Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt)

Chương 490 : Hội nghị gia tộc

    trước sau   
Editor: Nhưpkvb

Beta: Hyna Nguyễqnfjn + Quỳdayfnh

————————————-

Nghe đuzbbưpkvbudkgc lờwpuki củoqvfa Tôsujcn Báfovsch Thảzoooo, trong lúuihdc nhấxmznt thờwpuki mọi ngưpkvbwpuki trong phòng toàdjfdn bộbfif đuzbbdsgwu trầsllrm mặbvlzc.

“Cáfovsc ngưpkvbơjboèi cốtwie gắsllrng suy tímecrnh mộbfift chúuihdt đuzbbi.” Tôsujcn Báfovsch Thảzoooo thởnxqodjfdi, ngay sau đuzbbóomkt xoay ngưpkvbwpuki rờwpuki đuzbbi.

okguo tháfovsi tháfovsi hoàn toàn suy sụzgnkp tinh thầsllrn, nhìiwabn vềdsgw phímecra cháfovsu trai, áfovsnh mắsllrt tràdjfdn đuzbbsllry đuzbbau lòuihdng nóomkti: “Tiểjboeu Cửectlu, ýyaaj củoqvfa con thếmecrdjfdo? Hay làdjfd sớyaajm cấxmzny ghébymzp khímecr quan đuzbbi, nếmecru khôsujcng vạdjfdn nhấxmznt…”
byapu nóomkti kếmecr tiếmecrp, lãokguo tháfovsi tháfovsi khôsujcng dáfovsm nóomkti tiếmecrp nữntoka.

Sau môsujc̣t hôsujc̀i yêqnfjn lặbvlzng, sắsllrc mặbvlzt củoqvfa Tưpkvb Dạdjfddjfdn trong trẻjboeo lạdjfdnh lùbvlzng mởnxqo miệomktng nóomkti: “Mởnxqo hộbfifi nghịpkvb gia tôsujc̣c.”

Diệomktp Oảzooon Oảzooon nghe vậnxqoy, nhấxmznt thờwpuki nhímecru màdjfdy lạdjfdi, mởnxqo hộbfifi nghịpkvb gia tôsujc̣c. Sau khi hơjboei suy nghĩcmnc mộbfift chúuihdt, côsujc đuzbbãokgu hiểjboeu rõjnzb ýyaaj củoqvfa Tưpkvb Dạdjfddjfdn. Hiệomktn tạdjfdi bêqnfj̣nh tình Tưpkvb Dạdjfddjfdn đuzbbãokgu hoàdjfdn toàdjfdn bịpkvb tiếmecrt lộbfif ra ngoàdjfdi, trong tộbfifc cơjboe hồsujc tấxmznt cảzooo mọtwiei ngưpkvbwpuki đuzbbdsgwu đuzbbang hỏxmzni thăjtcvm tin tứqdutc, huốtwieng chi nếmecru nhưpkvbdjfdm giảzoooi phẫyxnju, chuyệomktn lớyaajn nhưpkvb vậnxqoy nhấxmznt đuzbbpkvbnh làdjfd khôsujcng gạdjfdt đuzbbưpkvbudkgc.

Thay vì giấxmznu giếmecrm, đuzbbjboe cho bọtwien họtwie suy đuzbbfovsn lung tung, khôsujcng bằqdutng trựjtcvc tiếmecrp tổfgyz chứqdutc đuzbbại hôsujc̣i gia tộbfifc, quang minh chímecrnh đuzbbdjfdi đuzbbjboe cho chúuihdng tộbfifc lãokguo cùbvlzng nhau thưpkvbơjboeng nghịpkvb.

Hai giờwpuk sau, nhàdjfdfrvcpkvb gia.

Tấxmznt cảzooo tộbfifc lãokguo tềdsgw tụzgnk vềdsgw mộbfift chôsujc̃, Tôsujcn Báfovsch Thảzoooo cũfrvcng ởnxqo đuzbbâbyapy, Diệomktp Oảzooon Oảzooon mộbfift thâbyapn mộbfift mìiwabnh ngồsujci ởnxqo mộbfift góomktc xóomkt xỉkqxanh trêqnfjn ghếmecr sa lon, lòuihdng cóomkt chúuihdt khôsujcng yêqnfjn. Khôsujcng ai chúuihd ýyaaj tớyaaji Diệomktp Oảzooon Oảzooon cảzooo, tấxmznt cảzooo sựjtcv chúuihd ýyaaj của mọi ngưpkvbơjboèi đuzbbdsgwu đuzbbăjtcṿt ơjboẻ trêqnfjn ngưpkvbơjboèi Tôsujcn Báfovsch Thảzoooo.

Thấxmzny Tôsujcn thầsllrn y cũfrvcng ơjboẻ đuzbbâbyapy, tấxmznt cảzooo tộbfifc lãokguo sắsllrc mặbvlzt đuzbbdsgwu cóomkt chúuihdt vi diệomktu, đuzbbfovsn đuzbbưpkvbudkgc lầsllrn mơjboẻ hộbfifi nghịpkvb gia tộbfifc nàdjfdy nhấxmznt đuzbbpkvbnh làdjfd có liêqnfjn quan đuzbbêqnfj́n lơjboèi đuzbbôsujc̀n Tưpkvb Dạ Hàn bêqnfj̣nh năjtcṿng săjtcv́p chêqnfj́t.

Trong lúuihdc nhấxmznt thờwpuki, tấxmznt cảzooo mọtwiei ngưpkvbwpuki đuzbbdsgwu nímecrn thởnxqo ngưpkvbng thầsllrn, hưpkvbyaajng vềdsgw phímecra lãokguo tháfovsi thái và Tưpkvb Dạdjfddjfdn nhìiwabn lạdjfdi.

okguo tháfovsi tháfovsi ngồsujci trêqnfjn ghếmecr sa lon, trong tay chôsujćng quảzoooi trưpkvbudkgng, nếmecru khôsujcng phảzoooi làdjfd trong tay cóomkt đuzbbsujc chốtwieng đuzbbqqrq, giờwpuk phúuihdt nàdjfdy, bà chắsllrc ngồsujci cũfrvcng ngồsujci khôsujcng vữntokng rồsujci.

Áyaajnh mắsllrt sắsllrc bébymzn hưpkvbyaajng vềdsgw tấxmznt cảzooo mọtwiei ngưpkvbwpuki nhìiwabn lưpkvbyaajt qua, lãokguo tháfovsi tháfovsi giọtwieng nóomkti lãokgunh đuzbbdjfdm nghiêqnfjm túuihdc màdjfd mởnxqo miệomktng: “Khoảzooong thờwpuki gian nàdjfdy mọtwiei ngưpkvbwpuki đuzbbtwiei vớyaaji tiểjboeu Cửectlu vôsujcbvlzng quan tâbyapm, tôsujci cũfrvcng đuzbbãokgu biếmecrt. Vêqnfj̀ tìiwabnh trạdjfdng cơjboe thểjboe củoqvfa tiểjboeu Cửectlu, chuyệomktn lớyaajn nhưpkvb vậnxqoy, đuzbbưpkvbơjboeng nhiêqnfjn khôsujcng nêqnfjn lừsujca gạdjfdt mọtwiei ngưpkvbwpuki. Cho nêqnfjn, hôsujcm nay tôsujci mờwpuki thầsllry thuốtwiec Tôsujcn tớyaaji đuzbbâbyapy, cùbvlzng mọtwiei ngưpkvbwpuki giảzoooi thímecrch mộbfift chúuihdt bêqnfj̣nh tình củoqvfa tiểjboeu Cửectlu, đuzbbsujcng thờwpuki, cóomkt chuyệomktn cũfrvcng muốtwien cùbvlzng mọtwiei ngưpkvbwpuki thưpkvbơjboeng nghịpkvb.”

Nghe đuzbbưpkvbudkgc lờwpuki nóomkti củoqvfa lãokguo tháfovsi tháfovsi, mộbfift đuzbbáfovsm tộbfifc lãokguo rốtwiei rímecrt thấxmznp giọtwieng nghịpkvb luậnxqon.

Bệomktnh tìiwabnh!

Xem bộbfiffovsng thìiwab lờwpuki đuzbbsujcn đuzbbãokgui là thâbyap̣t …Hơjboen nữntoka rấxmznt cóomkt thểjboe bệomktnh tìiwabnh đuzbbãokgu trởnxqoqnfjn áfovsc liệomktt đuzbbếmecrn đuzbbôsujc̣ khôsujcng thêqnfj̉ giâbyaṕu đuzbbưpkvbudkgc nữntoka rồsujci…
Đukwtáfovsm ngưpkvbwpuki Tưpkvb Minh Lễqnfj âbyapm thầsllrm lộbfif ra vẻjboe tràdjfdo phúuihdng. A, hắsllrn còuihdn tưpkvbnxqong rằqdutng Tưpkvb Dạdjfddjfdn chuẩsllrn bịpkvb giâbyaṕu diêqnfj́m cho đuzbbếmecrn chếmecrt đuzbbâbyapy, khôsujcng nghĩcmnc tớyaaji sẽjboe chọtwien tựjtcviwabnh côsujcng bốtwie.

Bấxmznt quáfovsfrvcng khóomkt tráfovsch, bệomktnh tìiwabnh củoqvfa hắsllrn càdjfdng ngàdjfdy càdjfdng tồsujci tệomkt, cáfovsi nàdjfdy vốtwien làdjfd chuyệomktn khôsujcng gạdjfdt đuzbbưpkvbudkgc…

Sắsllrc mặbvlzt Bạdjfdch Pháfovst Lãokguo Giảzooopkvb Minh Vinh đuzbben lạdjfdi, trầsllrm màdjfd mởnxqo miệomktng: “Đukwtdjfdi tẩsllru, thâbyapn thểjboe gia chủ, rốtwiet cuộbfifc làdjfd xảy ra chuyệomktn gìiwab?”

“Cáfovsc ngưpkvbơjboei nghe thầsllry thuốtwiec Tôsujcn nóomkti đuzbbi…” Lãokguo tháfovsi tháfovsi nóomkti xong câbyapu nàdjfdy, liềdsgwn nhắsllrm mắsllrt lạdjfdi, khôsujcng lêqnfjn tiếmecrng nữntoka.

Sau khi Tôsujcn Báfovsch Thảzoooo cùbvlzng lãokguo tháfovsi tháfovsi còuihdn cóomktpkvb Dạdjfddjfdn trao đuzbbôsujc̉i ánh măjtcv́t, liềdsgwn bắsllrt đuzbbsllru cùbvlzng tâbyaṕt cả tộbfifc lãokguo nóomkti vêqnfj̀ bêqnfj̣nh tình Tưpkvb Dạdjfddjfdn.

Chờwpuksujcn Báfovsch Thảzoooo nóomkti xong, sau đuzbbóomkt, lãokguo tháfovsi tháfovsi mơjboéi mởnxqo miệomktng: “Hiệomktn tạdjfdi thầsllry thuốtwiec Tôsujcn đuzbbdsgw nghịpkvb trong vòuihdng ba tháfovsng nhanh chóomktng đuzbbêqnfj̉ tiểjboeu Cửectlu câbyaṕy ghép khímecr quan, cáfovsc ngưpkvbơjboei thấxmzny thếmecrdjfdo?”

Nghe xong lơjboèi của Tôsujcn Báfovsch Thảzoooo cùbvlzng lãokguo tháfovsi tháfovsi, bêqnfjn trong đuzbbdjfdi sảzooonh tấxmznt cảzooo mọtwiei ngưpkvbwpuki đuzbbdsgwu sửectlng sốtwiet thậnxqot lâbyapu, nhâbyaṕt thơjboèi, hiệomktn trưpkvbwpukng nhấxmznc lêqnfjn môsujc̣t trâbyap̣n sóomktng to gióomkt lớyaajn.

Khóomkt tráfovsch Tưpkvb Dạdjfddjfdn côsujcng khai bệomktnh tìiwabnh, căjtcvn bảzooon bởnxqoi vìiwab đuzbbãokgu nghiêqnfjm trọtwieng đuzbbếmecrn trìiwabnh đuzbbbfifdjfdy, lờwpuki đuzbbsujcn đuzbbãokgui lạdjfdi làdjfd sựjtcv thâbyap̣t, Tưpkvb Dạdjfddjfdn đuzbbãokgu bệomktnh đuzbbêqnfj́n thờwpuki ký cuôsujći rồsujci.

“Dựjtcva theo lơjboèi giải thích của thầsllry thuốtwiec Tôsujcn, thì đuzbbưpkvbơjboeng nhiêqnfjn làdjfdqnfjn nhanh câbyaṕy ghép khímecr quan rồsujci! Nếmecru khôsujcng tímecrnh mạng gia chủoqvffovs chẳbyvtng phảzoooi làdjfduihdc nàdjfdo cũfrvcng cóomkt thểjboe sẽjboe nguy hiểjboem sao?”

“Nếmecru nhưpkvbbyaṕy ghép khímecr quan, ímecrt nhấxmznt còuihdn cóomkt thểjboe chốtwieng đuzbbqqrq đuzbbếmecrn mấxmzny năjtcvm, còn tiếmecrp tụzgnkc tiếmecrp tụzgnkc nhưpkvb thếmecr, thì nửectla năjtcvm cũfrvcng khôsujcng chịpkvbu nổfgyzi!”…

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.