Đao Kiếm Thần Hoàng

Chương 1544 : Hậu Ký Cuối Truyện

    trước sau   
Đpesgao Kiếivxum Thầetcdn Hoàpesgng Đpesginh Hạbsugo lạbsugi trởrwwy vềquxi, nguyêpjvpn thếivxu giớayyki thiêpjvpn đlrbmbsugo gợzyunn sógvyyng dữajov dộxgimi.

Toàpesgn thếivxu giớayyki thiêpjvpn đlrbmbsugo rấvchmt khógvyytgfqrwwyng tưtgfqzyunng Đpesginh Hạbsugo trảuhhfi qua sápdsyt kiếivxup lômeeli vâdfixn kiếivxup hảuhhfi màpesgu hoàpesgng kim mộxgimt trăktehm năktehm thựgvyyc lựgvyyc đlrbmãzesn đlrbmếivxun trìippznh đlrbmxgimippz. íjjllt nhấvchmt hiệrspfn giờxrjb trêpjvpn thếivxu giớayyki nàpesgy khômeelng còwysbn ai dápdsym khiêpjvpu khíjjllch Đpesginh Hạbsugo.

Hai năktehm tiếivxup theo, truyềquxin thuyếivxut ngàpesgy Đpesginh Hạbsugo hấvchmp thu lômeeli vâdfixn kiếivxup hảuhhfi màpesgu hoàpesgng kim mộxgimt lờxrjbi khiếivxun mưtgfqxrjbi chíjjllmeeln tiếivxun vàpesgo vĩrgtznh hằjwllng cảuhhfnh truyềquxin khắkbsap thiêpjvpn đlrbmarzaa. Vômeel sốvevb ngưtgfqxrjbi thèevynm muốvevbn, vĩrgtznh hằjwlln làpesg giấvchmc mơtictrgtznh viễvusin, cựgvyyc đlrbmxgim thếivxu giớayyki võhrcj đlrbmbsugo. Vômeel sốvevb nhâdfixn vậhypvt nghịarzach thiêpjvpn suốvevbt đlrbmxrjbi khômeelng thểiqfbpesgo, mưtgfqxrjbi chíjjllmeeln vìippz mộxgimt câdfixu củgvyya Đpesginh Hạbsugo màpesgtgfqayykc vàpesgo vĩrgtznh hằjwllng đlrbmúpoylng làpesg mộxgimt bưtgfqayykc lêpjvpn trờxrjbi.

Đpesgápdsym đlrbmbsugi nhâdfixn vậhypvt thếivxu giớayyki thiêpjvpn đlrbmbsugo nhưtgfq Trưtgfq Tiêpjvpn, Đpesgbsugi Vưtgfqzyunn Vưtgfqơtictng, Ôbsugn Đpesga Tìippznh lầetcdn lưtgfqzyunt đlrbmếivxun viếivxung Ẩdfixn Kiếivxum phong, ngồzyuni nógvyyi chuyệrspfn vớayyki Đpesgao Kiếivxum Thầetcdn Hoàpesgng Đpesginh Hạbsugo, hỏqbfqi thăktehm thắkbsac mắkbsac, thu hoạbsugch phong phúpoyl nhưtgfqng khômeelng ai cógvyy thểiqfbtgfqayykc vàpesgo vĩrgtznh hằjwllng nữajova.

Đpesginh Hạbsugo giảuhhfi thíjjllch rằjwllng:

- Mưtgfqxrjbi chíjjllmeeln trấvchmn ápdsyp khíjjll vạbsugn nhâdfixn loạbsugi vàpesgpjvpu tộxgimc nhiềquxiu năktehm, cômeelng đlrbmxrjbc vômeeltgfqzyunng. Trong quápdsy trìippznh lụntyzc đlrbmbsugo luâdfixn hồzyuni gắkbsan kếivxut qua nguy hiểiqfbm lớayykn, biểiqfbu biểiqfbu hiệrspfn ra đlrbmbsugi nghịarza lựgvyyc, đlrbmbsugi tríjjll tuệrspf. Hơtictn nữajova tu vi củgvyya mưtgfqxrjbi vịarza chíjjllmeeln đlrbmãzesn đlrbmếivxun đlrbmhrcjnh, cômeelng đlrbmxrjbc cùqbfqng tu vi nưtgfqayykc chảuhhfy thàpesgnh sômeelng, ta mộxgimt lờxrjbi quápdsyt đlrbmxrjbt thiêpjvpn đlrbmbsugo ápdsyp chếivxupjvpn mớayyki thăktehng cấvchmp, nhữajovng ngưtgfqxrjbi khápdsyc kélwivm rấvchmt xa.


Vốvevbn Huyềquxin Thiêpjvpn Tômeelng ngàpesgy xưtgfqa làpesg tổdtlj vạbsugn tiêpjvpn, ngưtgfqxrjbi cógvyytict duyêpjvpn tiêpjvpn cổdtljpjvpng nêpjvpn cógvyy duyêpjvpn vĩrgtznh hằjwllng. Nhưtgfqng tiêpjvpn cổdtlj thiêpjvpn đlrbmbsugo giao cơtict dyêpjvpn, khíjjll vậhypvn đlrbmkzjgc biệrspft cho Huyềquxin Thiêpjvpn Tômeelng thàpesgnh nhâdfixn vậhypvt chíjjllnh đlrbmưtgfqơtictng thờxrjbi làpesgippz trấvchmn ápdsyp lựgvyyc lưtgfqzyunng hắkbsac ápdsym, xógvyya đlrbmi tai kiếivxup lụntyzc đlrbmbsugo. Tiếivxuc rằjwllng Huyềquxin Thiêpjvpn Tômeelng chưtgfqa làpesgm đlrbmưtgfqzyunc, đlrbmâdfixy làpesg tộxgimi, nêpjvpn khômeelng thàpesgnh vĩrgtznh hằjwllng, cầetcdn tiếivxup tụntyzc tíjjllch lũpjvpy.

Thếivxu giớayyki lụntyzc đlrbmbsugo hoàpesgn toàpesgn dung hợzyunp.

Đpesginh Hạbsugo vàpesgo Tu La đlrbmbsugo, bắkbsat chưtgfqayykc Nữajov Oa tạbsugo ngưtgfqxrjbi trong thầetcdn thoạbsugi, dùqbfqng đlrbmvchmt vàpesgng tạbsugo ra sinh linh Tu La giớayyki. Nam nữajov Tu La đlrbmquxiu xuấvchmt hiệrspfn, ngàpesgy sau sinh sảuhhfn rồzyuni sẽbbantgfqng thịarzanh lêpjvpn.

Mấvchmy đlrbmbsugo khápdsyc đlrbmetcdy đlrbmgvyy vạbsugn vậhypvt.

meelm nay Đpesginh Hạbsugo đlrbmếivxun vựgvyyc sâdfixu sau núpoyli Vấvchmn Kiếivxum tômeelng, sápdsyu cổdtlj thạbsugch tiêpjvpn mômeeln vẫpjvpn sừivxung sữajovng.

Đpesginh Hạbsugo lấvchmy thầetcdn khíjjll Luâdfixn Hồzyuni Thiêpjvpn Bàpesgn ra thúpoylc giụntyzc lựgvyyc lưtgfqzyunng luâdfixn hồzyuni, chậhypvm rãzesni mởrwwy ra lụntyzc đlrbmbsugo tiêpjvpn mômeeln. Trong thiêpjvpn đlrbmarzaa quanh quẩpoyln đlrbmbsugi đlrbmbsugo luâdfixn âdfixm vômeelippznh, chỉhrcj ngưtgfqxrjbi đlrbmbsugt đlrbmếivxun mứxrjbc tậhypvn cùqbfqng mớayyki nghe thấvchmy. Sápdsyu ápdsynh sápdsyng đlrbmgvyypesgu bắkbsan ra từivxu lụntyzc đlrbmbsugo tiêpjvpn mômeeln chậhypvm rãzesni dung hợzyunp...

Đpesgâdfixy làpesg lựgvyyc lưtgfqzyunng lụntyzc đlrbmbsugo luâdfixn hồzyuni thậhypvt sựgvyy.

Đpesginh Hạbsugo khẽbban thởrwwypesgi:

- Lụntyzc đlrbmbsugo tiêpjvpn mômeeln khélwivp làpesg bởrwwyi vìippz ngàpesgy xưtgfqa lụntyzc đlrbmbsugo tan vỡlkkz, lụntyzc đlrbmbsugo khômeelng gắkbsan kếivxut vớayyki nhau nêpjvpn thiêpjvpn đlrbmbsugo mớayyki giápdsyng xuốvevbng cửpjvpa đlrbmápdsy phong kíjjlln. Lụntyzc đlrbmbsugo dung hợzyunp, sau cửpjvpa đlrbmápdsy biếivxun mấvchmt mớayyki xem nhưtgfq lụntyzc đlrbmbsugo thậhypvt sựgvyy gắkbsan kếivxut, luâdfixn hồzyuni mởrwwy lạbsugi. Từivxu nay vềquxi sau, thiêpjvpn đlrbmbsugo, nhâdfixn đlrbmbsugo, Tu La đlrbmbsugo, đlrbmarzaa ngụntyzc đlrbmbsugo, ngạbsug quỷbulj đlrbmbsugo, súpoylc sinh đlrbmbsugo cógvyy lựgvyyc lưtgfqzyunng luâdfixn hồzyuni kếivxut nốvevbi, ngàpesgn vạbsugn sinh linh lạbsugi vàpesgo luâdfixn hồzyuni, thiêpjvpn đlrbmbsugo chiêpjvpu chiêpjvpu, ápdsyc cógvyy ápdsyc bápdsyo, thiệrspfn cógvyy thiệrspfn bápdsyo...

pdsyu cửpjvpa đlrbmápdsy biếivxun thàpesgnh bộxgimt phấvchmn nhanh chógvyyng rơticti xuốvevbng.

pdsyu luồzyunng sápdsyng bắkbsan ra từivxu cửpjvpa đlrbmápdsy dung nhậhypvp vàpesgo thầetcdn khíjjll Luâdfixn Hồzyuni Thiêpjvpn Bàpesgn. Trong khoảuhhfnh khắkbsac Đpesginh Hạbsugo cảuhhfm giápdsyc đlrbmưtgfqzyunc Luâdfixn Hồzyuni Thiêpjvpn Bàpesgn sinh ra biếivxun chấvchmt, từivxu trạbsugng thápdsyi ngơtict ngẩpoyln hoàpesgn toàpesgn thứxrjbc tỉhrcjnh, nhưtgfq ngưtgfqxrjbi ngủgvyy say tỉhrcjnh dậhypvy, linh hồzyunn đlrbmetcdy sứxrjbc sốvevbng.

Đpesgếivxun đlrbmâdfixy thìippz lụntyzc đlrbmbsugo hoàpesgn toàpesgn dung hợzyunp.

Luâdfixn hồzyuni phụntyzc hồzyuni.


dfixm nguyệrspfn củgvyya Đpesginh Hạbsugo đlrbmãzesn hoàpesgn thàpesgnh.

dfixy giờxrjb Đpesginh Hạbsugo đlrbmãzesntgfqayykc vàpesgo cảuhhfnh giớayyki vưtgfqzyunt qua vĩrgtznh hằjwllng, chuyệrspfn lớayykn trong tiêpjvpn đlrbmbsugo đlrbmãzesn xong, hắkbsan cógvyy thểiqfb thoảuhhfi mápdsyi làpesgm bạbsugn bêpjvpn phụntyz mẫpjvpu, thêpjvp nhi, ty ýcltj xuyêpjvpn qua lụntyzc đlrbmbsugo. Đpesginh Hạbsugo ởrwwy lạbsugi trápdsyi đlrbmvchmt, thếivxu giớayyki thiêpjvpn đlrbmbsugo làpesg nhiềquxiu nhấvchmt.

Mộxgimt ngưtgfqxrjbi trấvchmn ápdsyp vạbsugn cổdtlj.

Từivxu đlrbmógvyy thếivxu giớayyki lụntyzc đlrbmbsugo khômeelng còwysbn chiếivxun tranh liêpjvpn miêpjvpn.

Vấvchmn Kiếivxum tômeelng thàpesgnh tômeelng mômeeln sốvevb mộxgimt lụntyzc đlrbmbsugo danh xứxrjbng vớayyki thựgvyyc, do Đpesginh Xuâdfixn Thu cai quảuhhfn. Vềquxi Thầetcdn Đpesgìippznh phưtgfqơtictng đlrbmômeelng thìippz Đpesginh Hạbsugo đlrbmíjjllch thâdfixn lêpjvpn tiếivxung truyềquxin lạbsugi cho Hoa Ma Kiếivxum. Thếivxu lựgvyyc Thầetcdn Đpesgìippznh phưtgfqơtictng đlrbmômeelng ngàpesgy xưtgfqa cógvyy nhiềquxiu mốvevbi liêpjvpn kếivxut vớayyki U Minh Châdfixn Tiêpjvpn, tộxgimc Đpesginh thịarzagvyy mộxgimt Đpesginh Hạbsugo đlrbmãzesn đlrbmgvyy chấvchmn nhiếivxup thiêpjvpn đlrbmarzaa, khômeelng cầetcdn lạbsugi cai quảuhhfn Thầetcdn Đpesgìippznh. Mấvchmy vịarza thầetcdn vưtgfqơtictng, Đpesginh Bấvchmt Tam, Đpesginh Bấvchmt Tứxrjb khômeelng thíjjllch quyềquxin lựgvyyc, đlrbmâdfixy xem nhưtgfq an ủgvyyi Hỏqbfqa Quâdfixn cápdsyi chếivxut tạbsug quâdfixn âdfixn.

Bạbsugch Y thầetcdn triềquxiu thốvevbng nhấvchmt Trung Thổdtlj Thầetcdn Châdfixu, trởrwwy thàpesgnh mộxgimt trong nhữajovng siêpjvpu thếivxu lựgvyyc.

Mụntyzc Thiêpjvpn Dưtgfqlkkzng luômeeln nógvyyi giữajova gãzesnpesg Đpesginh Hạbsugo phảuhhfi cógvyy trậhypvn chiếivxun, nhưtgfqng cógvyy thêpjvp tửpjvp, nhi nữajov rồzyuni thìippzwysbng cógvyytgfqayykng bậhypvn, khi nàpesgo mớayyki cógvyy trậhypvn chiếivxun kia thìippz chíjjllnh Mụntyzc Thiêpjvpn Dưtgfqlkkzng cũpjvpng khômeelng biếivxut.

Huyềquxin Thiêpjvpn Tômeelng luyệrspfn ra phâdfixn thâdfixn, chơticti đlrbmùqbfqa hồzyunng trầetcdn, khômeelng còwysbn cốvevb chấvchmp vĩrgtznh hằjwllng, lòwysbng nhẹvevb nhàpesgng.

Minh Nguyệrspft Tiêpjvpn đlrbmưtgfqzyunc Đpesginh Hạbsugo giúpoylp đlrbmlkkzqbfqng lựgvyyc lưtgfqzyunng luâdfixn hồzyuni thanh tẩpoyly bảuhhfn thâdfixn, thoápdsyt khỏqbfqi trạbsugng thápdsyi khômeelng sốvevbng khômeelng chếivxut, cógvyy thểiqfb đlrbmi trong thiêpjvpn đlrbmarzaa. Minh Nguyệrspft Tiêpjvpn khômeelng còwysbn dụntyzc vọrolpng theo đlrbmuổdtlji tu luyệrspfn, lòwysbng khômeelng bụntyzi trầetcdn.

đlrbmoạbsugn ngắkbsan ýcltj thứxrjbc củgvyya Lâdfixm Tíjjlln, Lýcltjpesgn Dưtgfqơtictng rốvevbt rốvevbt cuộxgimc hoàpesgn chỉhrcjnh, hìippznh thàpesgnh sứxrjbc mạbsugnh ra khỏqbfqi đlrbmarzaa ngụntyzc đlrbmbsugo. Lâdfixm Tíjjlln, Lýcltjpesgn Dưtgfqơtictng còwysbn nhậhypvn ra bằjwllng hữajovu ngàpesgy xưtgfqa nhưtgfqng đlrbmãzesn quêpjvpn nhiềquxiu chuyệrspfn, cầetcdn từivxu từivxu lấvchmy lạbsugi kýcltjxrjbc, tu luyệrspfn lạbsugi.

pdsyc thiếivxuu nữajovpjvpu Đpesginh Hạbsugo, say mêpjvp chờxrjb đlrbmzyuni đlrbmãzesn đlrbmarzanh vĩrgtznh viễvusin khômeelng chờxrjb đlrbmưtgfqzyunc.

Đpesginh Hạbsugo đlrbmãzesn đlrbmarzanh làpesg truyềquxin thuyếivxut, truyềquxin kỳjwll.

- Phảuhhfi rồzyuni, hômeelm ởrwwy trápdsyi đlrbmvchmt ta thấvchmy linh hồzyunn mộxgimt chàpesgng trai bịarzawysbng xoápdsyy phápdsyp tắkbsac thờxrjbi khômeelng cuốvevbn đlrbmi rốvevbt cuộxgimc đlrbmãzesn đlrbmi đlrbmâdfixu?

gvyy mộxgimt ngàpesgy Đpesginh Hạbsugo chợzyunt nhớayyk đlrbmếivxun chuyệrspfn nàpesgy, vớayyki thựgvyyc lựgvyyc củgvyya hắkbsan bâdfixy giờxrjb khômeelng cảuhhfm giápdsyc đlrbmưtgfqzyunc linh hồzyunn cậhypvu bélwiv kia tồzyunn tạbsugi, khápdsypesg kỳjwll dịarza.

HẾdterT.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.