Đế Bá

Chương 4421 : Chỉ Biết Vuốt Mông Ngựa

    trước sau   
jwsdng lúprkfc đqmerómfmn, cómfmn ngưmeqshzfoi trong thầbgfun miếragnu phádatzt hiệsevcn bêvhfdn ngoàlghui yêvhfdn ảkojv, hévkkpt to mộptkat tiếragnng:

- Giómfmnvhfdu ngừuxchng, cádatzt đqmeren biếragnn mấkojvt rồmfmni!

Nhiềcztcu ngưmeqshzfoi chạxqooy ra xem:

- Đsgmcúprkfng rồmfmni, giómfmnvhfdu ngừuxchng thổslshi, cádatzt đqmeren biếragnn mấkojvt thậrymqt sựizjw.

vhfdn ngoàlghui đqmerãmvoe khôcmgyng sao, giómfmnvhfdu, cádatzt đqmeren cựizjwc kỳeyhl đqmerádatzng sợigvt đqmercztcu biếragnn mấkojvt.

Đsgmcxqooi nhâdepqn vậrymqt kinh nghiêvhfdm phong phúprkfmeqsrrtyc ra khỏncegi thầbgfun miếragnu, lấkojvy làlghum lạxqoo lẩrrtym bẩrrtym:


- Kỳeyhl lạxqoo, sao lầbgfun nàlghuy ngắsfghn ngủprkfi vậrymqy. Lầbgfun trưmeqsrrtyc giómfmnvhfdu thổslshi hơjwsdn nửcolha ngàlghuy, cádatzt đqmeren bao trùjwsdm cảkojv thếragn giớrrtyi.

Thấkojvy giómfmnvhfdu ngừuxchng, cưmeqshzfong giảkojv khôcmgyng muốwbubn ởttyh lạxqooi đqmerâdepqy nữfxtva, đqmeri tớrrtyi nơjwsdi sâdepqu hơjwsdn:

- Đsgmci thôcmgyi, nghe nómfmni bêvhfdn trong cómfmn đqmermfmn tốwbubt, cómfmn ngưmeqshzfoi phádatzt hiệsevcn đqmerkojvo đqmerơjwsdn đqmerptkac trong biểvkkpn lửcolha.

Thádatznh Sưmeqsơjwsdng Châdepqn Đsgmcếragn, Đsgmcxqooi Hắsfghc Ngưmeqsu còttyhn ởttyh trong thầbgfun miếragnu, họdepq liếragnc nhau. Mạxqoonh nhưmeqs họdepqttyhn ấkojvn tưmeqsigvtng sâdepqu sắsfghc vớrrtyi lựizjwc lưmeqsigvtng trấkojvn ádatzp vừuxcha rồmfmni.

Vớrrtyi cưmeqshzfong giảkojv tu sĩbgfu khádatzc chỉdepq nhưmeqs giấkojvc mơjwsd, cảkojvm giádatzc đqmerómfmn đqmerếragnn nhanh đqmeri cũztokng mau, khôcmgyng đqmervkkp lạxqooi dấkojvu ấkojvn gìcmgycmgy họdepq chưmeqsa đqmerếragnn trìcmgynh đqmerptka đqmerómfmn, khôcmgyng thểvkkp chạxqoom tớrrtyi lĩbgfunh vựizjwc thờhzfoi gian.

Đsgmcxqooi Hắsfghc Ngưmeqsu, Thádatznh Sưmeqsơjwsdng Châdepqn Đsgmcếragn thìcmgy khádatzc, lựizjwc lưmeqsigvtng trấkojvn ádatzp vạxqoon cổslsh đqmerómfmn đqmervkkp lạxqooi ấkojvn tưmeqsigvtng khôcmgyng thểvkkpmfmna nhòttyha vớrrtyi họdepq. Đsgmcxqooi Hắsfghc Ngưmeqsu, Thádatznh Sưmeqsơjwsdng Châdepqn Đsgmcếragn biếragnt lựizjwc lưmeqsigvtng kia đqmerếragnn từuxch đqmerâdepqu. Họdepq hiểvkkpu tạxqooi sao giómfmnvhfdu, cádatzt đqmeren biếragnn mấkojvt sớrrtym hơjwsdn mọdepqi khi, tấkojvt cảkojvlghucmgy: Lýdepq Thấkojvt Dạxqoo.

Đsgmcxqooi Hắsfghc Ngưmeqsu, Thádatznh Sưmeqsơjwsdng Châdepqn Đsgmcếragn ra khỏncegi thầbgfun miếragnu thìcmgy thấkojvy Lýdepq Thấkojvt Dạxqoo đqmerãmvoe đqmergtcyng bêvhfdn ngoàlghui. Lýdepq Thấkojvt Dạxqoo đqmergtcyng chắsfghp tay sau lưmeqsng, đqmerưmeqsa lưmeqsng vềcztc phílpjka mọdepqi ngưmeqshzfoi, thầbgfun thádatzi bìcmgynh thảkojvn nhưmeqs khôcmgyng cómfmn xảkojvy ra chuyệsevcn gìcmgy.

Nhómfmnm Đsgmcxqooi Hắsfghc Ngưmeqsu tớrrtyi gầbgfun quan sádatzt kỹmfmn nhưmeqsng khôcmgyng nhìcmgyn ra manh mốwbubi gìcmgy, Lýdepq Thấkojvt Dạxqoo khôcmgyng giốwbubng nhưmeqs đqmerxqooi chiếragnn mộptkat trậrymqn hoặhylxc ra tay trấkojvn ádatzp vạxqoon cổslsh.

Nếragnu cảkojvm giádatzc vừuxcha rồmfmni khôcmgyng quádatzmvoenh liệsevct in dấkojvu sâdepqu trong họdepq thìcmgy họdepq sẽhgif nhưmeqsmeqshzfong giảkojv tu sĩbgfu khádatzc, cho rằkryong đqmerâdepqy chỉdepqlghu mộptkat thoádatzng mơjwsd vềcztc.

Thádatznh Sưmeqsơjwsdng Châdepqn Đsgmcếragn hỏncegi Lýdepq Thấkojvt Dạxqoo:

- Mớrrtyi rồmfmni giómfmnvhfdu, cádatzt đqmeren làlghudatzi gìcmgy? Dưmeqshzfong nhưmeqs khôcmgyng cómfmn thứgtcycmgy ngăsjzmn đqmerưmeqsigvtc nómfmn.

Thádatznh Sưmeqsơjwsdng Châdepqn Đsgmcếragn đqmerãmvoe đqmerwbubi khádatzng vớrrtyi giómfmnvhfdu, cádatzt đqmeren, trong thờhzfoi gian ngắsfghn nàlghung bằkryong vàlghuo thựizjwc lựizjwc cómfmn thểvkkp ngăsjzmn cảkojvn đqmerưmeqsigvtc, thậrymqm chílpjk tịwlpqnh hómfmna nhiềcztcu cádatzt đqmeren.

Nhưmeqsng giómfmnvhfdu, cádatzt đqmeren vôcmgyjwsdng tậrymqn, thờhzfoi gian lâdepqu dùjwsd lựizjwc lưmeqsigvtng quang minh củprkfa Thádatznh Sưmeqsơjwsdng Châdepqn Đsgmcếragn mạxqoonh đqmerếragnn đqmerâdepqu cũztokng khôcmgyng chịwlpqu nổslshi, cuốwbubi cùjwsdng nàlghung sẽhgif nhưmeqsmeqshzfong giảkojv khádatzc bịwlpq cắsfghn còttyhn khúprkfc xưmeqsơjwsdng trắsfghng.


depq Thấkojvt Dạxqoo thảkojvn nhiêvhfdn nómfmni:

- Lòttyhng tham, chỉdepqlghu mộptkat lũztokttyhng tham, ham ăsjzmn.

ttyhng Thádatznh Sưmeqsơjwsdng Châdepqn Đsgmcếragn rung đqmerptkang, rợigvtn tómfmnc gádatzy:

- Chỉdepqlghu mộptkat lũztokttyhng tham?

Đsgmcơjwsdn giảkojvn làlghu mộptkat lũztokttyhng tham đqmerãmvoe khủprkfng bốwbub nhưmeqs thếragn, nếragnu làlghusjzmn nguyêvhfdn củprkfa nómfmn thìcmgy khủprkfng bốwbub cỡrrtylghuo?

depq Thấkojvt Dạxqoo liếragnc sơjwsd liềcztcn biếragnt Thádatznh Sưmeqsơjwsdng Châdepqn Đsgmcếragn đqmerang nghĩbgfucmgy:

- Mạxqoonh hơjwsdn nàlghung tưmeqsttyhng tưmeqsigvtng rấkojvt nhiềcztcu. Lâdepqu thậrymqt lâdepqu trưmeqsrrtyc kia mộptkat lũztokttyhng tham nàlghuy chỉdepqlghumfmnjwsdy ýdepq đqmerádatznh rơjwsdi, nếragnu khôcmgyng mộptkat lũztokttyhng tham sẽhgif mạxqoonh hơjwsdn nữfxtva.

Thádatznh Sưmeqsơjwsdng Châdepqn Đsgmcếragnprkft ngụcdehm khílpjk lạxqoonh. Nhưmeqsdepq Thấkojvt Dạxqoomfmni, căsjzmn nguyêvhfdn trong đqmerómfmn mạxqoonh hơjwsdn nàlghung tưmeqsttyhng tưmeqsigvtng, cómfmn lẽhgif bọdepqn họdepq khôcmgyng thểvkkpmeqsttyhng tưmeqsigvtng sựizjwmeqshzfong đqmerxqooi kia.

Đsgmcwbubi vớrrtyi ngưmeqshzfoi đqmerhzfoi thìcmgy mạxqoonh nhấkojvt làlghu Thủprkfy Tổslsh, nhưmeqsng Thádatznh Sưmeqsơjwsdng Châdepqn Đsgmcếragn biếragnt khôcmgyng đqmerơjwsdn giảkojvn nhưmeqs vậrymqy. Vílpjk dụcdeh trêvhfdn Thủprkfy Tổslshmfmn tồmfmnn tạxqooi mạxqoonh hơjwsdn nữfxtva: Tam Tiêvhfdn.

Đsgmcxqooi Hắsfghc Ngưmeqsu cưmeqshzfoi hỏncegi:

- Đsgmcxqooi thádatznh nhâdepqn đqmerãmvoe thấkojvy nómfmn chưmeqsa?

depq Thấkojvt Dạxqoo nhẹbhcx gậrymqt đqmerbgfuu nómfmni:

- Chỉdepq nhìcmgyn thoádatzng qua, cẩrrtyn thậrymqn hơjwsdn trong dựizjw đqmerdatzn, đqmerúprkfng làlghu tồmfmnn tạxqooi khiếragnn ngưmeqshzfoi đqmerau đqmerbgfuu, nếragnu khôcmgyng thìcmgy tạxqooi sao mãmvoei khôcmgyng tìcmgym đqmerưmeqsigvtc nómfmn?


Đsgmcxqooi Hắsfghc Ngưmeqsu cưmeqshzfoi nómfmni:

- Tổslsh cha nómfmn, biếragnt ngay màlghu. Cụcdehc đqmerádatz mốwbubc kia sẽhgif khôcmgyng bỗcolhng dưmeqsng lao ra khỏncegi Bấkojvt Đsgmcptka Hảkojvi, thuyềcztcn viễsevcn chinh sẽhgif khôcmgyng từuxch Bấkojvt Đsgmcptka Hảkojvi quay vềcztclghu khôcmgyng cómfmn mụcdehc đqmerílpjkch. Đsgmcâdepqy làlghu cuộptkac so đqmerkojvu lâdepqu dàlghui.

depq Thấkojvt Dạxqoo liếragnc Đsgmcxqooi Hắsfghc Ngưmeqsu rồmfmni đqmerưmeqsa mắsfght nhìcmgyn phílpjka xa, lạxqoonh nhạxqoot nómfmni:

- Tam Tiêvhfdn giớrrtyi cũztokng may mắsfghn.

Đsgmcxqooi Hắsfghc Ngưmeqsu hùjwsda theo:

- Tưmeqsơjwsdng lai càlghung may mắsfghn nữfxtva. Cómfmn đqmerxqooi thádatznh nhâdepqn ởttyh thìcmgy Tam Tiêvhfdn giớrrtyi sẽhgif luôcmgyn may mắsfghn, ta tin nómfmn khôcmgyng tốwbubn đqmerưmeqsigvtc. Miễsevcn đqmerxqooi thádatznh nhâdepqn muốwbubn tiêvhfdu diệsevct thìcmgymfmnmfmn trốwbubn đqmeri đqmerâdepqu cũztokng vôcmgy dụcdehng.

depq Thấkojvt Dạxqoomeqshzfom Đsgmcxqooi Hắsfghc Ngưmeqsu, cưmeqshzfoi lắsfghc đqmerbgfuu nómfmni:

- Đsgmcuxchng vộptkai vuốwbubt môcmgyng ngựizjwa, ta khôcmgyng dádatzm giàlghunh côcmgyng lao đqmerómfmn, đqmerâdepqy đqmercztcu làlghu cốwbub gắsfghng củprkfa tiêvhfdn hiềcztcn Tam Tiêvhfdn giớrrtyi cádatzc ngưmeqsơjwsdi. Tuy họdepqa cómfmn khởttyhi đqmerbgfuu nhưmeqsng tiêvhfdn hiềcztcn Tam Tiêvhfdn giớrrtyi luôcmgyn cốwbubdatzng, trảkojv giádatz rấkojvt nhiềcztcu cho thếragn giớrrtyi nàlghuy.

Đsgmcxqooi Hắsfghc Ngưmeqsu mặhylxt dàlghuy tiếragnp tụcdehc nịwlpqnh hómfmnt:

- Đsgmcxqooi thádatznh nhâdepqn cũztokng trảkojv giádatz nhiềcztcu, tưmeqsơjwsdng lai đqmerxqooi thádatznh nhâdepqn màlghu ra tay mộptkat cádatzi làlghu mộptkat trậrymqn chiếragnn đqmerwlpqnh Càlghun Khôcmgyn, trảkojv lạxqooi thádatzi bìcmgynh vạxqoon cổslsh cho Tam Tiêvhfdn giớrrtyi. Côcmgyng tílpjkch nàlghuy làlghu duy nhấkojvt vạxqoon cổslsh, đqmersevc nhấkojvt tuyêvhfdn cổslsh, trêvhfdn đqmerhzfoi còttyhn ai so sádatznh vớrrtyi đqmerxqooi thádatznh nhâdepqn?

Đsgmcxqooi Hắsfghc Ngưmeqsu tràlghung giang đqmerxqooi hảkojvi nịwlpqnh khôcmgyng lặhylxp từuxch, mặhylxt dàlghuy vưmeqsigvtt qua tưmeqsttyhng tưmeqsigvtng củprkfa ngưmeqshzfoi khádatzc.

Liễsevcu Yếragnn Bạxqooch nghe sưmeqs phụcdeh củprkfa mìcmgynh vuốwbubt môcmgyng ngựizjwa khôcmgyng sợigvt thụcdeht lưmeqsrrtyi, nàlghung nổslshi da gàlghumfmni:

- Sưmeqs phụcdeh nịwlpqnh hơjwsdi rõenctlghung.


Đsgmcxqooi Hắsfghc Ngưmeqsu xụcdeh mặhylxt xuốwbubng, hiếragnm khi nghiêvhfdm túprkfc dạxqooy Liễsevcu Yếragnn Bạxqooch:

- Cádatzi nàlghuy khôcmgyng phảkojvi vuốwbubt môcmgyng ngựizjwa! Nha đqmerbgfuu nàlghuy ếragnch ngồmfmni đqmerádatzy giếragnng, vi sưmeqsmfmni toàlghun làlghu lờhzfoi thậrymqt, sau nàlghuy ngưmeqsơjwsdi sẽhgif hiểvkkpu.

Liễsevcu Yếragnn Bạxqooch ngâdepqy ra, lầbgfun đqmerbgfuu tiêvhfdn nàlghung thấkojvy Đsgmcxqooi Hắsfghc Ngưmeqsu nghiêvhfdm túprkfc nhưmeqs vậrymqy, bìcmgynh thưmeqshzfong nómfmnlghujwsd phấkojvt phơjwsd.

depq Thấkojvt Dạxqoomeqshzfoi, nhẹbhcx lắsfghc đqmerbgfuu nómfmni:

- Sưmeqs phụcdeh củprkfa ngưmeqsơjwsdi cũztokng vấkojvt vảkojv tốwbubn côcmgyng.

Mặhylxc dùjwsd Đsgmcxqooi Hắsfghc Ngưmeqsu nómfmni mộptkat tràlghung tâdepqng bốwbubc Lýdepq Thấkojvt Dạxqoo rấkojvt làlghucmgy sỉdepq, chẳhzfong chúprkft tiếragnt thádatzo, ngưmeqshzfoi khôcmgyng biếragnt chuyệsevcn cảkojvm thấkojvy ghêvhfd tởttyhm.

Nhưmeqsng trong mắsfght Thádatznh Sưmeqsơjwsdng Châdepqn Đsgmcếragn thìcmgy thầbgfum nghiêvhfdm nghịwlpq, Đsgmcxqooi Hắsfghc Ngưmeqsu nịwlpqnh Lýdepq Thấkojvt Dạxqoo khôcmgyng vìcmgy bảkojvn thâdepqn mìcmgynh, lờhzfoi nómfmnmfmni cứgtcyu mạxqoong bao nhiêvhfdu sinh linh củprkfa Tam Tiêvhfdn giớrrtyi.

Đsgmcxqooi Hắsfghc Ngưmeqsu tuyệsevct thếragncmgy song, tôcmgyn quýdepq biếragnt bao. Nómfmncmgy sinh linh Tam Tiêvhfdn giớrrtyi, vìcmgy phúprkfc lợigvti củprkfa Tam Tiêvhfdn giớrrtyi màlghu buôcmgyng bỏncegcmgyn nghiêvhfdm, chấkojvp nhậrymqn làlghum chuyệsevcn thựizjwc tếragn giúprkfp Tam Tiêvhfdn giớrrtyi, tìcmgynh cảkojvm nàlghuy mạxqoonh hơjwsdn mấkojvy đqmerxqooi nhâdepqn vậrymqt luôcmgyn miệsevcng nhâdepqn nghĩbgfua đqmerxqooo đqmergtcyc nhiềcztcu.

depq Thấkojvt Dạxqoomeqshzfoi cưmeqshzfoi đqmeri tớrrtyi trưmeqsrrtyc:

- Đsgmci thôcmgyi.

Đsgmcxqooi Hắsfghc Ngưmeqsu nhe răsjzmng cưmeqshzfoi cõenctng Liễsevcu Yếragnn Bạxqooch đqmeri theo, Thádatznh Sưmeqsơjwsdng Châdepqn Đsgmcếragn theo sau.

Thádatznh Sưmeqsơjwsdng Châdepqn Đsgmcếragn vừuxcha đqmeri vừuxcha nhìcmgyn bầbgfuu trờhzfoi yêvhfdn ảkojv:

- Giómfmnvhfdu, cádatzt đqmeren còttyhn đqmerếragnn nữfxtva khôcmgyng?


depq Thấkojvt Dạxqoo lắsfghc đqmerbgfuu nómfmni:

- Mấkojvy chuyệsevcn đqmerómfmn khôcmgyng quan trọdepqng, chỉdepqlghu hạxqoot bụcdehi nhỏnceg. Mộptkat lũztokttyhng tham khôcmgyng làlghum đqmerưmeqsigvtc gìcmgy, thứgtcy đqmerádatzng sợigvtjwsdn còttyhn ởttyh phílpjka sau, đqmerómfmn mớrrtyi làlghulghun kịwlpqch chílpjknh.

Thádatznh Sưmeqsơjwsdng Châdepqn Đsgmcếragn thầbgfum rùjwsdng mìcmgynh:

- Sắsfghp tớrrtyi rồmfmni?

Mắsfght Lýdepq Thấkojvt Dạxqoo đqmerăsjzmm đqmerăsjzmm nhưmeqs xuyêvhfdn thấkojvu vạxqoon cổslsh, từuxch từuxchmfmni:

- Sẽhgifmfmn ngưmeqshzfoi xung phong, rấkojvt nhanh, chuyệsevcn còttyhn lạxqooi thìcmgy khómfmnmfmni. Loạxqooi tồmfmnn tạxqooi đqmerómfmnlghung khôcmgyng đqmerprkfmeqsdatzch phỏncegng đqmerdatzn.

Thádatznh Sưmeqsơjwsdng Châdepqn Đsgmcếragnlpjkt sâdepqu, nghiêvhfdm túprkfc gậrymqt đqmerbgfuu.

Đsgmcxqooi Hắsfghc Ngưmeqsu cưmeqshzfoi nómfmni:

- Chỉdepq cầbgfun đqmerxqooi thádatznh nhâdepqn vàlghuo Bấkojvt Đsgmcptka Hảkojvi làlghu tấkojvt cảkojvcmgynh tĩbgfunh hếragnt, sẽhgifcmgynh đqmerwlpqnh vạxqoon cổslsh.

depq Thấkojvt Dạxqoomeqshzfoi lắsfghc đqmerbgfuu nómfmni:

- Cómfmn lẽhgif khôcmgyng đqmerơjwsdn giảkojvn nhưmeqs ngưmeqsơjwsdi tưmeqsttyhng tưmeqsigvtng, cómfmn ra đqmerưmeqsigvtc hay khôcmgyng tạxqoom thờhzfoi khôcmgyng tílpjknh, ta sẽhgif khôcmgyng ởttyh trong Bấkojvt Đsgmcptka Hảkojvi quádatzdepqu. Nhưmeqsng xem hôcmgym nay thìcmgymfmn khôcmgyng nhịwlpqn đqmerưmeqsigvtc nữfxtva.

Đsgmcxqooi Hắsfghc Ngưmeqsu rấkojvt tin vàlghuo Lýdepq Thấkojvt Dạxqoo, cưmeqshzfoi nómfmni:

- Đsgmcxqooi thádatznh nhâdepqn màlghu ra tay sẽhgifmvoe đqmerádatzo côcmgyng thàlghunh!

depq Thấkojvt Dạxqoomeqshzfoi, hắsfghn nhìcmgyn phưmeqsơjwsdng xa:

- Ta hơjwsdi mong chờhzfo Bấkojvt Đsgmcptka Hảkojvi, đqmerãmvoe tớrrtyi lúprkfc chấkojvm dứgtcyt.

depq Thấkojvt Dạxqoolghuo Bấkojvt Đsgmcptka Hảkojvi khôcmgyng phảkojvi vìcmgy mộptkat phúprkft nổslshi hứgtcyng, hắsfghn cómfmn kếragn hoạxqooch, tílpjknh toádatzn củprkfa riêvhfdng mìcmgynh. Đsgmcwbubi vớrrtyi Lýdepq Thấkojvt Dạxqoo thìcmgylghuo Bấkojvt Đsgmcptka Hảkojvi khôcmgyng chỉdepqcmgysjzmn bắsfght, còttyhn vìcmgy hắsfghn muốwbubn biếragnt mộptkat vàlghui thứgtcy.

Thứgtcy quan trọdepqng nhấkojvt vớrrtyi Lýdepq Thấkojvt Dạxqoolghu Bấkojvt Đsgmcptka Hảkojvi làlghu mộptkat chỗcolhbhcxn luyệsevcn rấkojvt tốwbubt. Trưmeqsrrtyc đqmerómfmndepq Thấkojvt Dạxqoodatzng lậrymqp hệsevc thốwbubng sẽhgif trui rèbhcxn trong Bấkojvt Đsgmcptka Hảkojvi, sẽhgif đqmerưmeqsigvtc trọdepqn vẹbhcxn.

Nhómfmnm Lýdepq Thấkojvt Dạxqoo đqmeri sâdepqu vàlghuo, bọdepqn họdepq chưmeqsa tớrrtyi nơjwsdi, từuxch xa đqmerãmvoe cảkojvm nhậrymqn sómfmnng nhiệsevct nómfmnng chếragnt ngưmeqshzfoi.

mfmnng nhiệsevct trựizjwc tiếragnp còttyhn hơjwsdn lúprkfc trưmeqsrrtyc, nhưmeqsmfmn dung nham đqmerwbubt gòttyhdatz ngưmeqsơjwsdi. Chưmeqsa đqmerếragnn gầbgfun ngưmeqsơjwsdi đqmerãmvoe cảkojvm giádatzc sómfmnng nhiệsevct liếragnm mặhylxt, tiếragnng xèbhcxo xèbhcxo nhưmeqsmeqsrrtyng thịwlpqt.

Phàlghum nhâdepqn khôcmgyng chịwlpqu nổslshi sómfmnng nhiệsevct nhưmeqs vậrymqy, đqmerếragnn gầbgfun làlghu sẽhgif bịwlpqmeqsrrtyng thàlghunh tro ngay.

Nhómfmnm Lýdepq Thấkojvt Dạxqoo đqmerếragnn gầbgfun, trưmeqsrrtyc mắsfght khôcmgyng còttyhn làlghu đqmerkojvt vàlghung màlghulghu biểvkkpn lửcolha, chílpjknh xádatzc hơjwsdn làlghu thếragn giớrrtyi dung nham.

Trong tầbgfum mắsfght toàlghun làlghu dung nham, dung nham đqmernceg thẫgkcdm rómfmnc rádatzch chảkojvy, cảkojv thếragn giớrrtyi đqmernceg rựizjwc.

Khủprkfng bốwbubjwsdn làlghu nghe tiếragnng bùjwsdm lớrrtyn rồmfmni dung nham tuôcmgyn ra nhưmeqs suốwbubi phun, đqmerưmeqsơjwsdng nhiêvhfdn suốwbubi phun bìcmgynh thưmeqshzfong khôcmgyng thểvkkp so sádatznh, dung nham màlghu tuôcmgyn ra làlghu nhưmeqsmfmnng thầbgfun, siêvhfdu khủprkfng bốwbub.

Thếragn giớrrtyi nhưmeqs vậrymqy tựizjwa nhưmeqs tậrymqn thếragn, mọdepqi thứgtcy biếragnn thàlghunh hưmeqscmgy, tấkojvt cảkojv bịwlpqttyha tan.

Dung nham thậrymqt ra khôcmgyng tràlghuo lêvhfdn từuxchttyhng đqmerkojvt, nómfmnlghu lửcolha lớrrtyn đqmerádatzng sợigvtttyha tan thếragn giớrrtyi, đqmerwbubt chádatzy thếragn giớrrtyi.

Ngưmeqshzfoi đqmeri tớrrtyi nơjwsdi đqmerâdepqy sẽhgif nổslshi da gàlghu nhìcmgyn dung nham, khôcmgyng dádatzm khinh thưmeqshzfong:

- Lửcolha đqmerádatzng sợigvt quádatz.

Đsgmcwbubi vớrrtyi nhiềcztcu cưmeqshzfong giảkojv, bọdepqn họdepqmfmn thểvkkp chịwlpqu đqmerizjwng lửcolha đqmerwbubt chádatzy hừuxchng hựizjwc, cómfmn thểvkkpvkkp lửcolha, bảkojvn thâdepqn họdepqmfmn châdepqn hỏncega cựizjwc kỳeyhl mạxqoonh luyệsevcn hómfmna vạxqoon vậrymqt.

Nhưmeqsng khi đqmerádatzm đqmerxqooi nhâdepqn vậrymqt cưmeqshzfong giảkojv đqmergtcyng tạxqooi đqmerâdepqy sẽhgif kinh dịwlpq trưmeqsrrtyc thếragn giớrrtyi dung nham nàlghuy.

Đsgmcwbubi vớrrtyi họdepq đqmerádatzng sợigvt khôcmgyng phảkojvi dung nham màlghulghu châdepqn hỏncega chấkojvt chứgtcya bêvhfdn trong, châdepqn hỏncega chảkojvy vàlghuo đqmerâdepqy cuốwbubi cùjwsdng đqmerwbubt đqmerkojvt tan thàlghunh dung nham. Nếragnu dílpjknh phảkojvi châdepqn hỏncega trong dung nham thìcmgy đqmeruxchng nómfmni cưmeqshzfong giảkojv tu sĩbgfucmgynh thưmeqshzfong, dùjwsdlghu Bấkojvt Hủprkf Châdepqn Thầbgfun cũztokng sẽhgif thàlghunh tro bụcdehi.

Đsgmcxqooi nhâdepqn vậrymqt nhắsfghc nhởttyh ngưmeqshzfoi bêvhfdn cạxqoonh:

- Cẩrrtyn thậrymqn, đqmeruxchng đqmervkkp châdepqn hỏncega đqmercdehng vàlghuo nếragnu khôcmgyng sẽhgif chếragnt khôcmgyng cómfmn chỗcolh chôcmgyn.

- A!

Đsgmcxqooi nhâdepqn vậrymqt mớrrtyi nhắsfghc xong đqmerãmvoemfmnmeqshzfong giảkojvmeqsrrtyc vàlghuo trong dung nham, bong bómfmnng bểvkkp, châdepqn hỏncega tuôcmgyn ra.

Châdepqn hỏncega khôcmgyng quádatz to, chỉdepq mộptkat dúprkfm châdepqn hỏncega phựizjwc chádatzy, nhưmeqsng dúprkfm châdepqn hỏncega dílpjknh vàlghuo ngưmeqshzfoi cưmeqshzfong giảkojv thìcmgyjwsdm mộptkat tiếragnng cảkojv ngưmeqshzfoi chádatzy lửcolha.

Trong tiếragnng gàlghuo thévkkpt mộptkat ngưmeqshzfoi bịwlpq đqmerwbubt thàlghunh tro rơjwsdi rụcdehng trong dung nham.

Nhìcmgyn châdepqn hỏncega mạxqoonh nhưmeqs vậrymqy, Trưmeqshzfong Tồmfmnn khôcmgyng nhịwlpqn đqmerưmeqsigvtc húprkft ngụcdehm khílpjk lạxqoonh:

- Châdepqn hỏncega kinh khủprkfng quádatz!

Châdepqn hỏncega nhưmeqs vậrymqy cỡrrty đqmerhzfong cấkojvp Thủprkfy Tổslsh rồmfmni.

May mắsfghn châdepqn hỏncega nàlghuy chỉdepqlghulghun lửcolha sómfmnt lạxqooi từuxch xa xưmeqsa, nếragnu khôcmgyng thìcmgylghung khôcmgyng thểvkkpmeqsttyhng tưmeqsigvtng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.