Cô Vợ Ngốc

Chương 4 : Em Đi Đâu Rồi (4)

    trước sau   
Anh lấdifsy trong cặhivjp xádifsch ra mộffzkt bảkvjbn hợdempp đhlydexedng đhlydưoytca cho côffzk

- Đpbsqâtzaqy làsdid bảkvjbn hợdempp đhlydexedng hôffzkn nhâtzaqn, thờwgpyi hạwgpyn mộffzkt năzmxwm. Côffzk xem cówgpyblhh khôffzkng hàsdidi lòyrwpng thìblhhwgpyi tôffzki, tôffzki sẽaset sửzokqa lạwgpyi..

ffzk cầzmitm lấdifsy bảkvjbn hợdempp đhlydexedng anh đhlydưoytca cho côffzk, lầzmitn lưoytcdempt dởhoyh từizdtng trang

- Thứllmp nhấdifst: sau khi li hôffzkn bêbjosn A sẽaset bồexedi thưoytcwgpyng 5 tỷlrsj cho bêbjosn B xem nhưoytc quàsdid li hôffzkn

- Thứllmp hai: mọdqesi chi phíqfks hằawotng ngàsdidy, bêbjosn A sẽaset chi trảkvjb, bêbjosn B chỉbfnh cầzmitn chăzmxwm sówgpyc tốqfkst cho Tiểqaugu Bảkvjbo..

- Thứllmp ba: bêbjosn A, bêbjosn B đhlydưoytcdempc sựwuze tựwuze do, khôffzkng ràsdidng buộffzkc cuộffzkc sốqfksng củttoia nhau...
- Thưoytcoytc: bêbjosn B giúdempp bêbjosn A đhlydqfksi phówgpy mẹlssxbjosn. Mỗvarji thádifsng bêbjosn A sẽaset chuyểqaugn khoảkvjbn tiềzafhn cho bêbjosn B...

..............

Sau khi đhlyddqesc xong, côffzksdidi lòyrwpng vớwucdi đhlydiềzafhu kiệlrsjn anh đhlydưoytca ra.. Vui vẻmyiz lấdifsy câtzaqy búdempt trêbjosn bàsdidn kíqfksbjosn mìblhhnh lêbjosn bảkvjbn hợdempp đhlydexedng

Anh ngạwgpyc nhiêbjosn nhìblhhn côffzk

- Côffzk nghĩmehsmehs chưoytca màsdid đhlydãttoiqfksbjosn rồexedi..

ffzk gậkhrwt đhlydzmitu đhlydưoytca bảkvjbn hợdempp đhlydexedng cho anh

- Tôffzki nghĩmehsmehs rồexedi.. Tôffzki chỉbfnh cầzmitn chăzmxwm sówgpyc Tiểqaugu Bảkvjbo, đhlydqfksi phówgpy tốqfkst vớwucdi mẹlssx anh, còyrwpn lạwgpyi anh lo hếaekit.. Tôffzki chỉbfnhhoyh nhàsdid chơqupki thôffzki màsdidmehsng cówgpyoytcơqupkng.. Đpbsqiềzafhu kiệlrsjn tốqfkst nhưoytc vậkhrwy, tôffzki ngu gìblhh khôffzkng kíqfks...

........

ffzk mỉbfnhm cưoytcwgpyi giậkhrwt nhẹlssx tay ádifso anh

- Đpbsqllmpng đhlydơqupk ra đhlydówgpysdidm gìblhh? Anh tíqfksnh khôffzkng đhlydi làsdidm àsdid..

Anh giậkhrwt mìblhhnh, chăzmxwm chăzmxwm nhìblhhn chiếaekic nhẫyyfan trêbjosn tay côffzk

- Hôffzkm nay tôffzki đhlydưoytcdempc nghỉbfnh.. Tôffzki sẽaset dẫyyfan côffzk đhlydếaekin mộffzkt nơqupki

- Anh tíqfksnh đhlydưoytca tôffzki đhlydi đhlydâtzaqu?
Anh lạwgpynh nhạwgpyt trảkvjb lờwgpyi qua loa

- Côffzkbjosn thay đhlydexed đhlydi... Tôffzki ởhoyhoytcwucdi nhàsdid đhlyddempi côffzk..

Tiểqaugu Bảkvjbo từizdt trong phòyrwpng bưoytcwucdc ra, đhlydôffzki mắwgpyt long lanh nhìblhhn côffzk, ra hiệlrsju " Cho Tiểqaugu Bảkvjbo đhlydi vớwucdi"

- Vậkhrwy cówgpy cho Tiểqaugu Bảkvjbo đhlydi khôffzkng?

- Cówgpy...

Tiểqaugu Bảkvjbo vui mừizdtng chạwgpyy lạwgpyi, nũmehsng nịelkcu ôffzkm lấdifsy cổllmp ba

- Con muốqfksn đhlydi côffzkng viêbjosn.. Ba vớwucdi dìblhh đhlydưoytca con đhlydi đhlydi...

Anh chau màsdidy lạwgpyi

- Từizdt giờwgpy trởhoyh đhlydi, con sẽaset gọdqesi dìblhh Ly làsdid mẹlssx

..........

Anh cho ngưoytcwgpyi dừizdtng xe tạwgpyi cửzokqa hàsdidng sang trọdqesng.. Côffzk nhìblhhn anh, ngâtzaqy thơqupk hỏebyqi

- Anh tíqfksnh mua dâtzaqy chuyềzafhn, vòyrwpng bạwgpyc gìblhh đhlydówgpy cho mẹlssx anh àsdid..

Anh vẫyyfan lạwgpynh nhạwgpyt trảkvjb lờwgpyi côffzk
- Tôffzki mua nhẫyyfan cho em..

ffzk ngâtzaqy ngưoytcwgpyi, vộffzki đhlydưoytca tay từizdt chốqfksi anh

- Khôffzkng cầzmitn phảkvjbi vậkhrwy đhlydâtzaqu.. Tôffzki vớwucdi anh chỉbfnhsdid vợdemp chồexedng trêbjosn hợdempp đhlydexedng hôffzkn nhâtzaqn thôffzki.. Anh khôffzkng cầzmitn phảkvjbi cầzmitu kìblhh nhưoytc thếaeki....

Anh thìblhh thầzmitm bêbjosn tai, trêbjosu ghẹlssxo côffzk

- Đpbsqãttoi diễpbsqn phảkvjbi diễpbsqn cho thậkhrwt chứllmp .. Lỡctuy mẹlssxffzki phádifst hiệlrsjn ra, em nówgpyi xem bảkvjbn hợdempp đhlydexedng đhlydówgpy em bồexedi thưoytcwgpyng nhưoytc thếaekisdido?

- Bồexedi thưoytcwgpyng??? Bồexedi thưoytcwgpyng gìblhhqupk..

Anh thởhoyhsdidi, tiếaekip tụkhrwc ghẹlssxo côffzk lầzmitn nữffzka..

- Haizz.. Em chưoytca đhlyddqesc kĩmehs bảkvjbn hợdempp đhlydexedng àsdid.. Đpbsqqaugffzki nhắwgpyc lạwgpyi cho em nhớwucd vậkhrwy.. "Nếaekiu bêbjosn B khôffzkng nghe lờwgpyi hay phốqfksi hợdempp vớwucdi bêbjosn A. Bêbjosn B phảkvjbi bồexedi thưoytcwgpyng bêbjosn A mộffzkt khoảkvjbn tiềzafhn rấdifst lớwucdn 3 tỷlrsj..

ffzk hoảkvjbng hốqfkst la lêbjosn

- Cádifsi gìblhh? 3 tỷlrsj.. Anh nówgpyi tôffzki đhlydi cưoytcwucdp ngâtzaqn hàsdidng đhlydi.. Tôffzki làsdidm gìblhhwgpy sốqfks tiềzafhn lớwucdn nhưoytc vậkhrwy đhlydqaug trảkvjb cho anh..

Anh cưoytcwgpyi thầzmitm trong lòyrwpng, sau đhlydówgpy cao giọdqesng hỏebyqi côffzk

- Vậkhrwy bâtzaqy giờwgpy em cówgpy đhlydi cùtmhvng tôffzki vàsdido đhlydówgpy khôffzkng?

ffzk ngồexedi trêbjosn xe, trong lòyrwpng cówgpy chúdempt bấdifst an, đhlydllmpng ngồexedi khôffzkng yêbjosn.. Linh cảkvjbm cho côffzk thấdifsy, hôffzkm nay làsdid ngàsdidy tồexedi tệlrsj sắwgpyp xảkvjby ra vớwucdi côffzk.. Anh ởhoyhbjosn ngoàsdidi cửzokqa, cứllmp hốqfksi thúdempc côffzk.. Vộffzki quádifs, côffzk chưoytca nghĩmehs đhlydưoytcdempc gìblhh thìblhh anh đhlydãttoidqeso côffzk ra xe..
ffzk tiếaekip tâtzaqn từizdt trong sảkvjbnh đhlydi ra, mỉbfnhm cưoytcwgpyi, cúdempi đhlydzmitu chàsdido hai ngưoytcwgpyi..

- Xin chàsdido ôffzkng chủttoi, tôffzki cówgpy thểqaug giúdempp gìblhh cho anh. Xin anh cứllmpwgpyi ra ạwgpy...

- Côffzk giúdempp tôffzki chọdqesn nhẫyyfan cưoytcwucdi cho vợdempffzki..

ffzk tiếaekip tâtzaqn ngạwgpyc nhiêbjosn, trádifsch mắwgpyng anh

- Vợdemp?? Anh cówgpy vợdemp rồexedi màsdid chảkvjbwgpyi cho chúdempng tôffzki biếaekit gìblhh hếaekit... Anh xem chúdempng tôffzki làsdidblhh?

ffzk tiếaekip tâtzaqn bưoytcwucdc gầzmitn phíqfksa côffzk, vui vẻmyiz nắwgpym bàsdidn tay côffzk

- Bàsdid chủttoi xinh thậkhrwt đhlyddifsy.. Nhìblhhn nưoytcwucdc da côffzkdifsy màsdid xem, rấdifst trắwgpyng trẻmyizo, khuôffzkn mặhivjt lạwgpyi rấdifst sắwgpyc xảkvjbo nữffzka... Nówgpyi cho côffzk biếaekit, ôffzkng chủttoiffzki rấdifst đhlydlssxp trai, đhlydqfksi xửzokq vớwucdi mọdqesi ngưoytcwgpyi rấdifst tốqfkst, côffzkwgpy phúdempc lắwgpym mớwucdi lấdifsy đhlydưoytcdempc ôffzkng chồexedng tốqfkst đhlydówgpy nha.. Màsdidffzki côffzkng nhậkhrwn, nhìblhhn hai ngưoytcwgpyi đhlydlssxp đhlydôffzki ghêbjos, trôffzkng giốqfksng hai vợdemp chồexedng uyêbjosn ưoytcơqupkng mớwucdi cưoytcwucdi vậkhrwy...

.........

.......

Anh cho côffzk hếaekit bấdifst ngờwgpysdidy đhlydếaekin bấdifst ngờwgpy khádifsc, côffzk khôffzkng thểqaug tin vàsdido mắwgpyt mìblhhnh..Ngưoytcwgpyi nhưoytc anh lạwgpyi làsdid ôffzkng chủttoi củttoia mộffzkt cửzokqa hàsdidng sang trọdqesng, to lớwucdn đhlydếaekin nhưoytc vậkhrwy.. Cửzokqa hàsdidng nàsdidy rấdifst nổllmpi tiếaeking vớwucdi cádifsc mówgpyn đhlydexed trang sứllmpc củttoia chịelkc em phụkhrw nữffzk.. Côffzkqupk ưoytcwucdc đhlydưoytcdempc mộffzkt lầzmitn đhlydhivjt châtzaqn vàsdido cádifsi nơqupki nhưoytc thếaekisdidy... Nhưoytcng vìblhh gia cảkvjbnh nhàsdidblhhnh nêbjosn mãttoii đhlydếaekin giờwgpyffzk vẫyyfan chưoytca đhlydưoytcdempc bưoytcwucdc châtzaqn vàsdido đhlydâtzaqy.. Côffzk đhlydi dạwgpyo xung quanh, vôffzkblhhnh nhìblhhn thấdifsy cặhivjp nhẫyyfan côffzk dừizdtng châtzaqn lạwgpyi xem

ffzk nhâtzaqn viêbjosn đhlydi tớwucdi cúdempi đhlydzmitu chàsdido côffzk..

- Bàsdid chủttoi....mắwgpyt côffzk rấdifst cówgpy thẫyyfam mĩmehs.. Chiếaekic nhẫyyfan nàsdidy làsdidsdidng mớwucdi nhấdifst củttoia cửzokqa hàsdidng nàsdidy ạwgpy.. Chiếaekic nhẫyyfan tưoytcdempng trưoytcng cho tìblhhnh yêbjosu vĩmehsnh cửzokqu củttoia hai ngưoytcwgpyi, dùtmhvwgpy xa cádifsch đhlydếaekin đhlydâtzaqu, họdqes vẫyyfan tìblhhm đhlydưoytcdempc nhau.. Đpbsqâtzaqy làsdid ýxpia nghĩmehsa củttoia chiếaekic nhẫyyfan nàsdidy.. Côffzk xem da côffzk trắwgpyng nhưoytc vậkhrwy, đhlydeo chiếaekic nhẫyyfan nàsdidy lêbjosn tay, khôffzkng chỉbfnhffzkbjosn làsdidn da trắwgpyng sádifsng củttoia côffzksdidyrwpn tôffzkbjosn vẻmyiz đhlydlssxp bêbjosn ngoàsdidi nữffzka.. Hai ngưoytcwgpyi đhlydeo nhẫyyfan cặhivjp nàsdidy chắwgpyc chắwgpyn sẽaset hạwgpynh phúdempc trọdqesn đhlydwgpyi...

Hụkhrw hụkhrw hụkhrw...
ffzk nghe câtzaqu " tìblhhnh yêbjosu vĩmehsnh cửzokqu" " hạwgpynh phúdempc trọdqesn đhlydwgpyi" màsdid sặhivjc sụkhrwa.. Trong lòyrwpng thầzmitm chửzokqi cádifsi têbjosn Thẩlrsjm Hàsdidn Vũmehs kia " nếaekiu khôffzkng phảkvjbi vìblhhdifsi hợdempp đhlydexedng hôffzkn nhâtzaqn gìblhh đhlydówgpy, còyrwpn lâtzaqu côffzk mớwucdi đhlydi mua nhẫyyfan cùtmhvng anh"

Thấdifsy côffzk trừizdtng mắwgpyt mìblhhnh, anh đhlydi tớwucdi khoádifsc vai côffzk, mỉbfnhm cưoytcwgpyi nówgpyi vớwucdi nhâtzaqn viêbjosn mìblhhnh.

- Vậkhrwy lấdifsy cho tôffzki cặhivjp nhẫyyfan nàsdidy đhlydi..

ffzk tứllmpc giậkhrwn kédqeso anh sang mộffzkt bêbjosn

- Anh bịelkc đhlydbjosn àsdid.. Cặhivjp nhẫyyfan đhlydówgpy đhlydwgpyt lắwgpym, anh mua cádifsi tầzmitm thưoytcwgpyng cho tôffzki đhlydeo làsdid đhlydưoytcdempc rồexedi. Anh khôffzkng cầzmitn phảkvjbi phíqfks nhiềzafhu tiềzafhn vàsdido cádifsi đhlydówgpy đhlydâtzaqu..

- Côffzkbjosn tâtzaqm, đhlydâtzaqy làsdid cửzokqa hàsdidng củttoia tôffzki. Côffzk thíqfksch cádifsi nàsdido thìblhh lấdifsy, tôffzki tặhivjng hếaekit cho côffzk..

.............

ffzk nhâtzaqn viêbjosn ngậkhrwp ngừizdtng thấdifsp giọdqesng đhlydi tớwucdi hỏebyqi anh

- Ôghcgng chủttoi... Ôghcgng muốqfksn đhlydeo nhẫyyfan cho bàsdid chủttoihoyh đhlydâtzaqy hay sao ạwgpy..

- Côffzk đhlydưoytca hộffzkp nhẫyyfan đhlydówgpy cho tôffzki.. Chuyệlrsjn còyrwpn lạwgpyi tựwuzeffzki giảkvjbi quyếaekit..

.............

Sau khi mua nhẫyyfan xong, anh đhlydưoytca côffzksdid Tiểqaugu Bảkvjbo đhlydếaekin khu vui chơqupki.. Tiểqaugu Bảkvjbo thấdifsy vậkhrwy, cưoytcwgpyi tíqfkst mắwgpyt ôffzkm chầzmitm lấdifsy ba.. Anh dẫyyfan hai ngưoytcwgpyi họdqes đhlydi chơqupki cầzmitu trưoytcdempt, cưoytcctuyi ngựwuzea, chơqupki xíqfksch đhlydu,..

Nửzokqa tiếaeking sau, anh dẫyyfan côffzk đhlydếaekin mộffzkt nơqupki, nơqupki nàsdidy chứllmpa rấdifst nhiềzafhu kỉbfnh niệlrsjm củttoia anh vớwucdi côffzkdifsy.. Khôffzkng khíqfksqupki đhlydâtzaqy rấdifst trong làsdidnh, mádifst mẻmyiz, ởhoyh đhlydâtzaqy cówgpy cảkvjb nhữffzkng bôffzkng hoa thơqupkm, nhữffzkng đhlydexedng cỏebyq xanh ngádifst.. Côffzk bấdifst ngờwgpy hỏebyqi anh

- Anh dẫyyfan tôffzki đhlydếaekin nơqupki nàsdidy làsdidm gìblhh vậkhrwy?

Anh bưoytcwucdc tớwucdi gầzmitn côffzk, nhìblhhn mọdqesi thứllmp xung quanh

- Nơqupki đhlydâtzaqy vẫyyfan khôffzkng thay đhlydllmpi.. Trưoytcwucdc đhlydâtzaqy, nơqupki đhlydâtzaqy rấdifst khôffzk cằawotn, sơqupkdifsc.. Sau đhlydówgpy, tôffzki vàsdid...

Anh dừizdtng lạwgpyi khôffzkng nówgpyi nữffzka...Làsdidm côffzkyrwpyrwp muốqfksn hỏebyqi anh.. Nhưoytcng côffzk lạwgpyi sợdemp anh tứllmpc giậkhrwn mắwgpyng côffzkbjosn côffzk im lặhivjng... Anh lấdifsy trong túdempi ádifso ra mộffzkt chiếaekic hộffzkp màsdidu đhlydebyq, đhlydưoytca ra trưoytcwucdc mắwgpyt côffzk.. Côffzk vui vẻmyiz đhlydưoytca tay cho anh.. Sau khi trao nhẫyyfan xong, anh liếaekic nhìblhhn chiếaekic nhẫyyfan bêbjosn cạwgpynh tay côffzk

- Côffzkwgpy vịelkcffzkn thêbjos rồexedi..

Bịelkc anh phádifst hiệlrsjn, côffzk cốqfks lảkvjbng trádifsnh câtzaqu hỏebyqi củttoia anh

- Àdibq.. Chiếaekic nhẫyyfan nàsdidy mẹlssx mua tặhivjng tôffzki..

ffzk nhìblhhn mọdqesi thứllmpqupki đhlydâtzaqy, trôffzkng nówgpy rấdifst quen thuộffzkc vớwucdi côffzk, hìblhhnh nhưoytcffzk đhlydãttoi đhlydếaekin đhlydâtzaqy rồexedi, nhưoytcng côffzk khôffzkng nhớwucd ra..đhlydzmitu côffzk đhlydau nhứllmpc, chówgpyng mặhivjt, côffzk đhlydllmpng khôffzkng vữffzkng, ngãttoi xuốqfksng

A..a..a

Anh thấdifsy vậkhrwy, ôffzkm eo đhlydctuyffzk dậkhrwy, côffzk nhìblhhn anh lạwgpyi nhớwucd đhlydếaekin cádifsi gìblhh đhlydówgpy

- A Ly, em xem nơqupki nàsdidy, em cówgpy thíqfksch khôffzkng.. Anh tựwuze tay trồexedng nhữffzkng bôffzkng hoa em thíqfksch nhấdifst.. Em xem chúdempng cówgpy đhlydlssxp khôffzkng?

- A Ly, em đhlydexedng ýxpia lấdifsy anh nha..

- Sợdempi dâtzaqy chuyềzafhn nàsdidy ai tặhivjng cho em vậkhrwy..

- Mẹlssx..mẹlssx.. Mẹlssx đhlydizdtng đhlydi...mẹlssx...

- Anh làsdid ai? Sao lạwgpyi xuấdifst hiệlrsjn trong kíqfksllmpc tôffzki?...

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.