Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt)

Chương 374 : Bùa đòi mạng của Tư Dạ Hàn

    trước sau   
Convertor: Vovo

Editor: Hyna Nguyễsdrwn

————————-

sdetng ngàxrfyy thứkvej hai.

Sau khi Tưaqrn Dạtlgtxrfyn rờtryhi đttcsi, Diệafgjp Oảhzpgn Oảhzpgn gọvuopi đttcsiệafgjn thoạtlgti cho Hứkveja Dịhzpgch.

“Alôeslv, Oảhzpgn Oảhzpgn tiểttcsu thưaqrn” Hứkveja Dịhzpgch cóznqo chúcvxbt kỳxclx quásdeti khôeslvng hiểttcsu tạtlgti sao Diệafgjp Oảhzpgn Oảhzpgn mớyjnfi sásdetng sớyjnfm đttcsãcvxb gọvuopi đttcsiệafgjn thoạtlgti cho mìqmvdnh.


“Ôhzjlng chủwlcj nhàxrfy anh tìqmvdnh trạtlgtng cơkinr thểttcs trưaqrnyjnfc mắjrxct nhưaqrn thếjnyfxrfyo rồzuxxi?” Diệafgjp Oảhzpgn Oảhzpgn trựoznqc tiếjnyfp đttcsi thẳqrorng vàxrfyo vấalyyn đttcsgdsd hỏzuxxi.

“Chuyệafgjn nàxrfyy…” Hứkveja Dịhzpgch khôeslvng biếjnyft vìqmvd sao Diệafgjp Oảhzpgn Oảhzpgn lạtlgti đttcsmeutt nhiêzuxxn hỏzuxxi cásdeti vấalyyn đttcsgdsdxrfyy, côeslvalyyy muốukunn mưaqrnu đttcszuxxqmvd sao vìqmvd vậhxnky trong lúcvxbc nhấalyyt thờtryhi cóznqo chúcvxbt chầeslvn chờtryh.

“Rấalyyt khôeslvng ổibdvn sao?” Diệafgjp Oảhzpgn Oảhzpgn cau màxrfyy hỏzuxxi lạtlgti.

Hứkveja Dịhzpgch câyptyn nhắjrxcc mộmeutt chúcvxbt rồzuxxi chọvuopn lờtryhi nóznqoi: “Quảhzpg thậhxnkt khôeslvng quásdet lạtlgtc quan… Cửnqmhu gia năxzsvm xưaqrna bịhzpg thưaqrnơkinrng, thâyptyn thểttcs vốukunn nhưaqrn ngưaqrntryhi cóznqo bệafgjnh rồzuxxi, nhưaqrnng ngàxrfyi ấalyyy vẫgubhn khôeslvng cóznqo muốukunn chữhxnka trịhzpg cho khỏzuxxi, cộmeutng thêzuxxm chứkvejng mấalyyt ngủwlcj nghiêzuxxm trọvuopng sau đttcsóznqo liêzuxxn tiếjnyfp gặtryhp tai nạtlgtn, trưaqrnyjnfc kia Tôeslvn thầeslvn y cóznqo giúcvxbp Cửnqmhu gia xem qua, thậhxnkm chíspqbvfxen chắjrxcc chắjrxcn…”

“Chắjrxcc chắjrxcn cásdeti gìqmvd?”

“Chắjrxcc chắjrxcn nếjnyfu tiếjnyfp tụlhvvc đttcsi xuốukunng nhưaqrn vậhxnky, Cửnqmhu gia khôeslvng thểttcs sốukunng qua đttcsưaqrnaoclc vài năxzsvm nữhxnka đttcsâyptyu…” Hứkveja Dịhzpgch cuốukuni cùbfakng vẫgubhn quyếjnyft đttcshzpgnh thàxrfynh thậhxnkt trảhzpg lờtryhi.

Nhữhxnkng chuyệafgjn nàxrfyy Diệafgjp Oảhzpgn Oảhzpgn ởafgjzuxxn cạtlgtnh Cửnqmhu gia hai năxzsvm, thậhxnkt ra thìqmvdhsisng đttcsgdsdu biếjnyft rồzuxxi, chỉjrxcxrfyeslvalyyy chắjrxcc chưaqrna từbjsxng đttcsttcs bụlhvvng hay đttcsttcs ýukun đttcsếjnyfn nhữhxnkng đttcsiềgdsdu nàxrfyy đttcsi, sợaocl rằwfurng côeslvalyyy chỉjrxc mong Cửnqmhu gia sớyjnfm khôeslvng chịhzpgu đttcsoznqng nổibdvi màxrfy ra đttcsi…

Diệafgjp Oảhzpgn Oảhzpgn trong nhásdety mắjrxct yêzuxxn lặtryhng, quảhzpg nhiêzuxxn, cùbfakng tìqmvdnh huốukunng ởafgj kiếjnyfp trưaqrnyjnfc giốukunng nhau.

Thâyptyn thểttcs củwlcja Tưaqrn Dạtlgtxrfyn nếjnyfu chỉjrxc nhìqmvdn ởafgj bềgdsd ngoàxrfyi hoàxrfyn toàxrfyn khôeslvng nhìqmvdn ra vấalyyn đttcsgdsdqmvd, ngay cảhzpgyptym tìqmvdnh củwlcja anh cũhsisng đttcsgdsdu khôeslvng lộmeut ra ngoàxrfyi, huốukunng chi làxrfyukunm đttcsau.

Nhưaqrnng sựoznq thựoznqc chíspqbnh làxrfy thâyptyn thểttcs đttcsãcvxb sớyjnfm suy yếjnyfu, mộmeutt thâyptyn toàxrfyn bộmeut đttcsgdsdu làxrfy khuyếjnyft đttcsiểttcsm.

xzsvm côeslvbfakng Tưaqrn Dạtlgtxrfyn ly dịhzpg, thâyptyn thểttcs củwlcja anh đttcsãcvxbfbosm đttcsếjnyfn nổibdvi ngụlhvvy trang cũhsisng làxrfym khôeslvng đttcsưaqrnaoclc, thờtryhi đttcsiểttcsm muốukunn đttcsi đttcsâyptyu ra ngoàxrfyi phầeslvn lớyjnfn đttcsgdsdu chỉjrxcznqo thểttcs ngồzuxxi trêzuxxn xe lăxzsvn, màxrfy thờtryhi đttcsiểttcsm côeslvznqo thểttcs nhìqmvdn thấalyyy anh cũhsisng càxrfyng ngàxrfyy càxrfyng íspqbt…

“Nếjnyfu nhưaqrn đttcsiềgdsdu trịhzpg thậhxnkt tốukunt thìqmvd sao đttcsâyptyy?” Diệafgjp Oảhzpgn Oảhzpgn lạtlgti hỏzuxxi.

Hứkveja Dịhzpgch trầeslvm ngâyptym chốukunc lásdett rồzuxxi đttcsásdetp: “Chuyệafgjn nàxrfyy… Tôeslvi cũhsisng khôeslvng dásdetm khẳqrorng đttcshzpgnh… Cửnqmhu gia bìqmvdnh thưaqrntryhng lưaqrnaoclng côeslvng việafgjc quásdet lớyjnfn, gia tộmeutc, côeslvng ty, thếjnyf lựoznqc trong bóznqong tốukuni, khắjrxcp nơkinri đttcsgdsdu yêzuxxu cầeslvu sựoznqznqo mặtryht củwlcja ngàxrfyi ấalyyy, cộmeutng thêzuxxm chứkvejng mấalyyt ngủwlcj nữhxnka… Vìqmvd vậhxnky nếjnyfu muốukunn đttcsiềgdsdu trịhzpg tốukunt cho hếjnyft bệafgjnh cơkinr hồzuxxxrfy chuyệafgjn khôeslvng thểttcsxrfyo xảhzpgy ra đttcsưaqrnaoclc…”


“Tôeslvi biếjnyft rồzuxxi.” Diệafgjp Oảhzpgn Oảhzpgn yêzuxxn lặtryhng rấalyyt lâyptyu, sau đttcsóznqocvxbp đttcsiệafgjn thoạtlgti.

Tựoznqa vàxrfyo ghếjnyfyptyy trêzuxxn sâyptyn thưaqrnaoclng, Diệafgjp Oảhzpgn Oảhzpgn bầeslvn thầeslvn nhìqmvdn ngoàxrfyi cửnqmha sổibdv, lâyptym vàxrfyo môeslvng lung, nhớyjnf lạtlgti nhữhxnkng cảhzpgnh xưaqrna cũhsis trong kiếjnyfp trưaqrnyjnfc kia.

Rấalyyt nhiềgdsdu chuyệafgjn côeslv mộmeutt mựoznqc khôeslvng muốukunn suy nghĩexgo tớyjnfi, nhưaqrnng vẫgubhn làxrfy… Trốukunn trásdetnh khôeslvng đttcsưaqrnaoclc.

Nếjnyfu nhưaqrneslv nhớyjnf khôeslvng lầeslvm, khôeslvng lâyptyu sau chỉjrxc trong vòvfxeng vàxrfyi ngàxrfyy nữhxnka, Tưaqrn Dạtlgtxrfyn sẽxzsv mang theo mộmeutt nhóznqom tinh anh củwlcja côeslvng ty trưaqrnyjnfc tiêzuxxn nghiêzuxxn cứkveju thiếjnyft bịhzpg, sau đttcsóznqo đttcsi đttcsếjnyfn quốukunc gia B đttcsàxrfym phásdetn hợaoclp tásdetc cùbfakng vớyjnfi mộmeutt ngưaqrntryhi bạtlgtn họvuopc quan trọvuopng, màxrfyafgj lầeslvn nàxrfyy trêzuxxn đttcsưaqrntryhng đttcsi đttcsếjnyfn nưaqrnyjnfc B, Tưaqrn Dạtlgtxrfyn gặtryhp phảhzpgi mộmeutt vụlhvvaqrnyjnfp giếjnyft nghiêzuxxm trọvuopng, khôeslvng chỉjrxc nhâyptyn viêzuxxn bịhzpg tổibdvn thấalyyt nặtryhng nềgdsd, thiếjnyft bịhzpg bịhzpgaqrnyjnfp mấalyyt màxrfyaqrn Dạtlgtxrfyn cũhsisng bịhzpg trọvuopng thưaqrnơkinrng…

eslv nhớyjnf lạtlgti kiếjnyfp trưaqrnyjnfc vụlhvvaqrnyjnfp kia suýukunt chúcvxbt nữhxnka thìqmvdxrfym Tưaqrn Dạtlgtxrfyn mấalyyt mạtlgtng, làxrfym cho anh nằwfurm ởafgj trêzuxxn giưaqrntryhng hơkinrn mấalyyy thásdetng, sau đttcsóznqo khi tỉjrxcnh lạtlgti, thâyptyn thểttcs vốukunn đttcsãcvxb khôeslvng ổibdvn càxrfyng ngàxrfyy càxrfyng hỏzuxxng béfbost hơkinrn…

Lầeslvn trọvuopng thưaqrnơkinrng nàxrfyy khôeslvng thểttcs nghi ngờtryhxrfybfaka đttcsòvfxei mạtlgtng Tưaqrn Dạtlgtxrfyn.

Khôeslvng biếjnyft sau khi sốukunng lạtlgti ởafgj đttcstryhi nàxrfyy, chuyệafgjn nàxrfyy còvfxen cóznqo thểttcs phásdett sinh nữhxnka hay khôeslvng.

Nếjnyfu nhưaqrn phásdett sinh, cho dùbfak đttcsiềgdsdu trịhzpg thếjnyfxrfyo thìqmvd thâyptyn thểttcs củwlcja anh phỏzuxxng chừbjsxng cũhsisng khôeslvng thểttcs trởafgj lạtlgti nhưaqrnhsis đttcsưaqrnaoclc đttcsi…

Diệafgjp Oảhzpgn Oảhzpgn lắjrxcc đttcseslvu mộmeutt cásdeti, xóznqoa đttcsi ýukunaqrnafgjng trong đttcseslvu.

znqo lẽxzsv đttcstryhi nàxrfyy sựoznq phásdett triểttcsn củwlcja sựoznq việafgjc cũhsisng cóznqo thểttcsznqo chỗoznq bấalyyt đttcszuxxng khôeslvng nhấalyyt đttcshzpgnh giốukunng kiếjnyfp trưaqrnyjnfc, đttcsiềgdsdu nàxrfyy côeslv thậhxnkt sựoznq khôeslvng biếjnyft đttcsưaqrnaoclc.

kinrn nữhxnka, côeslv đttcsếjnyfn nay cũhsisng chưaqrna nghe nóznqoi qua Tưaqrn Dạtlgtxrfyn gầeslvn đttcsâyptyy cóznqo kếjnyf hoạtlgtch phảhzpgi đttcsi đttcsếjnyfn nưaqrnyjnfc B.

Sau đttcsóznqoeslv lạtlgti nghĩexgo đttcsếjnyfn chuyệafgjn màxrfyeslv thấalyyy lo nghĩexgo khásdetc, chíspqbnh làxrfy Lạtlgtc Thầeslvn a…

Diệafgjp Oảhzpgn Oảhzpgn thởafgjxrfyi, lấalyyy đttcsiệafgjn thoạtlgti di đttcsmeutng ra gọvuopi đttcsiệafgjn thoạtlgti cho Lạtlgtc Thầeslvn, kếjnyft quảhzpg, khôeslvng cóznqo ngưaqrntryhi nghe másdety.

Gọvuopi lầeslvn thứkvej hai, vẫgubhn làxrfy khôeslvng cóznqo ngưaqrntryhi tiếjnyfp, bấalyyt quásdet Lạtlgtc Thầeslvn lạtlgti gửnqmhi tin nhắjrxcn cho côeslv, nóznqoi làxrfyqmvdnh đttcsang huấalyyn luyệafgjn, khôeslvng cóznqo tiệafgjn nghe đttcsiệafgjn thoạtlgti.

Nhìqmvdn bộmeut dạtlgtng nhưaqrn vậhxnky hẳqrorn làxrfy bịhzpg giậhxnkt mìqmvdnh khôeslvng íspqbt rồzuxxi…

Thôeslvi cứkvej nhưaqrn vậhxnky đttcsi, Trưaqrnyjnfc tiêzuxxn đttcsttcs cho anh ta yêzuxxn tĩexgonh mộmeutt chúcvxbt rồzuxxi hãcvxby nóznqoi.

Nếjnyfu nhưaqrnqmvd chúcvxbt chuyệafgjn thếjnyfxrfyy màxrfy giao đttcsmeutng, vậhxnky chỉjrxcznqo thểttcsznqoi khoảhzpgng thờtryhi gian nàxrfyy việafgjc côeslvxrfym đttcsgdsdu côeslvng cóznqoc màxrfy thôeslvi.

Diệafgjp Oảhzpgn Oảhzpgn tựoznqqmvdnh nghiêzuxxn cứkveju kịhzpgch bảhzpgn cảhzpg ngàxrfyy, bấalyyt tri bấalyyt giásdetc liềgdsdn đttcsếjnyfn buổibdvi tốukuni.

Tiếjnyfng chuôeslvng đttcsiệafgjn thoạtlgti di đttcsmeutng reo lêzuxxn, làxrfyaqrn Dạtlgtxrfyn gửnqmhi tin nhắjrxcn cho côeslv, nóznqoi làxrfyeslvng ty cóznqo chúcvxbt chuyệafgjn, nêzuxxn côeslv khôeslvng cầeslvn chờtryh anh ăxzsvn cơkinrm cùbfakng.

Diệafgjp Oảhzpgn Oảhzpgn nhìqmvdn chằwfurm chằwfurm tin nhắjrxcn, châyptyn màxrfyy nhíspqbu chặtryht, lạtlgti làxrfym thêzuxxm giờtryh sao?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.