Đế Bá

Chương 4432 : Viễn Đạo Cổ Lục

    trước sau   
Keng...

blvbn Kiếutnhm Thiêwsuvn Thầntfkn cầntfkm trưvrxtxfljng kiếutnhm trong tay, hắhlxkn cầntfkm kiếutnhm chỉqjsrijapo ngưvrxtxflji Lýozfb Thấavjmt Dạjqqi, trưvrxtxfljng kiếutnhm bắhlxkn ra hàijapn quang kinh ngưvrxtxflji.

Khi tiếutnhng kiếutnhm minh vang lêwsuvn, toàijapn thâxtpwn Báblvbn Kiếutnhm Thiêwsuvn Thầntfkn bộqbmbc pháblvbt kiếutnhm mang giốsyxjng nhưvrxt hắhlxkn sắhlxkp biếutnhn thàijapnh mộqbmbt thanh cựvrxt kiếutnhm.

Mộqbmbt tiếutnhng nổjitx “oanh” vang lêwsuvn thậcnqft to, chỉqjsr trong nháblvby mắhlxkt, sau lưvrxtng Báblvbn Kiếutnhm Thiêwsuvn Thầntfkn xuấavjmt hiệfqnrn dịnfcvvrxtagjkng, kiếutnhm đozfbjqqio chìxkrym nổjitxi, chúnahca tểkjzq vạjqqin cổjitx, trong dịnfcvvrxtagjkng nàijapy, toàijapn bộqbmb thếutnh giớnfcvi bịnfcv luyệfqnrn hóutnha thàijapnh mộqbmbt thanh cựvrxt kiếutnhm vôagjk đozfbnfcvch, kiếutnhm to lớnfcvn cóutnh thểkjzq đozfbèisam sậcnqfp chưvrxt thiêwsuvn.

Trong nháblvby mắhlxkt, thâxtpwn thểkjzqblvbn Kiếutnhm Thiêwsuvn Thầntfkn nhưvrxt bịnfcvxkrya tan, kiếutnhm đozfbjqqio củyhkta hắhlxkn trảrjlti rộqbmbng thiêwsuvn đozfbnfcva, trưvrxtxfljng kiếutnhm trong tay cũvwzdng dung nhậcnqfp vàijapo kiếutnhm đozfbjqqio vôagjk thưvrxtagjkng.

nahcc nàijapy mọghnyi ngưvrxtxflji khôagjkng còxkryn nhìxkryn thấavjmy Báblvbn Kiếutnhm Thiêwsuvn Thầntfkn, màijapijap mộqbmbt thanh kiếutnhm, mộqbmbt đozfbntfku kiếutnhm đozfbjqqio.


Kiếutnhm đozfbjqqio to lớnfcvn vàijap nặtagtng nềjpgc nhưvrxtnahci, dưvrxtxfljng nhưvrxtutnh ngàijapn vạjqqin thầntfkn sơaafmn dung nhậcnqfp vàijapo trưvrxtxfljng kiếutnhm, kiếutnhm đozfbjqqio nhưvrxt vậcnqfy chịnfcvu tảrjlti sứtagtc nặtagtng khủyhktng bốsyxj.

Âclekm thanh “răisamng rắhlxkc” vang lêwsuvn, cho dùkjzqblvbn Kiếutnhm Thiêwsuvn Thầntfkn chưvrxta đozfbqbmbng thủyhkt nhưvrxtng trọghnyng kiếutnhm vôagjk thưvrxtagjkng đozfbãozfb đozfbèisamblvbt khôagjkng gian, khôagjkng gian vỡqjsr ra nhưvrxt thủyhkty tinh, cóutnhagjk sốsyxj khe hởjhft xuấavjmt hiệfqnrn.

Kiếutnhm đozfbjqqio vôagjk thưvrxtagjkng nặtagtng nhưvrxt thếutnh xuấavjmt hiệfqnrn, lồsjfyng ngựvrxtc mọghnyi ngưvrxtxflji cảrjltm thấavjmy bựvrxtc bộqbmbi giốsyxjng nhưvrxtutnhagjk sốsyxj ngọghnyn núnahci đozfbèisam nặtagtng, khôagjkng thểkjzq đozfbqbmbng đozfbcnqfy, cảrjltm thấavjmy khóutnh thởjhft, thậcnqfm chíijaputnh thểkjzq nghe thấavjmy tiếutnhng xưvrxtơaafmng cốsyxjt nứtagtt vỡqjsr, mọghnyi ngưvrxtxflji cảrjltm thấavjmy xưvrxtơaafmng cốsyxjt củyhkta mìxkrynh giốsyxjng nhưvrxt bịnfcv trọghnyng kiếutnhm đozfbcnqfp náblvbt.

Kiếutnhm đozfbjqqio nhưvrxt thếutnh vắhlxkt ngang bầntfku trờxflji, cũvwzdng khôagjkng nhắhlxkm vàijapo cưvrxtxfljng giảrjltijapo, nhưvrxtng cưvrxtxfljng giảrjltjhftaafmi nàijapy vẫsmgin bịnfcv trọghnyng kiếutnhm làijapm bịnfcv thưvrxtơaafmng.

- A, kiếutnhm nàijapy thậcnqft nặtagtng!

utnh khôagjkng íijapt cưvrxtxfljng giảrjlt khôagjkng thểkjzq đozfbqbmbng dậcnqfy dưvrxtnfcvi uy áblvbp củyhkta trọghnyng kiếutnhm, thậcnqfm chíijap trọghnyng kiếutnhm còxkryn tạjqqio ra đozfbnfcva chấavjmn.

vrxtnfcvi xu thếutnh củyhkta trọghnyng kiếutnhm, khôagjkng biếutnht bao nhiêwsuvu tu sĩhlxkvrxtxfljng giảrjltijapt khíijap lạjqqinh.

- Trọghnyng kiếutnhm củyhkta Báblvbn Kiếutnhm Thiêwsuvn Thầntfkn, đozfbâxtpwy mớnfcvi làijap thựvrxtc lựvrxtc châxtpwn chíijapnh củyhkta hắhlxkn. Nhìxkryn thấavjmy trọghnyng kiếutnhm đozfbjqqio vắhlxkt ngang bầntfku trờxflji, cóutnhozfbo tổjitx sợagjkozfbi tháblvbn phụlxfec nóutnhi:

- Đwdxyjqqio trong lòxkryng, vôagjk đozfbnfcvch.

blvbn Kiếutnhm Thiêwsuvn Thầntfkn, đozfbjqqio củyhkta hắhlxkn đozfbúnahcng làijap trọghnyng kiếutnhm đozfbjqqio. Bởjhfti vìxkry hắhlxkn tu hàijapnh trọghnyng kiếutnhm đozfbjqqio, lúnahcc xuấavjmt ra mộqbmbt kiếutnhm sẽlxfeutnh sứtagtc nặtagtng khủyhktng bốsyxj, cho nêwsuvn đozfbsyxji thủyhkt bịnfcv mộqbmbt kiếutnhm củyhkta hắhlxkn nghiềjpgcn áblvbp, bấavjmt kểkjzq binh khíijap hay đozfbnfcvch nhâxtpwn cưvrxtxfljng đozfbjqqii đozfbjpgcu bịnfcv trọghnyng kiếutnhm đozfbjqqio áblvbp chếutnh, cho nêwsuvn rấavjmt nhiềjpgcu cưvrxtxfljng giảrjlt khôagjkng thểkjzq tiếutnhp đozfbưvrxtagjkc nửjqqia kiếutnhm củyhkta hắhlxkn, càijapng khôagjkng cầntfkn nóutnhi còxkryn phảrjlti thừsyxja nhậcnqfn sứtagtc nặtagtng khủyhktng bốsyxj.

Kểkjzq từsyxj đozfbóutnh thếutnh nhâxtpwn mớnfcvi gọghnyi hắhlxkn làijapblvbn Kiếutnhm Thiêwsuvn Thầntfkn!

- Tráblvbnh ra!

nahcc nàijapy, Thầntfkn Cổjitx Chiếutnhn khôagjkng dáblvbm khinh đozfbnfcvch, hắhlxkn hésmgit lêwsuvn mộqbmbt tiếutnhng giốsyxjng nhưvrxt mởjhft thếutnh giớnfcvi, trêwsuvn đozfbqjsrnh đozfbntfku củyhkta hắhlxkn xuấavjmt hiệfqnrn mộqbmbt cáblvbnh cửjqqia.


- Oanh, oanh, oanh…

Thờxflji đozfbiểkjzqm Thầntfkn Cổjitx Chiếutnhn mởjhftblvbnh cửjqqia ra, thiêwsuvn đozfbnfcva chấavjmn đozfbqbmbng, ngay sau đozfbóutnhijap tiếutnhng nổjitx mạjqqinh vang lêwsuvn khôagjkng dứtagtt bêwsuvn tai, bầntfku trờxflji tốsyxji sầntfkm.

Mọghnyi ngưvrxtxflji ngẩzujfng đozfbntfku nhìxkryn lêwsuvn, lúnahcc nàijapy cóutnh mộqbmbt cổjitx lụlxfec xuấavjmt hiệfqnrn trêwsuvn đozfbqjsrnh đozfbntfku Thầntfkn Cổjitx Chiếutnhn.

Mộqbmbt cổjitx lụlxfec cựvrxtc lớnfcvn mang theo vôagjk sốsyxj tháblvbc trờxflji, mỗdvyqi mộqbmbt tháblvbc trờxflji làijap pháblvbp tắhlxkc vôagjk thưvrxtagjkng đozfban vàijapo nhau tạjqqio thàijapnh, thờxflji đozfbiểkjzqm pháblvbp tắhlxkc bao phủyhkt giốsyxjng nhưvrxt đozfbang khóutnha chặtagtt hàijapng tỉqjsr sinh linh trong thiêwsuvn đozfbnfcva.

Cổjitx lụlxfec tỏisama ra khíijap tứtagtc viễhlxkn cổjitx, giốsyxjng nhưvrxtutnh mộqbmbt tồsjfyn tạjqqii chíijap cao vôagjk thưvrxtagjkng đozfbang ngồsjfyi ởjhft đozfbâxtpwy, dưvrxtxfljng nhưvrxt chỉqjsr cầntfkn cổjitx lụlxfec rơaafmi xuốsyxjng làijaputnh thểkjzq trấavjmn áblvbp chưvrxt thiêwsuvn thầntfkn ma, phong ấavjmn thiêwsuvn đozfbnfcva vạjqqin đozfbjqqio.

Cho nêwsuvn sau khi cổjitx lụlxfec vừsyxja xuấavjmt hiệfqnrn, rấavjmt nhiềjpgcu tu sĩhlxkvrxtxfljng giảrjlt cảrjltm giáblvbc đozfbưvrxtagjkc âxtpwm thanh đozfbjqqii đozfbjqqio kêwsuvu vang, côagjkng lựvrxtc khôagjkng còxkryn, huyếutnht khíijap suy yếutnhu, giốsyxjng nhưvrxt ngăisamn chặtagtn kinh mạjqqich củyhkta mọghnyi ngưvrxtxflji, làijapm cho ngưvrxtxflji ta khóutnh nhúnahcc nhíijapch.

- Viễhlxkn Đwdxyjqqio Cổjitx Lụlxfec!

Nhìxkryn thấavjmy cổjitx lụlxfec trêwsuvn đozfbqjsrnh đozfbntfku Thầntfkn Cổjitx Chiếutnhn, cóutnh mộqbmbt Bấavjmt Hủyhkt Châxtpwn Thầntfkn híijapt khíijap lạjqqinh, gưvrxtơaafmng mặtagtt biếutnhn hóutnha.

- Viễhlxkn Đwdxyjqqio Cổjitx Lụlxfec, truyềjpgcn thuyếutnht nóutnhijap cổjitx lụlxfec do Viễhlxkn Đwdxyjqqio lưvrxtu lạjqqii, cổjitx lụlxfec nàijapy cóutnh thểkjzq phong ấavjmn tấavjmt cảrjlt, có thêwsuv̉ trấavjmn áblvbp thầntfkn ma.

utnh chưvrxtjhftng giáblvbo đozfbjqqii giáblvbo nhìxkryn thấavjmy cổjitx lụlxfec nàijapy liềjpgcn sợagjkozfbi.

- Thuỷlotx tổjitx chúnahcng ta lưvrxtu lạjqqii khốsyxji cổjitx lụlxfec nàijapy trấavjmn tàijap ma, phong ấavjmn áblvbc nhâxtpwn!

nahcc nàijapy Thầntfkn Cổjitx Chiếutnhn dùkjzqng khíijap huyếutnht bàijapng bạjqqic nâxtpwng cổjitx lụlxfec lêwsuvn, đozfbôagjki mắhlxkt lạjqqinh lùkjzqng nhìxkryn Lýozfb Thấavjmt Dạjqqi.

Thầntfkn Cổjitx Chiếutnhn nóutnhi chuyệfqnrn mang theo khíijap thếutnh nhưvrxt cầntfku vồsjfyng, hắhlxkn khôagjkng chỉqjsrvrxtơaafmng oai, còxkryn muốsyxjn trấavjmn áblvbp đozfbnfcvch nhâxtpwn.


Ngưvrxtxflji đozfbjqqio hạjqqinh nôagjkng cạjqqin vừsyxja nghe lờxflji nàijapy liềjpgcn cảrjltm thấavjmy sợagjkozfbi.

Phảrjlti biếutnht rằmivung, khốsyxji cổjitx lụlxfec nàijapy chíijapnh làijap Thuỷlotx tổjitx Viễhlxkn Đwdxyjqqio củyhkta Thầntfkn Cưvrxtơaafmng lưvrxtu lạjqqii, cổjitx lụlxfec ẩzujfn chứtagta lựvrxtc lưvrxtagjkng do Viễhlxkn Đwdxyjqqio lưvrxtu lạjqqii, thậcnqfp phầntfkn cưvrxtxfljng đozfbjqqii, cóutnh thểkjzq trấavjmn áblvbp thầntfkn ma.

Keng, mộqbmbt tiếutnhng kiếutnhm minh vang lêwsuvn, Phi Kiếutnhm thiêwsuvn kiêwsuvu cũvwzdng khôagjkng cam chịnfcvu yếutnhu thếutnh, nàijapng cầntfkm lấavjmy mộqbmbt thanh thầntfkn kiếutnhm vạjqqin cổjitx.

Trong tiếutnhng kiếutnhm minh reo vang, khíijap thếutnh Thuỷlotx tổjitx phóutnhng lêwsuvn trờxflji, khíijap tứtagtc Thuỷlotx tổjitx bao phủyhkt cửjqqiu thiêwsuvn thậcnqfp đozfbnfcva, quésmgit qua báblvbt hoang, giốsyxjng nhưvrxt đozfbsyxji mặtagtt vớnfcvi Thuỷlotx tổjitx giáblvbxtpwm.

Tấavjmt cảrjlt mọghnyi ngưvrxtxflji nhìxkryn san, chỉqjsr thấavjmy trong tay Phi Kiếutnhm thiêwsuvn kiêwsuvu cầntfkm mộqbmbt thanh kim kiếutnhm, thanh kim kiếutnhm nàijapy mớnfcvi tinh, nóutnh bắhlxkn ra kim quang vôagjkkjzqng chóutnhi mắhlxkt, dưvrxtxfljng nhưvrxt kim kiếutnhm vừsyxja ra lòxkry khôagjkng bao lâxtpwu.

Cảrjltm nhậcnqfn đozfbưvrxtagjkc uy áblvbp Thủyhkty tổjitxijapng bạjqqic, rấavjmt nhiềjpgcu cưvrxtxfljng giảrjltutnh mặtagtt ởjhft đozfbâxtpwy đozfbjpgcu híijapt khíijap lạjqqinh, bởjhfti vìxkry trong thanh kiếutnhm nàijapy cóutnh lựvrxtc lưvrxtagjkng vôagjk đozfbnfcvch củyhkta Thuỷlotx tổjitx vừsyxja gia trìxkry, cũvwzdng khôagjkng tổjitxn hạjqqii chúnahct nàijapo.

- Lựvrxtc lưvrxtagjkng Thủyhkty tổjitx thậcnqft dồsjfyi dàijapo.

Cảrjltm nhậcnqfn đozfbưvrxtagjkc uy áblvbp Thủyhkty tổjitx, cóutnhozfbo tổjitx giậcnqft mìxkrynh nóutnhi:

- Chẳvgdeng lẽlxfe kiếutnhm nàijapy làijap Kim Quang Thưvrxtagjkng Sưvrxt tựvrxt tay luyệfqnrn chếutnh.

Trong tiếutnhng kiếutnhm minh, Phi Kiếutnhm thiêwsuvn kiêwsuvu cầntfkm kiếutnhm chỉqjsrijapo ngưvrxtxflji Lýozfb Thấavjmt Dạjqqi, cưvrxtxflji lạjqqinh vàijaputnhi:

- Kiếutnhm nàijapy chíijapnh làijap thưvrxtagjkng sưvrxt chếutnh tạjqqio, ngưvrxtơaafmi sẽlxfeijap ngưvrxtxflji bịnfcvutnh uốsyxjng máblvbu đozfbntfku tiêwsuvn.

- Quảrjlt thậcnqft làijap trưvrxtxfljng kiếutnhm do Kim Quang Thưvrxtagjkng Sưvrxt chếutnh tạjqqio.

Nghe thấavjmy Phi Kiếutnhm thiêwsuvn kiêwsuvu nóutnhi thếutnh, nộqbmbi tâxtpwm khôagjkng íijapt ngưvrxtxflji chấavjmn đozfbqbmbng.


Thìxkry ra, Phi Kiếutnhm thiêwsuvn kiêwsuvu khôagjkng thểkjzq mua đozfbưvrxtagjkc bộqbmbi kiếutnhm Kiếutnhm Tháblvbnh trong đozfbavjmu giáblvb, cho nêwsuvn sau khi trởjhft vềjpgc liềjpgcn xin Kim Quang Thưvrxtagjkng Sưvrxt chếutnh tạjqqio kim kiếutnhm vìxkryxkrynh.

- Khôagjkng thểkjzq chọghnyc nàijapng, ban đozfbntfku ta cho rằmivung Kim Quang Thưvrxtagjkng Sưvrxt giúnahcp nàijapng đozfbrjlt thôagjkng bìxkrynh cảrjltnh trởjhft thàijapnh Trưvrxtxfljng Tồsjfyn đozfbãozfbijap cựvrxtc hạjqqin, hôagjkm nay lạjqqii chếutnh tạjqqio cho nàijapng mộqbmbt thanh trưvrxtxfljng kiếutnhm.

Nộqbmbi tâxtpwm mộqbmbt đozfbjqqii trưvrxtjhftng lãozfbo chấavjmn đozfbqbmbng mạjqqinh, thấavjmp giọghnyng nóutnhi:

- Vìxkryblvbi gìxkryijapng đozfbưvrxtagjkc Kim Quang Thưvrxtagjkng Sưvrxt sủyhktng áblvbi nhưvrxt vậcnqfy.

Đwdxysyxji vớnfcvi việfqnrc nàijapy, khôagjkng íijapt tu sĩhlxkvrxtxfljng giảrjltvwzdng nhìxkryn ra đozfbjqqio lýozfbzujfn chứtagta trong đozfbóutnh, thựvrxtc lựvrxtc Phi Kiếutnhm thiêwsuvn kiêwsuvu khôagjkng phảrjlti cưvrxtxfljng đozfbjqqii nhấavjmt trong thếutnh hệfqnr trẻznxu, nhưvrxtng tỷlotx phu củyhkta nàijapng chíijapnh làijap Kim Quang Thưvrxtagjkng Sưvrxt, hơaafmn nữcnqfa nàijapng còxkryn đozfbưvrxtagjkc Kim Quang Thưvrxtagjkng Sưvrxt sủyhktng áblvbi, đozfbâxtpwy làijap nguyêwsuvn nhâxtpwn khôagjkng ai dáblvbm chọghnyc nàijapng.

Phi Kiếutnhm thiêwsuvn kiêwsuvu cầntfkm thầntfkn kiếutnhm, kiếutnhm khíijap tung hoàijapnh giốsyxjng nhưvrxt kiếutnhm thầntfkn hàijapng lâxtpwm, lúnahcc nàijapy, nàijapng ngạjqqio khíijapvrxtxflji phầntfkn, tựvrxt tin mưvrxtxflji phầntfkn.

ijapng tốsyxjn hao rấavjmt nhiềjpgcu côagjkng sứtagtc mớnfcvi cóutnh thểkjzq xin Kim Quang Thưvrxtagjkng Sưvrxt chếutnh tạjqqio thầntfkn kiếutnhm vìxkryijapng, từsyxj đozfbóutnh giúnahcp thựvrxtc lựvrxtc củyhkta nàijapng tăisamng nhiềjpgcu, đozfbiềjpgcu nàijapy càijapng giúnahcp nàijapng cóutnhxkryng tin chésmgim giếutnht Lýozfb Thấavjmt Dạjqqi.

- Thậcnqft mạjqqinh!

Nhìxkryn thấavjmy cảrjltnh nàijapy, cóutnh khôagjkng íijapt cưvrxtxfljng giảrjlt khiếutnhp sợagjk, ba ngưvrxtxflji bọghnyn họghny đozfbãozfb đozfbyhktvrxtxfljng đozfbjqqii, thậcnqfm chíijaputnh thểkjzq khiêwsuvu chiếutnhn bấavjmt cứtagtvrxtxfljng giảrjltijapo cóutnh mặtagtt ởjhft đozfbâxtpwy.

- Đwdxyfqnr nhấavjmt hung nhâxtpwn, cóutnhblvbm đozfbáblvbnh mộqbmbt trậcnqfn hay khôagjkng?

Nhìxkryn thấavjmy đozfbáblvbm ngưvrxtxflji Phi Kiếutnhm thiêwsuvn kiêwsuvu bộqbmbc pháblvbt nộqbmbi tìxkrynh cưvrxtxfljng đozfbjqqii nhưvrxt thếutnh, cóutnh mộqbmbt íijapt ngưvrxtxflji đozfbjpgcu cảrjltm thấavjmy Lýozfb Thấavjmt Dạjqqi gặtagtp nguy hiểkjzqm.

- Hắhlxkc, sẽlxfeutnh đozfbáblvbp áblvbn nhanh thôagjki.

vwzdng cóutnhvrxtxfljng giảrjlt thấavjmp giọghnyng cưvrxtxflji nóutnhi:


- Nếutnhu nhưvrxt khôagjkng đozfbnfcvch lạjqqii, đozfbóutnh chíijapnh làijap hắhlxkn tựvrxtxkrym đozfbưvrxtxfljng chếutnht, nếutnhu quảrjlt thậcnqft cưvrxtxfljng đozfbjqqii nhưvrxt vậcnqfy, tưvrxtơaafmng lai sẽlxfeutnh tròxkry hay đozfbkjzq xem.

Rấavjmt nhiềjpgcu ngưvrxtxflji nghe thấavjmy lờxflji nàijapy liềjpgcn nhìxkryn nhau, đozfbjpgcu cảrjltm thấavjmy cóutnh đozfbjqqio lýozfb, nếutnhu nhưvrxt thựvrxtc lựvrxtc Lýozfb Thấavjmt Dạjqqivrxtxfljng đozfbjqqii nhưvrxt vậcnqfy, giếutnht đozfbáblvbm ngưvrxtxflji Phi Kiếutnhm thiêwsuvn kiêwsuvu, nhưvrxt vậcnqfy hắhlxkn đozfbãozfb chọghnyc thủyhktng trờxflji rồsjfyi, hắhlxkn sẽlxfe đozfbsyxji đozfbnfcvch vớnfcvi Kim Biếutnhn Thầntfkn Đwdxyìxkrynh, Thầntfkn Cưvrxtơaafmng, Tiêwsuvn Đwdxysjfyng sơaafmn!

Đwdxyưvrxtơaafmng thờxflji đozfbsyxji đozfbnfcvch vớnfcvi ba đozfbjqqio thốsyxjng cưvrxtxfljng đozfbjqqii, hắhlxkn làijapm thếutnh chẳvgdeng kháblvbc gìxkry tựvrxtxkrym đozfbưvrxtxfljng chếutnht.

- Mộqbmbt đozfbsyxjng đozfbsjfyng náblvbt sắhlxkt vụlxfen màijap thôagjki, ra tay đozfbi.

ozfb Thấavjmt Dạjqqikjzqy ýozfb nhìxkryn bọghnyn họghny, cưvrxtxflji cưvrxtxflji, hoàijapn toàijapn khôagjkng đozfbtagtt trong lòxkryng.

- Mộqbmbt đozfbsyxjng đozfbsjfyng náblvbt sắhlxkt vụlxfen!

Nghe Lýozfb Thấavjmt Dạjqqi đozfbáblvbnh giáblvb nhưvrxt thếutnh, rấavjmt nhiềjpgcu ngưvrxtxflji trốsyxj mắhlxkt nhìxkryn, phảrjlti biếutnht rằmivung, đozfbâxtpwy chíijapnh làijap binh khíijap cấavjmp bậcnqfc Thuỷlotx tổjitx, trong miệfqnrng hắhlxkn lạjqqii biếutnhn thàijapnh đozfbsjfyng náblvbt sắhlxkt vụlxfen!

- Giếutnht!

nahcc nàijapy Quy thừsyxja tưvrxtnfcvng xuấavjmt thủyhkt trưvrxtnfcvc, hắhlxkn hésmgit lêwsuvn mộqbmbt tiếutnhng, hắhlxkn bộqbmbc lộqbmb châxtpwn thâxtpwn, hắhlxkn đozfbúnahcng làijap mộqbmbt con rùkjzqa giàijap.

Oanh, mộqbmbt tiếutnhng nổjitx lớnfcvn vang lêwsuvn, thâxtpwn thểkjzq khổjitxng lồsjfy củyhkta Quy thừsyxja tưvrxtnfcvng bay tớnfcvi, nóutnh giốsyxjng nhưvrxt cốsyxji xay nghiềjpgcn náblvbt tấavjmt cảrjlt, lúnahcc xoay tròxkryn liềjpgcn biếutnhn thàijapnh lưvrxtqjsri đozfbao sắhlxkc bésmgin, thếutnhagjkng thậcnqfp phầntfkn hung áblvbc.

- Trọghnyng Kiếutnhm Vôagjkvrxtagjkng!

nahcc nàijapy, Báblvbn Kiếutnhm Thiêwsuvn Thầntfkn cũvwzdng gàijapo lêwsuvn, mộqbmbt tiếutnhng nổjitx “oanh” vang lêwsuvn thậcnqft to, hắhlxkn chésmgim mộqbmbt kiếutnhm, mặtagtt đozfbavjmt nứtagtt vỡqjsr, mặtagtt trờxflji, mặtagtt trăisamng vàijap ngôagjki sao nhưvrxt bịnfcv nghiềjpgcn náblvbt.

Mộqbmbt tiếutnhng “ba” vang lêwsuvn, mộqbmbt íijapt tu sĩhlxk đozfbjqqio hạjqqinh nôagjkng cạjqqin bịnfcv chấavjmn đozfbqbmbng hóutnha thàijapnh huyếutnht vụlxfe.

- Trờxflji ơaafmi!

Uy lựvrxtc khổjitxng lồsjfy nhưvrxt thếutnh dọghnya rấavjmt nhiềjpgcu tu sĩhlxk bỏisam chạjqqiy.

- Trấavjmn áblvbp tuyêwsuvn cổjitx!

Thầntfkn Cổjitx Chiếutnhn gàijapo lêwsuvn mộqbmbt tiếutnhng vàijapvrxtagjkt qua khôagjkng gian, khíijap huyếutnht nâxtpwng Viễhlxkn Đwdxyjqqio Cổjitx Lụlxfec tấavjmn côagjkng Lýozfb Thấavjmt Dạjqqi, lựvrxtc lựvrxtc lưvrxtagjkng thậcnqfp phầntfkn to lớnfcvn, đozfbjqqii đozfbjqqio phong tỏisama trấavjmn áblvbp tấavjmt cảrjlt, làijapm cho ngưvrxtxflji ta khôagjkng thểkjzq đozfbqbmbng đozfbcnqfy, chỉqjsrutnh thểkjzq trơaafm mắhlxkt nhìxkryn mìxkrynh bịnfcv va chạjqqim hóutnha thàijapnh huyếutnht vụlxfe.

- Vạjqqin Kiếutnhm Luyệfqnrn Thiêwsuvn Đwdxynfcva!

Phi Kiếutnhm thiêwsuvn kiêwsuvu gàijapo to, kiếutnhm khíijap bộqbmbc pháblvbt, âxtpwm thanh “keng keng keng” vang lêwsuvn, thiêwsuvn đozfbnfcva bịnfcvagjk sốsyxj kiếutnhm khíijap bao phủyhkt.

Chỉqjsr trong nháblvby mắhlxkt kiếutnhm hảrjlti trùkjzqng kíijapch mọghnyi hưvrxtnfcvng, trong tiếutnhng kiếutnhm minh, kiếutnhm hảrjlti xoắhlxkn giếutnht cáblvbc hưvrxtnfcvng, tấavjmt cảrjlt đozfbjpgcu bịnfcv đozfbáblvbnh tan thàijapnh mâxtpwy khốsyxji, ngay cảrjlt thiêwsuvn đozfbnfcva cũvwzdng bịnfcv kiếutnhm hảrjlti thôagjkn phệfqnr khôagjkng còxkryn lạjqqii gìxkry.

- Quáblvb kinh khủyhktng!

vrxtnfcvi lựvrxtc lưvrxtagjkng to lớnfcvn nhưvrxt thếutnh, cho dùkjzqozfbo tổjitx cấavjmp bậcnqfc Trưvrxtxfljng Tồsjfyn cũvwzdng khôagjkng thểkjzq chốsyxjng lạjqqii, bọghnyn họghny hoảrjltng sợagjkijap lui vềjpgc phíijapa sau.

- Tớnfcvi tốsyxjt!

Đwdxysyxji mặtagtt vớnfcvi côagjkng kíijapch vâxtpwy côagjkng, Lýozfb Thấavjmt Dạjqqivrxtxflji lớnfcvn, hắhlxkn nhấavjmc châxtpwn bưvrxtnfcvc vềjpgc phíijapa trưvrxtnfcvc.

Mộqbmbt tiếutnhng nổjitx “oanh” vang lêwsuvn, mặtagtt đozfbavjmt bịnfcv đozfbcnqfp náblvbt, thờxflji đozfbiểkjzqm Lýozfb Thấavjmt Dạjqqivrxtnfcvc vềjpgc phíijapa trưvrxtnfcvc đozfbãozfb đozfbjqqip vàijapo lưvrxtng Quy thừsyxja tưvrxtnfcvng.

Thâxtpwn thểkjzq khổjitxng lồsjfy củyhkta Quy thừsyxja tưvrxtnfcvng bịnfcv đozfbjqqip rơaafmi xuốsyxjng mặtagtt đozfbavjmt, trêwsuvn mặtagtt đozfbavjmt xuấavjmt hiệfqnrn khe nứtagtt rấavjmt lớnfcvn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.