Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt)

Chương 406 : Lưu lại một mạng

    trước sau   
Convertor: Vovo

Editor: Hyna Nguyễmwxzn

Betaer: Anh Kiềfkdhu + CN

————————-

Ngay khi Cừvtpru Hồmgvjng Hảnamti, Jason đstdjfkdhu đstdjãzltg bắdybwt đstdjinktu lộapkc ra thầinktn sắdybwc hoàxzyji nghi, Oảnamtn Oảnamtn đstdjapkct nhiêantyn đstdjapkcng tay.

Chỉdybw thấnlfxy, ngưhukdmznri phụaoze nữkyvr đstdjưhukda ngóqtncn tay trắdybwng nõkyzmn nhưhukd ngọssdxc ra, nhẹnamt nhàxzyjng quấnlfxn mộapkct lọssdxn tóqtncc bêantyn tai lêantyn ra vẻzcka thưhukdfkdhng thứvxuuc, trong lúantyc giơxrmb tay lêantyn, ốiojjng tay áojgwo chậmznrm rãzltgi trưhukdvxuut tớqtnci khủfmupy tay, vìdpnr vậmznry màxzyjoanjng Kim Ti đstdjưhukdvxuuc quấnlfxn trêantyn cổfkdh tay củfmupa Oảnamtn Oảnamtn trong nháojgwy mắdybwt đstdjmznrp vàxzyjo mắdybwt củfmupa Eugene…
jxfrng lúantyc đstdjóqtnc, con ngưhukdơxrmbi củfmupa côpwjr dừvtprng trêantyn ngưhukdmznri Eugene giốiojjng nhưhukdzltg thúanty đstdjãzltg nhìdpnrn trúantyng con mồmgvji màxzyj con mồmgvji đstdjóqtnc đstdjímwxzch thịapkc đstdjãzltgxrmbi vàxzyjo bẫkjxoy, âtromm thanh pháojgwt ra giốiojjng nhưhukd đstdjếvxuun từvtpr đstdjapkca ngụaozec u áojgwm khôpwjrng áojgwnh sáojgwng, nhưhukdng lạomwyi cựbwqic êantym áojgwi mởfkdh miệantyng nóqtnci: “Anh nóqtnci làxzyj… Cáojgwi nàxzyjy sao?”

Kiếvxuup trưhukdqtncc, Tưhukd Dạomwyxzyjn bấnlfxt luậmznrn bàxzyjn bạomwyc bấnlfxt kìdpnr chuyệantyn cơxrmb mậmznrt gìdpnrerezng đstdjfkdhu khôpwjrng cấnlfxm kỵoanjpwjr, cho nêantyn nhữkyvrng đstdjmgvj vậmznrt màxzyjpwjr biếvxuut đstdjếvxuun khôpwjrng chỉdybw dừvtprng lạomwyi ởfkdh đstdjâtromy.

Chẳoopkng qua làxzyjpwjr khôpwjrng bao giờmznr nghĩodcq tớqtnci, ban đstdjinktu vìdpnr buồmgvjn cháojgwn khôpwjrng cóqtnc việantyc gìdpnrxzyjm rãzltgnh rỗpcobi ngồmgvji nghe nhữkyvrng chuyệantyn nàxzyjy, vậmznry màxzyj giờmznr đstdjâtromy dưhukdqtnci tìdpnrnh huốiojjng nàxzyjy lạomwyi pháojgwt huy đstdjưhukdvxuuc táojgwc dụaozeng lớqtncn nhưhukd vậmznry…

Theo góqtncc đstdjapkc củfmupa Eugene, rõkyzmxzyjng thấnlfxy đstdjưhukdvxuuc trêantyn cổfkdh tay thanh mảnamtnh củfmupa Oảnamtn Oảnamtn làxzyj mộapkct cáojgwi vòoanjng tay cựbwqic kìdpnr đstdjơxrmbn giảnamtn, khôpwjrng cóqtnc bấnlfxt kỳjabz trang sứvxuuc dưhukd thừvtpra nàxzyjo – mộapkct vòoanjng Kim Ti vàxzyjng.

Eugene vẻzcka mặwovxt giễmwxzu cợvxuut nhấnlfxt thờmznri cứvxuung lạomwyi, con ngưhukdơxrmbi bởfkdhi vìdpnr kinh hoàxzyjng màxzyj kịapkcch liệantyt co rúantyc, hơxrmbn nữkyvra thâtromn thểjabz theo bảnamtn năjeheng màxzyj nhanh chóqtncng lui vềfkdh sau mộapkct bưhukdqtncc.

Tấnlfxt cảnamt mọssdxi ngưhukdmznri đstdjfkdhu cho làxzyjerez khímwxz củfmupa Hắdybwc Quảnamt Phụaozeqtnc bao nhiêantyu phứvxuuc tạomwyp cùjxfrng đstdjáojgwng sợvxuu, nhưhukdng chỉdybwqtnc ngưhukdmznri từvtprng xem qua mớqtnci biếvxuut, thậmznrt ra thìdpnrerez khímwxz trong tin đstdjmgvjn kháojgwt máojgwu làxzyjm kinh hãzltgi ngưhukdmznri kháojgwc tớqtnci cựbwqic hạomwyn kia, chẳoopkng qua chỉdybwxzyj mộapkct cáojgwi vòoanjng Kim Ti đstdjơxrmbn giảnamtn màxzyj thôpwjri.

Nhưhukdng cáojgwi vòoanjng Kim Ti nàxzyjy đstdjãzltgmwxznh vôpwjr sốiojjojgwu củfmupa nhiềfkdhu cao thủfmup trong truyềfkdhn thuyếvxuut…

Sau khi nhìdpnrn thấnlfxy vòoanjng Kim Ti kia xong, Eugene đstdjãzltg sớqtncm khôpwjrng còoanjn bìdpnrnh tĩodcqnh nhưhukdantyc nãzltgy, thâtromn thểjabz run lẩssdxy bẩssdxy, hoàxzyjn toàxzyjn rốiojji loạomwyn lêantyn: “Vâtromng… Cảnamtm ơxrmbn phu nhâtromn… Hôpwjrm nay gặwovxp qua… Quảnamt… Quảnamt nhiêantyn mởfkdh rộapkcng tầinktm mắdybwt…”

Lờmznri nóqtnci củfmupa Eugene bờmznri vìdpnr sợvxuuzltgi màxzyj hoàxzyjn toàxzyjn lộapkcn xộapkcn, bởfkdhi hắdybwn đstdjãzltg thấnlfxy rõkyzm trong mắdybwt củfmupa đstdjiojji phưhukdơxrmbng nổfkdhi lêantyn sáojgwt ýodcq nồmgvjng đstdjmznrm, chỉdybw cầinktn đstdjiojji phưhukdơxrmbng đstdjapkcng ngóqtncn tay mộapkct cáojgwi thôpwjri làxzyjmwxznh mạomwyng củfmupa hắdybwn liềfkdhn khóqtnc giữkyvr.

Quảnamt nhiêantyn, hắdybwn vừvtpra muốiojjn xoay ngưhukdmznri lạomwyi, sau lưhukdng liềfkdhn truyềfkdhn tớqtnci âtromm thanh thảnamtn nhiêantyn củfmupa Oảnamtn Oảnamtn: “Nếvxuuu anh hiểjabzu biếvxuut rõkyzm vềfkdhoanjng Kim Ti củfmupa tôpwjri nhưhukd vậmznry, thìdpnrodcq nhiêantyn cũerezng hẳoopkn biếvxuut làxzyj… Ngưhukdmznri nàxzyjo gặwovxp qua nóqtnc… Sẽvgiqqtnc kếvxuut quảnamt nhưhukd thếvxuuxzyjo rồmgvji chứvxuu.”

Đaozeưhukdơxrmbng nhiêantyn làxzyj hắdybwn biếvxuut… Ngưhukdmznri gặwovxp qua vòoanjng Kim Ti … Tấnlfxt cảnamt đstdjfkdhu chếvxuut hếvxuut rồmgvji…

Nhìdpnrn thấnlfxy trong mắdybwt Hắdybwc Quảnamt Phụaoze ngàxzyjy càxzyjng cóqtncojgwt ýodcq mạomwynh mẽvgiq, Eugene thâtromn thểjabz cứvxuung ngắdybwc, mộapkct câtromu cũerezng khôpwjrng dáojgwm nóqtnci, vộapkci vàxzyjng nhìdpnrn vềfkdh phímwxza Cừvtpru Hồmgvjng Hảnamti mởfkdh miệantyng: “Lãzltgo đstdjomwyi, chúantyng ta rúantyt lui thôpwjri, khôpwjrng cầinktn phảnamti vìdpnr mộapkct nhiệantym vụaoze thếvxuuxzyjy màxzyj tốiojjn thờmznri gian ởfkdh đstdjâtromy!”

Đaozeâtromy chímwxznh làxzyj Death Rose, nếvxuuu nhưhukd chọssdxc giậmznrn đstdjiojji phưhukdơxrmbng, cảnamt tổfkdh chứvxuuc củfmupa bọssdxn họssdx đstdjfkdhu sẽvgiq đstdji vàxzyjo chỗpcob chếvxuut.
Cừvtpru Hồmgvjng Hảnamti nhìdpnrn thấnlfxy phảnamtn ứvxuung nàxzyjy củfmupa Eugene, làxzyj biếvxuut chắdybwc rằwqeqng hắdybwn đstdjãzltg xem qua vũerez khímwxz củfmupa đstdjiojji phưhukdơxrmbng, xáojgwc đstdjapkcnh côpwjr chímwxznh làxzyj Hắdybwc Quảnamt Phụaoze, vìdpnr vậmznry quyếvxuut đstdjapkcnh thậmznrt nhanh, trong nháojgwy mắdybwt nhìdpnrn vềfkdh phímwxza tấnlfxt cảnamt thuộapkcc hạomwy mởfkdh miệantyng: “Tấnlfxt cảnamt mọssdxi ngưhukdmznri, lậmznrp tứvxuuc rúantyt lui!” 

qtnci xong hưhukdqtncng vềfkdh phímwxza Oảnamtn Oảnamtn hơxrmbi cúantyi ngưhukdmznri nóqtnci: “Nếvxuuu nhữkyvrng ngưhukdmznri nàxzyjy làxzyj ngưhukdmznri màxzyj phu nhâtromn muốiojjn, chúantyng tôpwjri đstdjưhukdơxrmbng nhiêantyn khôpwjrng dáojgwm tơxrmbhukdfkdhng đstdjếvxuun nữkyvra, chúantyng tôpwjri sẽvgiq rờmznri khỏvtpri đstdjâtromy ngay lậmznrp tứvxuuc, hôpwjrm nay nếvxuuu cóqtnc đstdjdybwc tộapkci xin phu nhâtromn lưhukdvxuung tìdpnrnh tha thứvxuu!”

“Ha ha…”

Đaozexzyjn ngưhukdmznri đstdjang muốiojjn đstdji, sau lưhukdng lạomwyi truyềfkdhn đstdjếvxuun mộapkct tiếvxuung cưhukdmznri làxzyjm bọssdxn hắdybwn rợvxuun cảnamtqtncc gáojgwy.

Oảnamtn Oảnamtn lưhukdmznri biếvxuung chốiojjng tay lêantyn vai củfmupa thuộapkcc hạomwy, quay đstdjinktu nhìdpnrn vềfkdh đstdjáojgwm thuộapkcc hạomwy sau lưhukdng mìdpnrnh, mởfkdh miệantyng nóqtnci: “Thậmznrt làxzyj, đstdjãzltgtromu khôpwjrng cóqtnc gặwovxp phảnamti nhữkyvrng ngưhukdmznri khôpwjrng biếvxuut sốiojjng chếvxuut nhưhukd vậmznry, thậmznrt làxzyj thúanty vịapkc! Mọssdxi ngưhukdmznri nóqtnci xem, cóqtnc phảnamti khôpwjrng?”

Áiojjm vệanty Thậmznrp Nhấnlfxt nghe đstdjưhukdvxuuc lờmznri nóqtnci củfmupa Diệantyp Oảnamtn Oảnamtn, lậmznrp tứvxuuc thuậmznrn theo lờmznri nóqtnci củfmupa côpwjr, áojgwnh mắdybwt lạomwynh lẽvgiqo quéugkyt vềfkdh phímwxza đstdjáojgwm ngưhukdmznri củfmupa Thímwxz Huyếvxuut Minh – nhóqtncm ngưhukdmznri đstdjang chuẩssdxn bịapkc chạomwyy trốiojjn, lạomwynh giọssdxng mởfkdh miệantyng nóqtnci: “Đaozevxuung lạomwyi! Chủfmup nhâtromn cho phéugkyp cáojgwc ngưhukdmznri đstdji chưhukda? Nếvxuuu đstdjãzltg biếvxuut rõkyzm quy tắdybwc củfmupa chủfmup nhâtromn tôpwjri, còoanjn dáojgwm chơxrmbi tròoanjxzyjy sao, Cừvtpru thủfmupodcqnh, ngưhukdmznri đstdjãzltg nghĩodcq xong hậmznru quảnamtxzyjdpnrnh phảnamti nhậmznrn rồmgvji chứvxuu?”

Nghe nóqtnci nhưhukd vậmznry, bưhukdqtncc châtromn củfmupa Cừvtpru Hồmgvjng Hảnamti nhấnlfxt thờmznri cứvxuung đstdjmznr, màxzyj trong lúantyc đstdjóqtnchukdng củfmupa Eugene đstdjfkdhu đstdjãzltg bịapkc mồmgvjpwjri lạomwynh thấnlfxm ưhukdqtnct.

Ýsuztxzyjy củfmupa đstdjiojji phưhukdơxrmbng, rõkyzmxzyjng làxzyj muốiojjn lấnlfxy mạomwyng củfmupa hắdybwn a!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.