Đế Bá

Chương 4405 : Hắc Ám Ẩn Giấu

    trước sau   
Trong lòpduing nhiềocjsu ngưumwqbmlpi quang minh thầatedn thágdagnh vôlpxc thưumwqbnnbng, thágdagnh khiếeabut vôlpxc hậcoipu, hơlpxcn nữpduia Thágdagnh Sưumwqơlpxcng Châkvaqn Đbzaxếeabu luôlpxcn cho ngưumwqbmlpi cảoijgm giágdagc lạuqudnh lùnmzjng thanh cao.

Khôlpxcng ai sẽbzaxgdagn ghérthip từfvrr ngữpdui hung mãgwhunh, gầatedm rốfhaeng, bágdag đocjsuqudo lêbugfn ngưumwqbmlpi Thágdagnh Sưumwqơlpxcng Châkvaqn Đbzaxếeabu.

Nhưumwqng khoảoijgnh khắkewzc nàekxzy lựpduic lưumwqbnnbng quang minh củoijga Thágdagnh Sưumwqơlpxcng Châkvaqn Đbzaxếeabu biểqmmau đocjsuqudt ra phong tưumwq hung mãgwhunh, gầatedm rốfhaeng, bágdag đocjsuqudo lâkvaqm li.

Thậcoipt khiếeabun ngưumwqbmlpi khôlpxcng thểqmmaumwqutamng tưumwqbnnbng, phong tưumwq cựpduic kỳzmue cuồzhzeng bágdag.

Nhưumwqng mặsvvac cho tia chớibhap quang minh đocjsbugfn cuồzhzeng quấumwqt vàekxzo bia đocjságdagekxzu vàekxzng, hay sódxxwng dữpdui đocjsbugfn cuồzhzeng đocjscoipp vàekxzo thìhqhs bia đocjságdag vẫkyhcn sừfvrrng sữpduing tạuqudi đocjsódxxw, khôlpxcng cágdagch nàekxzo lay đocjsfhtang đocjsódxxw.

Lựpduic lưumwqbnnbng quang minh củoijga nàekxzng bágdag đocjsuqudo nhưumwq vậcoipy màekxz bia đocjságdag khôlpxcng lung lay, khuôlpxcn mặsvvat Thágdagnh Sưumwqơlpxcng Châkvaqn Đbzaxếeabu nghiêbugfm túkewzc hơlpxcn, lòpduing chùnmzjng xuốfhaeng. Hiểqmman nhiêbugfn bia đocjságdagekxzu vàekxzng mạuqudnh hơlpxcn nàekxzng.


Nhưumwqng Thágdagnh Sưumwqơlpxcng Châkvaqn Đbzaxếeabu khôlpxcng lùnmzji bưumwqibhac, thấumwqy sódxxwng lớibhan quang minh đocjscoipp mạuqudnh màekxz khôlpxcng ảoijgnh hưumwqutamng chúkewzt gìhqhs đocjsếeabun bia đocjságdagekxzng liềocjsn đocjsmgoii thếeabulpxcng:

- Mởutam!

Lựpduic lưumwqbnnbng quang minh trởutambugfn dịsvvau dàekxzng vôlpxcnmzjng, nhẹnpyg nhàekxzng khôlpxcng códxxw chúkewzt xíkrptu lựpduic côlpxcng kíkrptch nàekxzo.

Giờbmlp phúkewzt nàekxzy lựpduic lưumwqbnnbng quang minh nhưumwq mặsvvat trờbmlpi mùnmzja đocjsôlpxcng, nắkewzng ấumwqm ágdagp chiếeabuu trêbugfn ngưumwqbmlpi rấumwqt dễcgky chịsvvau, xua tan mùnmzja đocjsôlpxcng lạuqudnh lẽbzaxo.

Khi lựpduic lưumwqbnnbng quang minh dịsvvau dàekxzng thìhqhs khiếeabun ngưumwqbmlpi cảoijgm giágdagc đocjsang ngâkvaqm mìhqhsnh trong nưumwqibhac ấumwqm, toàekxzn thâkvaqn thưumwq giãgwhun, lưumwqbmlpi biếeabung, mơlpxcekxzng muốfhaen ngủoijg.

Lựpduic lưumwqbnnbng quang minh lúkewzc nàekxzy khôlpxcng côlpxcng kíkrptch, khôlpxcng tịsvvanh hódxxwa nhưumwqng nódxxw khôlpxcng chỗcgky khôlpxcng ởutam, nódxxw thưumwqơlpxcng hạuqudi chúkewzng sinh. Nódxxw ôlpxcm lấumwqy sinh linh trong thiêbugfn hạuqud, mọkyhci cựpduic khổmgoi, nghèkvduo đocjsódxxwi, vếeabut thưumwqơlpxcng đocjsocjsu bịsvva lựpduic lưumwqbnnbng quang minh vôlpxcnmzjng dịsvvau dàekxzng xódxxwa tan hếeabut.

Lựpduic lưumwqbnnbng quang minh nhưumwq vậcoipy khôlpxcng chỗcgky khôlpxcng ởutam, khôlpxcng nơlpxci nàekxzo khôlpxcng códxxwdxxw. Lựpduic lưumwqbnnbng quang minh códxxw thểqmma dung nhậcoipp vàekxzo bấumwqt cứqjmn vậcoipt gìhqhs, chỗcgkykvaqu nhấumwqt trong lựpduic lưumwqbnnbng nàekxzo, nódxxwdxxw thểqmma chạuqudm đocjsếeabun nơlpxci mềocjsm mạuqudi nhấumwqt củoijga tấumwqt cảoijg sinh linh.

Lựpduic lưumwqbnnbng quang minh phágdagt huy ra mặsvvat mạuqudnh nhấumwqt củoijga nódxxw, lặsvvang lẽbzax thấumwqm vàekxzo bia đocjságdag, thẩkvdum thấumwqu vàekxzo trong. Lựpduic lưumwqbnnbng quang minh bàekxzy ra uy lựpduic mạuqudnh nhấumwqt củoijga nódxxw, trong tiếeabung xèkvduo xèkvduo củoijga lựpduic lưumwqbnnbng quang minh hòpduia tan, thẩkvdum thấumwqu bia đocjságdagekxzng dầatedn bịsvva phai màekxzu.

Bia đocjságdagekxzng vốfhaen lấumwqp lágdagnh ágdagnh ságdagng vàekxzng, ágdagnh vàekxzng rựpduic rỡqmma nhuộfhtam bầatedu trờbmlpi, dưumwqbmlpng nhưumwqdxxwekxz chúkewza tểqmma thếeabu giớibhai nàekxzy.

kewzc nàekxzy lựpduic lưumwqbnnbng quang minh thẩkvdum thấumwqu, ágdagnh ságdagng vàekxzng bắkewzn lêbugfn cao rúkewzt đocjsi sắkewzc màekxzu, khíkrpt thếeabu đocjsưumwqbmlpng hoàekxzng vôlpxc thưumwqbnnbng cũqhzfng dầatedn tan biếeabun.

kvduo xèkvduo xèkvduo!

Sắkewzc vàekxzng nhạuqudt nhòpduia, khi màekxzu vàekxzng biếeabun mấumwqt nódxxw lộfhta ra bảoijgn tưumwqibhang.

Sắkewzc vàekxzng tágdagn đocjsi, giờbmlp phúkewzt nàekxzy khôlpxcng thấumwqy đocjsưumwqbmlpng hoàekxzng vôlpxc thưumwqbnnbng, thầatedn thágdagnh gìhqhs hếeabut. Bia đocjságdag biếeabun mấumwqt, nơlpxci đocjsódxxw khódxxwi đocjsen bốfhaec lêbugfn, khódxxwi đocjsen che trờbmlpi vôlpxcnmzjng vôlpxc tậcoipn, nódxxwdxxw thểqmma nuốfhaet hếeabut tấumwqt cảoijg.


Trong khódxxwi đocjsen nàekxzy dưumwqbmlpng nhưumwq sinh linh gìhqhs, sinh mệsafsnh gìhqhs nếeabuu rơlpxci vàekxzo trong đocjsódxxw thìhqhs chếeabut chắkewzc, khôlpxcng thểqmma chạuqudy ra khỏniqoi khódxxwi đocjsen.

Nhìhqhsn cảoijgnh tưumwqbnnbng nàekxzy Đbzaxuqudi Hắkewzc Ngưumwqu cảoijgm thágdagn rằycflng:

- Đbzaxâkvaqy mớibhai làekxzoijgo diệsafsu củoijga lựpduic lưumwqbnnbng quang minh mạuqudnh nhấumwqt. Lãgwhuo giàekxz Viễcgkyn Hoang suốfhaet ngàekxzy nódxxwi cágdagi gìhqhs phổmgoi đocjsfhta chúkewzng sinh, cágdagi gìhqhs phụlhvrc ma hàekxzng ágdagc, theo ta thấumwqy đocjsódxxw chẳutamng phảoijgi làekxzgwhuo nghĩvqij vậcoipy. Lựpduic lưumwqbnnbng quang minh thìhqhsbugfn thấumwqm nhuầatedn vạuqudn vậcoipt nhưumwq vậcoipy.

lwba Thấumwqt Dạuqud mỉhferm cưumwqbmlpi nódxxwi:

- Ngưumwqơlpxci khôlpxcng phágdagt hiệsafsn sao? Đbzaxâkvaqy chíkrptnh làekxz mộfhtat loạuqudi lộfhtat xágdagc, quang minh khôlpxcng phảoijgi lựpduic lưumwqbnnbng, nódxxwekxz thágdagi đocjsfhta. Cágdagi nàekxzy khôlpxcng phảoijgi do Viễcgkyn Hoang Thágdagnh Nhâkvaqn màekxzekxz nguyêbugfn Quang Minh Thágdagnh Việsafsn đocjsang lộfhtat xágdagc, đocjsuqudo nguyêbugfn lộfhtat xágdagc.

Đbzaxuqudi Hắkewzc Ngưumwqu biếeabun sắkewzc mặsvvat nódxxwi:

- Thụlhvrbugfu giàekxz!

Tuy Đbzaxuqudi Hắkewzc Ngưumwqu khôlpxcng bằycflng thụlhvrbugfu giàekxz nhưumwqng chuyệsafsn gìhqhsqhzfng muốfhaen tranh giàekxznh mộfhtat phen. Nghe Lýlwba Thấumwqt Dạuquddxxwi làekxzm Đbzaxuqudi Hắkewzc Ngưumwqu hiểqmmau khôlpxcng phảoijgi đocjsuqudi đocjsuqudo củoijga Viễcgkyn Hoang Thágdagnh Nhâkvaqn thếeabuekxzo màekxzekxz thụlhvrbugfu giàekxz đocjsãgwhu trựpduic tiếeabup ảoijgnh hưumwqutamng nguyêbugfn Quang Minh Thágdagnh Việsafsn.

Nhưumwqlwba Thấumwqt Dạuquddxxwi, Quang Minh Thágdagnh Việsafsn đocjsang lộfhtat xágdagc. Thủoijgy Tổmgoi củoijga Quang Minh Thágdagnh Việsafsn làekxz Viễcgkyn Hoang Thágdagnh Nhâkvaqn, ngưumwqbmlpi trong thiêbugfn hạuqud đocjsocjsu biếeabut. Nhưumwqng thụlhvrbugfu giàekxz cốfhae gắkewzng trăkjoom ngàekxzn vạuqudn năkjoom rốfhaet cuộfhtac đocjsuqudo thốfhaeng nguyêbugfn Quang Minh Thágdagnh Việsafsn đocjsãgwhu thay đocjsmgoii, dầatedn dàekxz truyềocjsn thừfvrra củoijga nódxxw khôlpxcng còpduin làekxz Viễcgkyn Hoang Thágdagnh Nhâkvaqn màekxzekxz thụlhvrbugfu giàekxz.

lwba Thấumwqt Dạuqudumwqbmlpi cưumwqbmlpi.

Đbzaxuqudi Hắkewzc Ngưumwqu càekxzu nhàekxzu:

- Tổmgoi cha nódxxw, thụlhvrbugfu giàekxz thậcoipt sựpdui sắkewzp thàekxznh côlpxcng! Năkjoom xưumwqa khôlpxcng đocjságdagnh lạuqudi Viễcgkyn Hoang Thágdagnh Nhâkvaqn nhưumwqng đocjsbmlpi sau thìhqhsgwhuo ta thắkewzng!

lwba Thấumwqt Dạuqud mặsvvac kệsafs Đbzaxuqudi Hắkewzc Ngưumwqu lèkvdum bèkvdum, hắkewzn nhắkewzc nhởutam Thágdagnh Sưumwqơlpxcng Châkvaqn Đbzaxếeabu:


- Cẩkvdun thậcoipn.

kvduo xèkvduo xèkvduo!

Lựpduic lưumwqbnnbng quang minh củoijga Thágdagnh Sưumwqơlpxcng Châkvaqn Đbzaxếeabu đocjsang hòpduia tan khódxxwi đocjsen, quang minh khôlpxcng chỗcgky khôlpxcng ởutam, nódxxw đocjssvvanh chui vàekxzo khu trung tâkvaqm nhấumwqt khódxxwi đocjsen, muốfhaen tịsvvanh hódxxwa từfvrr tậcoipn cùnmzjng bêbugfn trong.

Nhìhqhsn khódxxwi đocjsen nhưumwq khôlpxcng códxxw cuốfhaei, dưumwqbmlpng nhưumwqdxxwdxxw thểqmma nuốfhaet hếeabut tấumwqt cảoijg, Đbzaxuqudi Hắkewzc Ngưumwqu lẩkvdum bẩkvdum:

- Đbzaxâkvaqy làekxzgdagi quỷuqenhqhs?

nmzjm!

Vang tiếeabung nổmgoi đocjsiếeabuc tai, khódxxwi đocjsen bỗcgkyng tăkjoong vọkyhct. Lựpduic lưumwqbnnbng quang minh củoijga Thágdagnh Sưumwqơlpxcng Châkvaqn Đbzaxếeabukvaqm nhậcoipp, khódxxwi đocjsen đocjságdagnh trảoijg bằycflng đocjsòpduin mạuqudnh nhấumwqt.

kyhcm!

Khódxxwi đocjsen vọkyhct lêbugfn cao, trong khoảoijgnh khắkewzc cảoijg thiêbugfn đocjssvvaa nhưumwq bịsvva khódxxwi đocjsen nuốfhaet mấumwqt. Nhưumwq con cựpdui thúkewz hồzhzeng hoang hágdag to mồzhzem mágdagu liếeabum thiêbugfn đocjssvvaa, cảoijgm giágdagc khiếeabun ngưumwqbmlpi rợbnnbn tódxxwc gágdagy.

nmzjm!

Trong tiếeabung nổmgoi lớibhan khódxxwi đocjsen biếeabun ra cágdagi miệsafsng khổmgoing lồzhze, miệsafsng rộfhtang giốfhaeng lỗcgky đocjsen lớibhan nhấumwqt cõmahzi đocjsbmlpi tágdagp mạuqudnh Thágdagnh Sưumwqơlpxcng Châkvaqn Đbzaxếeabu.

Ong ong ong ong ong!

Tấumwqt cảoijg lựpduic lưumwqbnnbng quang minh nhưumwq thủoijgy triềocjsu rúkewzt vềocjs, cágdagnh ágdagnh ságdagng khérthip lạuqudi nhưumwqgdagnh cửcoipa che chắkewzn Thágdagnh Sưumwqơlpxcng Châkvaqn Đbzaxếeabu.


Lựpduic lưumwqbnnbng quang minh vôlpxcnmzjng vôlpxc tậcoipn chớibhap mắkewzt rúkewzt vềocjs trong đocjsôlpxci cágdagnh, Thágdagnh Sưumwqơlpxcng Châkvaqn Đbzaxếeabu nhưumwq đocjsưumwqbnnbc bao bọkyhcc trong đocjságdag quang minh vôlpxcnmzjng lấumwqp lágdagnh.

nmzjm!

Vang tiếeabung nổmgoi đocjsiếeabuc tai, miệsafsng to hắkewzc ágdagm tágdagp mạuqudnh vàekxzo phòpduing ngựpdui củoijga Thágdagnh Sưumwqơlpxcng Châkvaqn Đbzaxếeabu, tiếeabung răkjoong rắkewzc vang lêbugfn, thủoijgy tinh quang minh bao bọkyhcc nàekxzng códxxw vếeabut nứqjmnt.

nmzjm!

Khódxxwi đocjsen đocjsbugfn cuồzhzeng tăkjoong vọkyhct nhưumwqdxxwlpxc thưumwqbnnbng thiêbugfn ma giágdagkvaqm, khódxxwi đocjsen vôlpxcnmzjng vôlpxc tậcoipn tàekxzn phágdag thiêbugfn đocjssvvaa.

kjoong rắkewzc, răkjoong rắkewzc, răkjoong rắkewzc!

Mộfhtat chuỗcgkyi tiếeabung nứqjmnt vang lêbugfn, cùnmzjng vớibhai khódxxwi đocjsen đocjsbugfn cuồzhzeng tăkjoong vọkyhct, lựpduic lưumwqbnnbng hắkewzc ágdagm càekxzng mạuqudnh hơlpxcn.

Thủoijgy tinh quang minh bao bọkyhcc Thágdagnh Sưumwqơlpxcng Châkvaqn Đbzaxếeabu nứqjmnt nẻqjmn li ti, nàekxzng biếeabun sắkewzc mặsvvat, lựpduic lưumwqbnnbng khódxxwi đocjsen quágdag mạuqudnh.

kewzc nàekxzy Đbzaxuqudi Hắkewzc Ngưumwqu ra tay, nódxxwkewzekxzi:

- Ăkvdun mộfhtat módxxwng củoijga bổmgoin soágdagi ngưumwqu đocjsâkvaqy!

Đbzaxuqudi Hắkewzc Ngưumwqu nhảoijgy lêbugfn, giơlpxcdxxwng đocjságdag mạuqudnh.

Đbzaxfvrrng coi thưumwqbmlpng Đbzaxuqudi Hắkewzc Ngưumwqu, módxxwng củoijga nódxxwdxxw thểqmma đocjságdag lậcoipt cảoijg bầatedu trờbmlpi, đocjságdag bấumwqt cứqjmn đocjsuqudo thốfhaeng nàekxzo thủoijgng lỗcgky to.

Rầatedm!

Miệsafsng to khódxxwi đocjsen bịsvvadxxwng củoijga Đbzaxuqudi Hắkewzc Ngưumwqu đocjságdag bay lêbugfn cao nhưumwq đocjsatedu ngưumwqbmlpi khổmgoing lồzhze, cảoijgnh tưumwqbnnbng rấumwqt đocjszhze sộfhta.

Đbzaxatedu khódxxwi đocjsen bịsvva đocjságdag bay thìhqhs Thágdagnh Sưumwqơlpxcng Châkvaqn Đbzaxếeabu nhưumwq luồzhzeng ságdagng nhanh chódxxwng rúkewzt vềocjs sau lưumwqng Lýlwba Thấumwqt Dạuqud.

- Gràekxzo!

nmzjng vớibhai tiếeabung gầatedm nhứqjmnc ódxxwc, khódxxwi đocjsen dưumwqbmlpng nhưumwq bịsvva chọkyhcc giậcoipn, khódxxwi đocjsen khủoijgng bốfhae đocjsbugfn cuồzhzeng tăkjoong vọkyhct muốfhaen lậcoipt tung thiêbugfn đocjssvvaa.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.