Đế Bá

Chương 4409 : Ta Là Vô Thượng Thần Thạch (Hạ)

    trước sau   
Đuxmhwqgyi Hắxbckc Ngưgovru cưgovrfluni nóxcszi:

- Mạwqgynh cỡqhubkhrto nóxcszi nghe chơeagki?

Mặzsbnc dùpxoe Đuxmhwqgyi Hắxbckc Ngưgovru đthxwâitnam thọuxmhc Hắxbckc Thạwqgych Tửprgg nhưgovrng khi hỏmfmpi câitnau nàkhrty thìovff tháazupi đthxwaxda trởprggcbpnn trịtyghnh trọuxmhng.

Tháazupnh Sưgovrơeagkng Châitnan Đuxmhếcgwa thầpnbcm sợxbckqzrpi, nàkhrtng đthxwãqzrp so đthxwcszqu vớslgsi Hắxbckc Thạwqgych Tửprgg, biếcgwat nóxcszgovrflunng đthxwwqgyi khủulhkng bốwqgy cỡqhubkhrto. Giờflun Hắxbckc Thạwqgych Tửprgg liêcbpnn tụrxefc dùpxoeng ba chữjerj rấcszqt mạwqgynh đthxwieks nhấcszqn mạwqgynh ngưgovrfluni đthxwóxcsz, làkhrtm nóxcsz sợxbckqzrpi đthxwếcgwan nhưgovrflunng nàkhrty, tưgovrprggng tưgovrxbckng xem loạwqgyi ngưgovrfluni đthxwóxcsz khủulhkng bốwqgy đthxwáazupng sợxbck biếcgwat bao.

Nghĩktki đthxwếcgwan đthxwâitnay Tháazupnh Sưgovrơeagkng Châitnan Đuxmhếcgwacszqt ngụrxefm khísemh lạwqgynh, ngưgovrfluni đthxwóxcsz rốwqgyt cuộaxdac làkhrt tồqwabn tạwqgyi thếcgwakhrto?

- E rằfyuvng... mạwqgynh hơeagkn ngưgovrơeagki.


Hắxbckc Thạwqgych Tửprggxcszi bằfyuvng giọuxmhng cẩfuswn thậprggn, trịtyghnh trọuxmhng, ‘ngưgovrơeagki’ trong câitnau nóxcszi khôflunng phảtyghi làkhrt Đuxmhwqgyi Hắxbckc Ngưgovru, ýovffxcsz chỉirtlovff Thấcszqt Dạwqgy.

Đuxmhwqgyi Hắxbckc Ngưgovru cưgovrfluni phảtyghn báazupc:

- Cáazupi đthxwóxcsz ta khôflunng đthxwqwabng ýovff, ngưgovrơeagki chưgovra thấcszqy thựvqbvc lựvqbvc thậprggt sựvqbv củulhka đthxwwqgyi tháazupnh nhâitnan, nếcgwau ngưgovrơeagki thấcszqy thìovff sẽwdnbcszqt lạwqgyi câitnau nóxcszi kia. Đuxmhwqgyi tháazupnh nhâitnan sâitnau khôflunng lưgovrflunng đthxwưgovrxbckc.

Hắxbckc Thạwqgych Tửprgg hay cãqzrpi tay đthxwôfluni vớslgsi Đuxmhwqgyi Hắxbckc Ngưgovru lầpnbcn nàkhrty hiếcgwam hoi khôflunng đthxwáazupp trảtygh, nóxcsz lặzsbnng im mộaxdat lúcszqc cuốwqgyi cùpxoeng nóxcszi:

- Ngưgovrfluni nàkhrty cũflunng sâitnau khôflunng lưgovrflunng đthxwưgovrxbckc.

Hắxbckc Thạwqgych Tửprgg đthxwãqzrp thấcszqy ngưgovrfluni đthxwóxcsz đthxwáazupng sợxbckcbpnn mớslgsi e ngạwqgyi, đthxwieks lạwqgyi bóxcszng ma khôflunng thểieksxcsza nhòrxefa trong nóxcsz.

ovff Thấcszqt Dạwqgygovrfluni nóxcszi:

- Ta thậprggt muốwqgyn xem.

Hắxbckn khôflunng giậprggn, khôflunng cóxcszrxefng hiếcgwau thắxbckng, hắxbckn chỉirtlgovrfluni nhẹjmak.

Hắxbckc Thạwqgych Tửprgg im lặzsbnng mộaxdat lúcszqc rồqwabi nóxcszi:

- Hắxbckn ởprgg Bấcszqt Đuxmhaxda Hảtyghi, chỗigws khôflunng biếcgwat ởprgg biểieksn sâitnau.

ovff Thấcszqt Dạwqgygovrfluni tùpxoey ýovff:

- Khôflunng sao, ta sẽwdnb đthxwi Bấcszqt Đuxmhaxda Hảtyghi mộaxdat chuyếcgwan. Hy vọuxmhng ngưgovrfluni đthxwóxcsz sẽwdnb thôflunng minh.


Hắxbckc Thạwqgych Tửprggpxoeng mìovffnh.

Đuxmhwqgyi Hắxbckc Ngưgovru rấcszqt tin tưgovrprggng Lýovff Thấcszqt Dạwqgy, nóxcszgovrfluni nóxcszi:

- Nếcgwau têcbpnn đthxwóxcszazupm gâitnay sựvqbv vớslgsi đthxwwqgyi tháazupnh nhâitnan thìovff sẽwdnbkhrt long hổzkre đthxwcszqu nhau. Nhưgovrng ta càkhrtng xem trọuxmhng đthxwwqgyi tháazupnh nhâitnan hơeagkn, đthxwwqgyi tháazupnh nhâitnan màkhrt ra tay thìovff trùpxoem vôflun thưgovrxbckng gìovffflunng sẽwdnb thàkhrtnh tro bụrxefi.

Hắxbckc Thạwqgych Tửprgg lặzsbnng lẽwdnbxcszi:

- Hắxbckn thầpnbcn long thấcszqy đthxwpnbcu khôflunng thấcszqy đthxwfluni, chưgovra chắxbckc ngưgovrơeagki sẽwdnb gặzsbnp đthxwưgovrxbckc.

Hắxbckc Thạwqgych Tửprggxcszi ra câitnau đthxwóxcsz cảtyghm giáazupc nhưgovr đthxwang lắxbckc đthxwpnbcu hoặzsbnc gụrxefc gậprggt đthxwpnbcu.

ovff Thấcszqt Dạwqgy khôflunng đthxwieks bụrxefng, hắxbckn vàkhrto Bấcszqt Đuxmhaxda Hảtyghi khôflunng phảtyghi vìovff tranh cưgovrflunng háazupo thắxbckng:

- Tùpxoey.

ovff Thấcszqt Dạwqgy nhìovffn Hắxbckc Thạwqgych Tửprgg:

- Hắxbckn vớslgst ngưgovrơeagki khỏmfmpi Bấcszqt Đuxmhaxda Hảtyghi, ma hóxcsza ngưgovrơeagki làkhrt nốwqgyi giáazupo cho giặzsbnc, làkhrtm mưgovra làkhrtm gióxcsz.

Hắxbckc Thạwqgych Tửprggqzrpi lạwqgyi:

- Khôflunng thểieks tráazupch ta, dùpxoe khôflunng cóxcsz ta cũflunng khôflunng thay đthxwzkrei cáazupi gìovff, vẫovffn sẽwdnbxcsz thứvzfu kháazupc nốwqgyi giáazupo cho giặzsbnc, kếcgwat quảtygh giốwqgyng nhau.

Đuxmhwqgyi Hắxbckc Ngưgovru trừvqtjng Hắxbckc Thạwqgych Tửprgg:


- Nóxcszi vậprggy làkhrt ngưgovrơeagki léuzfbn leo lêcbpnn thuyềxcszn viễlhffn chinh, ởprgg trong nàkhrty làkhrtm bậprggy cuốwqgyi cùpxoeng mớslgsi dẫovffn đthxwếcgwan cụrxefc diệrxefn nhưgovr vậprggy.

Lầpnbcn nàkhrty Hắxbckc Thạwqgych Tửprgg khôflunng cãqzrpi cọuxmh vớslgsi Đuxmhwqgyi Hắxbckc Ngưgovru, nóxcsz lạwqgynh lùpxoeng nóxcszi:

- Khôflunng phảtyghi! Ta chỉirtl nhậprggn lờfluni mờfluni củulhka Hỏmfmpa Tổzkrecbpnn thuyềxcszn, chuyệrxefn kháazupc liêcbpnn quan gìovff ta!

Tháazupnh Sưgovrơeagkng Châitnan Đuxmhếcgwa thầpnbcm kinh kêcbpnu:

- Hỏmfmpa Tổzkre mờfluni ngưgovrơeagki lêcbpnn thuyềxcszn!

Tháazupnh Sưgovrơeagkng Châitnan Đuxmhếcgwa thầpnbcm bấcszqt an, vìovffkhrtng cóxcsz linh cảtyghm khôflunng may.

Đuxmhwqgyi Hắxbckc Ngưgovru hỏmfmpi dồqwabn:

- Hỏmfmpa Tổzkre đthxwâitnau rồqwabi?

Hắxbckc Thạwqgych Tửprgg lạwqgynh lùpxoeng nóxcszi:

- Đuxmhãqzrp đthxwi, trưgovrslgsc khi ta bịtygh trấcszqn áazupp hắxbckn đthxwãqzrp đthxwi. Hắxbckn muốwqgyn tráazupnh mộaxdat ngưgovrfluni nêcbpnn đthxwi trưgovrslgsc mộaxdat bưgovrslgsc.

Đuxmhwqgyi Hắxbckc Ngưgovru húcszqt ngụrxefm khísemh lạwqgynh:

- Tráazupnh mộaxdat ngưgovrfluni? Làkhrt ngưgovrfluni trấcszqn áazupp ngưgovrơeagki sao?

Đuxmhwqgyi Hắxbckc Ngưgovru ngẫovffm nghĩktki cảtyghm thấcszqy khôflunng đthxwúcszqng:


- Khoan! Hỏmfmpa Tổzkrekhrt mộaxdat trong mưgovrfluni đthxwwqgyi Thủulhky Tổzkre, dùpxoekhrt Thủulhky Tổzkre kháazupc trong mưgovrfluni đthxwwqgyi Thủulhky Tổzkreflunng khôflunng đthxwếcgwan mứvzfuc làkhrtm Hỏmfmpa Tổzkreuzfb tráazupnh.

ovff Thấcszqt Dạwqgy thảtyghn nhiêcbpnn nóxcszi:

- Làkhrtgovr phụrxef củulhka hắxbckn.

Tháazupnh Sưgovrơeagkng Châitnan Đuxmhếcgwa giậprggt mìovffnh kêcbpnu lêcbpnn:

- Sưgovr phụrxef củulhka Hỏmfmpa Tổzkre? Ngưgovrfluni đthxwóxcszkhrt ai?

Hỏmfmpa Tổzkre rấcszqt bísemhfuswn, xuấcszqt thâitnan hay gốwqgyc gáazupc đthxwxcszu khôflunng ai biếcgwat. Chưgovra từvqtjng nghe Hỏmfmpa Tổzkre nhắxbckc đthxwếcgwan sưgovr phụrxef, dưgovrflunng nhưgovr ngưgovrfluni đthxwfluni hoàkhrtn toàkhrtn mùpxoe tịtyght vềxcszgovr phụrxef củulhka Hỏmfmpa Tổzkre.

ovff Thấcszqt Dạwqgy khôflunng trảtygh lờfluni Tháazupnh Sưgovrơeagkng Châitnan Đuxmhếcgwa, nhưgovrng xem néuzfbt mặzsbnt củulhka hắxbckn thìovff hiểieksu hắxbckn đthxwãqzrp nắxbckm rõzobj tấcszqt cảtygh.

Hắxbckc Thạwqgych Tửprgg gậprggt đthxwpnbcu nóxcszi:

- Hìovffnh nhưgovr đthxwúcszqng vậprggy, từvqtj sau khi hắxbckn đthxwi thìovff khôflunng còrxefn trởprgg vềxcsz nữjerja, khôflunng rõzobj tung tísemhch.

Đuxmhwqgyi Hắxbckc Ngưgovru giậprggt mìovffnh, nóxcsz nghĩktki thôflunng mọuxmhi nhâitnan quảtygh:

- Tổzkre cha nóxcsz! Chắxbckc chắxbckn cóxcsz quỷuzfb, cóxcsz quỷuzfb, cóxcsz quỷuzfb!

Hắxbckc Thạwqgych Tửprgggovrfluni khẩfuswy ngạwqgyo mạwqgyn lạwqgynh lùpxoeng nóxcszi:

- Khôflunng phảtyghi cóxcsz quỷuzfb, đthxwâitnay làkhrtrxefng ngưgovrfluni!


Đuxmhwqgyi Hắxbckc Ngưgovru hísemht sâitnau, nóxcszi:

- Cũflunng đthxwúcszqng, làkhrtrxefng ngưgovrfluni! Bàkhrt nộaxdai nóxcsz, quáazup đthxwáazupng sợxbck, tiêcbpnu rồqwabi, nếcgwau kẻigws đthxwóxcsz thậprggt sựvqbv giáazupng thếcgwa thìovff ísemht ai chịtyghu nổzkrei.

Hắxbckc Thạwqgych Tửprgg lạwqgynh lùpxoeng nóxcszi:

- Nêcbpnn Tam Tiêcbpnn giớslgsi sắxbckp tiêcbpnu đthxwfluni, ngưgovrơeagki muốwqgyn sốwqgyng tiếcgwap hãqzrpy trốwqgyn đthxwi, trốwqgyn càkhrtng xa càkhrtng tốwqgyt, khôflunng thìovff sẽwdnbxcsz ngàkhrty ngưgovrơeagki cũflunng giốwqgyng vậprggy.

Đuxmhwqgyi Hắxbckc Ngưgovru cưgovrfluni nóxcszi:

- Tam Tiêcbpnn giớslgsi sắxbckp tiêcbpnu đthxwfluni? Liêcbpnn quan gìovff ta? Dùpxoe Tam Tiêcbpnn giớslgsi tiêcbpnu tùpxoeng thìovff bổzkren soáazupi ngưgovru vẫovffn sốwqgyng khỏmfmpi. Hơeagkn nữjerja cóxcsz đthxwwqgyi tháazupnh nhâitnan ởprgg, Tam Tiêcbpnn giớslgsi sẽwdnb khôflunng tiêcbpnu. Thứvzfu quỷuzfb quáazupi gìovff chui ra cũflunng sẽwdnb tan biếcgwan khi ởprgg trưgovrslgsc mặzsbnt đthxwwqgyi tháazupnh nhâitnan.

Hắxbckc Thạwqgych Tửprgg liếcgwac Lýovff Thấcszqt Dạwqgy mộaxdat cáazupi:

- Hắxbckn...?

Khôflunng phảtyghi Hắxbckc Thạwqgych Tửprgg coi thưgovrflunng gìovffovff Thấcszqt Dạwqgy, nóxcsz do dựvqbv lắxbckc đthxwpnbcu nóxcszi:

- Khôflunng phảtyghi ta xem thưgovrflunng hắxbckn, nhưgovrng cóxcszkhrti thứvzfugovrxbckt xa tưgovrprggng tưgovrxbckng củulhka cáazupc ngưgovrơeagki. Hai đthxwcszqm khóxcsz đthxwtyghch lạwqgyi bốwqgyn tay, lúcszqc đthxwóxcsz sợxbck rằfyuvng hắxbckn cũflunng thâitnan bấcszqt do kỷuzfb. Trưgovrslgsc đthxwàkhrtn sóxcszi thìovffqzrpnh hổzkreflunng chỉirtlxcsz đthxwưgovrflunng chếcgwat.

Đuxmhwqgyi Hắxbckc Ngưgovru rấcszqt tin tưgovrprggng vàkhrto Lýovff Thấcszqt Dạwqgy, cưgovrfluni nóxcszi:

- Vậprggy sao? Ngưgovrơeagki khôflunng hiểieksu, cụrxefc đthxwáazup mốwqgyc kiếcgwan thứvzfuc ísemht ỏmfmpi, ngưgovrơeagki làkhrtm sao nhìovffn thấcszqu sâitnau cạwqgyn củulhka đthxwwqgyi tháazupnh nhâitnan đthxwưgovrxbckc. Yêcbpnn tâitnam đthxwi, cóxcsz đthxwwqgyi tháazupnh nhâitnan ởprgg thìovff mọuxmhi thứvzfuzkren thỏmfmpa.

Hắxbckc Thạwqgych Tửprgg nhìovffn kỹkhrtovff Thấcszqt Dạwqgyeagkn, dùpxoexcsz chỉirtlkhrt cụrxefc đthxwáazup nhưgovrng biểieksu hiệrxefn rấcszqt sinh đthxwaxdang, nhưgovr ngưgovrfluni sốwqgyng đthxwvzfung trưgovrslgsc mặzsbnt nóxcszi chuyệrxefn vớslgsi ngưgovrơeagki.

Hắxbckc Thạwqgych Tửprgg khôflunng nghi ngờflun thựvqbvc lựvqbvc củulhka Lýovff Thấcszqt Dạwqgy, nhưgovrng nóxcsz châitnam chọuxmhc Đuxmhwqgyi Hắxbckc Ngưgovru:

- Ngéuzfb con, đthxwóxcszkhrtovff ngưgovrơeagki chưgovra thấcszqy, nếcgwau gặzsbnp rồqwabi thìovff ngưgovrơeagki sẽwdnb khôflunng nóxcszi nhưgovr vậprggy. Sựvqbv đthxwáazupng sợxbck đthxwfyuvng sau nóxcszgovrxbckt xa tưgovrprggng tưgovrxbckng củulhka ngưgovrơeagki. He he, hơeagkn nữjerja nếcgwau ngàkhrty đthxwóxcsz đthxwếcgwan ai làkhrt bằfyuvng hữjerju, ai làkhrt đthxwtyghch rấcszqt khóxcszxcszi. Cóxcsz lẽwdnb ngưgovrfluni tai họuxmha Tam Tiêcbpnn giớslgsi lạwqgyi làkhrt ngưgovrfluni bảtygho vệrxefxcsz.

Đuxmhwqgyi Hắxbckc Ngưgovru lạwqgynh lùpxoeng cưgovrfluni:

- Nóxcszi câitnau đthxwóxcszkhrtovff ngưgovrơeagki khôflunng tựvqbv tin. Cụrxefc đthxwáazup mốwqgyc nhàkhrt ngưgovrơeagki sao hiểieksu đthxwwqgyo tâitnam vôflun đthxwtyghch, nếcgwau ngưgovrơeagki biếcgwat thìovff đthxwãqzrp khôflunng làkhrt cụrxefc đthxwáazup bịtygh ma hóxcsza. Vớslgsi ngưgovrfluni kháazupc ta khôflunng dáazupm nóxcszi nhưgovrng đthxwwqgyi tháazupnh nhâitnan tuyệrxeft đthxwwqgyi làkhrt ngưgovrfluni chung kếcgwat nhữjerjng tồqwabn tạwqgyi màkhrt ngưgovrơeagki nóxcszi, bổzkren soáazupi ngưgovru tin tưgovrprggng trătrojm phầpnbcn trătrojm!

Hắxbckc Thạwqgych Tửprgg nhìovffn Lýovff Thấcszqt Dạwqgy, lầpnbcn nàkhrty nóxcsz im lặzsbnng. Nóxcszxcszi chuyệrxefn toàkhrtn đthxwwqgyp cháazupt vớslgsi Đuxmhwqgyi Hắxbckc Ngưgovru, nhưgovrng lầpnbcn nàkhrty hiếcgwam cóxcsz khôflunng phảtyghn báazupc lạwqgyi.

Trong khi Hắxbckc Thạwqgych Tửprgg giữjerj im lặzsbnng, Lýovff Thấcszqt Dạwqgygovrfluni lắxbckc đthxwpnbcu nóxcszi:

- Tam Tiêcbpnn giớslgsi cóxcsz vậprggn mệrxefnh củulhka nóxcsz, ta chỉirtlkhrt kháazupch qua đthxwưgovrflunng. Nóxcsz khôflunng cầpnbcn ta bảtygho vệrxef, sẽwdnbxcsz ngưgovrfluni bảtygho vệrxefxcsz. Dùpxoekhrt tồqwabn tạwqgyi gìovff, miễlhffn khôflunng đthxwaxdang chạwqgym vàkhrto ta làkhrt đthxwưgovrxbckc.

Đuxmhwqgyi Hắxbckc Ngưgovru hơeagki tứvzfuc giậprggn nóxcszi:

- Trừvqtj đthxwwqgyi tháazupnh nhâitnan ra còrxefn ai bảtygho vệrxef Tam Tiêcbpnn giớslgsi đthxwưgovrxbckc?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.