Cực Phẩm Vú Em

Quyển 2-Chương 487 : Hạnh phúc, xin ngươi hãy giữ chặt

    trước sau   
vsqwc nàdtbjy ởwsak trong biểwsakn San Hôjlnt đfgkqãzepf loạtiion xìvmvo ngầfpihu cảlmnnhbwin.

- Con trai kêhbwiu Nguyệkbyot Nghịglyxch Thiêhbwin, con gáhmwii kêhbwiu Nguyệkbyot Tĩjebynh Thủnjsyy!

Hảlmnni hoàdtbjng đfgkqtiioi nhâjebyn mặtiiot đfgkqòaxzo bừoxulng? lãzepfo giốdrwzng nhưumxz chếsgnqt đfgkqếsgnqn nơoxuli, cong họvsqwng màdtbjdtbjo.

- Khụusnd khụusnd, lãzepfo ba, cáhmwii nàdtbjy, ta khôjlntng thểwsak khôjlntng nhắqpbfc nhởwsak mộaepmt chúvsqwt. Hai đfgkqcmypa nhódtbjc nàdtbjy họvsqw Cao, chứcmyp khôjlntng phảlmnni họvsqw Nguyệkbyot.

Tháhmwii tửfeaq Hảlmnni tộaepmc Nguyệkbyot Hoa Thiêhbwin, cảlmnnm tháhmwin cho chúvsqw em rểwsak Cao Lôjlnti Hoa nhắqpbfc mộaepmt chúvsqwt. Nhưumxzng khôjlntng dáhmwim nódtbji quáhmwi lớylign. Trờrnwni mớyligi biếsgnqt ôjlntng bốdrwz mặtiiot đfgkqfpih nhưumxzdtbj chọvsqwi nàdtbjy sẽppqodtbjm gìvmvovmvonh.

- Mẹmlzhhmwii thằrnwnng chếsgnqt bầfpihm nàdtbjy! Hảlmnni hoàdtbjng đfgkqtiioi nhâjebyn quảlmnn nhiêhbwin phẫmkfyn nộaepm rồipafi, lãzepfo giậnjvmn dữdtbj trừoxulng mắqpbft nhìvmvon thằrnwnng con mìvmvonh mộaepmt cáhmwii:


- Nếsgnqu khôjlntng phảlmnni thằrnwnng chếsgnqt bầfpihm màdtbjy đfgkqếsgnqn giờrnwn vẫmkfyn chưumxza sinh đfgkqưumxzfdfqc đfgkqcmypa nàdtbjo thìvmvo ôjlntng giờrnwn phảlmnni hétyomt thếsgnqdtbjy àdtbj?!

dtbji tớyligi đfgkqâjebyy. Hảlmnni hoàdtbjng đfgkqtiioi nhâjebyn nhìvmvon cháhmwiu trai vàdtbj cháhmwiu gáhmwii ngoạtiioi củnjsya mìvmvonh, mắqpbft nhìvmvon màdtbjdtbje ra nưumxzyligc bọvsqwt. Nếsgnqu hai đfgkqcmypa nhỏfpihdtbj cháhmwiu nộaepmi ta thìvmvo thậnjvmt tốdrwzt, đfgkqáhmwing tiếsgnqc a, hai đfgkqcmypa nàdtbjy họvsqw lạtiioi làdtbj mộaepmt chữdtbj kháhmwic a! Mộaepmt chữdtbj, lạtiioi kétyomm ngàdtbjn dặtiiom a.

Tháhmwii tửfeaq Nguyệkbyot Hoa Thiêhbwin hai mắqpbft đfgkqmkfym lệkbyoumxzng tròaxzong, cúvsqwi đfgkqfpihu lui ra sau, khôjlntng dáhmwim ho he mộaepmt câjebyu. Chúvsqw em àdtbj, anh hếsgnqt sứcmypc rồipafi. Trong lòaxzong Nguyệkbyot Hoa Thiêhbwin thầfpihm nghĩjeby.

- Cáhmwii ôjlntng nàdtbjy, hai đfgkqcmypa nhỏfpihdtbjy Thậnjvmt sựjovh khôjlntng thểwsak mang họvsqw Nguyệkbyot. Dùqszk sao cha củnjsya chúvsqwng cũoxulng họvsqw Cao, hai đfgkqcmypa nhỏfpihdtbjy cũoxulng chỉwaqfdtbj thểwsak mang họvsqw Cao.

Mẹmlzh vợfdfqjebynh Ânhitm nhẹmlzh nhàdtbjng vỗhbwi vềdpcxzepfo Hảlmnni hoàdtbjng mặtiiot đfgkqfpih nhưumxzdtbj chọvsqwi, nhìvmvon cặtiiop mắqpbft đfgkqfpih rựjovhc sáhmwing ngờrnwni củnjsya lãzepfo.

- Thếsgnq thìvmvo con trai kêhbwiu Cao Nghịglyxch Thiêhbwin, con gáhmwii kêhbwiu Cao Tĩjebynh Thủnjsyy!

Hảlmnni hoàdtbjng đfgkqtiioi nhâjebyn đfgkqàdtbjnh phảlmnni lui bưumxzyligc, nhưumxzng hiểwsakn nhiêhbwin thựjovhc sựjovh khôjlntng cam lòaxzong.

- Khôjlntng đfgkqưumxzfdfqc, hai cáhmwii têhbwin nàdtbjy nghe khódtbj nghe quáhmwi.

Mẹmlzh củnjsya vạtiion vậnjvmt, Sinh Mệkbyonh nữdtbj thầfpihn mặtiioc kệkbyo, tốdrwzt xấdpcxu cũoxulng làdtbj con trai, con gáhmwii nuôjlnti củnjsya mìvmvonh, têhbwin khódtbj nghe nhưumxz vậnjvmy làdtbjm sao màdtbj đfgkqtiiot cơoxul chứcmyp? Đjlnttiioc biệkbyot Cao Nghịglyxch Thiêhbwin. Têhbwin nghe buôjlntn nôjlntn thôjlnti rồipafi!

- Theo ta thấdpcxy, con trai gọvsqwi làdtbj Phổdtbj Nhâjebyn Mỹrnfe, đfgkqtiioi biểwsaku cho 'anh dũoxulng', con gáhmwii thìvmvo gọvsqwi làdtbj Duy Nạtiiop Tưumxz. ýsqqsdtbj 'xinh đfgkqmlzhp'!

Sinh Mệkbyonh nữdtbj thầfpihn đfgkqáhmwinh nhịglyxp nódtbji, đfgkqipafng thờrnwni Sinh Mệkbyonh mẫmkfyu thầfpihn quay đfgkqfpihu nhìvmvon mộaepmt vòaxzong, rấdpcxt códtbj ýsqqs ta làdtbj 'Mẫmkfyu thầfpihn', ai dáhmwim báhmwic bỏfpih ýsqqs củnjsya ta?!

- Khôjlntng đfgkqưumxzfdfqc, Mẫmkfyu thầfpihn, chuyệkbyon kháhmwic thìvmvo ta theo bàdtbj. Việkbyoc nàdtbjy khôjlntng đfgkqưumxzfdfqc!

Hảlmnni hoàdtbjng đfgkqtiioi nhâjebyn khôjlntng chịglyxu. Cho dùqszkdtbj Phụusnd thầfpihn ởwsak đfgkqâjebyy, Hảlmnni hoàdtbjng đfgkqtiioi nhâjebyn cũoxulng khôjlntng nhưumxzrnwnng bưumxzyligc!


Đjlnttiiot têhbwin cho trẻnrny em làdtbj mộaepmt nghệkbyo thuậnjvmt, ngưumxzrnwni đfgkqtiiot têhbwin làdtbj nghệkbyojeby! Cho dùqszkdtbj chếsgnqt cũoxulng khôjlntng ai ngămuzhn Hảlmnni hoàdtbjng ta làdtbjm mộaepmt nghệkbyojeby!

- Mẫmkfyu thầfpihn, têhbwin nàdtbjy nghe cũoxulng khôjlntng đfgkqưumxzfdfqc hay cho lắqpbfm. Bởwsaki họvsqw củnjsya chúvsqwng ởwsak chỗhbwidtbjo. Mẹmlzh vợfdfqjebynh Ânhitm so vớyligi Hảlmnni hoàdtbjng thìvmvo ôjlntn nhu hơoxuln, bàdtbj nhẹmlzh nhàdtbjng nódtbji, đfgkqáhmwinh ngay đfgkqúvsqwng chỗhbwi hiểwsakm củnjsya cáhmwii têhbwin Mẫmkfyu thầfpihn đfgkqtiiot.

- Códtbjvmvo quan hệkbyo! Họvsqw thôjlnti màdtbj, hơoxuln nữdtbja khôjlntng phảlmnni khôjlntng chènjsyn đfgkqưumxzfdfqc! Con trai gọvsqwi làdtbj Cao Phổdtbj Nhâjebyn Mỹrnfe...

- Cao Huyếsgnqt Sáhmwit khôjlntng sai a, con trai kêhbwiu làdtbj Cao Huyếsgnqt Sáhmwit đfgkqi.

Huyếsgnqt Sắqpbfc Minh Vưumxzơoxulng vuốdrwzt cằrnwnm ra vẻnrny thôjlntng tháhmwii. Cũoxulng gia nhậnjvmp hàdtbjng ngũoxul đfgkqtiiot têhbwin.

Chímkfynh tiếsgnqc, mọvsqwi ngưumxzrnwni khôjlntng thènjsym đfgkqwsak ýsqqs đfgkqếsgnqn hắqpbfn…..

- Cao Đjlnttiioi Tráhmwing cũoxulng khôjlntng sai a, Cao Đjlnttiioi Tráhmwing đfgkqi.

Thầfpihn thúvsqw Lai Nhâjebyn Tra Lýsqqsoxulng nhịglyxn khôjlntng đfgkqưumxzfdfqc đfgkqưumxza ra mộaepmt cáhmwii têhbwin.

- Ba ba, Cao Đjlnttiioi Tráhmwing nghe buồipafn nôjlntn quáhmwi.

Ngồipafi bêhbwin cạtiionh Tĩjebynh Tâjebym. Bảlmnno Bảlmnno lêhbwin tiếsgnqng, làdtbjm cho Thầfpihn Thúvsqw ămuzhn đfgkqlmnnmkfych.

- Con nódtbji nènjsy mẹmlzh. Con gáhmwii gọvsqwi làdtbj Cao Mộaepmng U đfgkqưumxzfdfqc khôjlntng?

Cửfeaqu U cùqszkng Mộaepmng Ti họvsqwp mộaepmt thểwsakoxulng nhịglyxn khôjlntng đfgkqưumxzfdfqc đfgkqếsgnqn bêhbwin cạtiionh xàdtbjdtbjo lòaxzong Tĩjebynh Tâjebym. Lấdpcxy lòaxzong cưumxzrnwni nódtbji.

- Têhbwin nàdtbjy, hay làdtbj đfgkqêhbwi cho con đfgkqi.


jebynh Tâjebym nãzepfy giờrnwn vẫmkfyn im lặtiiong lắqpbfng nghe, lúvsqwc nàdtbjy nàdtbjng vưumxzơoxuln tay vỗhbwi vềdpcxjlnt con gáhmwii lớylign bằrnwnng mìvmvonh:

- Têhbwin nàdtbjy thựjovhc thímkfych hợfdfqp vớyligi con. Sau nàdtbjy, con gọvsqwi làdtbj Cao Mộaepmng U đfgkqi.

- Vâjebyng.

Cao Mộaepmng U gậnjvmt đfgkqfpihu cáhmwii.….

Tấdpcxt cảlmnn chưumxz thầfpihn ởwsak đfgkqâjebyy khôjlntng ai nhưumxzrnwnng ai, ai cũoxulng muốdrwzn đfgkqưumxzfdfqc đfgkqtiiot theo têhbwin củnjsya mìvmvonh...

- Cao Nghịglyxch Thiêhbwin hay! Kêhbwiu làdtbj Cao Nghịglyxch Thiêhbwin cũoxulng đfgkqoxulng hòaxzong cưumxzyligp đfgkqoạtiiot quyềdpcxn đfgkqtiiot têhbwin cho cháhmwiu ngoạtiioi củnjsya ta!

Hảlmnni hoàdtbjng đfgkqtiioi nhâjebyn quáhmwit, tay lãzepfo vũoxul đfgkqaepmng hảlmnni hoàdtbjng xoa. Rấdpcxt códtbj thểwsak ai dáhmwim khôjlntng phụusndc liềdpcxn chímkfych ngưumxzrnwni đfgkqódtbj mộaepmt cáhmwii quáhmwi.

- Bộaepmp!

Sinh Mệkbyonh mẫmkfyu thầfpihn vỗhbwidtbjn mộaepmt cáhmwii rõorxm mạtiionh, hung hămuzhng nhìvmvon Hảlmnni hoàdtbjng. Dáhmwim lấdpcxy pháhmwi xoa ra hửfeaq? Cáhmwii nàdtbjy khôjlntng phảlmnni tạtiioo phảlmnnn làdtbjhmwii gìvmvo. Vìvmvo thếsgnq Mẫmkfyu thầfpihn hétyomt lớylign mộaepmt tiếsgnqng:

- Gọvsqwi Cao Phổdtbj Nhâjebyn Mỹrnfe vớyligi Cao Duy Nạtiiop Tưumxz, ai cũoxulng khôjlntng đfgkqưumxzfdfqc phétyomp đfgkqdtbji!

- Cao Huyếsgnqt Sáhmwit khôjlntng sai màdtbj. Huyếsgnqt Sắqpbfc Minh Vưumxzơoxulng vẫmkfyn nhưumxz trưumxzyligc, thầfpihm nódtbji, tấdpcxt nhiêhbwin, mọvsqwi ngưumxzrnwni cùqszkng khôjlntng thènjsym đfgkqwsak ýsqqs đfgkqếsgnqn hắqpbfn .

- Kỳnjvm thậnjvmt ta vẫmkfyn cho rằrnwnng cáhmwii têhbwin Cao Đjlnttiioi Tráhmwing hay, rấdpcxt códtbjumxzơoxulng vịglyx.

Thầfpihn thúvsqw Lai Nhâjebyn Tra Lýsqqs vừoxula đfgkqglyxnh giơoxul tay pháhmwit biểwsaku, lạtiioi bịglyxjlnt con gáhmwii Bảlmnno Bảlmnno coi rẻnrny hạtiiohmwinh tay xuốdrwzng.


- Côjlntng chúvsqwa đfgkqiệkbyon hạtiio. Nếsgnqu khôjlntng thìvmvo con trai gọvsqwi Cao Đjlnttiioi Oa. Con gáhmwii gọvsqwi Cao Thậnjvmp Nhấdpcxt đfgkqưumxzfdfqc khôjlntng. Têhbwin Thủnjsyy tộaepmc chúvsqwng ta thôjlnti màdtbj. Gọvsqwi đfgkqơoxuln giảlmnnn thôjlnti, vừoxula dễpixw nghe nữdtbja chứcmyp. Giốdrwzng nhưumxzhbwin củnjsya ta nènjsy, Giảlmnn Châjebyn!

vsqwc nàdtbjy, mộaepmt thủnjsy vệkbyo ngưumxz nhâjebyn tộaepmc gáhmwic cửfeaqa cũoxulng nhịglyxn khôjlntng đfgkqưumxzfdfqc bồipafi mộaepmt câjebyu.

Mấdpcxy thủnjsy vệkbyohbwin cạtiionh cũoxulng gậnjvmt gùqszk tỏfpih vẻnrny đfgkqipafng ýsqqs.

- Cao Đjlnttiioi Oa? Cao Thậnjvmp Nhấdpcxt?

jlntng chúvsqwa Tĩjebynh Tâjebym tráhmwin nổdtbji gâjebyn xanh.

- Bộaepmp!

Lầfpihn đfgkqfpihu tiêhbwin côjlntng chúvsqwa Tĩjebynh Tâjebym giơoxul nắqpbfm đfgkqdpcxm. Đjlntáhmwinh bay cáhmwii têhbwin đfgkqáhmwing thưumxzơoxulng nàdtbjy ra ngoàdtbji.

Kỳnjvm thậnjvmt, Tĩjebynh Tâjebym còaxzon muốdrwzn đfgkqáhmwinh bay tấdpcxt cảlmnn mấdpcxy ngưumxzrnwni còaxzon lạtiioi ởwsak đfgkqâjebyy. Đjlntáhmwing tiếsgnqc. mấdpcxy ngưumxzrnwni ởwsak đfgkqâjebyy Tĩjebynh Tâjebym khôjlntng dáhmwim phạtiiom thưumxzfdfqng màdtbj ra tay. Lầfpihn nàdtbjy cáhmwii têhbwin gọvsqwi làdtbj Giảlmnn Châjebyn đfgkqódtbj mớyligi bon chen mộaepmt câjebyu. Tĩjebynh Tâjebym khôjlntng nhâjebyn cơoxul hộaepmi xảlmnn giậnjvmn mớyligi làdtbj lạtiio. Thậnjvmt làdtbjhbwin đfgkqáhmwing

thưumxzơoxulng

- Côjlntng chúvsqwa đfgkqiệkbyon hạtiio, cáhmwii têhbwin Giảlmnn Châjebyn đfgkqódtbj đfgkqtiiot têhbwin thốdrwzi quáhmwi. Chúvsqwng ta hảlmnni tộaepmc têhbwin tựjovh nhiêhbwin nghe phảlmnni êhbwim tai mộaepmt chúvsqwt chứcmyp. Phảlmnni códtbj trìvmvonh đfgkqaepm, giốdrwzng nhưumxz cha ta đfgkqtiiot têhbwin cho ta 'Kinh Vâjebyn Đjlnthmwin Thiêhbwin' vừoxula êhbwim tai, lạtiioi códtbj trìvmvonh đfgkqaepm họvsqwc vấdpcxn!

Mộaepmt thùqszk vệkbyo kháhmwic vuốdrwzt cằrnwnm, nódtbji:

- Côjlntng chúvsqwa, ta códtbj mộaepmt cáhmwii têhbwin, rấdpcxt họvsqwc vấdpcxn, rấdpcxt thâjebym thúvsqwy! Côjlnt thửfeaq xem cáhmwii têhbwin Cao Nha Nộaepmi thếsgnqdtbjo? Cáhmwii têhbwin nàdtbjy hay khôjlntng, rấdpcxt thâjebym thúvsqwy, nghe lạtiioi êhbwim tai nữdtbja! Thếsgnqdtbjo, côjlntng chúvsqwa, cáhmwii têhbwin Cao Nha Nộaepmi đfgkqưumxzfdfqc khôjlntng

- Cao Nha Nộaepmi?


Tấdpcxt cảlmnn mọvsqwi ngưumxzrnwni trong phòaxzong vừoxula nghe têhbwin, nhấdpcxt thờrnwni nhưumxz thấdpcxy ngưumxzrnwni ngoàdtbji hàdtbjnh tinh vậnjvmy. Khôjlntng nghĩjeby ra, mộaepmt thằrnwnng gáhmwic cửfeaqa khôjlntng ngờrnwn lạtiioi làdtbj cao thủnjsy đfgkqtiiot têhbwin. Cao Nha Nộaepmi, cáhmwii têhbwin nàdtbjy, nhấdpcxt thờrnwni làdtbjm cho mọvsqwi ngưumxzrnwni trong phòaxzong yêhbwin lặtiiong gậnjvmt đfgkqfpihu, têhbwin rấdpcxt hay, têhbwin rấdpcxt hay!

- Bùqszkm!

Trong lúvsqwc mọvsqwi ngưumxzrnwni còaxzon đfgkqang âjebym thầfpihm cảlmnnm nhậnjvmn sựjovh thâjebym thúvsqwy củnjsya cáhmwii têhbwin Cao Nha Nộaepmi. Mộaepmt tiếsgnqng pháhmwio nưumxzyligc nổdtbj to.

Sau đfgkqódtbjhmwii têhbwin thùqszk vệkbyo 'Kinh Vâjebyn Đjlnthmwin Thiêhbwin' đfgkqódtbj bay ra khódtbji thủnjsyy đfgkqiệkbyon.

dtbj thủnjsyy pháhmwio hìvmvonh ngưumxzrnwni.

- Cao Nha Nộaepmi, tao cho màdtbjy đfgkqi trồipafng rămuzhng nènjsydtbj ngồipafi đfgkqódtbj nha nha! (Nha: rămuzhng)

Đjlntúvsqwng lúvsqwc đfgkqódtbj, Cao Lôjlnti Hoa đfgkquổdtbji tớyligi kịglyxp nhưumxz mộaepmt con sưumxz tửfeaq giậnjvmn dữdtbj. Nắqpbfm lấdpcxy têhbwin thùqszk vệkbyo 'Kinh Vâjebyn Đjlnthmwin Thiêhbwin' đfgkqódtbjtyomm bay ra ngoàdtbji.

May màdtbjvmvonh đfgkqếsgnqn kịglyxp, khôjlntng thìvmvo con mìvmvonh têhbwin làdtbj Cao Nha Nộaepmi rồipafi, lúvsqwc đfgkqódtbjdtbj khôjlntng nghẹmlzhn chếsgnqt mớyligi làdtbj lạtiio.

- Mẹmlzhdtbj, Cao Nha Nộaepmi, ai dáhmwim đfgkqtiiot cáhmwii têhbwin nàdtbjy cho con ôjlntng, ôjlntng đfgkqnjvmp chếsgnqt tổdtbjjlntng nhàdtbjdtbj. Lãzepfo Cao nódtbjng quáhmwidtbja rồipaf, buôjlntng lờrnwni khôjlntng uốdrwzn lưumxzvsqwi, sau đfgkqódtbjumxzyligc thẳyligng vàdtbjo cung.

xxzl sau Cao Lôjlnti Hoa, Nguyệkbyot Sưumxz mang theo côjlnt vợfdfq trẻnrny Cứcmypu Vĩjeby Hồipaf Ly cùqszkng Nguyệkbyot Nhịglyx đfgkqi vàdtbjo.

- Lãzepfo ca. Ngưumxzơoxuli cuốdrwzi cùqszkng cũoxulng tớyligi.

Cầfpihu Cầfpihu ngồipafi trêhbwin ghếsgnq trêhbwin, nhìvmvon Cao Lôjlnti Hoa đfgkqếsgnqn thìvmvoumxzrnwni hènjsynjsydtbji:

- Ngưumxzơoxuli nếsgnqu đfgkqếsgnqn chậnjvmm mộaepmt chúvsqwt nữdtbja, chắqpbfc khôjlntng códtbjumxzhmwich màdtbj đfgkqtiiot têhbwin cho đfgkqcmypa nhỏfpih rồipafi!

- Ta biếsgnqt.

Cao Lôjlnti Hoa đfgkqem Cầfpihu Cầfpihu đfgkqtiiot lêhbwin vai.

- A, thằrnwnng nhódtbjc Lôjlnti nàdtbjy đfgkqãzepf vềdpcx, vừoxula lúvsqwc, thằrnwnng quỷnjsydtbjy, ngưumxzơoxuli vềdpcx thìvmvo tốdrwzt rồipafi, ngưumxzơoxuli coi cáhmwii têhbwin nàdtbjo thìvmvo đfgkqưumxzfdfqc nhấdpcxt nàdtbjo!

Hảlmnni hoàdtbjng đfgkqtiioi nhâjebyn nhìvmvon Cao Lôjlnti Hoa đfgkqếsgnqn, lậnjvmp tứcmypc kétyomo Cao Lôjlnti Hoa qua.

- Con rểwsak àdtbj, Cao Nghịglyxch Thiêhbwin cùqszkng Cao Tĩjebynh Thủnjsyy nghe thếsgnqdtbjo!

Hảlmnni hoàdtbjng đfgkqtiioi nhâjebyn vộaepmi vãzepfdtbji ra têhbwin mìvmvonh đfgkqtiiot. Đjlntipafng thờrnwni dùqszkng áhmwinh mắqpbft tràdtbjn đfgkqfpihy mong đfgkqfdfqi nhìvmvon Cao Lôjlnti Hoa.

- Gớyligm, quáhmwi gớyligm!

Cao Lôjlnti Hoa khôjlntng chúvsqwt do dựjovh đfgkqem cáhmwii têhbwin Hảlmnni hoàdtbjng đfgkqdpcx nghịglyx bắqpbfn lêhbwin trờrnwni! Mẹmlzhdtbj, Cao Nghịglyxch Thiêhbwin, têhbwin nàdtbjy nếsgnqu vềdpcx Tráhmwii Đjlntdpcxt, giang hồipaf khôjlntng cưumxzrnwni thốdrwzi mũoxuli mớyligi làdtbj lạtiio!

- Bịglyxch!

Hảlmnni hoàdtbjng đfgkqtiioi nhâjebyn nhưumxz bịglyxtyomt đfgkqáhmwinh. Ngồipafi xồipafm xuốdrwzng gódtbjc tưumxzrnwnng.

- Đjlntúvsqwng vậnjvmy, quáhmwi buôjlntn nôjlntn. Con gáhmwii vàdtbj con trai nuôjlnti củnjsya ta sao lạtiioi códtbjhmwii têhbwin nhưumxz thếsgnq đfgkqưumxzfdfqc cơoxul chứcmyp!

Sinh Mệkbyonh mẫmkfyu thầfpihn trong lòaxzong mừoxulng rỡvsqw:

- Đjlntếsgnqn đfgkqâjebyy, Lôjlnti Hoa, Cao Phổdtbj Nhâjebyn Mỹrnfe vớyligi Cao Duy Nạtiiop Tưumxz! Hai têhbwin nàdtbjy nghe êhbwim tai chứcmyp.

- Quáhmwi cứcmypng, khôjlntng cầfpihn.

zepfo Cao vung tay bỏfpih đfgkqi. Cáhmwii têhbwin đfgkqódtbjdtbj đfgkqưumxza vềdpcx Tráhmwii Đjlntdpcxt, ngưumxzrnwni ta lạtiioi tưumxzwsakng Cao Lôjlnti Hoa thímkfych símkfynh ngoạtiioi. (Phổdtbj Nhâjebyn Mỹrnfedtbj Poore US, còaxzon Duy Nạtiiop Tưumxzdtbj Venus)

- Choáhmwing!

Sinh Mệkbyonh mẫmkfyu thầfpihn cũoxulng giốdrwzng Hảlmnni thầfpihn, choáhmwing váhmwing, gia nhậnjvmp hàdtbjng ngũoxul ngồipafi bịglyxch xuốdrwzng tạtiioi chỗhbwi.

- Cao Huyếsgnqt Sáhmwit khôjlntng sai, Cao Huyếsgnqt Sáhmwit.

Bấdpcxt khuấdpcxt, Huyếsgnqt Sắqpbfc Minh Vưumxzơoxulng bấdpcxt khuấdpcxt vuốdrwzt cằrnwnm nódtbji.

Cao Lôjlnti Hoa trựjovhc tiếsgnqp khôjlntng thènjsym nhìvmvon.

Huyếsgnqt Sắqpbfc Minh Vưumxzơoxulng vuốdrwzt cằrnwnm, gia nhậnjvmp đfgkqaepmi ngũoxul buồipafn so củnjsya Hảlmnni hoàdtbjng vàdtbj Mẫmkfyu thầfpihn.

Thầfpihn thúvsqw Lai Nhâjebyn Tra Lýsqqs vừoxula đfgkqglyxnh mởwsak miệkbyong, Bảlmnno Bảlmnno cạtiionh Tĩjebynh Tâjebym đfgkqãzepf trừoxulng mắqpbft, Thầfpihn thúvsqw tựjovh đfgkqaepmng chạtiioy đfgkqếsgnqn gódtbjc tưumxzrnwnng ngồipafi chơoxuli.

Nhìvmvon Cao Lồipafi Hoa đfgkqếsgnqn đfgkqâjebyy. Tĩjebynh Tâjebym mỉwaqfm cưumxzrnwni nhìvmvon vềdpcx phímkfya Cao Lôjlnti Hoa, nhẹmlzh nhàdtbjng vẫmkfyy tay.

Cao Lôjlnti Hoa chạtiioy chậnjvmm đfgkqếsgnqn bêhbwin cạtiionh Tĩjebynh Tâjebym, cúvsqwi đfgkqfpihu nhìvmvon hai đfgkqcmypa nhódtbjc củnjsya mìvmvonh.

- Nhỏfpih quáhmwi ha.

Cảlmnnm giáhmwic đfgkqfpihu tiêhbwin khi Cao Lôjlnti Hoa nhìvmvon thấdpcxy hai đfgkqcmypa làdtbj nhỏfpih. Đjlntcmypa nhỏfpihdtbjy sao nhỏfpih nhưumxz vậnjvmy nhỉwaqf, to cỡvsqwdtbjn tay củnjsya lãzepfo Cao thôjlnti àdtbj.

- Ha ha, ngưumxzơoxuli cáhmwii têhbwin ngốdrwzc nàdtbjy, con màdtbj lớylign hơoxuln nữdtbja thìvmvodtbjm sao đfgkqàdtbjn bàdtbj con gáhmwii chúvsqwng ta sinh ra đfgkqưumxzfdfqc.

Mộaepmt bêhbwin mẹmlzh vợfdfqorxm đfgkqfpihu Cao Lôjlnti Hoa, cưumxzrnwni nódtbji.

- Ặtlrqc, đfgkqúvsqwng thếsgnq thậnjvmt.

Cao Lôjlnti Hoa tinh tếsgnq đfgkqáhmwinh giáhmwi hai đfgkqcmypa nhódtbjc, bêhbwin ngoàdtbji ôjlntn àdtbjo nhưumxzng vẫmkfyn khôjlntng làdtbjm hai đfgkqcmypa thứcmypc giấdpcxc bởwsaki Tĩjebynh Tâjebym đfgkqãzepf bốdrwz trímkfy mộaepmt cáhmwii kếsgnqt giớyligi cáhmwich âjebym.

- Lôjlnti, anh đfgkqãzepfdtbjhmwii têhbwin nàdtbjo hay chưumxza? Tĩjebynh Tâjebym ngẩvsqwng đfgkqfpihu, thựjovhc ôjlntn nhu hỏfpihi.

- Đjlntưumxzơoxulng nhiêhbwin, cáhmwii nàdtbjy đfgkqưumxzơoxulng nhiêhbwin!

zepfo Cao vỗhbwi ngựjovhc, từoxulvsqwc Tĩjebynh Tâjebym sinh ra khỏfpiha trứcmypng kim cưumxzơoxulng nàdtbjy thìvmvo Cao Lôjlnti Hoa ngàdtbjy cũoxulng nhưumxz đfgkqêhbwim nghĩjeby đfgkqếsgnqn việkbyoc đfgkqtiiot têhbwin cho con rồipafi! Cáhmwii nàdtbjy gọvsqwi làdtbj ngàdtbjy cũoxulng nghĩjeby, đfgkqêhbwim cũoxulng nghĩjeby, đfgkqi cũoxulng nghĩjeby, màdtbj nằrnwnm cũoxulng nghĩjeby, nódtbji chung làdtbjvsqwc nàdtbjo cũoxulng nghĩjeby coi códtbjhmwii têhbwin nàdtbjo

hay khôjlntng… …..

vsqwc đfgkqódtbj, Cao Lôjlnti Hoa còaxzon suy nghĩjeby xem, nếsgnqu làdtbj con trai thìvmvo đfgkqtiiot têhbwin gìvmvo, con gáhmwii thìvmvo đfgkqtiiot têhbwin gìvmvo!

dtbj giờrnwn thìvmvo thậnjvmt hay, ôjlntng trờrnwni cho Cao Lôjlnti Hoa cảlmnn long lẫmkfyn phụusndng!

- Con trai, gọvsqwi làdtbj Cao Thụusndy Phong, Cao Lôjlnti Hoa nhẹmlzh tay xuyêhbwin qua kétyomt giớyligi cáhmwich âjebym, nhẹmlzh nhàdtbjng vuốdrwzt lêhbwin khuôjlntn mặtiiot đfgkqcmypa nhòaxzo giốdrwzng hệkbyot mìvmvonh.

- Cao Thụusndy Phong?

jebynh Tâjebym nhẩvsqwm nhẩvsqwm nhớylig kỹrnfehbwin nàdtbjy.

Thụusndy Phong, cáhmwii têhbwin nàdtbjy tạtiioi thếsgnq giớyligi nàdtbjy lãzepfo Cao códtbj mộaepmt cáhmwii thâjebym ýsqqs, đfgkqódtbjdtbj : Làdtbjn giódtbj nhẹmlzh đfgkqếsgnqn từoxul thếsgnq giớyligi kháhmwic.

vmvonh thưumxzrnwnng thìvmvo chỉwaqfvmvonh dung đfgkqènjsyn mộaepmt làdtbjn giódtbj nhẹmlzh thổdtbji từoxulqszkng kháhmwic đfgkqếsgnqn thôjlnti.

Con mắqpbft xanh biểwsakn củnjsya Tĩjebynh Tâjebym lódtbje sáhmwing nhìvmvon Cao Lôjlnti Hoa. Trong con mắqpbft tràdtbjn ngậnjvmp ýsqqsumxzrnwni..

Ngưumxzrnwni chu đfgkqáhmwio nhưumxzdtbjng, dùqszk Cao Lôjlnti Hoa chưumxza nódtbji ra, thìvmvodtbjng cũoxulng đfgkqãzepf đfgkqhmwin đfgkqưumxzfdfqc mấdpcxy phầfpihn rồipafi.

- Thếsgnq thìvmvohbwin con gáhmwii đfgkqwsak em đfgkqtiiot đfgkqi! Tĩjebynh Tâjebym đfgkqaepmt nhiêhbwin nódtbji:

- Nghiêhbwin Yêhbwin, Cao Nghiêhbwin Yêhbwin đfgkqi.

- Nghiêhbwin Yêhbwin, ởwsak trong Hảlmnni tộaepmc códtbj nghĩjebya làdtbj em vĩjebynh viễpixwn theo ýsqqs củnjsya anh. Sau đfgkqódtbj, Tĩjebynh Tâjebym lạtiioi nhẹmlzh giọvsqwng giảlmnni thímkfych.

Cao Lôjlnti Hoa ôjlntm chặtiiot Tĩjebynh Tâjebym, cũoxulng khôjlntng biếsgnqt làdtbjm nhưumxz thếsgnqdtbjo mớyligi làdtbj tốdrwzt. Thậnjvmt lâjebyu sau, lãzepfo Cao mởwsak miệkbyong, khẽppqo cắqpbfn nhẹmlzhhbwin vàdtbjnh tai Tĩjebynh Tâjebym.

- Em yêhbwiu àdtbj, em biếsgnqt cáhmwii têhbwin anh đfgkqtiiot códtbj nghĩjebya gìvmvo chứcmyp?

Cao Lôjlnti Hoa cáhmwim giáhmwic códtbj chúvsqwt khẩvsqwn trưumxzơoxulng cáhmwii têhbwin nàdtbjy Cao Lôjlnti Hoa cũoxulng mấdpcxt côjlntng sứcmypc tâjebym tưumxz suy nghĩjeby rấdpcxt lâjebyu. Têhbwin nàdtbjy bao hàdtbjm bímkfy mậnjvmt củnjsya Cao Lôjlnti Hoa.

- Em chỉwaqf chờrnwn mộaepmt ngàdtbjy nàdtbjo đfgkqódtbjmkfy mậnjvmt củnjsya anh trởwsak thàdtbjnh củnjsya hai chúvsqwng ta. Tĩjebynh Tâjebym thựjovhc giảlmnno hoạtiiot nởwsak nụusndumxzrnwni

Cao Lôjlnti Hoa khôjlntng chúvsqwt do dựjovh, ôjlntm chặtiiot lấdpcxy côjlnt vợfdfq hoàdtbjn mỹrnfedtbjy.

- Ta Cao Lôjlnti Hoa đfgkqúvsqwng làdtbjhbwin quáhmwihmwi rồipafi, códtbj thểwsakumxzyligc đfgkqưumxzfdfqc em vềdpcx nhàdtbj.

Cao Lôjlnti Hoa khôjlntng khỏfpihi códtbj chúvsqwt đfgkqqpbfc ýsqqsdtbji

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

- Hôjlntm nay, ta sẽppqo kểwsak hếsgnqt mọvsqwi chuyệkbyon củnjsya ta cho mọvsqwi ngưumxzrnwni nghe.

Cao Lôjlnti Hoa khôjlntng hềdpcx giấdpcxu diếsgnqm, hắqpbfn nhìvmvon toàdtbjn trưumxzrnwnng, thừoxula dịglyxp hôjlntm nay cảlmnn nhàdtbj đfgkqdtbjn viêhbwin. Cao Lôjlnti Hoa chuẩvsqwn bịglyx đfgkqem bímkfy mậnjvmt củnjsya mìvmvonh nódtbji ra hếsgnqt.

- Ta, làdtbj mộaepmt ngưumxzrnwni đfgkqếsgnqn từoxul Tráhmwii Đjlntdpcxt, mộaepmt vịglyx diệkbyon kháhmwic.

Cao Lôjlnti Hoa ôjlntm trong lòaxzong bímkfy mậnjvmt to lớylign nhưumxz thiêhbwin hạtiio, chậnjvmm rãzepfi kểwsak lạtiioi chuyệkbyon xưumxza củnjsya mìvmvonh

Ưmlzhyligc chừoxulng mấdpcxt ba bốdrwzn canh giờrnwn.

Cao Lôjlnti Hoa mớyligi kểwsak hếsgnqt đfgkqưumxzfdfqc mọvsqwi chuyệkbyon củnjsya mìvmvonh lúvsqwc ởwsak trêhbwin Tráhmwii Đjlntdpcxt. Mặtiiot kháhmwic xuấdpcxt pháhmwit từoxul mộaepmt ímkfyt lo lắqpbfng. Cao Lôjlnti Hoa tạtiiom thờrnwni khôjlntng códtbj đfgkqem chuyệkbyon Vũoxul Hinh kểwsakorxm. Chuyệkbyon Vũoxul Hinh, Cao Lôjlnti Hoa chỉwaqfdtbj thểwsak đfgkqwsak đfgkqếsgnqn đfgkqêhbwim nódtbji nhỏfpih nhẹmlzh vớyligi Tĩjebynh Tâjebym, đfgkqâjebyy khôjlntng phảlmnni làdtbj chỗhbwi đfgkqwsakdtbji.

- Sau lầfpihn nổdtbj mạtiionh đfgkqódtbj, ta gặtiiop Tĩjebynh Tâjebym. Cao Lôjlnti Hoa dừoxulng mộaepmt chúvsqwt, nhìvmvon Tĩjebynh Tâjebym liếsgnqc mắqpbft mộaepmt cáhmwii.

jebynh Tâjebym cưumxzrnwni khẽppqo, hẳylign làdtbj nhớylig tớyligi lầfpihn đfgkqfpihu gặtiiop Cao Lôjlnti Hoa, nhìvmvon cáhmwii bộaepm dạtiiong nghènjsyo túvsqwng củnjsya Cao Lôjlnti Hoa.

Nếsgnqu lúvsqwc đfgkqódtbj khôjlntng códtbjjebynh Tâjebym diễpixwn vai mỹrnfe nữdtbj cứcmypu anh hùqszkng, chắqpbfc đfgkqãzepf khôjlntng códtbj vịglyxjlnti Thầfpihn kiêhbwim luôjlntn chứcmypc vúvsqw em vịglyx diệkbyon nhưumxzjebyy giờrnwn, Màdtbj chỉwaqf sợfdfqvsqwc đfgkqódtbj, anh chàdtbjng bấdpcxt hạtiionh Cao Lôjlnti Hoa đfgkqãzepf biếsgnqn thàdtbjnh mộaepmt đfgkqdrwzng bàdtbji tiếsgnqt củnjsya con Phong Lang rồipafi.

- Con rểwsak, nghe ngưumxzơoxuli nódtbji tớyligi nódtbji lui mộaepmt mạtiioch nhưumxz vậnjvmy. Códtbj phảlmnni đfgkqglyxnh trởwsak vềdpcx khôjlntng?

Hảlmnni hoàdtbjng trầfpihm mặtiiot, hiêhbwin nhiêhbwin khôjlntng vui.

Lạtiioi nódtbji, dùqszk sao Hảlmnni hoàdtbjng cũoxulng mớyligi vui vìvmvodtbj cháhmwiu bếsgnq, ai dènjsy Cao Lôjlnti Hoa lạtiioi muốdrwzn mang Tĩjebynh Tâjebym lẫmkfyn cháhmwiu đfgkqi đfgkqếsgnqn mộaepmt thếsgnq giớyligi khỉwaqf ho còaxzohmwiy gìvmvovmvo đfgkqódtbj. Ngưumxzơoxuli nódtbji xem Hảlmnni hoàdtbjng đfgkqtiioi nhâjebyn códtbj thểwsak vui nổdtbji khôjlntng! Đjlnttiioc biệkbyot nhấdpcxt làdtbj nhớylig đfgkqếsgnqn cảlmnnnh mìvmvonh phảlmnni xa con xa cháhmwiu ngoạtiioi mìvmvonh vĩjebynh viễpixwn, làdtbjm sao Hảlmnni hoàdtbjng đfgkqtiioi nhâjebyn códtbj thểwsak vui đfgkqưumxzfdfqc cơoxul chứcmyp?

- Đjlntúvsqwng vậnjvmy, ta muốdrwzn trởwsak vềdpcx. Cao Lôjlnti Hoa nhìvmvon Hảlmnni hoàdtbjng.

Hảlmnni hoàdtbjng cúvsqwi đfgkqfpihu khôjlntng nódtbji.

Bầfpihu khôjlntng khímkfy nhấdpcxt thờrnwni códtbj chúvsqwt trầfpihm lặtiiong.

- Ha ha. Cao Lôjlnti Hoa, ngưumxzơoxuli vừoxula rồipafi nódtbji ngưumxzơoxuli hoàdtbjn thàdtbjnh giao dịglyxch xong. Sáhmwing Thếsgnq Thầfpihn liềdpcxn nódtbji cho ngưumxzơoxuli biệkbyon pháhmwip trởwsak vềdpcx. Vậnjvmy Sáhmwing Thếsgnq Thầfpihn lúvsqwc nàdtbjy khôjlntng códtbj việkbyoc gìvmvo chứcmypvmvo?

Sinh Mệkbyonh mẫmkfyu thầfpihn ra mặtiiot, chuyểwsakn đfgkqdpcxdtbji, bàdtbj rấdpcxt muốdrwzn biếsgnqt Sáhmwing Thếsgnq Thầfpihn cùqszkng hai đfgkqcmypa con mìvmvonh ra sao.

- Bọvsqwn họvsqwoxulng khỏfpihe. Cao Lôjlnti Hoa cưumxzrnwni ha ha nódtbji:

- Lúvsqwc ấdpcxy. Ta đfgkqưumxza ra kháhmwii niệkbyom luâjebyn hồipafi. Sau đfgkqódtbj bọvsqwn họvsqwqszkng Sáhmwing Thếsgnq Thầfpihn bắqpbft đfgkqfpihu thựjovhc thi. Chỉwaqfdtbj tiêhbwiu hao thầfpihn lựjovhc vưumxzfdfqt quáhmwi chúvsqwng ta nghĩjeby. Cuốdrwzi cùqszkng ngay cảlmnn ta cũoxulng khôjlntng thểwsak khôjlntng ra tay giúvsqwp mộaepmt phen. Kếsgnqt quảlmnn ba ngưumxzrnwni bọvsqwn họvsqw hao hếsgnqt thầfpihn lựjovhc. Ta bởwsaki vìvmvoqszkng nhau tham gia chếsgnq tạtiioo lụusndc đfgkqtiioo luâjebyn hồipafi cho nêhbwin códtbj đfgkqưumxzfdfqc nămuzhng lựjovhc Sáhmwing Thếsgnq, Sáhmwing Thếsgnq Thầfpihn nódtbji lụusndc đfgkqtiioo luâjebyn hồipafi tưumxzơoxulng đfgkqưumxzơoxulng mộaepmt lầfpihn sáhmwing tạtiioo thếsgnq giớyligi. Ta lạtiioi khôjlntng thuộaepmc huyếsgnqt mạtiioch hắqpbfn. Bởwsaki vìvmvo tham gia sáhmwing tạtiioo mộaepmt cáhmwii thếsgnq giớyligi, nhưumxzng giáhmwin tiếsgnqp códtbj đfgkqưumxzfdfqc quyềdpcxn quảlmnnn lýsqqs thếsgnq giớyligi nàdtbjy.

Giảlmnni thímkfych códtbj phầfpihn rốdrwzi rắqpbfm, tódtbjm lạtiioi làdtbj do Cao Lôjlnti Hoa tham gia sáhmwing tạtiioo lụusndc đfgkqtiioo luâjebyn hồipafi nêhbwin códtbj đfgkqưumxzfdfqc sứcmypc mạtiionh Sáhmwing Thếsgnq.

- Khôjlntng códtbj việkbyoc gìvmvodtbj tốdrwzt rồipafi.

Sinh Mệkbyonh mẫmkfyu thầfpihn khe khẽppqo thởwsakdtbji, tuy rằrnwnng cảlmnnm giáhmwic đfgkqưumxzfdfqc chồipafng vàdtbj con mìvmvonh khôjlntng sao, nhưumxzng nghe từoxul chímkfynh miệkbyong Cao Lôjlnti Hoa thìvmvo Sinh Mệkbyonh mẫmkfyu thầfpihn mớyligi thậnjvmt sựjovhhbwin tâjebym.

- Lôjlnti Hoa.

Mẹmlzh vợfdfqjebynh Ânhitm đfgkqaepmt nhiêhbwin ngẩvsqwng đfgkqfpihu lêhbwin, áhmwinh mắqpbft bàdtbjdtbj chúvsqwt đfgkqfpihhbwin.

- Lôjlnti Hoa, ta làdtbj mặtiioc kệkbyo.

Giọvsqwng bàdtbj mẹmlzh vợfdfq mang theo chúvsqwt nghẹmlzhn ngàdtbjo:

- Ta chỉwaqf muốdrwzn biếsgnqt, nếsgnqu ngưumxzơoxuli đfgkqi vềdpcx, ta, ta, ta còaxzon códtbj thểwsak gặtiiop Tĩjebynh Tâjebym khôjlntng?

Nhìvmvon bộaepmhmwing mẹmlzh vợfdfq muốdrwzn khódtbjc, Cao Lôjlnti Hoa thậnjvmt sựjovh muốdrwzn hétyomt lêhbwin mộaepmt câjebyu: Ta sẽppqo khôjlntng vềdpcx.....

- Vềdpcx đfgkqiểwsakm nàdtbjy. Cáhmwic ngưumxzơoxuli hoàdtbjn toàdtbjn khôjlntng cầfpihn lo lắqpbfng.

Sinh Mệkbyonh mẫmkfyu thầfpihn sau khi đfgkqưumxzfdfqc giảlmnni tỏfpiha tâjebym lýsqqs thìvmvojebym tìvmvonh hiểwsakn nhiêhbwin khôjlntng sai:

- Cao Lôjlnti Hoa vớyligi cáhmwic ngưumxzơoxuli làdtbjm sao màdtbj khôjlntng gặtiiop đfgkqưumxzfdfqc. Ôewzwng nhàdtbj ta bàdtbjy cho Cao Lôjlnti Hoa cáhmwich đfgkqi vềdpcx, chămuzhng lẽppqo khôjlntng cho hắqpbfn cáhmwich đfgkqi lạtiioi đfgkqâjebyy sao?

- Ồwsak!

Nhấdpcxt thờrnwni mọvsqwi ngưumxzrnwni ởwsak đfgkqâjebyy nhưumxz tỉwaqfnh giấdpcxc mộaepmng!

- Nếsgnqu thựjovhc sựjovhdtbj nhưumxz vậnjvmy. Vậnjvmy thựjovhc sựjovh thậnjvmt tốdrwzt quáhmwi.

Cao Lôjlnti Hoa códtbj chúvsqwt kímkfych đfgkqaepmng, cáhmwii nàdtbjy đfgkqúvsqwng làdtbj tiệkbyon cảlmnn đfgkqôjlnti đfgkqưumxzrnwnng! Rấdpcxt hoàdtbjn mỹrnfe.

Bầfpihu khôjlntng khímkfy chuyểwsakn từoxul bi ai sang vui sưumxzyligng.

Cao Lôjlnti Hoa đfgkqódtbjn hai đfgkqcmypa nhỏfpih từoxul trong tay Tĩjebynh Tâjebym, theo giờrnwn khắqpbfc nàdtbjy, rốdrwzt cụusndc lãzepfo Cao khôjlntng còaxzon làdtbjvsqw em nữdtbja, màdtbj đfgkqãzepfdtbj mộaepmt ngưumxzrnwni cha châjebyn chímkfynh.

- Ba.

Mộaepmt bêhbwin, Nguyệkbyot Nhịglyx trầfpihm mặtiioc thậnjvmt lâjebyu, rốdrwzt cụusndc nhịglyxn khôjlntng đfgkqưumxzfdfqc kêhbwiu mộaepmt tiếsgnqng.

- Sao?

Cao Lôjlnti Hoa ngẩvsqwng đfgkqfpihu nhìvmvon con gáhmwii.

- Còaxzon códtbj con nữdtbja.

Cao Mộaepmng U. Cũoxulng làdtbj Cửfeaqu U cùqszkng Mộaepmng Ti giơoxul tay xin vétyom tham gia.

- Con cũoxulng muốdrwzn.

Ngàdtbjy mai con códtbj thểwsakqszkng ba đfgkqi đfgkqếsgnqn nơoxuli ởwsak củnjsya ba hồipafi xưumxza khôjlntng? Trong mắqpbft Nguyệkbyot Nhịglyx mang theo vẻnrny khẩvsqwn trưumxzơoxulng.

hmwin long nhâjebyn bétyom Kim Toa Nhi cắqpbfn mộaepmt cáhmwii núvsqwm vúvsqw cao su, ýsqqs bảlmnno mìvmvonh tuyệkbyot đfgkqdrwzi sẽppqo khôjlntng vứcmypt bỏfpih ba mẹmlzhvmvonh.

Anh mắqpbft cậnjvmu nhỏfpih Rudolph nhìvmvon côjlnttyom nhỏfpih Cao Nghiêhbwin Yêhbwin trêhbwin tay Cao Lôjlnti Hoa, cậnjvmu nhỏfpihaxzon nhớylig Cao Lôjlnti Hoa đfgkqãzepfdtbji, nếsgnqu làdtbj con gáhmwii thìvmvo sẽppqo gảlmnn cho cậnjvmu làdtbjm vợfdfq …..

Cầfpihu Cầfpihu hừoxul mộaepmt tiếsgnqng, tỏfpih vẻnrny khôjlntng thểwsak quêhbwin nódtbj.

Cầfpihu Cầfpihu phảlmnni đfgkqi, Màdtbjjlntdtbjng Bạtiioch Ngâjebyn Long trêhbwin danh nghĩjebya làdtbjjlntn thêhbwi củnjsya Cầfpihu Cầfpihu tấdpcxt nhiêhbwin cũoxulng đfgkqi theo.

vsqwc nàdtbjy, kếsgnqt tinh tìvmvonh yêhbwiu củnjsya Vong Linh nữdtbj thầfpihn vàdtbj Thầfpihn Thúvsqw Tra Lýsqqs, Bảlmnno Bảlmnno cũoxulng muốdrwzn giơoxul tay. Đjlntang muốdrwzn mởwsak miệkbyong thìvmvo bịglyx Cao Lôjlnti Hoa vồipaf nhẹmlzhdtbji:

- Bảlmnno Bảlmnno, con ởwsak lạtiioi đfgkqâjebyy.

Quay đfgkqfpihu nhìvmvon Vong Linh nữdtbj thầfpihn cùqszkng Tra Lýsqqs, cuốdrwzi cùqszkng Bảlmnno Bảlmnno cũoxulng gậnjvmt đfgkqfpihu.

- Còaxzon códtbj Saga, Nguyệkbyot Sưumxz, Cao Lôjlnti Hoa nhìvmvon hai đfgkqcmypa con:

- Cáhmwic con cũoxulng lưumxzu lạtiioi.

- Ba.

Hai đfgkqcmypa nhấdpcxt thờrnwni khôjlntng vui.

- Cáhmwic con đfgkqãzepfdtbj gia đfgkqìvmvonh. Cao Lôjlnti Hoa nódtbji:

- Nhàdtbjhmwic con, ởwsakoxuli nàdtbjy.

- Nhưumxzng màdtbj...

Hai đfgkqcmypa còaxzon muốdrwzn nódtbji thêhbwim.

- Khôjlntng nhưumxzng gìvmvo hếsgnqt, ta cùqszkng khôjlntng phảlmnni khôjlntng trởwsak lạtiioi. Cùqszkng lắqpbfm vàdtbji tháhmwing ta vềdpcx mộaepmt lầfpihn. Cao Lôjlnti Hoa nódtbji.

Nhấdpcxt thờrnwni, tấdpcxt cảlmnn đfgkqưumxza áhmwinh mắqpbft ai oáhmwin nhìvmvon Cao Lôjlnti Hoa, Hảlmnni hoàdtbjng, mẹmlzh vợfdfqjebynh Ânhitm, hai đfgkqcmypa con, Bảlmnno Bảlmnno, cảlmnn vợfdfq chồipafng nhàdtbj Tra Lýsqqs đfgkqdpcxu nhìvmvon Cao Lôjlnti Hoa.

- Đjlntưumxzfdfqc rồipafi, tháhmwing ta vềdpcxdtbji lầfpihn. Lãzepfo Cao nódtbji lạtiioi.

dtbji xong hếsgnqt thảlmnny.

oxulng xáhmwic đfgkqglyxnh nhódtbjm đfgkqfpihu tiêhbwin cùqszkng Cao Lôjlnti Hoa đfgkqi vềdpcx Tráhmwii Đjlntdpcxt.

- Đjlntúvsqwng rồipafi mẫmkfyu thầfpihn. Thầfpihn giớyligi ta cũoxulng bìvmvonh loạtiion rồipafi, Hắqpbfn, ta liềdpcxn giao cho bàdtbj. Cao Lôjlnti Hoa phấdpcxt phấdpcxt tay. Módtbjng vuốdrwzt Cầfpihu Cầfpihu mởwsak khôjlntng gian.

Hai ngưumxzrnwni bịglyx đfgkqiểwsakm huyệkbyot từoxul khôjlntng gian ngãzepf ra. Làdtbj Mặtiioc cùqszkng phưumxzfdfqng hoàdtbjng Phỉwaqf Lợfdfqi.

Mẫmkfyu thầfpihn nhẹmlzh nhàdtbjng màdtbj lấdpcxc đfgkqfpihu, nhìvmvon con trai thứcmyp ba củnjsya mìvmvonh:

- Đjlntưumxzfdfqc rồipafi, Mặtiioc liềdpcxn giao cho ta đfgkqi, Phỉwaqf Lợfdfqi vẫmkfyn làdtbj đfgkqem cho ngưumxzơoxuli đfgkqi. Ngàdtbjy mai ngưumxzơoxuli đfgkqi Áumxzm Dạtiio đfgkqlmnno, đfgkqwsak cho hắqpbfn dẫmkfyn đfgkqưumxzrnwnng đfgkqi, Cao Lôjlnti Hoa gậnjvmt gậnjvmt đfgkqâjebyu.

************************

Ngàdtbjy kếsgnq, Cao Lôjlnti Hoa mang theo toàdtbjn bộaepm mọvsqwi ngưumxzrnwni trong nhàdtbj chậnjvmm rãzepfi đfgkqi đfgkqếsgnqn Áumxzm Dạtiio đfgkqlmnno, mộaepmt trong bảlmnny đfgkqlmnno hảlmnni ngoạtiioi.

Chủnjsy yếsgnqu làdtbj nhìvmvon xem vịglyx thủnjsyjebynh Tiểwsaku Kim xửfeaqsqqs vấdpcxn đfgkqdpcx sinh sốdrwzng củnjsya cáhmwic ma thúvsqw nhưumxz thếsgnqdtbjo.

Ýailahmwing Thếsgnq thầfpihn rấdpcxt đfgkqơoxuln giảlmnnn, bọvsqwn họvsqw ngay từoxul đfgkqfpihu lúvsqwc sáhmwing tạtiioo ra lụusndc đfgkqtiioo luâjebyn hồipafi liềdpcxn tiệkbyon tay tạtiioo thêhbwim mộaepmt khốdrwzi đfgkqtiioi lụusndc.

oxuli đfgkqódtbj, rấdpcxt thímkfych hợfdfqp cho ma thúvsqw sinh tồipafn.

umxzyligi sựjovh dẫmkfyn đfgkqưumxzrnwnng củnjsya phưumxzfdfqng hoàdtbjng lửfeaqa Phỉwaqf Lợfdfqi, đfgkqáhmwim ngưumxzrnwni Cao Lôjlnti Hoa đfgkqi tớyligi Áumxzm Dạtiio đfgkqlmnno.

- Nơoxuli nàdtbjy, làdtbj Áumxzm Dạtiio đfgkqlmnno!

Tớyligi chỗhbwi đfgkqódtbj, Cao Lôjlnti Hoa kinh ngạtiioc nódtbji khôjlntng ra lờrnwni.

Nếsgnqu khôjlntng phảlmnni phưumxzfdfqng hoàdtbjng lửfeaqa Phỉwaqf Lợfdfqi dẫmkfyn đfgkqưumxzrnwnng chắqpbfc lãzepfo Cao đfgkqãzepf nghĩjebydtbj ngưumxzrnwni muốdrwzn chọvsqwc đfgkqùqszka hắqpbfn.

hmwii nơoxuli gọvsqwi làdtbjmuzhn cứcmyp đfgkqglyxa đfgkqfpihu nãzepfo củnjsya ma thúvsqw, khôjlntng ngờrnwn lạtiioi làdtbjaxzon đfgkqlmnno màdtbj Cao Lôjlnti Hoa bịglyx rớyligt xuốdrwzng lúvsqwc xuyêhbwin qua vịglyx diệkbyon nàdtbjy.

Trưumxzyligc kia, Cao Lôjlnti Hoa chỉwaqf biếsgnqt vịglyx trímkfy tọvsqwa đfgkqaepmaxzon đfgkqlmnno nàdtbjy, tuyệkbyot đfgkqdrwzi khôjlntng ngờrnwnhmwii gọvsqwi làdtbj Áumxzm Dạtiio đfgkqlmnno lạtiioi chímkfynh làdtbjaxzon đfgkqlmnno nhỏfpihdtbjy.

- Đjlntúvsqwng vậnjvmy, nơoxuli nàdtbjy làdtbj hảlmnni ngoạtiioi thấdpcxt đfgkqlmnno Áumxzm Dạtiio đfgkqlmnno.

Phỉwaqf Lợfdfqi hódtbja thàdtbjnh hìvmvonh ngưumxzrnwni. Im lặtiiong đfgkqcmypng ởwsakhbwin cạtiionh Cao Lôjlnti Hoa.

- Cáhmwii nàdtbjy thậnjvmt sựjovh ngoàdtbji trímkfyumxzwsakng tưumxzfdfqng củnjsya ta.

Cao Lôjlnti Hoa nódtbji.

- Cáhmwii nàdtbjy códtbj lẽppqodtbj chữdtbj 'duyêhbwin phậnjvmn' màdtbj anh thưumxzrnwnng nódtbji đfgkqódtbj.

jebynh Tâjebym y Cao Lôjlnti Hoa, nhẹmlzh giọvsqwng nódtbji.

- Đjlntúvsqwng vậnjvmy. Duyêhbwin a. Cuộaepmc sốdrwzng nhâjebyn sinh củnjsya ta tạtiioi dịglyx giớyligi bắqpbft nguồipafn từoxul đfgkqâjebyy, cũoxulng từoxuloxuli nàdtbjy chấdpcxm dứcmypt.

Cao Lôjlnti Hoa cảlmnnm tháhmwin nódtbji, khôjlntng nghĩjeby tớyligi hòaxzon đfgkqlmnno nhỏfpihdtbjy lạtiioi làdtbjoxuli khởwsaki đfgkqiểwsakm củnjsya Cao Lôjlnti Hoa vàdtbjoxulng làdtbj đfgkqiểwsakm kếsgnqt thúvsqwc mọvsqwi vấdpcxn đfgkqdpcxwsak dịglyx giớyligi nàdtbjy.

Nhẹmlzh nhàdtbjng ôjlntm chặtiiot Tĩjebynh Tâjebym. Chỉwaqfdtbj so sáhmwinh vớyligi lầfpihn nghènjsyo túvsqwng trưumxzyligc thìvmvo lầfpihn nàdtbjy Cao Lôjlnti Hoa mang theo hưumxzơoxulng vịglyx chinh phụusndc hòaxzon đfgkqlmnno nàdtbjy bưumxzyligc lêhbwin trêhbwin hòaxzon đfgkqlmnno ……

zepfo đfgkqtiioi Tiểwsaku Kim củnjsya đfgkqáhmwim ma thúvsqw đfgkqãzepf sớyligm ởwsak Áumxzm Dạtiio đfgkqlmnno đfgkqfdfqi Cao Lôjlnti Hoa đfgkqếsgnqn.

vsqwc Tiểwsaku Kim nhìvmvon thấdpcxy Đjlnttiioi thốdrwzng lĩjebynh ma thúvsqw phưumxzfdfqng hoàdtbjng lửfeaqa Phỉwaqf Lợfdfqi dẫmkfyn Cao Lôjlnti Hoa đfgkqếsgnqn thìvmvo đfgkqfpihy kinh ngạtiioc.

- Ngưumxzơoxuli làdtbj Tiểwsaku Kim sao?

Cao Lôjlnti Hoa đfgkqưumxza mắqpbft nhìvmvon trưumxzyligc. Nhìvmvon tráhmwing sĩjebydtbjc vàdtbjng phímkfya trưumxzyligc nàdtbjy.

- Vĩjeby đfgkqtiioi Phụusnd thầfpihn, ta làdtbj Tiểwsaku Kim.

Dễpixwdtbjng cảlmnnm nhậnjvmn đfgkqưumxzfdfqc cảlmnnm giáhmwic uy nghiêhbwim trêhbwin ngưumxzrnwni Cao Lôjlnti Hoa. Tiểwsaku Kim phũoxul phụusndc xuốdrwzng. Ngay cảlmnn đfgkqfpihu cũoxulng khôjlntng dáhmwim ngẩvsqwng lêhbwin.

- Vềdpcx nguyêhbwin nhâjebyn đfgkqáhmwim ma thúvsqw phảlmnnn loạtiion. Ta cũoxulng nghe Phỉwaqf Lợfdfqi nódtbji qua rồipafi.

Trêhbwin ngưumxzrnwni Cao Lôjlnti Hoa bảlmnno hộaepmhmwii loạtiioi tưumxzơoxuli cưumxzrnwni thầfpihn bímkfydtbj khôjlntng mấdpcxt uy nghiêhbwim:

- Chủnjsy yếsgnqu làdtbj, cáhmwic ma thúvsqw khôjlntng cam lòaxzong bịglyx đfgkqdrwzi đfgkqãzepfi nhưumxzzepf thúvsqw chứcmypvmvo.

- Phụusnd thầfpihn. Thỉwaqfnh ngưumxzrnwni tha thứcmyp chúvsqwng ta quáhmwi mạtiioo phạtiiom. Nhưumxzng ma thúvsqw chúvsqwng ta cũoxulng códtbj trímkfy tuệkbyo. Chúvsqwng ta dùqszk sao khôjlntng phảlmnni làdtbjzepf thúvsqw.

Tiểwsaku Kim phủnjsy phụusndc xuốdrwzng thấdpcxp giọvsqwng nódtbji.

- Việkbyoc nàdtbjy nódtbji tódtbjm lạtiioi khôjlntng tráhmwich ai đfgkqưumxzfdfqc.

Cao Lôjlnti Hoa phấdpcxt phấdpcxt tay:

- Đjlntcmypng lêhbwin đfgkqi, kếsgnq tiếsgnqp Phỉwaqf Lợfdfqi sẽppqo dẫmkfyn tấdpcxt cảlmnn ma thúvsqwhmwic ngưumxzơoxuli đfgkqi đfgkqếsgnqn mộaepmt cáhmwii đfgkqtiioi lụusndc chuyêhbwin dàdtbjnh cho cáhmwic ngưumxzơoxuli sinh sốdrwzng.

- Cảlmnnm tạtiio Phụusnd thầfpihn.

Tiểwsaku Kim cùqszkng cáhmwic ma thúvsqw phímkfya sau hiệkbyon lêhbwin vẻnrnyumxzng phấdpcxn khôjlntng thểwsak tảlmnn trêhbwin mặtiiot.

- Cứcmyp nhưumxz vậnjvmy, chuyệkbyon ma thúvsqw coi nhưumxzoxulng giảlmnni quyếsgnqt xong. Nhiệkbyom vụusnd lầfpihn nàdtbjy coi nhưumxzoxulng hoàdtbjn thàdtbjnh.

Cao Lôjlnti Hoa ngẩvsqwng đfgkqfpihu nhìvmvon lêhbwin trờrnwni cao.

- Cáhmwim ơoxuln.

Phỉwaqf Lợfdfqi ởwsakhbwin cạtiionh Cao Lôjlnti Hoa nhẹmlzh giọvsqwng nódtbji.

- Ngưumxzơoxuli đfgkqdrwzi ta bấdpcxt nghĩjebya, nhưumxzng ta lạtiioi đfgkqdrwzi vớyligi ngưumxzơoxuli khôjlntng códtbj bấdpcxt nhâjebyn.

Cao Lôjlnti Hoa vồipaf vỗhbwi bảlmnn vai củnjsya nam tửfeaq xinh đfgkqmlzhp nàdtbjy:

- Mang theo cáhmwic ma thúvsqw sốdrwzng mộaepmt cuộaepmc sốdrwzng tốdrwzt đfgkqmlzhp đfgkqi.

Sắqpbfp rờrnwni khỏfpihi thếsgnq giớyligi nàdtbjy. Đjlntaepmt nhiêhbwin Cao Lôjlnti Hoa códtbj cảlmnnm giáhmwic đfgkqipafng cảlmnnm thưumxzơoxulng ngưumxzrnwni, từoxul ngữdtbjoxulng códtbj thiệkbyon ýsqqsoxuln.

- Mịglyxa mịglyxa, chétyomm chétyomm giódtbj!

Cao Lôjlnti Hoa tựjovh chửfeaqi mìvmvonh, códtbj phảlmnni làdtbj mộaepmt đfgkqi khôjlntng trởwsak lạtiioi đfgkqâjebyu màdtbjdtbj cảlmnnm giáhmwic nhưumxz thếsgnq chứcmyp!

jebynh Tâjebym đfgkqcmypng cạtiionh Cao Lôjlnti Hoa. Ôewzwm vỏfpih trứcmypng kim cưumxzơoxulng, cáhmwii vỏfpihdtbjy giốdrwzng nhưumxz mộaepmt cáhmwii nôjlnti ấdpcxm áhmwip trờrnwni sinh, đfgkqnjsy đfgkqwsak cho hai đfgkqcmypa nhỏfpih mớyligi sinh ra nằrnwnm trong ngủnjsy thoáhmwii máhmwii.

Cao Lôjlnti Hoa nhắqpbfm hai mắqpbft lạtiioi, bắqpbft đfgkqfpihu cùqszkng Sáhmwing Thếsgnq Thầfpihn liêhbwin hệkbyo.

Mộaepmt láhmwit sau, mộaepmt Sáhmwing Thếsgnq Thầfpihn mang áhmwio trắqpbfng xuấdpcxt hiệkbyon ởwsak trưumxzyligc mặtiiot Cao Lôjlnti Hoa. Nhưumxzng màdtbj chímkfynh làdtbj mộaepmt cáhmwii ảlmnno ảlmnnnh. Dùqszk sao Sáhmwing Thếsgnq thầfpihn cũoxulng khôjlntng lưumxzu lạtiioi bao nhiêhbwiu thầfpihn lựjovhc.

- Cao, hiệkbyou suấdpcxt làdtbjm việkbyoc củnjsya ngưumxzơoxuli thựjovhc sựjovh khôjlntng sai a!

hmwing Thếsgnq Thầfpihn vừoxula xuấdpcxt hiệkbyon. Giơoxul ngódtbjn tay cáhmwii vớyligi Cao Lôjlnti Hoa.

- Quáhmwi khen, quáhmwi khen.

Cao Lôjlnti Hoa cưumxzrnwni hènjsynjsy, trong lòaxzong lạtiioi thầfpihm mắqpbfng cha mắqpbfng mẹmlzh. Mịglyxa. Nếsgnqu khôjlntng vộaepmi vềdpcx nhàdtbj. Sao lạtiioi códtbj hiệkbyou suấdpcxt nhưumxz vậnjvmy chứcmyp?

- Nódtbji cho ta biếsgnqt biệkbyon pháhmwip trởwsak vềdpcx đfgkqi.

Cao Lôjlnti Hoa nódtbji.

hmwing Thếsgnq Thầfpihn cũoxulng khôjlntng dong dàdtbji.

- Xuyêhbwin qua hai cáhmwii vịglyx diệkbyon. Đjlntódtbjdtbjmuzhng lựjovhc củnjsya mộaepmt ngưumxzrnwni chưumxzwsakng quảlmnnn vịglyx diệkbyon.

hmwing Thếsgnq thầfpihn mỉwaqfm cưumxzrnwni nhìvmvon Cao Lôjlnti Hoa:

- Chỉwaqf cầfpihn biếsgnqt đfgkqưumxzfdfqc têhbwin củnjsya vịglyx diệkbyon đfgkqódtbj. Ngưumxzơoxuli códtbj thểwsak thôjlntng qua khôjlntng gian cùqszkng thờrnwni gian pháhmwip tắqpbfc tiếsgnqn hàdtbjnh xuyêhbwin qua.

- Đjlntơoxuln giảlmnnn nhưumxz vậnjvmy àdtbj?

Cao Lôjlnti Hoa thầfpihm nghiếsgnqn rămuzhng. Đjlntãzepfdtbj ýsqqs muốdrwzn giếsgnqt chếsgnqt cáhmwii ýsqqsumxzwsakng củnjsya Sáhmwing Thếsgnq Thầfpihn nàdtbjy rồipafi.

- Kỳnjvm thậnjvmt. Quan trọvsqwng nhấdpcxt khôjlntng phảlmnni đfgkqiểwsakm nàdtbjy.

hmwing Thếsgnq thầfpihn nódtbji:

- Vấdpcxn đfgkqdpcx quan trọvsqwng nhấdpcxt làdtbj. Mộaepmt sáhmwing tạtiioo giảlmnn vịglyx diệkbyon màdtbj đfgkqi qua vịglyx diệkbyon kháhmwic sẽppqo dẫmkfyn đfgkqếsgnqn chiếsgnqn tranh giữdtbja hai vịglyx diệkbyon.

- Ta đfgkqâjebyy trởwsak vềdpcx. Cũoxulng sẽppqo khiếsgnqn cho vịglyx diệkbyon chiếsgnqn tranh?

Cao Lôjlnti Hoa hỏfpihi

- Ặtlrqc ặtiioc, ngưumxzơoxuli màdtbj khiếsgnqn cho vịglyx diệkbyon chiếsgnqn tranh cáhmwii mốdrwzc xìvmvo. Sáhmwing Thếsgnq Thầfpihn đfgkqaepmt nhiêhbwin cưumxzrnwni quáhmwii dịglyxdtbji:

- Ngưumxzơoxuli vốdrwzn làdtbj ngưumxzrnwni vịglyx diệkbyon kia, ngưumxzơoxuli đfgkqi trởwsak vềdpcx. Chẳyligng lẽppqohbwin thầfpihn vịglyx diệkbyon kia códtbj thểwsak đfgkqếsgnqn đfgkqnjvmp ngưumxzơoxuli àdtbj?

- Mịglyxa, đfgkqnjvmp ta? Mẹmlzhdtbj, đfgkqếsgnqn lúvsqwc đfgkqódtbj nếsgnqu bọvsqwn họvsqwhmwim ra tay vớyligi ta, ta khiếsgnqn cho bọvsqwn họvsqw biếsgnqt máhmwiu củnjsya thầfpihn cũoxulng códtbjdtbju hồipafng.

Cao Lôjlnti Hoa cưumxzrnwni lạtiionh nódtbji.

- Ặtlrqc ặtiioc. Ngon ămuzhn ha. Nếsgnqu đfgkqếsgnqn lúvsqwc đfgkqódtbjqszkng vịglyx diệkbyon kia khai chiếsgnqn, ta kétyomo tấdpcxt cảlmnnhmwic thầfpihn qua giúvsqwp ngưumxzơoxuli.

hmwing Thếsgnq Thầfpihn cưumxzrnwni âjebym hiểwsakm.

- Đjlntúvsqwng rồipafi, còaxzon nữdtbja. Nếsgnqu ta muốdrwzn trởwsak vềdpcx?

Cao Lôjlnti Hoa lạtiioi hỏfpihi, vấdpcxn đfgkqdpcxdtbjy rấdpcxt quan trọvsqwng.

- Ngưumxzơoxuli còaxzon muốdrwzn trởwsak vềdpcx? Sáhmwing Thếsgnq Thầfpihn nódtbji.

- Cáhmwii nàdtbjy đfgkqưumxzơoxulng nhiêhbwin.

- Vậnjvmy cũoxulng đfgkqơoxuln giảlmnnn. Ngưumxzơoxuli muốdrwzn vềdpcx thìvmvo gọvsqwi têhbwin thậnjvmt củnjsya vịglyx diệkbyon nàdtbjy. Sáhmwing Thếsgnq Thầfpihn nódtbji.

- Têhbwin thậnjvmt? Vịglyx diệkbyon nàdtbjy têhbwin thậnjvmt làdtbjvmvo?

- Truyềdpcxn thuyếsgnqt Tháhmwinh Kỵtieejeby! Sáhmwing Thếsgnq Thầfpihn nódtbji:

- Têhbwin thậnjvmt thếsgnq giớyligi nàdtbjy gọvsqwi làdtbj : Truyềdpcxn Thuyếsgnqt Tháhmwinh Kỵtieejeby

- … …..

qszkng tùqszkng chènjsyng… Đjlntưumxzfdfqc xưumxzng làdtbjjebynh viễpixwn khôjlntng bao giờrnwn ngãzepf, Cao Lôjlnti Hoa. Rốdrwzt cụusndc đfgkqãzepf

ngãzepf xuốdrwzng… …

**************************

- Vịglyx diệkbyon Tinh Linh a, ta Cao Lôjlnti Hoa lấdpcxy thâjebyn phậnjvmn ngưumxzrnwni chưumxzwsakng quảlmnnn vịglyx diệkbyon, kêhbwiu gọvsqwi têhbwin gọvsqwi củnjsya vịglyx diệkbyon xa xôjlnti—Tráhmwii Đjlntdpcxt.

umxzyligi sựjovh chỉwaqf đfgkqiểwsakm củnjsya Sáhmwing Thếsgnq Thầfpihn, Cao Lôjlnti Hoa liềdpcxn mởwsak ra mộaepmt cáhmwii thôjlntng đfgkqtiioo giữdtbja hai vịglyx diệkbyon.

Trêhbwin bầfpihu trờrnwni, mâjebyy đfgkqen xoay tròaxzon, mộaepmt cáhmwii thôjlntng đfgkqtiioo màdtbju đfgkqen chậnjvmm rãzepfi hìvmvonh thàdtbjnh.

Đjlntdtbjn ngưumxzrnwni Cao Lôjlnti Hoa bịglyxjebyy quanh háhmwic đfgkqaepmng…..

Thậnjvmt lâjebyu sau, Cao Lôjlnti Hoa lạtiioi lầfpihn nữdtbja mởwsak to mắqpbft.

Áumxznh mặtiiot trờrnwni chódtbji mắqpbft chiếsgnqu vàdtbjo mắqpbft Cao Lôjlnti Hoa, Cao Lôjlnti Hoa giơoxul tay che nắqpbfng. Mộaepmt mặtiiot trờrnwni, Cao Lôjlnti Hoa thấdpcxy đfgkqưumxzfdfqc trêhbwin khôjlntng trung chỉwaqfdtbj mộaepmt mặtiiot trờrnwni.

Chỉwaqfdtbj mộaepmt mặtiiot trờrnwni, chỉwaqfdtbj mộaepmt, khôjlntng giốdrwzng dịglyx giớyligi đfgkqtiioi lụusndc. Nơoxuli nàdtbjy, làdtbj Tráhmwii Đjlntdpcxt.

Hắqpbfn Cao Lôjlnti Hoa, đfgkqãzepf trởwsak lạtiioi!

Nhìvmvon nhữdtbjng tầfpihng mâjebyy trắqpbfng quen thuộaepmc, thỉwaqfnh thoảlmnnng lạtiioi códtbjdtbji chiếsgnqc máhmwiy bay bay tậnjvmn châjebyn trờrnwni, Cao Lôjlnti Hoa vui mừoxulng.

- Tĩjebynh Tâjebym, Tĩjebynh Tâjebym.

Sau đfgkqódtbj mộaepmt khắqpbfc, Cao Lôjlnti Hoa nhanh chódtbjng quay đfgkqfpihu, tìvmvom kiếsgnqm ngưumxzrnwni quan trọvsqwng nhấdpcxt lòaxzong mìvmvonh. Lãzepfo Cao sợfdfq nhấdpcxt, chímkfynh làdtbj kiểwsaku giấdpcxc mộaepmng Nam Kha, ngưumxzrnwni yêhbwiu ởwsak dịglyx giớyligi chỉwaqfdtbj giấdpcxc mộaepmng.

umxzyligi sựjovhdtbjng vộaepmi củnjsya Cao Lôjlnti Hoa. Mộaepmt đfgkqôjlnti tay tinh tếsgnq ôjlntm chặtiiot lấdpcxy Cao Lôjlnti Hoa.

Cao Lôjlnti Hoa ôjlntm chặtiiot Tĩjebynh Tâjebym vàdtbjo lòaxzong ngựjovhc mìvmvonh. Sáhmwing Thếsgnq Thầfpihn tạtiioi thưumxzfdfqng tạtiio ơoxuln trờrnwni đfgkqdpcxt thiêhbwin đfgkqglyxa thổdtbjjlntng, thầfpihn tiêhbwin tỷnjsy tỷnjsy.... may quáhmwi, tấdpcxt cảlmnn đfgkqdpcxu khôjlntng phảlmnni giấdpcxc mơoxul.

Phímkfya sau cặtiiop vợfdfq chồipafng đfgkqang ôjlntm nhau nàdtbjy, mấdpcxy đfgkqcmypa nhỏfpih trốdrwz mắqpbft nhìvmvon xuốdrwzng, đfgkqâjebyy làdtbj Tráhmwii Đjlntdpcxt, nơoxuli ởwsak củnjsya ba sao?

- Lôjlnti, nơoxuli nàdtbjy làdtbj đfgkqâjebyu vậnjvmy?

jebynh Tâjebym nắqpbfm lấdpcxy tay Cao Lôjlnti Hoa, đfgkqáhmwinh giáhmwi nhữdtbjng thứcmypvmvonh chưumxza từoxulng thấdpcxy bao giờrnwn.

Cao Lôjlnti Hoa lúvsqwc nàdtbjy mớyligi đfgkqáhmwinh giáhmwi cẩvsqwn thậnjvmn mọvsqwi thứcmyp, bao lâjebyu xa cáhmwich, cũoxulng may mọvsqwi thứcmyp khôjlntng quáhmwi thay đfgkqdtbji.

Cao Lôjlnti Hoa vậnjvmn khímkfy hiểwsakn nhiêhbwin tốdrwzt lắqpbfm! Nơoxuli nàdtbjy, làdtbj mộaepmt khu trưumxzrnwnng họvsqwc cáhmwich nhàdtbjoxul Hinh khôjlntng xa lắqpbfm.

Đjlntdrwzi vớyligi nơoxuli nàdtbjy, Cao Lôjlnti Hoa còaxzon códtbjdpcxn tưumxzfdfqng, lúvsqwc ấdpcxy bétyom Lỵtiee Nhi từoxulng ởwsak trong lòaxzong hắqpbfn, chỉwaqfdtbjo ngôjlnti trưumxzrnwnng nàdtbjy nódtbji muốdrwzn đfgkqếsgnqn trưumxzrnwnng…..

- Làdtbj trưumxzrnwnng họvsqwc sâjebyn nhàdtbjoxul Hinh.

Cao Lôjlnti Hoa nhẹmlzh giọvsqwng giảlmnni thímkfych cho Tĩjebynh Tâjebym. Vềdpcx chuyệkbyon Vũoxul Hinh. Cao Lôjlnti Hoa đfgkqãzepf giảlmnni thímkfych cho Tĩjebynh Tâjebym.

- Lôjlnti, ngưumxzơoxuli muốdrwzn đfgkqi xem qua Vùqszk Hinh kia khôjlntng? Tĩjebynh Tâjebym nhẹmlzh giọvsqwng nódtbji. Thựjovhc bìvmvonh tĩjebynh.

Nhưumxzng Cao Lôjlnti Hoa vẫmkfyn sâjebyu sắqpbfc đfgkqwsak ýsqqs trong lờrnwni nódtbji củnjsya Tĩjebynh Tâjebym códtbj chúvsqwt hưumxzơoxulng vịglyx chua chua. Hoàdtbjn mỹrnfe nhưumxzjebynh Tâjebym, vẫmkfyn còaxzon códtbj mộaepmt chúvsqwt nữdtbjmkfynh.

zepfo Cao cưumxzrnwni hènjsynjsy, nhẹmlzh nhàdtbjng hôjlntn lêhbwin đfgkqôjlnti môjlnti đfgkqfpih mọvsqwng củnjsya Tĩjebynh Tâjebym.

- Hạtiionh phúvsqwc, cầfpihn giữdtbj chặtiiot, khôjlntng phảlmnni sao Tĩjebynh Tâjebym?

zepfo Cao cầfpihm lấdpcxy tay Tĩjebynh Tâjebym, thựjovhc nhanh.

Ai nắqpbfm chắqpbfc hạtiionh phúvsqwc. Hạtiionh phúvsqwc làdtbj củnjsya ngưumxzrnwni đfgkqódtbj. Nếsgnqu ngưumxzơoxuli khôjlntng códtbj nắqpbfm chắqpbfc, vậnjvmy hạtiionh phúvsqwc sêhbwi tuộaepmt khỏfpihi bàdtbjn tay ngưumxzơoxuli.

Hạtiionh phúvsqwc, sẽppqo khôjlntng vĩjebynh viễpixwn ởwsak mộaepmt nơoxuli chờrnwn ngưumxzơoxuli. Ngưumxzơoxuli nếsgnqu khôjlntng chủnjsy đfgkqaepmng, vậnjvmy ngưumxzơoxuli sẽppqo đfgkqáhmwinh mấdpcxt đfgkqi hạtiionh phúvsqwc. Cao Lôjlnti Hoa râjebyt chùqszk đfgkqaepmng. Nhưumxzng, Vũoxul Hinh khôjlntng códtbj chủnjsy đfgkqaepmng…..

Reng reng….. Tiếsgnqng chuôjlntng tan họvsqwc vang lêhbwin. Đjlntáhmwinh gãzepfy nụusndjlntn củnjsya Cao Lôjlnti Hoa cùqszkng Tĩjebynh Tâjebym.

Họvsqwc sinh trong trưumxzrnwnng nhưumxz mộaepmt dòaxzong nưumxzyligc lũoxul đfgkqdtbjjlnt ra.

Rấdpcxt xa, Cao Lôjlnti Hoa thấdpcxy đfgkqưumxzfdfqc mộaepmt bódtbjng dáhmwing nhỏfpihmkfyu xinh đfgkqmlzhp đfgkqang từoxul trong trưumxzrnwnng! chạtiioy ra.

dtbjng dáhmwing đfgkqódtbj rấdpcxt quen thuộaepmc.

Bao lâjebyu khôjlntng gặtiiop rồipafi nhỉwaqf? Lỵtiee Nhi khôjlntng ngờrnwn đfgkqãzepf lớylign đfgkqếsgnqn thếsgnqdtbjy.

Cao Lôjlnti Hoa nhớylig lạtiioi nhìvmvon ảlmnnnh mộaepmt côjlnttyomdtbjm nũoxulng, đfgkqòaxzoi Cao Lôjlnti Hoa kểwsak cho nghe nhưumxzng câjebyu chuyệkbyon cồipafmkfych, háhmwit cho côjlnttyom nghe.

- Đjlntódtbjdtbjtyom Lỵtiee Nhi àdtbj.

jebynh Tâjebym nắqpbfm tay Cao Lôjlnti Hoa, nhẹmlzh giọvsqwng hỏfpihi.

- Ai làdtbjjlnttyom ba nuôjlnti trưumxzyligc kia nhỉwaqf? Nhìvmvon códtbj giốdrwzng côjlnttyom bọvsqwn con nghĩjeby khôjlntng ta?

Nguyệkbyot Nhịglyx đfgkqcmypng ởwsak phímkfya sau Cao Lôjlnti Hoa. Nhẹmlzh giọvsqwng hỏfpihi:

- Thựjovhc làdtbj nhữdtbjng côjlnthmwii đfgkqáhmwing yêhbwiu.

- Ừtlrq, Đjlntúvsqwng vậnjvmy, đfgkqdpcxu lớylign nhưumxz thếsgnqdtbjy rồipafi.

Cao Lôjlnti Hoa nhìvmvon thấdpcxy Lỵtiee Nhi. Lộaepm ra nụusndumxzrnwni hạtiionh phúvsqwc

Lỵtiee Nhi chạtiioy ra khỏfpihi cáhmwinh cửfeaqa sâjebyn trưumxzrnwnng nháhmwiy mắqpbft ngâjebyy dạtiioi.

Xa xa cạtiionh mộaepmt cáhmwii quáhmwin nhỏfpih, mộaepmt bódtbjng dáhmwing quen thuộaepmc đfgkqang đfgkqcmypng vữdtbjng chãzepfi ởwsak đfgkqódtbj. Giốdrwzng nhưumxzwsak trong giấdpcxc mộaepmng củnjsya côjlnttyom bao đfgkqêhbwim, giốdrwzng nhưumxz mộaepmt ngưumxzrnwni cha tan việkbyoc côjlntng sởwsak đfgkqcmypng chờrnwn con mìvmvonh tan họvsqwc.

Tuy rằrnwnng ôjlntng ấdpcxy khôjlntng cao lớylign. Nhưumxzng đfgkqódtbjdtbj tấdpcxt cảlmnn thếsgnq giớyligi củnjsya Lỵtiee Nhi.

- Lỵtiee Nhi, làdtbjm sao vậnjvmy.

Mộaepmt côjlnttyomhbwin cạtiionh hỏfpihi.

Khódtbje miệkbyong Lỵtiee Nhi chậnjvmm rãzepfi mởwsak ra, xem nhưumxz muốdrwzn khódtbjc.

- Ba. Làdtbjjlnttyom kia.

Nguyệkbyot Nhịglyx nhẹmlzh giọvsqwng nódtbji. Nhìvmvon côjlnthmwii kia. Làdtbjm cho Nguyệkbyot Nhịglyx cảlmnnm thấdpcxy khódtbj chịglyxu.

jebynh Tâjebym nhẹmlzh nhàdtbjng đfgkqvsqwy Cao Lôjlnti Hoa, mộaepmt côjlnthmwii kháhmwic làdtbjjlnthmwii kháhmwic. Nhưumxzng trẻnrny em lạtiioi làdtbj trẻnrny em. Hai chuyệkbyon kháhmwic nhau.

Cao Lôjlnti Hoa vỗhbwi vỗhbwi phủnjsyi phủnjsyi chiếsgnqc áhmwio võorxmjeby trắqpbfng củnjsya mìvmvonh, đfgkqwsak Cẩvsqwu Cầfpihu lấdpcxp láhmwinh áhmwinh vàdtbjng đfgkqcmypng trêhbwin đfgkqfpihu, đfgkqi nhanh tớyligi chỗhbwi Lỵtiee Nhi.

- Oa!!

Rốdrwzt cuộaepmc Lỵtiee Nhi nhịglyxn khôjlntng đfgkqưumxzfdfqc, khódtbje miệkbyong thậnjvmt sựjovh khódtbjc..…

jlnttyomhbwin cạtiionh Lỵtiee Nhi kỳnjvm quáhmwii nhìvmvon Lỵtiee Nhi khódtbjc rồipafi nhìvmvon sang ngưumxzrnwni thanh niêhbwin đfgkqang đfgkqi đfgkqếsgnqn.

Trêhbwin ngưumxzrnwni mặtiioc quầfpihn áhmwio kỳnjvm quáhmwii, lạtiioi códtbj mộaepmt cáhmwii đfgkqfpihu tódtbjc bạtiioc nữdtbja chứcmyp. Nhưumxzng khôjlntng thểwsak phủnjsy nhậnjvmn, mộaepmt đfgkqtiioi ca rấdpcxt tuấdpcxn túvsqw.

Nhưumxzng sao Lỵtiee Nhi nhìvmvon thấdpcxy đfgkqtiioi ca nàdtbjy lạtiioi khódtbjc? Vìvmvo sao lạtiioi khódtbjc nhỉwaqf?

- Lỵtiee Nhi.

Lỵtiee Nhi giốdrwzng nhưumxz nằrnwnm mơoxul, nưumxzyligc mắqpbft khôjlntng ngừoxulng tuôjlntn tràdtbjo.

Cao Lôjlnti Hoa cúvsqwi xuốdrwzng, nhẹmlzh nhàdtbjng ôjlntm côjlnttyomdtbjo lòaxzong. Bàdtbjn tay to lớylign khẽppqo vuốdrwzt lêhbwin khuôjlntn mặtiiot, lau nhưumxzng giọvsqwt nưumxzyligc mắqpbft trêhbwin máhmwijlnttyom.

- Ba ba!

Lỵtiee Nhi vui vẻnrny ôjlntm chặtiiot Cao Lôjlnti Hoa, mộaepmt tiếsgnqng lạtiioi mộaepmt tiếsgnqng.

axzon nữdtbja. Lỵtiee Nhi khôjlntng phảlmnni khôjlntng códtbj ba sao?

Ba ba? Chung quanh Lỵtiee Nhi, nhữdtbjng bạtiion họvsqwc đfgkqdpcxu nhìvmvon Cao Lôjlnti Hoa. Códtbj ôjlntng ba nàdtbjo trẻnrny nhưumxz vậnjvmy khôjlntng?

- Đjlntoxulng khódtbjc, đfgkqoxulng khódtbjc, Lỵtiee Nhi ngoan. Khódtbjc sẽppqo khôjlntng đfgkqmlzhp mặtiiot.

Cao Lôjlnti Hoa nhẹmlzh nhàdtbjng vồipaf vềdpcx Lỵtiee Nhi, Cầfpihu Cầfpihu trêhbwin đfgkqfpihu cũoxulng vưumxzơoxuln cáhmwii lưumxzvsqwi ra, liếsgnqm liếsgnqm nhưumxzng giọvsqwt nưumxzyligc mắqpbft.. … ….

**************************************

- Mẹmlzh, ba Cao Lôjlnti Hoa đfgkqãzepf vềdpcx.

Nhưumxz mộaepmt cơoxuln giódtbj xoáhmwiy bay thẳyligng vàdtbjo nhàdtbj.

Giốdrwzng nhưumxz trưumxzyligc, lúvsqwc Cao Lôjlnti Hoa đfgkqi, nhữdtbjng thàdtbjnh viêhbwin trong tổdtbj từoxulng hứcmypa vớyligi Cao Lôjlnti Hoa vẫmkfyn kiêhbwin đfgkqglyxnh đfgkqcmypng canh giữdtbj ba tấdpcxc đfgkqdpcxt ởwsak đfgkqâjebyy.

Thay phiêhbwin nhau thủnjsy hộaepmoxuli nàdtbjy, khôjlntng từoxul bỏfpih.

- Lôjlnti, Lôjlnti ca!!

jlntm nay phụusnd tráhmwich thủnjsy hộaepmoxuli nàdtbjy làdtbj Mậnjvmp Mậnjvmp, từoxul rấdpcxt xa nhìvmvon thấdpcxy Cao Lôjlnti Hoa. Mậnjvmp Mậnjvmp hung hămuzhng xoa xoa hai mắqpbft mìvmvonh, sợfdfqvmvonh nhìvmvon lầfpihm.

- Mịglyxa, thậnjvmt sựjovhdtbjjlnti ca ngưumxzơoxuli?

Mậnjvmp Mậnjvmp hétyomt lớylign mộaepmt tiếsgnqng, thâjebyn hìvmvonh bétyomo tốdrwzt lạtiioi nhưumxz mộaepmt con chim étyomn lưumxzfdfqn bay đfgkqếsgnqn chỗhbwi Cao Lôjlnti Hoa.

- Vấdpcxt vảlmnn cảlmnn nhàdtbj rồipafi.

Cao Lôjlnti Hoa đfgkqi lêhbwin trưumxzyligc, dùqszkng sứcmypc vỗhbwi vỗhbwi bảlmnn vai Mậnjvmp Mậnjvmp.

- Lôjlnti ca, ngưumxzơoxuli cuốdrwzi cùqszkng đfgkqãzepf trởwsak lạtiioi. Ta còaxzon nghĩjeby ngưumxzơoxuli đfgkqãzepf mấdpcxt. Hốdrwzc mắqpbft Mậnjvmp Mậnjvmp tràdtbjn đfgkqfpihy hơoxuli nưumxzyligc. Lạtiioi quậnjvmt cưumxzrnwnng cốdrwztyomn.

- Đjlntúvsqwng vậnjvmy. Ta đfgkqãzepf trởwsak vềdpcx, đfgkqãzepf trởwsak lạtiioi. Yêhbwin tâjebym, mạtiiong củnjsya ta luôjlntn cứcmypng rắqpbfn nhưumxz vậnjvmy màdtbj. Cao Lôjlnti Hoa nhẹmlzh nhàdtbjng vỗhbwi Mậnjvmp Mậnjvmp. Huynh đfgkqkbyodtbjy, mớyligi châjebyn chímkfynh cùqszkng sinh cùqszkng tửfeaq.

- Lôjlnti ca, ngưumxzơoxuli đfgkqãzepf trởwsak lạtiioi, vậnjvmy mấdpcxy lãzepfo giàdtbj kia.

Trong mắqpbft Mậnjvmp Mậnjvmp hiệkbyon lêhbwin mộaepmt tia hàdtbjn ýsqqs, khódtbje miệkbyong lạtiioi lộaepm ra mộaepmt tia cưumxzrnwni lạtiionh.

- Đjlntưumxzơoxulng nhiêhbwin.

Cao Lôjlnti Hoa đfgkqipafng dạtiiong lộaepm ra nụusndumxzrnwni chỉwaqfdtbj anh em ta làdtbj hiểwsaku:

- Chỉwaqf cầfpihn ta khôjlntng chếsgnqt, thìvmvo kếsgnqt cụusndc bọvsqwn họvsqw tựjovh hiểwsaku. Ta Cao Lôjlnti Hoa khôjlntng pháhmwii làdtbj ngưumxzrnwni códtbj tấdpcxm lòaxzong Bồipafhmwit.

- Ta, ta vềdpcx gọvsqwi tấdpcxt cảlmnn anh em huynh đfgkqkbyo. Buổdtbji tốdrwzi sẽppqo chờrnwnjlnti ca ngưumxzơoxuli mộaepmt câjebyu.

Mậnjvmp Mậnjvmp cưumxzrnwni hènjsynjsy:

- Cáhmwic huynh đfgkqkbyooxulng khôjlntng sợfdfq, chỉwaqf cầfpihn thay Lôjlnti ca báhmwio nàdtbjy cừoxulu nàdtbjy, bấdpcxt cứcmyp giáhmwidtbjo cũoxulng chơoxuli tuốdrwzt.

- Yêhbwin tâjebym đfgkqi.

Cao Lôjlnti Hoa vỗhbwi vỗhbwi bảlmnn vai Mậnjvmp Mậnjvmp:

- Códtbj ta ởwsak đfgkqâjebyy, cho dùqszk xửfeaqsqqs mấdpcxy lãzepfo giàdtbjdtbjy. Ai dáhmwim nódtbji mộaepmt câjebyu đfgkqáhmwinh rắqpbfm nàdtbjo!

Cao Lôjlnti Hoa cưumxzrnwni tàdtbj, đfgkqoxulng quêhbwin, cho dùqszk đfgkqếsgnqn Tráhmwii Đjlntdpcxt, Cao Lôjlnti Hoa vẫmkfyn làdtbj thầfpihn!

- Lôjlnti ca. Ta đfgkqi triệkbyou tậnjvmp cáhmwic anh em huynh đfgkqkbyo, ngưumxzơoxuli chậnjvmm đfgkqãzepf!

Khódtbje mắqpbft Mậnjvmp Mậnjvmp nhìvmvon lưumxzyligt qua cáhmwic mỹrnfe nhâjebyn đfgkqrnwnng sau lưumxzng Cao Lôjlnti Hoa.

Sau đfgkqódtbj vỗhbwi vỗhbwi Cao Lôjlnti Hoa, Mậnjvmp Mậnjvmp nhanh chódtbjng biếsgnqn mấdpcxt.

Đjlntipafng thờrnwni, mâjebyy áhmwinh lửfeaqa xinh đfgkqmlzhp lầfpihn lưumxzfdfqt dâjebyng lêhbwin từoxulhmwic gódtbjc trong thàdtbjnh phốdrwz. Đjlntâjebyy làdtbjmkfyn hiệkbyou Mậnjvmp Mậnjvmp tụusnd tậnjvmp cáhmwic anh em.

jlntm nay áhmwinh nắqpbfng chiềdpcxu. Rấdpcxt đfgkqmlzhp, hồipafng vàdtbjng mêhbwi ngưumxzrnwni. Hôjlntm nay buổdtbji tốdrwzi, nhấdpcxt đfgkqglyxnh làdtbj mộaepmt buổdtbji tốdrwzi khôjlntng ngủnjsy…..

Trưumxzyligc cửfeaqa. Dưumxzyligi sựjovhjlnti kétyomo củnjsya Lỵtiee Nhi, bódtbjng dáhmwing quen thuộaepmc củnjsya Vũoxul Hinh xuấdpcxt hiệkbyon ởwsak trưumxzyligc cửfeaqa.

oxul Hinh nhìvmvon chằrnwnm chằrnwnm vàdtbjo Cao Lôjlnti Hoa.

Cao Lôjlnti Hoa thay đfgkqdtbji. Nhìvmvon qua khôjlntng códtbj giàdtbj đfgkqi, ngưumxzfdfqc lạtiioi càdtbjng trẻnrny. Còaxzon códtbj mộaepmt đfgkqfpihu tódtbjc tuyếsgnqt trắqpbfng. Hếsgnqt thảlmnny đfgkqdpcxu nódtbji lêhbwin cuộaepmc sốdrwzng lúvsqwc Cao Lôjlnti Hoa biếsgnqn mấdpcxt khôjlntng códtbjvmvonh dịglyx chúvsqwt nàdtbjo.

dtbj quan trọvsqwng nhấdpcxt làdtbjjlnthmwii bêhbwin cạtiionh Cao Lôjlnti Hoa, côjlnthmwii códtbjhmwii tódtbjc màdtbju xanh lam giốdrwzng nhưumxzdtbju nưumxzyligc biểwsakn, vàdtbj áhmwinh mắqpbft thâjebym thúvsqwy nữdtbja.

axzon códtbj loạtiioi khímkfy chấdpcxt siêhbwiu phàdtbjm thoáhmwit tụusndc.

Tựjovha hồipaf, chỉwaqfdtbjjlnthmwii nhưumxz vậnjvmy mớyligi xứcmypng đfgkqáhmwing vớyligi Cao Lôjlnti Hoa.

Cuốdrwzi cùqszkng, áhmwinh mắqpbft Vũoxul Hinh dừoxulng ởwsak đfgkqcmypa nhỏfpih trong lòaxzong Cao Lôjlnti Hoa cùqszkng côjlnthmwii ấdpcxy.

Nhấdpcxt thờrnwni Vũoxul Hinh hiểwsaku đfgkqưumxzfdfqc tấdpcxt cảlmnn.

- Lôjlnti, anh đfgkqãzepf vềdpcx rồipafi.

qszk Hinh nhẹmlzh giọvsqwng nódtbji, miệkbyong nàdtbjng lộaepm ra ýsqqsumxzrnwni, làdtbj thậnjvmt tâjebym vui vẻnrny, vui vìvmvo Cao Lôjlnti Hoa trởwsak vềdpcx.

Hạtiionh phúvsqwc thứcmypdtbjy cầfpihn ngưumxzơoxuli giữdtbj chặtiiot lấdpcxy. Vũoxul Hinh biếsgnqt chímkfynh mìvmvonh khôjlntng códtbj nắqpbfm chắqpbfc.

Cao Lôjlnti Hoa đfgkqãzepf cho Vũoxul Hinh vôjlnt sốdrwzoxul hộaepmi, Vũoxul Hinh biếsgnqt. Nhưumxzng nàdtbjng khôjlntng bỏfpih xuốdrwzng đfgkqưumxzfdfqc.

Nếsgnqu, nếsgnqu vàdtbji nămuzhm trưumxzyligc, Vũoxul Hinh códtbj thểwsak buôjlntng ra, códtbj thểwsak buôjlntng bỏfpih thâjebyn phậnjvmn củnjsya mìvmvonh chấdpcxp nhậnjvmn Cao Lôjlnti Hoa. Thìvmvo Cao Lôjlnti Hoa códtbjaxzon chấdpcxp nhậnjvmn nhiệkbyom vụusnd chắqpbfc chắqpbfn phảlmnni chếsgnqt kia khôjlntng?

hbwiu, lúvsqwc ấdpcxy Vũoxul Hinh nhậnjvmn lờrnwni Cao Lôjlnti Hoa, thìvmvo Cao Lôjlnti Hoa dáhmwim khẳyligng đfgkqglyxnh, hắqpbfn tuyệkbyot đfgkqdrwzi khôjlntng nhậnjvmn mấdpcxy cáhmwii nhiệkbyom vụusnd củnjsya mấdpcxy con gàdtbj giàdtbj kia giao cho. Cao Lôjlnti Hoa làdtbj mộaepmt ngưumxzrnwni nhưumxz vậnjvmy.

Chỉwaqfdtbj, lúvsqwc ấdpcxy, Vũoxul Hinh khôjlntng códtbj nhậnjvmn lờrnwni Cao Lôjlnti Hoa.

Lỵtiee Nhi hìvmvonh nhưumxzoxulng pháhmwit giáhmwic ra cáhmwii gìvmvo, muốdrwzn giúvsqwp cho Vũoxul Hinh vàdtbj Cao Lôjlnti Hoa, tay thìvmvo cầfpihm tay mẹmlzhoxul Hinh, tay kia thìvmvo đfgkqglyxnh đfgkqi lêhbwin trưumxzyligc cầfpihm lấdpcxy tay Cao Lôjlnti Hoa.

- Làdtbj ta. khôjlntng códtbj giữdtbj lấdpcxy hạtiionh phúvsqwc.

oxul Hinh thởwsakdtbji:

- Khôjlntng đfgkqi vàdtbjo trong ngồipafi sao? Lôjlnti.

- Khụusnd khụusnd, Vũoxul Hinh, ta đfgkqãzepf sốdrwzng trởwsak lạtiioi. Cáhmwii nàdtbjy, hìvmvovmvo, bâjebyy giờrnwnjlntdtbjaxzon nguyệkbyon ýsqqs giốdrwzng nhưumxz trưumxzyligc giữdtbj ta lạtiioi đfgkqâjebyy khôjlntng?

Cao Lôjlnti Hoa cưumxzrnwni thầfpihn bímkfydtbji:

- Giữdtbj ta lạtiioi làdtbjm mộaepmt anh vúvsqw em trong nhàdtbj đfgkqưumxzfdfqc khôjlntng.

HẾexbjT


Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.