmu tăxiiyng vọqvult.

Trưeuauyopsc đqqywódcqj khi Hiênictn Viênictn Khápmjdnh còmkuun sốgwssng, vìnaet bốgwss Hiênictn Viênictn Mụeuauc làmhgg gia chủmngfnictn dùkmyy sinh ra trễmhgg, khôacwjng đqqywưeuauffwnc tíqqywnh làmhgg con cảrfjx nhưeuaung vẫmphvn ngồzpwni chễmhggm chệonfi trênictn ghếswat thápmjdi tửxtar, nhưeuaung sau khi hắzzfun ta chếswatt, chỉkwlmmkuun mỗfdkvi mìnaetnh Hiênictn Viênictn Phong làmhgg con trai, vịgdby tríqqyw thápmjdi tửxtar đqqywódcqj sẽonfimhgg Hiênictn Viênictn Phong, chẳzgsyng códcqjnaet đqqywbvht nghi ngờmhgg.

Đkqbqiềtmgmu đqqywódcqj cảrfjx Hiênictn Viênictn Mụeuauc cũnictng khôacwjng thểbvht thay đqqywefvai đqqywưeuauffwnc.

Nghe nhữzripng lờmhggi nịgdbynh nọqvult củmngfa Lưeuauu Hảrfjxi, Hiênictn Viênictn Phong cưeuaumhggi nódcqji: “Khápmjdch sápmjdo, khápmjdch sápmjdo quápmjd, cậrskcu Lưeuauu khápmjdch sápmjdo quápmjd, trưeuauyopsc đqqywódcqj thằrorkng em họqvulacwji chưeuaua chếswatt, tôacwji cũnictng chỉkwlmmhgg mộnzpyt cậrskcu ấobczm khôacwjng đqqywưeuauffwnc ai đqqywbvht ýmngf tớyopsi, bìnaetnh thưeuaumhggng trong túnicti cũnictng chẳzgsyng códcqj bao nhiênictu tiềtmgmn, đqqywtmgmu do cậrskcu giúnictp đqqywaewj cho, tìnaetnh nghĩtzhwa đqqywódcqjacwji vẫmphvn còmkuun nhớyops đqqywâxtary!”

“Đkqbqưeuauffwnc rồzpwni, thờmhggi gian cũnictng khôacwjng còmkuun sớyopsm, cậrskcu em àmhgg, cậrskcu cũnictng nênictn đqqywếswatn đqqywódcqjmhggm nhâxtarn chứexsyng rồzpwni đqqywobczy! Tiếswatc làmhgg anh đqqywâxtary khôacwjng thểbvht tậrskcn mắzzfut nhìnaetn thấobczy cậrskcu nódcqji xấobczu ảrfjx đqqywàmhggn bàmhggmngf Châxtaru đqqywênict tiệonfin đqqywódcqj, khiếswatn bàmhgg ta thâxtarn bạrfjxi danh liệonfit”.

euauu Hảrfjxi vộnzpyi vàmhggng nódcqji: “Làmhggm gìnaetdcqj chuyệonfin nódcqji xấobczu? Đkqbqódcqjmhgg sựggup thậrskct!”

“Đkqbqúnictng đqqywúnictng đqqywúnictng, sựggup thậrskct, sựggup thậrskct, ha ha!”

Hiênictn Viênictn Phong cưeuaumhggi hảrfjx hảrfjx. Đ<kqbq style='font-size:0px !important'>kqbq</kqbq>ệ<onfi style='font-size:0px !important'>onfi</onfi> Nhấ<obcz style='font-size:0px !important'>obcz</obcz>t Lang Vư<euau style='font-size:0px !important'>euau</euau>ơ<nufs style='font-size:0px !important'>nufs</nufs>ng - Chư<euau style='font-size:0px !important'>euau</euau>ơ<nufs style='font-size:0px !important'>nufs</nufs>ng 680: Ngư<euau style='font-size:0px !important'>euau</euau>ờ<mhgg style='font-size:0px !important'>mhgg</mhgg>i cư<euau style='font-size:0px !important'>euau</euau>ờ<mhgg style='font-size:0px !important'>mhgg</mhgg>i cuố<gwss style='font-size:0px !important'>gwss</gwss>i cù<kmyy style='font-size:0px !important'>kmyy</kmyy>ng

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.