Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt)

Chương 532 : Cậu không nhìn ra chủ nhân không nỡ bỏ

    trước sau   
Convertor: Vovo

Editor: Hyna Nguyễpmkqn

————————-

Đnyqgâbspcy đaxghoqeqi kháuputi làwsxh nhiệacosm vụwsxh gian nan nhấcttht màwsxh hắmmobn nhậhgxsn từsdih trưimifmkaec tớmkaei nay.

Cho nêzrccn… Hắmmobn rốbqrkt cuộqzkqc muốbqrkn dạoqeqy Diệacosp tiểwkjou thưimifuputi gìuput đaxghâbspcy?

Nhớmkae lạoqeqi, tạoqeqi sao ôqzkqng chủwsxh trong khoảacosng thờqrmwi gian nàwsxhy lạoqeqi giao cho hắmmobn nhữyrygng nhiệacosm vụwsxh từsdihng cáuputi từsdihng cáuputi mộqzkqt càwsxhng lúisfpc càwsxhng đaxgháuputng sợhgyigpuun vậhgxsy…


Thấctthy Thậhgxsp Nhấcttht nhứuputc đaxghwjvou khôqzkqng thôqzkqi màwsxh đaxghuputng ởwsxhgpuui đaxghóutoj, Diệacosp Oảacosn Oảacosn nháuputy mắmmobt mộqzkqt cáuputi, cóutoj chúisfpt xin lỗlpsli mởwsxh miệacosng hỏaxghi thăctthm: “Huấctthn luyệacosn viêzrccn, thếfxqrwsxho, cóutoj phảacosi làwsxhqzkqi bảacosn thâbspcn quáuputpmsim, rấcttht khóutoj dạoqeqy hay khôqzkqng?”

Thậhgxsp Nhấcttht: “…”

Đnyqgâbspcy cũwsxhng khôqzkqng phảacosi làwsxh đaxghưimifa hắmmobn vàwsxho vịpjvn tríbguj khóutoj ăctthn khóutojutoji rồopixi sao…

Thậhgxsp Nhấcttht vùcujang vẫjqjhy giãlpsly chếfxqrt hưimifmkaeng vềsnoc phưimifơgpuung hưimifmkaeng ôqzkqng chủwsxh nhàwsxhuputnh cáuputch đaxghóutoj khôqzkqng xa nhìuputn mộqzkqt cáuputi, bấcttht đaxghmmobc dĩllld, ôqzkqng chủwsxh nhàwsxhuputnh vẫjqjhn phong khinh vâbspcn đaxghoqeqm màwsxh ngồopixi trong ghếfxqrbspcy, hoàwsxhn toàwsxhn khôqzkqng cóutoj nhậhgxsn đaxghưimifhgyic tầwjvom mắmmobt bi thảacosm củwsxha hắmmobn.

Khôqzkqng còisfpn cáuputch nàwsxho kháuputc, Thậhgxsp Nhấcttht chỉbclcutoj thểwkjo kiêzrccn trìuput đaxghếfxqrn cùcujang mởwsxh miệacosng nóutoji: “Nhưimif vậhgxsy đaxghi, Oảacosn Oảacosn tiểwkjou thưimif, theo tôqzkqi quan sáuputt, côqzkquputnh thưimifqrmwng hẳcxvyn làwsxh rấcttht íbgujt vậhgxsn đaxghqzkqng, cho nêzrccn, chúisfpng ta khôqzkqng bằbspcng trưimifmkaec tiêzrccn theo kiếfxqrn thứuputc cơgpuu bảacosn bắmmobt đaxghwjvou trưimifmkaec, tăctthng cưimifqrmwng thểwkjo chấcttht củwsxha côqzkq đaxghãlpsl.” 

“Đnyqgưimifhgyic rồopixi!” Diệacosp Oảacosn Oảacosn dứuputt khoáuputt đaxghopixng ýhwek.

“Vậhgxsy, hôqzkqm nay ngàwsxhy đaxghwjvou tiêzrccn, tiểwkjou thưimif trưimifmkaec chạoqeqy táuputm…” Thậhgxsp Nhấcttht đaxghang muốbqrkn nóutoji đaxghếfxqrn táuputm câbspcy sốbqrk, liềsnocn tiếfxqrp thu đaxghưimifhgyic áuputnh mắmmobt sắmmobc bépmsin củwsxha ôqzkqng chủwsxh nhàwsxhuputnh.

uput vậhgxsy, lờqrmwi ra đaxghếfxqrn khóutoje miệacosng lạoqeqi phảacosi đaxghtoyti lạoqeqi: “Côqzkq trưimifmkaec chạoqeqy năctthm…”

uputi cổtoyt uy lựxcnic kia vẫjqjhn khôqzkqng tiêzrccu tan…

Thậhgxsp Nhấcttht chỉbclcutoj thểwkjo tiếfxqrp tụwsxhc đaxghtoyti lờqrmwi nóutoji: “Ba câbspcy sốbqrk đaxghi!”

Ôctthng chủwsxh, mớmkaei vừsdiha rồopixi rõbspcwsxhng làwsxh ngưimifqrmwi mộqzkqt mựxcnic chắmmobc chắmmobn đaxghwkjo cho thuộqzkqc hạoqeq trong vòisfpng ba tháuputng hoàwsxhn thàwsxhnh nhiệacosm vụwsxh, vậhgxsy màwsxh gầwjvon đaxghếfxqrn lúisfpc hắmmobn huấctthn luyệacosn lạoqeqi muốbqrkn can thiệacosp vàwsxho chuyệacosn nàwsxhy làwsxh muốbqrkn náuputo đaxghếfxqrn dạoqeqng nàwsxho a.

imifqrmwi km đaxghbqrki vớmkaei bọwkjon họwkjowsxhutoji chẳcxvyng qua làwsxhwsxhm nềsnocn tảacosng, hắmmobn đaxghsnocu chưimifa cóutojutoji đaxghếfxqrn mưimifqrmwi km, chỉbclcutoji táuputm câbspcy sốbqrk, kếfxqrt quảacos vẫjqjhn làwsxh

Dựxcnia theo lưimifhgying rèsdihn luyệacosn nhưimif vậhgxsy, trong vòisfpng ba tháuputng làwsxhm sao cóutoj thểwkjo hoàwsxhn thàwsxhnh nhiệacosm vụwsxhwsxh ôqzkqng chủwsxh đaxghưimifa ra đaxghưimifhgyic…


Diệacosp Oảacosn Oảacosn: “Đnyqgưimifhgyic!”

Diệacosp Oảacosn Oảacosn nóutoji xong liềsnocn chạoqeqy ra ngoàwsxhi, Thậhgxsp Nhấcttht cũwsxhng đaxghi theo lêzrccn xe, chậhgxsm rãlpsli đaxghi theo bêzrccn ngưimifqrmwi Diệacosp Oảacosn Oảacosn.

Hắmmobn nhấcttht đaxghpjvnnh phảacosi theo dõbspci từsdih đaxghwjvou tớmkaei cuốbqrki, bấcttht quáuput khôqzkqng cóutoj biệacosn pháuputp… Châbspcn củwsxha hắmmobn bịpjvn đaxgháuputnh gãlpsly, chỉbclcutoj thểwkjo lấctthy mộqzkqt chiếfxqrc xe nhưimif xe ngắmmobm cảacosnh qua rồopixi cho ngưimifqrmwi láuputi xe đaxghuổtoyti theo côqzkqwsxh thôqzkqi.

Xung quanh củwsxha Cẩewugm Viêzrccn toàwsxhn cảacosnh thanh thanh, dùcujang đaxghwkjo chạoqeqy bộqzkqwsxh thíbgujch hợhgyip nhấcttht.

Chỗlpsl ngồopixi củwsxha tàwsxhi xếfxqr, tiểwkjou hộqzkq vệacos đaxghang láuputi xe khôqzkqng nhịpjvnn đaxghưimifhgyic mởwsxh miệacosng: “Khụwsxh, đaxghqzkqi trưimifwsxhng, ba câbspcy sốbqrkutoj phảacosi làwsxh quáuput íbgujt khôqzkqng a.”

Thầwjvon sắmmobc củwsxha Thậhgxsp Nhấcttht đaxghwjvoy vẻzyzj bấcttht đaxghmmobc dĩllld: “Cậhgxsu khôqzkqng nhìuputn ra chủwsxh nhâbspcn khôqzkqng nỡewhgwsxhm Diệacosp tiểwkjou thưimif mệacost mỏaxghi sao? Vìuput vậhgxsy tôqzkqi nàwsxho dáuputm đaxghwkjo cho Oảacosn Oảacosn tiểwkjou thưimif chạoqeqy nhiềsnocu cơgpuu chứuput!”

Đnyqgbqrki vớmkaei lýhwek do nàwsxhy, tiểwkjou hộqzkq vệacos tỏaxgh vẻzyzj khôqzkqng nóutoji gìuput ngưimifng nghẹhujin…

Khôqzkqng nỡewhg … Đnyqgùcujaa sao….

Lấctthy giáuput trịpjvnwsxh lựxcnic củwsxha vịpjvnwsxhy ba câbspcy sốbqrk khôqzkqng phảacosi làwsxh mộqzkqt dạoqeqng chơgpuui đaxghùcujaa sao? Cóutojuputi gìuputwsxh khôqzkqng nỡewhg chứuput?

Kếfxqrt quảacos

zrccn nàwsxhy ưimifmkaec chừsdihng mớmkaei vừsdiha chạoqeqy khôqzkqng tớmkaei mộqzkqt km, Diệacosp Oảacosn Oảacosn cũwsxhng đaxghãlpsl bắmmobt đaxghwjvou chạoqeqy hếfxqrt nổtoyti rồopixi…

Mặcujac dùcuja trưimifmkaec lờqrmwi thềsnoc son sắmmobt nhấcttht đaxghpjvnnh phảacosi rèsdihn luyệacosn tốbqrkt chưimifơgpuung trìuputnh huấctthn luyệacosn viêzrccn đaxghưimifa ra, nhưimifng sựxcni thựxcnic khi thựxcnic hàwsxhnh so vớmkaei trong tưimifwsxhng tưimifhgying củwsxha côqzkqisfpn khóutojgpuun.

Bởwsxhi vìuput quáuputbspcu khôqzkqng cóutoj vậhgxsn đaxghqzkqng, mớmkaei vừsdiha chạoqeqy khôqzkqng bao lâbspcu bưimifmkaec châbspcn giốbqrkng nhưimifwsxh đaxghtoyt chìuput, trong lồopixng ngựxcnic giốbqrkng nhưimif bịpjvn vỡewhg vụwsxhn, híbgujt thởwsxh mộqzkqt chúisfpt đaxghsnocu képmsio theo phổtoyti đaxghau nhứuputc, còisfpn cóutoj bắmmobp thịpjvnt cũwsxhng càwsxhng thêzrccm đaxghau xóutojt, cảacos ngưimifqrmwi đaxghsnocu khóutoj chịpjvnu dịpjvn thưimifqrmwng.

imif Dạoqeqwsxhn ngồopixi ởwsxh trong sâbspcn, thờqrmwi đaxghiểwkjom Diệacosp Oảacosn Oảacosn chạoqeqy bộqzkq sẽhgyi đaxghi ngang qua.

Diệacosp Oảacosn Oảacosn còisfpn cóutoj thểwkjo cắmmobn răctthng tiếfxqrp tụwsxhc chạoqeqy, nhưimifng khi đaxghi ngang qua sâbspcn nhỏaxgh, thờqrmwi đaxghiểwkjom nhìuputn thấctthy Tưimif Dạoqeqwsxhn, vôqzkquputnh trong nháuputy mắmmobt trởwsxhzrccn mềsnocm yếfxqru, đaxgháuputng thưimifơgpuung màwsxhimifmkaeng vềsnoc phíbguja anh nhìuputn lạoqeqi: “Bảacoso Bảacoso, ngưimifqrmwi ta cóutoj thểwkjo giảacosm lưimifhgying huấctthn luyệacosn íbgujt đaxghi mộqzkqt chúisfpt hay khôqzkqng? Em chạoqeqy hếfxqrt nổtoyti rồopixi, thậhgxst khóutoj chịpjvnu…”

imif Dạoqeqwsxhn nhìuputn lấctthy gưimifơgpuung mặcujat nhỏaxgh nhắmmobn táuputi nhợhgyit củwsxha côqzkq, trong nháuputy mắmmobt đaxghuputng lêzrccn đaxghi tớmkaei hỏaxghi: “Chỗlpslwsxho?”

“Ngựxcnic, bắmmobp châbspcn, mắmmobt cáuput châbspcn cũwsxhng đaxghau…” Giọwkjong nóutoji củwsxha Diệacosp Oảacosn Oảacosn càwsxhng thêzrccm ủwsxhy khuấcttht.

Mộqzkqt bêzrccn Thậhgxsp Nhấcttht đaxghang xuốbqrkng xe giảacosi thíbgujch: “Cửpmsiu gia, đaxghâbspcy làwsxh do lâbspcu dàwsxhi khôqzkqng rèsdihn luyệacosn nêzrccn làwsxhuputnh huốbqrkng bìuputnh thưimifqrmwng a, khôqzkqng cầwjvon…”

imif Dạoqeqwsxhn giốbqrkng nhưimif khôqzkqng nghe thấctthy: “Hôqzkqm nay tớmkaei đaxghâbspcy thôqzkqi.”

Thậhgxsp Nhấcttht: “…”

Ôctthng chủwsxh! Cáuputi kếfxqr hoạoqeqch huấctthn luyệacosn nàwsxhy đaxghãlpsl quáuput khóutoj khăctthn rồopixi a! Cầwjvou ngàwsxhi đaxghsdihng tiếfxqrp tụwsxhc cho thuộqzkqc hạoqeq chồopixng chấcttht áuputp lựxcnic nữyryga!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.