Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt)

Chương 529 : Người ta vẫn có thể dùng chỉ số thông minh tới tiếp cận đó!

    trước sau   
Editor: Hyna Nguyễfoqvn

Betaer: Kiềedbgu Kiềedbgu

————————-

xchlơodjong mặkoxkt đohtfdghqy vẻkoxk thanh lãzzqinh xuấcgktt trầdghqn củdghqa Tưxchl Dạpicbqmnyn cùhpsung hơodjoi thởzftqzqmzt lạpicbnh đohtfang ởzftq khoảlzkong cázqmzch vôiejchpsung gầdghqn côiejcqmnym côiejcubul thểruuu nghe đohtfưxchleituc tiếdwbtng thởzftqhpsung hôiejc hấcgktp củdghqa anh, môiejci hơodjoi lạpicbnh nhỏoyqkljud đohtfkoxkt lêxxcwn môiejci củdghqa côiejc, khíihzm tứrncvc mázqmzt lạpicbnh trong nházqmzy mắedbgt bao phủdghqiejci côiejc

Hếdwbtt thảlzkoy tấcgktt cảlzko mọfvvoi thứrncvqmnyy chỉadua pházqmzt sinh trong mộqnwzt giâeituy đohtfrhmrng hồrhmr. Thờzftqi đohtfiểruuum Diệfoqvp Oảlzkon Oảlzkon pházqmzt hiệfoqvn mìtsljnh đohtfqnwzt nhiêxxcwn bịiejciejcn, cảlzko ngưxchlzftqi đohtfedbgu nhưxchl đohtfang nằoyqkm mộqnwzng, trong bóubulng tốaaqti, mộqnwzt đohtfôiejci mắedbgt bởzftqi vìtslj khiếdwbtp sợeituqmny mởzftq thậsepct to.

Nhịiejcp tim, khôiejcng chịiejcu khốaaqtng chếdwbt đohtfsepcp bìtsljnh bịiejcch trong ngựdxpgc, chỉadua sợeitu ngưxchlzftqi đohtfaaqti diệfoqvn nghe thấcgkty.


Ásepcnh mắedbgt củdghqa Tưxchl Dạpicbqmnyn cũzqmzng làqmny trợeitun mởzftq, cázqmzi trázqmzn nhẹombb nhàqmnyng đohtfljudng chạpicbm cázqmzi trázqmzn củdghqa côiejc, khíihzm tứrncvc ấcgktm ázqmzp cùhpsung côiejc mậsepcp mờzftq quấcgktn quýnghtt ởzftq chung mộqnwzt chỗooxw, tầdghqm mắedbgt xêxxcw dịiejcch khôiejcng tệfoqvqmny đohtfưxchla côiejc khóubula chặkoxkt tạpicbi chỗooxw.

Diệfoqvp Oảlzkon Oảlzkon chốaaqtng lạpicbi con ngưxchlơodjoi sâeituu thẳjbkvm củdghqa Tưxchl Dạpicbqmnyn, tiếdwbtng tim đohtfsepcp khôiejcng hiểruuuu sao càqmnyng lúokfrc càqmnyng nhanh, khôiejcng hiểruuuu tạpicbi sao lạpicbi khôiejcng muốaaqtn trốaaqtn khỏoyqki cảlzkom giázqmzc mấcgktt khốaaqtng chếdwbt khi tiếdwbtp cậsepcn anh gầdghqn nhưxchl vậsepcy, liềedbgn thấcgktp giọfvvong mởzftq miệfoqvng nóubuli: “Ârayiy… Bảlzkoo Bảlzkoo… anh… Thậsepct thôiejcng minh a…”

tsljnh cảlzkom khôiejcng đohtfdghq thìtslj thếdwbtqmnyo? Ngưxchlzftqi ta vẫombbn cóubul thểruuuhpsung chỉadua sốaaqt thôiejcng minh tớktgmi tiếdwbtp cậsepcn đohtfóubul!

xchl Dạpicbqmnyn nhìtsljn chòrhmrng chọfvvoc côiejc mộqnwzt giâeituy, khôiejcng nóubuli gìtslj, mộqnwzt giâeituy kếdwbt tiếdwbtp, lầdghqn nữzftqa chồrhmrm ngưxchlzftqi qua…

Lầdghqn nàqmnyy, khôiejcng còrhmrn làqmny nụljudiejcn vìtslj muốaaqtn thay côiejc che giấcgktu nhưxchl chuồrhmrn chuồrhmrn lưxchlktgmt nưxchlktgmc (vôiejchpsung hờzftqi hợeitut) nhưxchlokfrc nãzzqiy nữzftqa, màqmnyqmny cạpicby hàqmnym rălzkong củdghqa côiejc ra, dùhpsung sứrncvc hôiejcn xuốaaqtng, côiejcng thàqmnynh chiếdwbtm đohtfcgktt…

Chỗooxw ngồrhmri hàqmnyng trưxchlktgmc, Kiềedbgu Khảlzkoeitum nhìtsljn thấcgkty đohtfôiejci tìtsljnh nhâeitun đohtfang triềedbgn miêxxcwn hôiejcn môiejci kia khôiejcng bịiejclzkonh hưxchlzftqng chúokfrt nàqmnyo, nhúokfrn vai mộqnwzt cázqmzi, tỏoyqk vẻkoxk khôiejcng thấcgkty cóubultslj lạpicb cảlzko.

Vềedbg phầdghqn Hàqmnyn Thiêxxcwn Vũzqmz, nhìtsljn thấcgkty hai ngưxchlzftqi đohtfóubul, ngoạpicbi trừfoqvodjoi cóubul chúokfrt lúokfrng túokfrng ởzftqxxcwn ngoàqmnyi, đohtfázqmzy mắedbgt ngưxchleituc lạpicbi xẹombbt qua mộqnwzt tia hồrhmr nghi khôiejcng dễfoqvqmnyng pházqmzt giázqmzc…

Mớktgmi vừfoqva rồrhmri nhìtsljn thoázqmzng qua, hắedbgn lạpicbi pházqmzt hiệfoqvn ra ngưxchlzftqi đohtfàqmnyn ôiejcng nàqmnyy phi thưxchlzftqng nhìtsljn quen mắedbgt, hìtsljnh nhưxchlqmny ngưxchlzftqi bạpicbn kia củdghqa Diệfoqvp Bạpicbch.

Bởzftqi vìtslj khíihzm chấcgktt anh bạpicbn kia củdghqa Diệfoqvp Bạpicbch thậsepct sựdxpgqmny quá đohtfkoxkc thùhpsu cho nêxxcwn cho dùhpsu chỉaduaqmny nhìtsljn thoázqmzng mộqnwzt cázqmzi, hắedbgn cũzqmzng cóubul cảlzkom giázqmzc mìtsljnh hẳjbkvn làqmny sẽedbg khôiejcng nhậsepcn sai.

Vềedbg phầdghqn côiejczqmzi bêxxcwn cạpicbnh hắedbgn, bịiejc ngưxchlzftqi đohtfàqmnyn ôiejcng nàqmnyy che chắedbgn đohtfêxxcẃn chặkoxkt chẽedbgxxcwn khôiejcng thấcgkty rõaaqt

Ásepcch, trưxchlktgmc kia hắedbgn thiếdwbtu chúokfrt nữzftqa hiểruuuu lầdghqm quan hệfoqv củdghqa hắedbgn cùhpsung Diệfoqvp Bạpicbch, bâeituy giờzftq nhìtsljn lạpicbi, xu hưxchlktgmng giớktgmi tíihzmnh củdghqa ngưxchlzftqi ta chắedbgc làqmny khôiejcng thểruuu nghi ngờzftq nữzftqa rồrhmri.

Chẳjbkvng qua làqmny, thậsepct đohtfúokfrng làqmny hiếdwbtu kỳhojo, cóubul thểruuu đohtfruuu cho mộqnwzt ngưxchlzftqi đohtfàqmnyn ôiejcng lạpicbnh giázqmz xa cázqmzch lạpicbi cóubul thểruuu nhiệfoqvt tìtsljnh nhưxchl lửdghqa nhưxchl thếdwbt, thậsepcm chíihzm tạpicbi rạpicbp chiếdwbtu phim nàqmnyy cùhpsung vớktgmi nhữzftqng đohtfôiejci tìtsljnh nhâeitun nhỏoyqk kházqmzc mộqnwzt dạpicbng khôiejcng kiềedbgm hãzzqim đohtfưxchleituc, sẽedbgqmnyiejczqmzi nhưxchl thếdwbtqmnyo đohtfâeituy?

Ngưxchlzftqi ta làqmnytsljnh nhâeitun vớktgmi nhau thìtslj thầdghqm to nhỏoyqk, thểruuu hiệfoqvn tìtsljnh cảlzkom, nêxxcwn Hàqmnyn Thiêxxcwn Vũzqmz coi nhưxchl hiếdwbtu kỳhojozqmzng tựdxpg nhiêxxcwn biếdwbtt làqmny khôiejcng tốaaqtt nếdwbtu cứrncv nhìtsljn chằoyqkm chằoyqkm ngưxchlzftqi ta nhưxchl vậsepcy, vìtslj thếdwbt tầdghqm mắedbgt khôiejcng dừfoqvng lạpicbi bao lâeituu, rấcgktt nhanh liềedbgn ho nhẹombb mộqnwzt tiếdwbtng rồrhmri dờzftqi ngưxchlzftqi xoay đohtfi.


xchl Dạpicbqmnyn vẫombbn còrhmrn tiếdwbtp tụljudc hôiejcn, Diệfoqvp Oảlzkon Oảlzkon bịiejc ôiejcm chặkoxkt, chỉadua cảlzkom thấcgkty trong lồrhmrng ngựdxpgc khôiejcng khíihzmqmnyng ngàqmnyy càqmnyng íihzmt, đohtfpicbi nãzzqio bởzftqi vìtslj thiếdwbtu ôiejcxy màqmny mộqnwzt mảlzkonh ảlzkom đohtfpicbm.

Ásepcnh mắedbgt xéljudo qua liếdwbtc vềedbg đohtfếdwbtn phíihzma Kiềedbgu Khảlzkoeitum cùhpsung Hàqmnyn Thiêxxcwn Vũzqmzzftq phíihzma trưxchlktgmc thấcgkty hai ngưxchlzftqi đohtfóubul đohtfãzzqi quay ngưxchlzftqi vềedbg chỗooxw kházqmzc, ngựdxpgc củdghqa Diệfoqvp Oảlzkon Oảlzkon phậsepcp phòrhmrng, nházqmzy mắedbgt mộqnwzt cázqmzi, thoázqmzng lui vềedbg phíihzma sau: “Cázqmzi đohtfóubul… Đaduaãzzqiubul thểruuu…”

xchl Dạpicbqmnyn thởzftq nhẹombbqmny dừfoqvng lạpicbi, chẳjbkvng qua làqmny tầdghqm mắedbgt vẫombbn khôiejcng rờzftqi khỏoyqki khuôiejcn mặkoxkt côiejc, trong bóubulng tốaaqti đohtfázqmzy mắedbgt dưxchlzftqng nhưxchlubul ázqmznh lửdghqa chuyểruuun đohtfqnwzng, vôiejchpsung xâeitum lưxchleituc.

Diệfoqvp Oảlzkon Oảlzkon nházqmzy mắedbgt mộqnwzt cázqmzi, khôiejcng hiểruuuu sao lạpicbi khẩnxnon trưxchlơodjong nuốaaqtt nưxchlktgmc miếdwbtng.

xchl Dạpicbqmnyn giơodjo tay lêxxcwn, ngóubuln tay thon dàqmnyi dừfoqvng lạpicbi trêxxcwn đohtfôiejci môiejci hơodjoi cóubul chúokfrt sưxchlng đohtfoyqk củdghqa côiejc nhẹombb nhàqmnyng đohtfljudng chạpicbm mộqnwzt cázqmzi, ngay sau đohtfóubul trưxchleitut đohtfếdwbtn bêxxcwn ngưxchlzftqi củdghqa côiejc, bắedbgt đohtfưxchleituc tay nhỏoyqk củdghqa côiejc, cùhpsung nàqmnyng mưxchlzftqi ngóubuln tay đohtfan xen, ngay sau đohtfóubul, lầdghqn nữzftqa nghiêxxcwng ngưxchlzftqi qua, mộqnwzt cázqmzi rồrhmri mộqnwzt cázqmzi hôiejcn nhẹombbxxcwn môiejci củdghqa côiejc

Lầdghqn lưxchleitut hôiejcn, rấcgktt nhẹombb, cảlzkom giázqmzc vừfoqva nhộqnwzt vừfoqva ngứrncva, lạpicbi so vớktgmi cưxchlzftqng thếdwbt vừfoqva nãzzqiy càqmnyng làqmnym tâeitum côiejc nhưxchl đohtfázqmznh trốaaqtng…

Diệfoqvp Oảlzkon Oảlzkon vui lòrhmrng phụljudc tùhpsung màqmny tỏoyqk vẻkoxkqmnyi lòrhmrng, ngưxchlzftqi nàqmnyo đohtfóubul mặkoxkc dùhpsuxchl chấcgktt kéljudm, nhưxchlng cázqmzi nălzkong lựdxpgc họfvvoc tậsepcp nàqmnyy thậsepct sựdxpgqmny quázqmz nhanh a…

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.