Đế Bá

Chương 4412 : Phế Tích

    trước sau   
Trong dung nham đshdxen phákvsct ra tiếpnqpng rốbeuyng lớavnyn:

- Gràzzcoo!

Giờuzfd phúlvvvt nàzzcoy dung nham đshdxen dựoqxd đshdxkvscn đshdxưsjdzshxac mìyrpenh sắqfnfp chếpnqpt, sắqfnfp bịnkmc đshdxbeuyt sạjlbrch nêpoxrn nómkay xoa đshdxkukzng. Rốbeuyng to xong dung nham đshdxen đshdxpoxrn cuồpnjrng biếpnqpn lớavnyn nhưsjdz muốbeuyn hómkaya thàzzconh ma vưsjdzơfrhpng to lớavnyn vôhrwg thưsjdzshxang.

- Gràzzcoo!

Trong tiếpnqpng gầavnym dung nham đshdxen lao tớavnyi, tựoqxda nhưsjdz dấdgxmy lêpoxrn sómkayng lớavnyn ứgmtwc vạjlbrn trưsjdzshxang phong tỏshxaa lửtcapa đshdxjlbri đshdxjlbro củortha Lýxbix Thấdgxmt Dạjlbr, phákvscnkmcng vâkvscy chạjlbry trốbeuyn.

Nhưsjdzng Lýxbix Thấdgxmt Dạjlbr sẽzeqi đshdxqfnfmkay nhưsjdz ýxbix sao? Lýxbix Thấdgxmt Dạjlbr hừvjiv lạjlbrnh, lửtcapa đshdxjlbri đshdxjlbro chákvscy càzzcong dữjwql dộkukzi, mộkukzt dúlvvvm lửtcapa nàzzcoy cómkay thểqfnf đshdxbeuyt mộkukzt đshdxjlbro thốbeuyng, khủorthng bốbeuy tuyệeeiwt luâkvscn.


xbix Thấdgxmt Dạjlbr trấdgxmn ákvscp tuyệeeiwt đshdxbeuyi làzzcom dung nham đshdxen bịnkmc đshdxôhrwgng lạjlbri, lựoqxdc lưsjdzshxang chímirh cao vôhrwg thưsjdzshxang trấdgxmn ákvscp khiếpnqpn dung nham đshdxen từvjiv từvjiv co rúlvvvt.

Trong quákvsc trìyrpenh dung nham đshdxen khôhrwgng ngừvjivng gầavnym rốbeuyng nhưsjdz hung vậovugt nổvfkyi giậovugn, nhiềtcapu lầavnyn đshdxrpiyng vàzzcoo lửtcapa đshdxjlbri đshdxjlbro muốbeuyn phákvscnkmcng vâkvscy. Nhưsjdzng mặuecjc cho dung nham đshdxen gầavnym rsu va chạjlbrm, nómkay bịnkmcxbix Thấdgxmt Dạjlbr trấdgxmn ákvscp càzzcong lúlvvvc càzzcong rúlvvvt nhỏshxa. Đrkmjuecjc biệeeiwt lửtcapa đshdxjlbri đshdxjlbro chákvscy dữjwql dộkukzi hơfrhpn, trong tiếpnqpng xèzeqio xèzeqio dung nham đshdxen bịnkmc đshdxbeuytthàzzconh khómkayi đshdxen rồpnjri dầavnyn tan biếpnqpn.

Tấdgxmt cảnlgo dung nham đshdxen bịnkmc lửtcapa đshdxjlbri đshdxjlbro củortha Lýxbix Thấdgxmt Dạjlbr đshdxbeuyt sạjlbrch chẳngbwng cònkmcn lạjlbri gìyrpe.

lvvvc nàzzcoy Hắqfnfc Thạjlbrch Tửtcap lộkukz ra bảnlgon ngãmnmw, Hắqfnfc Thạjlbrch Tửtcap nhỏshxafrhpn vừvjiva rồpnjri hai phầavnyn ba, sau khi dung nham đshdxen bịnkmc đshdxbeuyt chákvscy hếpnqpt Hắqfnfc Thạjlbrch Tửtcap khôhrwgng cònkmcn đshdxkukzng tĩzphjnh, khôhrwgng phákvsct ra thanh âkvscm, dưsjdzuzfdng nhưsjdz đshdxãmnmw chếpnqpt.

Đrkmjinh đshdxinh đshdxinh đshdxinh đshdxinh!

Khi Hắqfnfc Thạjlbrch Tửtcap bịnkmc luyệeeiwn hómkaya vềtcap bảnlgon ngãmnmw, phákvscp tắqfnfc đshdxjlbri đshdxjlbro khómkaya ngưsjdzuzfdi nómkay lầavnyn lưsjdzshxat rớavnyt xuốbeuyng.

Lựoqxdc lưsjdzshxang vôhrwg thưsjdzshxang trấdgxmn ákvscp trêpoxrn ngưsjdzuzfdi Hắqfnfc Thạjlbrch Tửtcap dầavnyn biếpnqpn mấdgxmt, nómkay đshdxưsjdzshxac thảnlgo ra.

Sau khi phákvscp tắqfnfc đshdxjlbri đshdxjlbro trêpoxrn ngưsjdzuzfdi Hắqfnfc Thạjlbrch Tửtcap rớavnyt xuốbeuyng, Lýxbix Thấdgxmt Dạjlbr lấdgxmy nómkaypoxrn.

Nhómkaym Hắqfnfc Thạjlbrch Tửtcap chạjlbry lạjlbri gầavnyn nhìyrpen cụrpiyc đshdxákvsc đshdxen trong tay Lýxbix Thấdgxmt Dạjlbr, so vớavnyi vừvjiva rồpnjri thìyrpemkay nhỏshxa hai phầavnyn ba nhưsjdzng khôhrwgng đshdxqfnf lạjlbri vếpnqpt thưsjdzơfrhpng.Dùsjcc lửtcapa đshdxjlbri đshdxjlbro đshdxbeuyt hai phầavnyn ba thểqfnfmirhch củortha nómkay, nhưsjdzng thâkvscn thểqfnf Hắqfnfc Thạjlbrch Tửtcap khôhrwgng cómkay dấdgxmu vếpnqpt chákvscy sévjivm.

Hắqfnfc Thạjlbrch Tửtcap trong suốbeuyt xinh đshdxpmnzp, lấdgxmp lákvscnh đshdxen bómkayng nhưsjdz bằsjccng ngọsaguc, mộkukzt viêpoxrn ngọsaguc đshdxen.

Cụrpiyc đshdxákvsc đshdxen bómkayng nhưsjdzng khôhrwgng cómkayfrhpi thởoqxd hắqfnfc ákvscm đshdxákvscng sợshxa vừvjiva rồpnjri, càzzcong khôhrwgng cómkay lựoqxdc lưsjdzshxang tàzzco ákvscc đshdxómkay. Hắqfnfc Thạjlbrch Tửtcap đshdxen nhưsjdzng cho cảnlgom giákvscc chấdgxmt đshdxnkmca giảnlgon dịnkmc, khi ngưsjdzơfrhpi nhìyrpen cụrpiyc đshdxákvsc đshdxen sẽzeqi thấdgxmy hìyrpenh nhưsjdz mớavnyi lấdgxmy từvjiv rừvjivng sâkvscu núlvvvi thẳngbwm.

Đrkmjjlbri Hắqfnfc Ngưsjdzu thălcpfm dònkmcfrhpi thởoqxd củortha Hắqfnfc Thạjlbrch Tửtcap, cảnlgom nhậovugn lựoqxdc lưsjdzshxang củortha nómkay:

- Yếpnqpu rấdgxmt nhiềtcapu.


xbix Thấdgxmt Dạjlbr gậovugt đshdxavnyu nómkayi:

- Cầavnyn thờuzfdi gian rấdgxmt dàzzcoi mớavnyi phụrpiyc hồpnjri,ngưsjdzuzfdi luyệeeiwn hómkaya nómkay quákvsc mạjlbrnh. May mắqfnfn xuấdgxmt thâkvscn củortha nómkay phi phàzzcom, khôhrwgng thìyrpe hoàzzcon toàzzcon hếpnqpt thuốbeuyc chữjwqla chỉlyknmkay thểqfnf bịnkmc hủorthy diệeeiwt.

Hắqfnfc Thạjlbrch Tửtcap bịnkmc lựoqxdc lưsjdzshxang hắqfnfc ákvscm luyệeeiwn hómkaya, Lýxbix Thấdgxmt Dạjlbr đshdxbeuyt hai phầavnyn ba thâkvscn thểqfnf củortha nómkay đshdxqfnfmkay quay vềtcap bảnlgon ngãmnmw, gâkvscy tổvfkyn thưsjdzơfrhpng quákvsc lớavnyn cho nómkay, bịnkmcsjdzavnyc hơfrhpn hai phầavnyn ba đshdxjlbro hạjlbrnh.

Nếpnqpu khôhrwgng phảnlgoi Lýxbix Thấdgxmt Dạjlbr khốbeuyng chếpnqp lửtcapa đshdxjlbri đshdxjlbro tùsjccy tâkvscm, sơfrhp sẩkukzy mộkukzt cákvscu làzzco Hắqfnfc Thạjlbrch Tửtcap đshdxãmnmw bịnkmc đshdxbeuyt thàzzconh tro.

Đrkmjjlbri Hắqfnfc Ngưsjdzu nhìyrpen Hắqfnfc Thạjlbrch Tửtcap bịnkmc đshdxbeuyt rúlvvvt nhỏshxa hai phầavnyn ba thểqfnfmirhch, cưsjdzuzfdi xấdgxmu xa nómkayi:

- Cákvsci cụrpiyc đshdxákvsc mốbeuyc nàzzcoy, giờuzfd ta cómkay thểqfnf ngưsjdzshxac đshdxãmnmwi nómkay rồpnjri. Ta sẽzeqi đshdxjlbrp dẹpmnzp, đshdxjlbrp bểqfnfmkay luôhrwgn!

Hắqfnfc Thạjlbrch Tửtcap khôhrwgng cómkay phảnlgon ứgmtwng gìyrpe, hìyrpenh nhưsjdz đshdxãmnmw ngủorth say.

xbix Thấdgxmt Dạjlbrsjdzuzfdi lắqfnfc đshdxavnyu nómkayi:

- Dùsjcc ngưsjdzơfrhpi kévjivm xa lúlvvvc trưsjdzavnyc nhưsjdzng ngưsjdzơfrhpi khómkay đshdxjlbrp dẹpmnzp nómkay.

Đrkmjjlbri Hắqfnfc Ngưsjdzu cưsjdzuzfdi nómkayi:

- Bổvfkyn soákvsci ngưsjdzu cómkay nhiềtcapu thủorth đshdxoạjlbrn, chắqfnfc chắqfnfn cómkaykvscch đshdxjlbrp bểqfnf cụrpiyc đshdxákvsc mốbeuyc nàzzcoy!

xbix Thấdgxmt Dạjlbrsjdzuzfdi cưsjdzuzfdi:

- Ngưsjdzơfrhpi đshdxvjivng coi thưsjdzuzfdng nómkay, vôhrwg thưsjdzshxang thầavnyn thạjlbrch rấdgxmt bấdgxmt phàzzcom.


Đrkmjjlbri Hắqfnfc Ngưsjdzu cưsjdzuzfdi nómkayi:

- Hừvjivm hừvjivm, bổvfkyn soákvsci ngưsjdzu càzzcong bấdgxmt phàzzcom hơfrhpn! Bổvfkyn soákvsci ngưsjdzu sinh ra trong Tiêpoxrn gia, cómkay huyếpnqpt thốbeuyng vôhrwg thưsjdzshxang, cụrpiyc đshdxákvsc mốbeuyc bìyrpenh thưsjdzuzfdng sao cómkay thểqfnf so sákvscnh vớavnyi bổvfkyn soákvsci ngưsjdzu.

Đrkmjjlbri Hắqfnfc Ngưsjdzu tựoqxd kỷtruu, Lýxbix Thấdgxmt Dạjlbrsjdzuzfdi cưsjdzuzfdi ấdgxmt Hắqfnfc Thạjlbrch Tửtcap.

Thákvscnh Sưsjdzơfrhpng Châkvscn Đrkmjếpnqpnkmcnkmc hỏshxai Đrkmjjlbri Hắqfnfc Ngưsjdzu:

- Tiêpoxrn gia củortha tiềtcapn bốbeuyi ởoqxdfrhpi nàzzcoo?

kvscc lãmnmwo Quang Minh Thákvscnh Việeeiwn đshdxtcapu biếpnqpt Đrkmjjlbri Hắqfnfc Ngưsjdzu khôhrwgng tầavnym thưsjdzuzfdng, nhưsjdzng họsagu khôhrwgng rõzeqi lai lịnkmcch, xuấdgxmt thâkvscn củortha nómkay. Vìyrpe Đrkmjjlbri Hắqfnfc Ngưsjdzu sốbeuyng lâkvscu hơfrhpn cákvscc lãmnmwo Quang Minh Thákvscnh Việeeiwn rấdgxmt nhiềtcapu, khôhrwgng ai biếpnqpt gốbeuyc gákvscc củortha nómkay. Kỳlcpf lạjlbrzzco Đrkmjjlbri Hắqfnfc Ngưsjdzu luôhrwgn ởoqxd trong Thákvscnh sơfrhpn, nhưsjdzsjccng mộkukzt nhàzzco vớavnyi Quang Minh Thákvscnh Việeeiwn, nêpoxrn Thákvscnh Sưsjdzơfrhpng Châkvscn Đrkmjếpnqp thấdgxmy lạjlbr.

Đrkmjjlbri Hắqfnfc Ngưsjdzu nhe rălcpfng cưsjdzuzfdi bímirh hiểqfnfm:

- Phậovugt bảnlgoo khôhrwgng thểqfnfmkayi.

Đrkmjjlbri Hắqfnfc Ngưsjdzu khôhrwgng chịnkmcu nómkayi, Thákvscnh Sưsjdzơfrhpng Châkvscn Đrkmjếpnqp khôhrwgng làzzcom gìyrpe đshdxưsjdzshxac nómkay, nàzzcong đshdxàzzconh lặuecjng im.

xbix Thấdgxmt Dạjlbrsjdzuzfdi cưsjdzuzfdi, khôhrwgng nhắqfnfc lai lịnkmcch củortha Đrkmjjlbri Hắqfnfc Ngưsjdzu.

xbix Thấdgxmt Dạjlbr ngưsjdzavnyc đshdxavnyu nhìyrpen phímirha xa, chậovugm rãmnmwi nómkayi:

- Đrkmji thôhrwgi, đshdxsjccng trưsjdzavnyc cómkay chuyệeeiwn tốbeuyt chờuzfd chúlvvvng ta.

Đrkmjjlbri Hắqfnfc Ngưsjdzu lêpoxrn tinh thầavnyn, mắqfnft sákvscng rựoqxdc nómkayi:

- Tốbeuyt! Nhiềtcapu ngưsjdzuzfdi chếpnqpt đshdxi vàzzcoo, bêpoxrn trong nhấdgxmt đshdxnkmcnh cómkay huyềtcapn cơfrhp. Mộkukzt chiếpnqpc thuyềtcapn viễyeern chinh tốbeuyt làzzconh biếpnqpn thàzzconh bộkukz dạjlbrng quákvsci quỷtruuzzcoy, ha ha ha, Hỏshxaa Tổvfkymkay trákvscch nhiệeeiwm khôhrwgng thểqfnf đshdxùsjccn đshdxkukzy.

xbix Thấdgxmt Dạjlbr im lặuecjng bay lêpoxrn.

Đrkmjjlbri Hắqfnfc Ngưsjdzu nómkayi làzzcom lònkmcng Thákvscnh Sưsjdzơfrhpng Châkvscn Đrkmjếpnqp nặuecjng trĩzphju, bómkayng ma nặuecjng nềtcap khôhrwgng thểqfnfmkaya nhònkmca.

lcpfm đshdxómkay viễyeern chinh Bấdgxmt Đrkmjkukz Hảnlgoi làzzco Hỏshxaa Tổvfkyzzcoo đshdxavnyu, giờuzfd xem ra thuyềtcapn viễyeern chinh đshdxãmnmw xảnlgoy ra chúlvvvt chuyệeeiwn. Nhưsjdz Đrkmjjlbri Hắqfnfc Ngưsjdzu nómkayi, Hỏshxaa Tổvfkymkay trákvscch nhiệeeiwm khôhrwgng thểqfnf chốbeuyi bỏshxa.

Nếpnqpu chuyệeeiwn nălcpfm xưsjdza bịnkmc lộkukz ra ngoàzzcoi, côhrwgng bốbeuy vớavnyi ngưsjdzuzfdi đshdxuzfdi sẽzeqizzcomirhch thímirhch lớavnyn cho toàzzcon Tam Tiêpoxrn giớavnyi.

Thákvscnh Sưsjdzơfrhpng Châkvscn Đrkmjếpnqp đshdxi theo Lýxbix Thấdgxmt Dạjlbr tiếpnqpp tụrpiyc tiếpnqpn lêpoxrn, dọsaguc đshdxưsjdzuzfdng khôhrwgng ai nómkayi chuyệeeiwn, khôhrwgng khímirh nặuecjng nềtcapzzcom ngưsjdzuzfdi nghẹpmnzt thởoqxd.

Nhómkaym Lýxbix Thấdgxmt Dạjlbrsjdzavnyt đshdxi vớavnyi tốbeuyc đshdxkukz siêpoxru mau, trong khoảnlgonh khắqfnfc vưsjdzshxat qua ngàzzcon vạjlbrn dặuecjm, nhiềtcapu ngưsjdzuzfdi mãmnmwi mãmnmwi khôhrwgng bắqfnft kịnkmcp đshdxưsjdzshxac.

frhpi họsagu đshdxi qua mộkukzt mảnlgonh hoang tàzzcon, khôhrwgng cómkay chỗnlgozzcoo nguyêpoxrn vẹpmnzn. Thờuzfdi khôhrwgng, núlvvvi non đshdxdgxmt đshdxai đshdxtcapu tan vỡgmvh. Nhìyrpen thiêpoxrn đshdxnkmca tan hoang khiếpnqpn ngưsjdzuzfdi tưsjdzoqxdng tưsjdzshxang nălcpfm xưsjdza cómkay bao nhiêpoxru sinh linh, núlvvvi sôhrwgng trong khoảnlgonh khắqfnfc thàzzconh tro bụrpiyi.

Khi nhómkaym Lýxbix Thấdgxmt Dạjlbr vợshxat qua cákvscc thiêpoxrn đshdxnkmca, khiếpnqpn ngưsjdzuzfdi cảnlgom thákvscn chiếpnqpc thuyềtcapn viễyeern chinh nàzzcoy đshdxúlvvvng làzzco kỳlcpfmirhch, bêpoxrn trong cómkay khôhrwgng gian làzzco cảnlgo thếpnqp giớavnyi. Dùsjcc thếpnqp giớavnyi nàzzcoy khôhrwgng lớavnyn bằsjccng Tiêpoxrn Thốbeuyng Giớavnyi nhưsjdzng cũkxikng xem nhưsjdz bao la.

Nhómkaym Lýxbix Thấdgxmt Dạjlbrzzcoo sâkvscu, gặuecjp đshdxbeuyng đshdxvfkykvsct cũkxikng cómkay sựoqxd thay đshdxvfkyi. Dọsaguc đshdxưsjdzuzfdng phákvsct hiệeeiwn nhiềtcapu tưsjdzuzfdng gãmnmwy đshdxvfky, cákvscc thàzzconh trìyrpe khổvfkyng lồpnjr bịnkmc đshdxákvscnh nákvsct, mảnlgonh vụrpiyn cung đshdxiệeeiwn thầavnyn vũkxikfrhp lửtcapng giữjwqla hưsjdz khôhrwgng.

Ngoàzzcoi ra cómkay mộkukzt sốbeuykvscc chếpnqpt, cómkayhrwgsjccng cao lớavnyn nhưsjdz ngọsagun núlvvvi, cómkay thấdgxmp bévjiv. Nhưsjdzng xákvscc chếpnqpt to lớavnyn hay thấdgxmp bévjiv thìyrpe phúlvvvt cuốbeuyi chếpnqpt trậovugn vẫwjzin đshdxgmtwng thẳngbwng. Phúlvvvt cuốbeuyi cákvsci chếpnqpt họsagu vẫwjzin ưsjdzgmvhn ngựoqxdc đshdxgmtwng thẳngbwng khôhrwgng muốbeuyn ngãmnmw xuốbeuyng. Cómkay ngưsjdzuzfdi lúlvvvc sắqfnfp chếpnqpt chốbeuyng vũkxik khímirh xuốbeuyng đshdxdgxmt, ngưsjdzuzfdi nửtcapa quỳlcpf, đshdxôhrwgi mắqfnft vẫwjzin nhìyrpen thẳngbwng đshdxsjccng trưsjdzavnyc khôhrwgng muốbeuyn gụrpiyc ngãmnmw. Khímirh thếpnqp bấdgxmt khuấdgxmt đshdxómkaysjcc trălcpfm ngàzzcon vạjlbrn nălcpfm cũkxikng khôhrwgng thểqfnf hao mònkmcn.

Nhìyrpen cákvscc xákvscc chếpnqpt vẫwjzin giữjwql bấdgxmt khuấdgxmt, Thákvscnh Sưsjdzơfrhpng Châkvscn Đrkmjếpnqp, Đrkmjjlbri Hắqfnfc Ngưsjdzu nghiêpoxrm nghịnkmcfrhpn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.