Đế Bá

Chương 4418 : Bảo Bối Bí Ẩn

    trước sau   
dfajng!

dfajmymkng nhưdfaj đmkvpang cảxlqxm ơsejan hoặsejac chàduxuo hỏfhmli Lýipjr Thấsejat Dạjzop.

ipjr Thấsejat Dạjzop nhìlxzgn cổcotg cầllonm, cưdfajmymki cưdfajmymki.

odufo!

Cổcotg cầllonm bay lêiexpn trốpcifn vàduxuo hưdfaj khôvvaqng, trong nháxlvhy mắobzft tiêiexpu biếfawan mấsejat, khôvvaqng biếfawat nóaqky đmkvpi đmkvpâaaelu.

Đkseajzopi Hắobzfc Ngưdfaju nhìlxzgn cổcotg cầllonm trốpcifn đmkvpi xa, lẩcnckm bẩcnckm:


- Hay cho câaaely Đkseaếfawa Cầllonm, khôvvaqng biếfawat chủfawa nhâaaeln củfawaa nóaqky thếfawaduxuo? Chuyệfiann đmkvpmymki khóaqky đmkvpxlvhn, khôvvaqng nóaqkyi chíiexpnh xáxlvhc đmkvpưdfajovyuc, hy vọmymkng vạjzopn cổcotglxzgnh yêiexpn.

Đkseajzopi Hắobzfc Ngưdfaju lúwklhc trưdfajrletc chỉtodl sợovyu thiêiexpn hạjzop khôvvaqng loạjzopn, vui sưdfajrletng khi ngưdfajmymki gặsejap họmymka màduxuhihong thốpcift ra câaaelu nàduxuy.

ipjr Thấsejat Dạjzop lạjzopnh nhạjzopt nóaqkyi:

- Chuyệfiann đmkvpmymki khóaqky đmkvpxlvhn, lòodufng ngưdfajmymki càduxung khóaqkyoduf.

Tháxlvhnh Sưdfajơsejang Châaaeln Đkseaếfawa thởdfaj hắobzft ra, trậduxun chiếfawan vừeadza rồywsei tuy chỉtodl mộvrhgt đmkvpsejam nhưdfajng rấsejat kinh thếfawajtrji tụggvkc, chấsejan đmkvpvrhgng xưdfaja nay.

Giờmymk phúwklht nàduxuy Tháxlvhnh Sưdfajơsejang Châaaeln Đkseaếfawaaaelu sắobzfc hiểnkjou ràduxung áxlvhnh mắobzft củfawaa mìlxzgnh kéxlvhm xa Đkseajzopi Hắobzfc Ngưdfaju. Lúwklhc trưdfajrletc nàduxung còodufn mơseja hồywse vớrleti thựblzwc lựblzwc củfawaa Lýipjr Thấsejat Dạjzop, giờmymk đmkvpãjtrjaqky đmkvpkseanh vịksea chíiexpnh xáxlvhc hơsejan. Tháxlvhnh Sưdfajơsejang Châaaeln Đkseaếfawahihong hiểnkjou rằntbnng Lýipjr Thấsejat Dạjzop giếfawat nhóaqkym Kim Bồywse Châaaeln Đkseaếfawa chỉtodlduxu chơsejai cho vui, hắobzfn khôvvaqng sửiexp dụggvkng lựblzwc lưdfajovyung thậduxut sựblzw.

Sau khi kiếfawan thứywsec Trấsejan Phong Thưdfajơsejang Thiêiexpn Quyềcotgn củfawaa Lýipjr Thấsejat Dạjzop rồywsei Tháxlvhnh Sưdfajơsejang Châaaeln Đkseaếfawa đmkvpãjtrj hiểnkjou tạjzopi sao Đkseajzopi Hắobzfc Ngưdfaju gọmymki hắobzfn làduxu cháxlvhu cứywse thếfawa, cũhihong hiểnkjou vìlxzg sao nóaqky luôvvaqn mồywsem gọmymki đmkvpjzopi tháxlvhnh nhâaaeln.

Trấsejan Phong Thưdfajơsejang Thiêiexpn Quyềcotgn khiếfawan Tháxlvhnh Sưdfajơsejang Châaaeln Đkseaếfawaaqky đmkvpkseanh vịksea chíiexpnh xáxlvhc vềcotg thựblzwc lựblzwc củfawaa Lýipjr Thấsejat Dạjzop.

Đkseajzopi Hắobzfc Ngưdfaju vỗutex ngựblzwc bồywsem bộvrhgp:

- Ui, nguy hiểnkjom quáxlvh, suýipjrt hùipjr chếfawat bổcotgn soáxlvhi ngưdfaju.

dfajmymkng nhưdfaj Đkseajzopi Hắobzfc Ngưdfaju khôvvaqng chúwklht bấsejat ngờmymk vềcotg đmkvpiềcotgu nàduxuy, nằntbnm trong dựblzw doáxlvhn củfawaa nóaqky.

Khi bóaqkyng dáxlvhng trong Phưdfajovyung Hoàduxung Lôvvaqsejai vàduxuo hốpcif to, hơsejai thởdfaj trong tòodufa thàduxunh lớrletn thay đmkvpcotgi. Trưdfajrletc đmkvpóaqky khiếfawan ngưdfajmymki cảxlqxm giáxlvhc lựblzwc lưdfajovyung siêiexpu mạjzopnh bao trùipjrm tòodufa thàduxunh hoang tàduxun, lúwklhc nàduxuy lựblzwc lưdfajovyung siêiexpu mạjzopnh đmkvpóaqky đmkvpãjtrj tan biếfawan.

Ngọmymkn lửiexpa bao phủfawaodufa thàduxunh bịksea dậduxup tắobzft, tấsejat cảxlqx biếfawan mấsejat theo.


Khi tấsejat cảxlqx vậduxut chếfawat nhảxlqxy vàduxuo hốpcif to, lựblzwc lưdfajovyung hắobzfc áxlvhm vốpcifn tràduxun ngậduxup trong mảxlqxnh thiêiexpn đmkvpkseaa nàduxuy cũhihong biếfawan mấsejat.

Nhữbqkrng hơsejai thởdfaj, lựblzwc lưdfajovyung cưdfajmymkng đmkvpjzopi tan biếfawan, tòodufa thàduxunh hoang tàduxun trởdfaj lạjzopi bộvrhg dạjzopng vốpcifn cóaqky củfawaa nóaqky, mộvrhgt đmkvppcifng đmkvpcotgxlvht suy sụggvkp. Đkseaâaaely chỉtodlduxuodufa thàduxunh trìlxzg đmkvpãjtrj sụggvkp đmkvpcotg, cảxlqxm giáxlvhc nhưdfaj áxlvhnh chiềcotgu tàduxu đmkvpfhmlxlvhu.

Tháxlvhnh Sưdfajơsejang Châaaeln Đkseaếfawa cảxlqxm nhậduxun tấsejat cảxlqxsejai thởdfaj biếfawan mấsejat, tòodufa thàduxunh hoang tàduxun suy sụggvkp, nàduxung lẩcnckm bẩcnckm:

- Đkseaãjtrj kếfawat thúwklhc sao?

ipjr Thấsejat Dạjzop lạjzopnh nhạjzopt nóaqkyi:

- Khôvvaqng, còodufn chưdfaja, đmkvpâaaely mớrleti chỉtodl bắobzft đmkvpllonu, còodufn chưdfaja phảxlqxi làduxu khúwklhc nhạjzopc dạjzopo. Nêiexpn đmkvpếfawan rồywsei sẽahbi tớrleti, sẽahbi khôvvaqng lâaaelu.

Tháxlvhnh Sưdfajơsejang Châaaeln Đkseaếfawawklht ngụggvkm khíiexp lạjzopnh, lòodufng nặsejang trĩnkjou, trong lòodufng nàduxung hơsejai bấsejat đmkvpobzfc dĩnkjo.

Nhìlxzgn khắobzfp trầllonn gian vớrleti thựblzwc lựblzwc củfawaa Tháxlvhnh Sưdfajơsejang Châaaeln Đkseaếfawa đmkvpãjtrj kháxlvh mạjzopnh trong Tam Tiêiexpn giớrleti, dùipjr khôvvaqng phảxlqxi vôvvaq đmkvpkseach thiêiexpn hạjzop nhưdfajng cũhihong đmkvpywseng trêiexpn đmkvptodlnh cao. Tuy nhiêiexpn khi tai nạjzopn thậduxut sựblzw đmkvpếfawan, chỉtodl dựblzwa vàduxuo thựblzwc lựblzwc nhưdfaj bọmymkn họmymkodufn lâaaelu mớrleti chốpcifng lạjzopi đmkvpưdfajovyuc, còodufn kéxlvhm xa mớrleti đmkvpjzopt chuẩcnckn bảxlqxo vệfian thếfawa giớrleti nàduxuy. Đkseaóaqky toàduxun làduxu lựblzwc lưdfajovyung đmkvputexng cấsejap Thủfaway Tổcotg, dùipjr Tháxlvhnh Sưdfajơsejang Châaaeln Đkseaếfawaduxu Châaaeln Đkseaếfawa thậduxup nhịksea cung cũhihong khôvvaqng thểnkjo xoay chuyểnkjon.

Tháxlvhnh Sưdfajơsejang Châaaeln Đkseaếfawa nhìlxzgn Lýipjr Thấsejat Dạjzop, lòodufng nàduxung cóaqky kháxlvht vọmymkng mớrleti. Khoảxlqxnh khắobzfc vừeadza rồywsei Lýipjr Thấsejat Dạjzop ra tay làduxum Tháxlvhnh Sưdfajơsejang Châaaeln Đkseaếfawa hiểnkjou rằntbnng hắobzfn cóaqky thựblzwc lựblzwc thay đmkvpcotgi, bảxlqxo vệfian thếfawa giớrleti nàduxuy, vấsejan đmkvpcotgduxu hắobzfn cóaqky chịkseau làduxum hay khôvvaqng.

ipjr Thấsejat Dạjzopdfajmymki cưdfajmymki, hắobzfn nhìlxzgn thứywse trong tay mìlxzgnh. Thứywseduxuy vừeadza rồywsei vùipjri trong than củfawai Phưdfajovyung Hoàduxung Lôvvaq, lúwklhc Lýipjr Thấsejat Dạjzop lấsejay nóaqky ra thìlxzgaqkyng dáxlvhng kia liềcotgn liềcotgu mạjzopng vớrleti hắobzfn. Cóaqky vẻnuce thứywseduxuy cựblzwc kỳekpc quan trọmymkng, khôvvaqng thìlxzgaqkyng dáxlvhng đmkvpóaqky đmkvpãjtrj chẳutexng xem trọmymkng, căekpcng thẳutexng nhưdfaj vậduxuy.

Nhóaqkym Đkseajzopi Hắobzfc Ngưdfaju nhìlxzgn thứywse trong tay Lýipjr Thấsejat Dạjzop. Thứywse đmkvpóaqky vừeadza giốpcifng ngọmymkc thạjzopch vừeadza giốpcifng hộvrhgp cổcotg, cóaqky lẽahbiduxu ngọmymkc thạjzopch đmkvpiexpu thàduxunh hộvrhgp cổcotg. Nhưdfajng nhìlxzgn tớrleti nhìlxzgn lui khôvvaqng thấsejay khe hởdfaj mởdfaj nắobzfp hộvrhgp, cáxlvhi hộvrhgp cổcotg hồywsen nhiêiexpn thiêiexpn thàduxunh khôvvaqng cóaqky chỗutex mởdfaj.

Kiếfawan thứywsec rộvrhgng nhưdfaj Đkseajzopi Hắobzfc Ngưdfaju đmkvpãjtrj mởdfaj thiêiexpn nhãjtrjn vôvvaq thưdfajovyung cũhihong khôvvaqng thểnkjo nhìlxzgn thấsejau thứywseduxuy:

- Đkseaâaaely làduxuxlvhi gìlxzg?


dfajmymkng nhưdfaj thứywseduxuy đmkvpưdfajovyuc thủfawa đmkvpoạjzopn vôvvaq thưdfajovyung che lấsejap, khiếfawan ngưdfajmymki khôvvaqng thểnkjoodufm ngóaqky huyềcotgn diệfianu trong đmkvpóaqky.

ipjr Thấsejat Dạjzop mỉtodlm cưdfajmymki nóaqkyi:

- Làduxu thứywse tốpcift, sau nàduxuy chắobzfc chắobzfn cóaqky íiexpch, táxlvhc dụggvkng lớrletn.

Mắobzft Đkseajzopi Hắobzfc Ngưdfaju sáxlvhng rựblzwc cưdfajmymki hỏfhmli:

- Làduxuxlvhu vậduxut vôvvaq song sao? Hay thứywseduxuy làduxu chìlxzga khóaqkya mởdfaj huyềcotgn cơseja củfawaa Bấsejat Đkseavrhg Hảxlqxi?

Đkseajzopi Hắobzfc Ngưdfaju làduxum bộvrhg dạjzopng thèodufm nhễywseu nưdfajrletc miếfawang.

Khóaqkye mắobzft Lýipjr Thấsejat Dạjzop liếfawac con trâaaelu, đmkvpưdfaja cho nóaqky:

- Nếfawau ngưdfajơsejai muốpcifn thìlxzg cho ngưdfajơsejai.

Mắobzft Đkseajzopi Hắobzfc Ngưdfaju sáxlvhng nhưdfaj ngọmymkn đmkvpèodufn, sáxlvhng đmkvpếfawan cóaqky thểnkjo chiếfawau rọmymki cảxlqxodufm trờmymki:

- Thậduxut khôvvaqng?

ipjr Thấsejat Dạjzopipjry ýipjraqkyi:

- Thậduxut.

ipjr Thấsejat Dạjzop khôvvaqng tiếfawac rẻnuce tặsejang lạjzopi cho Đkseajzopi Hắobzfc Ngưdfaju.


Đkseajzopi Hắobzfc Ngưdfaju lậduxut tớrleti lậduxut lui ngắobzfm nghíiexpa kỹmymk:

- Đkseaywse tốpcift, chắobzfc cóaqky lai lịkseach lớrletn.

Nhưdfajng Đkseajzopi Hắobzfc Ngưdfaju cầllonm trong tay màduxu cảxlqxm giáxlvhc khôvvaqng giốpcifng thậduxut, cảxlqxm giáxlvhc đmkvpang cằntbnm khoai lang nóaqkyng.

Tháxlvhnh Sưdfajơsejang Châaaeln Đkseaếfawa rấsejat tòodufoduf thứywseduxuy, vìlxzg vừeadza rồywsei bóaqkyng dáxlvhng kia rấsejat xem trọmymkng nóaqky. Lýipjr Thấsejat Dạjzop vừeadza lấsejay đmkvpi làduxuaqkyng dáxlvhng hếfawat sứywsec căekpcng thẳutexng, đmkvpfawa thấsejay nóaqky quan trọmymkng cỡxlqxduxuo. Nhưdfajng mạjzopnh nhưdfaj Tháxlvhnh Sưdfajơsejang Châaaeln Đkseaếfawa, cóaqky thậduxup nhịksea mệfiannh cung, mởdfaj thiêiexpn nhãjtrjn ra vẫpzzzn khôvvaqng thểnkjoodufm ngóaqky đmkvpưdfajovyuc gìlxzg, khôvvaqng thểnkjo nhìlxzgn thấsejau ảxlqxo diệfianu.

Khi Tháxlvhnh Sưdfajơsejang Châaaeln Đkseaếfawa mởdfaj thiêiexpn nhãjtrjn nhìlxzgn thứywseduxuy thìlxzg bịksea ngăekpcn bêiexpn ngoàduxui, cóaqky ngưdfajmymki dùipjrng đmkvpjzopi thầllonn thôvvaqng vôvvaq thưdfajovyung bàduxui trừeadz mọmymki thứywse.

Đkseapcifi tưdfajovyung thi triểnkjon ra thủfawa đmkvpoạjzopn nhưdfaj vậduxuy chắobzfc chắobzfn làduxu Thủfaway Tổcotg kinh diễywsem vạjzopn cổcotg, cóaqky lẽahbiduxu tồywsen tạjzopi càduxung mạjzopnh nữbqkra.

Tháxlvhnh Sưdfajơsejang Châaaeln Đkseaếfawa thậduxup nhịksea mệfiannh cung khôvvaqng cáxlvhch nàduxuo hiểnkjou thấsejau thủfawa đmkvpoạjzopn nàduxuy.

Đkseajzopi Hắobzfc Ngưdfaju lậduxut tớrleti lậduxut lui cáxlvhi hộvrhgp nhưdfaj khoai lang phỏfhmlng tay:

- Thứywse tốpcift, đmkvpúwklhng làduxu đmkvpywse tốpcift.

Đkseajzopi Hắobzfc Ngưdfaju vừeadza nghiêiexpn cứywseu cáxlvhi hộvrhgp vừeadza thèodufm thuồywseng, tỏfhml vẻnuce rấsejat ham muốpcifn nóaqky.

Áeadznh mắobzft Đkseajzopi Hắobzfc Ngưdfaju rấsejat sắobzfc béxlvhn, gừeadzng càduxung giàduxuduxung cay, dùipjr tạjzopm thờmymki nóaqky khôvvaqng nghiêiexpn cứywseu ra ảxlqxo diệfianu củfawaa cáxlvhi hộvrhgp nhưdfajng biếfawat thứywseduxuy hếfawat sứywsec kinh ngưdfajmymki.

Đkseajzopi Hắobzfc Ngưdfaju lậduxut tớrleti lậduxut lui mộvrhgt lúwklhc rồywsei trảxlqx lạjzopi cho Lýipjr Thấsejat Dạjzop, ra vẻnuce hiêiexpn ngang lẫpzzzm liệfiant nóaqkyi:

- Thôvvaqi bỏfhml đmkvpi, bổcotgn soáxlvhi ngưdfaju khôvvaqng phảxlqxi loạjzopi ngưdfajmymki đmkvpóaqky. Bổcotgn soáxlvhi ngưdfaju côvvaqng chíiexpnh liêiexpm minh, xem trọmymkng xãjtrj tắobzfc thiêiexpn hạjzop, sao cóaqky thểnkjo tham ôvvaq đmkvpvrhgc chiếfawam. Đkseankjo đmkvpjzopi tháxlvhnh nhâaaeln bảxlqxo quảxlqxn làduxu tốpcift nhấsejat.


ipjr Thấsejat Dạjzop bậduxut cưdfajmymki nhìlxzgn Đkseajzopi Hắobzfc Ngưdfaju.

Liễywseu Yếfawan Bạjzopch ngồywsei trêiexpn lưdfajng trâaaelu tòodufoduf hỏfhmli:

- Sưdfaj phụggvk thậduxut sựblzw khôvvaqng muốpcifn?

Lầllonn đmkvpllonu tiêiexpn Liễywseu Yếfawan Bạjzopch thấsejay bộvrhg dạjzopng hiêiexpn ngang lẫpzzzm liệfiant củfawaa sưdfaj phụggvk, còodufn tưdfajdfajng bịksea hoa mắobzft.

Đkseajzopi Hắobzfc Ngưdfaju cưdfajmymki ngạjzopo nghễywse, nóaqkyi:

- Đkseaưdfajơsejang nhiêiexpn, vi sưdfajduxu loạjzopi ngưdfajmymki nàduxuo? Vi sưdfajduxu thầllonn ngưdfaju vôvvaq thưdfajovyung, cóaqky huyếfawat thốpcifng tiêiexpn gia, sao cóaqky thểnkjolxzgaqkyn lợovyui nhỏfhmliexpu tầllonm thưdfajmymkng màduxu họmymka thiêiexpn hạjzop thưdfajơsejang sinh?

Liễywseu Yếfawan Bạjzopch ra đmkvpmymki chưdfaja sâaaelu, thấsejay bộvrhg dạjzopng hiêiexpn ngang lẫpzzzm liệfiant, hiểnkjou rõrlet đmkvpjzopi nghĩnkjoa củfawaa Đkseajzopi Hắobzfc Ngưdfaju thìlxzg khâaaelm phụggvkc khen:

- Sưdfaj phụggvk thậduxut ghêiexp gớrletm.

ipjr Thấsejat Dạjzop bậduxut cưdfajmymki lắobzfc đmkvpllonu nóaqkyi:

- Dẹkwuip đmkvpi, ngưdfajơsejai đmkvpeadzng nghe sưdfaj phụggvk củfawaa ngưdfajơsejai khoáxlvhc láxlvhc. Nóaqky sợovyu dẫpzzzn lửiexpa thiêiexpu thâaaeln, cũhihong coi nhưdfaj biếfawat khôvvaqn, khôvvaqng giốpcifng mấsejay kẻnuce ngu bịksea lợovyui dụggvkc che mờmymk mắobzft mấsejat cảxlqx mạjzopng sốpcifng.

Bịkseaipjr Thấsejat Dạjzop vạjzopch trầllonn, Đkseajzopi Hắobzfc Ngưdfaju lúwklhng túwklhng cưdfajmymki gưdfajovyung:

- Khụggvk khụggvk khụggvk! Đkseajzopi tháxlvhnh nhâaaeln, bổcotgn soáxlvhi ngưdfaju khôvvaqng phảxlqxi loạjzopi ngưdfajmymki đmkvpóaqky!

ipjr Thấsejat Dạjzopdfajmymki cưdfajmymki, hắobzfn quáxlvhduxunh con trâaaelu to đmkvpen nàduxuy, trong bụggvkng nóaqkydfaju tíiexpnh cáxlvhi gìlxzgduxu hắobzfn biếfawat hếfawat.

Đkseajzopi Hắobzfc Ngưdfaju vẫpzzzn khôvvaqng chếfawat tâaaelm, hỏfhmli nhỏfhmlipjr Thấsejat Dạjzop:

- Thứywse... thứywseduxuy... thậduxut sựblzw sẽahbi... rưdfajrletc họmymka vàduxuo thâaaeln sao?

ipjr Thấsejat Dạjzopdfajmymki tủfawam tỉtodlm nhìlxzgn nóaqky:

- Nhưdfaj thếfawaduxuo? Chưdfaja chếfawat tâaaelm?

Đkseajzopi Hắobzfc Ngưdfaju cưdfajmymki gưdfajovyung, lạjzopi hiêiexpn ngang nóaqkyi:

- Khôvvaqng, ta khôvvaqng cóaqky ýipjr đmkvpóaqky. Ta sợovyu thứywseduxuy sẽahbi tai họmymka thiêiexpn hạjzop thôvvaqi.

ipjr Thấsejat Dạjzop mỉtodlm cưdfajmymki nhìlxzgn nóaqky:

- Thứywseduxuy đmkvpúwklhng làduxu tai họmymka thiêiexpn hạjzop, nhưdfajng giáxlvh trịksea củfawaa nóaqkyhihong khôvvaqng thểnkjo đmkvpo lưdfajmymkng. Nếfawau tìlxzgm đmkvpưdfajovyuc ngưdfajmymki biếfawat hàduxung thìlxzgaqky thểnkjoxlvhn nóaqky vớrleti giáxlvh trêiexpn trờmymki, tin tưdfajdfajng sẽahbiaqky ngưdfajmymki khôvvaqng tiếfawac mọmymki giáxlvh chiếfawam lấsejay nóaqky.

Mắobzft Đkseajzopi Hắobzfc Ngưdfaju sáxlvhng rựblzwc thèodufm thuồywseng:

- Thậduxut khôvvaqng?

Đkseajzopi Hắobzfc Ngưdfaju khôvvaqng ngốpcifc, nóaqky biếfawat rõrlet thứywselxzgnh thưdfajmymkng, dùipjrduxu trọmymkng bảxlqxo thìlxzg khóaqky lọmymkt vàduxuo mắobzft Lýipjr Thấsejat Dạjzop. Giờmymkipjr Thấsejat Dạjzop tựblzwlxzgnh ra tay, còodufn dùipjrng tuyệfiant họmymkc chíiexp cao vôvvaq thưdfajovyung chớrletp mắobzft trấsejan giếfawat bóaqkyng dáxlvhng đmkvpóaqky, đmkvpơsejan giảxlqxn chỉtodllxzg muốpcifn lấsejay cáxlvhi hộvrhgp.

aqky thểnkjodfajdfajng tưdfajovyung thứywseduxuy quýipjr giáxlvh biếfawat bao, giáxlvh trịksea kinh ngưdfajmymki cỡxlqxduxuo.

ipjr Thấsejat Dạjzopdfajmymki nóaqkyi:

- Nếfawau ngưdfajơsejai muốpcifn thìlxzg giao cho ngưdfajơsejai bảxlqxo quảxlqxn, cóaqky lẽahbiaqky ngàduxuy Tam Tiêiexpn giớrleti sẽahbi cầllonn dùipjrng nóaqky, đmkvpưdfajơsejang nhiêiexpn ởdfaj trong tay ngưdfajơsejai thìlxzg khôvvaqng cóaqky íiexpch gìlxzg.

Đkseajzopi Hắobzfc Ngưdfaju hơsejai bấsejat mãjtrjn:

- Đkseajzopi tháxlvhnh nhâaaeln nóaqkyi thếfawaduxu coi thưdfajmymkng bổcotgn soáxlvhi ngưdfaju quáxlvh. Tuy Đkseajzopi Hắobzfc Ngưdfaju nàduxuy khôvvaqng phảxlqxi vôvvaq đmkvpkseach vạjzopn cổcotglxzg nhưdfajng dùipjr sao làduxu mộvrhgt nhâaaeln vậduxut, Châaaeln Đkseaếfawa, Trưdfajmymkng Tồywsen gìlxzg đmkvpóaqky khôvvaqng bằntbnng mộvrhgt cáxlvhi móaqkyng củfawaa bổcotgn soáxlvhi ngưdfaju.

Đkseajzopi Hắobzfc Ngưdfaju khôvvaqng nóaqkyi khoáxlvhc, đmkvpjzopi nhâaaeln vậduxut nhưdfaj Tháxlvhi Doãjtrjn Hỉtodlodufn khôvvaqng lọmymkt vàduxuo mắobzft nóaqky, đmkvpfawa đmkvpnkjodfajdfajng tưdfajovyung thựblzwc lựblzwc củfawaa nóaqky mạjzopnh cỡxlqxduxuo.

ipjr Thấsejat Dạjzoplxzgnh tĩnkjonh nóaqkyi:

- Vẫpzzzn chưdfaja đmkvpfawa, ngưdfajơsejai nêiexpn biếfawat ngưdfajmymki vớrlett Hắobzfc Thạjzopch Tửiexpiexpn từeadz Vạjzopn Cổcotg Uyêiexpn, nhóaqkym Viêiexpm Đkseaếfawa đmkvpggvkng phảxlqxi ai, biếfawat khôvvaqng?

Đkseajzopi Hắobzfc Ngưdfaju biếfawan sắobzfc mặsejat, nóaqky chỉtodl va chạjzopm mộvrhgt kíiexpch vớrleti Hắobzfc Thạjzopch Tửiexp nhưdfajng đmkvpãjtrjxlvhc đmkvpkseanh thựblzwc lựblzwc củfawaa Hắobzfc Thạjzopch Tửiexp. Nêiexpn Đkseajzopi Hắobzfc Ngưdfaju cũhihong ưdfajrletc lưdfajovyung đmkvpưdfajovyuc câaaeln nặsejang ‘ngưdfajmymki kia’ trong miệfianng Hắobzfc Thạjzopch Tửiexp, nóaqky khôvvaqng đmkvpáxlvhnh lạjzopi ngưdfajmymki đmkvpóaqky, e rằntbnng vạjzopn cổcotg đmkvpếfawan nay íiexpt cóaqky Thủfaway Tổcotgduxuo đmkvpáxlvhnh lạjzopi đmkvpưdfajovyuc.

ipjr Thấsejat Dạjzopxlvhm cáxlvhi hộvrhgp lêiexpn xuốpcifng, mỉtodlm cưdfajmymki hỏfhmli Đkseajzopi Hắobzfc Ngưdfaju:

- Còodufn muốpcifn lấsejay khôvvaqng?

Đkseajzopi Hắobzfc Ngưdfaju lắobzfc đmkvpllonu cưdfajmymki gưdfajovyung:

- Khôvvaqng, đmkvpùipjra chúwklht thôvvaqi, thứywse nhưdfaj vậduxuy làduxum gìlxzgaqky ai bảxlqxo quảxlqxn thíiexpch hợovyup hơsejan làduxu đmkvpjzopi tháxlvhnh nhâaaeln? Phảxlqxi làduxu đmkvpjzopi tháxlvhnh nhâaaeln mớrleti đmkvpưdfajovyuc!

Tháxlvhnh Sưdfajơsejang Châaaeln Đkseaếfawaiexpn tiếfawang hùipjra theo:

- Bảxlqxo bốpcifi vôvvaq thưdfajovyung nhưdfaj vậduxuy nêiexpn thuộvrhgc vềcotgvvaqng tửiexp.

Trong mắobzft Tháxlvhnh Sưdfajơsejang Châaaeln Đkseaếfawa thìlxzgipjr Thấsejat Dạjzopduxu ngưdfajmymki cóaqky thểnkjo xoay chuyểnkjon kếfawat cụggvkc.

ipjr Thấsejat Dạjzop liếfawac sơseja hiểnkjou ngay suy nghĩnkjo củfawaa Tháxlvhnh Sưdfajơsejang Châaaeln Đkseaếfawa, hắobzfn mỉtodlm cưdfajmymki nóaqkyi:

- Nha đmkvpllonu đmkvpeadzng đmkvpsejat hếfawat tiềcotgn cưdfajovyuc lêiexpn ngưdfajmymki ta, ta chỉtodlduxu kháxlvhch qua đmkvpưdfajmymkng vớrleti Tam Tiêiexpn giớrleti.

Tháxlvhnh Sưdfajơsejang Châaaeln Đkseaếfawadfajmymki nóaqkyi:

- Ta tin thếfawa giớrleti nàduxuy cóaqky ngưdfajmymki vàduxu thứywse khiếfawan côvvaqng tửiexp vấsejan vưdfajơsejang.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.