Đế Bá

Chương 4446 : Đồng Sinh Cộng Tử

    trước sau   
- Thủrlnvy tổybrg giákbfzp! 

Nhìypsnn thấybrgy  Kim Biếhghyn Chiếhghyn Thầxwrin mặgrisc ákbfzo giákbfzp lêkbfzn ngưlpgnxapmi, cho dùqqxh ngưlpgnxapmi chưlpgna gặgrisp qua cũulipng biếhghyt lai lịlsduch củrlnva nófthz.

Mặgrisc ákbfzo giákbfzp lêkbfzn ngưlpgnxapmi, uy ákbfzp Thủrlnvy tổybrg bộtnlbc phákbfzt, cho dùqqxh kẻdaso đbnibxwrin cũulipng biếhghyt ákbfzo giákbfzp củrlnva Kim Biếhghyn Chiếhghyn Thầxwrin chítuinnh làkggw ákbfzo giákbfzp Thủrlnvy tổybrg củrlnva Kim Biếhghyn Thầxwrin Đotttìypsnnh lưlpgnu lạmrsqi.

Đotttưlpgnơwzhung nhiêkbfzn, mọlpgni ngưlpgnxapmi nhìypsnn thấybrgy Kim Biếhghyn Chiếhghyn Thầxwrin mặgrisc Thủrlnvy tổybrg giákbfzp cũulipng khôsalwng cảzxlqm thấybrgy ngoàkggwi ýbyms muốfrnpn, dùqqxh sao nộtnlbi tìypsnnh Kim Biếhghyn Thầxwrin Đotttìypsnnh khôsalwng yếhghyu hơwzhun Thiêkbfzn Đotttymgdng đbnibmrsqo thốfrnpng, Kim Biếhghyn Chiếhghyn Thầxwrin làkggw ngưlpgnxapmi cầxwrim quyềhjbbn củrlnva Kim Biếhghyn Thầxwrin Đotttìypsnnh, cófthz binh khítuin Thủrlnvy tổybrgulipng làkggw chuyệrjrfn đbnibưlpgnơwzhung nhiêkbfzn.

- Hôsalwm nay, ngưlpgnơwzhui phảzxlqi chếhghyt!

Kim Biếhghyn Chiếhghyn Thầxwrin héfptkt lớmhaun, hắhjbbn bưlpgnmhauc mộtnlbt bưlpgnmhauc phákbfz toákbfzi hưlpgn khôsalwng, trong nhákbfzy mắhjbbt hắhjbbn lưlpgnmhaut đbnibi nhưlpgnsalwi đbnibiệrjrfn, lao thẳzkitng vềhjbblpgnmhaung Tam Mụxwric Thầxwrin Đotttymgdng.


Trong nhákbfzy mắhjbbt nàkggwy, Kim Biếhghyn Chiếhghyn Thầxwrin chưlpgna ra tay, thờxapmi đbnibiểzklqm thâazgvn thểzklq kim loạmrsqi cao lớmhaun khôsalwng gìypsnkbfznh kịlsdup củrlnva hắhjbbn tấybrgn côsalwng chẳzkitng khákbfzc gìypsn giófthz thu quéfptkt lákbfzkggwng, cófthzlpgn thếhghysalw đbniblsduch thiêkbfzn đbniblsdua, khi Kim Biếhghyn Chiếhghyn Thầxwrin lao tớmhaui, ákbfzo giákbfzp bao bọlpgnc quanh ngưlpgnxapmi hắhjbbn xéfptkkbfzch khôsalwng gian.

- Giếhghyt! 

Phákbfzt hiệrjrfn Kim Biếhghyn Chiếhghyn Thầxwrin đbnibãgqhu đbnibếhghyn trưlpgnmhauc mặgrist, Tam Mụxwric Thầxwrin Đotttymgdng khôsalwng cófthz lựasxia chọlpgnn nàkggwo khákbfzc, hắhjbbn héfptkt lớmhaun:

- Tam Nhãgqhun Đotttlsdunh Thếhghy!

Trong tiếhghyng nổybrg mạmrsqnh, ba đbnibmrsqo hàkggwo quang chófthzi mắhjbbt bay ra lầxwrin nữjwima, đbnibákbfznh vàkggwo thâazgvn thểzklq kim loạmrsqi to lớmhaun củrlnva Kim Biếhghyn Chiếhghyn Thầxwrin.

- Khai mơwzhủ! 

Đotttfrnpi mặgrist vớmhaui ba đbnibmrsqo hàkggwo quang đbnibákbfznh tớmhaui, Kim Biếhghyn Chiếhghyn Thầxwrin héfptkt lớmhaun, dịlsdulpgnzklqng chồymgdng chấybrgt trưlpgnmhauc mặgrist vàkggw ngăymgdn cảzxlqn hàkggwo quang tấybrgn côsalwng hắhjbbn.

Trờxapmi đbnibybrgt quay cuồymgdng, ba đbnibmrsqo hàkggwo quang va chạmrsqm vớmhaui dịlsdulpgnzklqng, lúmzffc hai bêkbfzn va chạmrsqm đbnibãgqhu chôsalwn vùqqxhi khôsalwng gian, lưlpgnu lạmrsqi mộtnlbt lỗupbq đbniben đbnibákbfzng sợzklq khôsalwng gìypsnkbfznh kịlsdup.

Ba đbnibmrsqo hàkggwo quang trùqqxhng kítuinch dịlsdulpgnzklqng, mặgrisc kệrjrffthzfthz uy lựasxic cưlpgnxapmng đbnibmrsqi hơwzhun nữjwima cũulipng khôsalwng thểzklq đbnibákbfznh phákbfz dịlsdulpgnzklqng củrlnva chiếhghyn giákbfzp.

Nhìypsnn thấybrgy cảzxlqnh nàkggwy, tấybrgt cảzxlq mọlpgni ngưlpgnxapmi khôsalwng cảzxlqm thấybrgy ngoàkggwi ýbyms muốfrnpn, dùqqxh sao ákbfzo giákbfzp cũulipng làkggw binh khítuin Thủrlnvy tổybrg, Tam Mụxwric Thầxwrin Đotttymgdng sửghlo dụxwring Tam Nhãgqhun Đotttlsdunh Thếhghy nhưlpgnng khôsalwng phákbfz đbnibưlpgnzklqc dịlsdulpgnzklqng phòmphzng ngựasxiulipng làkggw chuyệrjrfn đbnibưlpgnơwzhung nhiêkbfzn, trừqqxh khi Tam Mụxwric Thầxwrin Đotttymgdng mạmrsqnh hơwzhun Kim Biếhghyn Chiếhghyn Thầxwrin rấybrgt nhiềhjbbu, nếhghyu khôsalwng, Thủrlnvy tổybrg giákbfzp hoàkggwn toàkggwn cófthz thểzklq ngăymgdn cảzxlqn côsalwng kítuinch nhưlpgn vậxapmy.

- Giếhghyt! 

Kim Biếhghyn Chiếhghyn Thầxwrin théfptkt lớmhaun, hắhjbbn xuấybrgt ra mộtnlbt quyềhjbbn đbnibákbfznh thẳzkitng vàkggwo đbnibxwriu Tam Mụxwric Thầxwrin Đotttymgdng, hắhjbbn muốfrnpn đbnibákbfznh nákbfzt đbnibxwriu Tam Mụxwric Thầxwrin Đotttymgdng.

Mộtnlbt quyềhjbbn nàkggwy đbnibákbfznh vỡkehc vạmrsqn phákbfzp, mộtnlbt quyềhjbbn nhìypsnn nhưlpgn đbnibơwzhun giảzxlqn nhưlpgnng cuồymgdng bạmrsqo khôsalwng gìypsnkbfznh kịlsdup, nófthz nghiềhjbbn nákbfzt tấybrgt cảzxlq mọlpgni thứrezz cảzxlqn trởbnib.


Tam Mụxwric Thầxwrin Đotttymgdng cảzxlq kinh, hắhjbbn héfptkt lớmhaun, toàkggwn thâazgvn bộtnlbc phákbfzt hỏaadaa diễeqiam ngậxapmp trờxapmi, hơwzhun mưlpgnxapmi kiệrjrfn bảzxlqo vậxapmt xuấybrgt hiệrjrfn, trêkbfzn thâazgvn cũulipng cófthz bảzxlqo giákbfzp bảzxlqo vệrjrf thâazgvn thểzklq, trong tiếhghyng nổybrg lớmhaun, tấybrgt cảzxlq bảzxlqo vậxapmt đbnibhjbbu bảzxlqo hộtnlb trưlpgnmhauc mặgrist Tam Mụxwric Thầxwrin Đotttymgdng, muốfrnpn ngăymgdn cảzxlqn mộtnlbt quyềhjbbn bákbfz đbnibmrsqo củrlnva Kim Biếhghyn Chiếhghyn Thầxwrin.

phatm ầxwrim ầxwrim!

kbfzc bảzxlqo vậxapmt khôsalwng thểzklq ngăymgdn cảzxlqn thếhghysalwng, chúmzffng bịlsdu Kim Biếhghyn Chiếhghyn Thầxwrin đbnibákbfznh nákbfzt, quyềhjbbn kìypsnnh bộtnlbc phákbfzt, gưlpgnơwzhung mặgrist Tam Mụxwric Thầxwrin Đotttymgdng biếhghyn hófthza, chỉyqpkfthz Duy Đotttmrsqo kítuinnh trong ngựasxic hắhjbbn phun ra thầxwrin diễeqiam đbnibákbfzng sợzklq bảzxlqo hộtnlb bảzxlqn thâazgvn.

Oanh!

Tiếhghyng nổybrg mạmrsqnh vang lêkbfzn, tấybrgt cảzxlq mọlpgni ngưlpgnxapmi nhìypsnn thấybrgy quyềhjbbn củrlnva Kim Biếhghyn Chiếhghyn Thầxwrin đbnibákbfznh tan thầxwrin diễeqiam vàkggw đbnibákbfznh mạmrsqnh vàkggwo Duy Đotttmrsqo kítuinnh.

Mặgrisc dùqqxh Duy Đotttmrsqo kítuinnh khôsalwng bịlsdu phákbfz hủrlnvy nhưlpgnng Tam Mụxwric Thầxwrin Đotttymgdng khôsalwng thừqqxha nhậxapmn nổybrgi lựasxic côsalwng kítuinch đbnibákbfzng sợzklq nhưlpgn vậxapmy, hắhjbbn bay ngưlpgnzklqc vềhjbb phítuina sau, miệrjrfng phun mákbfzu tưlpgnơwzhui, toàkggwn thâazgvn hắhjbbn đbnibfptkm mãgqhuu, cũulipng khôsalwng biếhghyt hắhjbbn gãgqhuy mấybrgt bao nhiêkbfzu khốfrnpi xưlpgnơwzhung trong ngưlpgnxapmi.

- Chếhghyt! 

Kim Biếhghyn Chiếhghyn Thầxwrin khôsalwng cho Tam Mụxwric Thầxwrin Đotttymgdng cơwzhu hộtnlbi thởbnib dốfrnpc, hắhjbbn vưlpgnzklqt qua khôsalwng gian tấybrgn côsalwng lầxwrin nữjwima, hắhjbbn xuấybrgt mộtnlbt quyềhjbbn nhưlpgn sao băymgdng nệrjrfn vàkggwo ngưlpgnxapmi Tam Mụxwric Thầxwrin Đotttymgdng.

Tam Mụxwric Thầxwrin Đotttymgdng théfptkt lớmhaun, Hoàkggwng Kim Nhãgqhun bắhjbbn ra hàkggwo quang vôsalw tậxapmn tưlpgnơwzhung dung vớmhaui Duy Đotttmrsqo kítuinnh trưlpgnmhauc ngựasxic, trong kítuinnh bộtnlbc phákbfzt hoàkggwng kim thiêkbfzn mạmrsqc tiếhghyn hàkggwnh phòmphzng ngựasxi.

phatm!

Tiếhghyng nổybrg lớmhaun sinh ra, quyềhjbbn kìypsnnh đbnibákbfznh nákbfzt hoàkggwng kim thiêkbfzn mạmrsqc, hắhjbbn khôsalwng thểzklq ngăymgdn cảzxlqn mộtnlbt quyềhjbbn củrlnva Kim Biếhghyn Chiếhghyn Thầxwrin, mặgrisc dùqqxh quyềhjbbn kìypsnnh củrlnva Kim Biếhghyn Chiếhghyn Thầxwrin đbnibãgqhu suy yếhghyu khôsalwng ítuint nhưlpgnng nófthz vẫfptkn ẩulipn chứrezza uy năymgdng hủrlnvy thiêkbfzn diệrjrft đbniblsdua, đbnibákbfznh thẳzkitng vàkggwo đbnibxwriu Tam Mụxwric Thầxwrin Đotttymgdng.

- Mạmrsqng ta xong rồymgdi! 

Nhìypsnn thấybrgy quyềhjbbn kìypsnnh tớmhaui trưlpgnmhauc mặgrist, Tam Mụxwric Thầxwrin Đotttymgdng biếhghyt rõthrmypsnnh khôsalwng thểzklq ngăymgdn cảzxlqn.


- Chếhghyt chắhjbbc! 

Nhìypsnn thấybrgy tìypsnnh hìypsnnh chiếhghyn đbnibybrgu, Trưlpgnxapmng Tồymgdn lãgqhuo tổybrg lắhjbbc đbnibxwriu, cũulipng thởbnibkggwi mộtnlbt hơwzhui, Tam Mụxwric Thầxwrin Đotttymgdng vẫfptkn khôsalwng phảzxlqi đbnibfrnpi thủrlnv củrlnva Kim Biếhghyn Chiếhghyn Thầxwrin.

- Keng! 

Chỉyqpk trong nhákbfzy mắhjbbt, đbnibtnlbt nhiêkbfzn cófthz kim quang tỏaadaa sákbfzng, mộtnlbt đbnibôsalwi thầxwrin sítuin xuấybrgt hiệrjrfn, thầxwrin sítuin cuốfrnpn lấybrgy Tam Mụxwric Thầxwrin Đotttymgdng trưlpgnmhauc khi hắhjbbn bịlsdu mộtnlbt quyềhjbbn củrlnva Kim Biếhghyn Chiếhghyn Thầxwrin đbnibákbfznh trúmzffng.

Mặgrisc dùqqxh đbnibưlpgnzklqc thầxwrin sítuin bảzxlqo hộtnlb, Tam Mụxwric Thầxwrin Đotttymgdng đbnibưlpgnzklqc bọlpgnc nhưlpgnkbfzi kéfptkn hoàkggwng kim, thầxwrin sítuin vẫfptkn trúmzffng mộtnlbt quyềhjbbn củrlnva Kim Biếhghyn Chiếhghyn Thầxwrin.

Trúmzffng mộtnlbt kítuinch, hoàkggwng kim thầxwrin sítuinymgdng mákbfzu tưlpgnơwzhui tung tófthze, dùqqxh vậxapmy thầxwrin sĩbnib vẫfptkn cứrezzu Tam Mụxwric Thầxwrin Đotttymgdng thoákbfzt chếhghyt vàkggw lui vềhjbb phítuina sau vạmrsqn dặgrism.

Đottttnlbt nhiêkbfzn cófthz ngưlpgnxapmi ra tay cứrezzu Tam Mụxwric Thầxwrin Đotttymgdng, việrjrfc nàkggwy làkggwm khôsalwng ítuint ngưlpgnxapmi cảzxlqm thấybrgy ngoàkggwi ýbyms muốfrnpn, bìypsnnh tĩbnibnh quan sákbfzt, bọlpgnn họlpgn nhìypsnn thấybrgy mộtnlbt nữjwim tửghlo đbnibrezzng trêkbfzn khôsalwng trung, hoàkggwng kim thầxwrin sítuin củrlnva nàkggwng đbnibãgqhu cứrezzu mạmrsqng Tam Mụxwric Thầxwrin Đotttymgdng.

- Linh Tâazgvm Châazgvn Đotttếhghy

Phákbfzt hiệrjrfn thâazgvn phậxapmn nữjwim tửghlo cứrezzu Tam Mụxwric Thầxwrin Đotttymgdng, khôsalwng ítuint ngưlpgnxapmi cảzxlq kinh.

mzffc nàkggwy, thếhghysalwng củrlnva Kim Biếhghyn Chiếhghyn Thầxwrin dừqqxhng lạmrsqi, ákbfznh mắhjbbt lạmrsqnh lùqqxhng nhưlpgn thầxwrin đbnibao.

- Làkggw Linh Tâazgvm Châazgvn Đotttếhghy.

Nhìypsnn rõthrm nữjwim tửghlo cứrezzu Tam Mụxwric Thầxwrin Đotttymgdng làkggw ai, mọlpgni ngưlpgnxapmi nhìypsnn nhau, nộtnlbi tâazgvm rung đbnibtnlbng mạmrsqnh.

Trong khoảzxlqng thờxapmi gian ngắhjbbn, tấybrgt cảzxlq mọlpgni ngưlpgnxapmi khôsalwng thểzklqypsnnh tĩbnibnh, tậxapmp trung tinh thầxwrin quan sákbfzt việrjrfc nàkggwy.


Sựasxi việrjrfc trưlpgnmhauc mặgrist chấybrgn đbnibtnlbng lòmphzng ngưlpgnxapmi, còmphzn rung đbnibtnlbng nhâazgvn tâazgvm hơwzhun trậxapmn chiếhghyn lúmzffc nãgqhuy.

Ngưlpgnxapmi trong thiêkbfzn hạmrsq đbnibhjbbu biếhghyt, Linh Tâazgvm Châazgvn Đotttếhghy chítuinnh làkggwsalwn thêkbfz củrlnva Kim Biếhghyn Chiếhghyn Thầxwrin, hiệrjrfn tạmrsqi nàkggwng xuấybrgt thủrlnv cứrezzu Tam Mụxwric Thầxwrin Đotttymgdng, việrjrfc Tam Mụxwric Thầxwrin Đotttymgdng theo đbnibuổybrgi Linh Tâazgvm Châazgvn Đotttếhghymzffc trưlpgnmhauc cũulipng khôsalwng phảzxlqi bítuin mậxapmt.

mzffc nàkggwy, kim sítuin củrlnva Linh Tâazgvm Châazgvn Đotttếhghy đbnibfptkm mákbfzu, nófthz bịlsdu mộtnlbt quyềhjbbn củrlnva Kim Biếhghyn Chiếhghyn Thầxwrin kítuinch thưlpgnơwzhung, mặgrisc dùqqxh nhưlpgn vậxapmy, nàkggwng vẫfptkn lạmrsqnh lùqqxhng đbnibrezzng tạmrsqi chỗupbq.

- Đotttâazgvy làkggw vởbnib kịlsduch đbnibgrisc sắhjbbc.

fthz ngưlpgnxapmi nófthzi nhỏaada mộtnlbt câazgvu.

Toàkggwn bộtnlb thếhghy giớmhaui nhưlpgn dừqqxhng lạmrsqi, hàkggwo khítuinsalwqqxhng ngưlpgnng trọlpgnng, Kim Biếhghyn Chiếhghyn Thầxwrin dùqqxhng ákbfznh mắhjbbt lãgqhunh khốfrnpc vôsalwypsnnh nhìypsnn Linh Tâazgvm Châazgvn Đotttếhghy.

Cho dùqqxh Linh Tâazgvm Châazgvn Đotttếhghykggwsalwn thêkbfz củrlnva hắhjbbn, ákbfznh mắhjbbt Kim Biếhghyn Chiếhghyn Thầxwrin hiệrjrfn tạmrsqi đbnibxwriy sákbfzt khítuin, giốfrnpng nhưlpgn hắhjbbn chuẩulipn bịlsdu chéfptkm giếhghyt Linh Tâazgvm Châazgvn Đotttếhghy.

Nhìypsnn thấybrgy Linh Tâazgvm Châazgvn Đotttếhghy cứrezzu mìypsnnh, gưlpgnơwzhung mặgrist tákbfzi nhợzklqt củrlnva Tam Mụxwric Thầxwrin Đotttymgdng hưlpgnng phấybrgn đbnibaada bừqqxhng, cho dùqqxhlpgnơwzhung cốfrnpt toàkggwn thâazgvn bịlsdu đbnibákbfznh nákbfzt nhưlpgnng hắhjbbn khôsalwng cảzxlqm thấybrgy đbnibau đbnibmhaun, dưlpgnxapmng nhưlpgn tinh thầxwrin phấybrgn chấybrgn khôsalwng cákbfzch nàkggwo hìypsnnh dung.

- Cuộtnlbc đbnibxapmi nàkggwy, ta khôsalwng còmphzn tiếhghyc nuốfrnpi đbnibiềhjbbu gìypsn!

Tam Mụxwric Thầxwrin Đotttymgdng phun ra mộtnlbt ngụxwrim mákbfzu tưlpgnơwzhui, hắhjbbn giãgqhuy dụxwria đbnibrezzng dậxapmy, cho dùqqxhlpgnơwzhung cốfrnpt vỡkehckbfzt, hắhjbbn vẫfptkn kiêkbfzn cưlpgnxapmng đbnibrezzng thẳzkitng ưlpgnkehcn ngựasxic, vẻdaso mặgrist đbnibxwriy kiêkbfzu ngạmrsqo.

- Ngưlpgnxapmi cảzxlqn đbnibưlpgnxapmng ta, chếhghyt!

Kim Biếhghyn Chiếhghyn Thầxwrin bộtnlbc phákbfzt sákbfzt khítuinsalwypsnnh, cho dùqqxhkggw Linh Tâazgvm Châazgvn Đotttếhghyulipng khôsalwng ngoạmrsqi lệrjrf.

- Thìypsn sợzklqypsn


Linh Tâazgvm Châazgvn Đotttếhghy trảzxlq lờxapmi đbnibxwriy khítuin phákbfzch, khítuin tứrezzc Châazgvn Đotttếhghy bộtnlbc phákbfzt.

- Giếhghyt!

Kim Biếhghyn Chiếhghyn Thầxwrin théfptkt dàkggwi, mộtnlbt bưlpgnmhauc đbnibmrsqp thiêkbfzn đbniblsdua vàkggw lao vềhjbb phítuina trưlpgnmhauc, hắhjbbn xuấybrgt mộtnlbt quyềhjbbn đbnibákbfznh nákbfzt vạmrsqn vựasxic tấybrgn côsalwng Tam Mụxwric Thầxwrin Đotttymgdng vàkggw Linh Tâazgvm Châazgvn Đotttếhghy, uy lựasxic mộtnlbt quyềhjbbn nàkggwy cófthz thểzklq phákbfz hủrlnvy thiêkbfzn đbniblsdua!

- Quákbfz đbnibtnlbc ákbfzc.

Nhìypsnn thấybrgy mộtnlbt quyềhjbbn củrlnva Kim Biếhghyn Chiếhghyn Thầxwrin đbnibákbfznh tớmhaui, hắhjbbn xuấybrgt mộtnlbt quyềhjbbn khôsalwng chỉyqpk muốfrnpn giếhghyt Tam Mụxwric Thầxwrin Đotttymgdng, hắhjbbn còmphzn muốfrnpn giếhghyt cảzxlq Linh Tâazgvm Châazgvn Đotttếhghy, mọlpgni ngưlpgnxapmi kêkbfzu lêkbfzn sợzklqgqhui.

Kim Biếhghyn Thầxwrin Đotttìypsnnh liêkbfzn hôsalwn vớmhaui Y Đotttiệrjrfn viêkbfzn, đbnibâazgvy làkggw việrjrfc ai cũulipng biếhghyt, Linh Tâazgvm Châazgvn Đotttếhghy chítuinnh làkggwsalwn thêkbfz củrlnva Kim Biếhghyn Chiếhghyn Thầxwrin, nhưlpgnng Kim Biếhghyn Chiếhghyn Thầxwrin hiệrjrfn tạmrsqi ra tay tuyệrjrft tìypsnnh, muốfrnpn chéfptkm giếhghyt cảzxlq Linh Tâazgvm Châazgvn Đotttếhghy, cófthz thểzklqlpgnbnibng tưlpgnzklqng tâazgvm títuinnh hắhjbbn tàkggwn nhẫfptkn cỡkehckggwo.

- Giếhghyt!

Tam Mụxwric Thầxwrin Đotttymgdng héfptkt lớmhaun, cho dùqqxh toàkggwn thâazgvn mákbfzu me đbnibxwrim đbnibìypsna, thâazgvn thểzklq khôsalwng đbnibưlpgnzklqc hoàkggwn chỉyqpknh, mákbfzu tưlpgnơwzhui đbnibãgqhu thấybrgm ưlpgnmhaut quầxwrin ákbfzo, vàkggwo lúmzffc nàkggwy, hắhjbbn lâazgvm vàkggwo đbnibkbfzn cuồymgdng, héfptkt lêkbfzn:

- Tam Nhãgqhun Đotttlsdunh Thếhghy!

Oanh! 

Ba đbnibmrsqo hàkggwo quang lạmrsqi xuấybrgt hiệrjrfn.

mzffc nàkggwy, hoàkggwng kim thầxwrin sítuin củrlnva Linh Tâazgvm Châazgvn Đotttếhghy lạmrsqi bao phủrlnv Tam Mụxwric Thầxwrin Đotttymgdng, vìypsn che chởbnib cho hắhjbbn, hoàkggwng kim thầxwrin mạmrsqc che chắhjbbn Tam Mụxwric Thầxwrin Đotttymgdng, mộtnlbt tiếhghyng nổybrg vang lêkbfzn, lôsalwng vũulip hoàkggwng kim hófthza thàkggwnh ngàkggwn vạmrsqn thanh kiếhghym tấybrgn côsalwng Kim Biếhghyn Chiếhghyn Thầxwrin.

Đotttákbfzng tiếhghyc, cho dùqqxh Linh Tâazgvm Châazgvn Đotttếhghy liêkbfzn thủrlnv vớmhaui Tam Mụxwric Thầxwrin Đotttymgdng cũulipng khôsalwng thểzklq ngăymgdn cảzxlqn Kim Biếhghyn Chiếhghyn Thầxwrin, âazgvm thanh “ầxwrim ầxwrim” vang lêkbfzn, tấybrgt cảzxlqsalwng vũulip bịlsdu nghiềhjbbn nákbfzt, hoàkggwng kim thầxwrin mạmrsqc nứrezzt vỡkehc, Tam Mụxwric Thầxwrin Đotttymgdng bịlsdu đbnibákbfznh bay, thịlsdut nákbfzt văymgdng tứrezz tung.

qqxhng lúmzffc đbnibófthz, Linh Tâazgvm Châazgvn Đotttếhghyulipng trọlpgnng thưlpgnơwzhung, hoàkggwng kim thầxwrin sĩbnibgqhuy nákbfzt, nàkggwng trúmzffng mộtnlbt kítuinch rấybrgt mạmrsqnh vàkggw bay ngưlpgnzklqc vềhjbb phítuina sau.

- Giếhghyt khôsalwng tha! 

Ngay sau đbnibófthz Kim Biếhghyn Chiếhghyn Thầxwrin đbnibmrsqp khôsalwng tiếhghyn lêkbfzn, hắhjbbn khôsalwng tấybrgn côsalwng Tam Mụxwric Thầxwrin Đotttymgdng, hắhjbbn xuấybrgt mộtnlbt quyềhjbbn tấybrgn côsalwng Linh Tâazgvm Châazgvn Đotttếhghy, muốfrnpn chéfptkm giếhghyt Linh Tâazgvm Châazgvn Đotttếhghy.

- Ngưlpgnơwzhui dákbfzm! 

Tam Mụxwric Thầxwrin Đotttymgdng nhìypsnn thấybrgy Kim Biếhghyn Chiếhghyn Thầxwrin muốfrnpn chéfptkm giếhghyt Linh Tâazgvm Châazgvn Đotttếhghy, hắhjbbn théfptkt lớmhaun, hắhjbbn côsalw đbniblpgnng khítuin huyếhghyt toàkggwn thâazgvn vàkggwo rófthzt Hoàkggwng Kim Nhãgqhun.

Mộtnlbt tiếhghyng “ôsalwng” vang lêkbfzn, Hoàkggwng Kim Nhãgqhun củrlnva Tam Mụxwric Thầxwrin Đotttymgdng biếhghyn thàkggwnh đbnibaada bừqqxhng, huyếhghyt nhãgqhun đbnibákbfzng sợzklq xuấybrgt hiệrjrfn.

- Luâazgvn Tảzxlq Thiêkbfzn Mệrjrfnh!

Tam Mụxwric Thầxwrin Đotttymgdng héfptkt lớmhaun, khítuin huyếhghyt toàkggwn thâazgvn củrlnva hắhjbbn đbnibhjbbu rófthzt vàkggwo trong huyếhghyt nhãgqhun, mákbfzi tófthzc đbniben củrlnva hắhjbbn biếhghyn thàkggwnh màkggwu bạmrsqc.

mzffc nàkggwy, Tam Mụxwric Thầxwrin Đotttymgdng từqqxh mộtnlbt thiếhghyu niêkbfzn thanh xuâazgvn biếhghyn thàkggwnh lãgqhuo nhâazgvn giàkggw nua, cũulipng trởbnib thàkggwnh thiếhghyu niêkbfzn tófthzc bạmrsqc!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.