Đế Bá

Chương 4440 : Đại Chiến Hàng Lâm

    trước sau   
Ưxkflgnoyc hẹkzvyn mưwpmyrytmi ngàysqhy, khôysqhng dàysqhi khôysqhng ngắvwkmn, mưwpmyrytmi ngàysqhy trôysqhi qua thậgtobt nhanh.

Thờrytmi gian ưwpmygnoyc hẹkzvyn đtzlfãeoez đtzlfếvlftn, Lýltii Thấxkflt Dạbfxwysqh nhâegsin vậgtobt chíftbinh còktypn chưwpmya tớgnoyi, nhữauveng ngưwpmyrytmi kháyvnmc cũqesqng sớgnoym cóvlft mặgnaht.

Thậgtobm chíftbiyvnmch đtzlfóvlftysqhi ngàysqhy đtzlfãeoezvlft ngưwpmyrytmi chiếvlftm cứqesq vịowcx tríftbi tốmscxt, lúufljc chờrytm đtzlfyvnmi ưwpmygnoyc hẹkzvyn mưwpmyrytmi ngàysqhy diễipdbn ra, nơfikli nàysqhy đtzlfãeoezvlft ngưwpmyrytmi đtzlfqesqng trêfldhn bầeozru trờrytmi, cũqesqng cóvlft ngưwpmyrytmi chiếvlftm cứqesq ngọahddn núuflji cao nhấxkflt, càysqhng cóvlft nhiềjolku Trưwpmyrytmng Tồyhejn dựdxncng thiêfldhn kíftbinh cho vãeoezn bốmscxi quan sáyvnmt...

ufljc thờrytmi gian ưwpmygnoyc hẹkzvyn mưwpmyrytmi ngàysqhy chưwpmya đtzlfếvlftn nhưwpmyng Cựdxnc Vẫxjpjn vôysqhidjbng náyvnmo nhiệrytmt, khôysqhng biếvlftt cóvlft bao nhiêfldhu tu sĩeozr từyhej xa xôysqhi chạbfxwy tớgnoyi, thậgtobm chíftbivlft đtzlfbfxwo thốmscxng vôysqhidjbng cưwpmyrytmng đtzlfbfxwi mởpuiv đtzlfbfxwo môysqhn, cũqesqng dẫxjpjn theo nhiềjolku đtzlfrytm tửysqh tiếvlftn vàysqho Cựdxnc Vẫxjpjn.

idjb sao, đtzlfmscxi vớgnoyi tu sĩeozr thiêfldhn hạbfxwysqhvlfti, đtzlfâegsiy làysqh mộeozrt thịowcxnh hộeozri khóvlft gặgnahp, cũqesqng làysqh Châegsin Đjcvbếvlftwpmyrytmng đtzlfbfxwi nhấxkflt quyếvlftt đtzlfxkflu, khôysqhng ai muốmscxn bỏviyx qua.

Quyếvlftt chiếvlftn cưwpmyrytmng đtzlfbfxwi nhưwpmy thếvlft, cóvlft thểudmevlfti, rấxkflt íftbit gặgnahp trong mỗwlwci thờrytmi đtzlfbfxwi, đtzlfmscxi vớgnoyi tu sĩeozrvlft thựdxncc lựdxncc cao thâegsim, bọahddn họahdd sẽdxnc khôysqhng bỏviyx qua đtzlfbfxwi chiếvlftn vạbfxwn năeoezm khóvlft gặgnahp nàysqhy.


Chíftbinh bởpuivi vìsbyv thịowcxnh hộeozri nàysqhy, thanh danh đtzlfrytm nhấxkflt hung nhâegsin cũqesqng truyềjolkn khắvwkmp Tiêfldhn Thốmscxng giớgnoyi, cóvlft thểudmevlfti, cho đtzlfếvlftn ngàysqhy nay, trong Tiêfldhn Thốmscxng giớgnoyi hôysqhm nay khôysqhng ai khôysqhng biếvlftt đtzlfbfxwi danh đtzlfrytm nhấxkflt hung nhâegsin.

Mọahddi ngưwpmyrytmi đtzlfjolku biếvlftt, đtzlfrytm nhấxkflt hung nhâegsin đtzlfyhej đtzlfếvlft trảahddm thầeozrn, hung mãeoeznh tuyệrytmt luâegsin, hôysqhm nay lạbfxwi muốmscxn đtzlfeozrc chiếvlftn Minh Vưwpmyơfiklng Phậgtobt, Kim Biếvlftn Chiếvlftn Thầeozrn, Vâegsin Phong ngũqesq hữauveu.

Cho nêfldhn, đtzlfbfxwi chiếvlftn còktypn chưwpmya bắvwkmt đtzlfeozru đtzlfãeoez nghe đtzlfưwpmyyvnmc hàysqhnh đtzlfeozrng vĩeozr đtzlfbfxwi nhưwpmy thếvlft, cáyvnmc cưwpmyrytmng giảahddysqh thiêfldhn tàysqhi trong Tiêfldhn Thốmscxng giớgnoyi đtzlfjolku tháyvnmn phụlpacc, cảahddm kháyvnmi nóvlfti:

- Trong thếvlft gian, trừyhej Thủwpmyy tổipdb ra, còktypn ai dáyvnmm mộeozrt mìsbyvnh đtzlfeozrc chiếvlftn bảahddy thếvlft hệrytmysqh đtzlfowcxch, đtzlfrytm nhấxkflt hung nhâegsin thậgtobt hung tàysqhn, chỉsbyv sợyvnm hắvwkmn làysqh đtzlfrytm nhấxkflt nhâegsin dưwpmygnoyi Kim Quang thưwpmyyvnmng sưwpmyysqh Lan Thưwpmyysqhi Tháyvnmnh.

- Đjcvbúufljng làysqh rấxkflt hung hãeoezn, tuổipdbi trẻafme thậgtobt tốmscxt, cho dùidjb đtzlfowcxch nhâegsin nhưwpmyvlfti nhưwpmy hổipdbqesqng khôysqhng sợyvnmeoezi chúufljt nàysqho.

Ngay cảahddwpmyrytmng giảahdd thếvlft hệrytm trưwpmygnoyc cũqesqng bộeozri phụlpacc.

Ngưwpmyrytmi trong thiêfldhn hạbfxw đtzlfjolku biếvlftt, Minh Vưwpmyơfiklng Phậgtobt cóvlft phậgtobt hiệrytmu vôysqh biêfldhn, Kim Biếvlftn Chiếvlftn Thầeozrn hiếvlftu chiếvlftn vôysqh đtzlfowcxch, Vu Vâegsin Phong ngũqesq hữauveu cựdxncc kỳzgyl mạbfxwnh mẽdxnc, trừyhej Kim Quang thưwpmyyvnmng sưwpmyysqh Lan Thưwpmyysqhi Tháyvnmnh, trong thếvlft gian còktypn ai dáyvnmm đtzlfeozrc chiếvlftn bảahddy thếvlft hệrytmysqh đtzlfowcxch nhưwpmy thếvlft.

ysqhm nay, đtzlfrytm nhấxkflt hung nhâegsin dáyvnmm đtzlfeozrc chiếvlftn bảahddy ngưwpmyrytmi nàysqhy, hắvwkmn cóvlftqesqng khíftbiysqh tựdxnc tin lớgnoyn thếvlftysqho?

- Cứqesqng quáyvnm dễipdbeoezy.

qesqng cóvlft đtzlfbfxwi nhâegsin vậgtobt thếvlft hệrytm trưwpmygnoyc khôysqhng xem trọahddng Lýltii Thấxkflt Dạbfxw, lắvwkmc đtzlfeozru, nóvlfti:

- Quáyvnm mứqesqc hung hăeoezng càn quâegsíy cũqesqng khôysqhng tốmscxt, đtzlfeozrc chiếvlftn bảahddy thếvlft hệrytmysqh đtzlfowcxch, cho dùidjb đtzlfrytm nhấxkflt hung nhâegsin mạbfxwnh hơfikln nữauvea cũqesqng ăeoezn thiệrytmt thòktypi, chỉsbyv cầeozrn khôysqhng cẩwlwcn thậgtobn sẽdxncfikli vàysqho kếvlftt cụlpacc thâegsin tửysqh đtzlfbfxwo tiêfldhu.

- Đjcvbúufljng thếvlft, từyhej khi đtzlfrytm nhấxkflt hung nhâegsin xuấxkflt đtzlfbfxwo đtzlfếvlftn nay luôysqhn báyvnmch chiếvlftn báyvnmch thắvwkmng, cóvlft thểudmevlfti tiềjolkn đtzlfyhejysqhwpmyyvnmng, trởpuiv thàysqhnh Thủwpmyy tổipdbqesqng khôysqhng nóvlfti chơfikli, hắvwkmn quáyvnm mứqesqc hiếvlftu thắvwkmng, sẽdxnc dẫxjpjn tớgnoyi tai họahdda ngậgtobp đtzlfeozru cho hắvwkmn. Sao khôysqhng nhịowcxn mộeozrt lúufljc, sau khi lôysqhng cáyvnmnh đtzlfeozry đtzlfwpmy, táyvnmi chiếvlftn cũqesqng khôysqhng muộeozrn.

vlfteoezo tổipdb cho rằebxkng Lýltii Thấxkflt Dạbfxwvlftng vộeozri, dùidjb sao, hiệrytmn tạbfxwi đtzlfeozrc chiếvlftn bảahddy thếvlft hệrytmysqh đtzlfowcxch làysqh quáyvnm mứqesqc tựdxnc tin, quáyvnm mứqesqc mùidjb quáyvnmng, mộeozrt khi chiếvlftn bạbfxwi sẽdxnc chôysqhn vùidjbi tiềjolkn đtzlfyhej cảahdd đtzlfrytmi.


- Khôysqhng biếvlftt trờrytmi cao đtzlfxkflt rộeozrng, cũqesqng dáyvnmm đtzlfeozrc chiếvlftn đtzlfáyvnmm ngưwpmyrytmi Kim Biếvlftn Chiếvlftn Thầeozrn, tựdxncsbyvm đtzlfưwpmyrytmng chếvlftt, ha ha, chỉsbyv sợyvnm hắvwkmn còktypn khôysqhng biếvlftt Kim Biếvlftn Chiếvlftn Thầeozrn cưwpmyrytmng đtzlfbfxwi cỡpfltysqho, hung tàysqhn cỡpfltysqho. Kim Biếvlftn Chiếvlftn Thầeozrn làysqh ngưwpmyrytmi thâegsin kinh báyvnmch chiếvlftn, huyếvlftt chiếvlftn báyvnmt hoang, khôysqhng gìsbyv cảahddn nổipdbi. Đjcvbrytm nhấxkflt hung nhâegsin trảahddi qua chiếvlftn đtzlfxkflu, so sáyvnmnh vớgnoyi Kim Biếvlftn Chiếvlftn Thầeozrn cũqesqng chỉsbyvysqh mộeozrt bữauvea ăeoezn sáyvnmng màysqh thôysqhi.

vlft ngưwpmyrytmi kếvlftt thùidjbyvnmn vớgnoyi Lýltii Thấxkflt Dạbfxw, nghe tin Lýltii Thấxkflt Dạbfxw muốmscxn đtzlfeozrc chiếvlftn Kim Biếvlftn Chiếvlftn Thầeozrn, bọahddn họahddwpmyrytmi hảahddfldh, chờrytm mong có thêfldh̉ nhìsbyvn thấxkfly cảahddnh Kim Biếvlftn Chiếvlftn Thầeozrn giếvlftt Lýltii Thấxkflt Dạbfxw.

Kim Biếvlftn Chiếvlftn Thầeozrn vang danh thiêfldhn hạbfxw, hắvwkmn đtzlfưwpmyyvnmc nhiềjolku ngưwpmyrytmi sùidjbng báyvnmi, vừyheja nghe thấxkfly Lýltii Thấxkflt Dạbfxw muốmscxn đtzlfeozrc chiếvlftn Kim Biếvlftn Chiếvlftn Thầeozrn liềjolkn tứqesqc giậgtobn, khinh thưwpmyrytmng nóvlfti:

- Cáyvnmi gìsbyv đtzlfrytm nhấxkflt hung nhâegsin, làysqh hắvwkmn nóvlfti khoáyvnmc màysqh thôysqhi, dáyvnmm đtzlfmscxi đtzlfowcxch vớgnoyi Kim Biếvlftn Chiếvlftn Thầeozrn, hắvwkmc, lúufljc sắvwkmp chếvlftt, tiếvlftng kêfldhu thảahddm thiếvlftt củwpmya hắvwkmn sẽdxnc vang vọahddng toàysqhn bộeozr thiêfldhn đtzlfowcxa, đtzlfếvlftn lúufljc đtzlfóvlft, hắvwkmn sẽdxnc hốmscxi hậgtobn khi đtzlfmscxi đtzlfowcxch vớgnoyi Kim Biếvlftn Chiếvlftn Thầeozrn.

Đjcvbbfxwi chiếvlftn chưwpmya bắvwkmt đtzlfeozru, cáyvnmc loạbfxwi nghịowcx luậgtobn đtzlfãeoez truyềjolkn báyvnm huyêfldhn náyvnmo xôysqhn xao, cóvlft ngưwpmyrytmi cảahddm thấxkfly đtzlfrytm nhấxkflt hung nhâegsin sắvwkmc bénpxdn khôysqhng thểudme đtzlfpflt, tấxkflt thắvwkmng, càysqhng cóvlft nhiềjolku ngưwpmyrytmi cho rằebxkng Kim Biếvlftn Chiếvlftn Thầeozrn cóvlft nộeozri tìsbyvnh phong phúuflj, Lýltii Thấxkflt Dạbfxw đtzlfmscxi đtzlfowcxch vớgnoyi bọahddn họahddysqhysqhnh đtzlfeozrng khôysqhng sáyvnmng suốmscxt.

Vềjolk phầeozrn Lýltii Thấxkflt Dạbfxwysqh nhâegsin vậgtobt chíftbinh củwpmya lầeozrn chiếvlftn đtzlfxkflu nàysqhy, hắvwkmn vẫxjpjn khôysqhng lộeozr diệrytmn, dưwpmyrytmng nhưwpmy hắvwkmn đtzlfãeoez biếvlftn mấxkflt khôysqhng còktypn tung tíftbich.

Kim Biếvlftn Chiếvlftn Thầeozrn vẫxjpjn ởpuiv vịowcx tríftbi cắvwkmm Tháyvnmnh Kiếvlftm, hơfikln nữauvea Tháyvnmnh Kiếvlftm đtzlfang ởpuivfldhn cạbfxwnh hắvwkmn.

Kim Biếvlftn Chiếvlftn Thầeozrn ngồyheji ngay ngắvwkmn tạbfxwi chỗwlwc, hắvwkmn giốmscxng nhưwpmy chiếvlftn thầeozrn, chiếvlftn ýltiiegsing cao, ởpuivfikli rấxkflt xa cũqesqng cóvlft thểudme cảahddm nhậgtobn đtzlfưwpmyyvnmc chiếvlftn ýltii củwpmya hắvwkmn, bấxkflt kểudmeysqh ai khi bưwpmygnoyc vàysqho lĩeozrnh vựdxncc nàysqhy đtzlfjolku bịowcx chiếvlftn ýltii củwpmya hắvwkmn côysqhng kíftbich, giốmscxng nhưwpmyvlft mộeozrt câegsiy búuflja lớgnoyn nệrytmn vàysqho đtzlfeozru.

Ngưwpmyrytmi cóvlft đtzlfbfxwo hạbfxwnh thấxkflp sẽdxnc bịowcxegsiy búuflja nệrytmn náyvnmt óvlftc, ngưwpmyrytmi đtzlfbfxwo hạbfxwnh cao sẽdxnc bịowcx chiếvlftn ýltiiysqhm choáyvnmng váyvnmng mấxkflt tậgtobp trung.

Cho nêfldhn, lúufljc chiếvlftn ýltii củwpmya Kim Biếvlftn Chiếvlftn Thầeozrn bao phủwpmy thiêfldhn đtzlfowcxa, rấxkflt nhiềjolku tu sĩeozrwpmyrytmng giảahdd khôysqhng dáyvnmm tớgnoyi gầeozrn, chỉsbyvvlft thểudme đtzlfqesqng quan sáyvnmt từyhej xa, rấxkflt nhiềjolku ngưwpmyrytmi khôysqhng dáyvnmm thừyheja nhậgtobn chiếvlftn ýltiiysqhn bạbfxwo củwpmya hắvwkmn.

- Quáyvnm mạbfxwnh!

Bấxkflt kểudmeysqh ai, bọahddn họahdd đtzlfqesqng từyhej xa cảahddm nhậgtobn đtzlfưwpmyyvnmc chiếvlftn ýltii củwpmya Kim Biếvlftn Chiếvlftn Thầeozrn đtzlfjolku sợyvnmeoezi run rẩwlwcy, lúufljc nàysqhy, Kim Biếvlftn Chiếvlftn Thầeozrn giốmscxng nhưwpmy hung thúuflj thoáyvnmt ra khỏviyxi lồyhejng giam, cóvlft thểudme ăeoezn ngưwpmyrytmi bấxkflt cứqesqufljc nàysqho.

- Quảahdd nhiêfldhn danh bấxkflt hưwpmy truyềjolkn.


Sau khi cảahddm nhậgtobn chiếvlftn ýltii bao phủwpmy, khôysqhng íftbit ngưwpmyrytmi kíftbinh sợyvnm.

Kim Biếvlftn Chiếvlftn Thầeozrn cóvlft thanh danh hiếvlftu chiếvlftn hung tàysqhn lan truyềjolkn thiêfldhn hạbfxw, sau khi tiếvlftp xúufljc vớgnoyi Kim Biếvlftn Chiếvlftn Thầeozrn mớgnoyi chíftbinh thứqesqc cảahddm nhậgtobn đtzlfưwpmyyvnmc sựdxnc đtzlfáyvnmng sợyvnm củwpmya hắvwkmn.

Kháyvnmc vớgnoyi Kim Biếvlftn Chiếvlftn Thầeozrn chiếvlftn ýltii ngậgtobp trờrytmi, Minh Vưwpmyơfiklng Phậgtobt khôysqhng giốmscxng, Minh Vưwpmyơfiklng Phậgtobt ngồyheji ngay ngắvwkmn trêfldhn mộeozrt ngọahddn núuflji.

Minh Vưwpmyơfiklng Phậgtobt khôysqhng thi triểudmen kim thâegsin vạbfxwn trưwpmyyvnmng, hắvwkmn hiệrytmn tạbfxwi chẳqwrxng kháyvnmc gìsbyv ngưwpmyrytmi bìsbyvnh thưwpmyrytmng, khoáyvnmc áyvnmo càysqh sa trêfldhn ngưwpmyrytmi, thâegsin thểudme ngồyheji lêfldhn mộeozrt đtzlfóvlfta kim liêfldhn.

Toàysqhn thâegsin hắvwkmn tỏviyxa ra phậgtobt ýltiiysqhu vàysqhng, chỉsbyvvlft đtzlfiềjolku phậgtobt ýltii củwpmya hắvwkmn khôysqhng bao phủwpmy thiêfldhn đtzlfowcxa, chỉsbyv bao phủwpmy phạbfxwm vi ba thưwpmygnoyc quanh ngưwpmyrytmi hắvwkmn.

Minh Vưwpmyơfiklng Phậgtobt ngồyheji tạbfxwi chỗwlwc, hắvwkmn nhắvwkmm mắvwkmt, hai tay hợyvnmp thàysqhnh chữauve thậgtobp giốmscxng nhưwpmy thầeozrn du tháyvnmi hưwpmy, hắvwkmn mặgnahc niệrytmm kinh Phậgtobt.

Cho dùidjb phậgtobt ýltiiysqhu vàysqhng củwpmya Minh Vưwpmyơfiklng Phậgtobt bao phủwpmy phạbfxwm vi ba thưwpmygnoyc nhưwpmyng lạbfxwi làysqhm cho mọahddi ngưwpmyrytmi cảahddm giáyvnmc thầeozrn tháyvnmnh khôysqhng thểudmeegsim phạbfxwm, nhữauveng ngưwpmyrytmi đtzlfqesqng quan sáyvnmt từyhej xa cảahddm giáyvnmc nộeozri tâegsim bìsbyvnh thảahddn.

Minh Vưwpmyơfiklng Phậgtobt cho ngưwpmyrytmi ta cảahddm giáyvnmc chúufljng sinh bìsbyvnh đtzlfqwrxng, lòktypng dạbfxw từyhej bi, thưwpmyơfiklng cảahddm thiêfldhn hạbfxw, ai nhìsbyvn thấxkfly hắvwkmn cũqesqng phảahddi tôysqhn kíftbinh.

Trêfldhn thựdxncc tếvlft tuổipdbi củwpmya Minh Vưwpmyơfiklng Phậgtobt cũqesqng khôysqhng lớgnoyn, tuy hắvwkmn sớgnoym vang danh thiêfldhn hạbfxw, thếvlft gian táyvnmn dưwpmyơfiklng hắvwkmn phổipdb đtzlfeozr chúufljng sinh, phậgtobt hiệrytmu vôysqh biêfldhn, nhưwpmyng hắvwkmn lạbfxwi khôysqhng phảahddi lãeoezo hòktypa thưwpmyyvnmng hiềjolkn hàysqhnh.

Tráyvnmi lạbfxwi, Minh Vưwpmyơfiklng Phậgtobt rấxkflt trẻafme, thậgtobm chíftbi rấxkflt anh tuấxkfln nhưwpmyng thờrytmi đtzlfiểudmem hắvwkmn ngồyheji tạbfxwi chỗwlwc, trêfldhn ngưwpmyrytmi sinh ra khíftbi chấxkflt phậgtobt hiệrytmu tinh thâegsim, cũqesqng làysqhm mọahddi ngưwpmyrytmi quêfldhn đtzlfi hắvwkmn trẻafme tuổipdbi, trong mắvwkmt mọahddi ngưwpmyrytmi, hắvwkmn đtzlfãeoezysqh cao tăeoezng đtzlfvwkmc đtzlfbfxwo, sâegsiu khôysqhng lưwpmyrytmng đtzlfưwpmyyvnmc.

qesqng khôysqhng tráyvnmch mọahddi ngưwpmyrytmi cóvlft cảahddm giáyvnmc nhưwpmy thếvlft, tuy Minh Vưwpmyơfiklng Phậgtobt trẻafme tuổipdbi nhưwpmyng hắvwkmn làysqh chủwpmy trìsbyveoezng Gia tựdxnc, lạbfxwi làysqheoeznh tụlpac Phậgtobt đtzlfbfxwo, hắvwkmn cóvlft phậgtobt hiệrytmu cao thâegsim, pháyvnmp tưwpmygnoyng tráyvnmng nghiêfldhm, rấxkflt nhiềjolku ngưwpmyrytmi nhìsbyvn cũqesqng sinh lòktypng tôysqhn kíftbinh.

- Minh Vưwpmyơfiklng Phậgtobt, khôysqhng hổipdbysqh ngưwpmyrytmi cóvlft thiêfldhn phúuflj cao nhấxkflt cáyvnmc đtzlfrytmi chủwpmy trìsbyveoezng Gia tựdxnc.

Nhìsbyvn thấxkfly pháyvnmp tưwpmygnoyng Minh Vưwpmyơfiklng Phậgtobt trang nghiêfldhm nhưwpmy Minh Vưwpmyơfiklng bấxkflt đtzlfeozrng, hắvwkmn tùidjby ýltii ngồyheji đtzlfóvlftqesqng cóvlft thểudme trấxkfln áyvnmp chưwpmy thiêfldhn, nhiềjolku ngưwpmyrytmi sinh ra cảahddm giáyvnmc thàysqhnh kíftbinh muốmscxn quy y.


Minh Vưwpmyơfiklng Phậgtobt, Kim Biếvlftn Chiếvlftn Thầeozrn đtzlfãeoezvlft mặgnaht, nhiềjolku ngưwpmyrytmi cảahddm thấxkfly híftbit thởpuiv khôysqhng thôysqhng, chờrytm đtzlfyvnmi đtzlfbfxwi chiếvlftn kinh thiêfldhn diễipdbn ra.

Đjcvbưwpmyơfiklng nhiêfldhn, cũqesqng cóvlft mộeozrt sốmscx ngưwpmyrytmi tìsbyvm kiếvlftm Vâegsin Phong ngũqesq hữauveu nhưwpmyng khôysqhng thấxkfly tung tíftbich bọahddn họahddpuiv đtzlfâegsiu, cóvlft ngưwpmyrytmi nhỏviyx giọahddng nóvlfti:

- Vâegsin Phong ngũqesq hữauveu ởpuiv đtzlfâegsiu?

- Chỉsbyv sợyvnm đtzlfếvlftn cuốmscxi cùidjbng.

qesqng cóvlft đtzlfbfxwi nhâegsin vậgtobt nóvlfti:

- Phảahddi biếvlftt, Quyểudmen Vâegsin Thầeozrn chíftbinh làysqhwpmyyvnm củwpmya Lan Thưwpmyysqhi Tháyvnmnh, đtzlfãeoez từyhejng chỉsbyv đtzlfiểudmem Lan Thưwpmyysqhi Tháyvnmnh.

- Họahddltii tựdxncsbyvm đtzlfưwpmyrytmng chếvlftt, dáyvnmm đtzlfmscxi đtzlfowcxch vớgnoyi Quyểudmen Vâegsin Thầeozrn, làysqhm thếvlftwpmyơfiklng đtzlfưwpmyơfiklng đtzlfvwkmc tộeozri vớgnoyi Lan Thưwpmyysqhi Tháyvnmnh nha? Cho dùidjb hắvwkmn thậgtobt sựdxnc chénpxdm Quyểudmen Vâegsin Thầeozrn, chỉsbyv sợyvnm Lan Thưwpmyysqhi Tháyvnmnh cũqesqng khôysqhng bỏviyx qua cho hắvwkmn.

vlft ngưwpmyrytmi thìsbyv thàysqho mộeozrt câegsiu.

Đjcvbmscxi vớgnoyi đtzlfiểudmem nàysqhy, rấxkflt nhiềjolku ngưwpmyrytmi đtzlfãeoez sớgnoym nghĩeozr tớgnoyi, Quyểudmen Vâegsin Thầeozrn làysqhwpmyyvnm củwpmya Lan Thưwpmyysqhi Tháyvnmnh, đtzlfãeoez từyhejng chỉsbyv đtzlfiểudmem Lan Thưwpmyysqhi Tháyvnmnh, chuyệrytmn nàysqhy thiêfldhn hạbfxw đtzlfjolku biếvlftt, hiệrytmn tạbfxwi đtzlfrytm nhấxkflt hung nhâegsin đtzlfmscxi đtzlfowcxch vớgnoyi Quyểudmen Vâegsin Thầeozrn, Lan Thưwpmyysqhi Tháyvnmnh cóvlft thểudme khôysqhng quan tâegsim sao?

- Ha ha, nóvlfti khôysqhng chừyhejng Lan Thưwpmyysqhi Tháyvnmnh đtzlfang ởpuiv gầeozrn đtzlfâegsiy đtzlfxkfly.

qesqng cóvlft ngưwpmyrytmi suy nghĩeozr lớgnoyn mậgtobt.

Vừyheja nghe nhưwpmy thếvlft, nộeozri tâegsim khôysqhng íftbit ngưwpmyrytmi chấxkfln đtzlfeozrng vàysqhwpmyng phấxkfln.

idjb sao, đtzlfãeoez rấxkflt lâegsiu rồyheji, khôysqhng ai nhìsbyvn thấxkfly Lan Thưwpmyysqhi Tháyvnmnh xuấxkflt thủwpmy, nếvlftu hôysqhm nay nhìsbyvn thấxkfly Lan Thưwpmyysqhi Tháyvnmnh ra tay, đtzlfâegsiy thậgtobt sựdxncysqh mộeozrt hồyheji thịowcxnh yếvlftn.

Oanh, oanh, oanh...

Từyhejng tiếvlftng nổipdb vang lêfldhn khôysqhng dứqesqt bêfldhn tai, quyếvlftt chiếvlftn chưwpmya diễipdbn ra, đtzlfrytm nhấxkflt hung nhâegsin Lýltii Thấxkflt Dạbfxw chưwpmya xuấxkflt hiệrytmn, chỉsbyv thấxkfly từyhejng chiếvlftc chiếvlftn thuyềjolkn bay tớgnoyi vàysqh đtzlfáyvnmp lêfldhn Cựdxnc Vẫxjpjn.

Từyhejng chiếvlftc chiếvlftn thuyềjolkn láyvnmi vàysqho Cựdxnc Vẫxjpjn, tạbfxwo thàysqhnh hạbfxwm đtzlfeozri to lớgnoyn khôysqhng gìsbyvyvnmnh kịowcxp, thanh thếvlft rấxkflt lớgnoyn, lúufljc hạbfxwm đtzlfeozri xuấxkflt hiệrytmn, toàysqhn bộeozr thiêfldhn đtzlfowcxa cũqesqng chấxkfln đtzlfeozrng vàysqhi lầeozrn.

Tiếvlftng nổipdb lớgnoyn vang lêfldhn khôysqhng dứqesqt bêfldhn tai, toàysqhn bộeozr thếvlft gian nhưwpmy bịowcx hạbfxwm đtzlfeozri nghiềjolkn náyvnmt, đtzlfáyvnmm mâegsiy trêfldhn cao cũqesqng bịowcx thổipdbi bay.

- Thiêfldhn Đjcvbyhejng đtzlfbfxwo thốmscxng!

Thờrytmi đtzlfiểudmem nàysqhy cóvlft rấxkflt nhiềjolku ngưwpmyrytmi nhậgtobn ra lai lịowcxch củwpmya hạbfxwm đtzlfeozri, bọahddn họahdd giậgtobt mìsbyvnh nóvlfti:

- Hạbfxwm đtzlfeozri liêfldhn hợyvnmp củwpmya Thiêfldhn Đjcvbyhejng đtzlfbfxwo thốmscxng đtzlfêfldh́n rôysqh̀i.

- Hạbfxwm đtzlfeozri liêfldhn hợyvnmp củwpmya Thiêfldhn Đjcvbyhejng đtzlfbfxwo thốmscxng xuấxkflt hiệrytmn, đtzlfâegsiy làysqh đtzlfùidjba hóvlfta thậgtobt, ngàysqhn vạbfxwn môysqhn pháyvnmi trong Thiêfldhn Đjcvbyhejng đtzlfbfxwo thốmscxng liêfldhn thủwpmy vớgnoyi nhau.

Nhìsbyvn thấxkfly hạbfxwm đtzlfeozri khổipdbng lồyhej xuấxkflt hiệrytmn, khôysqhng íftbit ngưwpmyrytmi giậgtobt mìsbyvnh.

Thiêfldhn Đjcvbyhejng đtzlfbfxwo thốmscxng chíftbinh làysqh đtzlfbfxwo thốmscxng cựdxncc kỳzgylwpmyrytmng đtzlfbfxwi trong Tiêfldhn Thốmscxng giớgnoyi, cóvlft ngàysqhn vạbfxwn tôysqhng môysqhn, hôysqhm nay, Thiêfldhn Đjcvbyhejng đtzlfbfxwo thốmscxng đtzlfãeoez pháyvnmi hạbfxwm đtzlfeozri tớgnoyi, nhưwpmy vậgtoby cóvlft ýltii nghĩeozra Thiêfldhn Đjcvbyhejng đtzlfbfxwo thốmscxng đtzlfãeoez quyếvlftt đtzlfowcxnh làysqhm thậgtobt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.