Đan Vũ Càn Khôn

Chương 1596 : Đại kết cục (Hết)

    trước sau   

- Hắubaxc hắubaxc, dựmqnva theo cốsrret truyệsyxln màjhalosmmi, kếwzqu tiếwzqup có lẽ làjhal từampe nay vềubrq sau ba ba cùjhalng tấzgast cảdueh mọhnkci ngưzuggpwkji sinh sốsrreng trong hạhvmdnh phúrhsvc.

Sau khi tiểzsgku côidrdzuggơlbyyng nàjhaly xuấzgast hiệsyxln tiếwzqun lêicfzn nghịtbytch ngợdhkam khoálsrtc lấzgasy tay Tầxsqpn Phàjhalm nóosmmi ra.

- Vẫpxotn làjhal Tầxsqpn Linh Nhi con tinh quálsrti nhấzgast.

Tầxsqpn Phàjhalm cóosmm chúrhsvt dởqzqr khóosmmc dởqzqrzuggpwkji ởqzqr trêicfzn trálsrtn tiểzsgku nữvjagjhali gõsmkcsmkcosmmi ra.

- Vềubrq sau đvdsrampeng khắubaxp nơlbyyi xuyêicfzn viêicfẓt khôidrdng gian chơlbyyi, hiệsyxln tạhvmdi con còyiohn nhỏirrp, khôidrdng cẩnjnwn thậosmmn rấzgast dễzsgkjhalng rớkuvyt xuốsrreng khe hởqzqr khôidrdng gian, đvdsrếwzqun lúrhsvc đvdsróosmm ta muốsrren tìbetem con vềubrqqkchng khóosmm khămgdin rôidrd̀i.

- Đfbmiúrhsvng vậosmmy đvdsrúrhsvng vậosmmy, tỷklvj tỷklvjjhal khôidrdng nghe lờpwkji nhấzgast rôidrd̀i.


Mộentst bêicfzn tiểzsgku nam hàjhali vộentsi vàjhalng bỏirrp đvdsrálsrt xuốsrreng giếwzqung.

- Tầxsqpn Tiểzsgku Tinh, ngưzuggơlbyyi ngứloyga da đvdsrúrhsvng khôidrdng, chínqqsnh ngưzuggơlbyyi còyiohn khôidrdng phảduehi cảdueh ngàjhaly bay khắubaxp nơlbyyi, lầxsqpn kia khôidrdng biếwzqut làjhal ai rớkuvyt xuốsrreng Yêicfzu Thúrhsv Hoang Nguyêicfzn? Nếwzquu nhưzugg khôidrdng phảduehi Tiểzsgku Chiếwzqun thúrhsvc thúrhsvc kiếwzqum ngưzuggơlbyyi trởqzqr lạhvmdi, nóosmmi khôidrdng chừampeng ngưzuggơlbyyi đvdsrãmqnv bịtbyticfzu thúrhsv ămgdin hếwzqut.

Tầxsqpn Linh Nhi lậosmmp tứloygc làjhal thẳzuggng eo làjhalm ra mộentst bộents ngữvjag khínqqs tỷklvj tỷklvjosmmi.

- Nhữvjagng Yêicfzu thúrhsv Cửglphu cấzgasp cũqkchng chưzugga tớkuvyi kia còyiohn muốsrren ămgdin ta? Ta khôidrdng ămgdin chúng làjhal tốsrret lắubaxm rồqzqri.

Tầxsqpn Tiểzsgku Tinh thìbete khôidrdng cho làjhal đvdsrúrhsvng vểzsgknh vểzsgknh cálsrti miệsyxlng nhỏirrp nhắubaxn lêicfzn nóosmmi ra.

- Tốsrret rồqzqri tốsrret rồqzqri, hai tiểzsgku quỷklvjlsrtc con còyiohn muốsrren nghe nữvjaga hay khôidrdng? Khôidrdng nghe thìbete ta đvdsri tìbetem mẹxcln củmqnva cálsrtc con chơlbyyi.

Nhìbeten xem hai tiểzsgku hàjhali tửglphjhaly chi chi tra tra, Tầxsqpn Phàjhalm cảduehm giálsrtc đvdsrưzuggdhkac cóosmm chúrhsvt ấzgasm álsrtp, đvdsrqzqrng thờpwkji cũqkchng cóosmm chúrhsvt đvdsrau đvdsrxsqpu, hai hàjhali tửglphjhaly bìbetenh thưzuggpwkjng làjhal chọhnkcc cho hắubaxn khôidrdng ínqqst phiềubrqn toálsrti.

- A… muốsrren, ba ba nóosmmi tiếwzqup đvdsri.

Tầxsqpn Tiểzsgku Tinh lậosmmp tứloygc nóosmmi ra.

- Con cũqkchng muốsrren nghe, cálsrti nàjhaly con còyiohn khôidrdng cóosmm nghe xong.

Tầxsqpn Linh Nhi cũqkchng nóosmmi.

- Đfbmiưzuggdhkac rồqzqri, vậosmmy thìbete đvdsrampeng làjhalm rộentsn nữvjaga, hãmqnvy nghe cha nóosmmi, ngàjhaly đvdsróosmm...

rhsvc nàjhaly kýcbiuloygc củmqnva Tầxsqpn Phàjhalm cũqkchng trởqzqr vềubrq đvdsrếwzqun mưzuggpwkji nămgdim trưzuggkuvyc.


...

llyaicfzn trong Thầxsqpn đvdsrìbetenh mộentst đvdsrsrreng bừampea bộentsn, Tầxsqpn Phàjhalm nhìbeten xem bóosmmng ngưzuggpwkji xinh đvdsrxclnp chậosmmm rãmqnvi đvdsri ra kia, khínqqs tứloygc quen thuộentsc lạhvmdi đvdsrzsgk cho đvdsrxsqpu hắubaxn hơlbyyi cóosmm chúrhsvt xúrhsvc đvdsrentsng, hắubaxn hínqqst sâehcqu mộentst hơlbyyi, hai mắubaxt yêicfzn lặhdqnng nhìbeten xem.

- Tựmqnva hồqzqr... Thậosmmt lâehcqu khôidrdng thấzgasy rôidrd̀i.

Mộentst lálsrtt sau, Tầxsqpn Li rốsrret cụyfdnc hoàjhaln toàjhaln ởqzqr trong đvdsróosmm đvdsri ra, nàjhalng xem thấzgasy Tầxsqpn Phàjhalm mang theo dịtbytu dàjhalng vui vẻnjnwosmmi ra, thậosmmt giốsrreng nhưzuggrhsvc trưzuggkuvyc Tầxsqpn Phàjhalm đvdsrnjnwy cửglpha phòyiohng, liềubrqn chứloygng kiếwzqun chínqqsnh bộentslsrtng thanh lệsyxlidrd song kia.

jhalqzqr phínqqsa sau củmqnva nàjhalng, đvdsrloygng đvdsrzgasy chínqqsnh làjhal Tửglphjhal trưzuggqzqrng lãmqnvo.

- Đfbmiúng vâehcq̣y... Nếwzquu nhưzuggosmmi làjhal chúrhsvng ta đvdsrâehcqy, đvdsrãmqnv trêicfzn vạhvmdn nămgdim khôidrdng thấzgasy đvdsri àjhal nha...

Tầxsqpn Phàjhalm mỉmqnvm cưzuggpwkji, xa xa nhìbeten xem nóosmmi ra.

- Li nhi?

jhalqzqr phínqqsa xa Tầxsqpn Hồqzqrng trong khi giao chiếwzqun nghe vậosmmy, thìbete khôidrdng khỏirrpi khẽnjnw giậosmmt mìbetenh, mởqzqr to hai mắubaxt.

- Châehcqn Vũqkch Thầxsqpn, lúrhsvc nàjhaly đvdsrâehcqy ngưzuggơlbyyi lạhvmdi khôidrdng ra tay, Thiêicfzn Thầxsqpn nhấzgast tộentsc chúrhsvng ta sẽnjnw toàjhaln bộents bịtbyt diệsyxlt rôidrd̀i...

rhsvc nàjhaly Bálsrtt đvdsrhvmdi Thálsrtnh Chủmqnv thìbete nhưzuggjhal bắubaxt đvdsrưzuggdhkac mộentst câehcqy cỏirrp cứloygu mạhvmdng cuốsrrei cùjhalng, nguyêicfzn mộentst đvdsrálsrtm Thiêicfzn Thầxsqpn cũqkchng đvdsrubrqu đvdsrxsqpy cõsmkci lòyiohng lo lắubaxng cùjhalng chờpwkj mong nhìbeten xem bóosmmng ngưzuggpwkji đvdsri tớkuvyi.

- Chúrhsvng ta đvdsri mộentst đvdsrtbyta phưzuggơlbyyng thanh tĩosmmnh rồqzqri nóosmmi sau.

Tầxsqpn Li chỉmqnvjhaljhaly ýcbiu liếwzquc nhìbeten chiếwzqun trưzuggpwkjng, sau đvdsróosmm nhàjhaln nhạhvmdt nóosmmi, giốsrreng nhưzugg hếwzqut thảduehy đvdsrubrqu cùjhalng nàjhalng khôidrdng quan hệsyxl.


- Tốsrret, trínqqs nhớkuvy củmqnva nàjhalng khôidrdi phụyfdnc so vớkuvyi ta sớkuvym hơlbyyn, biếwzqut đvdsrưzuggdhkac so vớkuvyi ta còyiohn nhiềubrqu hơlbyyn nữvjaga....

Tầxsqpn Phàjhalm nhẹxcln gậosmmt đvdsrxsqpu, sau đvdsróosmm mộentst cỗdbtd lựmqnvc lưzuggdhkang đvdsrưzugga bao vâehcqy lấzgasy bọhnkcn họhnkc, rấzgast nhanh đvdsri tớkuvyi mộentst khôidrdng gian hưzuggidrd, tạhvmdi đvdsrâehcqy khôidrdng cóosmm bấzgast kỳqzqr ngưzuggpwkji nàjhalo cóosmm thểzsgkyiohzuggt đvdsrưzuggdhkac.

Đfbmii tớkuvyi chỗdbtdicfzn tĩosmmnh nàjhaly, Tầxsqpn Li đvdsrxsqpu tiêicfzn làjhal nhìbeten chằfisim chằfisim vàjhalo Tầxsqpn Phàjhalm thậosmmt lâehcqu, thẳzuggng đvdsrếwzqun khi Tầxsqpn Phàjhalm cóosmm chúrhsvt sợdhkamqnvi.

- Cóosmm phảduehi ngưzuggơlbyyi ởqzqr thờpwkji Viễzsgkn Cổxxww xa xưzugga, trưzuggkuvyc khi chúrhsvng ta chuyểzsgkn thếwzqu đvdsrsrrei vớkuvyi ta làjhalm Đfbmihvmdi Vậosmmn Mệsyxlnh Thuậosmmt hay khôidrdng?

rhsvc nàjhaly Tầxsqpn Li mớkuvyi mởqzqr lờpwkji ézuggp hỏirrpi nói.

- Cálsrti nàjhaly...

Tầxsqpn Phàjhalm lộents ra thầxsqpn sắubaxc khóosmm xửglph.

- Trálsrtch khôidrdng đvdsrưzuggdhkac Luâehcqn Hồqzqri Bálsrtch Thếwzqu, khôidrdng cóosmm đvdsrpwkji nàjhalo màjhal khôidrdng gặhdqnp đvdsrưzuggdhkac ngưzuggơlbyyi.

Chứloygng kiếwzqun bộentslsrtng nàjhaly củmqnva Tầxsqpn Phàjhalm, Tầxsqpn Li ởqzqr đvdsrâehcqu còyiohn khôidrdng rõsmkc, trêicfzn mặhdqnt đvdsrhvmdi nộents, mộentst quyềubrqn đvdsrálsrtnh vàjhalo trêicfzn lồqzqrng ngựmqnvc Tầxsqpn Phàjhalm.

jhal trong đvdsrxsqpu củmqnva nàjhalng thìbete rấzgast nhanh xuấzgast hiệsyxln rấzgast nhiềubrqu trínqqs nhớkuvy tiềubrqn thếwzqu, tỷklvj nhưzugg thờpwkji đvdsriểzsgkm ởqzqr đvdsrtbyta cầxsqpu truyềubrqn thuyếwzqut Hậosmmu Nghệsyxl Hằfising Nga, Ngưzuggu Lang cùjhalng Chứloygc Nữvjag, Lưzuggơlbyyng Sơlbyyn Bálsrtjhalng Chúrhsvc Anh Đfbmiàjhali,… nhữvjagng truyềubrqn thuyếwzqut nàjhaly đvdsrubrqu làjhaljhalng bọhnkcn họhnkcosmm quan hệsyxl. Màjhal trong truyềubrqn thuyếwzqut Thiêicfzn đvdsrìbetenh, trêicfzn thựmqnvc tếwzqujhalqkch Thiêicfzn đvdsrhvmdi lụyfdnc, Tầxsqpn Li đvdsrãmqnv từampeng khôidrdi phụyfdnc qua rấzgast nhiềubrqu lầxsqpn trínqqs nhớkuvy, vềubrq tớkuvyi Vũqkch Thiêicfzn đvdsrhvmdi lụyfdnc, nhưzuggng cuốsrrei cùjhalng vẫpxotn làjhal vềubrq tớkuvyi đvdsrtbyta cầxsqpu.

Thẳzuggng đvdsrếwzqun mộentst lầxsqpn cuốsrrei cùjhalng nàjhaly, bọhnkcn hắubaxn đvdsrubrqu chuyêicfz̉n sinh trởqzqr lạhvmdi Vũqkch Thiêicfzn đvdsrhvmdi lụyfdnc.

- A…

Tầxsqpn Phàjhalm quálsrti gọhnkci mộentst tiếwzqung, thâehcqn hìbetenh bay ngưzuggdhkac mấzgasy ngàjhaln trưzuggdhkang.


- Giảdueh trang cálsrti gìbete, ngưzuggơlbyyi đvdsrãmqnv thàjhalnh Nhâehcqn Thầxsqpn rôidrd̀i, ta ởqzqr đvdsrâehcqu còyiohn có thêicfz̉ làjhal đvdsrsrrei thủmqnv củmqnva ngưzuggơlbyyi.

Tầxsqpn Li tứloygc giậosmmn nóosmmi, mặhdqnc dùjhalosmm chúrhsvt tứloygc giậosmmn Tầxsqpn Phàjhalm ởqzqrzuggkuvyi tìbetenh huốsrreng mìbetenh khôidrdng biếwzqut thi triểzsgkn Đfbmihvmdi Vậosmmn Mệsyxlnh Thuậosmmt, nàjhalng biếwzqut rõsmkclsrti nàjhaly cũqkchng làjhal bởqzqri vìbeteicfzu nàjhalng, đvdsrzsgk cho bọhnkcn hắubaxn vôidrd luậosmmn trảduehi qua bao nhiêicfzu thếwzquqkchng cóosmm thểzsgkjhalng mộentst chỗdbtd.

- Hắubaxc hắubaxc, nàjhalng làjhal Châehcqn Vũqkch Thầxsqpn nha.

Trêicfzn mặhdqnt Tầxsqpn Phàjhalm mang mộentst loạhvmdi vui vẻnjnwosmm chúrhsvt bấzgast cầxsqpn đvdsrpwkji, hắubaxn hôidrdm nay, hếwzqut thảduehy đvdsrãmqnv giảduehi quyếwzqut, cũqkchng khôidrdi phụyfdnc toàjhaln bộents trínqqs nhớkuvy Viễzsgkn Cổxxww, đvdsrãmqnv khôidrdng cóosmmbetelsrtnh nặhdqnng:

- Nóosmmi nàjhalng ởqzqr kiếwzqup nàjhaly làjhal nhưzugg thếwzqujhalo trởqzqr thàjhalnh Châehcqn Vũqkch Thầxsqpn?

- Vũqkch Thiêicfzn đvdsrhvmdi lụyfdnc vốsrren làjhal thếwzqu giớkuvyi do ngưzuggơlbyyi sálsrtng tạhvmdo, ta đvdsrsrrei vớkuvyi nơlbyyi nàjhaly tựmqnv nhiêicfzn làjhal giữvjag lạhvmdi trínqqs nhớkuvy, thậosmmm chínqqs mộentst mựmqnvc muốsrren tớkuvyi nơlbyyi nàjhaly. Ởllya kiếwzqup nàjhaly, bởqzqri vìbete ta trưzuggkuvyc khôidrdi phụyfdnc chínqqsnh làjhal trínqqs nhớkuvy Thiêicfzn Thầxsqpn, thẳzuggng đvdsrếwzqun ta mộentst lầxsqpn nữvjaga hóosmma bưzuggkuvym, nhâehcqn tínqqsnh củmqnva ta mớkuvyi hoàjhaln toàjhaln trởqzqr vềubrq.

rhsvc nàjhaly Tầxsqpn Li cũqkchng khôidrdng giấzgasu diếwzqum, nhẹxcln gậosmmt đvdsrxsqpu giảduehi thínqqsch nóosmmi ra.

- Kếwzqu tiếwzqup, hẳzuggn làjhal ngưzuggơlbyyi muốsrren giảduehi tálsrtn Châehcqn Vũqkch Thálsrtnh Đfbmiiệsyxln, nhưzuggng Thiêicfzn Thầxsqpn Thầxsqpn Chủmqnv kia khôidrdng muốsrren, đvdsrúrhsvng khôidrdng? Nguồqzqrn truyệsyxln: TruyentienHiep.vn" style="font-size:0px;">Đfbmihnkcc Truyệsyxln Online mớkuvyi nhấzgast ởqzqr Truyen Tien Hiep

Tầxsqpn Phàjhalm cũqkchng đvdsrhvmdi khálsrti cóosmm thểzsgk đvdsrem manh mốsrrei đvdsrlsrtn ra đvdsrưzuggdhkac.

Thiêicfzn Thầxsqpn chuyểzsgkn thếwzqu kỳqzqr thậosmmt đvdsrubrqu nhiễzsgkm nhâehcqn tínqqsnh, bọhnkcn hắubaxn cóosmm hai loạhvmdi lựmqnva chọhnkcn, mộentst loạhvmdi làjhal chézuggm đvdsroạhvmdn nhâehcqn tínqqsnh lầxsqpn nữvjaga trởqzqr thàjhalnh Thiêicfzn Thầxsqpn, mộentst loạhvmdi làjhal kếwzqut hợdhkap nhâehcqn tínqqsnh, chézuggm diệsyxlt Thầxsqpn tínqqsnh triệsyxlt đvdsrzsgk thàjhalnh nhâehcqn loạhvmdi. Nhìbeten ra đvdsrưzuggdhkac, làjhal Thiêicfzn Thầxsqpn Thầxsqpn Chủmqnv lựmqnva chọhnkcn loạhvmdi thứloyg nhấzgast, màjhal Tầxsqpn Li thìbete lựmqnva chọhnkcn loạhvmdi thứloyg hai.

- Đfbmiúrhsvng vậosmmy, vềubrq sau Thiêicfzn Thầxsqpn Thầxsqpn Chủmqnvjhal Thúrhsv Thầxsqpn nguyêicfzn lai, hắubaxn làjhal mộentst Đfbmihvmdi Thiêicfzn Thầxsqpn chuyểzsgkn thếwzqu, hắubaxn tìbetem đvdsrưzuggdhkac ta, cùjhalng vớkuvyi ta cộentsng hưzuggqzqrng tínqqsn ngưzugghvmdng củmqnva Vũqkch Thiêicfzn đvdsrhvmdi lụyfdnc, lúrhsvc mớkuvyi bắubaxt đvdsrxsqpu hắubaxn chỉmqnv cầxsqpn mộentst Đfbmihvmdi Khôidrdn quốsrrec, cho nêicfzn ta đvdsrálsrtp ứloygng hắubaxn. Nhưzuggng vềubrq sau, phâehcqn thâehcqn Tầxsqpn Li củmqnva ta đvdsri vàjhalo Châehcqn Vũqkch Thálsrtnh Đfbmitbyta, do tỳqzqr nữvjag Tửglphjhal củmqnva ta dạhvmdy bảdueho, nhâehcqn tínqqsnh củmqnva ta bắubaxt đvdsrxsqpu dầxsqpn dầxsqpn trởqzqr vềubrq, ta lạhvmdi mộentst lầxsqpn nữvjaga kếwzqut hợdhkap nhâehcqn tínqqsnh, bởqzqri vìbete đvdsroạhvmdn tuyệsyxlt hấzgasp thu Tínqqsn Ngưzugghvmdng Chi Lựmqnvc, thựmqnvc lựmqnvc củmqnva ta ngưzuggdhkac lạhvmdi khôidrdng bằfising hắubaxn rôidrd̀i, màjhal ta biếwzqut rõsmkc Thúrhsv Thầxsqpn đvdsrãmqnv bắubaxt đvdsrxsqpu dầxsqpn dầxsqpn cưzuggpwkjng đvdsrhvmdi, hắubaxn cũqkchng tìbetem tớkuvyi phâehcqn thâehcqn củmqnva mìbetenh, muốsrren mộentst lầxsqpn nữvjaga trởqzqr thàjhalnh Đfbmihvmdi Thiêicfzn Thầxsqpn.

Tầxsqpn Li tiếwzqup tụyfdnc nóosmmi:

- Cho nêicfzn sau khi ta nhớkuvy lạhvmdi thâehcqn phậosmmn củmqnva ngưzuggơlbyyi, lạhvmdi đvdsrzsgk cho Tửglphjhal an bàjhali ngưzuggơlbyyi đvdsrếwzqun Tâehcqn Thếwzqu Giớkuvyi, bởqzqri vìbete ta biếwzqut rõsmkcqzqr đvdsróosmm ngưzuggơlbyyi mớkuvyi cóosmmlbyy hộentsi thàjhalnh Nhâehcqn Thầxsqpn mộentst lầxsqpn nữvjaga, hơlbyyn nữvjaga Cổxxww Mặhdqnc kia dĩosmm nhiêicfzn làjhal phâehcqn thâehcqn nhâehcqn tínqqsnh củmqnva Thúrhsv Thầxsqpn, cóosmm trợdhka giúrhsvp củmqnva hắubaxn, ngưzuggơlbyyi mớkuvyi cóosmm thểzsgk thàjhalnh côidrdng.


- Nguyêicfzn lai nhưzugg vậosmmy.

Tầxsqpn Phàjhalm đvdsrubrqu hiểzsgku rõsmkc ra, sau đvdsróosmm hắubaxn lạhvmdi nghĩosmm tớkuvyi Kỷklvj Huyêicfzn Nhi, liềubrqn hỏirrpi:

- Vậosmmy Huyêicfzn Nhi thìbete sao? Nàjhalng cóosmm phảduehi cũqkchng làjhal mảduehnh vỡhvmd phâehcqn thâehcqn củmqnva linh hồqzqrn nàjhalng hay khôidrdng?

- Cálsrti kia trọhnkcng yếwzquu lắubaxm sao?

rhsvc nàjhaly Tầxsqpn Li nhìbeten xem Tầxsqpn Phàjhalm, mang mộentst loạhvmdi vui vẻnjnwosmm ýcbiu tứloygjhalm xúrhsvc cưzuggpwkji nóosmmi.

Tạhvmdi thờpwkji Viễzsgkn Cổxxww xa xưzugga, trong Chưzugg Thầxsqpn đvdsrhvmdi chiếwzqun Tầxsqpn Li vẫpxotn lạhvmdc, sau đvdsróosmm Tầxsqpn Phàjhalm đvdsruổxxwwi sálsrtt phínqqsa sau cùjhalng mộentst chỗdbtd Luâehcqn Hồqzqri chuyểzsgkn thếwzqu, nhưzuggng trảduehi qua 100 thếwzqu, bọhnkcn hắubaxn mớkuvyi rốsrret cụyfdnc mộentst lầxsqpn nữvjaga khôidrdi phụyfdnc tấzgast cảdueh trínqqs nhớkuvyqzqrjhalng mộentst chỗdbtd.

- Đfbmiúng, khôidrdng trọhnkcng yếwzquu...

Tầxsqpn Phàjhalm cũqkchng cưzuggpwkji ha ha nóosmmi, bấzgast quálsrt sau mộentst lálsrtt, hắubaxn bỗdbtdng nhiêicfzn lạhvmdi sắubaxc mặhdqnt mang theo mộentst tia xấzgasu hổxxwwzuggpwkji nóosmmi:

- Bấzgast quálsrtyiohn cóosmm mộentst chuyệsyxln trọhnkcng yếwzquu?

- Chuyệsyxln gìbete?

Chứloygng kiếwzqun nụyfdnzuggpwkji nàjhaly củmqnva Tầxsqpn Phàjhalm, Tầxsqpn Li nao nao.

- Nàjhalng khôidrdng nhớkuvy sao? Chúrhsvng ta ởqzqr kiếwzqup nàjhaly tuy kêicfźt hôidrdn rôidrd̀i, nhưzuggng còyiohn cóosmm mộentst bưzuggkuvyc trọhnkcng yếwzquu nhấzgast cuốsrrei cùjhalng còyiohn khôidrdng cóosmmjhalm đvdsrâehcqy nàjhaly.

...

- Làjhal chuyệsyxln trọhnkcng yếwzquu gìbete khôidrdng cóosmmjhalm?

Phínqqsa trêicfzn Đfbmian Vũqkch Thầxsqpn Cung, Tầxsqpn Linh Nhi cùjhalng Tầxsqpn Tiểzsgku Tinh đvdsrubrqu làjhal mộentst bộents ngâehcqy thơlbyy hiếwzquu kỳqzqr nhìbeten xem phụyfdn thâehcqn củmqnva mìbetenh.

- Khụyfdnc khụyfdnc, chuyệsyxln kếwzqu tiếwzqup, nhi đvdsrqzqrng khôidrdng nêicfzn hỏirrpi nhiềubrqu, chờpwkjlsrtc con trưzuggqzqrng thàjhalnh lạhvmdi nóosmmi vớkuvyi cálsrtc con...

Tầxsqpn Phàjhalm sờpwkjicfzn mũqkchi, ýcbiu vịtbyt thâehcqm trưzuggpwkjng nóosmmi.

HẾwthlTChúc các bạn đọc truyện vui vẻ.