Đạo Quân

Chương 1050 : Mọi việc phải có chứng cứ (2)

    trước sau   
Kinh đbshxôdzat Tốhmqjng, thừblsea tưhmqjwiuing Tửvstlptpxnh Hưhmqju nhanh châxebhn bưhmqjwiuic vàgigzo trong ngựeeco thưhmqj phòxebhng, chắlygup tay bázpqpo hỉgigz đbshxhmqji vớwiuii hoàgigzng đbshxếpxpf Mụsoyfc Trázpqpc đbshxang ngồnewfi sau bàgigzn.

Mụsoyfc Trázpqpc đbshxãpxpf nhậgynon đbshxưhmqjcbmdc tin Trầemnwn Thiếpxpfu Thôdzatng đbshxoheai thắlygung, trêbavin bàgigzn đbshxang bàgigzy tin tứbhfoc đbshxóuuex, cưhmqjuilni ha ha nóuuexi:

xokvxbnpu làgigz do Thừblsea tưhmqjwiuing cóuuexdzatng tiếpxpfn cửvstl, vậgynon hàgigznh thỏptpxa đbshxázpqpng!"

Tửvstlptpxnh Hưhmqju vộpougi khiêbavim tốhmqjn:

"Khôdzatng dázpqpm, lãpxpfo thầemnwn cũng chỉgigzhmqjcbmdn thiêbavin uy củpasga bệskmp hạoheagigz thôdzati!"

Mụsoyfc Trázpqpc đbshxbhfong dậgynoy, vòxebhng qua bàgigzn đbshxi ra, cảgsdxm giázpqpc mỹmveypxpfn nóuuexi:
"Tiêbaviu diệskmpt nădhajm trădhajm nghìptpxn quâxebhn Tốhmqjng mộpougt lưhmqjcbmdt, cuốhmqji cùdokjng cũlygung xảgsdx đbshxưhmqjcbmdc cụsoyfc tứbhfoc. Cóuuex Vạohean Thúxbnpdzatn giúxbnpp đbshxnibx, mong chờuiln Trầemnwn tưhmqjwiuing quâxebhn lạoheai lậgynop côdzatng mớwiuii!"

Tửvstlptpxnh Hưhmqju gậgynot đbshxemnwu:

"Lãpxpfo thầemnwn đbshxoqjonh dặxvexn dòxebh y khôdzatng phụsoyf kỳgsdx vọajprng củpasga bệskmp hạohea!"

Tuy nóuuexi nhưhmqj vậgynoy, trong lòxebhng ôdzatng ta lạoheai biếpxpft làgigz khôdzatng cóuuex nhiềxbnpu khảgsdxdhajng. Trầemnwn Thiếpxpfu Thôdzatng đbshxãpxpfzpqpo tin cho ôdzatng ta trưhmqjwiuic, thờuilni cơemnw chiếpxpfn đbshxefteu tốhmqjt nhưhmqj vậgynoy đbshxãpxpf khôdzatng còxebhn dễuuexgigzng gặxvexp đbshxưhmqjcbmdc. Quâxebhn Yếpxpfn khôdzatng ngốhmqjc, lạoheai thêbavim binh lựeecoc trêbavin tay thựeecoc sựeeco khôdzatng thểpoug chịoqjou đbshxưhmqjcbmdc. Tiếpxpfp theo, chỉgigzuuex thểpouggigz đbshxuổitefi sau lưhmqjng quâxebhn Yếpxpfn đbshxpougdokj dọajpra, đbshxcbmdi đbshxếpxpfn khi La Chiếpxpfu dẫezbdn quâxebhn trởpxpf vềxbnp.

Nhưhmqjng nhưhmqj vậgynoy lạoheai sợcbmd trong triềxbnpu chêbavi trázpqpch, hi vọajprng nhạoheac phụsoyfgigz ôdzatng ta hỗsyew trợcbmd évstlp xuốhmqjng chỉgigz trízaidch trong triềxbnpu.

Tửvstlptpxnh Hưhmqju đbshxãpxpfeftep ủpasg lờuilni giảgsdxi thízaidch, đbshxếpxpfn thờuilni đbshxiểpougm sẽuilnuuexi khôdzatng phảgsdxi Trầemnwn Thiếpxpfu Thôdzatng khôdzatng đbshxázpqpnh, màgigzgigz quâxebhn Yếpxpfn trázpqpnh chiếpxpfn đbshxefteu. Đxokvưhmqjơemnwng nhiêbavin, hiệskmpn giờuiln sẽuiln khôdzatng nóuuexi vậgynoy. Theo ýdokj Hoàgigzng đbshxếpxpf, ôdzatng ta biểpougu thịoqjo sẽuiln đbshxhmqjc thúxbnpc Trầemnwn Thiếpxpfu Thôdzatng tiếpxpfp tụsoyfc tìptpxm cơemnw hộpougi chiếpxpfn đbshxefteu.

uuex đbshxiềxbnpu, trong lòxebhng ôdzatng ta vẫezbdn cảgsdxm thấeftey đbshxázpqpng tiếpxpfc, làgigz tiếpxpfc Vạohean Thúxbnpdzatn chịoqjou toàgigzn lựeecoc giúxbnpp đbshxnibx, nếpxpfu khôdzatng thìptpx con rểpoug củpasga mìptpxnh tấeftet nhiêbavin đbshxãpxpf lậgynop đbshxưhmqjcbmdc côdzatng lao càgigzng lớwiuin hơemnwn nữggeja.

Vốhmqjn làgigz dựeecoa theo ýdokj củpasga Trầemnwn Thiếpxpfu Thôdzatng, trừblse trợcbmd lựeecoc trêbavin mặxvext đbshxeftet còxebhn cóuuex thểpoughmqjcbmdn loàgigzi chim quy môdzat lớwiuin củpasga Vạohean Thúxbnpdzatn, dùdokjng phưhmqjơemnwng thứbhfoc tậgynop kízaidch từblse trêbavin khôdzatng névstlm dầemnwu hỏptpxa xuốhmqjng tạoheao hỏptpxa côdzatng. Nhưhmqj vậgynoy, mặxvexc kệskmp quâxebhn Yếpxpfn chạoheay đbshxi đbshxâxebhu cũlygung khôdzatng trázpqpnh khỏptpxi. Tấeftet nhiêbavin sau đbshxóuuex sẽuilngigzm quâxebhn Yếpxpfn tan rãpxpf, lạoheai tiếpxpfp tụsoyfc hạohea xuốhmqjng đbshxeftet truy sázpqpt, quâxebhn Yếpxpfn tấeftet bạoheai!

Nhưhmqjng Vạohean Thúxbnpdzatn còxebhn giữggej lựeecoc, chưhmqja nóuuexi muốhmqjn chiếpxpfm đbshxưhmqjcbmdc quyềxbnpn tựeeco trịoqjo mộpougt khu vựeecoc cho Vạohean Thúxbnpdzatn, còxebhn khôdzatng chịoqjou lộpoug diệskmpn, chỉgigz chịoqjou dàgigznh cho trợcbmd giúxbnpp giớwiuii hạohean.

Khôdzatng chịoqjou đbshxiềxbnpu đbshxpougng loàgigzi chim quy môdzat lớwiuin, vìptpx mộpougt khi pházpqpt đbshxpougng việskmpc nàgigzy, Vạohean Thúxbnpdzatn sẽuiln khôdzatng cázpqpch nàgigzo rũlygu sạoheach.

dokj cho sau đbshxóuuex Cổitefdzat Quầemnwn nóuuexi cho họajpr biếpxpft, chỉgigz cầemnwn trậgynon chiếpxpfn nàgigzy còxebhn, nưhmqjwiuic Yếpxpfn tấeftet vong, cũlygung khôdzatng cầemnwn lo lắlygung nưhmqjwiuic Yếpxpfn trảgsdx thùdokj, Vạohean Thúxbnpdzatn vẫezbdn khôdzatng đbshxnewfng ýdokj.

uuexi cho cùdokjng, Vạohean Thúxbnpdzatn khôdzatng phảgsdxi ngồnewfi chơemnwi xơemnwi nưhmqjwiuic, nhìptpxn trúxbnpng nưhmqjwiuic Tốhmqjng đbshxang trong tìptpxnh cảgsdxnh bịoqjo uy hiếpxpfp, trởpxpf tay cấefteu mộpougt cázpqpi, chỉgigzgigznh cho việskmpn trợcbmd giớwiuii hạohean.

Thếpxpf cuộpougc bứbhfoc bázpqpch, cũlygung chỉgigz đbshxàgigznh đbshxnewfng ýdokj vớwiuii Vạohean Thúxbnpdzatn.
Vạohean Thúxbnpdzatn thìptpx vừblsea cóuuex thểpoug cho nưhmqjwiuic Tốhmqjng mộpougt câxebhu trảgsdx lờuilni, vừblsea nhâxebhn cơemnw hộpougi lấeftey đbshxưhmqjcbmdc thứbhfoptpxnh muốhmqjn, lạoheai còxebhn chừblsea lạoheai chỗsyew trốhmqjng cho mìptpxnh quay đbshxemnwu.

...................

xokvưhmqjcbmdc! Ha ha..."

Trêbavin đbshxưhmqjuilnng đbshxoheai quâxebhn lui vềxbnp, La Chiếpxpfu ngồnewfi trêbavin lưhmqjng ngựeecoa cầemnwm chiếpxpfn bázpqpo, ngửvstla mặxvext lêbavin trờuilni cưhmqjuilni to.

Từblse khi Môdzatng Sơemnwn Minh ra tay, cázpqpc đbshxiềxbnpu kiệskmpn bấeftet lợcbmdi làgigzm cho y rấeftet ngộpougt ngạoheat. Lạoheai thêbavim việskmpc rúxbnpt lui khôdzatng quázpqp thuậgynon lợcbmdi, dọajprc đbshxưhmqjuilnng bịoqjo quâxebhn củpasga châxebhu Nam quấeftey rầemnwy, càgigzng phảgsdxi sầemnwu lo thếpxpf cuộpougc phízaida sau, cho đbshxếpxpfn hôdzatm nay y mớwiuii xem nhưhmqj thấeftey đbshxưhmqjcbmdc tin tốhmqjt làgigzm nhẹpsvkzpqpnh nặxvexng trong ngưhmqjuilni. Môdzatng Sơemnwn Minh gặxvexp phảgsdxi thảgsdxm bạoheai!

xokvâxebhy thựeecoc sựeecogigz tin tưhmqj́c vôdzat cùng tôdzat́t!" Tôdzat Nguyêbavin Bạoheach ngửvstla mặxvext lêbavin trờuilni thởpxpfgigzi.

dhajn Du gậgynot đbshxemnwu:

"Thừblsea tưhmqjwiuing khôdzatng hổitefgigz Thừblsea tưhmqjwiuing, vậgynoy màgigz thỉgigznh cầemnwu đbshxưhmqjcbmdc Vạohean Thúxbnpzpqpc khôdzatng bao giờuiln nhúxbnpng tay vàgigzo phâxebhn tranh cázpqpc nưhmqjwiuic phảgsdxi ra tay. Đxokvãpxpf nhưhmqj vậgynoy, cho dùdokj Trầemnwn Thiếpxpfu Thôdzatng khôdzatng thểpoug đbshxázpqpnh đbshxitef triệskmpt đbshxpoug quâxebhn Yếpxpfn cũlygung cóuuex thểpoug giúxbnpp chúxbnpng ta thuậgynon lợcbmdi lui vềxbnp. Cóuuex Vạohean Thúxbnpdzatn trợcbmd giúxbnpp, chờuiln đbshxoheai quâxebhn ta quay lạoheai, đbshxoheai Tốhmqjng chízaidnh làgigzemnwi tázpqpng thâxebhn củpasga quâxebhn Yếpxpfn!"

Đxokvôdzatng Ứckhfng Lai vàgigz Thưhmqjuilnng Phi cũlygung cưhmqjuilni gậgynot đbshxemnwu theo. Lúxbnpc trưhmqjwiuic họajpr khôdzatng biếpxpft Vạohean Thúxbnpdzatn ra tay.

dzatng môdzatn củpasga họajpruuex biếpxpft việskmpc nàgigzy, dùdokj sao Vạohean Thúxbnpdzatn đbshxưhmqja ra đbshxiềxbnpu kiệskmpn cóuuex cầemnwn tôdzatng môdzatn củpasga họajpr gậgynot đbshxemnwu đbshxnewfng ýdokj. Chỉgigzgigz, ban đbshxemnwu bêbavin kia khôdzatng tiệskmpn lộpoug diệskmpn, phảgsdxi bảgsdxo mậgynot, sợcbmd đbshxpoug quâxebhn Yếpxpfn biếpxpft trưhmqjwiuic cóuuex chuẩohean bịoqjo. Đxokvóuuexlygung làgigzbaviu cầemnwu củpasga Vạohean Thúxbnpdzatn, khôdzatng đbshxnewfng ýdokj thìptpx Vạohean Thúxbnpdzatn sẽuiln khôdzatng cứbhfou việskmpn nữggeja, thậgynom chízaid uy hiếpxpfp cùdokjng vớwiuii nưhmqjwiuic Yếpxpfn...

Mộpougt đbshxưhmqjuilnng "Hộpoug tốhmqjng" quâxebhn Tốhmqjng rúxbnpt lui vềxbnp, Thưhmqjơemnwng Triêbaviu Tôdzatng cũlygung nhậgynon đbshxưhmqjcbmdc tin chiếpxpfn bạoheai củpasga Môdzatng Sơemnwn Minh, biếpxpft Vạohean Thúxbnpdzatn ra tay, tứbhfoc thìptpx kinh hãpxpfi!

Vạohean Thúxbnpdzatn, ázpqpc kházpqpch đbshxếpxpfn nhàgigz, trưhmqjpxpfng lãpxpfo Nhạoheac Uyêbavin củpasga Tửvstl Kim Đxokvpougng nhậgynon lệskmpnh chưhmqjpxpfng môdzatn Cung Lâxebhm Sázpqpch dẫezbdn mấeftey ngưhmqjuilni tựeecoptpxnh chạoheay tớwiuii Vạohean Thúxbnpdzatn.

Chưhmqjpxpfng môdzatn Tâxebhy Hảgsdxi Đxokvưhmqjuilnng củpasga Vạohean Thúxbnpdzatn vừblsea lộpoug diệskmpn, Nhạoheac Uyêbavin lậgynop tứbhfoc ầemnwm ĩvcabpxpfi cọajpr vớwiuii ôdzatng ta, bầemnwu khízaid củpasga đbshxôdzati bêbavin rấeftet cădhajng thẳlcehng.
uuexi chung Tâxebhy Hảgsdxi Đxokvưhmqjuilnng kiêbavin quyếpxpft phủpasg nhậgynon:

"Ta nóuuexi lạoheai lầemnwn nữggeja, việskmpc nàgigzy khôdzatng liêbavin quan gìptpx đbshxếpxpfn Vạohean Thúxbnpdzatn ta. Vạohean Thúxbnpdzatn ta cũlygung rấeftet kinh ngạoheac, đbshxang pházpqpi ngưhmqjuilni đbshxiềxbnpu tra việskmpc nàgigzy!"

Nhạoheac Uyêbavin cảgsdx giậgynon nóuuexi:

"Ta tậgynon mắlygut thấeftey tìptpxnh cảgsdxnh, chuộpougt bọajpr rắlygun rếpxpft, chim chóuuexc, ngay cảgsdx kim sízaid lẫezbdn loạoheai chim cỡnibx lớwiuin củpasga chúxbnpng ta đbshxxbnpu mấeftet khốhmqjng chếpxpf, thủpasg đbshxoạohean nàgigzy trừblse Vạohean Thúxbnpdzatn cázpqpc ngưhmqjơemnwi ra cóuuex thểpouggigz ai?"

xebhy Hảgsdxi Đxokvưhmqjuilnng nhízaidu màgigzy nóuuexi:

"Cóuuex ngưhmqjuilni đbshxiềxbnpu khiểpougn chim chóuuexc thìptpx trázpqpch tộpougi Vạohean Thúxbnpdzatn chúxbnpng ta. Thiêbavin hạoheagigzy cóuuex đbshxoheao lýdokj nhưhmqj vậgynoy sao? Họajpr Nhạoheac, việskmpc gìptpxlygung phảgsdxi cầemnwn chứbhfong cứbhfo!"

Nhạoheac Uyêbavin:

"Vậgynoy ngưhmqjơemnwi nóuuexi cho ta, trừblse Vạohean Thúxbnpdzatn bọajprn ngưhmqjơemnwi ra, còxebhn ai tinh thôdzatng đbshxoheao nàgigzy?"

xebhy Hảgsdxi Đxokvưhmqjuilnng:

"Ngưhmqjơemnwi hỏptpxi ta, ta đbshxi hỏptpxi ai đbshxâxebhy? Vạohean Thúxbnpdzatn khôdzatng cóuuex chứbhfong cứbhfolygung sẽuiln khôdzatng nóuuexi lung tung!"

Nhạoheac Uyêbavin hừblse hừblsehmqjuilni lạoheanh:

"Vạohean Thúxbnpdzatn cázpqpc ngưhmqjơemnwi luôdzatn miệskmpng nóuuexi khôdzatng nhúxbnpng tay vàgigzo chiếpxpfn tranh quốhmqjc gia, nhưhmqjng ngầemnwm làgigzm ra việskmpc đbshxêbavi tiệskmpn nàgigzy. Ngàgigzy hôdzatm nay nếpxpfu cázpqpc ngưhmqjơemnwi khôdzatng trảgsdx lờuilni vềxbnp việskmpc nàgigzy, sau nàgigzy đbshxskmp tửvstl Vạohean Thúxbnpdzatn bưhmqjwiuic vàgigzo nưhmqjwiuic Yếpxpfn sợcbmdgigz sẽuiln khôdzatng cóuuex kếpxpft quảgsdx tửvstl tếpxpf!"

Nhạoheac Uyêbavin lạoheanh lẽuilno liếpxpfc mộpougt lưhmqjcbmdt cao tầemnwng Vạohean Thúxbnpdzatn.
xebhy Hảgsdxi Đxokvưhmqjuilnng:

"Nếpxpfu cázpqpc ngưhmqjơemnwi pházpqpt hiệskmpn ra làgigz đbshxskmp tửvstl Vạohean Thúxbnpdzatn ta gâxebhy ra thìptpxuuex thểpoug bắlygut mộpougt giếpxpft mộpougt, Vạohean Thúxbnpdzatn khôdzatng mộpougt câxebhu oázpqpn hậgynon! Nếpxpfu khôdzatng cóuuex chứbhfong cứbhfo, đbshxblseng ởpxpf đbshxóuuexuuexi linh tinh. Vạohean Thúxbnpdzatn ta khôdzatng mắlyguc bẫezbdy nàgigzy đbshxâxebhu! Ngưhmqjơemnwi cũlygung khôdzatng cầemnwn uy hiếpxpfp ta. Vạohean Thúxbnpdzatn khôdzatng phảgsdxi hồnewfng mềxbnpm dễuuexuuexp. Ai dázpqpm đbshxpougng vàgigzo đbshxskmp tửvstl Vạohean Thúxbnpdzatn ta thửvstl xem!"

Nhạoheac Uyêbavin:

"Muốhmqjn chứbhfong minh khôdzatng phảgsdxi Vạohean Thúxbnpdzatn cázpqpc ngưhmqjơemnwi thìptpx đbshxơemnwn giảgsdxn. Chỉgigz cầemnwn Vạohean Thúxbnpdzatn pházpqpi ngưhmqjuilni theo ta đbshxếpxpfn chiếpxpfn trưhmqjuilnng sắlygup xếpxpfp việskmpc nàgigzy, ta tin tưhmqjpxpfng hôdzatm nay khôdzatng phảgsdxi do cázpqpc ngưhmqjơemnwi gâxebhy ra."

xebhy Hảgsdxi Đxokvưhmqjuilnng:

"Bớwiuit dùdokjng tròxebhgigzy đbshxi! Vẫezbdn làgigzxebhu nóuuexi kia, Vạohean Thúxbnpdzatn làgigzm ngưhmqjuilni buôdzatn bázpqpn trong thiêbavin hạohea, khôdzatng nhúxbnpng tay vàgigzo phâxebhn tranh giữggeja cázpqpc nưhmqjwiuic! Ngưhmqjơemnwi tin cũlygung đbshxưhmqjcbmdc, khôdzatng tin cũlygung xong, muốhmqjn vu oan phảgsdxi lấeftey chứbhfong cứbhfo đbshxếpxpfn đbshxâxebhy, khôdzatng lấeftey đbshxưhmqjcbmdc chứbhfong cứbhfo thìptpx xin thứbhfo cho khôdzatng tiếpxpfp! Ngưhmqjuilni đbshxâxebhu, tiễuuexn kházpqpch!"

zpqpc cao thủpasg Vạohean Thúxbnpdzatn tiếpxpfn lêbavin, cung kízaidnh đbshxưhmqja tay vớwiuii mấeftey ngưhmqjuilni Nhạoheac Uyêbavin, nhưhmqjng rấeftet thiếpxpfu kházpqpch khízaid quázpqpt:

"Xin mờuilni!"

xokvưhmqjcbmdc! Cázpqpc ngưhmqjơemnwi chờuiln đbshxóuuex, nưhmqjwiuic Yếpxpfn ta chắlyguc chắlyguc sẽuiln khôdzatng giảgsdxng hòxebha!"

Nhạoheac Uyêbavin chỉgigz trỏptpx đbshxhmqji phưhmqjơemnwng, névstlm lạoheai mộpougt câxebhu uy hiếpxpfp rồnewfi phấeftet tay ázpqpo bỏptpx đbshxi.

Vớwiuii thâxebhn phậgynon nhưhmqj vậgynoy, nóuuexi ra nhữggejng lờuilni vừblsea rồnewfi trong trưhmqjuilnng hợcbmdp nàgigzy quảgsdx thậgynot rấeftet cóuuexdokji vịoqjo miệskmpng cọajprp rădhajng sứbhfoa.

Ngoạoheai trừblse nhưhmqj vậgynoy, Nhạoheac Uyêbavin cũlygung khôdzatng nghĩvcab ra cázpqpch nàgigzo kházpqpc. Ôefteng ta khôdzatng ngờuiln Vạohean Thúxbnpdzatn dùdokj chếpxpft cũlygung khôdzatng thừblsea nhậgynon, bắlygut ôdzatng ta phảgsdxi lấeftey ra chứbhfong cứbhfo bằitefng đbshxưhmqjcbmdc. Ôefteng ta lấeftey đbshxâxebhu ra chứbhfong cứbhfo?

Ngưhmqjuilni ta đbshxãpxpf chơemnwi đbshxếpxpfn tròxebhgigzy, ngưhmqjơemnwi khôdzatng cóuuex chứbhfong cứbhfo đbshxúxbnpng làgigz khôdzatng nóuuexi đbshxưhmqjcbmdc gìptpx.

Đxokvi ra khỏptpxi đbshxoheai đbshxiệskmpn, nhìptpxn bóuuexng lưhmqjng Nhạoheac Uyêbavin rờuilni đbshxi, Tâxebhy Hảgsdxi Đxokvưhmqjuilnng hơemnwi thởpxpf phàgigzo nhẹpsvk nhõbshxm, nghiêbaving đbshxemnwu nhỏptpx giọajprng dặxvexn:

"E làgigz đbshxhmqji phưhmqjơemnwng sẽuiln đbshxi tìptpxm chứbhfong cứbhfo, đbshxãpxpf sắlygup xếpxpfp ổitefn thỏptpxa bêbavin kia chưhmqja?"

Triềxbnpu Kízaidnh nhỏptpx giọajprng trảgsdx lờuilni:

"Chưhmqjpxpfng môdzatn yêbavin tâxebhm, đbshxãpxpf sắlygup xếpxpfp xong hếpxpft. Chắlyguc hẳlcehn bêbavin kia phảgsdxi biếpxpft hậgynou quảgsdx, mộpougt khi đbshxpoug ngưhmqjuilni củpasga chúxbnpng ta bịoqjo lộpoug ra, làgigzm chúxbnpng ta tiếpxpfn thoázpqpi lưhmqjnibxng nan, chúxbnpng ta sẽuilnuuex thểpougxbnpt trợcbmd giúxbnpp vềxbnp. Nhưhmqj vậgynoy sẽuiln chẳlcehng cóuuex ízaidch gìptpx cho họajpr, ba đbshxoheai pházpqpi sẽuiln dốhmqjc toàgigzn lựeecoc bảgsdxo vệskmp ngưhmqjuilni củpasga ta, sẽuiln khôdzatng đbshxpougemnwi vàgigzo tay đbshxhmqji phưhmqjơemnwng."

xebhy Hảgsdxi Đxokvưhmqjuilnng trầemnwm tưhmqj.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.