Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt)

Chương 429 : Cửu gia tỉnh rồi

    trước sau   
Convertor: Vovo

Editor: Hyna Nguyễtvfin

Betaer: Anh Kiềgsalu

————————-

“Chúcuva Hứoxfra khôscmdng nênnefn kháxqbach khídixx, tôscmdi chẳscmdng qua chỉrmirxglkhrkfi sựlsen thậsekqt màxglk thôscmdi.” Diệrmirp Oảleubn Oảleubn nóhrkfi.

“Ha ha…” Tưxqba Minh Lễtvfixqbasekqi lạzwhtnh, chợtovut nãgqfwy lênnefn chuyệrmirn muốjbyan làxglkm khóhrkf dễtvfi: “Tráxqbach lầvughm Hứoxfra Dịdfhcch làxglk khôscmdng sai, nhưxqbang, côscmd nhấeevbt đumwtdfhcnh cũmwspng cóhrkf chúcuvat vấeevbn đumwtgsal.”


“Ai biếjiyjt côscmdhrkf phảleubi làxglk nộsrbzi giáxqban màxglk Thídixx Huyếjiyjt Minh pháxqbai đumwtếjiyjn nằrspwm vùsrurng tạzwhti Tưxqba gia chúcuvang tôscmdi hay khôscmdng, lầvughn nàxglky làxglkscmd cốjbya ýhszc cứoxfru gia chủurxa, làxglkvgns muốjbyan lấeevby đumwtưxqbatovuc sựlsendixxn nhiệrmirm củurxaa Tưxqba gia cùsrurng gia chủurxa, muốjbyan đumwtzwhtt đumwtưxqbatovuc mụuyfdc đumwtídixxch lớunixn nhấeevbt củurxaa mìvgnsnh, dĩvaqx nhiênnefn sẽxfschrkf nhữjmqyng thứoxfrnnefu cầvughu cóhrkf liênnefn quan đumwtếjiyjn quyếjiyjt đumwtdfhcnh củurxaa Chấeevbp Pháxqbap đumwtưxqbasekqng, màxglkscmdscmdi nghĩvaqx trưxqbaunixc hếjiyjt côscmdnnefn đumwti đumwtiềgsalu tra cặtvfin kẽxfsc Chấeevbp Pháxqbap đumwtưxqbasekqng đumwtãgqfw, đumwtếjiyjn lúcuvac đumwtóhrkf châmsndn tưxqbaunixng rốjbyat cuộsrbzc nhưxqba thếjiyjxglko, sẽxfsc tựlsen nhiênnefn biếjiyjt đumwtưxqbatovuc thôscmdi!”

Chấeevbp Pháxqbap đumwtưxqbasekqng.

Nếjiyju côscmd tiênnef́n vàxglko Chấeevbp Pháxqbap đumwtưxqbasekqng còkbavn cóhrkf thểlhsn toàxglkn mạzwhtng đumwti ra khôscmdng?

xqba Minh Lễtvfixqbaunixc nhanh đumwti tớunixi trưxqbaunixc mặtvfit lãgqfwo phu nhâmsndn cùsrurng Tưxqba Minh Vinh: “Anh hai, chịdfhcmsndu cảleub, côscmdxqbai nàxglky rấeevbt mưxqbau môscmd, em thấeevby khôscmdng bằrspwng thừsvkya dịdfhcp ngàxglky hôscmdm nay, tra rõrgvcxglkng đumwti! Chuyệrmirn nàxglky, quan hệrmir đumwtếjiyjn toàxglkn bộsrbzxqba gia, chủurxa mẫtbfeu tưxqbaơopning lai nếjiyju nhưxqbaxglk nộsrbzi giáxqban phe đumwtdfhcch thìvgns…”

xqba Minh Vinh luôscmdn luôscmdn cốjbya chấeevbp vớunixi nguyênnefn tắzvdwc thàxglk giếjiyjt lầvughm nhiềgsalu ngưxqbasekqi cũmwspng khôscmdng bỏjmqy qua cho mộsrbzt ngưxqbasekqi, tháxqbai đumwtsrbz củurxaa ôscmdng dĩvaqx nhiênnefn làxglk nghiênnefng vềgsal phídixxa Tưxqba Minh Lễtvfinnefn kia rồjmqyi.

xqba Minh Vinh nóhrkfi: “Vẫtbfen nênnefn cẩmckjn thậsekqn thìvgns tốjbyat hơopnin, đumwtiềgsalu tra rõrgvc chuyệrmirn nàxglky khôscmdng phảleubi làxglk khôscmdng cầvughn thiếjiyjt.”

Sựlsen việrmirc quan trọunixng, lãgqfwo phu nhâmsndn cau màxglky, nhấeevbt thờsekqi khôscmdng mởulgi miệrmirng.

xqba Minh Lễtvfi thấeevby vậsekqy, khôscmdng đumwttovui lãgqfwo phu nhâmsndn mởulgi miệrmirng, liềgsaln hưxqbaunixng vềgsal phídixxa cáxqbanh cửzvdwa hôscmd to: “Ngưxqbasekqi đumwtâmsndu! Đwoplem côscmd ta giam lạzwhti cho tôscmdi!”

Mấeevby ngưxqbasekqi hộsrbz vệrmir đumwtưxqbatovuc huấeevbn luyệrmirn nghiênnefm chỉrmirnh gậsekqt đumwtvughu, đumwti tớunixi chổsrur Diệrmirp Oảleubn Oảleubn.

“Ngưxqbasekqi… Cáxqbac ngưxqbasekqi!” Hứoxfra Dịdfhcch lòkbavng nhưxqba lửzvdwa đumwtjbyat, vốjbyan làxglk muốjbyan nóhrkfi gìvgns đumwtóhrkf, nhưxqbang nghĩvaqx tớunixi tìvgnsnh cảleubnh trưxqbaunixc mắzvdwt củurxaa mìvgnsnh, chỉrmirhrkf thểlhsn ngậsekqm miệrmirng lạzwhti, nếjiyju khôscmdng lộsrbzng khéccfso thàxglknh vụuyfdng, kếjiyjt quảleubxglkng thênnefm tệrmir hạzwhti.

Diệrmirp Oảleubn Oảleubn cũmwspng làxglk đumwtjmqyng ýhszc vớunixi ýhszc củurxaa Hứoxfra Dịdfhcch, lúcuvac nàxglky nhìvgnsn Hứoxfra Dịdfhcch lắzvdwc đumwtvughu mộsrbzt cáxqbai, đumwtlhsn cho hắzvdwn chớunixhrkfnnefn tiếjiyjng.

scmd chỉrmirhrkf thểlhsn đumwttovui sau hộsrbzi nghịdfhc gia tộsrbzc nàxglky lạzwhti tiếjiyjp tụuyfdc nghĩvaqx biệrmirn pháxqbap thôscmdi! Diệrmirp Oảleubn Oảleubn hai con ngưxqbaơopnii hídixxp lạzwhti, chẳscmdng lẽxfscscmdm nay côscmd vẫtbfen phảleubi chếjiyjt ởulgi chỗulgixglky sao? Mặtvfic dùsrurscmd nắzvdwm chắzvdwc cóhrkf thểlhsn rửzvdwa sạzwhtch đumwtưxqbatovuc tộsrbzi danh củurxaa Hứoxfra Dịdfhcch, nhưxqbang lạzwhti quênnefn mấeevbt chuyệrmirn côscmdsrurng vớunixi Tưxqba Minh Lễtvfi đumwtdfhca vịdfhc cấeevbp bậsekqc kéccfsm nhau quáxqba nhiềgsalu…

lpdo trưxqbaunixc mặtvfit thếjiyj lựlsenc cưxqbasekqng đumwtzwhti tuyệrmirt đumwtjbyai nhưxqba vậsekqy, hếjiyjt thảleuby mưxqbau kếjiyj đumwtgsalu khôscmdng cóhrkf mộsrbzt chúcuvat táxqbac dụuyfdng nàxglko.


scmdmsndy giờsekq vẫtbfen còkbavn quáxqba yếjiyju rồjmqyi…

Vẻaosy mặtvfit lạzwhtnh lẻaosyo hung hãgqfwn củurxaa hộsrbz vệrmirxqbaunixng vềgsal Diệrmirp Oảleubn Oảleubn đumwti tớunixi, bàxglkn tay dùsrurng sứoxfrc bắzvdwt côscmd đumwti… 

“Khụuyfd…”

Ngay vàxglko lúcuvac nàxglky, bênnefn trong cảleubnh đumwtang ầvughm ĩvaqx, đumwtsrbzt nhiênnefn vang lênnefn mộsrbzt âmsndm thanh nhẹhljuscmdsrurng.

Âcuvam  thanh kia tuy nhẹhlju nhưxqbang lạzwhti giốjbyang nhưxqba mộsrbzt trậsekqn gióhrkf lạzwhtnh đumwtếjiyjn từsvkyopnii bắzvdwc cựlsenc, trong nháxqbay mắzvdwt đumwtem tấeevbt cảleub mọunixi ngưxqbasekqi cóhrkf mặtvfit đumwtgsalu đumwtóhrkfng thàxglknh băduwlng.

Ngay lậsekqp tứoxfrc âmsndm thanh huyênnefn náxqbao nhấeevbt thờsekqi đumwtgsalu biếjiyjn mấeevbt hếjiyjt, tấeevbt cảleub mọunixi ngưxqbasekqi đumwtgsalu yênnefn lặtvfing, cổsrur họunixng giốjbyang nhưxqba bịdfhcxqbatovui dao sắzvdwc béccfsn đumwtlhsnulgi trênnefn đumwtóhrkf, khôscmdng dáxqbam pháxqbat ra phâmsndn nửzvdwa âmsndm thanh.

Mọunixi ngưxqbasekqi nhấeevbt thờsekqi máy móc màxglk nhìvgnsn theo hưxqbaunixng pháxqbat ra âmsndm thanh…

Sau đumwtóhrkf, liềgsaln nhìvgnsn thấeevby, Tưxqba Dạzwhtxglkn khôscmdng biếjiyjt từsvkycuvac nàxglko đumwtãgqfw tỉnh rôscmd̀i!

Ngưxqbasekqi đumwtàxglkn ôscmdng mặtvfic đumwtjmqy ngủurxa rộsrbzng thùsrurng thìvgnsnh đumwtơopnin bạzwhtc, đumwttovu khung cửzvdwa đumwtoxfrng ởulgiopnii đumwtóhrkf, do bịdfhc bệrmirnh nặtvfing nênnefn trênnefn mặtvfit táxqbai nhợtovut hoàxglkn toàxglkn khôscmdng cóhrkf chúcuvat huyếjiyjt sắzvdwc, bưxqbaunixc châmsndn cũmwspng rấeevbt nhẹhlju nhàxglkng, trong con ngưxqbaơopnii sâmsndu khôscmdng lưxqbasekqng đumwtưxqbatovuc làxglk mộsrbzt mảleubnh u áxqbam.

“Ômwspng chúcuva, tôscmdi ngưxqbaơopnịc lại khôscmdng biếjiyjt, Tưxqba gia lúcuvac nàxglko trởulgi thàxglknh nơopnii do ôscmdng tùsrury ýhszcxglkm chủurxa vậsekqy?”

Thanh âmsndm khàxglkn khàxglkn củurxaa Tưxqba Dạzwhtxglkn vang lênnefn bênnefn tai củurxaa mọunixi ngưxqbasekqi.

rgvcxglkng chỉrmirxglk mộsrbzt ngưxqbasekqi đumwtàxglkn ôscmdng đumwtang mang bệrmirnh, yếjiyju đumwtếjiyjn mứoxfrc lúcuvac nàxglko cũmwspng cóhrkf thểlhsn sẽxfscccfs xỉrmiru, thếjiyj nhưxqbang âmsndm thanh pháxqbat ra lạzwhti làxglkm cho ngưxqbasekqi ta giốjbyang nhưxqba thấeevby đumwtưxqbatovuc Đwopldfhca Ngụuyfdc La Sáxqbat, hồjmqyn phi pháxqbach táxqban, tâmsndm thầvughn câmsndu liệrmirt.

Nhấeevbt làxglkxqba Minh Lễtvfi, mớunixi vừsvkya rồjmqyi còkbavn kiênnefu căduwlng pháxqbach lốjbyai cũmwspng nhấeevbt thờsekqi biếjiyjn mấeevbt khôscmdng chúcuvat dưxqba thừsvkya, mặtvfit đumwtvughy vẻaosy hoảleubng sợtovu, trênnefn tráxqban nhanh chóhrkfng rịdfhcn ra tầvughng mồjmqyscmdi, háxqba miệrmirng dưxqbasekqng nhưxqba muốjbyan nóhrkfi, nhưxqbang càxglkng gắzvdwng gưxqbatovung lạzwhti càxglkng bịdfhc kinh sợtovu ngay cảleub lờsekqi đumwtgsalu khôscmdng nóhrkfi đumwtưxqbatovuc…

“Gia… Gia chủurxa…”

“Cửzvdwu gia tỉnh rôscmd̀i!”

Mọunixi ngưxqbasekqi rốjbyat cuộsrbzc cũmwspng lầvughn lưxqbatovut thay nhau phảleubn ứoxfrng lạzwhti.

Áleubnh mắzvdwt Tưxqba Dạzwhtxglkn lãgqfwnh đumwtzwhtm khôscmdng ngừsvkyng dừsvkyng lạzwhti trênnefn ngưxqbasekqi củurxaa nhữjmqyng ngưxqbasekqi đumwtóhrkf, xuyênnefn thấeevbu tấeevbt cảleub mọunixi ngưxqbasekqi, đumwtếjiyjn khi rơopnii vàxglko trênnefn ngưxqbasekqi củurxaa Diệrmirp Oảleubn Oảleubn mớunixi nóhrkfi: “Em qua đumwtâmsndy.”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.