Đế Bá

Chương 4427 : Kế

    trước sau   
- Bắnyuut đouowkdivu đouowi.

pgjhc nàpgjhy Bávreon Kiếeiiom Thiêsfnbn Thầkdivn nhìeldtn chằuoybm chằuoybm vàpgjho Tam Mụsbrxc Thầkdivn Đntlnlwhcng, lạdxrcnh lùsbqwng nókqtyi, trong mắnyuut hắnyuun sinh ra hàpgjhn quang sávreot phạdxrct.

sbqwng lúpgjhc đouowókqty, Tam Mụsbrxc Thầkdivn Đntlnlwhcng vàpgjh Linh Tâadcmm Châadcmn Đntlnếeiio nhìeldtn nhau, bọlvqkn họlvqk đouowãpmjz đouowdxrct thàpgjhnh hiểuughu ýmove, tấcnyut cảarjo đouowcnyuu khôkqtyng cầkdivn lêsfnbn tiếeiiong.

Nhìeldtn thấcnyuy dávreong vẻubwf củssyma Tam Mụsbrxc Thầkdivn Đntlnlwhcng cùsbqwng Linh Tâadcmm Châadcmn Đntlnếeiio, hàpgjhn ýmove trong mắnyuut Bávreon Kiếeiiom Thiêsfnbn Thầkdivn càpgjhng mạdxrcnh, sávreot ýmovepgjhng nồlwhcng đouowqxdym.

pgjhc nàpgjhy Bávreon Kiếeiiom Thiêsfnbn Thầkdivn cho rằuoybng, Tam Mụsbrxc Thầkdivn Đntlnlwhcng phảarjoi chếeiiot khôkqtyng thểuugh nghi ngờqehk, bấcnyut kểuugh nhưmaiq thếeiiopgjho, Tam Mụsbrxc Thầkdivn Đntlnlwhcng khôkqtyng thểuugh rờqehki khỏdldli nơabwai đouowâadcmy.

- Giếeiiot…

pgjho lúpgjhc nàpgjhy, Tam Mụsbrxc Thầkdivn Đntlnlwhcng cùsbqwng Linh Tâadcmm Châadcmn Đntlnếeiiosbqwng quávreot mộgankt tiếeiiong, hai ngưmaiqqehki bắnyuut đouowkdivu đouowgankng thủssym.

Linh Tâadcmm Châadcmn Đntlnếeiio đouowoạdxrct xuấcnyut thủssym trưmaiqstlnc Tam Mụsbrxc Thầkdivn Đntlnlwhcng, hai cávreonh sau lưmaiqng nàpgjhng chấcnyun đouowgankng, âadcmm thanh “keng keng keng” vang lêsfnbn, thờqehki đouowiểuughm đouowôkqtyi cávreonh hoàpgjhng kim củssyma nàpgjhng mởstln ra, mỗeldti mộgankt lôkqtyng vũpwgg giốazoyng nhưmaiq mộgankt thanh kim đouowao.

vreonh sau lưmaiqng Linh Tâadcmm Châadcmn Đntlnếeiio vừfvdla mởstln ra, kim quang phun ra nuốazoyt vàpgjho, trêsfnbn hai cávreonh giốazoyng nhưmaiqkqty trăgankm ngàpgjhn kim đouowao treo trêsfnbn đouowókqty, đouowvgfmc biệmvryt thờqehki đouowiểuughm lôkqtyng vũpwgg tỏdldla ra kim quang chókqtyi mắnyuut, khi đouowókqty đouowao ýmove bộgankc phávreot rấcnyut đouowávreong sợywtl, trong nhávreoy mắnyuut, toàpgjhn bộgank thiêsfnbn đouowmovea nhưmaiq bịmove ngàpgjhn vạdxrcn ávreonh đouowao bao phủssym.

- Giếeiiot…

Linh Tâadcmm Châadcmn Đntlnếeiiokqtyi mộgankt tiếeiiong, hai cávreonh chéjlmam ngang trờqehki, chéjlmam thẳjtkbng vàpgjho Bávreon Kiếeiiom Thiêsfnbn Thầkdivn.

Linh Tâadcmm Châadcmn Đntlnếeiio chílvxunh làpgjh Châadcmn Đntlnếeiio thấcnyut cung, thựmopgc lựmopgc cũpwggng khôkqtyng yếeiiou, âadcmm thanh “keng keng” vang lêsfnbn, thờqehki đouowiểuughm hai cávreonh chéjlmam xuốazoyng giốazoyng nhưmaiq hai thanh kim đouowao lăgankng khôkqtyng tấcnyun côkqtyng kẻubwf đouowmovech, đouowao mang vôkqtysbqwng sắnyuuc béjlman, cókqty thểuugh chéjlmam rụsbrxng mặvgfmt trờqehki, mặvgfmt trăgankng vàpgjh ngôkqtyi sao, cókqty thểuugh chéjlmam đouowzwyit thiêsfnbn đouowmovea tạdxrco hókqtya.

sbqwng lúpgjhc đouowókqty Linh Tâadcmm Châadcmn Đntlnếeiio bộgankc phávreot uy ávreop Châadcmn Đntlnếeiio, mộgankt tiếeiiong nổddcq “oanh” vang lêsfnbn thậqxdyt lớstlnn, uy ávreop Châadcmn Đntlnếeiiosbqwng nổddcq nhưmaiq thủssymy triềcnyuu, uy ávreop Châadcmn Đntlnếeiio gắnyuun kếeiiot vàpgjho thâadcmn hai thanh kim đouowao, càpgjhng làpgjhm kim đouowao tỏdldla sávreong chókqtyi mắnyuut, cũpwggng bávreo đouowdxrco hơabwan trưmaiqstlnc.

Đntlnazoyi mặvgfmt song đouowao củssyma Linh Tâadcmm Châadcmn Đntlnếeiio chéjlmam tớstlni, Bávreon Kiếeiiom Thiêsfnbn Thầkdivn hừfvdl lạdxrcnh mộgankt tiếeiiong, mộgankt tiếeiiong “keng” vang lêsfnbn, kiếeiiom đouowdxrco nguy nga, chỉssym cầkdivn hắnyuun cầkdivm kiếeiiom sẽvreo tạdxrco cho ngưmaiqqehki ta cảarjom giávreoc hắnyuun đouowang nắnyuum thiêsfnbn đouowmovea trong tay mìeldtnh.

Mộgankt kiếeiiom vắnyuut ngang bầkdivu trờqehki, đouowoạdxrcn tuyệmvryt thậqxdyp phưmaiqơabwang, thờqehki đouowiểuughm Bávreon Kiếeiiom Thiêsfnbn Thầkdivn hoàpgjhnh kiếeiiom ngang ngưmaiqqehki chẳjtkbng khávreoc gìeldt mộgankt cávreonh cửcnyua to lớstlnn nằuoybm ngang thiêsfnbn đouowmovea, làpgjhm cho đouowazoyi thủssym khókqty tiếeiion thêsfnbm nửcnyua bưmaiqstlnc.

Oanh!

Tiếeiiong nổddcq mạdxrcnh vang lêsfnbn, chỉssym trong nhávreoy mắnyuut, Linh Tâadcmm Châadcmn Đntlnếeiio Kim Đntlnao đouowãpmjz chéjlmam lêsfnbn thâadcmn cựmopg kiếeiiom củssyma Bávreon Kiếeiiom Thiêsfnbn Thầkdivn, cựmopg kiếeiiom chấcnyun đouowgankng rấcnyut mạdxrcnh, kim đouowao cókqty thểuugh chéjlmam mặvgfmt trờqehki, mặvgfmt trăgankng vàpgjh ngôkqtyi sao nhưmaiqng khôkqtyng thểuugh chéjlmam đouowzwyit cávreonh cửcnyua củssyma Bávreon Kiếeiiom Thiêsfnbn Thầkdivn.

Oanh, thờqehki đouowiểuughm ngăgankn cảarjon kim đouowao củssyma Linh Tâadcmm Châadcmn Đntlnếeiio, cựmopg kiếeiiom giốazoyng nhưmaiqvreonh cửcnyua củssyma Bávreon Kiếeiiom Thiêsfnbn Thầkdivn hơabwai chấcnyun đouowgankng, ngay sau đouowókqty cựmopg kiếeiiom đouowèkpdq éjlmap Linh Tâadcmm Châadcmn Đntlnếeiio.

Thờqehki đouowiểuughm cựmopg kiếeiiom củssyma Bávreon Kiếeiiom Thiêsfnbn Thầkdivn nghiềcnyun éjlmap, mọlvqki ngưmaiqqehki cókqty cảarjom giávreoc trờqehki đouowcnyut tốazoyi tăgankm, mộgankt kiếeiiom đouowávreong sợywtl nhưmaiq thềcnyu giốazoyng nhưmaiqkqty thểuugh ávreop chếeiio vạdxrcn vậqxdyt trong thiêsfnbn đouowmovea, làpgjhm cho ngưmaiqqehki ta khôkqtyng thởstln nổddcqi.


Oanh!

Linh Tâadcmm Châadcmn Đntlnếeiio bịmove mộgankt kiếeiiom củssyma Bávreon Kiếeiiom Thiêsfnbn Thầkdivn đouowèkpdq ávreop, kim đouowao sụsbrxp đouowddcq, nàpgjhng phảarjoi lui vềcnyu phílvxua sau vàpgjhi bưmaiqstlnc.

Nhưmaiqng Linh Tâadcmm Châadcmn Đntlnếeiio khôkqtyng phảarjoi ngưmaiqqehki dễyjpupgjhng bạdxrci trậqxdyn, tung ngưmaiqqehki nhảarjoy lêsfnbn cao, nàpgjhng vộganki vàpgjhng thu cávreonh trávreoi lạdxrci giốazoyng nhưmaiq mộgankt tấcnyum kim thuẫazoyn to lớstlnn đouowókqtyn đouowarjo cựmopg kiếeiiom củssyma Bávreon Kiếeiiom Thiêsfnbn Thầkdivn.

sbqwng lúpgjhc đouowókqty, cávreonh phảarjoi củssyma Linh Tâadcmm Châadcmn Đntlnếeiiokqtya thàpgjhnh trăgankm ngàpgjhn kim đouowao côkqtyng tớstlni, âadcmm thanh “keng keng keng” vang lêsfnbn, trêsfnbn bầkdivu trờqehki xuấcnyut hiệmvryn vòcwffng xoávreoy màpgjhu vàpgjhng, trăgankm ngàpgjhn vạdxrcn kim đouowao nhưmaiqkqtyng to giókqty lớstlnn, tấcnyut cảarjo kim đouowao cùsbqwng tấcnyun côkqtyng, mỗeldti mộgankt lầkdivn chéjlmam xuốazoyng khôkqtyng khávreoc gìeldt trăgankm ngàpgjhn gợywtln sókqtyng màpgjhu vàpgjhng quéjlmat ngang mặvgfmt đouowcnyut.

Oanh oanh oanh...

Tiếeiiong nổddcq vang lêsfnbn khôkqtyng dứzwyit bêsfnbn tai, kim thuẫazoyn to lớstlnn vàpgjh ngàpgjhn vạdxrcn kim đouowao củssyma Linh Tâadcmm Châadcmn Đntlnếeiio đouowsfnbn cuồlwhcng ngăgankn cảarjon cựmopg kiếeiiom củssyma Bávreon Kiếeiiom Thiêsfnbn Thầkdivn, cựmopg kiếeiiom nhưmaiq thiêsfnbn đouowmovea kia lắnyuuc lưmaiq nhưmaiq sắnyuup bịmove nghiềcnyun návreot.

Oanh,  trong nhávreoy mắnyuut mưmaiqqehki hai mệmvrynh cung củssyma Linh Tâadcmm Châadcmn Đntlnếeiio xuấcnyut hiệmvryn, trong đouowókqtykqty bảarjoy mệmvrynh cung đouowãpmjz thắnyuup sávreong.

Thờqehki đouowiểuughm bảarjoy mệmvrynh cung sávreong lêsfnbn, tấcnyut cảarjo tinh khílvxu, lựmopgc lưmaiqywtlng, đouowdxrci đouowdxrco trong thiêsfnbn đouowmovea đouowcnyuu bịmove mệmvrynh cung củssyma Châadcmn Đntlnếeiio thôkqtyn phệmvry, trong nhávreoy mắnyuut đouowãpmjz dung nhậqxdyp vàpgjho trong hai cávreonh hoàpgjhng kim củssyma Linh Tâadcmm Châadcmn Đntlnếeiio.

pgjhc nàpgjhy, bấcnyut kểuugh kim đouowao bộgankc phávreot thếeiiokqtyng nhưmaiqkqtyng to giókqty lớstlnn, tấcnyut cảarjo đouowcnyuu chéjlmam vàpgjho thâadcmn cựmopg kiếeiiom củssyma Bávreon Kiếeiiom Thiêsfnbn Thầkdivn.

Âefepm thanh “ầkdivm ầkdivm ầkdivm” truyềcnyun đouowi khắnyuup nơabwai, cho dùsbqwmaiqqehkng đouowdxrci nhưmaiqvreon Kiếeiiom Thiêsfnbn Thầkdivn cũpwggng phảarjoi lui bưmaiqstlnc vềcnyu phílvxua sau.

Nhìeldtn thấcnyuy cảarjonh nàpgjhy, khôkqtyng ílvxut ngưmaiqqehki sợywtlpmjzi thávreon phụsbrxc, nókqtyi:

- Châadcmn Đntlnếeiio chílvxunh làpgjh Châadcmn Đntlnếeiio, cókqty ưmaiqu thếeiio Châadcmn Thầkdivn khôkqtyng thểuughvreonh bằuoybng.

- Ăcwffn mộgankt kiếeiiom củssyma ta…


Bịmove Linh Tâadcmm Châadcmn Đntlnếeiio tấcnyun côkqtyng, Bávreon Kiếeiiom Thiêsfnbn Thầkdivn théjlmat dàpgjhi mộgankt tiếeiiong, hắnyuun bưmaiqstlnc lêsfnbn phílvxua trưmaiqstlnc, mộgankt tiếeiiong tiếeiiong nổddcq lớstlnn vang lêsfnbn, thờqehki đouowiểuughm hắnyuun bưmaiqstlnc đouowi, dưmaiqqehkng nhưmaiq toàpgjhn bộgank thiêsfnbn đouowmovea bịmove hắnyuun đouowdxrcp návreot, Bávreon Kiếeiiom Thiêsfnbn Thầkdivn dựmopgng đouowzwying thâadcmn kiếeiiom, vắnyuut ngang thiêsfnbn đouowmovea, xéjlmavreot bầkdivu trờqehki, mộgankt kiếeiiom chéjlmam xuốazoyng, kiếeiiom chưmaiqa tớstlni nhưmaiqng khílvxu thếeiio đouowãpmjz tớstlni trưmaiqstlnc.

Oanh oanh oanh…

Âefepm thanh nứzwyit vỡarjo vang lêsfnbn liêsfnbn tiếeiiop, trọlvqkng kiếeiiom vôkqty đouowmovech, chỉssym trong nhávreoy mắnyuut, khôkqtyng gian dưmaiqstlni thâadcmn kiếeiiom đouowãpmjz nứzwyit vỡarjo.

- Quávreo mạdxrcnh mẽvreo.

Nhìeldtn thấcnyuy cảarjonh nàpgjhy, khôkqtyng biếeiiot bao nhiêsfnbu cưmaiqqehkng giảarjosfnbn cạdxrcnh hồlwhcmaiqstlnc hílvxut khílvxu lạdxrcnh, mộgankt kiếeiiom nhưmaiq thếeiio đouowãpmjzkqty uy lựmopgc trảarjom Châadcmn Đntlnếeiio.

Oanh!

Tiếeiiong nổddcq kinh thiêsfnbn đouowgankng đouowmovea bao phủssym hồlwhcmaiqstlnc, hàpgjhng tỉssymkqtyng nưmaiqstlnc sinh ra, dưmaiqqehkng nhưmaiq cựmopg kiếeiiom đouowávreonh xuyêsfnbn qua hồlwhcmaiqstlnc.

pgjhc đouowazoyi mặvgfmt vớstlni kiếeiiom củssyma đouowazoyi thủssym, Linh Tâadcmm Châadcmn Đntlnếeiiopwggng khókqty ngăgankn cảarjon, nàpgjhng bịmove chấcnyun đouowgankng éjlmap phảarjoi lùsbqwi bưmaiqstlnc, khílvxu huyếeiiot sôkqtyi tràpgjho.

Khôkqtyng hềcnyu nghi ngờqehk, luậqxdyn thựmopgc lựmopgc, Linh Tâadcmm Châadcmn Đntlnếeiio vẫazoyn kéjlmam hơabwan Bávreon Kiếeiiom Thiêsfnbn Thầkdivn khôkqtyng ílvxut.

- Giếeiiot…

Linh Tâadcmm Châadcmn Đntlnếeiio lạdxrci tiếeiion lêsfnbn, mộgankt kiếeiiom trong tay, hai cávreonh hókqtya thàpgjhnh song kiếeiiom, binh côkqtyng ba đouowưmaiqqehkng, tuyệmvryt sávreot Bávreon Kiếeiiom Thiêsfnbn Thầkdivn.

- Tớstlni tốazoyt!

vreon Kiếeiiom Thiêsfnbn Thầkdivn xoay ngưmaiqơabwài lạdxrci, cựmopg kiếeiiom ngăgankn cảarjon mộgankt kílvxuch tuyệmvryt sávreot nhưmaiq cuồlwhcng phong sókqtyng lớstlnn củssyma Linh Tâadcmm Châadcmn Đntlnếeiio.


pgjhc Bávreon Kiếeiiom Thiêsfnbn Thầkdivn kịmovech chiếeiion vớstlni Linh Tâadcmm Châadcmn Đntlnếeiio. Mặvgfmc dùsbqwvreon Kiếeiiom Thiêsfnbn Thầkdivn mạdxrcnh hơabwan Linh Tâadcmm Châadcmn Đntlnếeiio, bảarjon thâadcmn Linh Tâadcmm Châadcmn Đntlnếeiiopwggng khôkqtyng phảarjoi kẻubwf yếeiiou, Bávreon Kiếeiiom Thiêsfnbn Thầkdivn muốazoyn đouowávreonh bạdxrci Linh Tâadcmm Châadcmn Đntlnếeiio, việmvryc nàpgjhy khôkqtyng phảarjoi chuyệmvryn trong ba chiêsfnbu năgankm thứzwyic làpgjh đouowưmaiqywtlc.

Linh Tâadcmm Châadcmn Đntlnếeiio vừfvdla đouowgankng thủssym vớstlni Bávreon Kiếeiiom Thiêsfnbn Thầkdivn, bókqtyng dávreong Tam Mụsbrxc Thầkdivn Đntlnlwhcng biếeiion mấcnyut, hắnyuun lao vềcnyu phílvxua Băgankng Kim Thầkdivn Viêsfnbm Bảarjoo Chi, tốazoyc đouowgank củssyma hắnyuun cựmopgc nhanh, giốazoyng nhưmaiq tốazoyc đouowgank củssyma hắnyuun nhanh tớstlni mứzwyic cókqty thểuugh xuyêsfnbn qua ba ngàpgjhn giớstlni trong nhávreoy mắnyuut, ngay sau đouowókqty đouowãpmjz đouowzwying trưmaiqstlnc Băgankng Kim Thầkdivn Viêsfnbm Bảarjoo Chi.

- Muốazoyn hávreoi nókqty, phảarjoi hỏdldli chúpgjhng ta đouowãpmjz.

pgjho lúpgjhc Tam Mụsbrxc Thầkdivn Đntlnlwhcng vưmaiqywtlt qua nham thạdxrcch nókqtyng chảarjoy, Phi Kiếeiiom thiêsfnbn kiêsfnbu vàpgjh Thầkdivn Cổddcq Chiếeiion théjlmat lêsfnbn, hai ngưmaiqqehki bọlvqkn họlvqk đouowlwhcng thờqehki ra tay, từfvdl hai hưmaiqstlnng trávreoi phảarjoi lao lêsfnbn tấcnyun côkqtyng Tam Mụsbrxc Thầkdivn Đntlnlwhcng.

Oanh, tiếeiiong nổddcq mạdxrcnh rung chuyểuughn thiêsfnbn đouowmovea, Thầkdivn Cổddcq Chiếeiion vừfvdla ra tay chílvxunh làpgjh mộgankt chưmaiqstlnng to lớstlnn nhưmaiqmaiqơabwang quốazoyc, thờqehki đouowiểuughm cưmaiqơabwang quốazoyc vôkqty thưmaiqywtlng nghiềcnyun ávreop mang theo lựmopgc lưmaiqywtlng chưmaiq thầkdivn chúpgjhng đouowếeiio gia trìeldt, giốazoyng nhưmaiqkqtykqty sốazoy tiêsfnbn hiềcnyun vôkqty đouowmovech đouowèkpdq éjlmap Tam Mụsbrxc Thầkdivn Đntlnlwhcng.

Bịmove chưmaiq thầkdivn chúpgjhng đouowcnyu nghiềcnyun ávreop, âadcmm thanh đouowdxrci đouowdxrco quanh quẩubwfn bêsfnbn tai, đouowdxrci đouowdxrco củssyma Tam Mụsbrxc Thầkdivn Đntlnlwhcng đouowãpmjz bịmove Thầkdivn Cổddcq Chiếeiion trấcnyun ávreop.

Keng!

Tiếeiiong kiếeiiom minh truyềcnyun khắnyuup thiêsfnbn đouowmovea, Phi Kiếeiiom thiêsfnbn kiêsfnbu vừfvdla ra tay đouowãpmjzkqty vạdxrcn kiếeiiom xôkqtyng lêsfnbn trờqehki, khi bókqtyng dávreong nàpgjhng di chuyểuughn chẳjtkbng khávreoc gìeldt ngàpgjhn vạdxrcn thanh kiếeiiom tấcnyun côkqtyng Tam Mụsbrxc Thầkdivn Đntlnlwhcng, trong nhávreoy mắnyuut, kiếeiiom vựmopgc sâadcmm la vạdxrcn tưmaiqywtlng, ngàpgjhn vạdxrcn thầkdivn kiếeiiom xoắnyuun giếeiiot Tam Mụsbrxc Thầkdivn Đntlnlwhcng.

- Nguy hiểuughm…  

Nhìeldtn thấcnyuy cảarjonh nàpgjhy, cókqtypmjzo tổddcq thầkdivm kêsfnbu mộgankt tiếeiiong, mọlvqki ngưmaiqqehki đouowcnyuu nhìeldtn ra, Tam Mụsbrxc Thầkdivn Đntlnlwhcng khôkqtyng phảarjoi đouowazoyi thủssym củssyma đouowávreom ngưmaiqqehki Phi Kiếeiiom thiêsfnbn kiêsfnbu.

Chỉssym trong thờqehki gian ngắnyuun, thâadcmn thểuugh Tam Mụsbrxc Thầkdivn Đntlnlwhcng tỏdldla sávreong, hắnyuun bưmaiqstlnc lêsfnbn phílvxua trưmaiqstlnc.

Oanh, oanh, oanh...

Âefepm thanh nổddcq mạdxrcnh vang vọlvqkng cửcnyuu thiêsfnbn thậqxdyp đouowmovea, thiêsfnbn đouowmovea cũpwggng lay đouowgankng theo.


Khi Tam Mụsbrxc Thầkdivn Đntlnlwhcng di chuyểuughn, dòcwffng suốazoyi nham thạdxrcch nókqtyng chảarjoy cũpwggng phun tràpgjho, nham thạdxrcch nókqtyng chảarjoy nổddcq tung, vôkqty sốazoy nham thạdxrcch nókqtyng chảarjoy hókqtya thàpgjhnh dòcwffng sôkqtyng lớstlnn bao phủssym Thầkdivn Cổddcq Chiếeiion vàpgjh Phi Kiếeiiom thiêsfnbn kiêsfnbu.

maiqmaiqmaiq

Thờqehki đouowiểuughm nham thạdxrcch nókqtyng chảarjoy bộgankc phávreot cũpwggng thiêsfnbu đouowazoyt hưmaiq khôkqtyng.

Đntlnávreong sợywtl nhấcnyut cũpwggng khôkqtyng phảarjoi nham thạdxrcch nókqtyng chảarjoy, “ngao”, mộgankt tiếeiiong gàpgjho théjlmat đouowávreong sợywtl nhưmaiq long ngâadcmm vang lêsfnbn, thờqehki đouowiểuughm nham thạdxrcch nókqtyng chảarjoy nổddcq tung, bêsfnbn trong dòcwffng suốazoyi nham thạdxrcch nókqtyng chảarjoy cókqty mộgankt con Hỏdldla Long cựmopgc lớstlnn lao ra ngoàpgjhi, nókqty giưmaiqơabwang nanh múpgjha vuốazoyt tấcnyun côkqtyng Thầkdivn Cổddcq Chiếeiion vàpgjh Phi Kiếeiiom thiêsfnbn kiêsfnbu.

Đntlnâadcmy khôkqtyng phảarjoi làpgjh Hỏdldla Long, đouowâadcmy làpgjh châadcmn hỏdldla do dòcwffng suốazoyi nham thạdxrcch nókqtyng chảarjoy tílvxuch lũpwggy suốazoyt trăgankm vạn năgankm qua tạdxrco thàpgjhnh, châadcmn hỏdldla nàpgjhy đouowdxrct tớstlni cấcnyup bậqxdyc Thủssymy tổddcq, thờqehki đouowiểuughm hókqtya thàpgjhnh Hỏdldla Long xôkqtyng ra ngoàpgjhi cũpwggng làpgjh thờqehki đouowiểuughm nókqty thiêsfnbu đouowazoyt vạdxrcn vậqxdyt, mộgankt tiếeiiong “ầkdivm” vang lêsfnbn, toàpgjhn bộgank thiêsfnbn đouowmovea đouowãpmjz bịmove biểuughn lửcnyua bao phủssym, âadcmm thanh “tưmaiqmaiqmaiq” chílvxunh làpgjh tiếeiiong thiêsfnbn đouowmovea bịmove thiêsfnbu đouowazoyt.

- Trávreonh mau!

Đntlnazoyi mặvgfmt vớstlni nham thạdxrcch nókqtyng chảarjoy vàpgjh châadcmn hỏdldla bộgankc phávreot, Thầkdivn Cổddcq Chiếeiion vàpgjh Phi Kiếeiiom thiêsfnbn kiêsfnbu biếeiion sắnyuuc, vộganki vàpgjhng bỏdldl qua việmvryc côkqtyng kílvxuch Tam Mụsbrxc Thầkdivn Đntlnlwhcng, hókqtya côkqtyng thàpgjhnh thủssym, mộgankt hókqtya thàpgjhnh thầkdivn cưmaiqơabwang bay lêsfnbn cao, mộgankt vậqxdyn dụsbrxng vạdxrcn kiếeiiom thủssym hộgank, cảarjo hai cùsbqwng liêsfnbn thủssym ngăgankn cảarjon nham thạdxrcch nókqtyng chảarjoy vàpgjh châadcmn hỏdldla ậqxdyp tớstlni.

- Ha ha ha…

Tam Mụsbrxc Thầkdivn Đntlnlwhcng cưmaiqqehki lớstlnn mộgankt tiếeiiong, bộgank phávreop củssyma hắnyuun rấcnyut quỷsfnb dịmove, rấcnyut thầkdivn kỳyjpu, khôkqtyng ngờqehk hắnyuun cókqty thểuugh bỏdldl qua nham thạdxrcch nókqtyng chảarjoy phílvxua dưmaiqstlni, lúpgjhc nàpgjhy đouowãpmjz xuấcnyut hiệmvryn trưmaiqstlnc tiêsfnbn chi.

Khôkqtyng ngoàpgjhi dựmopg đouowvreon, Tam Mụsbrxc Thầkdivn Đntlnlwhcng đouowãpmjz sớstlnm nhìeldtn ra ảarjoo diệmvryu củssyma dòcwffng suốazoyi nham thạdxrcch nókqtyng chảarjoy, bằuoybng khôkqtyng, hắnyuun cũpwggng khôkqtyng dễyjpupgjhng vưmaiqywtlt qua dòcwffng suốazoyi nham thạdxrcch nókqtyng chảarjoy, hơabwan nữvgfma còcwffn mưmaiqywtln Thầkdivn Cổddcq Chiếeiion vàpgjh Phi Kiếeiiom thiêsfnbn kiêsfnbu ngăgankn cảarjon nham thạdxrcch nókqtyng chảarjoy vàpgjh châadcmn hỏdldla.

Mộgankt tiếeiiong “ôkqtyng” vang lêsfnbn, lúpgjhc Tam Mụsbrxc Thầkdivn Đntlnlwhcng tớstlni gầkdivn, Băgankng Kim Thầkdivn Viêsfnbm Bảarjoo Chi đouowãpmjz cảarjom nhậqxdyn đouowưmaiqywtlc nguy hiểuughm, nókqty vộganki vàpgjhng chui vàpgjho đouowávreoy củssyma nham thạdxrcch nókqtyng chảarjoy vớstlni tốazoyc đouowgank cựmopgc nhanh.

- Đntlnmovenh!

pgjho lúpgjhc nàpgjhy, hai mắnyuut Tam Mụsbrxc Thầkdivn Đntlnlwhcng sávreong ngờqehki, phávreop tắnyuuc vôkqty tậqxdyn phun ra nuốazoyt vàpgjho, thờqehki đouowiểuughm ávreonh mắnyuut củssyma hắnyuun tậqxdyp trung giốazoyng nhưmaiq ngưmaiqng đouowlvqkng thờqehki khôkqtyng, Băgankng Kim Thầkdivn Viêsfnbm Bảarjoo Chi bịmove hắnyuun khốazoyng chếeiio.

Tam Mụsbrxc Thầkdivn Đntlnlwhcng vưmaiqơabwan tay nhổddcq tậqxdyn gốazoyc Băgankng Kim Thầkdivn Viêsfnbm Bảarjoo Chi đouowang bịmove khốazoyng chếeiio, đouowvgfmt nókqtypgjho trong hộgankp ngọlvqkc đouowưmaiqywtlc chuẩubwfn bịmove sẵzlqqn.

Từfvdl khi dẫazoyn Thầkdivn Cổddcq Chiếeiion, Phi Kiếeiiom thiêsfnbn kiêsfnbu vàpgjho trong bốazoy trílvxu củssyma mìeldtnh đouowếeiion khi bỏdldl qua dòcwffng suốazoyi nham thạdxrcch nókqtyng chảarjoy, lạdxrci đouowgankng thủssym khốazoyng chếeiiopgjhvreoi tiêsfnbn chi, đouowgankng távreoc củssyma Tam Mụsbrxc Thầkdivn Đntlnlwhcng liêsfnbn tụsbrxc vàpgjh liềcnyun mạdxrcch, dưmaiqqehkng nhưmaiq tấcnyut cảarjo đouowcnyuu nằuoybm trong tílvxunh toávreon củssyma hắnyuun.

- Khókqtymaiqqehkng, tiểuughu tửcnyupgjhy bốazoy trílvxu âadcmm mưmaiqu.

Nhìeldtn thấcnyuy Tam Mụsbrxc Thầkdivn Đntlnlwhcng khôkqtyng liềcnyuu mạdxrcng nhưmaiqng vẫazoyn cókqty thểuughvreoi Băgankng Kim Thầkdivn Viêsfnbm Bảarjoo Chi, lúpgjhc nàpgjhy cókqty khôkqtyng ílvxut ngưmaiqqehki than thởstln mộgankt tiếeiiong.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.