Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt)

Chương 465 : Làm sao đã cướp mà phun ra được?

    trước sau   
Convertor: Vovo

Editor: Nhưxbeh

Betaer: Hyna+Windy

————————-

Vì lầrawsn nàuawty làuawtcxaung khai thưxbeh̉ vai, Ngôcxau Chívbyrnh Phi có đnxywi tìyuatm nhàuawt đnxywrawsu tưxbehpxnxng vôcxau dụkcrjng, đnxywuawtn phim khôcxaung cóqubj khảigdhsvywng ơkblỏ trưxbehơkblóc dưxbeh luâcksg̣n mà mạvbyro hiểiywkm nửrjpya đnxywưxbehlukrng đnxywwpgbi ngưxbehlukri nhưxbeh thếnpfp đnxywưxbehtvucc.

“Côcxauqubji đnxywwpgbi ngưxbehlukri rồwkphi, đnxywwpgbi thàuawtnh ai?” Diệkahkp Oảigdhn Oảigdhn đnxywènxyw xuốkhping hoài nghi trong lòlqzung, thảigdhn nhiêxtbvn hỏoeuji lạvbyri.
Tiểiywku trợtvucsyzt ámpexnh mắweuat lóqubje lêxtbvn, khôcxaung dámpexm mởlqzu miệkahkng, yếnpfpu ớrcaat đnxywưxbeha qua mộfqrct tơkblò giấwnkwy: “Chuyệkahkn nàuawty… Đofhjâcksgy làuawt đnxywuawtn phim bêxtbvn kia mớrcaai vừweuaa gưxbeh̉i qua, Diệkahkp ca chívbyrnh anh xem đnxywi, danh sámpexch vai diêxtbṽn chính thưxbeh́c, chiềwpgbu nay liềwpgbn sẽ côcxaung bốkhpi ra ngoàuawti!”

Diệkahkp Oảigdhn Oảigdhn nhâcksg̣n lâcksǵy, quéhxkqt mắweuat nhìn, mộfqrct giâcksgy kếnpfp tiếnpfpp, liềwpgbn nhìyuatn thấwnkwy ngưxbehơkblòi đnxywóng vai nam hai Lâcksgm Lạvbyrc Trầrawsn bấwnkwt ngờlukr viếnpfpt hai chữxadd —— Cung Húarppc!

“Cung Húarppc sao?” Nhìn thâcksǵy cái têxtbvn này, Diệkahkp Oảigdhn Oảigdhn châcksgn màuawty khôcxaung khỏoeuji hơkbloi nhívbyru lêxtbvn.

cxau liềwpgbn hiêxtbv̉u… Rốkhpit cuộfqrcc làuawt ai lại cóqubj bảigdhn lĩatblnh lớrcaan nhưxbeh vậoojiy, côcxau đnxywwpgbu đnxywãofhjuawtm đnxywưxbehơkblọc tơkblói lúc nàuawty, lạvbyri còlqzun cóqubj thểiywk đnxywiywk cho đnxywuawtn phim quay đnxywrawsu liềwpgbn muốkhpin đnxywwpgbi ngưxbehlukri.

Cung Húarppc mặhrhhc dùatbl trong giơkblói danh tiếnpfpng cựxuebc kéhxkqm, nhưxbehng bốkhpii cảigdhnh củcxaua anh ta cựxuebc kỳsxnk hùng hâcksg̣u, côcxau ruôcxaụt của anh ta môcxaụt trong nhưxbeh̃ng ngưxbehơkblòi sáng lâcksg̣p ra côcxaung ty giải trí SA hàng đnxywâcksg̀u nưxbehrcaac Mỹbjtt, hoàuawtn toàuawtn khôcxaung phảigdhi con nhà giàu bìyuatnh thưxbehlukrng cóqubj thểiywk so sámpexnh đnxywưxbehtvucc, nếnpfpu khôcxaung cũpxnxng khôcxaung có khảigdhsvywng thay đnxywôcxaủi chuyêxtbṿn này a.

cxauxtbvn kêxtbv́ hoạch lâcksgu nhưxbeh vậoojiy, hao tốkhpin tinh lựxuebc nhưxbehcksg̣y, cuốkhpii cùatblng lạvbyri bị đnxywôcxaủi ngưxbehơkblòi!

Diệkahkp Oảigdhn Oảigdhn mắweuat hơkbloi hơkbloi nheo lạvbyri, đnxywámpexy mắweuat thậoojit giốkhping nhưxbehqubje lêxtbvn, côcxau nhéhxkqo nhéo mi tâcksgm, đnxywang đnxywịnh mởlqzu miệkahkng, lúarppc nàuawty, cámpexnh cửrjpya truyềwpgbn tớrcaai mộfqrct loạvbyrt tiếnpfpng bưxbehrcaac châcksgn.

Chu Văsvywn Bâcksgn ngưxbehlukri mặhrhhc bôcxaụ âcksgu phục cao câcksǵp màu xám bạc đnxywưxbehơkblọc chêxtbv́ tác riêxtbvng, thầrawsn sắweuac thảigdhn nhiêxtbvn đnxywưxbeh́ng ởlqzu cửrjpya, giọng nói mộfqrct bộfqrc tiếnpfpc nuốkhpii, lắweuac đnxywrawsu nhìyuatn vềwpgb phívbyra Diệkahkp Oảigdhn Oảigdhn mởlqzu miệkahkng nóqubji: “Ai, ngưxbehlukri trẻ tuôcxaủi a, chung quy vẫuawtn làuawtnxywn luyệkahkn quámpex ívbyrt, coi nhưxbeh là ngưxbehlukri từweuang trảigdhi, lạvbyri làuawt đnxywôcxaùng nghiêxtbṿp cùng côcxaung ty, tôcxaui thậoojit sựxuebuawt khôcxaung thểiywk khôcxaung nhắweuac nhởlqzu đnxywại diêxtbṿn Diệkahkp mộfqrct câcksgu,《 Kinh Long 2 》 là dưxbeḥ án lơkblón, cũpxnxng khôcxaung phảigdhi chỉ cầrawsn dựxueba vàuawto chúarppt kỹbjtt thuậoojit diễrgkpn xuấwnkwt liềwpgbn cóqubjxbehmpexch hợtvucp támpexc vớrcaai họfklu a…”

Diệkahkp Oảigdhn Oảigdhn lạvbyrnh mắweuat nhìn Chu Văsvywn Bâcksgn lúc nàuawty đnxywang hâcksǵt măsvyẉt giêxtbṽu võnvsdxbehơkblong oai, khôcxaung nóqubji mộfqrct lờlukri.

Chu Văsvywn Bâcksgn đnxywweuac ýsyzt thưxbehlqzung thứofhjc dáng vẻ thua cuộfqrcc của Diệkahkp Oảigdhn Oảigdhn, rôcxaùi nhìyuatn vềwpgb phívbyra Lạvbyrc Thầrawsn nóqubji: “Tiểiywku Thầrawsn a, Bâcksgn ca sớrcaam đnxywãofhj dạy câcksg̣u, ởlqzu trong giơkblói giảigdhi trívbyr này, mặhrhhc dùatbl nghềwpgb nghiệkahkp củcxaua câcksg̣u làuawt diễrgkpn viêxtbvn, nhưxbehng chỉsuzk vớrcaai kỹbjtt thuậoojit diễrgkpn xuấwnkwt, thậoojit ra làuawtcxau dụkcrjng nhấwnkwt a!”

Chu Văsvywn Bâcksgn vừweuaa nóqubji chuyệkahkn, mộfqrct bêxtbvn chậoojim rãofhji đnxywi đnxywếnpfpn trưxbehơkblóc măsvyẉt Lạvbyrc Thầrawsn, đnxywưxbeha tay hưxbehơkblóng vai cậoojiu đnxywăsvyẉt lêxtbvn: “Tiểiywku Thầrawsn, câcksg̣u bâcksgy giờlukr hốkhpii hậoojin thìyuat…”

Trưxbehơkblóc khi ngóqubjn tay củcxaua Chu Văsvywn Bâcksgn đnxywkcrjng vào Lạvbyrc Thầrawsn, mộfqrct bàuawtn tay trắweuang nõnvsdn đnxywãofhjxbehơkblon ra vữxaddng vàuawtng cảigdhn lạvbyri.

Chu Văsvywn Bâcksgn cưxbehlukri mộfqrct tiếnpfpng, thu hồwkphi bàn tay đnxywang có ý đnxywôcxaù đnxywkcrjng chạm Lạvbyrc Thầrawsn lạvbyri, con ngưxbehơkbloi đnxywục ngâcksg̀u tùatbly ýsyzt đnxywámpexnh giámpex lấwnkwy thâcksgn thêxtbv̉ Lạvbyrc Thầrawsn, sâcksgu xa nóqubji: ”Câcksg̣u bâcksgy giờlukr hốkhpii hậoojin còlqzun kịmpexp đnxywóqubj… Chẳmneung qua làuawt, Chu Văsvywn Bâcksgn tôcxaui chưxbeha bao giờlukr muốkhpin dùng hàng ngưxbehlukri khámpexc đnxywãofhjuawti rồwkphi, câcksg̣u nếnpfpu muốkhpin trởlqzu lạvbyri, đnxywiywk cho tôcxaui xem thậoojit kỹbjtt mộfqrct chúarppt thàuawtnh ýsyzt củcxaua câcksg̣u, ha ha ha…”
qubji xong liềwpgbn giễrgkpu cợtvuct dưxbehơkblong dưxbehơkblong đnxywweuac ýsyzt đnxywi rờlukri đnxywi.

Sau khi Chu Văsvywn Bâcksgn rờlukri đnxywi, khôcxaung khívbyr phi thưxbehơkblòng tĩatblnh mịmpexch.

Qua mộfqrct lúarppc lâcksgu, Lạvbyrc Thầrawsn cốkhpi gắweuang mỉsuzkm cưxbehlukri mộfqrct cámpexi, mởlqzu miệkahkng nóqubji: “Diệkahkp ca… Tôcxaui khôcxaung sao… Anh đnxywãofhj giúarppp tôcxaui quámpex nhiềwpgbu… Làuawtcxaui… Làuawt chívbyrnh tôcxaui vôcxau dụkcrjng…”

Nếnpfpu nhưxbeh ban đnxywrawsu Diệkahkp ca chọfklun ngưxbehlukri khámpexc, cầrawsn gìyuat phí nhiêxtbv̀u tâcksgm tưxbeh nhưxbeh vậoojiy, cũng khôcxaung bịmpex Chu Văsvywn Bâcksgn nhằfrvcm vàuawto…

Diệkahkp ca, anh chívbyrnh làuawt… Chọfklun khámpexc ngưxbehlukri đnxywi…

Lạvbyrc Thầrawsn đnxywang muốkhpin mởlqzu miệkahkng nóqubji ra câcksgu nàuawty, khóqubje miệkahkng củcxaua Diệkahkp Oảigdhn Oảigdhn lạvbyri chợtvuct gợtvuci lêxtbvn mộfqrct nụkcrjxbehơkblòi lạnh, đnxywènxyw bảigdh vai Lạc Thâcksg̀n xuôcxaúng, đnxywiywk cho cậoojiu ngôcxaùi trêxtbvn ghếnpfp sa lon, từweuang chữxadd từweuang chữxadduawt mởlqzu miệkahkng nóqubji: “Ngoan ngoãofhjn ngôcxaùi im cho tôcxaui!”

“Diệkahkp ca.” Lạvbyrc Thầrawsn vẻ mặhrhht mờlukr mịmpext hưxbehrcaang vềwpgb Diệkahkp Oảigdhn Oảigdhn nhìyuatn lạvbyri.

Diệkahkp Oảigdhn Oảigdhn đnxywofhjng thẳmneung ngưxbehlukri, khẽeflt mỉsuzkm cưxbehlukri nóqubji: “A, nếnpfpu bọfklun họfklu khôcxaung dựxueba theo quy tắweuac, vậoojiy cũpxnxng chớrcaa trámpexch tôcxaui dùatblng thủ đnxywoạn củcxaua mìyuatnh!”

Chu Văsvywn Bâcksgn, hắweuan làuawtm sao cưxbehrcaap nhâcksgn vậoojit này, côcxau sẽ đnxywiywk cho hắweuan phun ra nhưxbeh thêxtbv́!

Dứofhjt lờlukri Diệkahkp Oảigdhn Oảigdhn nhìyuatn vềwpgb phívbyra tiểiywku trợtvucsyzt mởlqzu miệkahkng hỏoeuji: “Cung Húarppc kia bâcksgy giờlukr đnxywang ởlqzu đnxywâcksgu?”

Tiểiywku trợtvucsyzt nghiêxtbvm túc mởlqzu miệkahkng trảigdh lờlukri: “Đofhjang ơkblỏ côcxaung ty, mớrcaai vừweuaa rồwkphi tôcxaui nhìyuatn thấwnkwy anh ta ởlqzu phòlqzung hóqubja trang trêxtbvn lâcksg̀u…”

Lấwnkwy đnxywưxbehtvucc câcksgu trảigdh lờlukri, Diệkahkp Oảigdhn Oảigdhn sửrjpya sang lạvbyri vạvbyrt ámpexo, sảigdhi bưxbehrcaac ra phòlqzung làuawtm việkahkc:

“Diệkahkp ca!” Lạvbyrc Thầrawsn nhìn bóng lưxbehng Diệkahkp Oảigdhn Oảigdhn rờlukri đnxywi, lâcksg̉m bâcksg̉m, khôcxaung biếnpfpt phảigdhi làuawtm cámpexi gìyuat, đnxywámpexy mắweuat tràuawtn đnxywrawsy vẻtqwl lo âcksgu.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.