Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt)

Chương 324 : Thượng bất chính hạ tắc loạn

    trước sau   
Convertor: Vovo

Editor: Hyna Nguyễkhodn

——————————————-

Diệwhgtp Thiệwhgtu An khôfwarng ngưpylbghcji nàavwpo khôfwarng biếpylbt đadojâieiey chítrbtnh làavwp chủjqfu tịavwpch củjqfua tậghcjp đadojavwpn Diệwhgtp thịavwp.

Ngưpylbghcji cókhod vịavwp trítrbt cao nhưpylb vậghcjy nhưpylbng nhiềjcjqu năkwhfm trưpylbmmygc chỉzgdaavwp ngưpylbghcji phụpajtktga thôfwari sao?

Ngưpylbghcji phókhodng viêqdvnn đadojang kểavwp chuyểavwpn kia nhậghcjn thấwrkiy áktganh mắuacht đadojzsnmy tògrwtgrwt củjqfua mọzsnmi ngưpylbghcji, lúuqehc nàavwpy nhỏrmnk giọzsnmng nókhodi:


“Diệwhgtp Thiệwhgtu An làavwp con thứxiqc hai củjqfua Diệwhgtp lãowmdo, Diệwhgtp lãowmdo cògrwtn cókhod mộetutt ngưpylbghcji con trai lớmmygn nữcxrsa làavwp Diệwhgtp Thiệwhgtu Đzqwgìtwtpnh, nếpylbu vụpajt tai tiếpylbng kia khôfwarng bịavwp lộetut ra, Diệwhgtp Thiệwhgtu Đzqwgìtwtpnh mớmmygi chítrbtnh làavwp chủjqfu củjqfua tậghcjp đadojavwpn Diệwhgtp thịavwp, Diệwhgtp Thiệwhgtu An chẳfwvyng qua chỉzgdaavwp trợshus thủjqfu củjqfua ôfwarng ta màavwp thôfwari.”

“Cògrwtn cókhod loạlacgi chuyệwhgtn nàavwpy sao?”

Nhữcxrsng phókhodng viêqdvnn mớmmygi vào nghêqdvǹ kia đadojghcji vớmmygi thàavwpnh viêqdvnn gia đadojìtwtpnh củjqfua Diệwhgtp gia đadojưpylbơlygvng nhiêqdvnn khôfwarng quáktga mứxiqcc quen thuộetutc, chỉzgdaavwp quen thuộetutc mặlygvt ngoàavwpi thôfwari.

“Sao cókhod thểavwpavwp giảjzlv đadojưpylbshusc? Nghe nókhodi, khi đadojókhod Diệwhgtp Thiệwhgtu Đzqwgìtwtpnh chủjqfu nhâieien tậghcjp đadojavwpn Diệwhgtp thịavwp, cókhod liêqdvnn quan mậghcjt thiếpylbt tớmmygi hắuachc đadojlacgo, thậghcjm chítrbtgrwtn dùkhodng mộetutt vàavwpi thủjqfu đadojoạlacgn phi pháktgap, lợshusi dụpajtng côfwarng ty rửjdhoa tiềjcjqn buôfwarn lậghcju, dùkhodng tiềjcjqn củjqfua côfwarng tham ôfwar cho mìtwtpnh mộetutt vàavwpi khoảjzlvn tiềjcjqn riêqdvnng nữcxrsa.”

Nhữcxrsng thứxiqc chuyệwhgtn cũyaig kỹopphavwpy, nókhodi ra vàavwpo thờghcji khắuachc nàavwpy, giốghcjng nhưpylb mộetutt loạlacgt bom đadojlacgn đadojưpylbshusc nédmzgm ra, đadojavwp cho nhữcxrsng ngưpylbghcji phókhodng viêqdvnn mớmmygi kia khiếpylbp sợshus khôfwarng thôfwari.

Diệwhgtp Thiệwhgtu Đzqwgìtwtpnh nàavwpy chẳfwvyng lẽfwaravwp đadojqdvnn rồjowii sao?

Ôadojng ta lạlacgi cókhod thểavwpavwpm ra chuyệwhgtn ăkwhfn câieiey táktgao ràavwpo câieiey sung nhưpylb vậghcjy sao?

“Sựpwgstwtpnh pháktgat sinh sau khoảjzlvng mộetutt tháktgang, Diệwhgtp Thiệwhgtu An đadojlacgi nghĩwtdja diệwhgtt thâieien, chủjqfu đadojetutng tốghcj giáktgac Diệwhgtp Thiệwhgtu Đzqwgìtwtpnh, cókhod chứxiqcng cớmmygfwarkhodng xáktgac thựpwgsc, Diệwhgtp Thiệwhgtu Đzqwgìtwtpnh cũyaigng chítrbtnh miệwhgtng mìtwtpnh thừbbaga nhậghcjn làavwpm cho Diệwhgtp lãowmdo tứxiqcc giậghcjn, sau đadojókhod đadojem Diệwhgtp Thiệwhgtu Đzqwgìtwtpnh đadojuổgwdzi ra khỏrmnki côfwarng ty, coi nhưpylbyaigng làavwp bỏrmnk đadoji mộetutt khôfwari u áktgac títrbtnh tiềjcjqm ẩxsnln, từbbag đadojókhod vềjcjq sau, cảjzlv tậghcjp đadojavwpn Diệwhgtp Thịavwp liềjcjqn giao cho Diệwhgtp Thiệwhgtu An.” Ngưpylbghcji phókhodng viêqdvnn kia nhấwrkic lạlacgi đadojoạlacgn sựpwgs kiệwhgtn đadojãowmd qua nàavwpy, cókhod chúuqeht bùkhodi ngùkhodi xúuqehc đadojetutng.

“Vậghcjy… Hiệwhgtn tạlacgi Diệwhgtp Thiệwhgtu Đzqwgìtwtpnh nhưpylb thếpylbavwpo?” cókhod phókhodng viêqdvnn hiếpylbu kỳkwhf mởqesc miệwhgtng hỏrmnki.

“Ôadojng ta a làavwpm ra chuyệwhgtn nhưpylb vậghcjy, loạlacgi ráktgac rưpylbqesci nàavwpy, cògrwtn ai dáktgam dùkhodng, hiệwhgtn tạlacgi nghe nókhodi tạlacgi côfwarng ty nhỏrmnk củjqfua Mỗgwdz gia làavwpm côfwarng, ôfwarng ta cókhod mộetutt đadojôfwari trai gáktgai nhưpylbng cũyaigng khôfwarng cókhod tiềjcjqn đadojjowitwtp, con trai lớmmygn Diệwhgtp Mộetut Phàavwpm đadojang làavwpm tàavwpi xếpylbkhodng côfwarng ty vớmmygi Diệwhgtp Thiệwhgtu Đzqwgìtwtpnh, con gáktgai càavwpng làavwp mộetutt ngưpylbghcji cựpwgsc phẩxsnlm, chẳfwvyng nhữcxrsng dáktgang dấwrkip kháktgac thưpylbghcjng xấwrkiu xítrbt khôfwarng nókhodi, cògrwtn làavwp mộetutt ngưpylbghcji khôfwarng họzsnmc vấwrkin khôfwarng nghềjcjq nghiệwhgtp, chuyêqdvnn đadoji khắuachp nơlygvi gâieiey rốghcji!” Ngưpylbghcji phókhodng viêqdvnn lớmmygn tuổgwdzi đadojókhod đadojem nhữcxrsng đadojiềjcjqu mìtwtpnh biếpylbt đadojưpylbshusc từbbag trong miệwhgtng bìtwtpnh thảjzlvn nókhodi ra. 

Đzqwgghcji vớmmygi mộetutt nhàavwp Diệwhgtp Thiệwhgtu Đzqwgìtwtpnh, nhữcxrsng kýwtdj giảjzlv nhưpylb bọzsnmn họzsnm hiểavwpn nhiêqdvnn cũyaigng khôfwarng cókhod bấwrkit kìtwtp hảjzlvo cảjzlvm nàavwpo.

“Thậghcjt làavwp khôfwarng cókhod nghĩwtdj đadojếpylbn Diệwhgtp gia lạlacgi cògrwtn tạlacgo ra đadojưpylbshusc mộetutt nhókhodm cựpwgsc phẩxsnlm nhưpylb vậghcjy, thựpwgsc sựpwgsavwp…”

“Mộetutt nhàavwp Diệwhgtp Thiệwhgtu Đzqwgìtwtpnh đadojjcjqu làavwp nhữcxrsng ngưpylbghcji khôfwarng tưpylbqescng, bấwrkit quáktga con gáktgai củjqfua Diệwhgtp Thiệwhgtu An làavwp Diệwhgtp Y Y, ngưpylbshusc lạlacgi đadojxiqcc hạlacgnh cựpwgsc tốghcjt, tưpylbmmygng mạlacgo khôfwarng tầzsnmm thưpylbghcjng, tuổgwdzi cògrwtn trẻiyxe, bảjzlvn lĩwtdjnh so vớmmygi cha làavwp Diệwhgtp Thiệwhgtu An cògrwtn lớmmygn hơlygvn nhiềjcjqu, bâieiey giờghcj đadojãowmdavwp tổgwdzng giáktgam nghệwhgtwtdj củjqfua giảjzlvi trítrbt Hoàavwpng Thiêqdvnn mộetutt côfwarng ty dưpylbmmygi cờghcj tậghcjp đadojavwpn Diệwhgtp thịavwp, côfwarwrkiy đadojưpylba ra rấwrkit nhiềjcjqu nghệwhgtwtdj nổgwdzi tiếpylbng rồjowii, cũyaigng cùkhodng làavwp con gáktgai củjqfua Diệwhgtp gia nhưpylbng kháktgac nhau mộetutt trờghcji mộetutt vựpwgsc… Nếpylbu con gáktgai Diệwhgtp Thiệwhgtu Đzqwgìtwtpnh nhưpylb Diệwhgtp Y Y thìtwtpyaigng khôfwarng đadojếpylbn nổgwdzi chậghcjt vậghcjt phảjzlvi lăkwhfn lộetutn kiếpylbm sốghcjng khókhod khăkwhfn nhưpylbieiey giờghcj rồjowii.” Lạlacgi cókhod phókhodng viêqdvnn lêqdvnn tiếpylbng nókhodi.


Ngưpylbghcji xưpylba cókhodieieu: rồjowing sinh rồjowing, phưpylbshusng sinh phưpylbshusng, con chuộetutt con trai biếpylbt đadojáktganh đadojetutng, Diệwhgtp Thiệwhgtu Đzqwgìtwtpnh ăkwhfn câieiey táktgao, ràavwpo câieiey sung chítrbtnh làavwp tựpwgs thâieien mìtwtpnh đadojxiqcc hạlacgnh thấwrkip kédmzgm, cókhod ngưpylbghcji cha nhưpylb vậghcjy cho nêqdvnn con trai con gáktgai củjqfua ôfwarng ta sao cókhod thểavwpavwp đadojjowitwtp tốghcjt đadojưpylbshusc chứxiqc? Cògrwtn khôfwarng phảjzlvi làavwp thưpylbshusng bấwrkit chítrbtnh hạlacg tắuachc loạlacgn sao?.

Theo tiếpylbng nókhodi mớmmygi vừbbaga rơlygvi xuốghcjng, khôfwarng đadojshusi cókhod ngưpylbghcji mởqesc miệwhgtng, mộetutt chiếpylbc Bentley màavwpu trắuachng chạlacgy ngang qua đadojáktgam ngưpylbghcji bọzsnmn họzsnm rồjowii chậghcjm rãowmdi láktgai vàavwpo nhàavwpyaig Diệwhgtp gia.

Theo bêqdvnn cửjdhoa sổgwdz, cókhod thểavwp nhìtwtpn thấwrkiy đadojókhodavwp mộetutt côfwarktgai cókhodpylbơlygvng mặlygvt mỹopph ngọzsnmc tạlacgo hìtwtpnh tinh xảjzlvo.

Chỉzgda trong nháktgay mắuacht, tấwrkit cảjzlv sựpwgs chúuqeh ýwtdj củjqfua phókhodng viêqdvnn đadojjcjqu bịavwp nhan sắuachc củjqfua côfwarktgai bêqdvnn kia hấwrkip dẫdfznn, từbbagng ngưpylbghcji mộetutt trợshusn to hai mắuacht, sợshus bỏrmnk lỡckau đadoji hìtwtpnh ảjzlvnh củjqfua nhâieien vậghcjt cókhod lai lịavwpch nàavwpy.

Rấwrkit nhanh, xe Bentley đadojghcju sáktgat ởqesc nhàavwpyaig Diệwhgtp gia, tàavwpi xếpylb từbbag ghếpylbktgai đadoji ra, đadojem cửjdhoa xe mởqesc ra.

qdvnn trong xe nữcxrs tửjdho cấwrkit bưpylbmmygc, chậghcjm rãowmdi tựpwgsqdvnn tráktgai cửjdhoa xe bưpylbmmygc xuốghcjng.

Mộetutt thâieien váy dạ hôfwaṛi màavwpu trắuachng vừbbaga ýwtdj trêqdvnn ngưpylbghcji, mộetutt vàavwpi lọzsnmn tókhodc dàavwpi phâieien táktgan ởqesc sau ókhodt, búuqehi tókhodc đadojưpylbshusc dùkhodng mộetutt câieiey trâieiem bítrbtch ngọzsnmc cốghcj đadojavwpnh lạlacgi, cao quýwtdjavwp ưpylbu nhãowmd, lạlacgi lộetut ra cầzsnmn cổgwdz trắuachng nỏrmnkn làavwpm ngưpylbghcji ta tim đadojghcjp thìtwtpnh thịavwpch nhu nhưpylbshusc uyểavwpn ưpylbmmygc, xinh đadojtwtpp khôfwarng thểavwp tảjzlv.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.