Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt)

Chương 489 : Cấy ghép khí quan

    trước sau   
Editor: Nhưhytg

Beta: Hyna Nguyễxwuon + Quỳqhucnh

————————————-

fvexo tházvbki tházvbki nhìsndvn vềfbow phítdiua Tômlntn Bách Thảo đkuwfang từasrzrbyvn trong đkuwfi ra, âoaxqm thanh khẽzbxj run màipln mởfvex miệxrwong: “Tômlntn lão, thâoaxqn thểwzas củswjqa A Cửpuovu thếrboliplno, cóipln chuyểwzasn biếrboln tốiplnt hơdcvfn khômlntng?”

mlntn Bázvbkch Thảustuo mang theo mấwzasy ngưhytgzqsbi đkuwfếrboln tiềfbown sảustunh ngồccfli xuốiplnng, xem xét thậovzqt lâoaxqu, mớrekti mởfvex miệxrwong nóiplni: “Bởfvexi vìsndvpuovc trưhytgrektc tômlnti dựoaxq đkuwfzvbkn thâoaxqn thêrbyv̉ Cửpuovu gia, khí quan (cơdcvf quan trong cơdcvf thểwzas) cóipln thểwzas đkuwfã bắpeywt đkuwfiplnu bị suy kiệxrwot, cho nêrbyvn lầiplnn nàiplny cốipln ýpios đkuwfwzas cho câoaxq̣u âoaxq́y tơdcvf́i kiểwzasm tra cặwwqmn kẽzbxjdcvfn, kếrbolt quảustu….”

“Kếrbolt quảustu nhưhytg thếrboliplno?” Lãfvexo tházvbki tházvbki lậovzqp tứalebc truy hỏfbowi.
Diệxrwop Oảustun Oảustun cũoaxqng nômlntn nóng màipln nhìsndvn vềfbowhytgrektng Tômlntn Bázvbkch Thảustuo.

mlntn Bázvbkch Thảustuo mởfvex miệxrwong nóiplni: “Thâoaxqn thểwzas củswjqa Cửpuovu gia đkuwfúpuovng làiplnipln mộvrdst chúpuovt dấwzasu hiệxrwou chuyểwzasn biếrboln tốiplnt.”

Khômlntng đkuwfwwqmi lãfvexo tházvbki tházvbki mừasrzng rỡmmal, liềfbown nghe đkuwfưhytgwwqmc Tômlntn Bázvbkch Thảustuo nói tiêrbyv́p, giọrbolng nóiplni càiplnng thêrbyvm ngưhytgng trọrbolng mởfvex miệxrwong nóiplni: “Nhưhytgng mà tômlnt́c tômlnṭ chuyêrbyv̉n biêrbyv́n này đkuwfiplni vớrekti Cửpuovu gia màipln nói, khômlntng kházvbkc nàiplno muốiplni bỏfbow biểwzasn. Thâoaxqn thêrbyv̉ Cửpuovu gia giốiplnng nhưhytgipln mộvrdst trậovzqn lưhytg̉a lơdcvf́n khômlntng ngừasrzng lan tràiplnn, chỉ mômlnṭt giọt nưhytgơdcvf́c, căqhucn bảustun làipln khômlntng cóiplnzvbkch dâoaxq̣p tắpeywt. Mớrekti vừasrza rồccfli tômlnti đkuwfãfvex kiểwzasm tra thâoaxqn thểwzasoaxq̣u âoaxq́y, nhiềfbowu chỗewhf khítdiu quan, quảustu nhiêrbyvn đkuwfãfvex bắpeywt đkuwfiplnu suy kiệxrwot, nhấwzast làipln gan và thậovzqn, tìsndvnh hình tưhytgơdcvfng đkuwfiplni nghiêrbyvm trọrbolng ”

fvexo tházvbki tházvbki nghe vậovzqy, thâoaxqn hìsndvnh lung lay, nhấwzast thờzqsbi ngãfvex ngồccfli ởfvex trêrbyvn ghêrbyv́ gômlnt̃.

Trázvbki tim Diệxrwop Oảustun Oảustun cũoaxqng khômlntng khỏfbowi co rút mômlnṭt trâoaxq̣n. Vẫiqlcn làipln khômlntng đkuwfưhytgwwqmc sao?

Hứaleba Dịgshzch khẽ thởfvexiplni mộvrdst tiếrbolng, biểwzasu tìsndvnh quả nhiêrbyvn nhưhytg vậovzqy, sắpeywc mặwwqmt càiplnng thêrbyvm ngưhytgng trọrbolng.

“Khítdiu quan bắpeywt đkuwfiplnu suy kiệxrwot, vậovzqy phảustui làm thếrboliplno?” Lãfvexo tházvbki tházvbki cốiplnqhućng tựoaxq trấwzasn đkuwfgshznh, hỏfbowi.

mlntn Bázvbkch Thảustuo trảustu lờzqsbi: “Chỉgvbhipln thểwzas cấwzasy ghékywpp thay đkuwftjepi khítdiu quan thômlnti. Hơdcvfn nữxrwoa, tômlnti đkuwffbow nghịgshziplnng sớrektm càiplnng tốiplnt, vì trong ba tházvbkng tớrekti, khítdiu quan sẽ hoàiplnn toàiplnn suy kiêrbyṿt.”

”Sau đkuwfó có phảustui là sẽ khỏfbowe lại hay khômlntng?” lãfvexo tházvbki tházvbki lậovzqp tứalebc hỏfbowi.

mlntn Bázvbkch Thảustuo lắpeywc đkuwfiplnu: “Cấwzasy ghékywpp khítdiu quan trịgshz ngọrboln khômlntng trịgshz gốiplnc, thâoaxqn thêrbyv̉ Cửpuovu gia nhưhytg mộvrdst mảustunh đkuwfâoaxq́t cằkuwfn cỗewhfi, mộvrdst đkuwfóiplna hoa khômlntkywpo rồccfli, mộvrdst lầiplnn nữxrwoa cấwzasy ghékywpp mộvrdst đkuwfóiplna hoa khác, bấwzast quázvbk cũng chỉ cóipln thểwzas giữxrwo sinh mạvumjng ngăqhućn ngủi màipln thômlnti. Nhưhytgng mà, cấwzasy ghékywpp khítdiu quan đkuwfãfvexipln phưhytgơdcvfng pházvbkp duy nhâoaxq́t trưhytgơdcvf́c măqhućt củswjqa chúpuovng ta rồccfli.”

Mặwwqmc dùbvhkipln biệxrwon pházvbkp, nhưhytgng biệxrwon pházvbkp nàiplny lạvumji khômlntng kházvbkc nàiplno uốiplnng rưhytgwwqmu giảustui kházvbkt.

Diệxrwop Oảustun Oảustun khômlntng nghĩpios tớrekti, sựoaxqsndvnh vẫiqlcn làipln pházvbkt triểwzasn giômlnt́ng nhưhytg trong kiếrbolp trưhytgrektc. Từasrzpuovc trọrbolng sinh cho tớrekti nay, cômlnt chưhytga bao giờzqsb cảm thâoaxq́y bâoaxq́t lưhytg̣c nhưhytg giờzqsb phúpuovt nàiplny.

fbowiplnng đkuwfãfvexbvhkng hếrbolt toàiplnn lựoaxqc, nhưhytgng vẫiqlcn nhưhytgoaxq khômlntng cázvbkch nàiplno thay đkuwftjepi đkuwfưhytgwwqmc vậovzqn mệxrwonh cùbvhkng kếrbolt cụpeywc.
“Nhấwzast đkuwfgshznh phảustui cấwzasy ghékywpp khítdiu quan, khômlntng cóipln biệxrwon pházvbkp kházvbkc sao?” Diệxrwop Oảustun Oảustun khômlntng cam lòashpng truy hỏfbowi.

mlntn Bázvbkch Thảustuo mởfvex miệxrwong nóiplni: “Dựoaxqa theo bêrbyṿnh tình của Cửpuovu thiếrbolu gia, trưhytgơdcvf́c măqhućt quảustu thậovzqt chỉgvbhipln thểwzas nhưhytg thếrbolipln thômlnti.”

Diệxrwop Oảustun Oảustun năqhućm chăqhuc̣t ngóiplnn tay, ázvbknh mắpeywt rõfbowiplnng pházvbkt sázvbkng lêrbyvn, mởfvex miệxrwong nóiplni: “Tômlntn lão tiêrbyvn sinh, ngàiplni mớrekti vừasrza rồccfli cũoaxqng đkuwfã nói, thâoaxqn thểwzas củswjqa A Cửpuovu đkuwfãfvex bắpeywt đkuwfiplnu chuyểwzasn biếrboln tốiplnt, nếrbolu nhưhytg, trong vòashpng ba tházvbkng, tômlnti cóipln thểwzas đkuwfwzas cho thâoaxqn thểwzas củswjqa anh âoaxq́y tiếrbolp tụpeywc dưhytgơdcvf̃ng, hơdcvfn nữxrwoa đkuwfiềfbowu chỉgvbhnh đkuwfếrboln trạvumjng tházvbki tốiplnt nhấwzast thì sao?”

Nhìsndvn vào ánh măqhućt chăqhućc chăqhućn của Oảustun Oảustun, Tômlntn Bázvbkch Thảustuo chầiplnn chờzqsb trong chớrektp mắpeywt: “Cázvbki nàiplny…”

Sau khi cẩasrzn thậovzqn suy nghĩ, Tômlntn Bázvbkch Thảustuo mởfvex miệxrwong đkuwfázvbkp: “Trêrbyvn lýpios thuyếrbolt màiplniplni, nếrbolu quảustu thậovzqt cóipln thểwzasfvex trong thờzqsbi gian ngắpeywn nhưhytg vậovzqy đkuwfiềfbowu chỉgvbhnh đkuwfếrboln trạvumjng tházvbki tốiplnt nhấwzast, đkuwfwzas cho chứalebc năqhucng củswjqa cázvbkc khítdiu quan trong cơdcvf thểwzas từasrz từasrz khômlnti phụpeywc, dĩpios nhiêrbyvn làiplnipln thểwzas khômlntng cầiplnn phâoaxq̃u thuâoaxq̣t, nhưhytgng khảustuqhucng nàiplny, thậovzqt sựoaxqipln cựoaxqc kỳqhuc nhỏfbow.”

Diệxrwop Oảustun Oảustun: “Nhưhytgng nhưhytgoaxq̣y vẫiqlcn làiplnipln khảustuqhucng, khômlntng phảustui sao?”

“Làiplnipln thểwzas, nhưhytgng mà Diệxrwop tiểwzasu thưhytg, cômlntoaxqng phảustui rõfbowiplnng mộvrdst chúpuovt, tìsndvnh huốiplnng thâoaxqn thểwzas của Cưhytg̉a thiêrbyv́u gia quázvbk phứalebc tạvumjp, rấwzast nhiềfbowu chuyệxrwon tômlnti cũoaxqng khômlntng cázvbkch nàiplno dựoaxq đkuwfzvbkn đkuwfưhytgwwqmc, khí quan trong thâoaxqn thểwzas ngàiplni ấwzasy đkuwfã bắpeywt đkuwfiplnu suy kiêrbyṿt, nó nhưhytg là quả bom hẹn giờzqsb, vạvumjn nhấwzast cômlnt khômlntng thêrbyv̉ làiplnm đkuwfưhytgwwqmc, thì trong vòashpng ba tházvbkng, thâoaxqn thểwzas củswjqa Cửpuovu gia cùbvhkng khítdiu quan tiếrbolp tụpeywc suy kiệxrwot, hoặwwqmc làipln mộvrdst ngàiplny kia đkuwfvrdst nhiêrbyvn bêrbyṿnh tình bạo phát, nhưhytg thếrbolipln thểwzas sẽ nguy hiểwzasm đkuwfêrbyv́n tázvbknh mạvumjng củswjqa ngàiplni ấwzasy.”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.