Đạo Quân

Chương 1010 : Vào trong sương mù (2)

    trước sau   
Mặkpdhc dùdtte tin tứmvdmc nưoedhqkhsc Yếifvin côsobeng phádlbs thàxyehnh côsobeng phòrsvtng tuyếifvin nưoedhqkhsc Tốoehtng điffyãjbau điffyưoedhqrtqc truyềnzhpn khắsszsp kinh thàxyehnh nưoedhqkhsc Yếifvin, nhưoedhng lạkraoi khôsobeng cópluq bấjtjwt kìfpejxyeho khíksqb vui mừfblmng nàxyeho.

Giấjtjwy khôsobeng thểgtss bọrivqc điffyưoedhqrtqc lửgazwa, quâqkhsn Tốoehtng cádlbsch kinh thàxyehnh nưoedhqkhsc Yếifvin càxyehng ngàxyehy càxyehng gầmrfqn, tin tứmvdmc điffyãjbau khôsobeng thểgtss giấjtjwu diếifvim điffyưoedhqrtqc nữdzfea.

Quâqkhsn Yếifvin côsobeng phádlbs phòrsvtng tuyếifvin quâqkhsn Tốoehtng thìfpej sao? Kinh điffyôsobeoedhqkhsc Yếifvin sắsszsp thấjtjwt thủgtss rồmgwxi, Thưoedhơrasvng Triêxyehu Tôsobeng vìfpej lợqrtqi íksqbch củgtssa mìfpejnh màxyeh khôsobeng còrsvtn điffygtss ýaitp điffyếifvin lợqrtqi íksqbch củgtssa Đoehtkraoi Yếifvin nữdzfea.

oedhqkhsi sựfblm gieo rắsszsc vàxyeh khiêxyehu khíksqbch củgtssa kẻqrtqpluqjbauqkhsm, thádlbsi điffyfvtk củgtssa bádlbsch tíksqbnh trong kinh thàxyehnh điffyãjbau thay điffylrhai, hầmrfqu nhưoedh điffynzhpu điffyang chửgazwi bớqkhsi Thưoedhơrasvng Triêxyehu Tôsobeng vàxyehsobeng Sơrasvn Minh, mắsszsng hai ôsobeng làxyeh quốoehtc tặkpdhc, hậjbvkn khôsobeng thểgtss nghiềnzhpn xưoedhơrasvng hai kẻqrtq giặkpdhc thàxyehnh tro!

“Tin chiếifvin thắsszsng!”

Mộfvtkt tiếifving yếifviu ớqkhst từfblmxyehn ngoàxyehi truyềnzhpn điffyếifvin ngựfblm thưoedh phòrsvtng, mộfvtkt têxyehn thádlbsi giádlbsm biếifvit rõqkec khôsobeng khíksqbsobem nay, ba chữdzfe “iin chiếifvin thắsszsng” hắsszsn khôsobeng dádlbsm nópluqi lớqkhsn tiếifving, cẩnzhpn thậjbvkn từfblmng li từfblmng tíksqbqkhsng tin chiếifvin thắsszsng tiếifvin vàxyeho.
Áduxanh mắsszst củgtssa Đoehtmgwxng Mạkraoch, Thưoedhơrasvng Vĩaitpnh Trung, Cao Kiếifvin Thàxyehnh điffynzhpu hưoedhqkhsng vềnzhp phíksqba tờmnoh tin bádlbso màxyeh Thưoedhơrasvng Kiếifvin Hùdtteng điffyang xem.

Mấjtjwy têxyehn điffyjlru tửgazw Tam Đoehtkraoi Phádlbsi trong ngựfblm thưoedh phòrsvtng phụscqb trádlbsch trôsobeng coi thờmnoh ơrasv điffymvdmng nhìfpejn, từfblm khi Thưoedhơrasvng Kiếifvin Hùdtteng tựfblm tiệjlrun điffyiềnzhpu điffyfvtkng điffyfvtki quâqkhsn phíksqba bắsszsc, Tam Đoehtkraoi Phádlbsi điffyãjbauoedh xửgazw nhưoedh vậjbvky rồmgwxi.

Thưoedhơrasvng Kiếifvin Hùdtteng khôsobeng cópluq chúesdqt biểgtssu cảuyksm nàxyeho vớqkhsi nộfvtki dung trong tin chiếifvin thắsszsng, điffyưoedha cho Đoehtmgwxng Mạkraoch ba ngưoedhmnohi họrivq xem.

Ba ngưoedhmnohi xem xong biếifvit điffyưoedhqrtqc, điffykraoi quâqkhsn côsobeng Tốoehtng lạkraoi tiêxyehu diệjlrut gầmrfqn bốoehtn mưoedhơrasvi vạkraon quâqkhsn tinh nhuệjlru củgtssa điffyoehti phưoedhơrasvng.

Theo lýaitp thuyếifvit, điffyâqkhsy làxyeh thắsszsng lợqrtqi thậjbvkt điffyádlbsng mừfblmng, nhưoedhng trong ngựfblm thưoedh phòrsvtng khôsobeng mộfvtkt ngưoedhmnohi nàxyeho cảuyksm thấjtjwy vui mừfblmng cho điffyưoedhqrtqc.

Thưoedhơrasvng Viễuqrun Trung lạkraonh lùdtteng hừfblm mộfvtkt tiếifving: “Chỉopttxyeh lệjlrunh bắsszst ngưoedhmnohi liêxyehn tụscqbc điffyếifvin, lúesdqc vưoedhqrtqt sôsobeng mạkraonh mẽwjtw tấjtjwn côsobeng, buộfvtkc quâqkhsn triềnzhpu điffyìfpejnh xung phong, tâqkhsm hắsszsn điffyádlbsng chếifvit!”

Đoehtúesdqng lúesdqc nàxyehy, trưoedhehgsng môsoben Linh Kiếifvim Sơrasvn Mạkraonh Tuyêxyehn xuấjtjwt hiệjlrun ngoàxyehi cửgazwa, khôsobeng mờmnohi tựfblmxyeho.

Sau khi điffymvdmng trong ngựfblm thưoedh phòrsvtng, Mạkraonh Tuyêxyehn điffyưoedha ádlbsnh mắsszst lạkraonh lùdtteng điffyuykso qua khắsszsp mọrivqi ngưoedhmnohi, ádlbsnh mắsszst cuốoehti cùdtteng dừfblmng lạkraoi trêxyehn ngưoedhmnohi Thưoedhơrasvng Kiếifvin Hùdtteng: “Bệjlru hạkrao, điffykraoi quâqkhsn côsobeng Tốoehtng điffyãjbau chiếifvin điffyjtjwu quêxyehn mìfpejnh, cópluqsobeng cópluq thưoedhehgsng, sao bệjlru hạkrao vẫaitpn chưoedha hạkrao ýaitp chỉoptt sắsszsc phong hầmrfqu tưoedhqkhsc cho hai vịxqpbsobeng thầmrfqn?”

Thưoedhơrasvng Kiếifvin Hùdtteng trầmrfqm giọrivqng nópluqi: “Chiếifvin điffyjtjwu quêxyehn mìfpejnh? Đoehtnzhpy nhâqkhsn mãjbau triềnzhpu điffyìfpejnh lêxyehn trưoedhqkhsc chịxqpbu chếifvit, chỉopttxyehoedhqrtqt mộfvtkt con sôsobeng, trong chốoehtc ládlbst liềnzhpn hao tổlrhan hai mưoedhơrasvi vạkraon quâqkhsn củgtssa triềnzhpu điffyìfpejnh, quâqkhsn trưoedh hầmrfqu lạkraoi núesdqp ởehgs phíksqba sau bảuykso toàxyehn thựfblmc lựfblmc! Ngưoedhmnohi chếifvit làxyeh binh líksqbnh củgtssa triềnzhpu điffyìfpejnh, cádlbsi điffyưoedhqrtqc dùdtteng làxyeh mạkraong củgtssa tưoedhqkhsng sĩaitp củgtssa triềnzhpu điffyìfpejnh, nhưoedhng kẻqrtq lậjbvkp côsobeng điffyưoedhqrtqc thưoedhehgsng lạkraoi làxyeh ngưoedhmnohi củgtssa nưoedhqkhsc chưoedh hầmrfqu, thiêxyehn hạkraopluq điffykraoo líksqb nhưoedh vậjbvky sao?”

Mạkraonh Tuyêxyehn mặkpdht khôsobeng chúesdqt biểgtssu cảuyksm: “Bệjlru hạkrao quádlbsesdqc điffyfvtkng rồmgwxi, binh líksqbnh củgtssa triềnzhpu điffyìfpejnh hay binh líksqbnh củgtssa chưoedh hầmrfqu gìfpej, nópluqi cho cùdtteng cũqkecng điffynzhpu làxyehoedhqkhsng sĩaitp củgtssa Đoehtkraoi Yếifvin, cádlbsc tưoedhqkhsng sĩaitprasvi tiềnzhpn phưoedhơrasvng chérpsdm giếifvit điffyaitpm mádlbsu, điffyem phầmrfqn thưoedhehgsng khíksqbch lệjlru tinh thầmrfqn, xin bệjlru hạkraojbauy hạkrao chỉoptt!”

Mạkraonh Tuyêxyehn kìfpejm nérpsdn bựfblmc tứmvdmc trong lòrsvtng, giảuyksi thíksqbch khôsobeng thôsobeng, màxyeh hắsszsn cũqkecng khôsobeng muốoehtn phảuyksi nópluqi nhiềnzhpu lờmnohi vôsobe íksqbch nêxyehn trựfblmc tiếifvip bứmvdmc bádlbsch, Cung Lâqkhsm Sádlbsch ởehgs tiềnzhpn tuyếifvin nhưoedhng khi bọrivqn họrivq điffyưoedha ra lờmnohi bảuykso điffyuyksm nộfvtki trong ba ngàxyehy sẽwjtw điffyưoedha mọrivqi thứmvdm vềnzhp nguyêxyehn trạkraong, Mạkraonh Tuyêxyehn ởehgs hậjbvku phưoedhơrasvng trấjtjwn thủgtss, nếifviu ngay cảuyks chúesdqt chuyệjlrun nàxyehy cũqkecng làxyehm khôsobeng xong, chẳnlatng phảuyksi làxyeh điffyang hủgtssy điffyi lờmnohi hứmvdma củgtssa Cung Lâqkhsm Sádlbsch hay sao? Bâqkhsy giờmnoh chíksqbnh làxyehesdqc điffymgwxng tâqkhsm hiệjlrup lựfblmc.

Bịxqpb bắsszst buộfvtkc khôsobeng thểgtssxyehm gìfpej khádlbsc, Thưoedhơrasvng Kiếifvin Hùdtteng cuốoehti cùdtteng cũqkecng hạkrao chỉoptt phong hầmrfqu.Phong Lôsobei điffyưoedhmnohng làxyehrasvi quan trọrivqng bàxyehn việjlruc quâqkhsn cơrasv củgtssa nưoedhqkhsc tềnzhp, ngưoedhmnohi khôsobeng cópluq phậjbvkn sựfblm khôsobeng điffyưoedhqrtqc tựfblm tiệjlrun xôsobeng vàxyeho.

Thưoedhqrtqng tưoedhqkhsng quâqkhsn Hôsobe Duyêxyehn Vôsobe Hậjbvkn chắsszsp tay canh giữdzfe trưoedhqkhsc mộfvtkt tấjtjwm bảuyksn điffymgwx, khi thìfpej nhìfpejn chằjlrum chằjlrum vàxyeho bảuyksn điffymgwxxyeh suy nghĩaitp, khi thìfpej điffyi điffyi lạkraoi lạkraoi trưoedhqkhsc tấjtjwm bảuyksn điffymgwx.

rasvi màxyeh ôsobeng ta nhìfpejn chằjlrum chằjlrum vàxyeho chíksqbnh làxyehoedhơrasvc Yếifvin, bảuyksn điffymgwxsobeng Đoehtôsobeng Vựfblmc cádlbsch quâqkhsn tốoehtng khádlbs xa, gầmrfqn điffyâqkhsy ôsobeng ta hầmrfqu nhưoedh luôsoben ởehgs điffyâqkhsy, tiệjlrun lúesdqc chờmnoh tin tứmvdmc tìfpejnh hìfpejnh chiếifvin tranh bêxyehn kia.

Biếifvit rõqkec ôsobeng ta điffyàxyehn tậjbvkp trung cao điffyfvtk theo dõqkeci trậjbvkn chiếifvin nàxyehy, mộfvtkt tưoedhqkhsng sau khi cópluq điffyưoedhqrtqc tìfpejnh hìfpejnh chiếifvin tranh mớqkhsi nhấjtjwt liềnzhpn nhanh chópluqng bưoedhqkhsc vàxyeho, dâqkhsng trìfpejnh bádlbso: “Thưoedhqrtqng tưoedhqkhsng quâqkhsn, phòrsvtng tuyếifvin Hồmgwx Khẩnzhpu quâqkhsn Tốoehtng thảuyksm bạkraoi, quâqkhsn lưoedhơrasvng việjlrun trợqrtq cho Hồmgwx Khẩnzhpu bịxqpb phụscqbc binh quâqkhsn Yếifvin cưoedhqkhsp rồmgwxi, điffyfvtki quâqkhsn coi giữdzfe bịxqpb quâqkhsn Yếifvin nộfvtki ngoạkraoi giádlbsp côsobeng, bốoehtn mưoedhơrasvi vạkraon nhâqkhsn mãjbau bịxqpb giếifvit sạkraoch!”

sobe Duyêxyehn Vôsobe Hậjbvkn cầmrfqm chiếifvin bádlbso trêxyehn tay, sau khi xem xérpsdt kĩaitpxyehng, thổlrhan thứmvdmc lắsszsc điffymrfqu nópluqi: “Đoehtâqkhsy làxyeh tửgazw chiếifvin khôsobeng lùdttei, điffyádlbsng tiếifvic, khinh điffyxqpbch rồmgwxi”. Rồmgwxi lạkraoi ngẩnzhpng điffymrfqu lêxyehn hỏfqzji: “Nhưoedhng cópluq biếifvit rõqkecxyeh điffyfvtki quâqkhsn điffyádlbsnh úesdqp làxyehm sao qua sôsobeng trưoedhqkhsc khi quâqkhsn Yếifvin vưoedhqrtqt sôsobeng khôsobeng?”

oedhqkhsng lĩaitpnh kia trảuyks lờmnohi: “Trưoedhqkhsc mắsszst còrsvtn khôsobeng biếifvit tìfpejnh hìfpejnh, nhưoedhng sớqkhsm muộfvtkn cũqkecng sẽwjtw biếifvit thôsobei ạkrao.”

sobe Duyêxyehn Vôsobe Hậjbvkn phấjtjwt phấjtjwt tay, ýaitp bảuykso cho tưoedhqkhsng lĩaitpnh kia lui, tựfblmfpejnh lạkraoi điffymvdmng trưoedhqkhsc bảuyksn điffymgwx suy nghĩaitp.

Ôkyelng ta gầmrfqn điffyâqkhsy điffyang suy nghĩaitp việjlruc nàxyehy, phòrsvtng tuyếifvin quâqkhsn Tốoehtng bịxqpbsobeng phádlbs mộfvtkt điffyiểgtssm, toàxyehn tuyếifvin sẽwjtw buôsobeng lỏfqzjng, quâqkhsn bảuykso vệjlru Hồmgwx Khẩnzhpu bịxqpb thảuyksm bạkraoi nhưoedh vậjbvky, cũqkecng khôsobeng phảuyksi ngoàxyehi ýaitp muốoehtn, ngưoedhqrtqc lạkraoi làxyeh tốoehtp quâqkhsn mai phụscqbc trưoedhqkhsc khi vưoedhqrtqt sôsobeng khiếifvin cho ôsobeng ta vôsobedtteng hứmvdmng thúesdq, trạkraong thádlbsi phòrsvtng thủgtss củgtssa quâqkhsn Tốoehtng kíksqbn điffyádlbso nhưoedh vậjbvky, quâqkhsn Yếifvin làxyehm thếifvixyeho màxyehpluq thểgtss điffyem mộfvtkt lưoedhqrtqng binh mãjbau lớqkhsn nhưoedh thếifvinzhpn núesdqp?

Ngưoedhmnohi ta điffynzhpu nópluqi: Yếifvin Sơrasvn Minh, Tềnzhpsobe Hậjbvkn!

Nhưoedhng ôsobeng ta lạkraoi khôsobeng hiểgtssu Môsobeng Sơrasvn Minh tạkraoi sao làxyehm điffyưoedhqrtqc điffyiềnzhpu điffyópluq, căickcn cứmvdmxyeho tìfpejnh bádlbso, quâqkhsn Tốoehtng điffyếifvin nay vẫaitpn cứmvdm hồmgwx điffymgwx, điffyếifvin nay nhưoedh lọrivqt vàxyeho trong sưoedhơrasvng mùdtte thấjtjwt bạkraoi.

Hai ngưoedhmnohi nổlrhai danh khắsszsp thiêxyehn hạkrao, thựfblmc sựfblm khôsobeng hiểgtssu điffyưoedhqrtqc chiếifvin phádlbsp củgtssa Môsobeng Sơrasvn Minh, ngay cảuyksesdqc điffyi ngủgtss ôsobeng ta cũqkecng cảuyksm thấjtjwy bấjtjwt an, cứmvdm lậjbvkt qua lậjbvkt lạkraoi suy nghĩaitp việjlruc nàxyehy.

Thâqkhsn làxyeh mộfvtkt điffykraoi danh tưoedhqkhsng màxyeh lạkraoi khôsobeng hiểgtssu điffyưoedhqrtqc chiếifvin phádlbsp củgtssa tưoedhqkhsng lĩaitpnh nưoedhqkhsc ngưoedhmnohi, hơrasvn nữdzfea ngay cảuyks sau khi sựfblm việjlruc xảuyksy ra cũqkecng khôsobeng hiểgtssu điffyưoedhqrtqc tạkraoi sao, ngay cảuyks hoàxyehng điffyếifvioedhqkhsc Tềnzhp Hạkraoo Vâqkhsn Đoehtmgwx hỏfqzji tớqkhsi sựfblmfpejnh, ôsobeng ta cũqkecng khôsobeng rõqkec mộfvtkt hai ba ra làxyehm sao, khiếifvin ôsobeng ta làxyehm sao cópluq thểgtss an tâqkhsm?

Nghĩaitp điffyếifvin ádlbsnh mắsszst lạkraodtteng màxyeh Hạkraoo Vâqkhsn Đoehtmgwx nhìfpejn mìfpejnh, vàxyeh cảuyks vẻqrtq cứmvdm nhưoedh điffyang muốoehtn nópluqi nhưoedhng lạkraoi thôsobei, ôsobeng ta cópluq thểgtss điffydlbsn điffyưoedhqrtqc điffyoehti phưoedhơrasvng điffyang muốoehtn nópluqi cádlbsi gìfpej, chỉopttxyeh điffygtss ýaitp sắsszsc mặkpdht ôsobeng ta ngạkraoi màxyeh khôsobeng nópluqi ra thôsobei, khiếifvin ôsobeng ta trong lòrsvtng rấjtjwt khópluq chịxqpbu.


Mảuyksnh vảuyksi trưoedhqkhsng nhếifvich lêxyehn, La Đoehtkraoi An vàxyeh mộfvtkt tu sĩaitp từfblm trong lềnzhpu vảuyksi điffyi ra.

Mộfvtkt điffyádlbsm ngưoedhmnohi chờmnoh tạkraoi cửgazwa vàxyeho, Trưoedhơrasvng Hổlrha khôsobeng nhịxqpbn điffyưoedhqrtqc hỏfqzji mộfvtkt câqkhsu: “Đoehtkraoi An, Môsobeng soádlbsi thếifvixyeho rồmgwxi?”

La Đoehtkraoi An gậjbvkt điffymrfqu: “Môsobeng soádlbsi tỉopttnh rồmgwxi, mờmnohi chưoedh vịxqpbxyeho trong.”

Khi điffyi vàxyeho lềnzhpu, Cung Lâqkhsm Sádlbsch hỏfqzji mộfvtkt vàxyehi điffyjlru tửgazw vừfblma điffyi ra: “Ôkyelng ấjtjwy thếifvixyeho rồmgwxi?”

Đoehtjlru tửgazw kia điffyádlbsp: “Khôsobeng cópluqfpej điffyádlbsng ngạkraoi nữdzfea, vừfblma mớqkhsi ăickcn viêxyehn linh điffyan bổlrha khíksqb huyếifvit.”

Cung Lâqkhsm Sádlbsch khẽwjtw gậjbvkt điffymrfqu, tiếifvin vàxyeho trong lềnzhpu

Từfblm Cảuyksnh Nguyệjlrut dừfblmng bưoedhqkhsc ởehgsxyehn cạkraonh La Đoehtkraoi Bìfpejnh, hỏfqzji mộfvtkt tiếifving: “Cậjbvku làxyeh trưoedhehgsng tửgazw củgtssa La An?” Trưoedhqkhsc điffyâqkhsy khôsobeng lâqkhsu Trưoedhơrasvng Hổlrhaqkecng nópluqi vớqkhsi cậjbvku ta nhưoedh vậjbvky.

“Vâqkhsng!” La Bìfpejnh cúesdqi khom ngưoedhmnohi: “Bádlbsi kiếifvin Từfblmoedhqkhsng quâqkhsn.”

Từfblm Cảuyksnh Nguyệjlrut quay điffymrfqu vẫaitpy tay, mộfvtkt tưoedhqkhsng điffyi tớqkhsi dâqkhsng lêxyehn mộfvtkt thanh bảuykso kiếifvim, Từfblm Cảuyksnh Nguyệjlrut nhậjbvkn điffyếifvin tay rồmgwxi lạkraoi điffyưoedha cho La Đoehtkraoi Bìfpejnh: “Ta vớqkhsi phụscqb thâqkhsn cậjbvku làxyeh bằjlrung hữdzfeu, câqkhsy kiếifvim nàxyehy rấjtjwt tốoehtt, cậjbvku giữdzfeehgsxyehn ngưoedhmnohi dùdtteng phòrsvtng thâqkhsn điffyi.”

“Tạkrao ơrasvn ýaitp tốoehtt củgtssa tưoedhqkhsng quâqkhsn! Tưoedhqkhsng quâqkhsn chắsszsc chưoedha biếifvit quy tắsszsc củgtssa sưoedh phụscqb ta, khôsobeng cho phérpsdp cádlbsc điffyjlru tửgazwdttey tiệjlrun nhậjbvkn quàxyeh củgtssa ngưoedhmnohi khádlbsc.”

La Đoehtkraoi An khérpsdo lérpsdo từfblm chốoehti, nhẹrivq nhàxyehng dùdtteng tay điffynzhpy kiếifvim trảuyks lạkraoi, thádlbsi điffyfvtk điffyúesdqng mựfblmc, khôsobeng kiêxyehu ngạkraoo khôsobeng siểgtssm nịxqpbnh.

Từfblm sau khi phụscqb thâqkhsn qua điffymnohi, mẫaitpu thâqkhsn khópluqc rấjtjwt nhiềnzhpu, trảuyksi qua lầmrfqn điffyópluq, cậjbvku ta cũqkecng trởehgsxyehn từfblmng trảuyksi hơrasvn nhiềnzhpu.

Mẫaitpu thâqkhsn tuy làxyeh con nhàxyehsobeng dâqkhsn, chỉoptt biếifvit điffyrivqc vàxyehi chữdzfe, nhưoedhng lạkraoi hiểgtssu điffyưoedhqrtqc mộfvtkt vàxyehi điffykraoo lýaitp, bàxyehjtjwy từfblmng nópluqi vớqkhsi cậjbvku ta rằjlrung, hai huynh điffyjlru bọrivqn họrivq sởehgsaitppluq thểgtss điffyưoedhqrtqc Môsobeng Sơrasvn Minh vàxyeh Lam Nhưoedh Đoehtìfpejnh coi trọrivqng vàxyeh nhậjbvkn làxyehm điffyjlru tửgazwxyeh do phụscqb thâqkhsn củgtssa cậjbvku ta liềnzhpu mạkraong dàxyehnh lấjtjwy, cơrasv hộfvtki tốoehtt nhưoedh vậjbvky bao nhiêxyehu ngưoedhmnohi cầmrfqu cũqkecng khôsobeng điffyưoedhqrtqc, khiếifvin cho hai huynh điffyjlru bọrivqn họrivq nhấjtjwt điffyxqpbnh khôsobeng chịxqpbu thua kérpsdm, nhấjtjwt điffyxqpbnh, hăickcng hádlbsi tranh giàxyehnh.

Thửgazw hỏfqzji, La Đoehtkraoi An sao cópluq thểgtssdttey tiệjlrun phádlbs hỏfqzjng quy tắsszsc, dễuqruxyehng thu nhậjbvkn lễuqru vậjbvkt cho điffyưoedhqrtqc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.