Cực Dạ

Chương 2 : Khi đánh nhau nên nhanh tay hơn nhanh miệng

    trước sau   
Dạvbgxo gầcnmon đjavbâokxpy, hai anh em Thiệklgwn Châokxpn đjavbjcehu nằzypum mơwujp thấfedzy ádzexc mộptfrng. Chúwwvlng mơwujp thấfedzy mìdzexnh bịmppq nhốrcfqt trong mộptfrt tòfxdea thádzexp tốrcfqi tăwplwm, sau đjavbójtio chúwwvlng cốrcfq chạvbgxy thoádzext, rồagbji chúwwvlng nhìdzexn thấfedzy mộptfrt bójtiong ma cựcxegc lớsninn đjavbuổozlki theo chúwwvlng. Hai anh em cứglnf chạvbgxy, chạvbgxy mãdhyki, vìdzex gặncnhp chưeaposninng ngạvbgxi vậxhqpt mànldo phảjavbi tádzexch nhau ra. Cuốrcfqi cùklgwng, chúwwvlng rơwujpi vànldoo mộptfrt cádzexi hốrcfqokxpu hun húwwvlt, trong hốrcfqjtio mộptfrt ngưeapopbefi phụnlbg nữdzex xinh đjavbbhfmp vớsnini đjavbôkpcyi mắjtiot đjavbozlk rựcxegc đjavbglnfng chờpbef sẵtxusn, côkpcy ta giang tay ra đjavbójtion lấfedzy hai anh em vànldo nởihyv nụnlbgeapopbefi quỷrcfq dịmppq.

Bắjtiot đjavbưeapodfcyc bọqdfwn bâokxpy rồagbji, nhójtioc con!

- Oa oa!

Thiệklgwn vànldo Châokxpn cùklgwng lúwwvlc bậxhqpt dậxhqpy la héepsbt, hiểnldon nhiênbchn cảjavb hai cùklgwng nằzypum mơwujp thấfedzy ádzexc mộptfrng. Hai đjavbglnfa nhìdzexn nhau, vẻxqeg mặncnht trànldon đjavbcnmoy sợdfcydhyki. Thiệklgwn khôkpcyng kìdzexm đjavbưeapodfcyc ôkpcym lấfedzy anh, Châokxpn mặncnhc dùklgw hoảjavbng loạvbgxn nhưeapong cốrcfq tỏozlk ra mạvbgxnh mẽylqp vỗqnfp vềjceh em trai mìdzexnh.

- Đdkvsnaqsng sợdfcy, đjavbnaqsng sợdfcy. Phùklgw phùklgw, thổozlki hếsgcit ba bịmppq. Sấfedzm đjavbếsgcin nổozlk chếsgcit cọqdfwp con. - Châokxpn dùklgwng câokxpu vèyrggnldo ngưeapopbefi Cửbdovu Dưeapoơwujpng hay dùklgwng đjavbnldo dỗqnfp con níxhqpt, vừnaqsa nójtioi vừnaqsa rádzexng cưeapopbefi, nhưeapong khuôkpcyn mặncnht đjavbokxpm nưeaposninc mũbukzi nưeaposninc mắjtiot chẳtfnkng tạvbgxo nênbchn týffnv hiệklgwu quảjavbnldoo, ngưeapodfcyc lạvbgxi còfxden khiếsgcin Thiệklgwn thênbchm hãdhyki.

Thiệklgwn lànldo đjavbglnfa béepsb thôkpcyng minh, nójtio biếsgcit anh trai cũbukzng sợdfcy khôkpcyng kéepsbm nhưeapong nójtiobukzng khôkpcyng vạvbgxch trầcnmon chuyệklgwn nànldoy ra. Mơwujp hồagbj trong cõvbgxi u minh, chúwwvlng dưeapopbefng nhưeapo nghe thấfedzy âokxpm thanh củcxega quỷrcfq dữdzex, bádzexo hiệklgwu tai họqdfwa sẽylqpxhqpp đjavbếsgcin chia cắjtiot chúwwvlng vớsnini cuộptfrc sốrcfqng bìdzexnh yênbchn. Nhưeapong cójtio chuyệklgwn mànldo Thiệklgwn còfxden sợdfcywujpn.
- Anh. - Thiệklgwn ngẩcwacng đjavbcnmou, khe khẽylqpnbchu, nójtiofxden quádzex nhỏozlknbchn khôkpcyng thểnldo biểnldou lộptfr hếsgcit nỗqnfpi lo trong lòfxdeng, chỉrctzjtio thểnldoklgwng từnaqs ngữdzex đjavbơwujpn giảjavbn nhấfedzt, thâokxpn thuộptfrc nhấfedzt đjavbnldojtioi ra tấfedzt cảjavb.

Châokxpn gậxhqpt gậxhqpt đjavbcnmou, xoa đjavbcnmou em:

- Khôkpcyng sao hếsgcit, anh em chúwwvlng ta sẽylqp luôkpcyn ởihyvklgwng nhau, dùklgw quỷrcfqjtio bắjtiot em đjavbi, anh cũbukzng sẽylqpdzexc dao đjavbi chéepsbm chếsgcit nójtio rồagbji mang em vềjceh!

Thiệklgwn cưeapopbefi hìdzexdzex, nójtio đjavbãdhyk bớsnint sợdfcywujpn:

- Đdkvsúwwvlng vậxhqpy, lỡnlbgnldo quỷrcfq bắjtiot anh đjavbi, em cũbukzng sẽylqpdzexc dao chéepsbm chếsgcit nójtio! Khi đjavbójtio nếsgciu em tìdzexm thấfedzy anh rồagbji, anh đjavbnaqsng cójtioihyv đjavbfedzy khójtioc nhèyrgg!

Châokxpn dẫokxpu mỏozlk:

- Ai khójtioc nhèyrgg! Em mớsnini lànldo đjavbglnfa hay khójtioc nhèyrgg.

Hai đjavbglnfa trẻxqeg ôkpcym chặncnht lấfedzy nhau, ngâokxpy thơwujp tin tưeapoihyvng rằzypung trênbchn đjavbpbefi nànldoy khôkpcyng còfxden đjavbiềjcehu gìdzexjtio thểnldo chia cắjtiot chúwwvlng đjavbưeapodfcyc.

.................................. Ởsgci ngoànldoi thôkpcyn Vâokxpn Xãdhyk, tộptfrc Cửbdovu Dưeapoơwujpng.

Hổozlk Y ẩcwacn mìdzexnh trong rừnaqsng câokxpy, lãdhyko lẳtfnkng lặncnhng nhìdzexn bứglnfc thưeapowujp lửbdovng trênbchn khôkpcyng, mặncnht khôkpcyng cảjavbm xúwwvlc.

‘‘ Sắjtiop tớsnini lúwwvlc rồagbji. Mi phảjavbi mang hai đjavbglnfa béepsb Tếsgci Linh song sinh đjavbếsgcin Tổozlkng đjavbànldon ởihyv Cửbdovu U. Sựcxeg việklgwc khôkpcyng thểnldo chậxhqpm trễqdfw, trong vòfxdeng bảjavby ngànldoy phảjavbi hoànldon thànldonh. Ta sẽylqp cửbdov thênbchm ngưeapopbefi tiềjcehm ẩcwacn đjavbnldo trợdfcy giúwwvlp, mi phảjavbi cẩcwacn thậxhqpn trádzexnh đjavbnldo kẻxqeg khádzexc chúwwvl ýffnv. Đdkvsiềjcehu quan trọqdfwng nhấfedzt lànldo hai đjavbglnfa béepsb vẫokxpn còfxden sốrcfqng vànldo nguyênbchn vẹbhfmn cho tớsnini Tổozlkng đjavbànldon.’’

Sau khi dòfxdeng chữdzex cuốrcfqi cùklgwng hiệklgwn lênbchn, bứglnfc thưeapoklgwng chádzexy thànldonh tro.

dhyko Hổozlk Y xoa xoa cằzypum, sau đjavbójtiodhyko lấfedzy ra mộptfrt cádzexi tẩcwacu thuốrcfqc rồagbji híxhqpt mộptfrt hơwujpi.
- Tấfedzt cảjavbdzex ngànldoi. Thầcnmon củcxega ta. Mong Cựcxegc Dạvbgxdhyki mãdhyki vĩldhcnh hằzypung!

..................................

Đdkvsênbchm hôkpcym ấfedzy, trờpbefi tốrcfqi đjavben nhưeapo mựcxegc.

Hổozlk Y nhưeapo u linh khôkpcyng tiếsgcing đjavbptfrng lẻxqegn vànldoo nhànldo củcxega vợdfcy chồagbjng Trầcnmon Nam Thiềjcehu. Đdkvsnldo phòfxdeng ngừnaqsa, lãdhyko đjavbãdhyk sớsninm dùklgwng chúwwvlt linh lựcxegc thôkpcyi miênbchn tấfedzt cảjavb ngưeapopbefi trong thôkpcyn chìdzexm sâokxpu vànldoo giấfedzc ngủcxeg.

dhyko khôkpcyng ra tay tànldon sádzext tấfedzt cảjavb ngưeapopbefi trong tộptfrc Cửbdovu Dưeapoơwujpng chỉrctzdzex mộptfrt lýffnv do đjavbơwujpn giảjavbn: khôkpcyng gâokxpy chúwwvl ýffnv.

Nếsgciu đjavbptfrt nhiênbchn trong vòfxdeng mộptfrt đjavbênbchm mànldo mấfedzy trăwplwm ngưeapopbefi chếsgcit hếsgcit, đjavbjavbm bảjavbo sẽylqp khiếsgcin chíxhqpnh quyềjcehn lâokxpn cậxhqpn phádzext hiệklgwn ra. Hơwujpn nửbdova đjavbâokxpy lànldo đjavbếsgci quốrcfqc Nam Lộptfrc, đjavbvbgxi năwplwng dịmppqldhc đjavbếsgcim khôkpcyng hếsgcit, lãdhyko Hổozlk Y cójtio thểnldo tựcxeg phụnlbg đjavbrcfqi mặncnht vớsnini hànldong trăwplwm tu sĩldhc, võvbgxeapo bảjavby tádzexm cảjavbnh. Nhưeapong lãdhyko khôkpcyng đjavbjavbm bảjavbo khi chiếsgcin đjavbfedzu vẫokxpn cójtio thểnldo giữdzex cho hai Tếsgci Linh nguyênbchn vẹbhfmn khôkpcyng bịmppq tổozlkn thưeapoơwujpng, chi bằzypung lãdhyko âokxpm thầcnmom bắjtiot cójtioc lấfedzy hai đjavbglnfa béepsb, xong rồagbji chuồagbjn đjavbi. Vừnaqsa nhanh vừnaqsa gọqdfwn lạvbgxi đjavbnlbg mấfedzt sứglnfc.

klgw thôkpcyn dâokxpn cójtio phádzext hiệklgwn ra hai đjavbglnfa nhỏozlk mấfedzt tíxhqpch thìdzex chỉrctz cầcnmon tạvbgxo íxhqpt chứglnfng cớsnin thúwwvl hoang đjavbptfrt nhậxhqpp, đjavbjavbm bảjavbo ai ai cũbukzng khôkpcyng nghi ngờpbefdzexnldo cho lànldo tụnlbgi nhỏozlk bịmppq cọqdfwp beo ăwplwn mấfedzt rồagbji.

Khôkpcyng nhưeapo mấfedzy tíxhqpn đjavbagbjnldo giádzexo khádzexc đjavbi đjavbếsgcin đjavbâokxpu giếsgcit ngưeapopbefi đjavbếsgcin đjavbfedzy, đjavbádzexm ngu ấfedzy chỉrctz hậxhqpn thiênbchn hạvbgx khôkpcyng biếsgcit mìdzexnh lànldom bao nhiênbchu chuyệklgwn ádzexc, lạvbgxi còfxden rênbchu rao khắjtiop nơwujpi nhưeapo thểnldo đjavbójtionldo việklgwc vinh quang lắjtiom.

Lạvbgxi nójtioi vềjceh Hổozlk Y, lãdhyko nhìdzexn hai đjavbglnfa trẻxqeg đjavbãdhyk ngủcxeg say, lạvbgxi cẩcwacn thậxhqpn quan sádzext xung quanh mộptfrt hồagbji rồagbji lấfedzy mộptfrt cádzexi hộptfrp mànldou đjavben nhỏozlk cỡnlbg nắjtiom tay. Sau đjavbójtio, mộptfrt mànldon kìdzex dịmppq diễqdfwn ra: cádzexi hộptfrp nhỏozlk bay vúwwvlt lênbchn rồagbji húwwvlt lấfedzy hai đjavbglnfa béepsb, cơwujp thểnldo Thiệklgwn vànldo Châokxpn nhưeapojtio phéepsbp thầcnmon kìdzex tựcxeg nhu nhỏozlk lạvbgxi đjavbếsgcin khi vừnaqsa kíxhqpch cỡnlbgdzexi hộptfrp.

dhyko Hồagbj Y thu hộptfrp nhỏozlk vềjceh rồagbji cẩcwacn thậxhqpn giấfedzu vànldoo đjavbai lưeapong. Xong việklgwc, lãdhyko nhanh chójtiong rờpbefi khỏozlki thôkpcyn.

Cứglnf nhưeapo thếsgci, hai anh em nhẹbhfm nhànldong biếsgcin mấfedzt khỏozlki thôkpcyn lànldong nànldoy, vĩldhcnh viễqdfwn rờpbefi xa quênbcheapoơwujpng củcxega mìdzexnh.

..................................

Tạvbgxi mộptfrt nơwujpi cádzexch xa tộptfrc Cửbdovu Dưeapoơwujpng ba bốrcfqn trăwplwm dặncnhm, lãdhyko Hổozlk Y hộptfri họqdfwp vớsnini ngưeapopbefi tiềjcehm ẩcwacn đjavbếsgcin trợdfcy giúwwvlp mànldo Tổozlkng đjavbànldon cửbdov đjavbếsgcin.
Khi thấfedzy hai ngưeapopbefi kia, lãdhyko Hổozlk Y khôkpcyng khỏozlki căwplwng thẳtfnkng. Chỉrctz thấfedzy mộptfrt ngưeapopbefi Thanh Đdkvsiệklgwp che mặncnht vànldo mộptfrt Miênbchu nhâokxpn to lớsninn, uy vũbukz đjavbglnfng im nhưeapoeapodfcyng đjavbglnfng chờpbef sẵtxusn. Cảjavb hai gậxhqpt đjavbcnmou vớsnini lãdhyko Hổozlk Y mộptfrt cádzexi, cũbukzng khôkpcyng tròfxde chuyệklgwn gìdzex. Miênbchu nhâokxpn lấfedzy ra mộptfrt phiếsgcin ládzexdzexnh giọqdfwt nưeaposninc lớsninn cỡnlbgnldon tay đjavbncnht vànldoo mộptfrt khu đjavbfedzt trốrcfqng, từnaqsfxdeng bànldon tay y bỗqnfpng hiệklgwn ra mộptfrt thanh trưeapodfcyng gỗqnfpjtio khắjtioc hoa văwplwn kỳwplw quádzexi. Miênbchu nhâokxpn bắjtiot đjavbcnmou dùklgwng câokxpy trưeapodfcyng vẽylqp vẽylqp viếsgcit viếsgcit gìdzex đjavbójtionbchn mảjavbnh đjavbfedzt trốrcfqng, lấfedzy tâokxpm trậxhqpn lànldo phiếsgcin ládzex, chẳtfnkng mấfedzy chốrcfqc mộptfrt trậxhqpn phádzexp phứglnfc tạvbgxp hìdzexnh thànldonh.

Đdkvsâokxpy lànldo trậxhqpn phádzexp chuyênbchn dùklgwng đjavbnldo tạvbgxo đjavbiểnldom nhảjavby khôkpcyng gian, cójtio khảjavbwplwng dịmppqch chuyểnldon mộptfrt sốrcfq ngưeapopbefi hay vậxhqpt đjavbi đjavbếsgcin nơwujpi khádzexc. Phiếsgcin ládzexnldo Miênbchu nhâokxpn dùklgwng chíxhqpnh lànldodzex củcxega câokxpy Thôkpcyng thiênbchn, lànldo nguyênbchn liệklgwu ma phádzexp quan trọqdfwng nhấfedzt đjavbnldo tạvbgxo nênbchn trậxhqpn đjavbagbj dịmppqch chuyểnldon thờpbefi khôkpcyng. Lạvbgxi nójtioi, câokxpy Thôkpcyng thiênbchn lànldo gốrcfqc câokxpy duy nhấfedzt nốrcfqi liềjcehn ba mưeapoơwujpi sádzexu tầcnmong trờpbefi, bảjavbn thâokxpn nójtio vốrcfqn chứglnfa đjavbcxegng nhiềjcehu bíxhqpcwacn cùklgwng quyềjcehn năwplwng vưeapodfcyt xa mọqdfwi hiểnldou biếsgcit củcxega tấfedzt cảjavb sinh vậxhqpt tríxhqp tuệklgw. Cádzexc chủcxegng tộptfrc ởihyv ba mưeapoơwujpi sádzexu tầcnmong trờpbefi bao đjavbpbefi nay cũbukzng khádzexm phádzex ra khôkpcyng íxhqpt khảjavbwplwng thầcnmon kìdzex củcxega câokxpy Thôkpcyng thiênbchn: dưeapodfcyc liệklgwu chữdzexa bệklgwnh, nguyênbchn liệklgwu ma phádzexp, chếsgcidzexc phùklgw chúwwvl,... khảjavbwplwng uốrcfqn cong khôkpcyng gian lànldo mộptfrt trong sốrcfq đjavbójtio.

Nhưeapong khôkpcyng phảjavbi ai ai cũbukzng cójtio thểnldo dễqdfwnldong kiếsgcim đjavbưeapodfcyc mộptfrt phiếsgcin ládzex củcxega câokxpy Thôkpcyng thiênbchn, khôkpcyng nójtioi tớsnini việklgwc câokxpy nằzypum ởihyv trung tâokxpm cádzexc tầcnmong trờpbefi, chỉrctzjtioi tớsnini lưeapodfcyng nhu cầcnmou sửbdov dụnlbgng khủcxegng khiếsgcip củcxega hơwujpn ba nghìdzexn tộptfrc loànldoi cànldong khiếsgcin ládzexokxpy Thôkpcyng thiênbchn trởihyvnbchn cựcxegc kìdzex khan hiếsgcim. Dầcnmon dànldo, chỉrctzjtio tầcnmong lớsninp ma sưeapo, tu sĩldhc hoặncnhc quýffnv tộptfrc cójtio quyềjcehn cójtio tiềjcehn mớsnini cójtio thểnldojtio đjavbưeapodfcyc mộptfrt lưeapodfcyng ládzexokxpy mảjavbnh vỏozlk nhấfedzt đjavbmppqnh. Cádzexc bậxhqpc hiềjcehn triếsgcit cũbukzng từnaqsng nghiênbchn cứglnfu trồagbjng loạvbgxi câokxpy thầcnmon kìdzexnldoy vớsnini sốrcfqeapodfcyng lớsninn nhưeapong đjavbiềjcehu thấfedzt bạvbgxi. Nguyênbchn nhâokxpn lànldo do câokxpy Thôkpcyng thiênbchn chỉrctz sinh trưeapoihyvng đjavbưeapodfcyc tạvbgxi vùklgwng đjavbfedzt ởihyv trung tâokxpm cádzexc tầcnmong trờpbefi, nếsgciu chuyểnldon di ra nơwujpi khádzexc câokxpy sẽylqp chếsgcit héepsbo hoặncnhc thậxhqpm chíxhqp khôkpcyng thểnldo nảjavby mầcnmom.

Lạvbgxi nójtioi vềjceh Hổozlk Y, lãdhyko lăwplwn lộptfrn trong Dạvbgx Thầcnmon giádzexo hơwujpn ba bốrcfqn chụnlbgc năwplwm, nhâokxpn vậxhqpt tai to mặncnht lớsninn nànldoo chưeapoa thấfedzy qua? Thếsgci nhưeapong hôkpcym nay lãdhyko lạvbgxi khôkpcyng thểnldo đjavbdzexn đjavbưeapodfcyc thâokxpn phậxhqpn cũbukzng nhưeapo chứglnfc vụnlbg củcxega hai kẻxqegnldoy, cànldong khôkpcyng thểnldo ưeaposninc đjavbdzexn đjavbưeapodfcyc thựcxegc lựcxegc củcxega đjavbrcfqi phưeapoơwujpng. Chứglnfng tỏozlk hai kẻxqeg kia vềjceh thựcxegc lựcxegc ắjtiot hẳtfnkn hơwujpn lãdhyko mộptfrt hai cảjavbnh giớsnini.

Xem ra, giádzexo tôkpcyng cựcxegc kỳwplw coi trọqdfwng hai Tếsgci Linh song sinh nànldoy, đjavbếsgcin mứglnfc phảjavbi phádzexi ra hai nhâokxpn vậxhqpt cấfedzp bậxhqpc đjavbvbgxi tôkpcyng sưeapo đjavbnldo trợdfcy giúwwvlp lãdhyko. Đdkvsagbjng thờpbefi lãdhyko cũbukzng đjavbdzexn đjavbưeapodfcyc nhiệklgwm vụnlbg lầcnmon nànldoy sẽylqp khôkpcyng quádzex thuậxhqpn lợdfcyi. Chắjtioc chắjtion sẽylqpjtio kẻxqeg tớsnini phádzex rốrcfqi.

Miênbchu nhâokxpn gậxhqpt đjavbcnmou vớsnini Hổozlk Y:

- Trậxhqpn phádzexp chừnaqsng mộptfrt khắjtioc nữdzexa lànldojtio thểnldo khởihyvi đjavbptfrng, cầcnmon phảjavbi qua hai ba tiếsgcit đjavbiểnldom nửbdova mớsnini tớsnini đjavbưeapodfcyc Tổozlkng đjavbànldon ởihyv Cửbdovu U.

dhyko Hổozlk Y cau mànldoy:

- Chúwwvlng ta khôkpcyng thểnldo trựcxegc tiếsgcip dịmppqch chuyểnldon tớsnini Tổozlkng đjavbànldon sao?

Miênbchu nhâokxpn giảjavbi thíxhqpch:

- Rấfedzt nhiềjcehu thếsgci lựcxegc đjavbang đjavbnldo mắjtiot tớsnini hai Tếsgci Linh nànldoy, hơwujpn nữdzexa vìdzex quãdhykng đjavbưeapopbefng quádzex xa nênbchn di chuyểnldon trựcxegc tiếsgcip sẽylqp khiếsgcin phádzexp trậxhqpn tíxhqpch tụnlbgwplwng lưeapodfcyng cựcxegc kìdzex lớsninn, dễqdfwokxpy chúwwvl ýffnv. Đdkvsi đjavbưeapopbefng vòfxdeng cójtio thểnldo đjavbádzexnh lạvbgxc hưeaposninng cádzexc thếsgci lựcxegc đjavbưeapodfcyc mộptfrt thờpbefi gian, ởihyv trênbchn cũbukzng phádzexi nhiềjcehu tinh anh canh chừnaqsng ởihyvdzexc tiếsgcip đjavbiểnldom, nhưeapo thếsgci đjavbjavbm bảjavbo sẽylqp giảjavbm khảjavbwplwng rủcxegi ro nhiệklgwm vụnlbg thấfedzt bạvbgxi.

dhyko Hổozlk Y lànldovbgxeaponbchn khôkpcyng am hiểnldou vềjceh ma phádzexp thầcnmon lựcxegc, khôkpcyng khỏozlki cójtio chúwwvlt thắjtioc mắjtioc, nghe Miênbchu nhâokxpn giảjavbi thíxhqpch mộptfrt hồagbji cũbukzng đjavbãdhykvbgx phầcnmon nànldoo. Vảjavb lạvbgxi nếsgciu Tổozlkng đjavbànldon đjavbãdhykjtio sắjtiop xếsgcip, lãdhyko cũbukzng khôkpcyng tiệklgwn tra hỏozlki thênbchm.

Trậxhqpn phádzexp bắjtiot đjavbcnmou khỏozlki đjavbptfrng, Lãdhyko Hổozlk Y cùklgwng Miênbchu nhâokxpn nhanh chójtiong đjavbglnfng vànldoo tâokxpm trậxhqpn phádzexp. Riênbchng ngưeapopbefi Thanh Đdkvsiệklgwp thìdzex đjavbglnfng ngoànldoi canh chừnaqsng, hiểnldon nhiênbchn nhiệklgwm vụnlbg củcxega y lànldo đjavbjavbm bảjavbo hai ngưeapopbefi kia cójtio thểnldo rờpbefi đjavbi an toànldon.
Thanh Đdkvsiệklgwp nhâokxpn bỗqnfpng cấfedzt tiếsgcing:

- Tớsnini.

dhyko Hồagbj Y cùklgwng Miênbchu nhâokxpn lậxhqpp tứglnfc chuyểnldon sang trạvbgxng thádzexi phòfxdeng thủcxeg. Trậxhqpn phádzexp còfxden cầcnmon năwplwm phúwwvlt mớsnini hoànldon toànldon cójtio thểnldo dịmppqch chuyểnldon, đjavbâokxpy lànldo ngưeapopbefi Thanh Đdkvsiệklgwp đjavbang cảjavbnh bádzexo họqdfwjtio kẻxqeg tớsnini tậxhqpp kíxhqpch.

Ngưeapopbefi Thanh Đdkvsiệklgwp giơwujp tay lênbchn, ngay lậxhqpp tứglnfc giójtio nổozlki lênbchn, cưeapopbefng đjavbptfr ngànldoy cànldong mạvbgxnh.

Chỉrctz thấfedzy mộptfrt kẻxqeg đjavbvbgxp kiếsgcim từnaqs trênbchn trờpbefi lao tớsnini, hójtioa ra lànldo mộptfrt kiếsgcim tu loànldoi ngưeapopbefi. Kiếsgcim tu mặncnhc trang phụnlbgc cổozlk củcxega ngưeapopbefi phưeapoơwujpng Đdkvsôkpcyng, tay ádzexo nổozlki lênbchn phầcnmon phậxhqpt trôkpcyng cựcxegc kỳwplw thầcnmon thádzexnh.

- Tànldo giádzexo yênbchu nhâokxpn còfxden khôkpcyng mau mau chịmppqu ...

Chẳtfnkng chờpbef kiếsgcim tu nójtioi hếsgcit câokxpu, ngưeapopbefi Thanh Đdkvsiệklgwp đjavbãdhyk tạvbgxo bảjavby cádzexi lốrcfqc xoádzexy cựcxegc lớsninn ngay tứglnfc khắjtioc tấfedzn côkpcyng kiếsgcim tu!

Lốrcfqc xoádzexy cuốrcfqn lấfedzy kiếsgcim tu, vịmppq kiếsgcim tu kia bâokxpy giờpbef mớsnini chậxhqpt vậxhqpt rúwwvlt kiếsgcim ra, kiếsgcim khíxhqpfxden chưeapoa phádzext y đjavbãdhyk bịmppq lựcxegc giójtioepsbdzext ádzexo bànldoo, đjavbagbjng thờpbefi trênbchn ngựcxegc cũbukzng bịmppq giójtio cắjtiot cho mấfedzy vếsgcit thưeapoơwujpng tríxhqp mạvbgxng. Chỉrctz trong vòfxdeng chưeapoa đjavbcnmoy mộptfrt phúwwvlt, ngưeapopbefi Thanh Đdkvsiệklgwp đjavbãdhyk xửbdovffnv xong mộptfrt kiếsgcim tu bảjavby tádzexm cảjavbnh.

Nhưeapong vịmppq Thanh Đdkvsiệklgwp kia vẫokxpn đjavbang xúwwvlc lấfedzy thếsgci giójtio, liênbchn tiếsgcip tạvbgxo ra mưeapopbefi tádzexm lốrcfqc xoádzexy khổozlkng lồagbj, quádzext khẽylqp:

- Đdkvsi!

Lốrcfqc xoádzexy tỏozlka ra bốrcfqn phíxhqpa, xoắjtion nádzext cảjavb mộptfrt bìdzexa rừnaqsng dànldoi cảjavb chụnlbgc trưeapodfcyng, đjavbfedzt đjavbádzexbukzng bịmppq cắjtiot thànldonh vụnlbgn nhỏozlk bay tứglnf tung. Trong rừnaqsng vànldo sau cádzexc hốrcfqc đjavbádzex liênbchn vang lênbchn mấfedzy tiếsgcing héepsbt to, hiểnldon nhiênbchn xung quanh vốrcfqn cójtio kẻxqeg mai phụnlbgc sẵtxusn. Ngưeapopbefi Thanh Đdkvsiệklgwp sau khi ‘‘dọqdfwn dẹbhfmp’’ đjavbádzexm lâokxpu la lâokxpn cậxhqpn, y liềjcehn chuyênbchn tâokxpm chéepsbm ra đjavbao giójtionldoi trăwplwm trưeapodfcyng tấfedzn côkpcyng nhữdzexng gójtioc khuấfedzt sâokxpu trong rừnaqsng - nơwujpi nhữdzexng kẻxqeg lợdfcyi hạvbgxi hơwujpn ẩcwacn nấfedzp.

Lạvbgxi thênbchm mấfedzy tiếsgcing la héepsbt kênbchu rênbchn phádzext ra, đjavbagbjng thờpbefi trong rừnaqsng bay lênbchn mấfedzy chụnlbgc bójtiong ngưeapopbefi khádzexc, trong đjavbójtio khôkpcyng thiếsgciu nhâokxpn sĩldhc củcxega cádzexc tộptfrc loànldoi kìdzex dịmppq. Vôkpcy sốrcfq ádzexnh kiếsgcim cùklgwng đjavbao khíxhqp chéepsbm vềjceh ba ngưeapopbefi lãdhyko Hổozlk Y. Miênbchu nhâokxpn nghiênbchng đjavbcnmou néepsb qua mộptfrt đjavbvbgxn phéepsbp, y vung câokxpy trưeapodfcyng lênbchn tạvbgxo thànldonh mộptfrt lớsninp chắjtion ma phádzexp trong suốrcfqt chặncnhn lạvbgxi hầcnmou hếsgcit cádzexc đjavbòfxden tấfedzn côkpcyng bằzypung ma thuậxhqpt lẫokxpn vũbukz khíxhqp.

Ngưeapopbefi Thanh Đdkvsiệklgwp kia giờpbef đjavbang đjavbrcfqi chiếsgcin vớsnini mộptfrt linh thúwwvldzexnh dơwujpi, nójtio vốrcfqn lànldo đjavbagbj đjavbzypung quảjavbn lýffnv nghìdzexn dặncnhm nơwujpi đjavbâokxpy. Mãdhyki hôkpcym nay nójtio mớsnini phádzext hiệklgwn ra mùklgwi vịmppq củcxega cặncnhp Tếsgci Linh, sợdfcy linh thúwwvl khádzexc phádzext hiệklgwn tranh giànldonh vớsnini nójtionbchn nójtio mớsnini mộptfrt thâokxpn mộptfrt mìdzexnh tựcxegfxde đjavbếsgcin, cànldong cẩcwacn thậxhqpn khôkpcyng đjavbádzexnh tiếsgcing vớsnini ai. Ban đjavbcnmou nójtio chỉrctz cảjavbm nhậxhqpn thấfedzy ba ngưeapopbefi lãdhyko Hổozlk Y, Thanh Đdkvsiệklgwp, Miênbchu nhâokxpn cấfedzp bậxhqpc cùklgwng lắjtiom khôkpcyng vưeapodfcyt quádzex chíxhqpn cảjavbnh nênbchn khi chiếsgcin đjavbfedzu nójtio khôkpcyng khỏozlki giữdzex mộptfrt nửbdova thựcxegc lựcxegc. Nhưeapong cànldong đjavbádzexnh, nójtio lờpbef mờpbef phádzext hiệklgwn ra ngưeapopbefi Thanh Đdkvsiệklgwp nànldoy cójtio chúwwvlt cổozlk quádzexi.
eapopbefng nhưeapo y cũbukzng giữdzex lạvbgxi mấfedzy phầcnmon thựcxegc lựcxegc.

Ngưeapopbefi Thanh Đdkvsiệklgwp nànldoy khôkpcyng chỉrctz đjavbang đjavbfedzu vớsnini nójtio, trong trậxhqpn chiếsgcin y còfxden phâokxpn ra mộptfrt íxhqpt lựcxegc tấfedzn côkpcyng nhữdzexng kẻxqegcwacn nấfedzp xung quanh đjavbâokxpy, giảjavbm bớsnint ádzexp lựcxegc cho Miênbchu nhâokxpn vànldo Hổozlk Y. Cảjavb y vànldojtio đjavbjcehu khôkpcyng ra toànldon lựcxegc khiếsgcin song phưeapoơwujpng vànldoo thếsgci giằzypung co. Rõvbgxnldong ngưeapopbefi Thanh Đdkvsiệklgwp đjavbang cốrcfqepsbo dànldoi thờpbefi gian!

Miênbchu nhâokxpn quádzext lênbchn vớsnini ngưeapopbefi Thanh Đdkvsiệklgwp:

- Rádzexng cầcnmom cựcxeg, còfxden mộptfrt chúwwvlt nữdzexa!

Nhữdzexng kẻxqeg tấfedzn côkpcyng nghe thếsgci nửbdova tin nửbdova ngờpbef, khôkpcyng rõvbgx đjavbádzexm ngưeapopbefi lãdhyko Hổozlk Y còfxden phảjavbi chờpbef trậxhqpn phádzexp hoạvbgxt đjavbptfrng lâokxpu hay khôkpcyng, cũbukzng cójtio thểnldo trậxhqpn phádzexp dịmppqch chuyểnldon sắjtiop hoạvbgxt đjavbptfrng tớsnini nơwujpi nênbchn ba kẻxqeg kia mớsnini giảjavb vờpbef cầcnmon nhiềjcehu thờpbefi gian đjavbnldo đjavbádzexnh lạvbgxc hưeaposninng.

jhxpn sâokxpu trong rừnaqsng, mộptfrt ngưeapopbefi đjavbànldon ôkpcyng tójtioc đjavben dànldoi vớsnini thâokxpn dưeaposnini lànldo đjavbkpcyi rắjtion mànldou đjavben lẳtfnkng lặncnhng đjavbglnfng sau mộptfrt vòfxdeng chắjtion ma thuậxhqpt cójtio thểnldo giấfedzu hơwujpi thởihyv khíxhqp tứglnfc, y mặncnhc khôkpcyi giádzexp khắjtioc kýffnv hiệklgwu củcxega Nam Lộptfrc, theo hìdzexnh dádzexng khôkpcyi giádzexp cójtio thểnldo nhậxhqpn ra y cójtio cấfedzp bậxhqpc khôkpcyng thấfedzp trong đjavbếsgci quốrcfqc. Theo tìdzexnh bádzexo thìdzex thựcxegc lựcxegc củcxega ba ngưeapopbefi lãdhyko Hổozlk Y cỡnlbg chíxhqpn mưeapopbefi cảjavbnh, rõvbgxnldong vớsnini tíxhqpnh toádzexn củcxega họqdfw thìdzex chỉrctz cầcnmon hơwujpn trăwplwm nhâokxpn sĩldhc bảjavby tádzexm cảjavbnh íxhqpt nhấfedzt cójtio thểnldo giếsgcit chếsgcit mộptfrt ngưeapopbefi nhưeapong quâokxpn củcxega y tấfedzn côkpcyng hồagbji lâokxpu vẫokxpn khôkpcyng thểnldookxpy chúwwvlt xưeaposninc mẻxqegnldoo cho cảjavb ba, ngưeapodfcyc lạvbgxi bênbchn y còfxden mấfedzt khôkpcyng íxhqpt nhâokxpn lựcxegc.

Vốrcfqn vịmppqnldoy nhậxhqpn đjavbưeapodfcyc bádzexo cádzexo cójtio sựcxeg xuấfedzt hiệklgwn củcxega tíxhqpn đjavbagbjnldo giádzexo, nhữdzexng kẻxqegnldoy thựcxegc lựcxegc rấfedzt cao lạvbgxi hànldonh đjavbptfrng bíxhqpcwacn, khójtiojtio thểnldo nắjtiom bắjtiot. Lo sợdfcy mấfedzy kẻxqegnldoy lànldom đjavbiềjcehu xằzypung bậxhqpy nênbchn y liềjcehn tậxhqpp hợdfcyp mộptfrt đjavbptfri ngũbukzxhqpnh đjavbádzexnh thuênbch tấfedzn côkpcyng trưeaposninc đjavbnldo tiênbchu hao thựcxegc lựcxegc tíxhqpn đjavbagbjnldo giádzexo, sau lạvbgxi đjavbiềjcehu nghìdzexn quâokxpn chíxhqpnh quy lặncnhng lẽylqp bao vâokxpy xung quanh nơwujpi đjavbâokxpy, mụnlbgc tiênbchu lànldo phảjavbi bắjtiot giữdzex đjavbưeapodfcyc mộptfrt kẻxqeg trong sốrcfq chúwwvlng nhằzypum moi thênbchm thôkpcyng tin vềjcehnldo giádzexo. Nhưeapong sựcxeg xuấfedzt hiệklgwn củcxega linh thúwwvl cửbdovu cảjavbnh khiếsgcin y khádzex bấfedzt ngờpbef.

Linh thúwwvlklgwng vớsnini quâokxpn đjavbptfri đjavbếsgci quốrcfqc vốrcfqn lànldo hai thếsgci lựcxegc riênbchng biệklgwt, khôkpcyng ai xâokxpm phạvbgxm đjavbếsgcin ai. Lầcnmon vâokxpy bắjtiot nànldoy y tựcxeg thâokxpn ra ngựcxega, còfxden chưeapoa kịmppqp thôkpcyng bádzexo mộptfrt tiếsgcing vớsnini linh thúwwvlwujpi đjavbâokxpy, vậxhqpy thìdzexnldom sao nójtiojtio thểnldo biếsgcit đjavbếsgcin sựcxeg tồagbjn tạvbgxi củcxega ba tíxhqpn đjavbagbjnldo giádzexo mànldo tớsnini kịmppqp lúwwvlc?

Suy tưeapo mộptfrt hồagbji, vịmppqeaposninng quâokxpn ngưeapopbefi rắjtion nànldoy liềjcehn hạvbgx lệklgwnh cho cấfedzp dưeaposnini đjavbiềjcehu đjavbptfrng thênbchm mộptfrt nghìdzexn binh líxhqpnh gấfedzp rúwwvlt hànldonh quâokxpn tớsnini đjavbâokxpy. Xong việklgwc, y lạvbgxi quan sádzext trậxhqpn chiếsgcin củcxega ba ngưeapopbefi Hổozlk Y nơwujpi xa, lạvbgxi qua mấfedzy chiênbchu, vịmppqnldoy bỗqnfpng cầcnmom lênbchn mộptfrt lệklgwnh bànldoi. Chỉrctz thấfedzy cójtiojtiong hìdzexnh mờpbefjavbo dầcnmon hiệklgwn ra bênbchn cạvbgxnh y, đjavbójtionldo mộptfrt hổozlk nhâokxpn lôkpcyng trắjtiong mặncnhc cổozlk phụnlbgc củcxega loànldoi ngưeapopbefi, tay chốrcfqng kiếsgcim, khôkpcyng biếsgcit ngưeapopbefi hổozlknldoy đjavbglnfng đjavbfedzy tựcxegwwvlc nànldoo.

- Nhờpbef Minh Sưeapo giúwwvlp đjavbnlbg.

Bạvbgxch hổozlk nhâokxpn gậxhqpt đjavbcnmou, thâokxpn thểnldo lạvbgxi mờpbef dầcnmon nhưeapoeapoơwujpng rồagbji biếsgcin mấfedzt.

..................................

Tạvbgxi nơwujpi ba ngưeapopbefi Hổozlk Y, trậxhqpn phádzexp chỉrctzfxden mộptfrt phúwwvlt nửbdova lànldojtio thểnldo dịmppqch chuyểnldon. Miênbchu nhâokxpn ra tíxhqpn hiệklgwu vớsnini lãdhyko Hổozlk Y, rồagbji y hôkpcynbchn vớsnini vịmppq Thanh Đdkvsiệklgwp đjavbang hăwplwng say chiếsgcin đjavbfedzu:

- Ra toànldon lựcxegc!

Ngưeapopbefi Thanh Đdkvsiệklgwp nghe thấfedzy, khôkpcyng thèyrggm giữdzex sứglnfc nữdzexa, uy ádzexp Mưeapopbefi cảjavbnh đjavbrctznh phong hoànldon toànldon bộptfrc phádzext!Linh thúwwvldzexnh dơwujpi bịmppq khíxhqp trànldong củcxega ngưeapopbefi Thanh Đdkvsiệklgwp chấfedzn cho sợdfcydhyki, liềjcehn khôkpcyng thèyrggm so đjavbo mặncnht mũbukzi bỏozlk chạvbgxy mấfedzt dạvbgxng. Khíxhqp tứglnfc mưeapopbefi cảjavbnh cũbukzng dọqdfwa mấfedzy chụnlbgc tênbchn tu sĩldhc, ma sưeapo bảjavby tádzexm cảjavbnh, nhiềjcehu kẻxqeg cựcxegc kỳwplw thứglnfc thờpbefi rờpbefi đjavbi. Nơwujpi xa, vịmppqeaposninng quâokxpn ngưeapopbefi rắjtion cảjavbm nhậxhqpn đjavbưeapodfcyc uy thếsgci củcxega ngưeapopbefi Thanh Đdkvsiệklgwp cànldong khôkpcyng khỏozlki lo lắjtiong, may mắjtion y đjavbãdhyk phòfxdeng trưeaposninc mờpbefi Minh Sưeapo ra trậxhqpn.

Bớsnint mấfedzy chụnlbgc kẻxqeg tấfedzn côkpcyng, ádzexp lựcxegc củcxega Miênbchu nhâokxpn vànldo vịmppq Thanh Đdkvsiệklgwp giảjavbm đjavbi khôkpcyng íxhqpt. Giờpbef Miênbchu nhâokxpn đjavbang hỗqnfp trợdfcy cho ngưeapopbefi Thanh Đdkvsiệklgwp đjavbádzexnh giádzexp ládzexnldo vớsnini mộptfrt bạvbgxch hổozlk nhâokxpn.

Ngưeapopbefi Thanh Đdkvsiệklgwp mộptfrt tay ádzexp súwwvlc cuồagbjng phong tạvbgxo lốrcfqc xoádzexy, tay kia chéepsbm ra đjavbao giójtionldoi trăwplwm trưeapodfcyng chốrcfqng lạvbgxi kiếsgcim mang củcxega ngưeapopbefi hổozlk trắjtiong. Thâokxpn hìdzexnh ngưeapopbefi hổozlk di chuyểnldon cựcxegc kìdzex nhanh, chớsninp mắjtiot mộptfrt cádzexi đjavbãdhyk ra phíxhqpa sau ngưeapopbefi Thanh Đdkvsiệklgwp, cổozlk tay xoay tròfxden chéepsbm ngang, kiếsgcim mang sádzexng nhưeapo trăwplwng bạvbgxc phádzex tan lớsninp giójtio phòfxdeng ngựcxeg củcxega ngưeapopbefi Thanh Đdkvsiệklgwp. Kiếsgcim khíxhqpfxden dưeapo chặncnht đjavbôkpcyi mộptfrt gójtioc rừnaqsng dànldoi cảjavb chụnlbgc trưeapodfcyng.

Nhưeapong vịmppq Thanh Đdkvsiệklgwp kia còfxden nhanh hơwujpn, y khẽylqp nhảjavby lênbchn trênbchn khôkpcyng, hai tay tạvbgxo thếsgci giưeapoơwujpng cung, liênbchn tiếsgcip bắjtion ra hai hòfxden khíxhqp vềjceh phíxhqpa ngưeapopbefi hổozlk.

Ngưeapopbefi hổozlkklgwng mộptfrt nhádzext kiếsgcim chặncnhn đjavbglnfng hai đjavbvbgxn khíxhqp, đjavbptfrt nhiênbchn, y xoay ngưeapopbefi chuyểnldon hưeaposninng, vung kiếsgcim chéepsbm vềjceh phíxhqpa hai ngưeapopbefi lãdhyko Hổozlk Y vànldo Miênbchu Nhâokxpn!

..................................

Ngoạvbgxi truyệklgwn 3 * Mỗqnfp ngưeapopbefi ngoànldoi hànldonh tinh nànldoo đjavbójtio ...*

....................................................................

dhyko giànldo ádzexo xádzexm bìdzexnh tĩldhcnh nhìdzexn con quádzexi bạvbgxch tuộptfrt nhiềjcehu châokxpn đjavbiềjcehu khiểnldon khốrcfqi kim loạvbgxi hìdzexnh dĩldhca bay lưeapodfcyn lờpbef trưeaposninc mặncnht lãdhyko.

- Trờpbefi mádzex! Tạvbgxi sao mặncnht trờpbefi nơwujpi đjavbâokxpy lạvbgxi tỏozlka ádzexnh sádzexng đjavben? Khôkpcyng khoa họqdfwc!

- Trăwplwng bịmppq thủcxegng mộptfrt lỗqnfp nhưeapo thếsgcinldofxden cójtio thểnldo quay theo chu kìdzex, khôkpcyng tựcxeg phádzext nổozlk, thậxhqpt khôkpcyng khoa họqdfwc!

- Cànldong khôkpcyng khoa họqdfwc hơwujpn tạvbgxi sao sinh vậxhqpt nhưeapo mi lạvbgxi cójtio thểnldo đjavbi bộptfrihyvwujpi nànldoy chứglnf? Lựcxegc húwwvlt củcxega hànldonh tinh nànldoy vốrcfqn cựcxegc kìdzex yếsgciu, bưeaposninc nhẹbhfm mộptfrt cádzexi cũbukzng cójtio thểnldo phójtiong thẳtfnkng tớsnini vũbukz trụnlbg ...

- Hơwujpn nữdzexa hànldonh tinh nànldoy vốrcfqn khôkpcyng cójtio khôkpcyng khíxhqp, sao ôkpcyng đjavbâokxpy quan sádzext đjavbưeapodfcyc khíxhqpeapou từnaqs phổozlki củcxega mi ...Khôkpcyng khoa họqdfwc, thậxhqpt lànldo khôkpcyng khoa họqdfwc!

Mỗqnfp ngưeapopbefi ngoànldoi hànldonh tinh nànldoo đjavbójtio đjavbang bắjtiot đjavbcnmou hoànldoi nghi bạvbgxch tuộptfrt sinh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.