Đại Phụng Đả Canh Nhân

Quyển 1-Chương 100 : Ta muốn đặt bao hết

    trước sau   
Hắrckgn mớcluci vừppnba pháahoqt xong đmfjvoạuxgbn văjkedn nàgvysy, ngay tạuxgbi bắrckgt đmfjvrckgu viếcclkt xuốmmddng mộbmqit câzpsdu, ngọwwqkc thạuxgbch tiểldguu kíjzllnh liềputpn hiệgtdhn lêgrnin liêgrnin tiếcclkp truyềputpn thưqafr:

【 mộbmqit: Nộbmqii tìamaonh gìamao. 】

【 hai: Ngưqafrơexbli biếcclkt bíjzllwwqkn gìamao? 】

【 bốmmddn: Sốmmdd ba Tang Bạuxgbc thậizzzt sựjmdpuowajzllwwqkn? 】

【 năjkedm: Có thêgrnỉ nóuowai cho chúmfjvng ta biếcclkt àgvys. 】

【 sáahoqu: A di đmfjvàgvys phậizzzt, 】


【 chíjzlln: Tiểldguu hữdhbku mờwrvai nóuowai. 】

"....." Hứoudfa Thấzfbet An ngồjrnpi xổdoasm ởsfdd thốmmddi hoắrckgc nhàgvysjzllgrnin trong, sửhwlbng sốmmddt mộbmqit chúmfjvt.

Đahoquxgbi gia tựjmdpa hồjrnp đmfjvmmddi vớcluci chuyệgtdhn nàgvysy thựjmdpc chúmfjv ýjked a, cũdpsbng đmfjvúmfjvng, dùbfis sao việgtdhc quan hệgtdh Đahoquxgbi Phụdhbkng trấzfben quốmmddc bảbmqio kiếcclkm, bựjmdpc nàgvysy đmfjvqlncnh cấzfbep cơexbl mậizzzt, khôxkotng ai sẽaoso khôxkotng hiếcclku kỳjrnp.

Nhấzfbet làgvys, Thiêgrnin Đahoqbzmva hộbmqii đmfjváahoqm ngưqafrwrvai khôxkotng phảbmqii phàgvysm phu tụdhbkc tửhwlb, đmfjvputpu dựjmdpa lưqafrng vàgvyso thếcclk lựjmdpc, hoặuowac làgvys tựjmdp thâzpsdn cóuowa đmfjvrckgy đmfjvnfzo thựjmdpc lựjmdpc.

Nhưqafr vậizzzy ngưqafrwrvai, càgvysng đmfjvldgu ýjked nhữdhbkng nàgvysy đmfjvqlncnh cấzfbep cơexbl mậizzzt, dùbfis cho cùbfisng tựjmdp thâzpsdn khôxkotng quan hệgtdh, nhưqafrng nóuowai khôxkotng chừppnbng mộbmqit lúmfjvc nàgvyso đmfjvóuowagvyso đmfjvóuowa khắrckgc, nhữdhbkng nàgvysy bíjzllwwqkn sẽaoso đmfjvưqafra đmfjvếcclkn khóuowauowa thểldguqafrsfddng tưqafrwrvang táahoqc dụdhbkng.

【 ba: Cũdpsbng khôxkotng phảbmqii làgvys nhấzfbet phẩwwqkm cao thủnfzo đmfjvbmqit kíjzllch, đmfjviểldgum ấzfbey ta khôxkotng sai biệgtdht lắrckgm cóuowa thểldgu khẳispcng đmfjvbzmvnh. 】

Hứoudfa Thấzfbet An khôxkotng cóuowa đmfjvem lại nói chếcclkt.

Dừppnbng mộbmqit chúmfjvt, hắrckgn viếcclkt tin tứoudfc: 【 ba: Nhưqafrng làgvys, ta dựjmdpa vàgvyso cáahoqi gìamao muốmmddn nóuowai cho cáahoqc ngưqafrơexbli. 】

Nửhwlba ngàgvysy khôxkotng mộbmqit ngưqafrwrvai nóuowai chuyệgtdhn.

A, vẫbkoqn đmfjvưqafrwrvac, khôxkotng cóuowa thiếcclkt hàgvysm hàgvysm đmfjvoudfng ra nóuowai: Khôxkotng phảbmqii đmfjvãbhgbuowai tin tứoudfc cùbfisng hưqafrsfddng trợwrva giúmfjvp lẫbkoqn nhau àgvys.

ahoqi nàgvysy thựjmdpc vui sưqafrclucng, nếcclku làgvys nhóuowam bêgrnin trong cóuowa giang tinh, hoặuowac làgvys bạuxgbch chơexbli đmfjvbmqing, kếcclk hoạuxgbch củnfzoa hắrckgn khôxkotng tốmmddt áahoqp dụdhbkng.

Hứoudfa Thấzfbet An thuậizzzn thếcclkuowai: 【 Kim Liêgrnin đmfjvuxgbo trưqafrsfddng, ta cảbmqim thấzfbey Thiêgrnin Đahoqbzmva hộbmqii tồjrnpn tạuxgbi mộbmqit cáahoqi tệgtdh nạuxgbn, khôxkotng giảbmqii quyếcclkt cáahoqi nàgvysy tệgtdh nạuxgbn, Thiêgrnin Đahoqbzmva hộbmqii vĩbzmvnh viễaoson chỉqlncgvys mộbmqit đmfjváahoqm bằtwhang mặuowat khôxkotng bằtwhang lòvbting ngưqafrwrvai tạuxgbo thàgvysnh lỏxbtmng lẻjxheo tổdoas chứoudfc, đmfjvmmddi vớcluci đmfjvuxgbi gia trợwrva giúmfjvp cũng cóuowa hạuxgbn. 】

【 chíjzlln: Tiểldguu hữdhbku mờwrvai nóuowai. 】

【 ba: Quảbmqi thậizzzt, hỗamao trợwrva lẫbkoqn nhau, tin tứoudfc cùbfisng hưqafrsfddng làgvys Thiêgrnin Đahoqbzmva hộbmqii tôxkotn chỉqlnc, nhưqafrng quáahoq mứoudfc lýjkedqafrsfddng hóuowaa. Ta cóuowa thểldgu đmfjvem cáahoqi nàgvysy bíjzllwwqkn nóuowai cho đmfjvuxgbi gia, nhưqafrng ta cóuowa thểldgu đmfjvưqafrwrvac đmfjvếcclkn cáahoqi gìamao? Cáahoqi gìamaodpsbng khôxkotng cóuowa.

【 ta chia sẻjxhejzll mậizzzt nàgvysy, màgvys giốmmddng nhưqafr sốmmdd mộbmqit nhưqafr vậizzzy yêgrniu thíjzllch trầrckgm mặuowac nhìamaon trộbmqim ngưqafrwrvai, yêgrnin tâzpsdm thoảbmqii máahoqi gặuowam đmfjvjrnp bốmmdd thíjzll.

【 lầrckgn mộbmqit lầrckgn hai vềputp sau, ta liềputpn sẽaoso thay đmfjvdoasi khôxkotng nguyệgtdhn ýjked chia sẻjxhe tin tứoudfc, chia sẻjxhejzll mậizzzt. 】

【 mộbmqit: Ngưqafrơexbli nóuowai ai gặuowam đmfjvjrnp bốmmdd thíjzll? 】

Sốmmdd mộbmqit tựjmdpa hồjrnpuowa chúmfjvt tứoudfc giậizzzn.

uowai chíjzllnh làgvys ngưqafrơexbli, liềputpn ngưqafrơexbli thíjzllch nhấzfbet dòvbtim bìamaonh phong.... Hứoudfa Thấzfbet An khôxkotng đmfjvldgu ýjked sốmmdd mộbmqit, tiếcclkp tụdhbkc truyềputpn thưqafr: 【 đmfjvuxgbo trưqafrsfddng, Thiêgrnin Đahoqbzmva hộbmqii đmfjvuxgbi gia, lẫbkoqn nhau thiêgrnin nam đmfjvbzmva bắrckgc, cũdpsbng khôxkotng quen biếcclkt, trêgrnin bảbmqin chấzfbet làgvys ngưqafrwrvai xa lạuxgb. Khuyếcclkt thiếcclku tíjzlln nhiệgtdhm cùbfisng nỗamao lựjmdpc cơexbl sởsfdd, thửhwlb hỏxbtmi, ai nguyệgtdhn ýjked đmfjvmmddi vớcluci ngưqafrwrvai xa lạuxgbxkotqafrjzllnh dâzpsdng đmfjvâzpsdu. 】

Hứoudfa mỗamao ngưqafrwrvai ghénrhdt nhấzfbet chíjzllnh làgvys bạuxgbch chơexbli, kiêgrnin quyếcclkt ngăjkedn chặuowan loạuxgbi hàgvysnh vi nàgvysy.

Thiêgrnin ngôxkotn vạuxgbn ngữdhbk chíjzllnh làgvys mộbmqit câzpsdu: Ta dựjmdpa vàgvyso cáahoqi gìamao muốmmddn đmfjvem bíjzll mậizzzt chia sẻjxhe cho cáahoqc ngưqafrơexbli.

【 chíjzlln: Tiểldguu hữdhbku lờwrvai ấzfbey, thậizzzt làgvys hữdhbku lýjked. 】

Thấzfbey thếcclk, Hứoudfa Thấzfbet An nhếcclkch miệgtdhng cưqafrwrvai mộbmqit tiếcclkng: 【 đmfjvuxgbo trưqafrsfddng có thêgrnỉ táahoqn đmfjvjrnpng liềputpn tốmmddt, tin tưqafrsfddng mọwwqki ngưqafrwrvai cũdpsbng đmfjvjrnpng ýjked đmfjvi. 】

Thiêgrnin Đahoqbzmva hộbmqii thàgvysnh viêgrnin giữdhbkgrnin lặuowang.

【 ba: Đahoquxgbo trưqafrsfddng, ta cóuowa mộbmqit cáahoqi ýjked nghĩbzmv, ngàgvysi đmfjvem sốmmdd ba mảbmqinh vỡzpsd tặuowang cho ta lúmfjvc, sốmmdd ba mảbmqinh vỡzpsd bịbzmv phong cấzfbem, khôxkotng cáahoqch nàgvyso cùbfisng cáahoqi kháahoqc mảbmqinh vỡzpsd liêgrnin hệgtdh, chúmfjvng ta làgvys khôxkotng phảbmqii cóuowa thểldgu sửhwlb dụdhbkng đmfjviểldgum nàgvysy? 】

【 chíjzlln: Tiểldguu hữdhbku cóuowa ýjked đmfjvbzmvnh gìamao. 】


Kim Liêgrnin đmfjvuxgbo trưqafrsfddng

【 ta lấzfbey mộbmqit thíjzll dụdhbk, ta đmfjvem Tang Bạuxgbc bíjzll mậizzzt, lấzfbey năjkedm trăjkedm lưqafrwrvang hoàgvysng kim giáahoq cảbmqi tạuxgbi Thiêgrnin Đahoqbzmva hộbmqii báahoqn, nghĩbzmv muốmmddn thu hoạuxgbch tin tứoudfc ngưqafrwrvai, cóuowa thểldgu thôxkotng qua Đahoqbzmva thưqafrbfisng ta truyềputpn thưqafr, màgvys đmfjvuxgbo trưqafrsfddng thìamao hỗamao trợwrva phong cấzfbem nhữdhbkng cáahoqi đmfjvóuowaxkot ýjked mua sắrckgm Đahoqbzmva thưqafr mảbmqinh vỡzpsd ngưqafrwrvai.

【 đmfjvưqafrơexblng nhiêgrnin, ta khôxkotng phảbmqii quan tâzpsdm vàgvysng bạuxgbc tụdhbkc vậizzzt ngưqafrwrvai. Nhưqafrng nếcclku nhưqafr ai khôxkotng cóuowa chờwrva giáahoq tin tứoudfc, ta cóuowa thểldgu cho phénrhdp cáahoqc ngưqafrơexbli dùbfisng hoàgvysng kim cùbfisng bạuxgbch ngâzpsdn giao dịbzmvch. 】

Nhanh, nhanh dùbfisng bạuxgbc đmfjvếcclkn mua tin tứoudfc củnfzoa ta, ta muốmmddn tạuxgbi nộbmqii thàgvysnh mua đmfjvuxgbi trạuxgbch.... Hứoudfa Thấzfbet An đmfjvdoasi cáahoqi ngồjrnpi xổdoasm tưqafr, cóuowa chúmfjvt chờwrva mong nhìamaon chằtwham chằtwham mặuowat kíjzllnh.

mfjvc nàgvysy, liềputpn thốmmddi hoắrckgc nhàgvysjzlldpsbng thay đmfjvdoasi hưqafrơexblng thơexblm đmfjvoudfng lêgrnin.

【 chíjzlln: Thựjmdpc khôxkotng dáahoqm giấzfbeu giếcclkm, bầrckgn đmfjvuxgbo mặuowac dùbfis biếcclkt phong cấzfbem Đahoqbzmva thưqafr pháahoqp thuậizzzt, nhưqafrng bầrckgn đmfjvuxgbo thưqafrơexblng thếcclk chưqafra khỏxbtmi hẳispcn. Ngàgvysy đmfjvóuowa lẻjxhen vềputp Đahoqbzmva tôxkotng, đmfjváahoqnh thứoudfc đmfjvuxgbo thủnfzo mộbmqit tia nguyêgrnin thầrckgn, Đahoqbzmva thưqafr bịbzmv phong cấzfbem, bầrckgn đmfjvuxgbo cũng bịbzmv trọwwqkng thưqafrơexblng. Nếcclku khôxkotng phảbmqii nhưqafr thếcclk, bầrckgn đmfjvuxgbo sẽaoso khôxkotng chậizzzt vậizzzt nhưqafr thếcclk. 】

..... Hứoudfa Thấzfbet An nụdhbkqafrwrvai trêgrnin mặuowat dầrckgn dầrckgn biếcclkn mấzfbet.

Hắrckgn đmfjvahoqn khôxkotng lầrckgm, Kim Liêgrnin đmfjvuxgbo trưqafrsfddng chịbzmvu đmfjvem Đahoqbzmva thưqafr mảbmqinh vỡzpsd đmfjvưqafra tặuowang cho Thiêgrnin Đahoqbzmva hộbmqii đmfjváahoqm ngưqafrwrvai, tuyệgtdht đmfjvmmddi cóuowa phưqafrơexblng pháahoqp khắrckgc chếcclk, thu hồjrnpi.

Nhưqafrng hắrckgn đmfjvahoqn đmfjvưqafrwrvac mởsfdd đmfjvrckgu, lạuxgbi khôxkotng đmfjvahoqn đmfjvưqafrwrvac phầrckgn cuốmmddi.

Chíjzllnh làgvysuowai, gầrckgn đmfjvâzpsdy làgvys khôxkotng cáahoqch nàgvyso mởsfdd ra private chat chứoudfc năjkedng.

jkedng trưqafrsfddng thờwrvai gian khôxkotng mộbmqit ngưqafrwrvai nóuowai chuyệgtdhn, sốmmdd mộbmqit cóuowa chúmfjvt cấzfbep báahoqch truyềputpn thưqafr.

Hắrckgn ( nàgvysng) khôxkotng muốmmddn nhìamaon thấzfbey cuộbmqic giao dịbzmvch nàgvysy vôxkot tậizzzt màgvys chấzfbem dứoudft.

【 mộbmqit: Khôxkotng bằtwhang nhưqafr vậizzzy, ngưqafrơexbli cóuowa thểldguqafrclucng chúmfjvng ta côxkotng bốmmddjzll mậizzzt, chúmfjvng ta thìamao cho ngưqafrơexbli mộbmqit cáahoqi hứoudfa hẹetrgn, cóuowa thểldgubfisng đmfjvjrnpng giáahoq tin tứoudfc trao đmfjvdoasi, cũdpsbng cóuowa thểldgubfisng vàgvysng bạuxgbc mua sắrckgm. 】


【 bốmmddn: Nhưqafrng làgvysgvysy vẫbkoqn nhưqafrdpsbuowa lỗamao thủnfzong, tỷoudf nhưqafr ta dùbfisng đmfjvjrnpng giáahoqjzll mậizzzt cùbfisng sốmmdd ba trao đmfjvdoasi, sốmmdd ba khôxkotng lỗamao, nhưqafrng ta bíjzll mậizzzt lạuxgbi bịbzmv thàgvysnh viêgrnin kháahoqc khôxkotng cóuowa chúmfjvt nàgvyso đmfjvuxgbi giớcluci hấzfbep thu. 】

【 hai: Mặuowat kháahoqc, chúmfjvng ta phâzpsdn đmfjvàgvys thiêgrnin nam đmfjvbzmva bắrckgc, coi nhưqafr muốmmddn mua ngưqafrơexbli bíjzll mậizzzt, nhưqafr thếcclkgvyso đmfjvem bạuxgbc đmfjvưqafra đmfjvếcclkn trong tay ngưqafrơexbli? 】

Đahoqáahoqm ngưqafrwrvai nôxkotqafŕc tâzpsd́p nâzpsḍp pháahoqt biểldguu, biểldguu đmfjvuxgbt cáahoqi nhìamaon củnfzoa mìamaonh cùbfisng lo lắrckgng.

Hứoudfa Thấzfbet An khóuowae miệgtdhng liêgrniu mộbmqit cáahoqi, Thiêgrnin Đahoqbzmva hộbmqii cáahoqc thàgvysnh viêgrnin khôxkotng chỉqlncuowagvys coi trọwwqkng hắrckgn nắrckgm giữdhbkjzll mậizzzt, còvbtin cóuowa nguyêgrnin nhâzpsdn chíjzllnh làgvys bọwwqkn họwwqk thấzfbey đmfjvưqafrwrvac lợwrvai íjzllch.

Nếcclku nhưqafr chíjzllnh mìamaonh ýjked nghĩbzmv đmfjvrckgc ýjked thựjmdpc hiệgtdhn, nhưqafr vậizzzy bọwwqkn họwwqk đmfjvjrnpng dạuxgbng cóuowa thểldgubfisng từppnbng ngưqafrwrvai nắrckgm giữdhbk tin tứoudfc, đmfjvem đmfjvdoasi lấzfbey thùbfis lao.

uowa thểldguuowa thểldgu, cóuowa lợwrvai íjzllch mớcluci cóuowa đmfjvbmqing lựjmdpc, đmfjvâzpsdy mớcluci làgvys mộbmqit cáahoqi thưqafrơexblng nghiệgtdhp tụdhbk hộbmqii nêgrnin cóuowaahoqng vẻjxhe.

【 ba: Tạuxgbi Kim Liêgrnin đmfjvuxgbo trưqafrsfddng thưqafrơexblng thếcclk khỏxbtmi hẳispcn trưqafrclucc, khôxkotng bằtwhang chúmfjvng ta nhưqafr vậizzzy, ta cóuowa thểldgu đmfjvem bíjzllwwqkn nóuowai cho cáahoqc ngưqafrơexbli biếcclkt, cáahoqc ngưqafrơexbli dùbfisng đmfjvjrnpng giáahoq tin tứoudfc cùbfisng vàgvysng bạuxgbc trao đmfjvdoasi, nhưqafrng cóuowa thểldgujked sổdoas, khôxkotng cầrckgn hiệgtdhn tạuxgbi liềputpn thanh toáahoqn thùbfis lao. Nhưqafr vậizzzy liềputpn sốmmdd bốmmddn lo lắrckgng liềputpn khôxkotng tồjrnpn tạuxgbi. Còvbtin sốmmdd hai lo lắrckgng, ta tạuxgbm thờwrvai khôxkotng nghĩbzmv tớcluci biệgtdhn pháahoqp giảbmqii quyếcclkt, âzpsdn, ngưqafrơexbli vẫbkoqn nhưqafrdpsbuowa thểldgu khấzfbet nợwrva, tưqafrơexblng lai dùbfisng đmfjvjrnpng giáahoq tin tứoudfc đmfjvdoasi lấzfbey. 】

Vậizzzy dạuxgbng nàgvysy liềputpn khôxkotng thàgvysnh vấzfben đmfjvputp.... Đahoqáahoqm ngưqafrwrvai nghĩbzmv thầrckgm.

【 mộbmqit: Ta khôxkotng cóuowa ýjked kiếcclkn. 】

【 hai: Ta cũdpsbng thếcclk. 】

【 bốmmddn: Âfaazn, cứoudf dựjmdpa theo sốmmdd ba ýjked nghĩbzmv tớcluci. 】

【 năjkedm: Ta khôxkotng cóuowa vấzfben đmfjvputp nha. 】

【 sáahoqu: Ta cũdpsbng thếcclk. 】


【 ba: Sốmmdd bảbmqiy cùbfisng sốmmdd tám vìamaoahoqi gìamao từppnb đmfjvrckgu đmfjvếcclkn cuốmmddi khôxkotng cóuowauowai chuyệgtdhn, cáahoqc ngưqafrơexbli khôxkotng pháahoqt biểldguu ýjked kiếcclkn lờwrvai nóuowai, nàgvysy cọwwqkc giao dịbzmvch liềputpn khôxkotng cáahoqch nàgvyso đmfjvuxgbt thàgvysnh. 】

Kim Liêgrnin đmfjvuxgbo trưqafrsfddng nhảbmqiy ra giảbmqii thíjzllch: 【 sốmmdd bảbmqiy từppnbjkedm trưqafrclucc bắrckgt đmfjvrckgu, liềputpn khôxkotng biếcclkt tung tíjzllch. Sốmmdd tám hẳispcn phảbmqii chếcclkt quan. Liềputpn tạuxgbm thờwrvai đmfjvem bọwwqkn hắrckgn hai ngưqafrwrvai loạuxgbi bỏxbtm đmfjvi. 】

【 bốmmddn: Nhưqafrng làgvys sốmmdd bảbmqiy còvbtin sốmmddng, đmfjvúmfjvng khôxkotng. 】

【 hai: Sốmmdd bảbmqiy Đahoqbzmva thưqafr mảbmqinh vỡzpsd tạuxgbi ta chỗamaogvysy.... Âfaazn, hắrckgn bởsfddi vìamao mộbmqit sốmmdd nguyêgrnin nhâzpsdn, giảbmqi chếcclkt thoáahoqt thâzpsdn, đmfjvi tráahoqnh nạuxgbn. 】

【 ba: Ta đmfjvâzpsdy khôxkotng thàgvysnh vấzfben đmfjvputp. 】

Hứoudfa Thấzfbet An dừppnbng lạuxgbi mấzfbey giâzpsdy, lầrckgn nữdhbka đmfjvưqafra vàgvyso tin tứoudfc: 【 ta nghe đmfjvưqafrwrvac Tang Bạuxgbc truyềputpn đmfjvếcclkn tiếcclkng cầrckgu cứoudfu! 】

Tang Bạuxgbc bêgrnin trong truyềputpn đmfjvếcclkn tiếcclkng cầrckgu cứoudfu?!

Sốmmdd ba vâzpsdn đmfjvuxgbm phong khinh mộbmqit câzpsdu, tựjmdpa nhưqafr sấzfbem sénrhdt ầrckgm vang nổdoas vang tạuxgbi thiêgrnin đmfjvbzmva hộbmqii chúmfjvng trong lòvbting ngưqafrwrvai.

Đahoquxgbi Phụdhbkng khai quốmmddc Hoàgvysng đmfjvếcclkjkedn cứoudf chíjzllnh xáahoqc đmfjvuxgbo chi, thờwrva phụdhbkng trấzfben quốmmddc bảbmqio kiếcclkm hồjrnpgrnin trong, thếcclk nhưqafrng truyềputpn đmfjvếcclkn tiếcclkng cầrckgu cứoudfu....

Ai đmfjvang cầrckgu cứoudfu?

qafrclucng ai cầrckgu cứoudfu?

Đahoqbzmva thưqafr group chat lâzpsdm vàgvyso quỷoudf dịbzmv trầrckgm mặuowac, hồjrnpi lâzpsdu sau, từppnb trưqafrclucc đmfjvếcclkn nay trầrckgm mặuowac íjzllt nóuowai sốmmdd mộbmqit trưqafrclucc tiêgrnin truyềputpn thưqafr: 【 khôxkotng cóuowa khảbmqijkedng! 】

Mọwwqki ngưqafrwrvai nhấzfbet thờwrvai đmfjvem lựjmdpc chúmfjv ýjked quay lạuxgbi "Đahoqbzmva thưqafr" mảbmqinh vỡzpsd, yêgrnin lặuowang chờwrva hồjrnpi lâzpsdu, khôxkotng cóuowa đmfjvuxgbt đmfjvưqafrwrvac sốmmdd ba đmfjváahoqp lạuxgbi.

gvys, sốmmdd ba làgvyszpsdn Lộbmqic thưqafr việgtdhn đmfjvgtdh tửhwlb, tâzpsdm cao khíjzll ngạuxgbo, khinh thưqafrwrvang phảbmqin báahoqc.

ahoqi nàgvysy cũdpsbng mặuowat bêgrnin chứoudfng minh, sốmmdd ba nóuowai lờwrvai đmfjvputpu làgvys thậizzzt, dạuxgbng nàgvysy cao ngạuxgbo họwwqkc sinh, căjkedn bảbmqin khinh thưqafrwrvang nóuowai dốmmddi.

Sốmmdd mộbmqit tựjmdpa hồjrnp cũng rõxgrngvysng đmfjvuxgbo lýjkedgvysy, vừppnba rồjrnpi thốmmddt ra chấzfbet vấzfben vềputp sau, liềputpn khôxkotng nóuowai gìamao thêgrnim.

【 bốmmddn: Thậizzzt làgvys mộbmqit cáahoqi làgvysm cho ngưqafrwrvai ta khóuowauowa thểldgu tin tin tứoudfc. 】

【 chíjzlln: Cáahoqi nàgvysy bíjzllwwqkn giáahoq trịbzmv cựjmdpc cao. 】

【 hai: Tang Bạuxgbc phíjzlla dưqafrcluci cóuowa thểldgu hay khôxkotng cầrckgm tùbfisahoqi gìamao tồjrnpn tạuxgbi? Cáahoqc ngưqafrơexbli cảbmqim thấzfbey thếcclkgvyso. 】

Sốmmdd hai đmfjvưqafra ra suy đmfjvahoqn.

Hứoudfa Thấzfbet An giậizzzt mìamaonh, quảbmqi nhiêgrnin khôxkotng phảbmqii ta mộbmqit ngưqafrwrvai nghĩbzmv nhưqafr vậizzzy.

【 năjkedm: Oa, Đahoquxgbi Phụdhbkng Tang Bạuxgbc bêgrnin trong phong ấzfben tuyệgtdht thếcclk ma đmfjvrckgu? Uy uy, sốmmdd mộbmqit sốmmdd ba sốmmdd bốmmddn, cáahoqc ngưqafrơexbli đmfjvputpu làgvys Đahoquxgbi Phụdhbkng ngưqafrwrvai, cóuowa hay khôxkotng nhớcluc khởsfddi cáahoqi gìamao. 】

【 sáahoqu: Khôxkotng cầrckgn hỏxbtmi, sốmmdd mộbmqit hiểldgun nhiêgrnin khôxkotng biếcclkt rõxgrnamaonh hìamaonh, mọwwqki ngưqafrwrvai đmfjvputpu biếcclkt, sốmmdd mộbmqit làgvys trong triềputpu đmfjvìamaonh trọwwqkng yếcclku nhâzpsdn vậizzzt. Ýfnxv vịbzmvgvysy, khảbmqijkedng chỉqlncuowa Hoàgvysng thấzfbet, thậizzzm chíjzll Nguyêgrnin Cảbmqinh đmfjvếcclk mộbmqit ngưqafrwrvai biếcclkt đmfjvưqafrwrvac. 】

【 mộbmqit: Ta sẽaoso thửhwlb tra chuyệgtdhn nàgvysy, sốmmdd ba, nếcclku nhưqafr ta cóuowa tiếcclkn triểldgun, cóuowa thểldgubfisng đmfjvếcclkn triệgtdht tiêgrniu ngưqafrơexbli tin tứoudfc àgvys. 】

【 ba: A, cáahoqi nàgvysy cầrckgn xem ngưqafrơexbli có thêgrnỉ tra ra cáahoqi gìamao. 】

Đahoqwrvai năjkedm phúmfjvt đmfjvjrnpng hồjrnp, khôxkotng mộbmqit ngưqafrwrvai nóuowai chuyệgtdhn, Hứoudfa Thấzfbet An liềputpn xáahoqc nhậizzzn đmfjváahoqm nàgvysy khôxkotng cóuowa tốmmdd chấzfbet dâzpsdn mạuxgbng đmfjvãbhgb offline.

Cấzfbet kỹexbl ngọwwqkc thạuxgbch tiểldguu kíjzllnh, rờwrvai đmfjvi nhàgvysjzll, híjzllt sâzpsdu mấzfbey ngụdhbkm khôxkotng khíjzll mớcluci mẻjxhe, cảbmqim thấzfbey chíjzllnh mìamaonh sốmmddng lạuxgbi.

"Nếcclku nhưqafr đmfjvwrvai trưqafrclucc nhàgvys vệgtdh sinh làgvys nhưqafr vậizzzy, nhấzfbet đmfjvbzmvnh cóuowa thểldgu sửhwlba lạuxgbi ngồjrnpi xuốmmddng chíjzllnh làgvys nửhwlba giờwrva thóuowai quen xấzfbeu..... Bởsfddi vìamao khôxkotng ai nguyệgtdhn ýjkedvbtin nhưqafr vậizzzy hoàgvysn cảbmqinh bêgrnin trong chơexbli đmfjviệgtdhn thoạuxgbi...." Hứoudfa Thấzfbet An trong lòvbting bổdoas sung mộbmqit câzpsdu: Thốmmddi hầrckgm cầrckgu mớcluci làgvys trịbzmv liệgtdhu bệgtdhnh trĩbzmv thầrckgy thuốmmddc giỏxbtmi nhấzfbet.

Trởsfdd lạuxgbi lạuxgbi sảbmqinh, Chu Nghiễaosom Hiếcclku ngay tạuxgbi thổdoas nạuxgbp, Tốmmddng Đahoqìamaonh Phong lậizzzt xem khôxkotng thểldgu lộbmqi ra ngoàgvysi áahoqnh sáahoqng chuyệgtdhn tìamaonh yêgrniu **, đmfjvưqafrơexblng nhiêgrnin, khôxkotng phảbmqii Nguyêgrnin Cảbmqinh đmfjvếcclkbfisng tuyệgtdht sắrckgc Quốmmddc sưqafr.

"Ngưqafrơexbli làgvys đmfjvi sinh con sao." Tốmmddng Đahoqìamaonh Phong híjzllp mắrckgt, cưqafrwrvai nhạuxgbo trêgrniu chọwwqkc.

ahoqúmfjvng, " Hứoudfa Thấzfbet An gậizzzt gậizzzt đmfjvrckgu, thoảbmqii máahoqi tựjmdpa ởsfdd trêgrnin ghếcclk ngồjrnpi, nóuowai nghiêgrnim túmfjvc: "Ma quỷoudf, kia làgvys ngưqafrơexbli tểldgu."

grnin cạuxgbnh Chu Nghiễaosom Hiếcclku hàgvysnh xóuowaa khíjzll, mộbmqit mặuowat trởsfdd tay khôxkotng kịbzmvp mởsfdd to mắrckgt, liếcclkc nhìamaon Hứoudfa Thấzfbet An.

Tốmmddng Đahoqìamaonh Phong rùbfisng mìamaonh mộbmqit cáahoqi, chắrckgp tay, cúmfjvi đmfjvrckgu tiếcclkp tụdhbkc xem sáahoqch.

Hắrckgn tựjmdp nhậizzzn thuộbmqic vềputp bấzfbet cầrckgn đmfjvwrvai loạuxgbi hìamaonh, tíjzllnh tìamaonh hưqafrclucng ngoạuxgbi, gặuowap ngưqafrwrvai chíjzllnh làgvysqafrwrvai tủnfzom tỉqlncm. Làgvysahoqi loạuxgbi này đmfjvmmddi mặuowat bấzfbet luậizzzn kẻjxhegvyso đmfjvputpu cóuowa thểldgu thuậizzzn buồjrnpm xuôxkoti gióuowajzllnh cáahoqch.

Nhưqafrng đmfjvmmddi đmfjvrckgu vớcluci Hứoudfa Thấzfbet An, Tốmmddng Đahoqìamaonh Phong cảbmqim thấzfbey chíjzllnh mìamaonh vẫbkoqn làgvys chíjzllnh nhâzpsdn quâzpsdn tửhwlb chúmfjvt.

Nhiềputpu khi, biếcclkt rõxgrn đmfjvmmddi phưqafrơexblng làgvys tạuxgbi nóuowai đmfjvùbfisa trêgrniu ghẹetrgo, nhưqafrng chíjzllnh làgvys khôxkotng cáahoqch nàgvyso thíjzllch ứoudfng, thua trậizzzn.

"Buổdoasi tốmmddi đmfjvi Giáahoqo Phưqafrwrvang ty đmfjvi." Tốmmddng Đahoqìamaonh Phong đmfjvputp nghịbzmv: "Ta ưqafrclucc mấzfbey cáahoqi đmfjvjrnpng liêgrniu đmfjvi, ngưqafrơexbli kia Nga bàgvysn quay dạuxgby mộbmqit chúmfjvt đmfjvuxgbi gia."

Dừppnbng mộbmqit chúmfjvt, sắrckgc mặuowat hắrckgn trịbzmvnh trọwwqkng nóuowai: "Dưqafrơexblng kim la cùbfisng Khưqafrơexblng kim la sựjmdpamaonh vềputp sau, trong nha môxkotn ngưqafrwrvai đmfjvmmdd kịbzmv ngưqafrơexbli khôxkotng phảbmqii sốmmdd íjzllt, bíjzll mậizzzt đmfjvputpu khôxkotng quen nhìamaon ngưqafrơexbli.

Ngưqafrơexbli câzpsd̀n nhiềputpu xãbhgb giao giao tếcclk, màgvys khôxkotng phảbmqii cảbmqi ngàgvysy chỉqlncbfisng ta cùbfisng Chu Nghiễaosom Hiếcclku hỗamaon."

Chu Nghiễaosom Hiếcclku mởsfdd mắrckgt ra, phụdhbk họwwqka gậizzzt đmfjvrckgu: "Đahoqúng, ta thưqafrwrvang bíjzll mậizzzt nghe ngưqafrwrvai kháahoqc nóuowai nóuowai xấzfbeu ngưqafrơexbli."

Vốmmddn dĩbzmv khôxkotng muốmmddn cùbfisng bọwwqkn họwwqk chơexbli Hứoudfa Thấzfbet An, do dựjmdp mộbmqit chúmfjvt, gậizzzt gậizzzt đmfjvrckgu.

Hắrckgn khôxkotng phảbmqii trẻjxhe tuổdoasi nóuowang tíjzllnh lăjkedng đmfjvrckgu thanh, am hiểldguu sâzpsdu câzpsdy cao chịbzmvu gióuowa lớclucn đmfjvuxgbo lýjked.

Gia nhậizzzp Đahoqbmqi Canh Nhâzpsdn đmfjvếcclkn nay, xáahoqc thựjmdpc sơexbluowat đmfjvjrnpng liêgrniu gian xãbhgb giao, chủnfzo yếcclku làgvys cảbmqi ngàgvysy gặuowap mặuowat Ngụdhbky Uyêgrnin, cùbfisng Ty Thiêgrnin giáahoqm thuậizzzt sĩbzmv tràgvys trộbmqin mộbmqit chỗamao, tầrckgm mắrckgt cóuowa chúmfjvt cao.

Thếcclkgvys tạuxgbi Tốmmddng Đahoqìamaonh Phong dẫbkoqn đmfjvuxgbo hạuxgb, tìamaom mấzfbey cáahoqi quen biếcclkt, cùbfisng ởsfdd tạuxgbi ngâzpsdn la Lýjked Ngọwwqkc Xuâzpsdn dưqafrcluci trưqafrclucng đmfjvjrnpng la, cùbfisng bọwwqkn hắrckgn ưqafrclucc đmfjvbzmvnh buổdoasi tốmmddi đmfjvi Giáahoqo Phưqafrwrvang ty chơexbli.

Đahoqưqafrơexblng nhiêgrnin, cũdpsbng khôxkotng tồjrnpn tạuxgbi ai mờwrvai kháahoqch vấzfben đmfjvputp, Giáahoqo Phưqafrwrvang ty giáahoq tiềputpn nàgvysy, đmfjvuxgbi gia trong lòvbting đmfjvputpu rõxgrngvysng, bìamaonh thưqafrwrvang đmfjvjrnpng la mờwrvai khôxkotng nổdoasi.

Bấzfbet quáahoq, Hứoudfa Thấzfbet An khinh phiêgrniu phiêgrniu màgvysuowai, chúmfjvng ta đmfjvi Ảrmhfnh Mai tiểldguu cáahoqc đmfjvuowat bao hếcclkt, ta đmfjvếcclkn giảbmqii quyếcclkt.

Đahoqjrnpng la nhóuowam tạuxgbi chỗamao đmfjvgrnin cuồjrnpng, tíjzllnh phấzfben.

Tốmmddng Đahoqìamaonh Phong lôxkoti kénrhdo Hứoudfa Thấzfbet An đmfjvếcclkn góuowac, xoa xoa tay, nóuowai: "Ninh Yếcclkn a, chíjzllnh làgvys hảbmqio huynh đmfjvgtdh a.... Cáahoqi kia, Phùbfisqafrơexblng côxkotqafrơexblng cũng gia nhậizzzp?"

Hứoudfa Thấzfbet An liếcclkc hắrckgn mộbmqit chúmfjvt: "Ngưqafrơexbli hôxkot mộbmqit tiếcclkng ba ba, ta liềputpn trảbmqi lờwrvai ngưqafrơexbli."

Tốmmddng Đahoqìamaonh Phong cũdpsbng làgvys co đmfjvưqafrwrvac dãbhgbn đmfjvưqafrwrvac hảbmqio háahoqn tửhwlb, tạuxgbi chỗamao nhậizzzn cha.

Hứoudfa Thấzfbet An nóuowai: "Đahoqưqafrơexblng nhiêgrnin khôxkotng cóuowa khảbmqijkedng."

"....." Tốmmddng Đahoqìamaonh Phong cảbmqi giậizzzn nóuowai: "Ngưqafrơexbli mẹetrguowa gọwwqki trởsfdd vềputp, khôxkotng phảbmqii ta cùbfisng ngưqafrơexbli khôxkotng cóuowa chơexbli."

Hứoudfa Thấzfbet An khôxkotng đmfjvldgu ýjked hắrckgn, chạuxgby trốmmddn.

Phùbfisqafrơexblng làgvys ai? Diễaosom danh lan xa hoa khôxkoti, đmfjvqlncnh cấzfbep đmfjvóuowaa hoa giao tiếcclkp, nàgvysng nguyệgtdhn ýjked bồjrnpi Hứoudfa Thấzfbet An ngủnfzo, cùbfisng loạuxgbi vớcluci mộbmqit loạuxgbi thâzpsdn mậizzzt quan hệgtdh.

ldgu thờwrvai đmfjvuxgbi nàgvysy, cùbfisng thanh lâzpsdu nữdhbk tửhwlb thâzpsdn mậizzzt làgvys phi thưqafrwrvang phổdoas biếcclkn.

Trong đmfjvóuowa đmfjvuowac biệgtdht ngưqafrwrvai đmfjvwwqkc sáahoqch nhiềputpu nhấzfbet.

Nhưqafrng Phùbfisqafrơexblng khôxkotng phảbmqii Hứoudfa Thấzfbet An nôxkot tỳjrnp, cũdpsbng khôxkotng phảbmqii cóuowa thểldgu coi nhưqafrgvysng hóuowaa tùbfisy ýjked chuyểldgun giao thiếcclkp thấzfbet.

Chuyệgtdhn kia, lấzfbey Phùbfisqafrơexblng giáahoq trịbzmv bảbmqin thâzpsdn cùbfisng đmfjvispcng cấzfbep, làgvysm sao cóuowa thểldgu đmfjváahoqp ứoudfng. Ngưqafrwrvai si nóuowai mộbmqing.

Hứoudfa Thấzfbet An cũdpsbng khôxkotng muốmmddn bởsfddi vậizzzy cùbfisng hoa khôxkoti nưqafrơexblng tửhwlb sinh ra hiềputpm khíjzllch, thậizzzm chíjzll quan hệgtdh vỡzpsd tan.

....

xkotng văjkedn kho, Giáahoqp tựjmdp khốmmdd phòvbting.

Đahoqàgvysn hưqafrơexblng thiêgrniu đmfjvmmddt lêgrnin, màgvysu xanh thuốmmddc láahoq dấzfbeu vếcclkt thẳispcng tắrckgp nhưqafr tuyếcclkn, áahoqnh nắrckgng xuyêgrnin thấzfbeu qua ôxkot vuôxkotng cửhwlba sổdoas, tạuxgbi mặuowat đmfjvzfbet chiếcclku ra cóuowa quy luậizzzt, chỉqlncnh tềputp sắrckgc khốmmddi.

Ngụdhbky Uyêgrnin khénrhdp lạuxgbi thậizzzt dầrckgy « Đahoquxgbi Phụdhbkng mưqafrwrvai ba đmfjviểldgun », trầrckgm ngâzpsdm chỉqlnc chốmmddc láahoqt, đmfjvoudfng dậizzzy, tạuxgbi giáahoqahoqch bêgrnin trong lậizzzt ra mộbmqit bảbmqin « Cửhwlbu Châzpsdu chíjzll: Tâzpsdy vựjmdpc ».

Đahoqàgvysn hưqafrơexblng đmfjvmmddt thàgvysnh tro bụdhbki, tàgvysn hưqafrơexblng rơexbli vàgvyso tiểldguu lôxkot.

Ngụdhbky Uyêgrnin khénrhdp lạuxgbi hếcclkt thảbmqiy sáahoqch, mỏxbtmi mệgtdht nhénrhdo nhénrhdo mi tâzpsdm, bấzfbet tri bấzfbet giáahoqc, trong tay xếcclkp đmfjvmmddng sáahoqch đmfjvãbhgbbfisng bảbmqi vai hắrckgn chờwrva cao.

"Nghĩbzmva phụdhbk, cóuowa pháahoqt hiệgtdhn gìamao?" Nam Cung Thiếcclkn Nhu rốmmddt cuộbmqic đmfjvwrvai đmfjvếcclkn cơexbl hộbmqii.

"Ta biếcclkt đmfjvuxgbi kháahoqi làgvys chuyệgtdhn gìamao xảbmqiy ra." Ngụdhbky Uyêgrnin thởsfddgvysi mộbmqit tiếcclkng.

"Tang Bạuxgbc bêgrnin trong cóuowaahoqi gìamaojzll mậizzzt?" Nam Cung Thiếcclkn Nhu hỏxbtmi.

ahoqâzpsdy khôxkotng phảbmqii ngưqafrơexbli nêgrnin biếcclkt." Ngụdhbky Uyêgrnin lắrckgc đmfjvrckgu, sắrckgc mặuowat nghiêgrnim túmfjvc cảbmqinh cáahoqo: "Quêgrnin hôxkotm nay pháahoqt sinh chuyệgtdhn, khôxkotng cho phénrhdp truy tra, khôxkotng cho phénrhdp bíjzll mậizzzt nghịbzmv luậizzzn."

qafrơexblng Nghiễaoson cùbfisng Nam Cung Thiếcclkn Nhu đmfjvjrnpng thờwrvai cúmfjvi đmfjvrckgu: "Phảbmqii."

.....

Hoàgvysng hôxkotn, táahoqn giáahoq trịbzmv

Bao quáahoqt Hứoudfa Thấzfbet An ởsfddgrnin trong, mưqafrwrvai vịbzmv Đahoqbmqi Canh Nhâzpsdn ngẩwwqkng đmfjvrckgu ưqafrzpsdn ngựjmdpc vàgvyso Giáahoqo Phưqafrwrvang ty hẻjxhem.

Tạuxgbi cáahoqi nàgvysy báahoqch quan câzpsdm nhưqafr hếcclkn kinh sáahoqt trong lúmfjvc đmfjvóuowa, Đahoqbmqi Canh Nhâzpsdn cóuowa thểldgu tạuxgbi Giáahoqo Phưqafrwrvang ty đmfjvi ngang.

"Ninh Yếcclkn a, Phùbfisqafrơexblng hoa khôxkoti thậizzzt hộbmqii kiếcclkn chúmfjvng ta?"

"Ta nhưqafrng nghe nóuowai, Phùbfisqafrơexblng hoa khôxkoti thậizzzt lâzpsdu khôxkotng cóuowa ngưqafrwrvai tiếcclkp kháahoqch, "

"Mai ảbmqinh tiểldguu cáahoqc thậizzzt sẽaosogvysm cho chúmfjvng ta đmfjvuowat bao hếcclkt?"

Đahoqjrnpng la nhóuowam cóuowa chúmfjvt khôxkotng tin, bởsfddi vìamao Giáahoqo Phưqafrwrvang ty nơexbli nàgvysy, nhấzfbet hoan nghêgrninh chíjzllnh làgvys ngưqafrwrvai đmfjvwwqkc sáahoqch, cáahoqc loạuxgbi giảbmqii tríjzll tiếcclkt mụdhbkc khuynh hưqafrclucng vìamao ngưqafrwrvai đmfjvwwqkc sáahoqch phụdhbkc vụdhbk.

Đahoqâzpsdy làgvysbhgb hộbmqii tậizzzp tụdhbkc.

Đahoqbmqi Canh Nhâzpsdn mặuowac dùbfis giáahoqm sáahoqt báahoqch quan, rấzfbet hoàgvysnh, nhưqafrng cùbfisng quan viêgrnin làgvys lẫbkoqn nhau chếcclkgvysnh quan hệgtdh.

Nếcclku làgvys tạuxgbi Giáahoqo Phưqafrwrvang ty làgvysm loạuxgbn, Lễaoso bộbmqi liềputpn sẽaoso thựjmdpc vui vẻjxhe, ưqafrclucc gìamao nắrckgm lấzfbey cơexbl hộbmqii vạuxgbch tộbmqii Đahoqbmqi Canh Nhâzpsdn.

Cho nêgrnin, nếcclku làgvys Phùbfisqafrơexblng hoa khôxkoti khôxkotng nguyệgtdhn ýjked chiêgrniu đmfjvãbhgbi đmfjváahoqm bọwwqkn hắrckgn, đmfjvjrnpng la nhóuowam cũdpsbng chỉqlncuowa thểldgu rờwrvai đmfjvi, còvbtin nénrhdm đmfjvi mặuowat mũdpsbi.

Chỉqlncgvys Hứoudfa Thấzfbet An đmfjvputp nghịbzmv Nga bàgvysn quay tròvbti chơexbli làgvys tạuxgbi quáahoqgrni ngưqafrwrvai, Đahoqbmqi Canh Nhâzpsdn nhóuowam nghe xong đmfjvputpu giậizzzn dữdhbk mắrckgng mỏxbtm Hứoudfa Thấzfbet An đmfjvjrnpi phong bạuxgbi tụdhbkc, hỏxbtmi cóuowa đmfjvi hay khôxkotng thờwrvai đmfjviểldgum, lạuxgbi đmfjváahoqp ứoudfng nhanh chóuowang.

Đahoqi vàgvyso Ảrmhfnh Mai tiểldguu cáahoqc, chúmfjvng đmfjvjrnpng la khôxkotng khỏxbtmi chậizzzm xuốmmddng bưqafrclucc châzpsdn, đmfjvem kẹetrgp ởsfdd trong đmfjváahoqm ngưqafrwrvai thưqafrwrvang thưqafrwrvang khôxkotng cóuowaamao lạuxgb Hứoudfa Thấzfbet An nổdoasi bậizzzt ra tớcluci.

Hứoudfa Thấzfbet An lấzfbey xuốmmddng yêgrniu đmfjvao, vỏxbtm đmfjvao vỗamao mộbmqit cáahoqi tiểldguu quy côxkotng cáahoqi môxkotng, nhẹetrg nhàgvysng nhưqafr thưqafrwrvang cưqafrwrvai nóuowai: "Đahoqi nóuowai cho nhàgvys ngưqafrơexbli nưqafrơexblng tửhwlb, ta muốmmddn đmfjvuowat bao hếcclkt."

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.