Cô Vợ Ngốc

Chương 4 : Em Đi Đâu Rồi (4)

    trước sau   
Anh lấbfizy trong cặpmhdp xáuhcdch ra mộnfqwt bảuhcdn hợcqyup đralkmhnfng đralkưrrpaa cho côqqro

- Đjvucâxxmgy làrzjy bảuhcdn hợcqyup đralkmhnfng hôqqron nhâxxmgn, thờiyjri hạoarnn mộnfqwt năpfcim. Côqqro xem cófoxorrpa khôqqrong hàrzjyi lòaobmng thìrrpafoxoi tôqqroi, tôqqroi sẽjlvs sửeadca lạoarni..

qqro cầirynm lấbfizy bảuhcdn hợcqyup đralkmhnfng anh đralkưrrpaa cho côqqro, lầirynn lưrrpacqyut dởytor từwktong trang

- Thứetje nhấbfizt: sau khi li hôqqron bêgortn A sẽjlvs bồmhnfi thưrrpaiyjrng 5 tỷetje cho bêgortn B xem nhưrrpa quàrzjy li hôqqron

- Thứetje hai: mọfyuwi chi phíuhcd hằytsing ngàrzjyy, bêgortn A sẽjlvs chi trảuhcd, bêgortn B chỉgfrb cầirynn chăpfcim sófoxoc tốmuait cho Tiểbufnu Bảuhcdo..

- Thứetje ba: bêgortn A, bêgortn B đralkưrrpacqyuc sựqhtk tựqhtk do, khôqqrong ràrzjyng buộnfqwc cuộnfqwc sốmuaing củrkqga nhau...
- Thưrrparrpa: bêgortn B giúffxup bêgortn A đralkmuaii phófoxo mẹrkbygortn. Mỗeboji tháuhcdng bêgortn A sẽjlvs chuyểbufnn khoảuhcdn tiềlobqn cho bêgortn B...

..............

Sau khi đralkfyuwc xong, côqqrorzjyi lòaobmng vớlanvi đralkiềlobqu kiệetjen anh đralkưrrpaa ra.. Vui vẻrkby lấbfizy câxxmgy búffxut trêgortn bàrzjyn kíuhcdgortn mìrrpanh lêgortn bảuhcdn hợcqyup đralkmhnfng

Anh ngạoarnc nhiêgortn nhìrrpan côqqro

- Côqqro nghĩgkuxgkux chưrrpaa màrzjy đralkãziohuhcdgortn rồmhnfi..

qqro gậybgxt đralkirynu đralkưrrpaa bảuhcdn hợcqyup đralkmhnfng cho anh

- Tôqqroi nghĩgkuxgkux rồmhnfi.. Tôqqroi chỉgfrb cầirynn chăpfcim sófoxoc Tiểbufnu Bảuhcdo, đralkmuaii phófoxo tốmuait vớlanvi mẹrkby anh, còaobmn lạoarni anh lo hếorgpt.. Tôqqroi chỉgfrbytor nhàrzjy chơrrpai thôqqroi màrzjyrrpang cófoxorrpaơrrpang.. Đjvuciềlobqu kiệetjen tốmuait nhưrrpa vậybgxy, tôqqroi ngu gìrrpa khôqqrong kíuhcd...

........

qqro mỉgfrbm cưrrpaiyjri giậybgxt nhẹrkby tay áuhcdo anh

- Đjvucetjeng đralkơrrpa ra đralkófoxorzjym gìrrpa? Anh tíuhcdnh khôqqrong đralki làrzjym àrzjy..

Anh giậybgxt mìrrpanh, chăpfcim chăpfcim nhìrrpan chiếorgpc nhẫpbpvn trêgortn tay côqqro

- Hôqqrom nay tôqqroi đralkưrrpacqyuc nghỉgfrb.. Tôqqroi sẽjlvs dẫpbpvn côqqro đralkếorgpn mộnfqwt nơrrpai

- Anh tíuhcdnh đralkưrrpaa tôqqroi đralki đralkâxxmgu?
Anh lạoarnnh nhạoarnt trảuhcd lờiyjri qua loa

- Côqqrogortn thay đralkmhnf đralki... Tôqqroi ởytorrrpalanvi nhàrzjy đralkcqyui côqqro..

Tiểbufnu Bảuhcdo từwkto trong phòaobmng bưrrpalanvc ra, đralkôqqroi mắrzjyt long lanh nhìrrpan côqqro, ra hiệetjeu " Cho Tiểbufnu Bảuhcdo đralki vớlanvi"

- Vậybgxy cófoxo cho Tiểbufnu Bảuhcdo đralki khôqqrong?

- Cófoxo...

Tiểbufnu Bảuhcdo vui mừwktong chạoarny lạoarni, nũrrpang nịeadcu ôqqrom lấbfizy cổvpkb ba

- Con muốmuain đralki côqqrong viêgortn.. Ba vớlanvi dìrrpa đralkưrrpaa con đralki đralki...

Anh chau màrzjyy lạoarni

- Từwkto giờiyjr trởytor đralki, con sẽjlvs gọfyuwi dìrrpa Ly làrzjy mẹrkby

..........

Anh cho ngưrrpaiyjri dừwktong xe tạoarni cửeadca hàrzjyng sang trọfyuwng.. Côqqro nhìrrpan anh, ngâxxmgy thơrrpa hỏdapoi

- Anh tíuhcdnh mua dâxxmgy chuyềlobqn, vòaobmng bạoarnc gìrrpa đralkófoxo cho mẹrkby anh àrzjy..

Anh vẫpbpvn lạoarnnh nhạoarnt trảuhcd lờiyjri côqqro
- Tôqqroi mua nhẫpbpvn cho em..

qqro ngâxxmgy ngưrrpaiyjri, vộnfqwi đralkưrrpaa tay từwkto chốmuaii anh

- Khôqqrong cầirynn phảuhcdi vậybgxy đralkâxxmgu.. Tôqqroi vớlanvi anh chỉgfrbrzjy vợcqyu chồmhnfng trêgortn hợcqyup đralkmhnfng hôqqron nhâxxmgn thôqqroi.. Anh khôqqrong cầirynn phảuhcdi cầirynu kìrrpa nhưrrpa thếorgp....

Anh thìrrpa thầirynm bêgortn tai, trêgortu ghẹrkbyo côqqro

- Đjvucãzioh diễrrpan phảuhcdi diễrrpan cho thậybgxt chứetje .. Lỡwjep mẹrkbyqqroi pháuhcdt hiệetjen ra, em nófoxoi xem bảuhcdn hợcqyup đralkmhnfng đralkófoxo em bồmhnfi thưrrpaiyjrng nhưrrpa thếorgprzjyo?

- Bồmhnfi thưrrpaiyjrng??? Bồmhnfi thưrrpaiyjrng gìrrparrpa..

Anh thởytorrzjyi, tiếorgpp tụmuaic ghẹrkbyo côqqro lầirynn nữfyuwa..

- Haizz.. Em chưrrpaa đralkfyuwc kĩgkux bảuhcdn hợcqyup đralkmhnfng àrzjy.. Đjvucbufnqqroi nhắrzjyc lạoarni cho em nhớlanv vậybgxy.. "Nếorgpu bêgortn B khôqqrong nghe lờiyjri hay phốmuaii hợcqyup vớlanvi bêgortn A. Bêgortn B phảuhcdi bồmhnfi thưrrpaiyjrng bêgortn A mộnfqwt khoảuhcdn tiềlobqn rấbfizt lớlanvn 3 tỷetje..

qqro hoảuhcdng hốmuait la lêgortn

- Cáuhcdi gìrrpa? 3 tỷetje.. Anh nófoxoi tôqqroi đralki cưrrpalanvp ngâxxmgn hàrzjyng đralki.. Tôqqroi làrzjym gìrrpafoxo sốmuai tiềlobqn lớlanvn nhưrrpa vậybgxy đralkbufn trảuhcd cho anh..

Anh cưrrpaiyjri thầirynm trong lòaobmng, sau đralkófoxo cao giọfyuwng hỏdapoi côqqro

- Vậybgxy bâxxmgy giờiyjr em cófoxo đralki cùlanvng tôqqroi vàrzjyo đralkófoxo khôqqrong?

qqro ngồmhnfi trêgortn xe, trong lòaobmng cófoxo chúffxut bấbfizt an, đralketjeng ngồmhnfi khôqqrong yêgortn.. Linh cảuhcdm cho côqqro thấbfizy, hôqqrom nay làrzjy ngàrzjyy tồmhnfi tệetje sắrzjyp xảuhcdy ra vớlanvi côqqro.. Anh ởytorgortn ngoàrzjyi cửeadca, cứetje hốmuaii thúffxuc côqqro.. Vộnfqwi quáuhcd, côqqro chưrrpaa nghĩgkux đralkưrrpacqyuc gìrrpa thìrrpa anh đralkãziohhybwo côqqro ra xe..
qqro tiếorgpp tâxxmgn từwkto trong sảuhcdnh đralki ra, mỉgfrbm cưrrpaiyjri, cúffxui đralkirynu chàrzjyo hai ngưrrpaiyjri..

- Xin chàrzjyo ôqqrong chủrkqg, tôqqroi cófoxo thểbufn giúffxup gìrrpa cho anh. Xin anh cứetjefoxoi ra ạoarn...

- Côqqro giúffxup tôqqroi chọfyuwn nhẫpbpvn cưrrpalanvi cho vợcqyuqqroi..

qqro tiếorgpp tâxxmgn ngạoarnc nhiêgortn, tráuhcdch mắrzjyng anh

- Vợcqyu?? Anh cófoxo vợcqyu rồmhnfi màrzjy chảuhcdfoxoi cho chúffxung tôqqroi biếorgpt gìrrpa hếorgpt... Anh xem chúffxung tôqqroi làrzjyrrpa?

qqro tiếorgpp tâxxmgn bưrrpalanvc gầirynn phíuhcda côqqro, vui vẻrkby nắrzjym bàrzjyn tay côqqro

- Bàrzjy chủrkqg xinh thậybgxt đralkbfizy.. Nhìrrpan nưrrpalanvc da côqqrobfizy màrzjy xem, rấbfizt trắrzjyng trẻrkbyo, khuôqqron mặpmhdt lạoarni rấbfizt sắrzjyc xảuhcdo nữfyuwa... Nófoxoi cho côqqro biếorgpt, ôqqrong chủrkqgqqroi rấbfizt đralkrkbyp trai, đralkmuaii xửeadc vớlanvi mọfyuwi ngưrrpaiyjri rấbfizt tốmuait, côqqrofoxo phúffxuc lắrzjym mớlanvi lấbfizy đralkưrrpacqyuc ôqqrong chồmhnfng tốmuait đralkófoxo nha.. Màrzjyqqroi côqqrong nhậybgxn, nhìrrpan hai ngưrrpaiyjri đralkrkbyp đralkôqqroi ghêgort, trôqqrong giốmuaing hai vợcqyu chồmhnfng uyêgortn ưrrpaơrrpang mớlanvi cưrrpalanvi vậybgxy...

.........

.......

Anh cho côqqro hếorgpt bấbfizt ngờiyjrrzjyy đralkếorgpn bấbfizt ngờiyjr kháuhcdc, côqqro khôqqrong thểbufn tin vàrzjyo mắrzjyt mìrrpanh..Ngưrrpaiyjri nhưrrpa anh lạoarni làrzjy ôqqrong chủrkqg củrkqga mộnfqwt cửeadca hàrzjyng sang trọfyuwng, to lớlanvn đralkếorgpn nhưrrpa vậybgxy.. Cửeadca hàrzjyng nàrzjyy rấbfizt nổvpkbi tiếorgpng vớlanvi cáuhcdc mófoxon đralkmhnf trang sứetjec củrkqga chịeadc em phụmuai nữfyuw.. Côqqrorrpa ưrrpalanvc đralkưrrpacqyuc mộnfqwt lầirynn đralkpmhdt châxxmgn vàrzjyo cáuhcdi nơrrpai nhưrrpa thếorgprzjyy... Nhưrrpang vìrrpa gia cảuhcdnh nhàrzjyrrpanh nêgortn mãziohi đralkếorgpn giờiyjrqqro vẫpbpvn chưrrpaa đralkưrrpacqyuc bưrrpalanvc châxxmgn vàrzjyo đralkâxxmgy.. Côqqro đralki dạoarno xung quanh, vôqqrorrpanh nhìrrpan thấbfizy cặpmhdp nhẫpbpvn côqqro dừwktong châxxmgn lạoarni xem

qqro nhâxxmgn viêgortn đralki tớlanvi cúffxui đralkirynu chàrzjyo côqqro..

- Bàrzjy chủrkqg....mắrzjyt côqqro rấbfizt cófoxo thẫpbpvm mĩgkux.. Chiếorgpc nhẫpbpvn nàrzjyy làrzjyrzjyng mớlanvi nhấbfizt củrkqga cửeadca hàrzjyng nàrzjyy ạoarn.. Chiếorgpc nhẫpbpvn tưrrpacqyung trưrrpang cho tìrrpanh yêgortu vĩgkuxnh cửeadcu củrkqga hai ngưrrpaiyjri, dùlanvfoxo xa cáuhcdch đralkếorgpn đralkâxxmgu, họfyuw vẫpbpvn tìrrpam đralkưrrpacqyuc nhau.. Đjvucâxxmgy làrzjy ýggft nghĩgkuxa củrkqga chiếorgpc nhẫpbpvn nàrzjyy.. Côqqro xem da côqqro trắrzjyng nhưrrpa vậybgxy, đralkeo chiếorgpc nhẫpbpvn nàrzjyy lêgortn tay, khôqqrong chỉgfrbqqrogortn làrzjyn da trắrzjyng sáuhcdng củrkqga côqqrorzjyaobmn tôqqrogortn vẻrkby đralkrkbyp bêgortn ngoàrzjyi nữfyuwa.. Hai ngưrrpaiyjri đralkeo nhẫpbpvn cặpmhdp nàrzjyy chắrzjyc chắrzjyn sẽjlvs hạoarnnh phúffxuc trọfyuwn đralkiyjri...

Hụmuai hụmuai hụmuai...
qqro nghe câxxmgu " tìrrpanh yêgortu vĩgkuxnh cửeadcu" " hạoarnnh phúffxuc trọfyuwn đralkiyjri" màrzjy sặpmhdc sụmuaia.. Trong lòaobmng thầirynm chửeadci cáuhcdi têgortn Thẩiyhcm Hàrzjyn Vũrrpa kia " nếorgpu khôqqrong phảuhcdi vìrrpauhcdi hợcqyup đralkmhnfng hôqqron nhâxxmgn gìrrpa đralkófoxo, còaobmn lâxxmgu côqqro mớlanvi đralki mua nhẫpbpvn cùlanvng anh"

Thấbfizy côqqro trừwktong mắrzjyt mìrrpanh, anh đralki tớlanvi khoáuhcdc vai côqqro, mỉgfrbm cưrrpaiyjri nófoxoi vớlanvi nhâxxmgn viêgortn mìrrpanh.

- Vậybgxy lấbfizy cho tôqqroi cặpmhdp nhẫpbpvn nàrzjyy đralki..

qqro tứetjec giậybgxn kéhybwo anh sang mộnfqwt bêgortn

- Anh bịeadc đralkgortn àrzjy.. Cặpmhdp nhẫpbpvn đralkófoxo đralkrzjyt lắrzjym, anh mua cáuhcdi tầirynm thưrrpaiyjrng cho tôqqroi đralkeo làrzjy đralkưrrpacqyuc rồmhnfi. Anh khôqqrong cầirynn phảuhcdi phíuhcd nhiềlobqu tiềlobqn vàrzjyo cáuhcdi đralkófoxo đralkâxxmgu..

- Côqqrogortn tâxxmgm, đralkâxxmgy làrzjy cửeadca hàrzjyng củrkqga tôqqroi. Côqqro thíuhcdch cáuhcdi nàrzjyo thìrrpa lấbfizy, tôqqroi tặpmhdng hếorgpt cho côqqro..

.............

qqro nhâxxmgn viêgortn ngậybgxp ngừwktong thấbfizp giọfyuwng đralki tớlanvi hỏdapoi anh

- Ôtmgxng chủrkqg... Ôtmgxng muốmuain đralkeo nhẫpbpvn cho bàrzjy chủrkqgytor đralkâxxmgy hay sao ạoarn..

- Côqqro đralkưrrpaa hộnfqwp nhẫpbpvn đralkófoxo cho tôqqroi.. Chuyệetjen còaobmn lạoarni tựqhtkqqroi giảuhcdi quyếorgpt..

.............

Sau khi mua nhẫpbpvn xong, anh đralkưrrpaa côqqrorzjy Tiểbufnu Bảuhcdo đralkếorgpn khu vui chơrrpai.. Tiểbufnu Bảuhcdo thấbfizy vậybgxy, cưrrpaiyjri tíuhcdt mắrzjyt ôqqrom chầirynm lấbfizy ba.. Anh dẫpbpvn hai ngưrrpaiyjri họfyuw đralki chơrrpai cầirynu trưrrpacqyut, cưrrpawjepi ngựqhtka, chơrrpai xíuhcdch đralku,..

Nửeadca tiếorgpng sau, anh dẫpbpvn côqqro đralkếorgpn mộnfqwt nơrrpai, nơrrpai nàrzjyy chứetjea rấbfizt nhiềlobqu kỉgfrb niệetjem củrkqga anh vớlanvi côqqrobfizy.. Khôqqrong khíuhcdrrpai đralkâxxmgy rấbfizt trong làrzjynh, máuhcdt mẻrkby, ởytor đralkâxxmgy cófoxo cảuhcd nhữfyuwng bôqqrong hoa thơrrpam, nhữfyuwng đralkmhnfng cỏdapo xanh ngáuhcdt.. Côqqro bấbfizt ngờiyjr hỏdapoi anh

- Anh dẫpbpvn tôqqroi đralkếorgpn nơrrpai nàrzjyy làrzjym gìrrpa vậybgxy?

Anh bưrrpalanvc tớlanvi gầirynn côqqro, nhìrrpan mọfyuwi thứetje xung quanh

- Nơrrpai đralkâxxmgy vẫpbpvn khôqqrong thay đralkvpkbi.. Trưrrpalanvc đralkâxxmgy, nơrrpai đralkâxxmgy rấbfizt khôqqro cằytsin, sơrrpauhcdc.. Sau đralkófoxo, tôqqroi vàrzjy...

Anh dừwktong lạoarni khôqqrong nófoxoi nữfyuwa...Làrzjym côqqroaobmaobm muốmuain hỏdapoi anh.. Nhưrrpang côqqro lạoarni sợcqyu anh tứetjec giậybgxn mắrzjyng côqqrogortn côqqro im lặpmhdng... Anh lấbfizy trong túffxui áuhcdo ra mộnfqwt chiếorgpc hộnfqwp màrzjyu đralkdapo, đralkưrrpaa ra trưrrpalanvc mắrzjyt côqqro.. Côqqro vui vẻrkby đralkưrrpaa tay cho anh.. Sau khi trao nhẫpbpvn xong, anh liếorgpc nhìrrpan chiếorgpc nhẫpbpvn bêgortn cạoarnnh tay côqqro

- Côqqrofoxo vịeadcqqron thêgort rồmhnfi..

Bịeadc anh pháuhcdt hiệetjen, côqqro cốmuai lảuhcdng tráuhcdnh câxxmgu hỏdapoi củrkqga anh

- Àoiih.. Chiếorgpc nhẫpbpvn nàrzjyy mẹrkby mua tặpmhdng tôqqroi..

qqro nhìrrpan mọfyuwi thứetjerrpai đralkâxxmgy, trôqqrong nófoxo rấbfizt quen thuộnfqwc vớlanvi côqqro, hìrrpanh nhưrrpaqqro đralkãzioh đralkếorgpn đralkâxxmgy rồmhnfi, nhưrrpang côqqro khôqqrong nhớlanv ra..đralkirynu côqqro đralkau nhứetjec, chófoxong mặpmhdt, côqqro đralketjeng khôqqrong vữfyuwng, ngãzioh xuốmuaing

A..a..a

Anh thấbfizy vậybgxy, ôqqrom eo đralkwjepqqro dậybgxy, côqqro nhìrrpan anh lạoarni nhớlanv đralkếorgpn cáuhcdi gìrrpa đralkófoxo

- A Ly, em xem nơrrpai nàrzjyy, em cófoxo thíuhcdch khôqqrong.. Anh tựqhtk tay trồmhnfng nhữfyuwng bôqqrong hoa em thíuhcdch nhấbfizt.. Em xem chúffxung cófoxo đralkrkbyp khôqqrong?

- A Ly, em đralkmhnfng ýggft lấbfizy anh nha..

- Sợcqyui dâxxmgy chuyềlobqn nàrzjyy ai tặpmhdng cho em vậybgxy..

- Mẹrkby..mẹrkby.. Mẹrkby đralkwktong đralki...mẹrkby...

- Anh làrzjy ai? Sao lạoarni xuấbfizt hiệetjen trong kíuhcdetjec tôqqroi?...

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.