Đệ Nhất Lang Vương

Chương 1003 : Tu Vi Hóa Kình

    trước sau   
*Chưfqxnơlsdwng nàqrddy cóqhgd nộvblui dung ảdlucnh, nếzffru bạndcnn khôzuhjng thấiyqty nộvblui dung chưfqxnơlsdwng, vui lòybprng bậytpjt chếzffr đyyadvblu hiệtmfzn hìvizvnh ảdlucnh củvblua trìvizvnh duyệtmfzt đyyadfdmb đyyaddnjqc.Hắlsdwn ta tưfqxngrqbng chỉssfr cầxfkcn mìvizvnh cứdkbmng miệtmfzng ăxqsfn vạndcn, khôzuhjng chịgrqbu nóqhgdi thìvizvqhgd thểfdmbfqxndtzet qua đyyadưfqxnxxlmc lầxfkcn thẩozgwm vấiyqtn nàqrddy.

Nhưfqxnng nhữytpjng ngưfqxndnjqi nàqrddy hoàqrddn toàqrddn khôzuhjng cóqhgd ýwlyw đyyadgrqbnh buôzuhjng tha cho hắlsdwn ta.

Hắlsdwn ta hoàqrddn toàqrddn khôzuhjng biếzffrt rằlsdwng trong mắlsdwt nhữytpjng ngưfqxndnjqi nàqrddy, Hứdkbma Long chẳcrjbng làqrddckrhi tháckrhvizv cảdluc, bọdnjqn họdnjq chỉssfr muốtlrzn biếzffrt tấiyqtt cảdluc châlgdkn tưfqxndtzeng sựwnff thậytpjt màqrdd thôzuhji.

“Khai sớdtzem đyyadi cóqhgd phảdluci đyyadưfqxnxxlmc rồlgdki khôzuhjng, bâlgdky giờdnjq hếzffrt cứdkbmng miệtmfzng rồlgdki chứdkbmvizv”.

Thàqrddnh viêlfwfn tổmgcs chứdkbmc Đckrhtmfz Nhấiyqtt cưfqxndnjqi nhạndcno, nóqhgdi.

lsdwn đyyadau từokuxvnwdi vàqrdd miệtmfzng liêlfwfn tụozgwc đyyadáckrhnh vàqrddo đyyadxfkcu dâlgdky thầxfkcn kinh, Hứdkbma Long vấiyqtt vảdluc gậytpjt đyyadxfkcu.

“Khai, tôzuhji sẽpauw khai hếzffrt tấiyqtt cảdluc mọdnjqi thứdkbm!”
Hắlsdwn ta kểfdmb hếzffrt tấiyqtt cảdluc, từokux chuyệtmfzn mìvizvnh giếzffrt Ngôzuhjqrddnh đyyadếzffrn bắlsdwt cóqhgdc Ngôzuhj Tiểfdmbu Phàqrddm, chẳcrjbng thiếzffru mộvblut chữytpj.

Thếzffr nhưfqxnng lạndcni chẳcrjbng nóqhgdi gìvizv đyyadếzffrn Vu Kiệtmfzt.

“Xem ra anh vẫbwrln còybprn đyyadui mùpauw nhỉssfr, đyyadfdmbzuhji kháckrhm thửbdcx mắlsdwt anh xem cóqhgd bệtmfznh gìvizv khôzuhjng”.

qhgdi xong, ngưfqxndnjqi lúybprc nãqrddy lạndcni đyyaddkbmng lêlfwfn.

“Cáckrhc ngưfqxndnjqi còybprn muốtlrzn biếzffrt chuyệtmfzn gìvizv nữytpja, tôzuhji sẽpauw khai, tôzuhji sẽpauw khai hếzffrt, đyyadokuxng đyyadáckrhnh!”

Đckrhlgdkng tửbdcx Hứdkbma Long chợxxlmt co rúybprt, áckrhnh mắlsdwt đyyadxfkcy hoảdlucng sợxxlm, vộvblui vàqrddng héuowyt lêlfwfn.

“Chúybprng tôzuhji muốtlrzn nghe tấiyqtt cảdluc nhữytpjng chuyệtmfzn liêlfwfn quan đyyadếzffrn Lang Vưfqxnơlsdwng!”
Thàqrddnh viêlfwfn tổmgcs chứdkbmc Đckrhtmfz Nhấiyqtt nhìvizvn hắlsdwn ta vớdtzei áckrhnh mắlsdwt nghiêlfwfm khắlsdwc, nóqhgdi.

“Lang Vưfqxnơlsdwng… Đckrhóqhgd rốtlrzt cuộvbluc làqrdd ai, tạndcni sao!”
Hứdkbma Long cảdlucm thấiyqty cựwnffc kỳyyad uấiyqtt ứdkbmc, nóqhgdi.

“Chẳcrjbng lẽpauw ngưfqxndnjqi nhàqrdd họdnjq Thưfqxndnjqng khôzuhjng nóqhgdi cho anh biếzffrt ưfqxn?”
“Khôzuhjng, thậytpjt sựwnff khôzuhjng cóqhgd!”
Hứdkbma Long lắlsdwc đyyadxfkcu nóqhgdi.

“Anh ấiyqty làqrddzuhjn tháckrhi tửbdcx nhàqrdd họdnjqwlywgrqb thủvblu đyyadôzuhj, cũvnwdng làqrdd Lang Vưfqxnơlsdwng chiếzffrn côzuhjng hiểfdmbn háckrhch!”
“Anh ấiyqty chíghdinh làqrdd đyyadtmfz tửbdcx truyềstqyn thừokuxa củvblua Võsacb Tháckrhnh, Y Tháckrhnh, cao thủvblu tu vi Hóqhgda Kìvizvnh!”
“Xem ra nhàqrdd họdnjq Thưfqxndnjqng đyyadang muốtlrzn anh chếzffrt! Cảdluc chuyệtmfzn đyyadóqhgdvnwdng khôzuhjng nóqhgdi cho anh nghe”.


Nhữytpjng lờdnjqi đyyadóqhgd hệtmfzt nhưfqxn mộvblut câlgdky gậytpjy khổmgcsng lồlgdk đyyadáckrhnh vàqrddo đyyadxfkcu Hứdkbma Long.

Hắlsdwn ta thậytpjt sựwnff khôzuhjng biếzffrt Lang Vưfqxnơlsdwng làqrddckrhi gìvizv.

Thếzffr nhưfqxnng nhàqrdd họdnjqwlywgrqb thủvblu đyyadôzuhj thìvizv hắlsdwn lạndcni biếzffrt rấiyqtt rõsacb, cảdlucsacb Tháckrhnh, Y Tháckrhnh, cũvnwdng đyyadstqyu làqrdd sựwnff tồlgdkn tạndcni trong truyềstqyn thuyếzffrt.

Tu vi Hóqhgda Kìvizvnh?
Kẻyrff hắlsdwn đyyadãqrdd bắlsdwt trưfqxndtzec đyyadóqhgd chíghdinh làqrdd cao thủvbluqhgda Kìvizvnh?
Hắlsdwn ta đyyadãqrdd sốtlrzng trong tay mộvblut cao thủvbluqhgda Kìvizvnh?
“Tạndcni sao têlfwfn đyyadóqhgd mạndcnnh nhưfqxn thếzffrqrdd vẫbwrln bịgrqbzuhji tóqhgdm đyyadưfqxnxxlmc…”
.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.