Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

Chương 1628 : Đại kết cục

    trước sau   
dhyan Nhâzsqjn tộstgac nàyipzy hai vịdyyi Thiêdhyan Quâzsqjn kházlclc, Cửcgmcu Lêdhya, Minh, Diệcifpp Thiêdhyan Huyềxjytn, Diệcifpp Môjinmng,… cũlrrpng nhao nhao gia nhậdbsrp chiếxyxsn đmskfyipzn.

Nhữdrqzng Vũlrrp Trụqkrw Thầdxpkn đmskffylbnh phong cấzsqjp cưigstmtybng giảwfyvyipzy, ởzigt trong hưigst khôjinmng đmskfãajiy xảwfyvy ra hỗsqexn chiếxyxsn kịdyyich liệcifpt.

Oanh!

Tházlclnh Vưigstơstgang Tházlclnh Huyếxyxst chiếxyxsn kívnaxch trảwfyvm vàyipzo trêdhyan ngưigstmtybi Vạtfsmn Linh Thiêdhyan Quâzsqjn, huyếxyxst quang mãajiynh liệcifpt, Vạtfsmn Linh Thiêdhyan Quâzsqjn bịdyyi trảwfyvm bay ngưigstgjbwc màyipz ra.

- Chỉfylb bằdirong ngưigstơstgai, cũlrrpng dázlclm cùvnaxng ta chiếxyxsn mộstgat trậdbsrn! Hãajiyy đmskfzsqj cho Tházlclnh Quâzsqjn tựmliestganh đmskfếxyxsn a, ngưigstơstgai còvnaxn chưigsta đmskfiepbigstzlclch!

Tházlclnh Vưigstơstgang đmskfùvnaxa cợgjbwt cưigstmtybi lạtfsmnh mộstgat tiếxyxsng, đmskfãajiy trútpspng Tházlclnh Huyếxyxst chiếxyxsn kívnaxch mộstgat kívnaxch, Vạtfsmn Linh Thiêdhyan Quâzsqjn cơstga hồsnrwyipz hẳsqssn phảwfyvi chếxyxst khôjinmng thểzsqj nghi ngờmtyb!


Đajiyang thờmtybi đmskfiểzsqjm hắizpnn chuẩsqssn bịdyyi quay ngưigstmtybi đmskfi côjinmng kívnaxch Nhâzsqjn tộstgac cưigstmtybng giảwfyv kházlclc, Tházlclnh Vưigstơstgang đmskfstgat nhiêdhyan cảwfyvm thấzsqjy cázlcli gìstga. Khózlclzlcl thểzsqj tin nhìstgan vềxjyt phívnaxa Vạtfsmn Linh Thiêdhyan Quâzsqjn xa xa, chỉfylb thấzsqjy Vạtfsmn Linh Thiêdhyan Quâzsqjn lôjinmng tózlclc ívnaxt bịdyyi tổzsnkn thưigstơstgang, lạtfsmi lầdxpkn nữdrqza vọnhrwt lêdhyan.

- Đajiyiềxjytu đmskfózlcl khôjinmng cózlcl khảwfyvnmbung! Tházlclnh Huyếxyxst chiếxyxsn kívnaxch củiepba ta rõwfyvyipzng chéjinmm trútpspng ngưigstơstgai!

Tházlclnh Vưigstơstgang mởzigt to hai mắizpnt nhìstgan, vẻowob mặmtybt hoảwfyvng sợgjbw, rung giọnhrwng nózlcli.

- Đajiyâzsqjy làyipz. . . Sinh Mệcifpnh Pházlclp Tắizpnc!

Sinh Mệcifpnh Tổzsnk Thầdxpkn Sinh Mệcifpnh Pházlclp Tắizpnc, lạtfsmi lầdxpkn nữdrqza xuấzsqjt hiệcifpn!

Đajiyiềxjytu nàyipzy sao cózlcl thểzsqj? Tạtfsmi sao cózlcl thểzsqj nhưigst vậdbsry?

Khôjinmng cózlcl dung hợgjbwp Sinh Mệcifpnh thầdxpkn cázlclch, làyipzm sao cózlcl thểzsqjluecnh ngộstga Sinh Mệcifpnh Pházlclp Tắizpnc? Tházlclnh Vưigstơstgang thấzsqjt hồsnrwn lạtfsmc pházlclch, nhưigst thếxyxsyipzo cũlrrpng nghĩluec khôjinmng thôjinmng.

xugz thơstgài đmskfdhyảm kịdyyich liệcifpt hỗsqexn chiếxyxsn nàyipzy, toàyipzn bộstgaigst Khôjinmng Thếxyxs Giớqwzri đmskfstgat nhiêdhyan tràyipzn ngậdbsrp mộstgat cỗsqex Sinh Mệcifpnh Khívnax Tứyipzc cưigstmtybng đmskftfsmi, ngay sau đmskfózlcl. Bêdhyan trong Hưigst Khôjinmng Thếxyxs Giớqwzri khắizpnp nơstgai đmskfxjytu làyipz nhiềxjytu loạtfsmi hoa giốnumtng nhưigst gấzsqjm, cỏelqh xanh đmskfcifpm đmskfcifpm. Tựmliea nhưigst trong lútpspc đmskfózlcl đmskfi tớqwzri mộstgat chỗsqex tiêdhyan cảwfyvnh thầdxpkn bívnax.

Cỗsqex khívnax tứyipzc nàyipzy làyipzm cho ngưigstmtybi vui vẻowob thoảwfyvi mázlcli.

Mộstgat con đmskfưigstmtybng Kim sắizpnc, từuneg phívnaxa dưigstqwzri Hưigst Khôjinmng Thếxyxs Giớqwzri, mộstgat đmskfưigstmtybng phôjinḿ đmskfếxyxsn.

- Chuyệcifpn gìstga xảwfyvy ra?

- Chuyệcifpn gìstga xảwfyvy ra?

Kim Giázlclc Tházlclnh Hoàyipzng, Châzsqjn Vũlrrp Tházlclnh Hoàyipzng, ba vịdyyi Tổzsnk Ma lãajiyo tổzsnk, Huyếxyxst Ma lãajiyo tổzsnk… nhao nhao ngừunegng lạtfsmi, hưigstqwzrng phívnaxa dưigstqwzri nhìstgan lạtfsmi. Chỉfylb thấzsqjy mộstgat con Thầdxpkn Thútpsp cựmliec lớqwzrn, ởzigt trêdhyan con đmskfưigstmtybng Kim sắizpnc chậdbsrm rãajiyi bay tớqwzri.


- Làyipz Sinh Mệcifpnh Tổzsnk Thầdxpkn Hỗsqexn Đajiystgan Thầdxpkn Thútpsp!

Hỗsqexn Đajiystgan Thầdxpkn Thútpsp lầdxpkn nữdrqza hiệcifpn thâzsqjn!

Bọnhrwn hắizpnn chứyipzng kiếxyxsn, đmskffylbnh đmskfdxpku củiepba Hỗsqexn Đajiystgan Thầdxpkn Thútpsp, mộstgat thâzsqjn ảwfyvnh thẳsqssng tắizpnp đmskfyipzng ởzigtstgai đmskfózlcl, cứyipz nhưigst vậdbsry bìstganh tĩluecnh đmskfyipzng đmskfzsqjy, lạtfsmi lộstga ra mộstgat loạtfsmi khívnax thếxyxs bễqbqs nghễqbqs thiêdhyan hạtfsm, bao quázlclt muôjinmn dâzsqjn trănmbum họ, mộstgat cỗsqex khívnax tứyipzc cưigstmtybng đmskftfsmi ẩsqssn chứyipza Sinh Mệcifpnh Pházlclp Tắizpnc, hưigstqwzrng tấzsqjt cảwfyvlrrp Trụqkrw Thầdxpkn trấzsqjn ázlclp màyipz xuốnumtng.

- Chẳsqssng lẽvpipyipz Sinh Mệcifpnh Tổzsnk Thầdxpkn hàyipzng lâzsqjm?

Tinh Hồsnrwn nhấzsqjt tộstgac, Kim Giázlclc nhấzsqjt tộstgac… Vũlrrp Trụqkrw Thầdxpkn cưigstmtybng giảwfyv củiepba từunegng cázlcli chủiepbng tộstgac ngưigstơstgai nhìstgan ta, ta nhìstgan ngưigstơstgai. Cuốnumti cùvnaxng nhao nhao cútpspi xuốnumtng đmskfdxpku lâzsqju cao quýsyha củiepba bọnhrwn hắizpnn.

Nếxyxsu nhưigstyipz Tổzsnk Thầdxpkn đmskfívnaxch thâzsqjn tớqwzri, bọnhrwn hắizpnn chỉfylbzlcl thểzsqj lựmliea chọnhrwn thầdxpkn phụqkrwc!

Chỉfylbzlcl Tházlclnh Vưigstơstgang, Kim Giázlclc Tházlclnh Hoàyipzng, Châzsqjn Vũlrrp Tházlclnh Hoàyipzng, ba vịdyyi Tổzsnk Ma lãajiyo tổzsnkvnaxng Huyếxyxst Ma lãajiyo tổzsnk khôjinmng cózlcl vui lòvnaxng phụqkrwc tùvnaxng, trong ázlclnh mắizpnt củiepba bọnhrwn hắizpnn lózlcle ra hàyipzo quang nguy hiểzsqjm, nhìstgan chănmbum chútpspdhyan Diệcifpp Thầdxpkn trêdhyan đmskffylbnh đmskfdxpku Hỗsqexn Đajiystgan Thầdxpkn Thútpsp.

- Hắizpnn làyipz Nhâzsqjn tộstgac Tházlclnh Quâzsqjn, khôjinmng phảwfyvi Sinh Mệcifpnh Tổzsnk Thầdxpkn!

- Hắizpnn còvnaxn khôjinmng cózlcl dung hợgjbwp Sinh Mệcifpnh thầdxpkn cázlclch, tạtfsmi sao cózlcl thểzsqjyipz Sinh Mệcifpnh Tổzsnk Thầdxpkn!

Tházlclnh Vưigstơstgang nắizpnm chặmtybt Tházlclnh Huyếxyxst chiếxyxsn kívnaxch, ázlclnh mắizpnt tựmliea nhưigst mộstgat con hung thútpsp, gắizpnt gao nhìstgan chằdirom chằdirom vàyipzo Diệcifpp Thầdxpkn.

Tuy khôjinmng phảwfyvi Sinh Mệcifpnh Tổzsnk Thầdxpkn, nhưigstng màyipz trêdhyan ngưigstmtybi Diệcifpp Thầdxpkn quảwfyv thậdbsrt cózlcl khívnax tứyipzc củiepba Sinh Mệcifpnh Pházlclp Tắizpnc.

Bấzsqjt kểzsqj nhưigst thếxyxsyipzo, khôjinmng thểzsqj đmskfem Sinh Mệcifpnh thầdxpkn cázlclch chắizpnp tay nhưigstmtybng cho!

- Cùvnaxng mộstgat chỗsqex giếxyxst hắizpnn đmskfi!


Tházlclnh Vưigstơstgang đmskfstgat nhiêdhyan bạtfsmo lêdhyan, vung lêdhyan Tházlclnh Huyếxyxst chiếxyxsn kívnaxch, hưigstqwzrng Diệcifpp Thầdxpkn chéjinmm tớqwzri, huyếxyxst quang phôjinm diệcifpn bầdxpku trờmtybi.

Kim Giázlclc Tházlclnh Hoàyipzng, Châzsqjn Vũlrrp Tházlclnh Hoàyipzng, ba vịdyyi Tổzsnk Ma lãajiyo tổzsnk, Huyếxyxst Ma lãajiyo tổzsnklrrpng đmskfxjytu bay lêdhyan trờmtybi, phózlclng tớqwzri Diệcifpp Thầdxpkn.

Bảwfyvy vịdyyilrrp Trụqkrw Thầdxpkn đmskffylbnh phong cấzsqjp cưigstmtybng giảwfyv, tấzsqjt cảwfyv đmskfxjytu thútpspc dụqkrwc lêdhyan bívnax pházlclp cưigstmtybng đmskftfsmi nhấzsqjt củiepba bọnhrwn hắizpnn, thềxjyt phảwfyvi đmskfem Diệcifpp Thầdxpkn giếxyxst chếxyxst.

Thầdxpkn lựmliec kívnaxch đmskfstgang, thầdxpkn lựmliec hìstganh thàyipznh Phong Bạtfsmo bao phủiepb cảwfyv phiếxyxsn hưigst khôjinmng, tựmliea nhưigst Mạtfsmt Nhậdbsrt Hàyipzng Lâzsqjm.

Ázsnknh sázlclng màyipzu đmskfelqh củiepba Tházlclnh Huyếxyxst chiếxyxsn kívnaxch bao phủiepbyipz xuốnumtng, mặmtybt kházlclc còvnaxn cózlclyipzn mang củiepba Thiêdhyan Lâzsqjn kiếxyxsm, vũlrrp khívnax trong tay mấzsqjy vịdyyilrrp Trụqkrw Thầdxpkn đmskffylbnh phong kházlclc, so vớqwzri Thiêdhyan Thầdxpkn Binh chỉfylb thoázlclng chỗsqex thua kéjinmm màyipz thôjinmi.

lrrp Trụqkrw Thầdxpkn đmskffylbnh phong cưigstmtybng giảwfyv, ởzigtigstqwzri bảwfyvy vịdyyilrrp Trụqkrw Thầdxpkn đmskffylbnh phong cưigstmtybng giảwfyvyipzy vâzsqjy côjinmng, nhấzsqjt đmskfdyyinh sẽvpip lậdbsrp tứyipzc hózlcla thàyipznh tro tàyipzn.

- Tházlclnh Quâzsqjn coi chừunegng!

Bảwfyvy vịdyyilrrp Trụqkrw Thầdxpkn đmskffylbnh phong cưigstmtybng giảwfyvyipzy đmskfstgat nhiêdhyan bạtfsmo lêdhyan, tốnumtc đmskfstga nhanh đmskfếxyxsn kinh ngưigstmtybi, nhữdrqzng ngưigstmtybi kházlclc cănmbun bảwfyvn khôjinmng kịdyyip ngănmbun trởzigt.

Bảwfyvy vịdyyizlcl thểzsqjzlcli tồsnrwn tạtfsmi cưigstmtybng đmskftfsmi nhấzsqjt ởzigt giữdrqza vũlrrp trụqkrw, liêdhyan hợgjbwp pházlclt đmskfstgang mộstgat kívnaxch!

Diệcifpp Thầdxpkn nhàyipzn nhạtfsmt quéjinmt mắizpnt nhìstgan bảwfyvy Vũlrrp Trụqkrw Thầdxpkn đmskffylbnh phong cấzsqjp cưigstmtybng giảwfyvyipzy, quanh thâzsqjn đmskftfsmo đmskftfsmo Sinh Mệcifpnh Pházlclp Tắizpnc xoay tròvnaxn, Sinh Mệcifpnh Khívnax Tứyipzc bàyipzng bạtfsmc nhưigstyipz đmskftfsmi dưigstơstgang mêdhyanh môjinmng, đmskfem bảwfyvy vịdyyilrrp Trụqkrw Thầdxpkn đmskffylbnh phong kia tấzsqjt cảwfyv đmskfxjytu nạtfsmp đmskfi vàyipzo.

- Ta đmskfem Tházlclnh Bảwfyvo cùvnaxng Thiêdhyan Thầdxpkn Binh củiepba cázlclc ngưigstơstgai thu lạtfsmi, chúng khôjinmng thuộstgac vềxjytzlclc ngưigstơstgai!

Diệcifpp Thầdxpkn hưigstqwzrng phívnaxa hưigst khôjinmng chéjinmm ra mộstgat chưigstzigtng, bêdhyan trong mộstgat chưigstzigtng nàyipzy, lạtfsmi ẩsqssn chứyipza vôjinmvnaxng Sinh Mệcifpnh ázlclo nghĩlueca.

Bành bành bành!


Ngựmliec củiepba Châzsqjn Vũlrrp Tházlclnh Hoàyipzng, ba vịdyyi Tổzsnk Ma lãajiyo tổzsnk, Huyếxyxst Ma lãajiyo tổzsnk tấzsqjt cảwfyv lầdxpkn lưigstgjbwt trútpspng mộstgat chưigstzigtng, cảwfyv ngưigstmtybi bay ngưigstgjbwc màyipz ra, thiếxyxsu chútpspt nữdrqza bịdyyi đmskfázlclnh đmskfếxyxsn hồsnrwn phi pházlclch tázlcln. Bọnhrwn hắizpnn mặmtybt lộstga vẻowob vẻowob kinh ngạtfsmc, thựmliec lựmliec củiepba Diệcifpp Thầdxpkn khôjinmng khỏelqhi cũlrrpng quázlcligstmtybng đmskftfsmi, gầdxpkn kềxjyt chỉfylbyipz mộstgat chưigstzigtng, côjinmng kívnaxch củiepba bọnhrwn hắizpnn đmskfãajiy bịdyyi tan rãajiyjinm̀i, cảwfyvm giázlclc đmskfưigstgjbwc thầdxpkn lựmliec trong cơstga thểzsqj tházlclc loạtfsmn, bọnhrwn hắizpnn mớqwzri hiểzsqju đmskfưigstgjbwc, mìstganh cùvnaxng Diệcifpp Thầdxpkn cózlcl bao nhiêdhyau chêdhyanh lệcifpch.

Vềxjyt phầdxpkn Tházlclnh Vưigstơstgang cùvnaxng Kim Giázlclc Tházlclnh Hoàyipzng, thìstga bịdyyi đmskftfsmo đmskftfsmo Sinh Mệcifpnh Pházlclp Tắizpnc trózlcli lạtfsmi, khôjinmng quảwfyvn xem bọnhrwn hắizpnn làyipzm khỉfylb giózlclstga, giãajiyy dụqkrwa nhưigst thếxyxsyipzo, đmskfxjytu khôjinmng thểzsqj thoázlclt khỏelqhi.

Thiêdhyan Vũlrrp Kim Giázlclp trêdhyan ngưigstmtybi Tházlclnh Vưigstơstgang nhao nhao tan rãajiy, cùvnaxng Tházlclnh Huyếxyxst chiếxyxsn kívnaxch, Thiêdhyan Lâzsqjn kiếxyxsm chung mộstgat chỗsqex, hưigstqwzrng Diệcifpp Thầdxpkn bay đmskfi.

Diệcifpp Thầdxpkn tay phảwfyvi khẽvpip đmskfstgang, đmskfem Thiêdhyan Vũlrrp Kim Giázlclp, Tházlclnh Huyếxyxst chiếxyxsn kívnaxch cùvnaxng Thiêdhyan Lâzsqjn kiếxyxsm toàyipzn bộstga thu nhậdbsrp đmskfan đmskfiềxjytn thếxyxs giớqwzri.

Tházlclnh Vưigstơstgang cuồsnrwng nộstga giãajiyy dụqkrwa, hắizpnn khôjinmng cam lòvnaxng a, vìstgazlcli gìstga Diệcifpp Thầdxpkn rõwfyvyipzng cózlcl thểzsqjluecnh ngộstga Sinh Mệcifpnh Pházlclp Tắizpnc? Khôjinmng phảwfyvi chỉfylbzlcl Sinh Mệcifpnh Tổzsnk Thầdxpkn mớqwzri cózlcl thểzsqjluecnh ngộstga Sinh Mệcifpnh Pházlclp Tắizpnc sao?

Diệcifpp Thầdxpkn vung tay lêdhyan, bành bành hai tiếxyxsng, Sinh Mệcifpnh Pházlclp Tắizpnc oanh kívnaxch ởzigt trêdhyan ngưigstmtybi Tházlclnh Vưigstơstgang cùvnaxng Kim Giázlclc Tházlclnh Hoàyipzng.

Tházlclnh Vưigstơstgang cùvnaxng Kim Giázlclc Tházlclnh Hoàyipzng bay ngưigstgjbwc màyipz ra, lậdbsrp tứyipzc bịdyyi mấzsqjy vịdyyilrrp Trụqkrw Thầdxpkn xôjinmng lêdhyan giam giữdrqz.

Tházlclnh Vưigstơstgang khôjinmng ngừunegng giãajiyy dụqkrwa, phẫdgwbn nộstga gầdxpkm rútpsp:

- Vìstgazlcli gìstga? Vìstgazlcli gìstga ngưigstơstgai có thêdhyả lĩluecnh ngộstga Sinh Mệcifpnh Pházlclp Tắizpnc?

stgazlcli gìstga ta có thêdhyả lĩluecnh ngộstga Sinh Mệcifpnh Pházlclp Tắizpnc? Diệcifpp Thầdxpkn cưigstmtybi nhạtfsmt mộstgat tiếxyxsng, nhìstgan xem Tházlclnh Vưigstơstgang mặmtybt mũlrrpi tràyipzn đmskfdxpky khôjinmng cam lòvnaxng nózlcli:

- Ta tạtfsmi sao phảwfyvi nózlcli cho ngưigstơstgai biếxyxst?

Tházlclnh Vưigstơstgang thầdxpkn sắizpnc cứyipzng lạtfsmi, nhưigstng lạtfsmi khôjinmng biếxyxst trảwfyv lờmtybi nhưigst thếxyxsyipzo, Diệcifpp Thầdxpkn lĩluecnh ngộstga Sinh Mệcifpnh Pházlclp Tắizpnc, đmskfâzsqjy đmskfãajiyyipz sựmlie thậdbsrt!

Ngay khi Tházlclnh Vưigstơstgang dừunegng lạtfsmi mộstgat lázlclt, đmskfstgat nhiêdhyan tầdxpkm đmskfózlcl, mộstgat đmskftfsmo thâzsqjn ảwfyvnh hồsnrwng nhạtfsmt từunegdhyan cạtfsmnh nhảwfyvy ra, rơstgai xuốnumtng sau lưigstng Tházlclnh Vưigstơstgang, házlcl miệcifpng hưigstqwzrng bờmtybjinmng củiepba Tházlclnh Vưigstơstgang tázlclp tớqwzri.

- NGAO...OOO!

Trêdhyan mặmtybt Tházlclnh Vưigstơstgang thốnumtng khổzsnk run rẩsqssy.

- Cázlcli nàyipzy làyipz thay tấzsqjt cảwfyv tiềxjytn bốnumti củiepba Yêdhyau thútpsp nhấzsqjt tộstgac cắizpnn, Trưigst Củiepbng Củiepbng ta rốnumtt cụqkrwc cắizpnn qua bờmtybjinmng củiepba Tházlclnh Vưigstơstgang rồsnrwi!

Trưigst Củiepbng Củiepbng rung đmskfùvnaxi đmskfizpnc ýsyha, thầdxpkn sắizpnc cựmliec kỳstfc đmskfizpnc ýsyha, phảwfyvi biếxyxst rằdirong hôjinmm nay nózlcllrrpng làyipz mộstgat Vũlrrp Trụqkrw Thầdxpkn đmskffylbnh phong cấzsqjp cưigstmtybng giảwfyv, mộstgat cázlcli cắizpnn nàyipzy làyipzvnaxng Yêdhyau thútpsp nhấzsqjt tộstgac bívnax pházlclp, đmskfiepb đmskfzsqj cho Tházlclnh Vưigstơstgang ănmbun thốnumtng khổzsnk.

Thấzsqjy mộstgat màyipzn nhưigst vậdbsry, Diệcifpp Thầdxpkn khôjinmng khỏelqhi cưigstmtybi mộstgat tiếxyxsng, hắizpnn ngẩsqssng đmskfdxpku nhìstgan hưigstqwzrng Sinh Mệcifpnh thầdxpkn cázlclch, ởzigtigstqwzri tấzsqjt cảwfyvlrrp Trụqkrw Thầdxpkn nhìstgan chănmbum chútpsp, cấzsqjt bưigstqwzrc hưigstqwzrng Sinh Mệcifpnh thầdxpkn cázlclch đmskfi đmskfếxyxsn.

Thầdxpkn cấzsqjm kếxyxst giớqwzri chung quanh Sinh Mệcifpnh thầdxpkn cázlclch nhao nhao vỡgjbw tan, Sinh Mệcifpnh Pházlclp Tắizpnc hộstgai tụqkrw đmskfếxyxsn trêdhyan ngưigstmtybi Diệcifpp Thầdxpkn, làyipzm cho trêdhyan ngưigstmtybi Diệcifpp Thầdxpkn hàyipzo quang vạtfsmn đmskftfsmo, giốnumtng nhưigstyipzigstơstgang giảwfyv mộstgat thâzsqjn hoa bàyipzo sắizpnp lêdhyan ngôjinmi.

Sinh Mệcifpnh thầdxpkn cázlclch chózlcli mắizpnt, sázlclng chózlcli rựmliec rỡgjbwigstơstgai đmskfxlvzp.

Cảwfyvm thụqkrw đmskfưigstgjbwc Sinh Mệcifpnh Khívnax Tứyipzc dàyipzo dạtfsmt trêdhyan Sinh Mệcifpnh thầdxpkn cázlclch kia, trong nộstgai tâzsqjm Diệcifpp Thầdxpkn mộstgat mảwfyvnh yêdhyan lặmtybng, thòvnax tay hưigstqwzrng Sinh Mệcifpnh thầdxpkn cázlclch nắizpnm đmskfi, từunegjinmm nay trởzigt đmskfi, hắizpnn sẽvpip trùvnaxng kiếxyxsn trậdbsrt tựmlie củiepba vũlrrp trụqkrwyipzy, hắizpnn đmskfãajiyzlcl mộstgat xưigstng hôjinm mớqwzri: Sinh Mệcifpnh Tổzsnk Thầdxpkn!

HẾmtybT


Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.