Đệ Nhất Kiếm Thần

Chương 1147 : Mặt Đất Là Một Màu Đỏ Ngầu!

    trước sau   
*Chưdqscơnwhcng nàcfisy cózrej nộbbtai dung ảvxmvnh, nếoxnwu bạvciin khôrpurng thấqnxqy nộbbtai dung chưdqscơnwhcng, vui lònwhcng bậyenlt chếoxnw đkusjbbta hiệcgzsn hìmlnxnh ảvxmvnh củrilea trìmlnxnh duyệcgzst đkusjhuvz đkusjpgxsc.Diệcgzsp Huyêragln vộbbtai quay đkusjauszu nhìmlnxn Đyxxeếoxnw Khuyểhuvzn, lúilavc nàcfisy, Đyxxeếoxnw Khuyểhuvzn vàcfis con Áhkfbc Kỳzfvqnhjkn kia đkusjang bịqyaerpur sốjngsraglu thúilavnhjky côrpurng.

Tuy Đyxxeếoxnw Khuyểhuvzn vàcfis Áhkfbc Kỳzfvqnhjkn cózrej thựulmvc lựulmvc mạvciinh mẽtwph, nhưdqscng cũynoxng khôrpurng chịqyaeu đkusjưdqscybvcc chuyệcgzsn bịqyaenhjky côrpurng!

Đyxxeếoxnw Khuyểhuvzn giậyenln dữhajzzreji: “Cònwhcn khôrpurng mau tớnmiji giúilavp đkusjwmma?”
Diệcgzsp Huyêragln cưdqscfzqgi ngưdqscybvcng ngùzmsrng, sau đkusjózrej xoay ngưdqscfzqgi nhìmlnxn vềlycv phídqsca Liêragln Vạvciin Lývcii: “Ta sẽtwph đkusjưdqsca côrpur đkusjếoxnwn mộbbtat chỗxyuk nghỉqgvu ngơnwhci!”
zreji xong, hắshwyn bèotnwn đkusjưdqsca Liêragln Vạvciin Lývciicfiso trong tháitlep Giớnmiji Ngụzmsrc, sau đkusjózrej bay vềlycv phídqsca đkusjáitlem yêraglu thúilav trong khôrpurng trung!
ragln trong tháitlep Giớnmiji Ngụzmsrc.

Liêragln Vạvciin Lývciinwhci ngạvciic nhiêragln quan sáitlet xung quanh, lúilavc nàcfisy, Tiểhuvzu Linh Nhi xuấqnxqt hiệcgzsn trưdqscnmijc mặtwpht nàcfisng ta, Liêragln Vạvciin Lývcii chớnmijp mắshwyt: “Thậyenlt đkusjáitleng yêraglu!”

Tiểhuvzu Linh Nhi: “…”

ragln ngoàcfisi, lúilavc Diệcgzsp Huyêragln xôrpurng vềlycv phídqsca Đyxxeếoxnw Khuyểhuvzn, vôrpur sốjngs tia phi kiếoxnwm cũynoxng tớnmiji theo, chẳyzgnng mấqnxqy chốjngsc, trong khôrpurng trung lạvciii vang lêragln nhữhajzng tiếoxnwng kêraglu thảvxmvm thiếoxnwt!
Thầauszn Pháitlep Sưdqsc dẫcgzsn đkusjauszu đkusjang đkusjbvjing trong đkusjáitlem mânhjky trêragln chânhjkn trờfzqgi đkusjbbtat nhiêragln quay đkusjauszu nhìmlnxn xuốjngsng dưdqscnmiji, khi thấqnxqy Diệcgzsp Huyêragln cònwhcn sốjngsng, sắshwyc mặtwpht ôrpurng ta lậyenlp tứbvjic trởzmsrragln cựulmvc kỳzfvq khózrej coi, lúilavc nàcfisy, ôrpurng ta lạvciii quay đkusjauszu mộbbtat lầauszn nữhajza, nhìmlnxn thấqnxqy Vịqyae Ưvsfcơnwhcng Thiêragln đkusjãyzgn xuấqnxqt hiệcgzsn trưdqscnmijc mặtwpht ôrpurng ta!
Thấqnxqy thếoxnw, Thầauszn Pháitlep Sưdqsc dẫcgzsn đkusjauszu hoàcfisn toàcfisn biếoxnwn sắshwyc, ôrpurng ta giơnwhc hai tay vềlycv phídqsca trưdqscnmijc, ngọpgxsn lửdcesa lơnwhc lửdcesng bêragln cạvciinh ôrpurng ta lậyenlp tứbvjic biếoxnwn thàcfisnh mộbbtat làcfisn sózrejng lửdcesa nhưdqsc muốjngsn nhấqnxqn chìmlnxm lấqnxqy Vịqyae Ưvsfcơnwhcng Thiêragln!
Vịqyae Ưvsfcơnwhcng Thiêragln đkusjqnxqm ra mộbbtat quyềlycvn!
qnxqm!

Nhữhajzng ngọpgxsn lửdcesa kia lậyenlp tứbvjic vỡwmma tan!
cfisilavc nàcfisy, Thầauszn Pháitlep Sưdqsc kia đkusjãyzgnzmsri vềlycv sau mấqnxqy trăvciim trưdqscybvcng, cùzmsrng lúilavc đkusjózrej, hai ôrpurng lãyzgno áitleo bàcfiso đkusjen xuấqnxqt hiệcgzsn trưdqscnmijc mặtwpht ôrpurng ta!
Thầauszn Pháitlep Sưdqscragln Ngôrpurn Sinh do dựulmv mộbbtat láitlet, cuốjngsi cùzmsrng, ôrpurng ta nhìmlnxn năvciim ngưdqscfzqgi phídqsca sau: “Bắshwyt đkusjauszu sửdces dụzmsrng cấqnxqm pháitlep!”
.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.