Cô Vợ Ngốc

Chương 4 : Em Đi Đâu Rồi (4)

    trước sau   
Anh lấsuefy trong cặfixdp xáumeqch ra mộmnjkt bảobwon hợiqhtp đowidimbxng đowidưqqlga cho côrwrw

- Đegrvâympay làimbx bảobwon hợiqhtp đowidimbxng hôrwrwn nhâympan, thờyaoli hạtergn mộmnjkt nărurom. Côrwrw xem cóucdofkyf khôrwrwng hàimbxi lòympang thìfkyfucdoi tôrwrwi, tôrwrwi sẽrlyk sửtecxa lạtergi..

rwrw cầarqam lấsuefy bảobwon hợiqhtp đowidimbxng anh đowidưqqlga cho côrwrw, lầarqan lưqqlgiqhtt dởlpsi từarqang trang

- Thứabzq nhấsueft: sau khi li hôrwrwn bêyaoln A sẽrlyk bồimbxi thưqqlgyaolng 5 tỷjfqg cho bêyaoln B xem nhưqqlg quàimbx li hôrwrwn

- Thứabzq hai: mọxnnii chi phírlyk hằfkyfng ngàimbxy, bêyaoln A sẽrlyk chi trảobwo, bêyaoln B chỉyaoq cầarqan chărurom sóucdoc tốddzdt cho Tiểfzutu Bảobwoo..

- Thứabzq ba: bêyaoln A, bêyaoln B đowidưqqlgiqhtc sựrlyk tựrlyk do, khôrwrwng ràimbxng buộmnjkc cuộmnjkc sốddzdng củmiiqa nhau...
- Thưqqlgqqlg: bêyaoln B giúxnnip bêyaoln A đowidddzdi phóucdo mẹobwoyaoln. Mỗujyfi tháumeqng bêyaoln A sẽrlyk chuyểfzutn khoảobwon tiềtulgn cho bêyaoln B...

..............

Sau khi đowidxnnic xong, côrwrwimbxi lòympang vớhxdwi đowidiềtulgu kiệzdwsn anh đowidưqqlga ra.. Vui vẻtwcf lấsuefy câympay búxnnit trêyaoln bàimbxn kírlykyaoln mìfkyfnh lêyaoln bảobwon hợiqhtp đowidimbxng

Anh ngạtergc nhiêyaoln nhìfkyfn côrwrw

- Côrwrw nghĩhxdwhxdw chưqqlga màimbx đowidãsiwmrlykyaoln rồimbxi..

rwrw gậlpsit đowidarqau đowidưqqlga bảobwon hợiqhtp đowidimbxng cho anh

- Tôrwrwi nghĩhxdwhxdw rồimbxi.. Tôrwrwi chỉyaoq cầarqan chărurom sóucdoc Tiểfzutu Bảobwoo, đowidddzdi phóucdo tốddzdt vớhxdwi mẹobwo anh, còympan lạtergi anh lo hếkbbvt.. Tôrwrwi chỉyaoqlpsi nhàimbx chơyjtji thôrwrwi màimbxtfkang cóucdoqqlgơyjtjng.. Đegrviềtulgu kiệzdwsn tốddzdt nhưqqlg vậlpsiy, tôrwrwi ngu gìfkyf khôrwrwng kírlyk...

........

rwrw mỉyaoqm cưqqlgyaoli giậlpsit nhẹobwo tay áumeqo anh

- Đegrvabzqng đowidơyjtj ra đowidóucdoimbxm gìfkyf? Anh tírlyknh khôrwrwng đowidi làimbxm àimbx..

Anh giậlpsit mìfkyfnh, chărurom chărurom nhìfkyfn chiếkbbvc nhẫcwyin trêyaoln tay côrwrw

- Hôrwrwm nay tôrwrwi đowidưqqlgiqhtc nghỉyaoq.. Tôrwrwi sẽrlyk dẫcwyin côrwrw đowidếkbbvn mộmnjkt nơyjtji

- Anh tírlyknh đowidưqqlga tôrwrwi đowidi đowidâympau?
Anh lạtergnh nhạtergt trảobwo lờyaoli qua loa

- Côrwrwyaoln thay đowidimbx đowidi... Tôrwrwi ởlpsiqqlghxdwi nhàimbx đowidiqhti côrwrw..

Tiểfzutu Bảobwoo từarqa trong phòympang bưqqlghxdwc ra, đowidôrwrwi mắcwmkt long lanh nhìfkyfn côrwrw, ra hiệzdwsu " Cho Tiểfzutu Bảobwoo đowidi vớhxdwi"

- Vậlpsiy cóucdo cho Tiểfzutu Bảobwoo đowidi khôrwrwng?

- Cóucdo...

Tiểfzutu Bảobwoo vui mừarqang chạtergy lạtergi, nũtfkang nịtwcfu ôrwrwm lấsuefy cổfkyf ba

- Con muốddzdn đowidi côrwrwng viêyaoln.. Ba vớhxdwi dìfkyf đowidưqqlga con đowidi đowidi...

Anh chau màimbxy lạtergi

- Từarqa giờyaol trởlpsi đowidi, con sẽrlyk gọxnnii dìfkyf Ly làimbx mẹobwo

..........

Anh cho ngưqqlgyaoli dừarqang xe tạtergi cửtecxa hàimbxng sang trọxnning.. Côrwrw nhìfkyfn anh, ngâympay thơyjtj hỏgavqi

- Anh tírlyknh mua dâympay chuyềtulgn, vòympang bạtergc gìfkyf đowidóucdo cho mẹobwo anh àimbx..

Anh vẫcwyin lạtergnh nhạtergt trảobwo lờyaoli côrwrw
- Tôrwrwi mua nhẫcwyin cho em..

rwrw ngâympay ngưqqlgyaoli, vộmnjki đowidưqqlga tay từarqa chốddzdi anh

- Khôrwrwng cầarqan phảobwoi vậlpsiy đowidâympau.. Tôrwrwi vớhxdwi anh chỉyaoqimbx vợiqht chồimbxng trêyaoln hợiqhtp đowidimbxng hôrwrwn nhâympan thôrwrwi.. Anh khôrwrwng cầarqan phảobwoi cầarqau kìfkyf nhưqqlg thếkbbv....

Anh thìfkyf thầarqam bêyaoln tai, trêyaolu ghẹobwoo côrwrw

- Đegrvãsiwm diễtfkan phảobwoi diễtfkan cho thậlpsit chứabzq .. Lỡlesc mẹobworwrwi pháumeqt hiệzdwsn ra, em nóucdoi xem bảobwon hợiqhtp đowidimbxng đowidóucdo em bồimbxi thưqqlgyaolng nhưqqlg thếkbbvimbxo?

- Bồimbxi thưqqlgyaolng??? Bồimbxi thưqqlgyaolng gìfkyfyjtj..

Anh thởlpsiimbxi, tiếkbbvp tụfzutc ghẹobwoo côrwrw lầarqan nữyarxa..

- Haizz.. Em chưqqlga đowidxnnic kĩhxdw bảobwon hợiqhtp đowidimbxng àimbx.. Đegrvfzutrwrwi nhắcwmkc lạtergi cho em nhớhxdw vậlpsiy.. "Nếkbbvu bêyaoln B khôrwrwng nghe lờyaoli hay phốddzdi hợiqhtp vớhxdwi bêyaoln A. Bêyaoln B phảobwoi bồimbxi thưqqlgyaolng bêyaoln A mộmnjkt khoảobwon tiềtulgn rấsueft lớhxdwn 3 tỷjfqg..

rwrw hoảobwong hốddzdt la lêyaoln

- Cáumeqi gìfkyf? 3 tỷjfqg.. Anh nóucdoi tôrwrwi đowidi cưqqlghxdwp ngâympan hàimbxng đowidi.. Tôrwrwi làimbxm gìfkyfucdo sốddzd tiềtulgn lớhxdwn nhưqqlg vậlpsiy đowidfzut trảobwo cho anh..

Anh cưqqlgyaoli thầarqam trong lòympang, sau đowidóucdo cao giọxnning hỏgavqi côrwrw

- Vậlpsiy bâympay giờyaol em cóucdo đowidi cùnshwng tôrwrwi vàimbxo đowidóucdo khôrwrwng?

rwrw ngồimbxi trêyaoln xe, trong lòympang cóucdo chúxnnit bấsueft an, đowidabzqng ngồimbxi khôrwrwng yêyaoln.. Linh cảobwom cho côrwrw thấsuefy, hôrwrwm nay làimbx ngàimbxy tồimbxi tệzdws sắcwmkp xảobwoy ra vớhxdwi côrwrw.. Anh ởlpsiyaoln ngoàimbxi cửtecxa, cứabzq hốddzdi thúxnnic côrwrw.. Vộmnjki quáumeq, côrwrw chưqqlga nghĩhxdw đowidưqqlgiqhtc gìfkyf thìfkyf anh đowidãsiwmlpsio côrwrw ra xe..
rwrw tiếkbbvp tâympan từarqa trong sảobwonh đowidi ra, mỉyaoqm cưqqlgyaoli, cúxnnii đowidarqau chàimbxo hai ngưqqlgyaoli..

- Xin chàimbxo ôrwrwng chủmiiq, tôrwrwi cóucdo thểfzut giúxnnip gìfkyf cho anh. Xin anh cứabzqucdoi ra ạterg...

- Côrwrw giúxnnip tôrwrwi chọxnnin nhẫcwyin cưqqlghxdwi cho vợiqhtrwrwi..

rwrw tiếkbbvp tâympan ngạtergc nhiêyaoln, tráumeqch mắcwmkng anh

- Vợiqht?? Anh cóucdo vợiqht rồimbxi màimbx chảobwoucdoi cho chúxnning tôrwrwi biếkbbvt gìfkyf hếkbbvt... Anh xem chúxnning tôrwrwi làimbxfkyf?

rwrw tiếkbbvp tâympan bưqqlghxdwc gầarqan phírlyka côrwrw, vui vẻtwcf nắcwmkm bàimbxn tay côrwrw

- Bàimbx chủmiiq xinh thậlpsit đowidsuefy.. Nhìfkyfn nưqqlghxdwc da côrwrwsuefy màimbx xem, rấsueft trắcwmkng trẻtwcfo, khuôrwrwn mặfixdt lạtergi rấsueft sắcwmkc xảobwoo nữyarxa... Nóucdoi cho côrwrw biếkbbvt, ôrwrwng chủmiiqrwrwi rấsueft đowidobwop trai, đowidddzdi xửtecx vớhxdwi mọxnnii ngưqqlgyaoli rấsueft tốddzdt, côrwrwucdo phúxnnic lắcwmkm mớhxdwi lấsuefy đowidưqqlgiqhtc ôrwrwng chồimbxng tốddzdt đowidóucdo nha.. Màimbxrwrwi côrwrwng nhậlpsin, nhìfkyfn hai ngưqqlgyaoli đowidobwop đowidôrwrwi ghêyaol, trôrwrwng giốddzdng hai vợiqht chồimbxng uyêyaoln ưqqlgơyjtjng mớhxdwi cưqqlghxdwi vậlpsiy...

.........

.......

Anh cho côrwrw hếkbbvt bấsueft ngờyaolimbxy đowidếkbbvn bấsueft ngờyaol kháumeqc, côrwrw khôrwrwng thểfzut tin vàimbxo mắcwmkt mìfkyfnh..Ngưqqlgyaoli nhưqqlg anh lạtergi làimbx ôrwrwng chủmiiq củmiiqa mộmnjkt cửtecxa hàimbxng sang trọxnning, to lớhxdwn đowidếkbbvn nhưqqlg vậlpsiy.. Cửtecxa hàimbxng nàimbxy rấsueft nổfkyfi tiếkbbvng vớhxdwi cáumeqc móucdon đowidimbx trang sứabzqc củmiiqa chịtwcf em phụfzut nữyarx.. Côrwrwyjtj ưqqlghxdwc đowidưqqlgiqhtc mộmnjkt lầarqan đowidfixdt châympan vàimbxo cáumeqi nơyjtji nhưqqlg thếkbbvimbxy... Nhưqqlgng vìfkyf gia cảobwonh nhàimbxfkyfnh nêyaoln mãsiwmi đowidếkbbvn giờyaolrwrw vẫcwyin chưqqlga đowidưqqlgiqhtc bưqqlghxdwc châympan vàimbxo đowidâympay.. Côrwrw đowidi dạtergo xung quanh, vôrwrwfkyfnh nhìfkyfn thấsuefy cặfixdp nhẫcwyin côrwrw dừarqang châympan lạtergi xem

rwrw nhâympan viêyaoln đowidi tớhxdwi cúxnnii đowidarqau chàimbxo côrwrw..

- Bàimbx chủmiiq....mắcwmkt côrwrw rấsueft cóucdo thẫcwyim mĩhxdw.. Chiếkbbvc nhẫcwyin nàimbxy làimbximbxng mớhxdwi nhấsueft củmiiqa cửtecxa hàimbxng nàimbxy ạterg.. Chiếkbbvc nhẫcwyin tưqqlgiqhtng trưqqlgng cho tìfkyfnh yêyaolu vĩhxdwnh cửtecxu củmiiqa hai ngưqqlgyaoli, dùnshwucdo xa cáumeqch đowidếkbbvn đowidâympau, họxnni vẫcwyin tìfkyfm đowidưqqlgiqhtc nhau.. Đegrvâympay làimbx ýkbbv nghĩhxdwa củmiiqa chiếkbbvc nhẫcwyin nàimbxy.. Côrwrw xem da côrwrw trắcwmkng nhưqqlg vậlpsiy, đowideo chiếkbbvc nhẫcwyin nàimbxy lêyaoln tay, khôrwrwng chỉyaoqrwrwyaoln làimbxn da trắcwmkng sáumeqng củmiiqa côrwrwimbxympan tôrwrwyaoln vẻtwcf đowidobwop bêyaoln ngoàimbxi nữyarxa.. Hai ngưqqlgyaoli đowideo nhẫcwyin cặfixdp nàimbxy chắcwmkc chắcwmkn sẽrlyk hạtergnh phúxnnic trọxnnin đowidyaoli...

Hụfzut hụfzut hụfzut...
rwrw nghe câympau " tìfkyfnh yêyaolu vĩhxdwnh cửtecxu" " hạtergnh phúxnnic trọxnnin đowidyaoli" màimbx sặfixdc sụfzuta.. Trong lòympang thầarqam chửtecxi cáumeqi têyaoln Thẩmiiqm Hàimbxn Vũtfka kia " nếkbbvu khôrwrwng phảobwoi vìfkyfumeqi hợiqhtp đowidimbxng hôrwrwn nhâympan gìfkyf đowidóucdo, còympan lâympau côrwrw mớhxdwi đowidi mua nhẫcwyin cùnshwng anh"

Thấsuefy côrwrw trừarqang mắcwmkt mìfkyfnh, anh đowidi tớhxdwi khoáumeqc vai côrwrw, mỉyaoqm cưqqlgyaoli nóucdoi vớhxdwi nhâympan viêyaoln mìfkyfnh.

- Vậlpsiy lấsuefy cho tôrwrwi cặfixdp nhẫcwyin nàimbxy đowidi..

rwrw tứabzqc giậlpsin kélpsio anh sang mộmnjkt bêyaoln

- Anh bịtwcf đowidyaoln àimbx.. Cặfixdp nhẫcwyin đowidóucdo đowidcwmkt lắcwmkm, anh mua cáumeqi tầarqam thưqqlgyaolng cho tôrwrwi đowideo làimbx đowidưqqlgiqhtc rồimbxi. Anh khôrwrwng cầarqan phảobwoi phírlyk nhiềtulgu tiềtulgn vàimbxo cáumeqi đowidóucdo đowidâympau..

- Côrwrwyaoln tâympam, đowidâympay làimbx cửtecxa hàimbxng củmiiqa tôrwrwi. Côrwrw thírlykch cáumeqi nàimbxo thìfkyf lấsuefy, tôrwrwi tặfixdng hếkbbvt cho côrwrw..

.............

rwrw nhâympan viêyaoln ngậlpsip ngừarqang thấsuefp giọxnning đowidi tớhxdwi hỏgavqi anh

- Ôignpng chủmiiq... Ôignpng muốddzdn đowideo nhẫcwyin cho bàimbx chủmiiqlpsi đowidâympay hay sao ạterg..

- Côrwrw đowidưqqlga hộmnjkp nhẫcwyin đowidóucdo cho tôrwrwi.. Chuyệzdwsn còympan lạtergi tựrlykrwrwi giảobwoi quyếkbbvt..

.............

Sau khi mua nhẫcwyin xong, anh đowidưqqlga côrwrwimbx Tiểfzutu Bảobwoo đowidếkbbvn khu vui chơyjtji.. Tiểfzutu Bảobwoo thấsuefy vậlpsiy, cưqqlgyaoli tírlykt mắcwmkt ôrwrwm chầarqam lấsuefy ba.. Anh dẫcwyin hai ngưqqlgyaoli họxnni đowidi chơyjtji cầarqau trưqqlgiqhtt, cưqqlglesci ngựrlyka, chơyjtji xírlykch đowidu,..

Nửtecxa tiếkbbvng sau, anh dẫcwyin côrwrw đowidếkbbvn mộmnjkt nơyjtji, nơyjtji nàimbxy chứabzqa rấsueft nhiềtulgu kỉyaoq niệzdwsm củmiiqa anh vớhxdwi côrwrwsuefy.. Khôrwrwng khírlykyjtji đowidâympay rấsueft trong làimbxnh, máumeqt mẻtwcf, ởlpsi đowidâympay cóucdo cảobwo nhữyarxng bôrwrwng hoa thơyjtjm, nhữyarxng đowidimbxng cỏgavq xanh ngáumeqt.. Côrwrw bấsueft ngờyaol hỏgavqi anh

- Anh dẫcwyin tôrwrwi đowidếkbbvn nơyjtji nàimbxy làimbxm gìfkyf vậlpsiy?

Anh bưqqlghxdwc tớhxdwi gầarqan côrwrw, nhìfkyfn mọxnnii thứabzq xung quanh

- Nơyjtji đowidâympay vẫcwyin khôrwrwng thay đowidfkyfi.. Trưqqlghxdwc đowidâympay, nơyjtji đowidâympay rấsueft khôrwrw cằfkyfn, sơyjtjumeqc.. Sau đowidóucdo, tôrwrwi vàimbx...

Anh dừarqang lạtergi khôrwrwng nóucdoi nữyarxa...Làimbxm côrwrwympaympa muốddzdn hỏgavqi anh.. Nhưqqlgng côrwrw lạtergi sợiqht anh tứabzqc giậlpsin mắcwmkng côrwrwyaoln côrwrw im lặfixdng... Anh lấsuefy trong túxnnii áumeqo ra mộmnjkt chiếkbbvc hộmnjkp màimbxu đowidgavq, đowidưqqlga ra trưqqlghxdwc mắcwmkt côrwrw.. Côrwrw vui vẻtwcf đowidưqqlga tay cho anh.. Sau khi trao nhẫcwyin xong, anh liếkbbvc nhìfkyfn chiếkbbvc nhẫcwyin bêyaoln cạtergnh tay côrwrw

- Côrwrwucdo vịtwcfrwrwn thêyaol rồimbxi..

Bịtwcf anh pháumeqt hiệzdwsn, côrwrw cốddzd lảobwong tráumeqnh câympau hỏgavqi củmiiqa anh

- Àiezo.. Chiếkbbvc nhẫcwyin nàimbxy mẹobwo mua tặfixdng tôrwrwi..

rwrw nhìfkyfn mọxnnii thứabzqyjtji đowidâympay, trôrwrwng nóucdo rấsueft quen thuộmnjkc vớhxdwi côrwrw, hìfkyfnh nhưqqlgrwrw đowidãsiwm đowidếkbbvn đowidâympay rồimbxi, nhưqqlgng côrwrw khôrwrwng nhớhxdw ra..đowidarqau côrwrw đowidau nhứabzqc, chóucdong mặfixdt, côrwrw đowidabzqng khôrwrwng vữyarxng, ngãsiwm xuốddzdng

A..a..a

Anh thấsuefy vậlpsiy, ôrwrwm eo đowidlescrwrw dậlpsiy, côrwrw nhìfkyfn anh lạtergi nhớhxdw đowidếkbbvn cáumeqi gìfkyf đowidóucdo

- A Ly, em xem nơyjtji nàimbxy, em cóucdo thírlykch khôrwrwng.. Anh tựrlyk tay trồimbxng nhữyarxng bôrwrwng hoa em thírlykch nhấsueft.. Em xem chúxnning cóucdo đowidobwop khôrwrwng?

- A Ly, em đowidimbxng ýkbbv lấsuefy anh nha..

- Sợiqhti dâympay chuyềtulgn nàimbxy ai tặfixdng cho em vậlpsiy..

- Mẹobwo..mẹobwo.. Mẹobwo đowidarqang đowidi...mẹobwo...

- Anh làimbx ai? Sao lạtergi xuấsueft hiệzdwsn trong kírlykabzqc tôrwrwi?...

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.