Cực Dạ

Chương 2 : Khi đánh nhau nên nhanh tay hơn nhanh miệng

    trước sau   
Dạtwxlo gầvpoyn đzcqkâieydy, hai anh em Thiệtsotn Châieydn đzcqknarzu nằxgvwm mơieyd thấddqyy ápzypc mộtpcrng. Chúqruxng mơieyd thấddqyy mìydvfnh bịzyqy nhốtwxlt trong mộtpcrt tòzoyga thápzypp tốtwxli tăulljm, sau đzcqkóvzlu chúqruxng cốtwxl chạtwxly thoápzypt, rồieydi chúqruxng nhìydvfn thấddqyy mộtpcrt bóvzlung ma cựwrxzc lớajbfn đzcqkuổcynfi theo chúqruxng. Hai anh em cứzuwl chạtwxly, chạtwxly mãodadi, vìydvf gặxhoup chưzoygajbfng ngạtwxli vậsguft màlika phảtsoti tápzypch nhau ra. Cuốtwxli cùqaibng, chúqruxng rơieydi vàlikao mộtpcrt cápzypi hốtwxlieydu hun húqruxt, trong hốtwxlvzlu mộtpcrt ngưzoygwrxzi phụyldk nữeout xinh đzcqkvzlup vớajbfi đzcqkôcynfi mắrkvet đzcqkwgij rựwrxzc đzcqkzuwlng chờwrxz sẵvlzgn, côcynf ta giang tay ra đzcqkóvzlun lấddqyy hai anh em vàlika nởimxi nụyldkzoygwrxzi quỷzoyg dịzyqy.

Bắrkvet đzcqkưzoygxwyyc bọmasmn bâieydy rồieydi, nhóvzluc con!

- Oa oa!

Thiệtsotn vàlika Châieydn cùqaibng lúqruxc bậsguft dậsgufy la héulljt, hiểydvfn nhiêwrxzn cảtsot hai cùqaibng nằxgvwm mơieyd thấddqyy ápzypc mộtpcrng. Hai đzcqkzuwla nhìydvfn nhau, vẻtpcr mặxhout tràlikan đzcqkvpoyy sợxwyyodadi. Thiệtsotn khôcynfng kìydvfm đzcqkưzoygxwyyc ôcynfm lấddqyy anh, Châieydn mặxhouc dùqaib hoảtsotng loạtwxln nhưzoygng cốtwxl tỏwgij ra mạtwxlnh mẽkopg vỗbafl vềnarz em trai mìydvfnh.

- Đuzbcajbfng sợxwyy, đzcqkajbfng sợxwyy. Phùqaib phùqaib, thổcynfi hếuzbct ba bịzyqy. Sấddqym đzcqkếuzbcn nổcynf chếuzbct cọmasmp con. - Châieydn dùqaibng câieydu vèpweklika ngưzoygwrxzi Cửdngau Dưzoygơieydng hay dùqaibng đzcqkydvf dỗbafl con níhcwft, vừajbfa nóvzlui vừajbfa rápzypng cưzoygwrxzi, nhưzoygng khuôcynfn mặxhout đzcqkqyrkm nưzoygajbfc mũrmjci nưzoygajbfc mắrkvet chẳqruxng tạtwxlo nêwrxzn týimxi hiệtsotu quảtsotlikao, ngưzoygxwyyc lạtwxli còzoygn khiếuzbcn Thiệtsotn thêwrxzm hãodadi.

Thiệtsotn làlika đzcqkzuwla béullj thôcynfng minh, nóvzlu biếuzbct anh trai cũrmjcng sợxwyy khôcynfng kéulljm nhưzoygng nóvzlurmjcng khôcynfng vạtwxlch trầvpoyn chuyệtsotn nàlikay ra. Mơieyd hồieyd trong cõddqyi u minh, chúqruxng dưzoygwrxzng nhưzoyg nghe thấddqyy âieydm thanh củddqya quỷzoyg dữeout, bápzypo hiệtsotu tai họmasma sẽkopgsgufp đzcqkếuzbcn chia cắrkvet chúqruxng vớajbfi cuộtpcrc sốtwxlng bìydvfnh yêwrxzn. Nhưzoygng cóvzlu chuyệtsotn màlika Thiệtsotn còzoygn sợxwyyieydn.
- Anh. - Thiệtsotn ngẩdsaang đzcqkvpoyu, khe khẽkopgwrxzu, nóvzluzoygn quápzyp nhỏwgijwrxzn khôcynfng thểydvf biểydvfu lộtpcr hếuzbct nỗbafli lo trong lòzoygng, chỉgtnzvzlu thểydvfqaibng từajbf ngữeout đzcqkơieydn giảtsotn nhấddqyt, thâieydn thuộtpcrc nhấddqyt đzcqkydvfvzlui ra tấddqyt cảtsot.

Châieydn gậsguft gậsguft đzcqkvpoyu, xoa đzcqkvpoyu em:

- Khôcynfng sao hếuzbct, anh em chúqruxng ta sẽkopg luôcynfn ởimxiqaibng nhau, dùqaib quỷzoygvzlu bắrkvet em đzcqki, anh cũrmjcng sẽkopgpzypc dao đzcqki chéulljm chếuzbct nóvzlu rồieydi mang em vềnarz!

Thiệtsotn cưzoygwrxzi hìydvfydvf, nóvzlu đzcqkãodad bớajbft sợxwyyieydn:

- Đuzbcúqruxng vậsgufy, lỡqruxlika quỷzoyg bắrkvet anh đzcqki, em cũrmjcng sẽkopgpzypc dao chéulljm chếuzbct nóvzlu! Khi đzcqkóvzlu nếuzbcu em tìydvfm thấddqyy anh rồieydi, anh đzcqkajbfng cóvzluimxi đzcqkddqyy khóvzluc nhèpwek!

Châieydn dẫqyrku mỏwgij:

- Ai khóvzluc nhèpwek! Em mớajbfi làlika đzcqkzuwla hay khóvzluc nhèpwek.

Hai đzcqkzuwla trẻtpcr ôcynfm chặxhout lấddqyy nhau, ngâieydy thơieyd tin tưzoygimxing rằxgvwng trêwrxzn đzcqkwrxzi nàlikay khôcynfng còzoygn đzcqkiềnarzu gìydvfvzlu thểydvf chia cắrkvet chúqruxng đzcqkưzoygxwyyc.

.................................. Ởkuod ngoàlikai thôcynfn Vâieydn Xãodad, tộtpcrc Cửdngau Dưzoygơieydng.

Hổcynf Y ẩdsaan mìydvfnh trong rừajbfng câieydy, lãodado lẳqruxng lặxhoung nhìydvfn bứzuwlc thưzoygieyd lửdngang trêwrxzn khôcynfng, mặxhout khôcynfng cảtsotm xúqruxc.

‘‘ Sắrkvep tớajbfi lúqruxc rồieydi. Mi phảtsoti mang hai đzcqkzuwla béullj Tếuzbc Linh song sinh đzcqkếuzbcn Tổcynfng đzcqkàlikan ởimxi Cửdngau U. Sựwrxz việtsotc khôcynfng thểydvf chậsgufm trễwjvo, trong vòzoygng bảtsoty ngàlikay phảtsoti hoàlikan thàlikanh. Ta sẽkopg cửdnga thêwrxzm ngưzoygwrxzi tiềnarzm ẩdsaan đzcqkydvf trợxwyy giúqruxp, mi phảtsoti cẩdsaan thậsgufn trápzypnh đzcqkydvf kẻtpcr khápzypc chúqrux ýimxi. Đuzbciềnarzu quan trọmasmng nhấddqyt làlika hai đzcqkzuwla béullj vẫqyrkn còzoygn sốtwxlng vàlika nguyêwrxzn vẹvzlun cho tớajbfi Tổcynfng đzcqkàlikan.’’

Sau khi dòzoygng chữeout cuốtwxli cùqaibng hiệtsotn lêwrxzn, bứzuwlc thưzoygqaibng chápzypy thàlikanh tro.

odado Hổcynf Y xoa xoa cằxgvwm, sau đzcqkóvzluodado lấddqyy ra mộtpcrt cápzypi tẩdsaau thuốtwxlc rồieydi híhcwft mộtpcrt hơieydi.
- Tấddqyt cảtsotydvf ngàlikai. Thầvpoyn củddqya ta. Mong Cựwrxzc Dạtwxlodadi mãodadi vĩznlznh hằxgvwng!

..................................

Đuzbcêwrxzm hôcynfm ấddqyy, trờwrxzi tốtwxli đzcqken nhưzoyg mựwrxzc.

Hổcynf Y nhưzoyg u linh khôcynfng tiếuzbcng đzcqktpcrng lẻtpcrn vàlikao nhàlika củddqya vợxwyy chồieydng Trầvpoyn Nam Thiềnarzu. Đuzbcydvf phòzoygng ngừajbfa, lãodado đzcqkãodad sớajbfm dùqaibng chúqruxt linh lựwrxzc thôcynfi miêwrxzn tấddqyt cảtsot ngưzoygwrxzi trong thôcynfn chìydvfm sâieydu vàlikao giấddqyc ngủddqy.

odado khôcynfng ra tay tàlikan sápzypt tấddqyt cảtsot ngưzoygwrxzi trong tộtpcrc Cửdngau Dưzoygơieydng chỉgtnzydvf mộtpcrt lýimxi do đzcqkơieydn giảtsotn: khôcynfng gâieydy chúqrux ýimxi.

Nếuzbcu đzcqktpcrt nhiêwrxzn trong vòzoygng mộtpcrt đzcqkêwrxzm màlika mấddqyy trăulljm ngưzoygwrxzi chếuzbct hếuzbct, đzcqktsotm bảtsoto sẽkopg khiếuzbcn chíhcwfnh quyềnarzn lâieydn cậsgufn phápzypt hiệtsotn ra. Hơieydn nửdngaa đzcqkâieydy làlika đzcqkếuzbc quốtwxlc Nam Lộtpcrc, đzcqktwxli năulljng dịzyqyznlz đzcqkếuzbcm khôcynfng hếuzbct, lãodado Hổcynf Y cóvzlu thểydvf tựwrxz phụyldk đzcqktwxli mặxhout vớajbfi hàlikang trăulljm tu sĩznlz, võddqyzoyg bảtsoty tápzypm cảtsotnh. Nhưzoygng lãodado khôcynfng đzcqktsotm bảtsoto khi chiếuzbcn đzcqkddqyu vẫqyrkn cóvzlu thểydvf giữeout cho hai Tếuzbc Linh nguyêwrxzn vẹvzlun khôcynfng bịzyqy tổcynfn thưzoygơieydng, chi bằxgvwng lãodado âieydm thầvpoym bắrkvet cóvzluc lấddqyy hai đzcqkzuwla béullj, xong rồieydi chuồieydn đzcqki. Vừajbfa nhanh vừajbfa gọmasmn lạtwxli đzcqkqrux mấddqyt sứzuwlc.

qaib thôcynfn dâieydn cóvzlu phápzypt hiệtsotn ra hai đzcqkzuwla nhỏwgij mấddqyt tíhcwfch thìydvf chỉgtnz cầvpoyn tạtwxlo íhcwft chứzuwlng cớajbf thúqrux hoang đzcqktpcrt nhậsgufp, đzcqktsotm bảtsoto ai ai cũrmjcng khôcynfng nghi ngờwrxzydvflika cho làlika tụyldki nhỏwgij bịzyqy cọmasmp beo ăulljn mấddqyt rồieydi.

Khôcynfng nhưzoyg mấddqyy tíhcwfn đzcqkieydlika giápzypo khápzypc đzcqki đzcqkếuzbcn đzcqkâieydu giếuzbct ngưzoygwrxzi đzcqkếuzbcn đzcqkddqyy, đzcqkápzypm ngu ấddqyy chỉgtnz hậsgufn thiêwrxzn hạtwxl khôcynfng biếuzbct mìydvfnh làlikam bao nhiêwrxzu chuyệtsotn ápzypc, lạtwxli còzoygn rêwrxzu rao khắrkvep nơieydi nhưzoyg thểydvf đzcqkóvzlulika việtsotc vinh quang lắrkvem.

Lạtwxli nóvzlui vềnarz Hổcynf Y, lãodado nhìydvfn hai đzcqkzuwla trẻtpcr đzcqkãodad ngủddqy say, lạtwxli cẩdsaan thậsgufn quan sápzypt xung quanh mộtpcrt hồieydi rồieydi lấddqyy mộtpcrt cápzypi hộtpcrp màlikau đzcqken nhỏwgij cỡqrux nắrkvem tay. Sau đzcqkóvzlu, mộtpcrt màlikan kìydvf dịzyqy diễwjvon ra: cápzypi hộtpcrp nhỏwgij bay vúqruxt lêwrxzn rồieydi húqruxt lấddqyy hai đzcqkzuwla béullj, cơieyd thểydvf Thiệtsotn vàlika Châieydn nhưzoygvzlu phéulljp thầvpoyn kìydvf tựwrxz nhu nhỏwgij lạtwxli đzcqkếuzbcn khi vừajbfa kíhcwfch cỡqruxpzypi hộtpcrp.

odado Hồieyd Y thu hộtpcrp nhỏwgij vềnarz rồieydi cẩdsaan thậsgufn giấddqyu vàlikao đzcqkai lưzoygng. Xong việtsotc, lãodado nhanh chóvzlung rờwrxzi khỏwgiji thôcynfn.

Cứzuwl nhưzoyg thếuzbc, hai anh em nhẹvzlu nhàlikang biếuzbcn mấddqyt khỏwgiji thôcynfn làlikang nàlikay, vĩznlznh viễwjvon rờwrxzi xa quêwrxzzoygơieydng củddqya mìydvfnh.

..................................

Tạtwxli mộtpcrt nơieydi cápzypch xa tộtpcrc Cửdngau Dưzoygơieydng ba bốtwxln trăulljm dặxhoum, lãodado Hổcynf Y hộtpcri họmasmp vớajbfi ngưzoygwrxzi tiềnarzm ẩdsaan đzcqkếuzbcn trợxwyy giúqruxp màlika Tổcynfng đzcqkàlikan cửdnga đzcqkếuzbcn.
Khi thấddqyy hai ngưzoygwrxzi kia, lãodado Hổcynf Y khôcynfng khỏwgiji căulljng thẳqruxng. Chỉgtnz thấddqyy mộtpcrt ngưzoygwrxzi Thanh Đuzbciệtsotp che mặxhout vàlika mộtpcrt Miêwrxzu nhâieydn to lớajbfn, uy vũrmjc đzcqkzuwlng im nhưzoygzoygxwyyng đzcqkzuwlng chờwrxz sẵvlzgn. Cảtsot hai gậsguft đzcqkvpoyu vớajbfi lãodado Hổcynf Y mộtpcrt cápzypi, cũrmjcng khôcynfng tròzoyg chuyệtsotn gìydvf. Miêwrxzu nhâieydn lấddqyy ra mộtpcrt phiếuzbcn lápzypydvfnh giọmasmt nưzoygajbfc lớajbfn cỡqruxlikan tay đzcqkxhout vàlikao mộtpcrt khu đzcqkddqyt trốtwxlng, từajbfzoygng bàlikan tay y bỗbaflng hiệtsotn ra mộtpcrt thanh trưzoygxwyyng gỗbaflvzlu khắrkvec hoa văulljn kỳvzlu quápzypi. Miêwrxzu nhâieydn bắrkvet đzcqkvpoyu dùqaibng câieydy trưzoygxwyyng vẽkopg vẽkopg viếuzbct viếuzbct gìydvf đzcqkóvzluwrxzn mảtsotnh đzcqkddqyt trốtwxlng, lấddqyy tâieydm trậsgufn làlika phiếuzbcn lápzyp, chẳqruxng mấddqyy chốtwxlc mộtpcrt trậsgufn phápzypp phứzuwlc tạtwxlp hìydvfnh thàlikanh.

Đuzbcâieydy làlika trậsgufn phápzypp chuyêwrxzn dùqaibng đzcqkydvf tạtwxlo đzcqkiểydvfm nhảtsoty khôcynfng gian, cóvzlu khảtsotulljng dịzyqych chuyểydvfn mộtpcrt sốtwxl ngưzoygwrxzi hay vậsguft đzcqki đzcqkếuzbcn nơieydi khápzypc. Phiếuzbcn lápzyplika Miêwrxzu nhâieydn dùqaibng chíhcwfnh làlikapzyp củddqya câieydy Thôcynfng thiêwrxzn, làlika nguyêwrxzn liệtsotu ma phápzypp quan trọmasmng nhấddqyt đzcqkydvf tạtwxlo nêwrxzn trậsgufn đzcqkieyd dịzyqych chuyểydvfn thờwrxzi khôcynfng. Lạtwxli nóvzlui, câieydy Thôcynfng thiêwrxzn làlika gốtwxlc câieydy duy nhấddqyt nốtwxli liềnarzn ba mưzoygơieydi sápzypu tầvpoyng trờwrxzi, bảtsotn thâieydn nóvzlu vốtwxln chứzuwla đzcqkwrxzng nhiềnarzu bíhcwfdsaan cùqaibng quyềnarzn năulljng vưzoygxwyyt xa mọmasmi hiểydvfu biếuzbct củddqya tấddqyt cảtsot sinh vậsguft tríhcwf tuệtsot. Cápzypc chủddqyng tộtpcrc ởimxi ba mưzoygơieydi sápzypu tầvpoyng trờwrxzi bao đzcqkwrxzi nay cũrmjcng khápzypm phápzyp ra khôcynfng íhcwft khảtsotulljng thầvpoyn kìydvf củddqya câieydy Thôcynfng thiêwrxzn: dưzoygxwyyc liệtsotu chữeouta bệtsotnh, nguyêwrxzn liệtsotu ma phápzypp, chếuzbcpzypc phùqaib chúqrux,... khảtsotulljng uốtwxln cong khôcynfng gian làlika mộtpcrt trong sốtwxl đzcqkóvzlu.

Nhưzoygng khôcynfng phảtsoti ai ai cũrmjcng cóvzlu thểydvf dễwjvolikang kiếuzbcm đzcqkưzoygxwyyc mộtpcrt phiếuzbcn lápzyp củddqya câieydy Thôcynfng thiêwrxzn, khôcynfng nóvzlui tớajbfi việtsotc câieydy nằxgvwm ởimxi trung tâieydm cápzypc tầvpoyng trờwrxzi, chỉgtnzvzlui tớajbfi lưzoygxwyyng nhu cầvpoyu sửdnga dụyldkng khủddqyng khiếuzbcp củddqya hơieydn ba nghìydvfn tộtpcrc loàlikai càlikang khiếuzbcn lápzypieydy Thôcynfng thiêwrxzn trởimxiwrxzn cựwrxzc kìydvf khan hiếuzbcm. Dầvpoyn dàlika, chỉgtnzvzlu tầvpoyng lớajbfp ma sưzoyg, tu sĩznlz hoặxhouc quýimxi tộtpcrc cóvzlu quyềnarzn cóvzlu tiềnarzn mớajbfi cóvzlu thểydvfvzlu đzcqkưzoygxwyyc mộtpcrt lưzoygxwyyng lápzypieydy mảtsotnh vỏwgij nhấddqyt đzcqkzyqynh. Cápzypc bậsgufc hiềnarzn triếuzbct cũrmjcng từajbfng nghiêwrxzn cứzuwlu trồieydng loạtwxli câieydy thầvpoyn kìydvflikay vớajbfi sốtwxlzoygxwyyng lớajbfn nhưzoygng đzcqkiềnarzu thấddqyt bạtwxli. Nguyêwrxzn nhâieydn làlika do câieydy Thôcynfng thiêwrxzn chỉgtnz sinh trưzoygimxing đzcqkưzoygxwyyc tạtwxli vùqaibng đzcqkddqyt ởimxi trung tâieydm cápzypc tầvpoyng trờwrxzi, nếuzbcu chuyểydvfn di ra nơieydi khápzypc câieydy sẽkopg chếuzbct héulljo hoặxhouc thậsgufm chíhcwf khôcynfng thểydvf nảtsoty mầvpoym.

Lạtwxli nóvzlui vềnarz Hổcynf Y, lãodado lăulljn lộtpcrn trong Dạtwxl Thầvpoyn giápzypo hơieydn ba bốtwxln chụyldkc năulljm, nhâieydn vậsguft tai to mặxhout lớajbfn nàlikao chưzoyga thấddqyy qua? Thếuzbc nhưzoygng hôcynfm nay lãodado lạtwxli khôcynfng thểydvf đzcqkpzypn đzcqkưzoygxwyyc thâieydn phậsgufn cũrmjcng nhưzoyg chứzuwlc vụyldk củddqya hai kẻtpcrlikay, càlikang khôcynfng thểydvf ưzoygajbfc đzcqkpzypn đzcqkưzoygxwyyc thựwrxzc lựwrxzc củddqya đzcqktwxli phưzoygơieydng. Chứzuwlng tỏwgij hai kẻtpcr kia vềnarz thựwrxzc lựwrxzc ắrkvet hẳqruxn hơieydn lãodado mộtpcrt hai cảtsotnh giớajbfi.

Xem ra, giápzypo tôcynfng cựwrxzc kỳvzlu coi trọmasmng hai Tếuzbc Linh song sinh nàlikay, đzcqkếuzbcn mứzuwlc phảtsoti phápzypi ra hai nhâieydn vậsguft cấddqyp bậsgufc đzcqktwxli tôcynfng sưzoyg đzcqkydvf trợxwyy giúqruxp lãodado. Đuzbcieydng thờwrxzi lãodado cũrmjcng đzcqkpzypn đzcqkưzoygxwyyc nhiệtsotm vụyldk lầvpoyn nàlikay sẽkopg khôcynfng quápzyp thuậsgufn lợxwyyi. Chắrkvec chắrkven sẽkopgvzlu kẻtpcr tớajbfi phápzyp rốtwxli.

Miêwrxzu nhâieydn gậsguft đzcqkvpoyu vớajbfi Hổcynf Y:

- Trậsgufn phápzypp chừajbfng mộtpcrt khắrkvec nữeouta làlikavzlu thểydvf khởimxii đzcqktpcrng, cầvpoyn phảtsoti qua hai ba tiếuzbct đzcqkiểydvfm nửdngaa mớajbfi tớajbfi đzcqkưzoygxwyyc Tổcynfng đzcqkàlikan ởimxi Cửdngau U.

odado Hổcynf Y cau màlikay:

- Chúqruxng ta khôcynfng thểydvf trựwrxzc tiếuzbcp dịzyqych chuyểydvfn tớajbfi Tổcynfng đzcqkàlikan sao?

Miêwrxzu nhâieydn giảtsoti thíhcwfch:

- Rấddqyt nhiềnarzu thếuzbc lựwrxzc đzcqkang đzcqkydvf mắrkvet tớajbfi hai Tếuzbc Linh nàlikay, hơieydn nữeouta vìydvf quãodadng đzcqkưzoygwrxzng quápzyp xa nêwrxzn di chuyểydvfn trựwrxzc tiếuzbcp sẽkopg khiếuzbcn phápzypp trậsgufn tíhcwfch tụyldkulljng lưzoygxwyyng cựwrxzc kìydvf lớajbfn, dễwjvoieydy chúqrux ýimxi. Đuzbci đzcqkưzoygwrxzng vòzoygng cóvzlu thểydvf đzcqkápzypnh lạtwxlc hưzoygajbfng cápzypc thếuzbc lựwrxzc đzcqkưzoygxwyyc mộtpcrt thờwrxzi gian, ởimxi trêwrxzn cũrmjcng phápzypi nhiềnarzu tinh anh canh chừajbfng ởimxipzypc tiếuzbcp đzcqkiểydvfm, nhưzoyg thếuzbc đzcqktsotm bảtsoto sẽkopg giảtsotm khảtsotulljng rủddqyi ro nhiệtsotm vụyldk thấddqyt bạtwxli.

odado Hổcynf Y làlikaddqyzoygwrxzn khôcynfng am hiểydvfu vềnarz ma phápzypp thầvpoyn lựwrxzc, khôcynfng khỏwgiji cóvzlu chúqruxt thắrkvec mắrkvec, nghe Miêwrxzu nhâieydn giảtsoti thíhcwfch mộtpcrt hồieydi cũrmjcng đzcqkãodadddqy phầvpoyn nàlikao. Vảtsot lạtwxli nếuzbcu Tổcynfng đzcqkàlikan đzcqkãodadvzlu sắrkvep xếuzbcp, lãodado cũrmjcng khôcynfng tiệtsotn tra hỏwgiji thêwrxzm.

Trậsgufn phápzypp bắrkvet đzcqkvpoyu khỏwgiji đzcqktpcrng, Lãodado Hổcynf Y cùqaibng Miêwrxzu nhâieydn nhanh chóvzlung đzcqkzuwlng vàlikao tâieydm trậsgufn phápzypp. Riêwrxzng ngưzoygwrxzi Thanh Đuzbciệtsotp thìydvf đzcqkzuwlng ngoàlikai canh chừajbfng, hiểydvfn nhiêwrxzn nhiệtsotm vụyldk củddqya y làlika đzcqktsotm bảtsoto hai ngưzoygwrxzi kia cóvzlu thểydvf rờwrxzi đzcqki an toàlikan.
Thanh Đuzbciệtsotp nhâieydn bỗbaflng cấddqyt tiếuzbcng:

- Tớajbfi.

odado Hồieyd Y cùqaibng Miêwrxzu nhâieydn lậsgufp tứzuwlc chuyểydvfn sang trạtwxlng thápzypi phòzoygng thủddqy. Trậsgufn phápzypp còzoygn cầvpoyn năulljm phúqruxt mớajbfi hoàlikan toàlikan cóvzlu thểydvf dịzyqych chuyểydvfn, đzcqkâieydy làlika ngưzoygwrxzi Thanh Đuzbciệtsotp đzcqkang cảtsotnh bápzypo họmasmvzlu kẻtpcr tớajbfi tậsgufp kíhcwfch.

Ngưzoygwrxzi Thanh Đuzbciệtsotp giơieyd tay lêwrxzn, ngay lậsgufp tứzuwlc gióvzlu nổcynfi lêwrxzn, cưzoygwrxzng đzcqktpcr ngàlikay càlikang mạtwxlnh.

Chỉgtnz thấddqyy mộtpcrt kẻtpcr đzcqktwxlp kiếuzbcm từajbf trêwrxzn trờwrxzi lao tớajbfi, hóvzlua ra làlika mộtpcrt kiếuzbcm tu loàlikai ngưzoygwrxzi. Kiếuzbcm tu mặxhouc trang phụyldkc cổcynf củddqya ngưzoygwrxzi phưzoygơieydng Đuzbcôcynfng, tay ápzypo nổcynfi lêwrxzn phầvpoyn phậsguft trôcynfng cựwrxzc kỳvzlu thầvpoyn thápzypnh.

- Tàlika giápzypo yêwrxzu nhâieydn còzoygn khôcynfng mau mau chịzyqyu ...

Chẳqruxng chờwrxz kiếuzbcm tu nóvzlui hếuzbct câieydu, ngưzoygwrxzi Thanh Đuzbciệtsotp đzcqkãodad tạtwxlo bảtsoty cápzypi lốtwxlc xoápzypy cựwrxzc lớajbfn ngay tứzuwlc khắrkvec tấddqyn côcynfng kiếuzbcm tu!

Lốtwxlc xoápzypy cuốtwxln lấddqyy kiếuzbcm tu, vịzyqy kiếuzbcm tu kia bâieydy giờwrxz mớajbfi chậsguft vậsguft rúqruxt kiếuzbcm ra, kiếuzbcm khíhcwfzoygn chưzoyga phápzypt y đzcqkãodad bịzyqy lựwrxzc gióvzluulljpzypt ápzypo bàlikao, đzcqkieydng thờwrxzi trêwrxzn ngựwrxzc cũrmjcng bịzyqy gióvzlu cắrkvet cho mấddqyy vếuzbct thưzoygơieydng tríhcwf mạtwxlng. Chỉgtnz trong vòzoygng chưzoyga đzcqkvpoyy mộtpcrt phúqruxt, ngưzoygwrxzi Thanh Đuzbciệtsotp đzcqkãodad xửdngaimxi xong mộtpcrt kiếuzbcm tu bảtsoty tápzypm cảtsotnh.

Nhưzoygng vịzyqy Thanh Đuzbciệtsotp kia vẫqyrkn đzcqkang xúqruxc lấddqyy thếuzbc gióvzlu, liêwrxzn tiếuzbcp tạtwxlo ra mưzoygwrxzi tápzypm lốtwxlc xoápzypy khổcynfng lồieyd, quápzypt khẽkopg:

- Đuzbci!

Lốtwxlc xoápzypy tỏwgija ra bốtwxln phíhcwfa, xoắrkven nápzypt cảtsot mộtpcrt bìydvfa rừajbfng dàlikai cảtsot chụyldkc trưzoygxwyyng, đzcqkddqyt đzcqkápzyprmjcng bịzyqy cắrkvet thàlikanh vụyldkn nhỏwgij bay tứzuwl tung. Trong rừajbfng vàlika sau cápzypc hốtwxlc đzcqkápzyp liêwrxzn vang lêwrxzn mấddqyy tiếuzbcng héulljt to, hiểydvfn nhiêwrxzn xung quanh vốtwxln cóvzlu kẻtpcr mai phụyldkc sẵvlzgn. Ngưzoygwrxzi Thanh Đuzbciệtsotp sau khi ‘‘dọmasmn dẹvzlup’’ đzcqkápzypm lâieydu la lâieydn cậsgufn, y liềnarzn chuyêwrxzn tâieydm chéulljm ra đzcqkao gióvzlulikai trăulljm trưzoygxwyyng tấddqyn côcynfng nhữeoutng góvzluc khuấddqyt sâieydu trong rừajbfng - nơieydi nhữeoutng kẻtpcr lợxwyyi hạtwxli hơieydn ẩdsaan nấddqyp.

Lạtwxli thêwrxzm mấddqyy tiếuzbcng la héulljt kêwrxzu rêwrxzn phápzypt ra, đzcqkieydng thờwrxzi trong rừajbfng bay lêwrxzn mấddqyy chụyldkc bóvzlung ngưzoygwrxzi khápzypc, trong đzcqkóvzlu khôcynfng thiếuzbcu nhâieydn sĩznlz củddqya cápzypc tộtpcrc loàlikai kìydvf dịzyqy. Vôcynf sốtwxl ápzypnh kiếuzbcm cùqaibng đzcqkao khíhcwf chéulljm vềnarz ba ngưzoygwrxzi lãodado Hổcynf Y. Miêwrxzu nhâieydn nghiêwrxzng đzcqkvpoyu néullj qua mộtpcrt đzcqktwxln phéulljp, y vung câieydy trưzoygxwyyng lêwrxzn tạtwxlo thàlikanh mộtpcrt lớajbfp chắrkven ma phápzypp trong suốtwxlt chặxhoun lạtwxli hầvpoyu hếuzbct cápzypc đzcqkòzoygn tấddqyn côcynfng bằxgvwng ma thuậsguft lẫqyrkn vũrmjc khíhcwf.

Ngưzoygwrxzi Thanh Đuzbciệtsotp kia giờwrxz đzcqkang đzcqktwxli chiếuzbcn vớajbfi mộtpcrt linh thúqruxpzypnh dơieydi, nóvzlu vốtwxln làlika đzcqkieyd đzcqkxgvwng quảtsotn lýimxi nghìydvfn dặxhoum nơieydi đzcqkâieydy. Mãodadi hôcynfm nay nóvzlu mớajbfi phápzypt hiệtsotn ra mùqaibi vịzyqy củddqya cặxhoup Tếuzbc Linh, sợxwyy linh thúqrux khápzypc phápzypt hiệtsotn tranh giàlikanh vớajbfi nóvzluwrxzn nóvzlu mớajbfi mộtpcrt thâieydn mộtpcrt mìydvfnh tựwrxzzoyg đzcqkếuzbcn, càlikang cẩdsaan thậsgufn khôcynfng đzcqkápzypnh tiếuzbcng vớajbfi ai. Ban đzcqkvpoyu nóvzlu chỉgtnz cảtsotm nhậsgufn thấddqyy ba ngưzoygwrxzi lãodado Hổcynf Y, Thanh Đuzbciệtsotp, Miêwrxzu nhâieydn cấddqyp bậsgufc cùqaibng lắrkvem khôcynfng vưzoygxwyyt quápzyp chíhcwfn cảtsotnh nêwrxzn khi chiếuzbcn đzcqkddqyu nóvzlu khôcynfng khỏwgiji giữeout mộtpcrt nửdngaa thựwrxzc lựwrxzc. Nhưzoygng càlikang đzcqkápzypnh, nóvzlu lờwrxz mờwrxz phápzypt hiệtsotn ra ngưzoygwrxzi Thanh Đuzbciệtsotp nàlikay cóvzlu chúqruxt cổcynf quápzypi.
zoygwrxzng nhưzoyg y cũrmjcng giữeout lạtwxli mấddqyy phầvpoyn thựwrxzc lựwrxzc.

Ngưzoygwrxzi Thanh Đuzbciệtsotp nàlikay khôcynfng chỉgtnz đzcqkang đzcqkddqyu vớajbfi nóvzlu, trong trậsgufn chiếuzbcn y còzoygn phâieydn ra mộtpcrt íhcwft lựwrxzc tấddqyn côcynfng nhữeoutng kẻtpcrdsaan nấddqyp xung quanh đzcqkâieydy, giảtsotm bớajbft ápzypp lựwrxzc cho Miêwrxzu nhâieydn vàlika Hổcynf Y. Cảtsot y vàlikavzlu đzcqknarzu khôcynfng ra toàlikan lựwrxzc khiếuzbcn song phưzoygơieydng vàlikao thếuzbc giằxgvwng co. Rõddqylikang ngưzoygwrxzi Thanh Đuzbciệtsotp đzcqkang cốtwxlulljo dàlikai thờwrxzi gian!

Miêwrxzu nhâieydn quápzypt lêwrxzn vớajbfi ngưzoygwrxzi Thanh Đuzbciệtsotp:

- Rápzypng cầvpoym cựwrxz, còzoygn mộtpcrt chúqruxt nữeouta!

Nhữeoutng kẻtpcr tấddqyn côcynfng nghe thếuzbc nửdngaa tin nửdngaa ngờwrxz, khôcynfng rõddqy đzcqkápzypm ngưzoygwrxzi lãodado Hổcynf Y còzoygn phảtsoti chờwrxz trậsgufn phápzypp hoạtwxlt đzcqktpcrng lâieydu hay khôcynfng, cũrmjcng cóvzlu thểydvf trậsgufn phápzypp dịzyqych chuyểydvfn sắrkvep hoạtwxlt đzcqktpcrng tớajbfi nơieydi nêwrxzn ba kẻtpcr kia mớajbfi giảtsot vờwrxz cầvpoyn nhiềnarzu thờwrxzi gian đzcqkydvf đzcqkápzypnh lạtwxlc hưzoygajbfng.

eccwn sâieydu trong rừajbfng, mộtpcrt ngưzoygwrxzi đzcqkàlikan ôcynfng tóvzluc đzcqken dàlikai vớajbfi thâieydn dưzoygajbfi làlika đzcqkcynfi rắrkven màlikau đzcqken lẳqruxng lặxhoung đzcqkzuwlng sau mộtpcrt vòzoygng chắrkven ma thuậsguft cóvzlu thểydvf giấddqyu hơieydi thởimxi khíhcwf tứzuwlc, y mặxhouc khôcynfi giápzypp khắrkvec kýimxi hiệtsotu củddqya Nam Lộtpcrc, theo hìydvfnh dápzypng khôcynfi giápzypp cóvzlu thểydvf nhậsgufn ra y cóvzlu cấddqyp bậsgufc khôcynfng thấddqyp trong đzcqkếuzbc quốtwxlc. Theo tìydvfnh bápzypo thìydvf thựwrxzc lựwrxzc củddqya ba ngưzoygwrxzi lãodado Hổcynf Y cỡqrux chíhcwfn mưzoygwrxzi cảtsotnh, rõddqylikang vớajbfi tíhcwfnh toápzypn củddqya họmasm thìydvf chỉgtnz cầvpoyn hơieydn trăulljm nhâieydn sĩznlz bảtsoty tápzypm cảtsotnh íhcwft nhấddqyt cóvzlu thểydvf giếuzbct chếuzbct mộtpcrt ngưzoygwrxzi nhưzoygng quâieydn củddqya y tấddqyn côcynfng hồieydi lâieydu vẫqyrkn khôcynfng thểydvfieydy chúqruxt xưzoygajbfc mẻtpcrlikao cho cảtsot ba, ngưzoygxwyyc lạtwxli bêwrxzn y còzoygn mấddqyt khôcynfng íhcwft nhâieydn lựwrxzc.

Vốtwxln vịzyqylikay nhậsgufn đzcqkưzoygxwyyc bápzypo cápzypo cóvzlu sựwrxz xuấddqyt hiệtsotn củddqya tíhcwfn đzcqkieydlika giápzypo, nhữeoutng kẻtpcrlikay thựwrxzc lựwrxzc rấddqyt cao lạtwxli hàlikanh đzcqktpcrng bíhcwfdsaan, khóvzluvzlu thểydvf nắrkvem bắrkvet. Lo sợxwyy mấddqyy kẻtpcrlikay làlikam đzcqkiềnarzu xằxgvwng bậsgufy nêwrxzn y liềnarzn tậsgufp hợxwyyp mộtpcrt đzcqktpcri ngũrmjchcwfnh đzcqkápzypnh thuêwrxz tấddqyn côcynfng trưzoygajbfc đzcqkydvf tiêwrxzu hao thựwrxzc lựwrxzc tíhcwfn đzcqkieydlika giápzypo, sau lạtwxli đzcqkiềnarzu nghìydvfn quâieydn chíhcwfnh quy lặxhoung lẽkopg bao vâieydy xung quanh nơieydi đzcqkâieydy, mụyldkc tiêwrxzu làlika phảtsoti bắrkvet giữeout đzcqkưzoygxwyyc mộtpcrt kẻtpcr trong sốtwxl chúqruxng nhằxgvwm moi thêwrxzm thôcynfng tin vềnarzlika giápzypo. Nhưzoygng sựwrxz xuấddqyt hiệtsotn củddqya linh thúqrux cửdngau cảtsotnh khiếuzbcn y khápzyp bấddqyt ngờwrxz.

Linh thúqruxqaibng vớajbfi quâieydn đzcqktpcri đzcqkếuzbc quốtwxlc vốtwxln làlika hai thếuzbc lựwrxzc riêwrxzng biệtsott, khôcynfng ai xâieydm phạtwxlm đzcqkếuzbcn ai. Lầvpoyn vâieydy bắrkvet nàlikay y tựwrxz thâieydn ra ngựwrxza, còzoygn chưzoyga kịzyqyp thôcynfng bápzypo mộtpcrt tiếuzbcng vớajbfi linh thúqruxieydi đzcqkâieydy, vậsgufy thìydvflikam sao nóvzluvzlu thểydvf biếuzbct đzcqkếuzbcn sựwrxz tồieydn tạtwxli củddqya ba tíhcwfn đzcqkieydlika giápzypo màlika tớajbfi kịzyqyp lúqruxc?

Suy tưzoyg mộtpcrt hồieydi, vịzyqyzoygajbfng quâieydn ngưzoygwrxzi rắrkven nàlikay liềnarzn hạtwxl lệtsotnh cho cấddqyp dưzoygajbfi đzcqkiềnarzu đzcqktpcrng thêwrxzm mộtpcrt nghìydvfn binh líhcwfnh gấddqyp rúqruxt hàlikanh quâieydn tớajbfi đzcqkâieydy. Xong việtsotc, y lạtwxli quan sápzypt trậsgufn chiếuzbcn củddqya ba ngưzoygwrxzi Hổcynf Y nơieydi xa, lạtwxli qua mấddqyy chiêwrxzu, vịzyqylikay bỗbaflng cầvpoym lêwrxzn mộtpcrt lệtsotnh bàlikai. Chỉgtnz thấddqyy cóvzluvzlung hìydvfnh mờwrxztsoto dầvpoyn hiệtsotn ra bêwrxzn cạtwxlnh y, đzcqkóvzlulika mộtpcrt hổcynf nhâieydn lôcynfng trắrkveng mặxhouc cổcynf phụyldkc củddqya loàlikai ngưzoygwrxzi, tay chốtwxlng kiếuzbcm, khôcynfng biếuzbct ngưzoygwrxzi hổcynflikay đzcqkzuwlng đzcqkddqyy tựwrxzqruxc nàlikao.

- Nhờwrxz Minh Sưzoyg giúqruxp đzcqkqrux.

Bạtwxlch hổcynf nhâieydn gậsguft đzcqkvpoyu, thâieydn thểydvf lạtwxli mờwrxz dầvpoyn nhưzoygzoygơieydng rồieydi biếuzbcn mấddqyt.

..................................

Tạtwxli nơieydi ba ngưzoygwrxzi Hổcynf Y, trậsgufn phápzypp chỉgtnzzoygn mộtpcrt phúqruxt nửdngaa làlikavzlu thểydvf dịzyqych chuyểydvfn. Miêwrxzu nhâieydn ra tíhcwfn hiệtsotu vớajbfi lãodado Hổcynf Y, rồieydi y hôcynfwrxzn vớajbfi vịzyqy Thanh Đuzbciệtsotp đzcqkang hăulljng say chiếuzbcn đzcqkddqyu:

- Ra toàlikan lựwrxzc!

Ngưzoygwrxzi Thanh Đuzbciệtsotp nghe thấddqyy, khôcynfng thèpwekm giữeout sứzuwlc nữeouta, uy ápzypp Mưzoygwrxzi cảtsotnh đzcqkgtnznh phong hoàlikan toàlikan bộtpcrc phápzypt!Linh thúqruxpzypnh dơieydi bịzyqy khíhcwf tràlikang củddqya ngưzoygwrxzi Thanh Đuzbciệtsotp chấddqyn cho sợxwyyodadi, liềnarzn khôcynfng thèpwekm so đzcqko mặxhout mũrmjci bỏwgij chạtwxly mấddqyt dạtwxlng. Khíhcwf tứzuwlc mưzoygwrxzi cảtsotnh cũrmjcng dọmasma mấddqyy chụyldkc têwrxzn tu sĩznlz, ma sưzoyg bảtsoty tápzypm cảtsotnh, nhiềnarzu kẻtpcr cựwrxzc kỳvzlu thứzuwlc thờwrxzi rờwrxzi đzcqki. Nơieydi xa, vịzyqyzoygajbfng quâieydn ngưzoygwrxzi rắrkven cảtsotm nhậsgufn đzcqkưzoygxwyyc uy thếuzbc củddqya ngưzoygwrxzi Thanh Đuzbciệtsotp càlikang khôcynfng khỏwgiji lo lắrkveng, may mắrkven y đzcqkãodad phòzoygng trưzoygajbfc mờwrxzi Minh Sưzoyg ra trậsgufn.

Bớajbft mấddqyy chụyldkc kẻtpcr tấddqyn côcynfng, ápzypp lựwrxzc củddqya Miêwrxzu nhâieydn vàlika vịzyqy Thanh Đuzbciệtsotp giảtsotm đzcqki khôcynfng íhcwft. Giờwrxz Miêwrxzu nhâieydn đzcqkang hỗbafl trợxwyy cho ngưzoygwrxzi Thanh Đuzbciệtsotp đzcqkápzypnh giápzypp lápzyplika vớajbfi mộtpcrt bạtwxlch hổcynf nhâieydn.

Ngưzoygwrxzi Thanh Đuzbciệtsotp mộtpcrt tay ápzypp súqruxc cuồieydng phong tạtwxlo lốtwxlc xoápzypy, tay kia chéulljm ra đzcqkao gióvzlulikai trăulljm trưzoygxwyyng chốtwxlng lạtwxli kiếuzbcm mang củddqya ngưzoygwrxzi hổcynf trắrkveng. Thâieydn hìydvfnh ngưzoygwrxzi hổcynf di chuyểydvfn cựwrxzc kìydvf nhanh, chớajbfp mắrkvet mộtpcrt cápzypi đzcqkãodad ra phíhcwfa sau ngưzoygwrxzi Thanh Đuzbciệtsotp, cổcynf tay xoay tròzoygn chéulljm ngang, kiếuzbcm mang sápzypng nhưzoyg trăulljng bạtwxlc phápzyp tan lớajbfp gióvzlu phòzoygng ngựwrxz củddqya ngưzoygwrxzi Thanh Đuzbciệtsotp. Kiếuzbcm khíhcwfzoygn dưzoyg chặxhout đzcqkôcynfi mộtpcrt góvzluc rừajbfng dàlikai cảtsot chụyldkc trưzoygxwyyng.

Nhưzoygng vịzyqy Thanh Đuzbciệtsotp kia còzoygn nhanh hơieydn, y khẽkopg nhảtsoty lêwrxzn trêwrxzn khôcynfng, hai tay tạtwxlo thếuzbc giưzoygơieydng cung, liêwrxzn tiếuzbcp bắrkven ra hai hòzoygn khíhcwf vềnarz phíhcwfa ngưzoygwrxzi hổcynf.

Ngưzoygwrxzi hổcynfqaibng mộtpcrt nhápzypt kiếuzbcm chặxhoun đzcqkzuwlng hai đzcqktwxln khíhcwf, đzcqktpcrt nhiêwrxzn, y xoay ngưzoygwrxzi chuyểydvfn hưzoygajbfng, vung kiếuzbcm chéulljm vềnarz phíhcwfa hai ngưzoygwrxzi lãodado Hổcynf Y vàlika Miêwrxzu Nhâieydn!

..................................

Ngoạtwxli truyệtsotn 3 * Mỗbafl ngưzoygwrxzi ngoàlikai hàlikanh tinh nàlikao đzcqkóvzlu ...*

....................................................................

odado giàlika ápzypo xápzypm bìydvfnh tĩznlznh nhìydvfn con quápzypi bạtwxlch tuộtpcrt nhiềnarzu châieydn đzcqkiềnarzu khiểydvfn khốtwxli kim loạtwxli hìydvfnh dĩznlza bay lưzoygxwyyn lờwrxz trưzoygajbfc mặxhout lãodado.

- Trờwrxzi mápzyp! Tạtwxli sao mặxhout trờwrxzi nơieydi đzcqkâieydy lạtwxli tỏwgija ápzypnh sápzypng đzcqken? Khôcynfng khoa họmasmc!

- Trăulljng bịzyqy thủddqyng mộtpcrt lỗbafl nhưzoyg thếuzbclikazoygn cóvzlu thểydvf quay theo chu kìydvf, khôcynfng tựwrxz phápzypt nổcynf, thậsguft khôcynfng khoa họmasmc!

- Càlikang khôcynfng khoa họmasmc hơieydn tạtwxli sao sinh vậsguft nhưzoyg mi lạtwxli cóvzlu thểydvf đzcqki bộtpcrimxiieydi nàlikay chứzuwl? Lựwrxzc húqruxt củddqya hàlikanh tinh nàlikay vốtwxln cựwrxzc kìydvf yếuzbcu, bưzoygajbfc nhẹvzlu mộtpcrt cápzypi cũrmjcng cóvzlu thểydvf phóvzlung thẳqruxng tớajbfi vũrmjc trụyldk ...

- Hơieydn nữeouta hàlikanh tinh nàlikay vốtwxln khôcynfng cóvzlu khôcynfng khíhcwf, sao ôcynfng đzcqkâieydy quan sápzypt đzcqkưzoygxwyyc khíhcwfzoygu từajbf phổcynfi củddqya mi ...Khôcynfng khoa họmasmc, thậsguft làlika khôcynfng khoa họmasmc!

Mỗbafl ngưzoygwrxzi ngoàlikai hàlikanh tinh nàlikao đzcqkóvzlu đzcqkang bắrkvet đzcqkvpoyu hoàlikai nghi bạtwxlch tuộtpcrt sinh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.