Dạ Ảnh

Chương 10 : Huyền Thiên

    trước sau   
Tầkeoam Nguyệuqlwt Cốszcxc

"Sưxtnq phụrzak a... Tạorxei sao chúxdllng ta phảhrwwi lêetyfn tậqylfn trêetyfn núxdlli đaxlztkzl luyệuqlwn côsdgtng cơshde chứbccy" Lýetyfgahhy Kiệuqlwt thởxejf hổqueen hểtkzln, hắzmsyn quêetyfn mấgahht hôsdgtm nay khôsdgtng luyệuqlwn côsdgtng ởxejf xung quanh Tinh Vâgahhn thàprmynh màprmy phảhrwwi ra ngọfktnn núxdlli cárslrch đaxlzódtisshden 30 dặwilsm.

"Thếnbhcprmyo, mệuqlwt lắzmsym sao?" Lýetyf Minh Uyểtkzln nhìhvokn hắzmsyn cưxtnqbccyi nódtisi. Xem bộknhl dạorxeng têetyfn tiểtkzlu tửwilsprmyy chẳknhlng códtis chúxdllt đaxlzbccyng đaxlzzmsyn nàprmyo cảhrww.

"Ngưxtnqbccyi thìhvok tốszcxt rồywdxi, ta khôsdgtng códtis khảhrwwlzfnng phi thâgahhn bay nhảhrwwy nhưxtnq ngưxtnqbccyi... Ta dùthahdtis trảhrwwi qua khổquee luyệuqlwn....nhưxtnqng chạorxey mộknhlt mạorxech khôsdgtng nghỉywdxetyfn đaxlzâgahhy hárslrdtis thểtkzl khôsdgtng mệuqlwt hay sao"

"Thôsdgti đaxlzưxtnqszcxc rồywdxi, khôsdgtng nódtisi nhiềscmnu nữaxlza. Hôsdgtm nay quan trọfktnng, nếnbhcu bỏhvok lỡprmy thờbccyi gian sẽkdrr khôsdgtng códtis hiệuqlwu quảhrww"

"Bỏhvok lỡprmy... Chúxdllng ta códtishvok bỏhvok lỡprmy sao" Lýetyfgahhy Kiệuqlwt ngờbccy vựnbhcc hỏhvoki
"Muốszcxn sửwils dụrzakng phárslrp quyếnbhct, hay thi triểtkzln võfktnsdgtng cũfruong cầkeoan phảhrwwi códtis nguyêetyfn khísdgtprmy nguyêetyfn lựnbhcc dồywdxi dàprmyo. Hiệuqlwn tạorxei călzfnn cơshde ngoạorxei củbsjga ngưxtnqơshdei đaxlzãrauu đaxlzbsjg, chỉywdxdtis nộknhli thểtkzlprmy chưxtnqa hìhvoknh thàprmynh. Sárslrng sớtkaom làprmyxdllc thiêetyfn đaxlzkpega chi khísdgt nồywdxng đaxlzqylfm, rấgahht tốszcxt đaxlztkzl cảhrwwm ngộknhl, thísdgtch hợszcxp cho tu luyệuqlwn. Nếnbhcu ngưxtnqơshdei códtis thểtkzl cảhrwwm ngộknhlprmy hấgahhp thu đaxlzưxtnqszcxc thiêetyfn đaxlzkpega chi khísdgt, vậqylfy thìhvok sau nàprmyy đaxlzszcxi vớtkaoi ngưxtnqơshdei chỉywdxdtis lợszcxi khôsdgtng códtis hạorxei, đaxlzywdxng thờbccyi trong chiếnbhcn đaxlzgahhu códtis thểtkzl sửwils dụrzakng đaxlzưxtnqszcxc đaxlza dạorxeng chiêetyfu thứbccyc. Khôsdgtng lo tổqueen hao nguyêetyfn lựnbhcc''

"Ồxaeh...thìhvok ra làprmy vậqylfy..." Lýetyfgahhy Kiệuqlwt thầkeoam nghĩquee: Cárslri nàprmyy khôsdgtng phảhrwwi chísdgtnh làprmy mana đaxlztkzlthahng skill củbsjga nhâgahhn vậqylft trong game sao.

uzsrưxtnqszcxc rồywdxi, dừocfpng ởxejf đaxlzâgahhy đaxlzi" Lýetyf Minh Uyểtkzln đaxlzbccyng trêetyfn đaxlzywdxnh núxdlli, nhìhvokn xung quanh mộknhlt hồywdxi nódtisi.

"Sưxtnq phụrzak... Giờbccy chúxdllng ta làprmym gìhvok đaxlzâgahhy" Lýetyfgahhy Kiệuqlwt códtis chúxdllt sợszcxrauui, chưxtnqa bao giờbccy hắzmsyn leo lêetyfn cárslri nơshdei cao nhưxtnq thếnbhcprmyy cảhrww.

"Mau ngồywdxi khoanh châgahhn lạorxei, nhắzmsym mắzmsyt đaxlzkpegnh thầkeoan, thảhrww lỏhvokng toàprmyn thâgahhn, bâgahhy giờbccy ta sẽkdrr giúxdllp ngưxtnqơshdei khai mởxejf đaxlzan đaxlziềscmnn, còkeoan cảhrwwm ngộknhl thếnbhcprmyo, phảhrwwi xem tạorxeo hoárslr củbsjga ngưxtnqơshdei"

Dứbccyt lờbccyi, nàprmyng vậqylfn phárslrp quyếnbhct, đaxlzem tinh thầkeoan lựnbhcc giúxdllp hắzmsyn khai mởxejf đaxlzan đaxlziềscmnn, đaxlzywdxng thờbccyi truyềscmnn cho hắzmsyn côsdgtng phárslrp giúxdllp hắzmsyn gia tălzfnng khảhrwwlzfnng cảhrwwm ngộknhl.

"Nhớtkaoquee, khôsdgtng đaxlzưxtnqszcxc nódtisng vộknhli, códtis thểtkzl hấgahhp thu vàprmy cảhrwwm ngộknhl thiêetyfn đaxlzkpega chi khísdgtprmy cảhrww mộknhlt quárslr trìhvoknh. Nếnbhcu ngưxtnqơshdei khôsdgtng nhẫdnbhn nạorxei thìhvok rấgahht khódtisdtis thểtkzl thàprmynh côsdgtng, hãrauuy nhẫdnbhn nạorxei tu luyệuqlwn. Rồywdxi sẽkdrr đaxlzorxet đaxlzưxtnqszcxc kếnbhct quảhrww tốszcxt"

etyf Minh Uyểtkzln thởxejfprmyi mộknhlt hơshdei, nàprmyng chỉywdxdtis thểtkzl giúxdllp hắzmsyn đaxlzưxtnqszcxc đaxlzếnbhcn đaxlzâgahhy. Ởlqtp Tửwils Giárslrm Họfktnc Việuqlwn nălzfnm xưxtnqa nàprmyng còkeoan đaxlzưxtnqszcxc cárslrc trưxtnqxejfng lãrauuo giúxdllp đaxlzprmy chỉywdx đaxlziểtkzlm. Tiểtkzlu Hắzmsyc tuy làprmy đaxlzywdx đaxlzuqlw củbsjga nàprmyng, nhưxtnqng kinh nghiệuqlwm nàprmyng còkeoan non trẻdtis. Vớtkaoi lạorxei hiệuqlwn tạorxei bêetyfn nàprmyng khôsdgtng códtis nhiềscmnu linh đaxlzan diệuqlwu dưxtnqszcxc nhưxtnqxejf Tửwils Giárslrm Họfktnc Việuqlwn đaxlztkzl giúxdllp hắzmsyn đaxlztosky nhanh quárslr trìhvoknh tu luyệuqlwn. Códtis thểtkzl giúxdllp hắzmsyn đaxlzếnbhcn đaxlzâgahhy, nàprmyng đaxlzãrauuprmy toàprmyn tâgahhm toàprmyn ýetyf cốszcx gắzmsyng hếnbhct sứbccyc rồywdxi.

"Hazz, vừocfpa nãrauuy khai mởxejf đaxlzan đaxlziềscmnn cho hắzmsyn cũfruong đaxlzãrauu hao khôsdgtng ísdgtt nguyêetyfn lựnbhcc. Ta cũfruong nêetyfn vậqylfn côsdgtng bùthah đaxlzzmsyp lạorxei"

etyf Minh Uyểtkzln cũfruong đaxlzi tìhvokm mộknhlt nơshdei khárslrc đaxlztkzl vậqylfn côsdgtng, cárslrch xa vịkpeg trísdgt củbsjga tiểtkzlu Hắzmsyc. Đuzsrtkzl trárslrnh ảhrwwnh hưxtnqxejfng đaxlzếnbhcn quárslr trìhvoknh tu luyệuqlwn củbsjga hắzmsyn.

Đuzsrknhlt nhiêetyfn thiêetyfn đaxlzkpega xảhrwwy ra dịkpegxtnqszcxng

sdgtprmyn thiêetyfn đaxlzkpega chísdgt khísdgt nồywdxng đaxlzqylfm đaxlzknhlt nhiêetyfn tụrzak hợszcxp lạorxei dung nhậqylfp vàprmyo cơshde thểtkzl củbsjga Lýetyfgahhy Kiệuqlwt

etyf Minh Uyểtkzln bấgahht chợszcxt từocfp trong tu luyệuqlwn tỉywdxnh lạorxei, nàprmyng bỗtkaong nhiêetyfn cảhrwwm thấgahhy xung quanh vôsdgtthahng ngộknhlt ngạorxet, códtis cảhrwwm giárslrc vạorxen vậqylft linh khísdgt thiêetyfn đaxlzkpega đaxlzang tụrzak vềscmn mộknhlt hưxtnqtkaong nàprmyo đaxlzódtis.
"Khôsdgtng thểtkzlprmyo. Làprmy từocfp chỗtkao củbsjga hắzmsyn"

etyf Minh Uyểtkzln vộknhli vàprmyng phi thâgahhn lêetyfn đaxlzywdxnh núxdlli. Lúxdllc nàprmyy, sắzmsyc trờbccyi mùthah mịkpegt, lôsdgti đaxlzìhvoknh giălzfnng kísdgtn, cuồywdxng phong gầkeoam thédbvot.

Đuzsrprmyng Đuzsrprmyng Đuzsrprmyng...

Trong sárslrt na, ba đaxlzorxeo thiêetyfn lôsdgti từocfp trêetyfn trờbccyi giárslrng xuốszcxng, đaxlzárslrnh thẳknhlng vàprmyo thâgahhn thểtkzl củbsjga Lýetyfgahhy Kiệuqlwt. Gâgahhy ra oanh đaxlzknhlng, tạorxeo thàprmynh mộknhlt cárslri hốszcxgahhu, nhưxtnqng tuyệuqlwt nhiêetyfn thâgahhn thểtkzl củbsjga hắzmsyn khôsdgtng bịkpeghvokprmy vẫdnbhn toảhrww kim quang, tiếnbhcp tụrzakc hấgahhp thu thiêetyfn đaxlzkpega chi khísdgt.

"Cárslri gìhvok thếnbhcprmyy..." Lýetyf Minh Uyểtkzln códtis chúxdllt run sợszcx. Têetyfn tiểtkzlu tửwilsprmyy tuy trưxtnqtkaoc giờbccy mang lạorxei cho nàprmyng nhiềscmnu sựnbhc bấgahht ngờbccy. Nhưxtnqng lầkeoan nàprmyy chísdgtnh làprmy hắzmsyn mang cho nàprmyng đaxlzếnbhcn nỗtkaoi sợszcx nguyêetyfn thuỷshde nhấgahht củbsjga con ngưxtnqbccyi. Mộknhlt kẻdtisdtis thểtkzl trựnbhcc tiếnbhcp tu luyệuqlwn bấgahht chấgahhp ba đaxlzorxeo thiêetyfn lôsdgti oanh đaxlzywdxnh màprmy khôsdgtng hềscmn hấgahhn gìhvok. Chưxtnqa đaxlzkeoay nửwilsa ngàprmyy đaxlzãrauudtis thểtkzl cảhrwwm ngộknhlprmy đaxlzetyfn cuồywdxng hấgahhp thu thiêetyfn đaxlzkpega chi khísdgt... Rốszcxt cuộknhlc kẻdtisprmyy códtis phảhrwwi làprmy ngưxtnqbccyi hay khôsdgtng.

Đuzsrprmyng Đuzsrprmyng Đuzsrprmyng...

etyfgahhy Kiệuqlwt vẫdnbhn ngồywdxi trơshdexejf đaxlzódtis. Càprmyng ngàprmyy kim quang trêetyfn ngưxtnqbccyi hắzmsyn càprmyng phárslrt sárslrng rõfktn rệuqlwt. Liêetyfn tiếnbhcp thêetyfm ba đaxlzorxeo thiêetyfn lôsdgti giárslrng xuốszcxng. Đuzsrywdxnh núxdlli Tầkeoam Nguyệuqlwt Cốszcxc giờbccy đaxlzâgahhy đaxlzãrauu bịkpegsdgti đaxlzìhvoknh đaxlzárslrnh đaxlzếnbhcn đaxlzgahht đaxlzárslr vỡprmy vụrzakn, nhưxtnqng tuyệuqlwt nhiêetyfn códtis kẻdtis vẫdnbhn khôsdgtng hềscmn hấgahhn gìhvok.

"Tiểtkzlu Hắzmsyc, ngừocfpng lạorxei mau.... Mau tỉywdxnh lạorxei Tiểtkzlu Hắzmsyc" Lýetyf Minh Uyểtkzln đaxlzetyfn cuồywdxng gàprmyo thédbvot. Trong lòkeoang nàprmyng códtis chúxdllt lo sợszcx... Khôsdgtng lẽkdrr tiểtkzlu tửwilsprmyy đaxlzãrauuprmyu hoảhrww nhậqylfp ma.

prmyng đaxlzkpegnh lạorxei gầkeoan đaxlztkzldtis thểtkzletyfu hắzmsyn ngừocfpng lạorxei. Nhưxtnqng mỗtkaoi lầkeoan nhưxtnq vậqylfy lạorxei códtissdgtprmyn đaxlzorxeo lôsdgti đaxlzìhvoknh lớtkaon nhỏhvok đaxlzárslrnh xuốszcxng đaxlzkeoau hắzmsyn. Călzfnn bảhrwwn chísdgtnh làprmy khôsdgtng đaxlztkzl cho nàprmyng tiếnbhcp cậqylfn.

"Chếnbhct tiệuqlwt... Phảhrwwi làprmym sao đaxlzâgahhy" Lýetyf Minh Uyểtkzln hoang mang cựnbhcc đaxlzknhl. Đuzsrâgahhy đaxlzãrauuprmy đaxlzorxeo lôsdgti đaxlzìhvoknh thứbccy mấgahhy rồywdxi. Tạorxei sao têetyfn tiểtkzlu tửwilsprmyy vẫdnbhn códtis thểtkzlhvoknh an vôsdgt sựnbhc nhưxtnq vậqylfy?

Tửwils Giárslrm Họfktnc Việuqlwn....

"Trêetyfn trờbccyi códtis dịkpegxtnqszcxng, rốszcxt cuộknhlc đaxlzâgahhy làprmy phúxdllc hay hoạorxe" Mộknhlt thâgahhn ảhrwwnh giảhrww nua đaxlzbccyng trêetyfn khôsdgtng trung, thoạorxet nhìhvokn yếnbhcu ớtkaot nhưxtnqng bảhrwwn thâgahhn lạorxei toảhrww ra mộknhlt cỗtkao uy árslrp khủbsjgng bốszcx. Códtis thểtkzldtisi làprmy siêetyfu việuqlwt cưxtnqbccyng giảhrww trong truyềscmnn thuyếnbhct.

"Sưxtnq Tổquee, ngưxtnqbccyi xuấgahht quan rồywdxi" Ngưxtnqbccyi nódtisi chísdgtnh làprmy Triệuqlwu Dưxtnqơshdeng, Đuzsrorxei Trưxtnqxejfng lãrauuo củbsjga Cựnbhcc Dưxtnqơshdeng Họfktnc Việuqlwn. Đuzsrywdxng thờbccyi chísdgtnh làprmyxtnq phụrzak củbsjga Lýetyf Minh Uyểtkzln. Nhìhvokn thoạorxet qua tuổqueei társlrc códtis vẻdtis khôsdgtng cao, giốszcxng nhưxtnq mộknhlt vịkpeg đaxlzorxei thúxdllc 50 tuổqueei. Nhưxtnqng thựnbhcc ra ngưxtnqbccyi nàprmyy đaxlzãrauu gầkeoan 800 tuổqueei rồywdxi.
"Phảhrwwi, ta đaxlzãrauu xuấgahht quan" Trầkeoan Dưxtnqszcxc nhìhvokn vềscmn phísdgta xa xălzfnm, vớtkaoi cảhrwwnh giớtkaoi hiệuqlwn tạorxei củbsjga lãrauuo. Dùthahdtisrslrch xa ngàprmyn dặwilsm thìhvok chỉywdx cầkeoan mộknhlt cárslri nhárslry mắzmsyt cũfruong códtis thểtkzl biếnbhct đaxlzưxtnqszcxc đaxlziềscmnu gìhvok đaxlzay xảhrwwy ra phísdgta trưxtnqtkaoc"

"Vậqylfy tứbccyc làprmy... Ngưxtnqbccyi đaxlzãrauu tu thàprmynh Võfktn Thárslrnh cảhrwwnh..." Triệuqlwu Dưxtnqơshdeng nhìhvokn lãrauuo giảhrww mừocfpng rỡprmy khôsdgtn xiếnbhct, đaxlzãrauu rấgahht lâgahhu rồywdxi kểtkzl từocfp thờbccyi khai sinh ra Nam Thiêetyfn đaxlzorxei lụrzakc, chưxtnqa códtis mộknhlt Võfktn Thárslrnh Cảhrwwnh thứbccy hai nàprmyo xuấgahht hiệuqlwn. Nay Sưxtnq Tổquee củbsjga y xuấgahht quan, tu thàprmynh Thárslrnh cảhrwwnh. Đuzsródtis thựnbhcc sựnbhcprmy mộknhlt tin chấgahhn đaxlzknhlng toàprmyn bộknhl tu luyệuqlwn giớtkaoi.

"Dưxtnqơshdeng nhi, chuyệuqlwn củbsjga ta tuyệuqlwt đaxlzszcxi phảhrwwi giữaxlzsdgt mậqylft. Nếnbhcu códtis ngưxtnqbccyi hỏhvoki hãrauuy nódtisi ta đaxlzãrauu trởxejf thàprmynh Đuzsrếnbhc Cảhrwwnh Đuzsrorxei Viêetyfn Mãrauun... Khôsdgtng đaxlzưxtnqszcxc tiếnbhct lộknhl chuyệuqlwn ta đaxlzãrauu tu thàprmynh Thárslrnh cảhrwwnh..."

"Nhưxtnqng tạorxei sao...Sưxtnq Tổquee..." Triệuqlwu Dưxtnqơshdeng códtis chúxdllt khódtis hiểtkzlu...

"Khoan khôsdgtng nódtisi chuyệuqlwn nàprmyy... Việuqlwc nălzfnm đaxlzódtis ta dặwilsn con làprmym con đaxlzãrauuprmym chưxtnqa"

zhge ngưxtnqbccyi làprmy Uyểtkzln Nhi..."

"Phảhrwwi..."

"Nhưxtnqng màprmyxtnq Tổquee... Tạorxei sao chúxdllng ta phảhrwwi bắzmsyt Uyểtkzln nhi đaxlzeo mặwilst nạorxe, ngưxtnqbccyi khôsdgtng cảhrwwm thấgahhy kỳprmy lạorxe nhưxtnqng con cũfruong cảhrwwm thấgahhy kỳprmy lạorxe đaxlzódtis"

"Dưxtnqơshdeng Nhi... Códtis nhữaxlzng chuyệuqlwn... Thiêetyfn cơshde bấgahht khảhrww lộknhl, vi sưxtnq hỏhvoki con mộknhlt câgahhu. Nguyêetyfn thểtkzl củbsjga vạorxen vậqylft con biếnbhct đaxlzưxtnqszcxc bao nhiêetyfu loạorxei"

"Nguyêetyfn thểtkzl vạorxen vậqylft sao... Nếnbhcu nódtisi nổqueei bậqylft nhấgahht thìhvok 5 códtis loạorxei gồywdxm: Nhâgahhn thểtkzl - Đuzsrkpega Thểtkzl - Ma Thểtkzl - Linh Thểtkzl - Hoàprmyng Kim Thểtkzl. Trong đaxlzódtis hiếnbhcm nhấgahht làprmy Hoàprmyng Kim Thểtkzl, tưxtnqơshdeng truyềscmnn rằxtnqng Hoàprmyng Kim Thểtkzl vạorxen ngưxtnqbccyi mớtkaoi códtis mộknhlt, hiếnbhcm khi xuấgahht hiệuqlwn. Ngưxtnqbccyi códtis Hoàprmyng Kim Thểtkzl tuyệuqlwt đaxlzszcxi làprmy thiêetyfn tàprmyi tu luyệuqlwn, trong vòkeoang trălzfnm nălzfnm códtis thểtkzl tu luyệuqlwn đaxlzếnbhcn cảhrwwnh giớtkaoi siêetyfu việuqlwt"

"Tốszcxt... Vậqylfy con códtis biếnbhct truyềscmnn thuyếnbhct vềscmnxtnqng Đuzsrorxeo Vưxtnqơshdeng khôsdgtng" Lãrauuo giảhrww tiếnbhcp tụrzakc hỏhvoki

zhge ngưxtnqbccyi làprmy Châgahhn Thầkeoan Cảhrwwnh Hưxtnqng Đuzsrorxeo Đuzsrorxei Vưxtnqơshdeng Trầkeoan Quốszcxc Tuấgahhn, ngưxtnqbccyi đaxlzãrauu đaxlzorxei chiếnbhcn Thiêetyfn Ma khai sinh ra Nam Việuqlwt đaxlzorxei lụrzakc sao"

"Phảhrwwi... Con códtis biếnbhct nguyêetyfn thểtkzl củbsjga Hưxtnqng Đuzsrorxeo Vưxtnqơshdeng làprmyhvok khôsdgtng"

"Cárslri nàprmyy...." Triệuqlwu Dưxtnqơshdeng códtis chúxdllt bălzfnn khoălzfnn, khôsdgtng lẽkdrr ngoàprmyi Hoàprmyng Kim Thểtkzl ra còkeoan códtis mộknhlt thứbccy khárslrc nữaxlza sao?

"Nguyêetyfn thểtkzl củbsjga ngàprmyi ấgahhy làprmy...Huyềscmnn Thiêetyfn Thầkeoan Thểtkzl"

"Huyềscmnn Thiêetyfn Thầkeoan Thểtkzl... Sưxtnq Tổquee, đaxlzódtisprmyhvok vậqylfy, ngưxtnqbccyi đaxlzocfpng làprmym con tòkeoakeoa"

"Huyềscmnn Thiêetyfn Thầkeoan Thểtkzl, chísdgtnh làprmy phiêetyfn bảhrwwn hợszcxp nhấgahht củbsjga Ngũfruo Nguyêetyfn Thểtkzl bao gồywdxm Nhâgahhn - Đuzsrkpega - Ma - Linh - Hoàprmyng Kim. Mang sứbccyc mạorxenh củbsjga Thầkeoan Linh, hủbsjgy thiêetyfn diệuqlwt đaxlzkpega. Xoay chuyểtkzln đaxlzưxtnqszcxc trờbccyi đaxlzgahht, đaxlzhrwwo ngưxtnqszcxc càprmyn khôsdgtn. Tuổqueei thọfktnqueenh hằxtnqng, đaxlzi xuyêetyfn qua cárslrc tinh cầkeoau, xuyêetyfn qua thếnbhc giớtkaoi. Chỉywdxthahng ýetyf niệuqlwm thôsdgti cũfruong códtis thểtkzl hủbsjgy diệuqlwt cảhrww mộknhlt đaxlzorxei lụrzakc, thậqylfm chísdgt cảhrww mộknhlt tinh cầkeoau"

"Sưxtnq Tổquee, mộknhlt ngưxtnqbccyi mạorxenh nhưxtnq vậqylfy, nếnbhcu nhưxtnq khôsdgtng may bảhrwwn chấgahht làprmy kẻdtis xấgahhu. Vậqylfy chẳknhlng phảhrwwi làprmy mốszcxi nguy hạorxei cho nhâgahhn gian sao?"

rauuo giảhrww khẽkdrr lắzmsyc đaxlzâgahhu, âgahhm trầkeoam đaxlzárslrp: "Ngưxtnqbccyi sởxejf hữaxlzu Huyềscmnn Thiêetyfn Thầkeoan Thểtkzl chísdgtnh làprmy đaxlzưxtnqszcxc sốszcx mệuqlwnh sắzmsyp đaxlzwilst, hoàprmyn toàprmyn khôsdgtng códtis khảhrwwlzfnng làprmy kẻdtisgahhm đaxlzkpega bấgahht chísdgtnh. Vớtkaoi lạorxei, chỉywdxdtis tu luyệuqlwn đaxlzếnbhcn Võfktn Thárslrnh Cảhrwwnh Đuzsrorxei Viêetyfn Mãrauun, thìhvok bảhrwwn thâgahhn kẻdtis đaxlzódtis mớtkaoi códtis thểtkzl sửwils dụrzakng đaxlzưxtnqszcxc sứbccyc mạorxenh củbsjga thầkeoan"

Triệuqlwu Dưxtnqơshdeng códtis chúxdllt khódtis hiểtkzlu, tạorxei sao Sưxtnq Tổquee hắzmsyn lạorxei kểtkzl cho hắzmsyn nghe chuyệuqlwn nàprmyy.

Trầkeoan Dưxtnqszcxc nhìhvokn vềscmn phísdgta xa xălzfnm...thởxejf mộknhlt hơshdei thậqylft dàprmyi:

"Huyềscmnn Thiêetyfn Thầkeoan Thểtkzl... Társlri sinh rồywdxi..."

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.