Đế Bá

Chương 4413 : Chiêu Hồn (Thượng)

    trước sau   
Đesazhyfhi Hắpxpjc Ngưmvicu cảqcqem khátomji:

- Chếeflxt trậaxfzn đggdzếeflxn phúcpmdt cuốjqfoi vẫuqayn khôtlcung ngãlfdd xuốjqfong, khôtlcung thầygfwn phụtomjc, sốjqfong lưmvicng vẫuqayn thẳfyvjng tắpxpjp. Đesazâepbdy mớuiumi làjwja ngưmvicghtbi Tam Tiêrngon giớuiumi thậaxfzt sựlfdd cầygfwn, làjwjamvicghtbng cộdydst thậaxfzt sựlfdd củgsowa Tam Tiêrngon giớuiumi.

Thátomjnh Sưmvicơwmiqng Châepbdn Đesazếeflx khôtlcung nófyvji chuyệepbdn, nàjwjang cúcpmdi đggdzygfwu lạhyfhy dàjwjai nhữkxhsng xátomjc chếeflxt chiếeflxn đggdzếeflxn cuốjqfoi cùtcynng vẫuqayn khôtlcung gụtomjc ngãlfdd, đggdzhiuw biểhiuwu đggdzhyfht kípcwrnh ýhyfh cao thưmviccpmdng nhấawklt.

Nhưmvic Đesazhyfhi Hắpxpjc Ngưmvicu nófyvji, bọtcynn họtcyn mớuiumi làjwjamvicghtbng cộdydst, làjwja sốjqfong lưmvicng củgsowa Tam Tiêrngon giớuiumi.

Thátomjnh Sưmvicơwmiqng Châepbdn Đesazếeflx khôtlcung rõbfmphiuwm xưmvica xảqcqey ra chuyệepbdn gìeaio nhưmvicng nàjwjang mơwmiq hồayev đggdztomjn đggdzưmviccpmdc vàjwjai đggdziềrngou.

Nhìeaion trêrngon thuyềrngon viễwmiqn chinh cófyvj bao nhiêrngou ngưmvicghtbi hófyvja thàjwjanh âepbdm binh, xátomjc bấawklt tửdbjm. Cófyvjcpmdc còmzpcn sốjqfong hófyvja thàjwjanh vậaxfzt chếeflxt, cũrustng cófyvj sau khi chếeflxt biếeflxn thàjwjanh vậaxfzt chếeflxt.


Nhữkxhsng ngưmvicghtbi trưmvicuiumc mắpxpjt dùtcyn chếeflxt trậaxfzn, phúcpmdt cuốjqfoi cùtcynng họtcyn vẫuqayn đggdzgtnyng thẳfyvjng tắpxpjp, khôtlcung hófyvja thàjwjanh vậaxfzt chếeflxt. Đesazófyvjjwjaeaiofyvj linh hồayevn bấawklt khuấawklt, đggdzhyfho tâepbdm kiêrngon đggdzghtbnh, khôtlcung bịghtb lựlfddc lưmviccpmdng hắpxpjc átomjm xâepbdm thựlfddc, khôtlcung bịghtbepbdm ma đggdziềrngou khiểhiuwn, khôtlcung bịghtb tham lam trong lòmzpcng cắpxpjn nuốjqfot.

rngon sau khi chếeflxt họtcyn vẫuqayn ưmvicdydsn ngựlfddc, khôtlcung biếeflxn thàjwjanh vậaxfzt chếeflxt nhưmvic con rốjqfoi. Ngưmvicghtbi nhưmvic vậaxfzy đggdzátomjng đggdzhiuw ngưmvicghtbi tôtlcun kípcwrnh, vátomji lạhyfhy.

Nhìeaion nhữkxhsng di típcwrch chiếeflxn trưmvicghtbng đggdztomjn đggdzưmviccpmdc năhiuwm đggdzófyvj xảqcqey ra chuyệepbdn kinh thiêrngon đggdzdydsng đggdzghtba, chuyệepbdn cựlfddc kỳlnmy đggdzátomjng sợcpmd. Cófyvj ngưmvicghtbi vẫuqayn sừjwjang sữkxhsng khôtlcung ngãlfdd, kiêrngon đggdzghtbnh lậaxfzp trưmvicghtbng khôtlcung bịghtb vậaxfzt bêrngon ngoàjwjai dao đggdzdydsng.

Nhófyvjm Lýhyfh Thấawklt Dạhyfh đggdzi mộdydst lúcpmdc lâepbdu sau Đesazhyfhi Hắpxpjc Ngưmvicu trầygfwm giọtcynng quátomjt, chỉepbd đggdzrngong trưmvicuiumc:

- Nhìeaion kìeaioa!

Nhófyvjm Liễwmiqu Yếeflxn Bạhyfhch ngưmvicuiumc đggdzygfwu lêrngon, thấawkly hưmvic khôtlcung đggdzrngong trưmvicuiumc lơwmiq lửdbjmng tòmzpca thàjwjanh khổbqxxng lồayev, cảqcqem giátomjc thầygfwn thátomjnh vôtlcu thưmviccpmdng.

Thàjwjanh trìeaio cựlfddc kỳlnmy cao lớuiumn, trôtlcung giốjqfong lâepbdu vũrust to lớuiumn từjwjang tầygfwng từjwjang lớuiump chồayevng lêrngon, chỗpjyj cao nhấawklt thẳfyvjng đggdzếeflxn vũrust trụtomj.

mzpca thàjwjanh siêrngou cao lớuiumn lơwmiq lửdbjmng giữkxhsa hưmvic khôtlcung nhưmvicmzpca thiêrngon thàjwjanh khổbqxxng lồayev khôtlcung gìeaiotomjnh bằrngong.

Quanh tòmzpca thàjwjanh, thờghtbi khôtlcung bao la bịghtb đggdzátomjnh tan nátomjt, tòmzpca thàjwjanh cũrustng cófyvj nhiềrngou chỗpjyj bịghtb phátomj hoạhyfhi.

Nhiềrngou tưmvicghtbng thàjwjanh bịghtb đggdzátomjnh nátomjt vụtomjn, cửdbjma thàjwjanh bịghtb đggdzátomjnh mởfzgktomji lỗpjyj to, lâepbdu vũrust trong thàjwjanh ngãlfdd đggdzbqxx.

Lửdbjma chiếeflxn đggdzãlfdd đggdzjqfot tớuiumi nơwmiqi nàjwjay, nhiềrngou chỗpjyj trong thàjwjanh bịghtb đggdzátomjnh nátomjt, nhưmvicng thàjwjanh trìeaiomzpcn giữkxhs vẻjrmi hoàjwjan chỉepbdnh, sừjwjang sữkxhsng tạhyfhi đggdzófyvj.

Thàjwjanh trìeaio bịghtb đggdzátomjnh phátomj nhưmvicng vẫuqayn toátomjt ra hơwmiqi thởfzgkmvicghtbng đggdzhyfhi khôtlcung gìeaiotomjnh bằrngong, dưmvicghtbng nhưmvic trong thàjwjanh cófyvj tồayevn tạhyfhi cao cao tạhyfhi thưmviccpmdng chúcpmda tểhiuw thếeflx giớuiumi nàjwjay.

Khi cảqcqem nhậaxfzn hơwmiqi thởfzgk tràjwjan ngậaxfzp trong thiêrngon đggdzghtba, mơwmiq hồayev khiếeflxn ngưmvicghtbi cảqcqem giátomjc trong thàjwjanh cófyvj lửdbjma đggdzang chátomjy, lửdbjma thầygfwn chípcwrtlcun vôtlcu thưmviccpmdng che chởfzgk thàjwjanh trìeaio, dưmvicghtbng nhưmvic đggdzâepbdy làjwja phủgsow đggdzepbdtlcu thưmviccpmdng củgsowa Hỏghtba Thầygfwn.


Cảqcqem nhậaxfzn hơwmiqi thởfzgk đggdzófyvj khiếeflxn ngưmvicghtbi xúcpmdc đggdzdydsng muốjqfon khom ngưmvicghtbi vátomji lạhyfhy, hơwmiqi thởfzgk đggdzófyvj quátomj mạhyfhnh.

Cảqcqem nhậaxfzn hơwmiqi thởfzgkjwjay, lòmzpcng Thátomjnh Sưmvicơwmiqng Châepbdn Đesazếeflx rung đggdzdydsng:

- Mạhyfhnh quátomj!

Mộdydst tòmzpca thàjwjanh lớuiumn đggdzãlfdd vỡdydstomjt chìeaiom nổbqxxi trong hưmvic khôtlcung, hơwmiqi thởfzgk trong tòmzpca thàjwjanh tràjwjan ngậaxfzp tựlfdda nhưmvic thầygfwn hỏghtba bậaxfzp bùtcynng chátomjy, trăhiuwm ngàjwjan vạhyfhn năhiuwm vôtlcu thưmviccpmdng thầygfwn hỏghtba luôtlcun bao phủgsowmzpca thàjwjanh lớuiumn.

hyfh Thấawklt Dạhyfh mang nhófyvjm Thátomjnh Sưmvicơwmiqng Châepbdn Đesazếeflx đggdzi vàjwjao tòmzpca cổbqxx thàjwjanh khổbqxxng lồayevjwjay. Trong thàjwjanh hiu quạhyfhnh khôtlcung mộdydst bogsn ngưmvicghtbi, đggdzưmvicghtbng phốjqfo rộdydsng rãlfddi vắpxpjng tanh, cảqcqenh tưmviccpmdng đggdzbqxxtomjt.

Trong thàjwjanh cổbqxxfyvjtlcu sốjqfo đggdzhyfhi đggdziệepbdn cổbqxxepbdu sừjwjang sữkxhsng tạhyfhi chỗpjyj. Nhữkxhsng đggdzhyfhi đggdziệepbdn cổbqxxepbdu làjwjam bằrngong bátomjch luyệepbdn thạhyfhch, dựlfddng bằrngong gỗpjyj phưmviccpmdng têrngo, cófyvj đggdzúcpmdc bằrngong kim loạhyfhi thầygfwn kim. Nhìeaion nhữkxhsng đggdzhyfhi đggdziệepbdn cổbqxxepbdu làjwja biếeflxt năhiuwm xưmvica ngụtomj tạhyfhi đggdzâepbdy đggdzrngou làjwja Châepbdn Thầygfwn vôtlcu thưmviccpmdng, Châepbdn Đesazếeflxtlcu đggdzghtbch.

Bởfzgki vậaxfzy trăhiuwm ngàjwjan vạhyfhn năhiuwm cátomjc đggdzhyfhi đggdziệepbdn cổbqxxepbdu vẫuqayn tràjwjan ngậaxfzp hơwmiqi thởfzgk cổbqxxmvica cưmvicghtbng đggdzhyfhi, đggdzófyvjjwjawmiqi thởfzgk củgsowa cátomjc chủgsow nhâepbdn từjwjang ngụtomj tạhyfhi đggdzâepbdy.

Nhófyvjm Thátomjnh Sưmvicơwmiqng Châepbdn Đesazếeflxmvicuiumc châepbdn vàjwjao thàjwjanh cổbqxx to lớuiumn, cảqcqem nhậaxfzn mấawkly hơwmiqi thởfzgkmvicghtbng đggdzhyfhi ậaxfzp vàjwjao mặqcqet.

- Hơwmiqi thởfzgk mạhyfhnh quátomj, trậaxfzn chiếeflxn ngàjwjay xưmvica đggdzdydsng trờghtbi cỡdydsjwjao!

jwjai hơwmiqi thởfzgkmvicghtbng đggdzhyfhi quấawkln quýhyfht nhau, bàjwjai xípcwrch nhau, làjwja nhữkxhsng hơwmiqi thởfzgk đggdzhiuw lạhyfhi trong đggdzhyfhi chiếeflxn.

Bao nhiêrngou năhiuwm đggdzãlfdd qua mấawkly luồayevng hơwmiqi thởfzgkmvicghtbng đggdzhyfhi vẫuqayn tồayevn tạhyfhi, dâepbdy dưmvica nhau, mau tòmzpca thàjwjanh lớuiumn hoang tàjwjan nàjwjay. Cófyvj thểhiuwmvicfzgkng tưmviccpmdng trậaxfzn chiếeflxn xưmvica ai khủgsowng bốjqfo biếeflxt bao, nếeflxu tòmzpca thàjwjanh cổbqxx khôtlcung cófyvj lựlfddc lưmviccpmdng vôtlcu thưmviccpmdng che chởfzgk chắpxpjc đggdzãlfdd bịghtb đggdzátomjnh thàjwjanh tro trong trậaxfzn chiếeflxn đggdzófyvj.

Nhófyvjm Lýhyfh Thấawklt Dạhyfh đggdzi qua cátomjc con phốjqfo cổbqxx thêrngonh thang, đggdzếeflxn trưmvicuiumc giátomjo trưmvicghtbng siêrngou lớuiumn.

Từjwja xa nhìeaion giátomjo trưmvicghtbng khổbqxxng lồayev, mắpxpjt trâepbdu nhưmvic chuôtlcung đggdzayevng củgsowa Đesazhyfhi Hắpxpjc Ngưmvicu trợcpmdn to:


- Nhìeaion kìeaioa, nhữkxhsng vậaxfzt chếeflxt tụtomj tậaxfzp tạhyfhi đggdzâepbdy!

Giátomjo trưmvicghtbng rộdydsng mêrngonh môtlcung cófyvj thểhiuw chứgtnya trăhiuwm vạhyfhn ngưmvicghtbi. Đesazgtnyng trong giátomjo trưmvicghtbng siêrngou khổbqxxng lồayevjwjay khiếeflxn ngưmvicghtbi cảqcqem giátomjc mìeaionh nhỏghtbtcyn nhưmvic con kiếeflxn.

Đesazgtnyng thậaxfzt xa ngoàjwjai giátomjo trưmvicghtbng đggdzãlfdd cảqcqem nhậaxfzn chiếeflxn ýhyfhaxfzp vàjwjao mặqcqet, dưmvicghtbng nhưmvic trăhiuwm ngàjwjan vạhyfhn năhiuwm trưmvicuiumc nơwmiqi nàjwjay từjwjang làjwja chỗpjyj trưmvicghtbng đggdziểhiuwm binh, tụtomj tậaxfzp thiêrngon quâepbdn vạhyfhn mãlfdd. Chiếeflxn sĩstos nam nhi xuấawklt phátomjt từjwja đggdzâepbdy đggdzi viễwmiqn chinh thiêrngon đggdzghtba bao la, nêrngon trăhiuwm ngàjwjan vạhyfhn năhiuwm qua, cátomjc chiếeflxn sĩstos nam nhi đggdzhiuw lạhyfhi chiếeflxn ýhyfh vẫuqayn thậaxfzt lâepbdu khôtlcung thểhiuwtomjn đggdzi.

cpmdc nàjwjay trong giátomjo trưmvicghtbng đggdzãlfdd xếeflxp hàjwjang thiêrngon quâepbdn vạhyfhn mãlfdd, rấawklt ngay ngắpxpjn, mỗpjyji ngưmvicghtbi khôtlcung phátomjt ra tiếeflxng đggdzdydsng, khôtlcung khípcwr đggdzqcqec biệepbdt nặqcqeng nềrngo.

Thiêrngon quâepbdn vạhyfhn mãlfdd trong giátomjo trưmvicghtbng làjwjatomjc âepbdm binh vậaxfzt chếeflxt nghe tiếeflxng trốjqfong chạhyfhy tớuiumi, nhưmvic đggdzhyfhi quâepbdn trong biểhiuwn, vậaxfzt chếeflxt rồayevng đggdzen, bátomj chủgsow ngựlfdda chiếeflxn vâepbdn vâepbdn, tấawklt cảqcqe tụtomj tậaxfzp tạhyfhi đggdzâepbdy.

Trong giátomjo trưmvicghtbng cófyvj chiếeflxc trốjqfong trậaxfzn siêrngou lớuiumn sừjwjang sữkxhsng trêrngon đggdzàjwjai cao. Trốjqfong trậaxfzn làjwjam bằrngong da môtlcung rồayevng, mặqcqet trốjqfong cófyvjepbdn rồayevng, trêrngon giátomj đggdzdyds đggdzqcqet gậaxfzy gõbfmp. Mỗpjyji câepbdy gậaxfzy toátomjt ra hơwmiqi thởfzgk cuồayevng bátomj, chúcpmdng nófyvj đggdzưmviccpmdc luyệepbdn chếeflx từjwjamvicơwmiqng thầygfwn.

tomj chủgsow chiếeflxn mãlfdd, hoàjwjang đggdzếeflx xe thầygfwn, ngưmvicghtbi đggdzayevng thuyềrngon vàjwjang, cátomjc vậaxfzt chếeflxt Chípcwrtlcun vôtlcu đggdzghtbch nghe tiếeflxng trốjqfong tìeaiom đggdzếeflxn, đggdzgtnyng vâepbdy quanh trốjqfong trậaxfzn.

Vậaxfzt chếeflxt thiêrngon quâepbdn vạhyfhn mãlfdd thìeaio xếeflxp trậaxfzn thếeflx siêrngou lớuiumn trong giátomjo trưmvicghtbng.

cpmdc nàjwjay nhófyvjm bátomj chủgsow chiếeflxn mãlfdd hay vậaxfzt chếeflxt thiêrngon quâepbdn vạhyfhn mãlfdd đggdzrngou đggdzgtnyng im trong giátomjo trưmvicghtbng, khôtlcung phátomjt ra tiếeflxng đggdzdydsng. Giátomjo trưmvicghtbng lớuiumn yêrngon lặqcqeng đggdzátomjng sợcpmd, nghe tiếeflxng kim rơwmiqi rõbfmpjwjang, khiếeflxn ngưmvicghtbi nổbqxxi da gàjwja. Đesazqcqec biệepbdt nhiềrngou vậaxfzt chếeflxt yêrngon lặqcqeng đggdzgtnyng đggdzâepbdy, ngưmvicghtbi khôtlcung biếeflxt chuyệepbdn còmzpcn tưmvicfzgkng cófyvj quỷuird.

Nhófyvjm Lýhyfh Thấawklt Dạhyfh khôtlcung bưmvicuiumc vàjwjao giátomjo trưmvicghtbng, chỉepbd đggdzgtnyng xa xem cảqcqenh nàjwjay.

Đesazhyfhi Hắpxpjc Ngưmvicu lẩcxtqm bẩcxtqm:

- Nhữkxhsng vậaxfzt chếeflxt ởfzgk đggdzâepbdy làjwjam gìeaio? Chúcpmdng nófyvj tụtomj tậaxfzp hếeflxt tạhyfhi đggdzâepbdy chắpxpjc chắpxpjn khôtlcung cófyvj chuyệepbdn tốjqfot làjwjanh gìeaio.

hyfh Thấawklt Dạhyfh thảqcqen nhiêrngon nófyvji:

- Cófyvj thứgtny xuấawklt thếeflx.

hyfh Thấawklt Dạhyfh nhìeaion chípcwrnh giữkxhsa giátomjo trưmvicghtbng, vịghtb trípcwr đggdzófyvjfyvjtomji hốjqfoepbdu đggdzưmvicghtbng kípcwrnh rấawklt to.

Hốjqfoepbdu từjwja trêrngon xuốjqfong, sâepbdu hun húcpmdt nhưmvic thôtlcung hưmvicuiumng vựlfddc thẳfyvjm chếeflxt chófyvjc. Hốjqfoepbdu nhưmvictomji miệepbdng ma quy hátomj to yêrngon lặqcqeng chờghtb con mồayevi chui đggdzygfwu vôtlcumvicuiumi.

Đesazhyfhi Hắpxpjc Ngưmvicu lẩcxtqm bẩcxtqm:

- Bêrngon trong làjwjatomji quy gìeaio? cófyvjrngou vậaxfzt gìeaio từjwjarngon trong bòmzpc ra sao?

hyfh Thấawklt Dạhyfhmvicghtbi khẽpkyo:

- Cófyvj phảqcqei yêrngou vậaxfzt hay khôtlcung thìeaio khófyvjfyvji, trêrngon đggdzghtbi cófyvjjwjai chuyệepbdn thưmvicghtbng nằrngom ngoàjwjai dựlfdd đggdztomjn, cófyvj lẽpkyojwja thứgtny quỷuird quátomji gìeaio, yêrngou vậaxfzt gìeaio chỉepbdjwja ngưmvicghtbi biếeflxn ra. Trêrngon đggdzghtbi vốjqfon khôtlcung cófyvj thứgtny quỷuird quátomji.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.