Dạ Ảnh

Chương 10 : Huyền Thiên

    trước sau   
Tầwfjnm Nguyệazbmt Cốfdhxc

"Sưpzue phụhgsh a... Tạxcrsi sao chúxxbong ta phảecaxi lêobbqn tậdzegn trêobbqn núxxboi đciekujpf luyệazbmn côbdbang cơesln chứqjtf" Lýefnfzppmy Kiệazbmt thởokth hổwdjpn hểujpfn, hắwkuvn quêobbqn mấjnpyt hôbdbam nay khôbdbang luyệazbmn côbdbang ởokth xung quanh Tinh Vâzppmn thàwbxknh màwbxk phảecaxi ra ngọwbxkn núxxboi cáhgshch đciekóqmdzeslnn 30 dặvndbm.

"Thếbrtswbxko, mệazbmt lắwkuvm sao?" Lýefnf Minh Uyểujpfn nhìsykbn hắwkuvn cưpzueanzzi nóqmdzi. Xem bộrtls dạxcrsng têobbqn tiểujpfu tửprsrwbxky chẳmfshng cóqmdz chúxxbot đciekqjtfng đciekwkuvn nàwbxko cảecax.

"Ngưpzueanzzi thìsykb tốfdhxt rồtiufi, ta khôbdbang cóqmdz khảecaxwbxkng phi thâzppmn bay nhảecaxy nhưpzue ngưpzueanzzi... Ta dùalpzqmdz trảecaxi qua khổwdjp luyệazbmn....nhưpzueng chạxcrsy mộrtlst mạxcrsch khôbdbang nghỉxujlobbqn đciekâzppmy háhgshqmdz thểujpf khôbdbang mệazbmt hay sao"

"Thôbdbai đciekưpzuebrtsc rồtiufi, khôbdbang nóqmdzi nhiềefnfu nữdzega. Hôbdbam nay quan trọwbxkng, nếbrtsu bỏbdba lỡcgin thờanzzi gian sẽzqvu khôbdbang cóqmdz hiệazbmu quảecax"

"Bỏbdba lỡcgin... Chúxxbong ta cóqmdzsykb bỏbdba lỡcgin sao" Lýefnfzppmy Kiệazbmt ngờanzz vựujpfc hỏbdbai
"Muốfdhxn sửprsr dụhgshng pháhgshp quyếbrtst, hay thi triểujpfn võiwebbdbang cũwapxng cầwfjnn phảecaxi cóqmdz nguyêobbqn khíminmwbxk nguyêobbqn lựujpfc dồtiufi dàwbxko. Hiệazbmn tạxcrsi căwbxkn cơesln ngoạxcrsi củcshga ngưpzueơeslni đciekãtiuf đciekcshg, chỉxujlqmdz nộrtlsi thểujpfwbxk chưpzuea hìsykbnh thàwbxknh. Sáhgshng sớmhvhm làwbxkxxboc thiêobbqn đciekjthwa chi khíminm nồtiufng đciekdzegm, rấjnpyt tốfdhxt đciekujpf cảecaxm ngộrtls, thíminmch hợbrtsp cho tu luyệazbmn. Nếbrtsu ngưpzueơeslni cóqmdz thểujpf cảecaxm ngộrtlswbxk hấjnpyp thu đciekưpzuebrtsc thiêobbqn đciekjthwa chi khíminm, vậdzegy thìsykb sau nàwbxky đciekfdhxi vớmhvhi ngưpzueơeslni chỉxujlqmdz lợbrtsi khôbdbang cóqmdz hạxcrsi, đciektiufng thờanzzi trong chiếbrtsn đciekjnpyu cóqmdz thểujpf sửprsr dụhgshng đciekưpzuebrtsc đcieka dạxcrsng chiêobbqu thứqjtfc. Khôbdbang lo tổwdjpn hao nguyêobbqn lựujpfc''

"Ồxeca...thìsykb ra làwbxk vậdzegy..." Lýefnfzppmy Kiệazbmt thầwfjnm nghĩpkoo: Cáhgshi nàwbxky khôbdbang phảecaxi chíminmnh làwbxk mana đciekujpfalpzng skill củcshga nhâzppmn vậdzegt trong game sao.

eslnưpzuebrtsc rồtiufi, dừecaxng ởokth đciekâzppmy đcieki" Lýefnf Minh Uyểujpfn đciekqjtfng trêobbqn đciekxujlnh núxxboi, nhìsykbn xung quanh mộrtlst hồtiufi nóqmdzi.

"Sưpzue phụhgsh... Giờanzz chúxxbong ta làwbxkm gìsykb đciekâzppmy" Lýefnfzppmy Kiệazbmt cóqmdz chúxxbot sợbrtstiufi, chưpzuea bao giờanzz hắwkuvn leo lêobbqn cáhgshi nơeslni cao nhưpzue thếbrtswbxky cảecax.

"Mau ngồtiufi khoanh châzppmn lạxcrsi, nhắwkuvm mắwkuvt đciekjthwnh thầwfjnn, thảecax lỏbdbang toàwbxkn thâzppmn, bâzppmy giờanzz ta sẽzqvu giúxxbop ngưpzueơeslni khai mởokth đciekan đciekiềefnfn, còsykbn cảecaxm ngộrtls thếbrtswbxko, phảecaxi xem tạxcrso hoáhgsh củcshga ngưpzueơeslni"

Dứqjtft lờanzzi, nàwbxkng vậdzegn pháhgshp quyếbrtst, đciekem tinh thầwfjnn lựujpfc giúxxbop hắwkuvn khai mởokth đciekan đciekiềefnfn, đciektiufng thờanzzi truyềefnfn cho hắwkuvn côbdbang pháhgshp giúxxbop hắwkuvn gia tăwbxkng khảecaxwbxkng cảecaxm ngộrtls.

"Nhớmhvhpkoo, khôbdbang đciekưpzuebrtsc nóqmdzng vộrtlsi, cóqmdz thểujpf hấjnpyp thu vàwbxk cảecaxm ngộrtls thiêobbqn đciekjthwa chi khíminmwbxk cảecax mộrtlst quáhgsh trìsykbnh. Nếbrtsu ngưpzueơeslni khôbdbang nhẫftasn nạxcrsi thìsykb rấjnpyt khóqmdzqmdz thểujpf thàwbxknh côbdbang, hãtiufy nhẫftasn nạxcrsi tu luyệazbmn. Rồtiufi sẽzqvu đciekxcrst đciekưpzuebrtsc kếbrtst quảecax tốfdhxt"

efnf Minh Uyểujpfn thởokthwbxki mộrtlst hơeslni, nàwbxkng chỉxujlqmdz thểujpf giúxxbop hắwkuvn đciekưpzuebrtsc đciekếbrtsn đciekâzppmy. Ởtviq Tửprsr Giáhgshm Họwbxkc Việazbmn năwbxkm xưpzuea nàwbxkng còsykbn đciekưpzuebrtsc cáhgshc trưpzueokthng lãtiufo giúxxbop đciekcgin chỉxujl đciekiểujpfm. Tiểujpfu Hắwkuvc tuy làwbxk đciektiuf đciekazbm củcshga nàwbxkng, nhưpzueng kinh nghiệazbmm nàwbxkng còsykbn non trẻwkcj. Vớmhvhi lạxcrsi hiệazbmn tạxcrsi bêobbqn nàwbxkng khôbdbang cóqmdz nhiềefnfu linh đciekan diệazbmu dưpzuebrtsc nhưpzueokth Tửprsr Giáhgshm Họwbxkc Việazbmn đciekujpf giúxxbop hắwkuvn đciekccbvy nhanh quáhgsh trìsykbnh tu luyệazbmn. Cóqmdz thểujpf giúxxbop hắwkuvn đciekếbrtsn đciekâzppmy, nàwbxkng đciekãtiufwbxk toàwbxkn tâzppmm toàwbxkn ýefnf cốfdhx gắwkuvng hếbrtst sứqjtfc rồtiufi.

"Hazz, vừecaxa nãtiufy khai mởokth đciekan đciekiềefnfn cho hắwkuvn cũwapxng đciekãtiuf hao khôbdbang íminmt nguyêobbqn lựujpfc. Ta cũwapxng nêobbqn vậdzegn côbdbang bùalpz đciekwkuvp lạxcrsi"

efnf Minh Uyểujpfn cũwapxng đcieki tìsykbm mộrtlst nơeslni kháhgshc đciekujpf vậdzegn côbdbang, cáhgshch xa vịjthw tríminm củcshga tiểujpfu Hắwkuvc. Đeslnujpf tráhgshnh ảecaxnh hưpzueokthng đciekếbrtsn quáhgsh trìsykbnh tu luyệazbmn củcshga hắwkuvn.

Đeslnrtlst nhiêobbqn thiêobbqn đciekjthwa xảecaxy ra dịjthwpzuebrtsng

bdbawbxkn thiêobbqn đciekjthwa chíminm khíminm nồtiufng đciekdzegm đciekrtlst nhiêobbqn tụhgsh hợbrtsp lạxcrsi dung nhậdzegp vàwbxko cơesln thểujpf củcshga Lýefnfzppmy Kiệazbmt

efnf Minh Uyểujpfn bấjnpyt chợbrtst từecax trong tu luyệazbmn tỉxujlnh lạxcrsi, nàwbxkng bỗpkoong nhiêobbqn cảecaxm thấjnpyy xung quanh vôbdbaalpzng ngộrtlst ngạxcrst, cóqmdz cảecaxm giáhgshc vạxcrsn vậdzegt linh khíminm thiêobbqn đciekjthwa đciekang tụhgsh vềefnf mộrtlst hưpzuemhvhng nàwbxko đciekóqmdz.
"Khôbdbang thểujpfwbxko. Làwbxk từecax chỗpkoo củcshga hắwkuvn"

efnf Minh Uyểujpfn vộrtlsi vàwbxkng phi thâzppmn lêobbqn đciekxujlnh núxxboi. Lúxxboc nàwbxky, sắwkuvc trờanzzi mùalpz mịjthwt, lôbdbai đciekìsykbnh giăwbxkng kíminmn, cuồtiufng phong gầwfjnm théwfjnt.

Đeslnwbxkng Đeslnwbxkng Đeslnwbxkng...

Trong sáhgsht na, ba đciekxcrso thiêobbqn lôbdbai từecax trêobbqn trờanzzi giáhgshng xuốfdhxng, đciekáhgshnh thẳmfshng vàwbxko thâzppmn thểujpf củcshga Lýefnfzppmy Kiệazbmt. Gâzppmy ra oanh đciekrtlsng, tạxcrso thàwbxknh mộrtlst cáhgshi hốfdhxzppmu, nhưpzueng tuyệazbmt nhiêobbqn thâzppmn thểujpf củcshga hắwkuvn khôbdbang bịjthwsykbwbxk vẫftasn toảecax kim quang, tiếbrtsp tụhgshc hấjnpyp thu thiêobbqn đciekjthwa chi khíminm.

"Cáhgshi gìsykb thếbrtswbxky..." Lýefnf Minh Uyểujpfn cóqmdz chúxxbot run sợbrts. Têobbqn tiểujpfu tửprsrwbxky tuy trưpzuemhvhc giờanzz mang lạxcrsi cho nàwbxkng nhiềefnfu sựujpf bấjnpyt ngờanzz. Nhưpzueng lầwfjnn nàwbxky chíminmnh làwbxk hắwkuvn mang cho nàwbxkng đciekếbrtsn nỗpkooi sợbrts nguyêobbqn thuỷwkcj nhấjnpyt củcshga con ngưpzueanzzi. Mộrtlst kẻwkcjqmdz thểujpf trựujpfc tiếbrtsp tu luyệazbmn bấjnpyt chấjnpyp ba đciekxcrso thiêobbqn lôbdbai oanh đciekxujlnh màwbxk khôbdbang hềefnf hấjnpyn gìsykb. Chưpzuea đciekwfjny nửprsra ngàwbxky đciekãtiufqmdz thểujpf cảecaxm ngộrtlswbxk đciekobbqn cuồtiufng hấjnpyp thu thiêobbqn đciekjthwa chi khíminm... Rốfdhxt cuộrtlsc kẻwkcjwbxky cóqmdz phảecaxi làwbxk ngưpzueanzzi hay khôbdbang.

Đeslnwbxkng Đeslnwbxkng Đeslnwbxkng...

efnfzppmy Kiệazbmt vẫftasn ngồtiufi trơeslnokth đciekóqmdz. Càwbxkng ngàwbxky kim quang trêobbqn ngưpzueanzzi hắwkuvn càwbxkng pháhgsht sáhgshng rõiweb rệazbmt. Liêobbqn tiếbrtsp thêobbqm ba đciekxcrso thiêobbqn lôbdbai giáhgshng xuốfdhxng. Đeslnxujlnh núxxboi Tầwfjnm Nguyệazbmt Cốfdhxc giờanzz đciekâzppmy đciekãtiuf bịjthwbdbai đciekìsykbnh đciekáhgshnh đciekếbrtsn đciekjnpyt đciekáhgsh vỡcgin vụhgshn, nhưpzueng tuyệazbmt nhiêobbqn cóqmdz kẻwkcj vẫftasn khôbdbang hềefnf hấjnpyn gìsykb.

"Tiểujpfu Hắwkuvc, ngừecaxng lạxcrsi mau.... Mau tỉxujlnh lạxcrsi Tiểujpfu Hắwkuvc" Lýefnf Minh Uyểujpfn đciekobbqn cuồtiufng gàwbxko théwfjnt. Trong lòsykbng nàwbxkng cóqmdz chúxxbot lo sợbrts... Khôbdbang lẽzqvu tiểujpfu tửprsrwbxky đciekãtiufwbxku hoảecax nhậdzegp ma.

wbxkng đciekjthwnh lạxcrsi gầwfjnn đciekujpfqmdz thểujpfobbqu hắwkuvn ngừecaxng lạxcrsi. Nhưpzueng mỗpkooi lầwfjnn nhưpzue vậdzegy lạxcrsi cóqmdzbdbawbxkn đciekxcrso lôbdbai đciekìsykbnh lớmhvhn nhỏbdba đciekáhgshnh xuốfdhxng đciekwfjnu hắwkuvn. Căwbxkn bảecaxn chíminmnh làwbxk khôbdbang đciekujpf cho nàwbxkng tiếbrtsp cậdzegn.

"Chếbrtst tiệazbmt... Phảecaxi làwbxkm sao đciekâzppmy" Lýefnf Minh Uyểujpfn hoang mang cựujpfc đciekrtls. Đeslnâzppmy đciekãtiufwbxk đciekxcrso lôbdbai đciekìsykbnh thứqjtf mấjnpyy rồtiufi. Tạxcrsi sao têobbqn tiểujpfu tửprsrwbxky vẫftasn cóqmdz thểujpfsykbnh an vôbdba sựujpf nhưpzue vậdzegy?

Tửprsr Giáhgshm Họwbxkc Việazbmn....

"Trêobbqn trờanzzi cóqmdz dịjthwpzuebrtsng, rốfdhxt cuộrtlsc đciekâzppmy làwbxk phúxxboc hay hoạxcrs" Mộrtlst thâzppmn ảecaxnh giảecax nua đciekqjtfng trêobbqn khôbdbang trung, thoạxcrst nhìsykbn yếbrtsu ớmhvht nhưpzueng bảecaxn thâzppmn lạxcrsi toảecax ra mộrtlst cỗpkoo uy áhgshp khủcshgng bốfdhx. Cóqmdz thểujpfqmdzi làwbxk siêobbqu việazbmt cưpzueanzzng giảecax trong truyềefnfn thuyếbrtst.

"Sưpzue Tổwdjp, ngưpzueanzzi xuấjnpyt quan rồtiufi" Ngưpzueanzzi nóqmdzi chíminmnh làwbxk Triệazbmu Dưpzueơeslnng, Đeslnxcrsi Trưpzueokthng lãtiufo củcshga Cựujpfc Dưpzueơeslnng Họwbxkc Việazbmn. Đeslntiufng thờanzzi chíminmnh làwbxkpzue phụhgsh củcshga Lýefnf Minh Uyểujpfn. Nhìsykbn thoạxcrst qua tuổwdjpi táhgshc cóqmdz vẻwkcj khôbdbang cao, giốfdhxng nhưpzue mộrtlst vịjthw đciekxcrsi thúxxboc 50 tuổwdjpi. Nhưpzueng thựujpfc ra ngưpzueanzzi nàwbxky đciekãtiuf gầwfjnn 800 tuổwdjpi rồtiufi.
"Phảecaxi, ta đciekãtiuf xuấjnpyt quan" Trầwfjnn Dưpzuebrtsc nhìsykbn vềefnf phíminma xa xăwbxkm, vớmhvhi cảecaxnh giớmhvhi hiệazbmn tạxcrsi củcshga lãtiufo. Dùalpzqmdzhgshch xa ngàwbxkn dặvndbm thìsykb chỉxujl cầwfjnn mộrtlst cáhgshi nháhgshy mắwkuvt cũwapxng cóqmdz thểujpf biếbrtst đciekưpzuebrtsc đciekiềefnfu gìsykb đciekay xảecaxy ra phíminma trưpzuemhvhc"

"Vậdzegy tứqjtfc làwbxk... Ngưpzueanzzi đciekãtiuf tu thàwbxknh Võiweb Tháhgshnh cảecaxnh..." Triệazbmu Dưpzueơeslnng nhìsykbn lãtiufo giảecax mừecaxng rỡcgin khôbdban xiếbrtst, đciekãtiuf rấjnpyt lâzppmu rồtiufi kểujpf từecax thờanzzi khai sinh ra Nam Thiêobbqn đciekxcrsi lụhgshc, chưpzuea cóqmdz mộrtlst Võiweb Tháhgshnh Cảecaxnh thứqjtf hai nàwbxko xuấjnpyt hiệazbmn. Nay Sưpzue Tổwdjp củcshga y xuấjnpyt quan, tu thàwbxknh Tháhgshnh cảecaxnh. Đeslnóqmdz thựujpfc sựujpfwbxk mộrtlst tin chấjnpyn đciekrtlsng toàwbxkn bộrtls tu luyệazbmn giớmhvhi.

"Dưpzueơeslnng nhi, chuyệazbmn củcshga ta tuyệazbmt đciekfdhxi phảecaxi giữdzegminm mậdzegt. Nếbrtsu cóqmdz ngưpzueanzzi hỏbdbai hãtiufy nóqmdzi ta đciekãtiuf trởokth thàwbxknh Đeslnếbrts Cảecaxnh Đeslnxcrsi Viêobbqn Mãtiufn... Khôbdbang đciekưpzuebrtsc tiếbrtst lộrtls chuyệazbmn ta đciekãtiuf tu thàwbxknh Tháhgshnh cảecaxnh..."

"Nhưpzueng tạxcrsi sao...Sưpzue Tổwdjp..." Triệazbmu Dưpzueơeslnng cóqmdz chúxxbot khóqmdz hiểujpfu...

"Khoan khôbdbang nóqmdzi chuyệazbmn nàwbxky... Việazbmc năwbxkm đciekóqmdz ta dặvndbn con làwbxkm con đciekãtiufwbxkm chưpzuea"

lpou ngưpzueanzzi làwbxk Uyểujpfn Nhi..."

"Phảecaxi..."

"Nhưpzueng màwbxkpzue Tổwdjp... Tạxcrsi sao chúxxbong ta phảecaxi bắwkuvt Uyểujpfn nhi đciekeo mặvndbt nạxcrs, ngưpzueanzzi khôbdbang cảecaxm thấjnpyy kỳzted lạxcrs nhưpzueng con cũwapxng cảecaxm thấjnpyy kỳzted lạxcrs đciekóqmdz"

"Dưpzueơeslnng Nhi... Cóqmdz nhữdzegng chuyệazbmn... Thiêobbqn cơesln bấjnpyt khảecax lộrtls, vi sưpzue hỏbdbai con mộrtlst câzppmu. Nguyêobbqn thểujpf củcshga vạxcrsn vậdzegt con biếbrtst đciekưpzuebrtsc bao nhiêobbqu loạxcrsi"

"Nguyêobbqn thểujpf vạxcrsn vậdzegt sao... Nếbrtsu nóqmdzi nổwdjpi bậdzegt nhấjnpyt thìsykb 5 cóqmdz loạxcrsi gồtiufm: Nhâzppmn thểujpf - Đeslnjthwa Thểujpf - Ma Thểujpf - Linh Thểujpf - Hoàwbxkng Kim Thểujpf. Trong đciekóqmdz hiếbrtsm nhấjnpyt làwbxk Hoàwbxkng Kim Thểujpf, tưpzueơeslnng truyềefnfn rằaxjtng Hoàwbxkng Kim Thểujpf vạxcrsn ngưpzueanzzi mớmhvhi cóqmdz mộrtlst, hiếbrtsm khi xuấjnpyt hiệazbmn. Ngưpzueanzzi cóqmdz Hoàwbxkng Kim Thểujpf tuyệazbmt đciekfdhxi làwbxk thiêobbqn tàwbxki tu luyệazbmn, trong vòsykbng trăwbxkm năwbxkm cóqmdz thểujpf tu luyệazbmn đciekếbrtsn cảecaxnh giớmhvhi siêobbqu việazbmt"

"Tốfdhxt... Vậdzegy con cóqmdz biếbrtst truyềefnfn thuyếbrtst vềefnfpzueng Đeslnxcrso Vưpzueơeslnng khôbdbang" Lãtiufo giảecax tiếbrtsp tụhgshc hỏbdbai

lpou ngưpzueanzzi làwbxk Châzppmn Thầwfjnn Cảecaxnh Hưpzueng Đeslnxcrso Đeslnxcrsi Vưpzueơeslnng Trầwfjnn Quốfdhxc Tuấjnpyn, ngưpzueanzzi đciekãtiuf đciekxcrsi chiếbrtsn Thiêobbqn Ma khai sinh ra Nam Việazbmt đciekxcrsi lụhgshc sao"

"Phảecaxi... Con cóqmdz biếbrtst nguyêobbqn thểujpf củcshga Hưpzueng Đeslnxcrso Vưpzueơeslnng làwbxksykb khôbdbang"

"Cáhgshi nàwbxky...." Triệazbmu Dưpzueơeslnng cóqmdz chúxxbot băwbxkn khoăwbxkn, khôbdbang lẽzqvu ngoàwbxki Hoàwbxkng Kim Thểujpf ra còsykbn cóqmdz mộrtlst thứqjtf kháhgshc nữdzega sao?

"Nguyêobbqn thểujpf củcshga ngàwbxki ấjnpyy làwbxk...Huyềefnfn Thiêobbqn Thầwfjnn Thểujpf"

"Huyềefnfn Thiêobbqn Thầwfjnn Thểujpf... Sưpzue Tổwdjp, đciekóqmdzwbxksykb vậdzegy, ngưpzueanzzi đciekecaxng làwbxkm con tòsykbsykb"

"Huyềefnfn Thiêobbqn Thầwfjnn Thểujpf, chíminmnh làwbxk phiêobbqn bảecaxn hợbrtsp nhấjnpyt củcshga Ngũwapx Nguyêobbqn Thểujpf bao gồtiufm Nhâzppmn - Đeslnjthwa - Ma - Linh - Hoàwbxkng Kim. Mang sứqjtfc mạxcrsnh củcshga Thầwfjnn Linh, hủcshgy thiêobbqn diệazbmt đciekjthwa. Xoay chuyểujpfn đciekưpzuebrtsc trờanzzi đciekjnpyt, đciekecaxo ngưpzuebrtsc càwbxkn khôbdban. Tuổwdjpi thọwbxkpkoonh hằaxjtng, đcieki xuyêobbqn qua cáhgshc tinh cầwfjnu, xuyêobbqn qua thếbrts giớmhvhi. Chỉxujlalpzng ýefnf niệazbmm thôbdbai cũwapxng cóqmdz thểujpf hủcshgy diệazbmt cảecax mộrtlst đciekxcrsi lụhgshc, thậdzegm chíminm cảecax mộrtlst tinh cầwfjnu"

"Sưpzue Tổwdjp, mộrtlst ngưpzueanzzi mạxcrsnh nhưpzue vậdzegy, nếbrtsu nhưpzue khôbdbang may bảecaxn chấjnpyt làwbxk kẻwkcj xấjnpyu. Vậdzegy chẳmfshng phảecaxi làwbxk mốfdhxi nguy hạxcrsi cho nhâzppmn gian sao?"

tiufo giảecax khẽzqvu lắwkuvc đciekâzppmu, âzppmm trầwfjnm đciekáhgshp: "Ngưpzueanzzi sởokth hữdzegu Huyềefnfn Thiêobbqn Thầwfjnn Thểujpf chíminmnh làwbxk đciekưpzuebrtsc sốfdhx mệazbmnh sắwkuvp đciekvndbt, hoàwbxkn toàwbxkn khôbdbang cóqmdz khảecaxwbxkng làwbxk kẻwkcjzppmm đciekjthwa bấjnpyt chíminmnh. Vớmhvhi lạxcrsi, chỉxujlqmdz tu luyệazbmn đciekếbrtsn Võiweb Tháhgshnh Cảecaxnh Đeslnxcrsi Viêobbqn Mãtiufn, thìsykb bảecaxn thâzppmn kẻwkcj đciekóqmdz mớmhvhi cóqmdz thểujpf sửprsr dụhgshng đciekưpzuebrtsc sứqjtfc mạxcrsnh củcshga thầwfjnn"

Triệazbmu Dưpzueơeslnng cóqmdz chúxxbot khóqmdz hiểujpfu, tạxcrsi sao Sưpzue Tổwdjp hắwkuvn lạxcrsi kểujpf cho hắwkuvn nghe chuyệazbmn nàwbxky.

Trầwfjnn Dưpzuebrtsc nhìsykbn vềefnf phíminma xa xăwbxkm...thởokth mộrtlst hơeslni thậdzegt dàwbxki:

"Huyềefnfn Thiêobbqn Thầwfjnn Thểujpf... Táhgshi sinh rồtiufi..."

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.