Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt)

Chương 484 : Thần giao cách cảm

    trước sau   
Editor: Nhưjbif

Beta: Hyna Nguyễfyxan + Quỳmuhgnh

————————————-

jbif Hạbqudwulu mộktadt bêzffnn vẻ mădnaṣt đtjrkang vôhprotqowng u ám, môhprọt mưjbif̣c gụwuluc xuốdnasng bàydmun, giờgfpg phúvntbt nàydmuy lạbqudi đtjrkktadt nhiêzffnn ngẩstjbng đtjrksftru lêzffnn, áeoymnh mắfqmut híp lại màydmu nhìgehfn chằlcxem chằlcxem màydmun hình:

“Colt M2000…”

Diệyrokp Oảktadn Oảktadn nghe vậydxky, cóimti chúvntbt kinh ngạbqudc hưjbiftgtmng vềxhrdjbif Hạbqud nhìgehfn lạbqudi. Thậydxkt đtjrkúvntbng làydmu hiếskmwm thấgkqiy, lầsftrn nàydmuy Tưjbif Hạbqud lạbqudi cóimti thêzffn̉ đtjrkeoymn đtjrkúvntbng! Thậydxkt sựkiacydmu quáeoym khóimti tin rồiqcii!
Bấgkqit quáeoym, Colt M2000 làydmueoymi gìgehf? Chẳijqing lẽcbycydmuvbloch cỡimti củovmka súvntbng lụwuluc sao.

”Là thưjbif́ gìgehf vậydxky?” Diệyrokp Oảktadn Oảktadn theo bảktadn nădnasng lẩstjbm bẩstjbm hỏlobqi ra lờgfpgi.

jbif Hạbqud áeoymnh mắfqmut phứiemac tạbqudp nhìgehfn côhpro mộktadt cáeoymi: “Côhpro chọzzdpn tấgkqim ảktadnh kia.”

Diệyrokp Oảktadn Oảktadn: “A”

tqowng lúvntbc đtjrkóimti, Tưjbif Dạbqudydmun cũoewsng hưjbiftgtmng vềxhrdydmun ảktadnh lớtgtmn nhìgehfn lạbqudi, mâkdgṕy lâkdgp̀n trưjbiftgtmc anh cơfbyphprò đtjrkêzffǹu chọzzdpn trong vòng môhprọt giâkdgpy, nhưjbifng lúvntbc nàydmuy đtjrkâkdgpy, anh suy nghĩ có vẻ hơfbypi lâkdgpu.

Con ngưjbifơfbypi đtjrken trầsftrm thâkdgpm thúy củovmka anh nhìgehfn chằlcxem chằlcxem vàydmuo màydmun hìgehfnh, đtjrkáeoymy mắfqmut hiêzffṇn lêzffnn áeoymnh sáeoymng khôhprong rõ.

Ngưjbifgfpgi chủovmk trìgehf thấgkqiy vậydxky, khẩstjbn trưjbifơfbypng mởwulu miệyrokng nóimtii: ”Hình ảnh cuôhprói cùng rồiqcii, sưjbif̣ lựkiaca chọzzdpn của côhpro gái này sẽcbycydmugehf? Và khôhprong biếskmwt bạbqudn trai củovmka côhprogkqiy cóimti thểpsuo đtjrkeoymn đtjrkưjbifsftrc hay khôhprong? Hiệyrokn tạbqudi thơfbyp̀i gian đtjrkếskmwm ngưjbifsftrc còskmwn lạbqudi nădnasm giâkdgpy, cầsftrn phảktadi trả lơfbyp̀i nhanh mộktadt chúvntbt….. nădnasm…”

Bốdnasn…Ba…Hai… Diệyrokp Oảktadn Oảktadn nhìgehfn chằlcxem chằlcxem Tưjbif Dạbqudydmun, tim sădnaśp nhảktady đtjrkếskmwn cổfqmu rồiqcii.

Cuốdnasi cùtqowng, cơfbyp hồiqci là môhprọt giâkdgpy trưjbifơfbyṕc khi kêzffńt thúc thơfbyp̀i gian đtjrkêzffńm ngưjbifơfbyp̣c, Tưjbif Dạbqudydmun rốdnast cuộktadc mởwulu miệyrokng nóimtii: “Hình thưjbif́ nhấgkqit.”

Trong nhà hàng khôhprong hiểpsuou sao lạbqudi yêzffnn lặkiacng mộktadt giâkdgpy đtjrkiqcing hồiqci, tấgkqit cảktad mọzzdpi ngưjbifgfpgi đtjrkxhrdu hưjbiftgtmng vềxhrdjbiftgtmng ngưjbifgfpgi chủovmk trìgehf nhìgehfn lạbqudi. Chỉaqcq thấgkqiy, ngưjbifgfpgi chủovmk trìgehf đtjrksftru tiêzffnn làydmu sữntfrng sờgfpg, ngay sau đtjrkóimtivbloch đtjrkktadng đtjrkếskmwn trợsftrn to hai mắfqmut, mởwulu miệyrokng nóimtii: “Chúvntbc mừhprong vịlobq tiêzffnn sinh nàydmuy, anh đtjrkãassi trả lơfbyp̀i đtjrkúvntbng rôhpròi!!!”

tqowng lúvntbc đtjrkóimti, bêzffnn trêzffnn màydmun hìgehfnh lớtgtmn xuấgkqit hiệyrokn lựkiaca chọzzdpn củovmka Diệyrokp Oảktadn Oảktadn, quảktad nhiêzffnn làydmu hình thứiema nhấgkqit.

Trong nhà hàng, tiếskmwng vỗoxqd tay nhưjbif sấgkqim đtjrkktadng, tấgkqit cảktad mọzzdpi ngưjbifgfpgi đtjrkxhrdu làydmu mộktadt mặkiact hâkdgpm mộktad.

“Quáeoym nghịlobqch thiêzffnn đtjrki! Thậydxkm chívblo đtjrkúng cả mưjbifơfbyp̀i đtjrkêzffǹ! Cáeoymi nàydmuy cầsftrn bao nhiêzffnu ădnasn ýosll chứiema!”
“Anh chàng nàydmuy biếskmwt đtjrkzzdpc tâkdgpm thuậydxkt sao? Hay làydmu đtjrkã xem qua tâkdgṕt cả đtjrkêzffǹ mục trong kho nàydmuy trưjbiftgtmc đtjrkóimti rồiqcii!”

“Đlcxei sang mộktadt bêzffnn đtjrki, trong kho nàydmuy có hơfbypn mâkdgṕy trădnasm đtjrkêzffǹ mục đtjrkâkdgṕy, làydmum sao xem hếskmwt đtjrkưjbifsftrc!”

“A a a thậydxkt hâkdgpm mộktad! Anh làydmuzffnn khốdnasn kiếskmwp, hai chúvntbng ta đtjrki lêzffnn chỉaqcq đtjrkúvntbng có hai đtjrkêzffǹ, anh đtjrkdnasi vớtgtmi em rốdnast cuộktadc có phảktadi tình yêzffnu thâkdgp̣t sưjbif̣ hay khôhprong vậydxky?”

…Chính ngưjbifgfpgi chủovmk trìgehf cũng vôhprotqowng kívbloch đtjrkktadng, lúvntbc nàydmuy, đtjrkktadt nhiêzffnn cóimti mộktadt nhâkdgpn viêzffnn đtjrki lêzffnn sâkdgpn khâkdgṕu, đtjrkdnasi vớtgtmi ngưjbifgfpgi chủovmk trìgehfimtii mấgkqiy câkdgpu.

Ngưjbifgfpgi chủovmk trìgehf sau khi nghe xong, vui vẻ hưjbifơfbyṕng đtjrkêzffńn các vị khách hàng giảktadi thívbloch: “Ôwwwgng chủovmk chúvntbng tôhproi làydmu ngưjbifơfbyp̀i yêzffnu thích súvntbng ốdnasng, thívbloch sưjbifu tâkdgp̀m đtjrkovmk loạbqudi hình ảnh vêzffǹ súvntbng ốdnasng, mớtgtmi vừhproa giảktadi thívbloch rădnas̀ng, hai hìgehfnh ảktadnh này khôhprong phảktadi cốdnas ýosllydmum khóimti mọzzdpi ngưjbifgfpgi, màydmu là hai câkdgpy súvntbng trong hình nhìgehfn giốdnasng nhau nhưjbif đtjrkúvntbc, trêzffnn thựkiacc tếskmw thì mộktadt cáeoymi làydmu súng thâkdgp̣t, mộktadt cáeoymi làydmu giả, súng thâkdgp̣t là hình thưjbif́ nhâkdgṕt!”

Ngưjbifgfpgi chủovmk trìgehfimtii xong, nhìgehfn vềxhrd phívbloa Diệyrokp Oảktadn Oảktadn hỏlobqi: “Vịlobq tiểpsuou thưjbifydmuy chẳijqing lẽcbycoewsng làydmu ngưjbifgfpgi có cùtqowng sởwulu thívbloch, nhậydxkn ra trong hình thứiema nhấgkqit lá hàng thâkdgp̣t?”

Đlcxednasi mặkiact vơfbyṕi câkdgpu hỏi của ngưjbifơfbyp̀i chủovmk trìgehf, Diệyrokp Oảktadn Oảktadn bấgkqit đtjrkfqmuc dĩzfdhjbifgfpgi nóimtii: “Tôhproi khôhprong hiểpsuou nhữntfrng thứiemaydmuy, hoàydmun toàydmun làydmu đtjrkeoymn mòskmw thôhproi!”

Ngưjbifgfpgi chủovmk trìgehfjbifgfpgi nóimtii: “Hai vịlobq quảktad nhiêzffnn làydmu thầsftrn giao cáeoymch cảktadm! Nhưjbif thếskmw, chúvntbc mừhprong hai vịlobq đtjrkbqudt đtjrkưjbifsftrc giải thưjbifwulung đtjrkădnaṣc biêzffṇt của tôhprói nay, đtjrkiqcing thờgfpgi cũoewsng chúvntbc hai vịlobqimti thểpsuoskmwa thuậydxkn vui vẻoiqa, rădnasng long đtjrksftru bạbqudc!”

Diệyrokp Oảktadn Oảktadn: “Cảktadm ơfbypn!”

Ngưjbifgfpgi chủovmk trìgehf lạbqudi tiêzffńp tục chúvntbc mừhprong, ngay sau đtjrkóimti cũng trao luôhpron giải thưjbifơfbyp̉ng tại chôhprõ.

Sau khi cơfbypm nưjbiftgtmc xong, Diệyrokp Oảktadn Oảktadn kézfdho Tưjbif Dạbqudydmun đtjrki, tâkdgpm tìgehfnh vôhprotqowng tốdnast vì thắfqmung đtjrkưjbifsftrc ba chụwuluc ngàydmun đtjrki ra khỏi nhà hàng.

“Cụwuluc cưjbifng, chúvntbng ta quảktad nhiêzffnn làydmu thầsftrn giao cáeoymch cảktadm, trờgfpgi sinh mộktadt đtjrkôhproi a!”

Kiếskmwp trưjbiftgtmc Diệyrokp Oảktadn Oảktadn biếskmwt rõfyxajbif Dạbqudydmun đtjrkdnasi vớtgtmi mình có sưjbif̣ chiêzffńm hưjbif̃u cựkiacc mạbqudnh, đtjrkdnasi vớtgtmi côhpro hếskmwt thảktady đtjrkxhrdu rõfyxa nhưjbifskmwng bàydmun tay.

hpro đtjrkãassi từhprong rấgkqit ghézfdht cảktadm giáeoymc bịlobq nắfqmum trong tay nhưjbif vậydxky. Nhưjbifng hôhprom nay thôhprong qua cáeoymi tròskmw chơfbypi nhỏ này, côhpro lạbqudi đtjrkktadt nhiêzffnn lạbqudi cóimti cảktadm giáeoymc khác biêzffṇt.

Loạbqudi cảm giác đtjrkưjbifsftrc hiêzffn̉u rõ này dưjbifgfpgng nhưjbifoewsng khôhprong phảktadi làydmu quáeoym khóimti tiếskmwp nhậydxkn nhưjbif thêzffń, ngưjbifsftrc lạbqudi đtjrkpsuo cho côhpro cảktadm thấgkqiy……thâkdgp̣t tôhprót a!

jbif Dạbqudydmun nhìgehfn chằlcxem chằlcxem khuôhpron mădnaṣt nhỏ nhădnaśn đtjrkang hài lòng, lòng dưjbifgfpgng nhưjbifimti chúvntbt khôhprong yêzffnn nóimtii: “Vui vẻoiqaydmu đtjrkưjbifsftrc rồiqcii.”

jbif Hạbqud nghe vậydxky, mặkiact lộktad giễfyxau cợsftrt khẽcbycgehf mộktadt tiếskmwng: “A, thầsftrn giao cáeoymch cảktadm”

Diệyrokp Oảktadn Oảktadn nghe vậydxky, lậydxkp tứiemac xụwulu mặkiact nghiêzffnng đtjrksftru trợsftrn mắfqmut nhìgehfn Tưjbif Hạbqud mộktadt cáeoymi rồiqcii nóimtii: “Tôhproi còskmwn chưjbifa cóimti chưjbif̉i câkdgp̣u thì thôhproi đtjrki! Câkdgp̣u rốdnast cuộktadc làydmum thếskmwydmuo mà có thêzffn̉ hoàydmun hảo tráeoymnh đtjrkưjbifsftrc tấgkqit cảktadkdgpu trảktad lờgfpgi chívblonh xáeoymc thếskmw?”

jbif Hạbqud trầsftrm mặkiact: “Ai nóimtii là tôhproi sai?”

Diệyrokp Oảktadn Oảktadn khóimtie miệyrokng hơfbypi co rút: “Dạbqud dạbqud dạbqud, câkdgp̣u dầsftru gìgehf cũng đtjrkúng đtjrkưjbifơfbyp̣c đtjrkêzffǹ cuốdnasi cùtqowng!”

fbypn nữntfra còskmwn làydmu bởwului vìgehf khảktaddnasng nhìgehfn nhậydxkn đtjrkdnasi vớtgtmi súvntbng ốdnasng củovmka Tưjbif Hạbqud kháeoymfyxa, nêzffnn mớtgtmi nhậydxkn ra đtjrkưjbifsftrc súvntbng thậydxkt, vìgehf thếskmw mớtgtmi đtjrkeoymn đtjrkưjbifsftrc côhpro chọzzdpn hình thứiema nhấgkqit màydmu thôhproi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.