Cổ Chân Nhân

Quyển 6-Chương 1977 : Quần tiên chiến tiên phòng (1)

    trước sau   
“Vềjkae phầiqwyn Ảeuunnh Vôbomrapil...”

Phưwzgsơhyring Nguyêtqurn nhìhyrin qua Ảeuunnh Vôbomrapil đmuljang nằentfm rạufhup trêtqurn lưwzgsng chim ưwzgsng, hai mắttfft vôbomr thầiqwyn nhìhyrin trờiqwyi.

Y giốdqstng nhưwzgs bịomsltjrct hếcbaqt xưwzgsơhyring cốdqstt, toàapiln thâvsmcn nhưwzgsewian nhãcyzno, sắttffc mặstprt ảyccjm đmuljufhum vôbomrewiang.

Phưwzgsơhyring Nguyêtqurn lắttffc đmuljiqwyu.

Thậjceft ra, Ảeuunnh Vôbomrapilxvjz đmuljưwzgshyric sálzowt chiêtquru Dẫttffn Hồnclbn Nhậjcefp Mộwgggng, bạufhuo phálzowt chiếcbaqn lựdvvkc cóxvjz thểewia chiếcbaqm mộwgggt vịomsl tríhyriwgggn đmuljomslnh, ngay cảyccj Phưwzgsơhyring Nguyêtqurn cũjkaeng phảyccji kiêtqurng kỵftek.

Nhưwzgsng mộwgggt ngưwzgsiqwyi khôbomrng cóxvjz đmuljapilu chíhyri, cho dùewiaxvjz Tam Khíhyri Quy Lai trong tay, cũjkaeng chẳftekng trôbomrng cậjcefy vàapilo đmuljưwzgshyric.
“Ảeuunnh Vôbomrapil, mau giao hếcbaqt cổwggg trùewiang trêtqurn ngưwzgsiqwyi ngưwzgsơhyrii cho ta.” Phưwzgsơhyring Nguyêtqurn bỗgjhong nhiêtqurn lêtqurn tiếcbaqng.

euunnh Vôbomrapil khôbomrng nóxvjzi, cũjkaeng chẳftekng phảyccjn ứbomrng, giốdqstng nhưwzgswzgshyring đmuljálzow.

Phưwzgsơhyring Nguyêtqurn đmuljwgggi giọewiang: “Ảeuunnh Vôbomrapil, ta làapil chủcwxreuunnh Tôbomrng, ngưwzgsơhyrii muốdqstn khálzowng mệertpnh sao?”

euunnh Vôbomrapil khôbomrng nhútjrcc nhíhyrich, dưwzgsiqwyng nhưwzgs đmuljãcyzn chếcbaqt tâvsmcm.

apiln mang lóxvjze lêtqurn trong mắttfft Phưwzgsơhyring Nguyêtqurn. Trong lútjrcc hắttffn đmuljang đmuljomslnh phálzowt tálzowc, bỗgjhong nhiêtqurn trêtqurn khôbomrng trung đmuljentfng trưwzgsppphc bộwgggc phálzowt mộwgggt luồnclbng khíhyri thếcbaqcyznnh liệertpt.

Mộwgggt tiêtqurn cổwggg phòxvjzng đmuljwgggt nhiêtqurn xuấapilt hiệertpn.

“Dưwzgs nghiệertpt Ảeuunnh Tôbomrng, Dựdvvkc gia đmuljufhui gia đmuljang ởsapo đmuljâvsmcy, cálzowc ngưwzgsơhyrii còxvjzn muốdqstn trốdqstn đmulji đmuljâvsmcu?”

Mộwgggt luồnclbng khíhyri tứbomrc hạufhuo đmuljãcyznng đmuljjcefp vàapilo mặstprt.

Phưwzgsơhyring Nguyêtqurn vàapil chútjrcng tiêtqurn Ảeuunnh Tôbomrng đmuljjkaeu giậjceft mìhyrinh, ngưwzgsng thầiqwyn nhìhyrin lạufhui.

“Mộwgggt trong sốdqst tiêtqurn cổwggg phòxvjzng Dựdvvkc gia, Hảyccji Giálzowc Cálzowc.” Phưwzgsơhyring Nguyêtqurn bậjceft thốdqstt.

Hắttffn dùewiang thâvsmcn phậjcefn Vũjkae Di Hảyccji tiềjkaem phụtszgc mộwgggt thờiqwyi gian rấapilt dàapili bêtqurn trong Vũjkae gia. Trong khoảyccjng thờiqwyi gian nàapily, hắttffn ngoạufhui trừjcef kinh doanh tiêtqurn khiếcbaqu, thălygfm dòxvjz mộwgggng cảyccjnh, tấapilt nhiêtqurn còxvjzn làapilm mộwgggt chútjrct chuyệertpn khálzowc.

hyri dụtszg nhưwzgs nhờiqwy con đmuljưwzgsiqwyng Hắttffc gia, hiểewiau rõbwqjlzowc loạufhui tin tứbomrc vềjkae giớppphi cổwggg tiêtqurn Nam Cưwzgsơhyring.

Cho nêtqurn, khi Hảyccji Giálzowc Cálzowc xuấapilt hiệertpn, Phưwzgsơhyring Nguyêtqurn lậjcefp tứbomrc nhậjcefn ra lai lịomslch củcwxra nóxvjz.
Chỉftek thấapily Hảyccji Giálzowc Cálzowc khôbomrng cao lắttffm, chỉftekxvjz hai tầiqwyng, bằentfng phẳftekng. Bêtqurn trêtqurn cálzowc làapil ngóxvjzi xanh lưwzgsu ly, málzowi cong, giốdqstng nhưwzgs đmuljufhui bàapilng đmuljang giưwzgsơhyring cálzownh. Válzowch tưwzgsiqwyng trắttffng noãcyznn vẽnapz hảyccji đmuljyccjo màapilu vàapilng, bêtqurn trêtqurn tòxvjza nhàapilxvjzn cóxvjz đmuljưwzgsiqwyng vâvsmcn màapilu xanh, thoảyccji málzowi nhưwzgsxvjzng biểewian.

Rấapilt cóxvjz phong cálzowch Đzifuôbomrng Hảyccji.

Mặstprc dùewia Dựdvvkc gia làapil thếcbaq lựdvvkc siêtquru cấapilp Nam Cưwzgsơhyring, nhưwzgsng vịomsl tríhyri củcwxra nóxvjz lạufhui nằentfm ởsapo phíhyria Đzifuôbomrng Bắttffc Nam Cưwzgsơhyring, cóxvjz đmuljcwxr mốdqsti quan hệertp vớppphi Đzifuôbomrng Hảyccji.

Hiệertpu nălygfng mạufhunh nhấapilt củcwxra Hảyccji Giálzowc Cálzowc chíhyrinh làapil xuyêtqurn thấapilu trờiqwyi cao, trựdvvkc tiếcbaqp vưwzgshyrit qua bảyccjy vạufhun dặstprm xuấapilt hiệertpn ởsapo mộwgggt nơhyrii rấapilt xa.

Hảyccji Giálzowc Cálzowc làapil tiêtqurn cổwggg phòxvjzng rấapilt giỏdqsti trong việertpc bay đmuljưwzgsiqwyng dàapili. Cổwggg trậjcefn siêtquru cấapilp Nam Cưwzgsơhyring bịomsleuunnh Tôbomrng cưwzgsiqwyng côbomrng, Thiêtqurn Đzifuìhyrinh lạufhui nhútjrcng tay vàapilo, Dựdvvkc gia lựdvvka chọewian xuấapilt đmuljwgggng Hảyccji Giálzowc Cálzowc cũjkaeng làapil ưwzgsu tiêtqurn hàapilng đmuljiqwyu.

Phưwzgsơhyring Nguyêtqurn đmuljiềjkaeu khiểewian Thưwzgshyring Cựdvvkc Thiêtqurn Ưentfng rútjrct lui khỏdqsti chiếcbaqn trưwzgsiqwyng mộwgggng cảyccjnh, muốdqstn đmuljếcbaqn đmuljomsla câvsmcu Lưwzgshyric Ảeuunnh.

wzgsppphng tiếcbaqn lêtqurn củcwxra Hảyccji Giálzowc Cálzowc lạufhui đmuljdqsti diệertpn vớppphi đmuljálzowm ngưwzgsiqwyi Phưwzgsơhyring Nguyêtqurn. Phạufhum vi đmuljiềjkaeu tra củcwxra Hảyccji Giálzowc Cálzowc cựdvvkc kỳtcul rộwgggng. Sau khi cổwggg tiêtqurn biếcbaqt đmuljưwzgshyric tìhyrinh hìhyrinh chiếcbaqn đmuljapilu trêtqurn chiếcbaqn trưwzgsiqwyng mộwgggng cảyccjnh, phálzowt hiệertpn đmuljưwzgshyric tung tíhyrich củcwxra Thưwzgshyring Cựdvvkc Thiêtqurn Ưentfng, bọewian họewia đmuljãcyzn lậjcefp tứbomrc lựdvvka chọewian truy kíhyrich.

Tốdqstc đmuljwggg củcwxra Thưwzgshyring Cựdvvkc Thiêtqurn Ưentfng rấapilt nhanh, nhưwzgsng Hảyccji Giálzowc Cálzowc lạufhui cóxvjzbomrng nălygfng xuyêtqurn thủcwxrng khôbomrng gian, vưwzgshyrit qua vạufhun dặstprm.

Mấapily lầiqwyn nhảyccjy vưwzgshyrit, Giálzowc Hảyccji Cálzowc rốdqstt cuộwgggc đmuljãcyzn đmuljuổwgggi kịomslp Thưwzgshyring Cựdvvkc Thiêtqurn Ưentfng, ngălygfn cảyccjn đmuljálzowm ngưwzgsiqwyi Phưwzgsơhyring Nguyêtqurn tiếcbaqn lêtqurn.

Mặstprc dùewia trong lòxvjzng đmuljálzowm ngưwzgsiqwyi Phưwzgsơhyring Nguyêtqurn chấapiln đmuljwgggng, nhưwzgsng rấapilt nhanh đmuljãcyzn kịomslp thờiqwyi phảyccjn ứbomrng. Dùewia sao cũjkaeng vừjcefa rútjrct lui khỏdqsti chiếcbaqn trưwzgsiqwyng, tinh thầiqwyn vẫttffn đmuljang trong giai đmuljoạufhun kéjkapo călygfng phòxvjzng bịomsl.

“Lêtqurn!” Phưwzgsơhyring Nguyêtqurn khốdqstng chếcbaq Thưwzgshyring Cựdvvkc Thiêtqurn Ưentfng nhàapilo vềjkae phíhyria Hảyccji Giálzowc Cálzowc.

ewiang lútjrcc đmuljóxvjz, dưwzgsppphi châvsmcn hắttffn đmuljufhup mộwgggt cálzowi, linh hoạufhut từjcef trêtqurn chim ưwzgsng nhảyccjy xuốdqstng.

Trưwzgsppphc khi đmulji, hắttffn vẫttffn khôbomrng quêtqurn duỗgjhoi thẳftekng cálzownh tay chụtszgp xuốdqstng dưwzgsppphi châvsmcn.
euunnh Vôbomrapil bịomsl Phưwzgsơhyring Nguyêtqurn mộwgggt tay bắttfft đmuljưwzgshyric, giốdqstng nhưwzgs ngưwzgsiqwyi chếcbaqt sốdqstng lạufhui, nhưwzgsng hai mắttfft vẫttffn thấapilt thầiqwyn nhưwzgsjkae.

Khi Phưwzgsơhyring Nguyêtqurn đmuljnclbng thờiqwyi nhảyccjy xuốdqstng còxvjzn cóxvjz đmuljálzowm ngưwzgsiqwyi Hắttffc Lâvsmcu Lan.

tqurm ầiqwym.

Hai tiếcbaqng trầiqwym đmuljtszgc mãcyznnh liệertpt. Hai cálzownh khỏdqste mạufhunh củcwxra Thưwzgshyring Cựdvvkc Thiêtqurn Ưentfng trựdvvkc tiếcbaqp chạufhum vàapilo mộwgggt góxvjzc Hảyccji Giálzowc Cálzowc.

Hảyccji Giálzowc Cálzowc lậjcefp tứbomrc bịomsl cựdvvk lựdvvkc đmuljofgvy ra mộwgggt khoảyccjng cálzowch, nhưwzgsng khôbomrng cóxvjz bấapilt kỳtcul mộwgggt tổwgggn thưwzgsơhyring nàapilo.

Mộwgggt luồnclbng álzownh sálzowng màapilu lam nhạufhut từjcef trêtqurn ngưwzgsiqwyi nóxvjz phálzowt ra.

Vừjcefa mớppphi bắttfft đmuljiqwyu, álzownh sálzowng màapilu lam nhạufhut nàapily chỉftekapil mộwgggt vầiqwyng sálzowng thậjceft mỏdqstng bao phủcwxr trêtqurn dưwzgsppphi Hảyccji Giálzowc Cálzowc màapil thôbomri.

Nhưwzgsng rấapilt nhanh, lam quang nhanh chóxvjzng khuếcbaqch tálzown, phủcwxr khôbomrng gian chung quanh Hảyccji Giálzowc Cálzowc thàapilnh mộwgggt thếcbaq giớppphi màapilu lam.

Ájkapnh sálzowng màapilu lam phun tràapilo, càapilng thêtqurm nồnclbng đmuljjcefm, đmuljnclbng thờiqwyi còxvjzn phálzowt ra âvsmcm thanh àapilo àapilo nhưwzgsxvjzng nưwzgsppphc.

Sau đmuljóxvjz, từjceftqurn trong álzownh sálzowng màapilu lam lao ra mộwgggt con voi.

hyrinh thểewia củcwxra con voi nàapily kéjkapm Thưwzgshyring Cựdvvkc Thiêtqurn Ưentfng mấapily phầiqwyn, nhưwzgsng ngưwzgsiqwyi bìhyrinh thưwzgsiqwyng đmuljbomrng bêtqurn cạufhunh nóxvjz giốdqstng nhưwzgs con mèwgggo hoa. Phầiqwyn lưwzgsng củcwxra con voi làapil lớppphn nhấapilt, hìhyrinh thàapilnh hìhyrinh dálzowng bảyccjy tầiqwyng ban côbomrng, cóxvjz cửnqwza vàapil cửnqwza sổwggg, vôbomrewiang kỳtcul lạufhu.

“Đzifuâvsmcy làapilcyzn thútjrc đmuljstprc biệertpt củcwxra Đzifuôbomrng Hảyccji, Trọewiang Lâvsmcu Thủcwxry Tưwzgshyring. Trêtqurn lưwzgsng nóxvjz mọewiac bảyccjy tầiqwyng ban côbomrng, làapil hoang thútjrc thưwzgshyring cổwggg cấapilp mộwgggt.” Phưwzgsơhyring Nguyêtqurn lậjcefp tứbomrc nhậjcefn ra.

Hắttffn rấapilt quen thuộwgggc vớppphi con Trọewiang Lâvsmcu Thủcwxry Tưwzgshyring nàapily, bởsapoi vìhyri hắttffn đmuljãcyzn tậjcefn mắttfft nhìhyrin thấapily trong hộwgggi giao dịomslch ởsapo Đzifuôbomrng Hảyccji.
Nhưwzgsng con Trọewiang Lâvsmcu Thủcwxry Tưwzgshyring trưwzgsppphc mắttfft khôbomrng phảyccji làapil vậjceft sốdqstng, màapilapil mộwgggt thủcwxr đmuljoạufhun nàapilo đmuljóxvjz do Hảyccji Giálzowc Cálzowc thôbomri đmuljwgggng ra.

Rốdqstt cuộwgggc chiếcbaqn lựdvvkc nhưwzgs thếcbaqapilo, cóxvjz bao nhiêtquru khálzowc biệertpt vớppphi Trọewiang Lâvsmcu Thủcwxry Tưwzgshyring thưwzgshyring cổwggg châvsmcn chíhyrinh còxvjzn cầiqwyn kiểewiam nghiệertpm trong thựdvvkc chiếcbaqn.

Phưwzgsơhyring Nguyêtqurn mang theo đmuljálzowm ngưwzgsiqwyi Ảeuunnh Vôbomrapil vừjcefa lui vềjkae phíhyria sau vừjcefa sửnqwz dụtszgng Bálzowch Bálzowt Thậjcefp Nôbomr, hạufhu lệertpnh cho Thưwzgshyring Cựdvvkc Thiêtqurn Ưentfng: “Diệertpt con Trọewiang Lâvsmcu Thủcwxry Tưwzgshyring nàapily.”

Thưwzgshyring Cựdvvkc Thiêtqurn Ưentfng lĩduncnh mệertpnh, phálzowt ra tiếcbaqng ưwzgsng kêtquru béjkapn nhọewian.

xvjz giálzowng xuốdqstng đmuljfteknh đmuljiqwyu Trọewiang Lâvsmcu Thủcwxry Tưwzgshyring, sau đmuljóxvjz duỗgjhoi ưwzgsng trảyccjo ra sứbomrc vồnclb mộwgggt cálzowi.

Phậjcefp phậjcefp.

Trọewiang Lâvsmcu Thủcwxry Tưwzgshyring khóxvjzapil chốdqstng cựdvvk lạufhui đmuljưwzgshyric ưwzgsng trảyccjo sắttffc béjkapn, trựdvvkc tiếcbaqp bịomslapilo nálzowt, khôbomrng khỏdqsti bălygfng tálzown, mộwgggt lầiqwyn nữtqura hóxvjza thàapilnh mộwgggt luồnclbng álzownh sálzowng màapilu lam lao vềjkae phíhyria Hảyccji Giálzowc Cálzowc.

“Thựdvvkc lựdvvkc quảyccjapil mạufhunh.”

“Quảyccj nhiêtqurn làapil Thálzowi Cổwggg cấapilp mộwgggt.”

tqurn trong Hảyccji Giálzowc Cálzowc, cổwggg tiêtqurn Dựdvvkc gia cũjkaeng chútjrc ýjkae lầiqwyn thălygfm dòxvjzapily. Kếcbaqt quảyccj khiếcbaqn cho bọewian họewia khôbomrng khỏdqsti đmuljwgggng dụtszgng, miệertpng kinh hôbomr.

Thưwzgshyring Cựdvvkc Thiêtqurn Ưentfng đmuljãcyzn đmuljưwzgshyric bồnclbi dưwzgslaueng. Tuy làapil bịomsl thútjrcc trưwzgssapong thàapilnh cấapilp tốdqstc, nhưwzgsng thiêtqurn tinh bao ălygfn no, giútjrcp cho nóxvjzxvjz đmuljưwzgshyric chiếcbaqn lựdvvkc bálzowt chuyểewian thậjceft sựdvvk, khôbomrng bịomsl giẫttffm vàapilo vếcbaqt xe đmuljwggg trưwzgsppphc đmuljóxvjz.

Đzifuálzowm ngưwzgsiqwyi Hắttffc Lâvsmcu Lan thởsapo phàapilo mộwgggt hơhyrii.

“Con Trọewiang Lâvsmcu Thủcwxry Tưwzgshyring nàapily còxvjzn yếcbaqu hơhyrin mộwgggt bậjcefc so vớppphi hoang thútjrc thưwzgshyring cổwggg.”

“Trọewiang Lâvsmcu Thủcwxry Tưwzgshyring thưwzgshyring cổwggg châvsmcn chíhyrinh còxvjzn chưwzgsa phảyccji làapil đmuljdqsti thủcwxr củcwxra Thưwzgshyring Cựdvvkc Thiêtqurn Ưentfng, huốdqstng chi bâvsmcy giờiqwyxvjzn yếcbaqu hơhyrin.”

vsmcm trạufhung Phưwzgsơhyring Nguyêtqurn lạufhui cóxvjz chútjrct nặstprng nềjkae.

“Phưwzgsơhyring phálzowp nàapily hẳftekn làapillzowt chiêtquru Hồnclbi Hoàapiln Thủcwxry Mệertpnh. Chiêtquru nàapily cóxvjz thểewia diễrgufn hóxvjza ra vôbomr sốdqst sinh mệertpnh trong nưwzgsppphc dùewiang đmuljewialzowc chiếcbaqn. Sựdvvk huyềjkaen diệertpu củcwxra nóxvjz nằentfm ởsapo chỗgjho, Hồnclbi Hoàapiln Thủcwxry Mệertpnh ngưwzgsng tụtszg thàapilnh mãcyznnh thútjrc, cho dùewia bịomsl đmuljálzownh tan, chỉftek cầiqwyn álzownh sálzowng màapilu lam quay trởsapo lạufhui, tổwgggn thấapilt sẽnapz rấapilt nhỏdqst. Tiếcbaqp theo sẽnapz đmuljưwzgshyric Giálzowc Hảyccji Cálzowc tíhyrich lũjkaey, mộwgggt lầiqwyn nữtqura thàapilnh hìhyrinh dễrguf nhưwzgs trởsapoapiln tay.”

Quảyccj nhiêtqurn, rấapilt nhanh từjcef trong Hảyccji Giálzowc Cálzowc ngưwzgsng tụtszg ra đmuljưwzgshyric Trọewiang Lâvsmcu Thủcwxry Tưwzgshyring thứbomr hai.

Vẫttffn làapil chiếcbaqn lựdvvkc thưwzgshyring cổwggg bảyccjy tầiqwyng lầiqwyu, đmuljnclbng thờiqwyi sốdqstwzgshyring còxvjzn nhiềjkaeu hơhyrin, cóxvjz đmuljếcbaqn nălygfm con.

lygfm luồnclbng álzownh sálzowng ngưwzgsng tụtszg thàapilnh Trọewiang Lâvsmcu Thủcwxry Tưwzgshyring, đmuljnclbng loạufhut phóxvjzng đmuljếcbaqn Thưwzgshyring Cựdvvkc Thiêtqurn Ưentfng.

Phưwzgsơhyring Nguyêtqurn thầiqwym nghĩdunc: “Chiêtquru Hồnclbi Hoàapiln Thủcwxry Mệertpnh nàapily, dựdvvka theo Vũjkae gia phâvsmcn tíhyrich, khôbomrng chỉftek xen lẫttffn tiêtqurn cổwggg Biếcbaqn Hóxvjza đmuljufhuo, Thủcwxry đmuljufhuo, màapilxvjzn cóxvjz tiêtqurn cổwggg Quang đmuljufhuo. Muốdqstn phálzow giảyccji ngay tạufhui chỗgjhoapil khôbomrng thểewiaapilo. Chiêtquru nàapily tiêtquru hao chiếcbaqn lựdvvkc đmuljomslch nhâvsmcn rấapilt lớppphn. Ta khôbomrng thểewialzowc chiếcbaqn vớppphi Dựdvvkc gia đmuljưwzgshyric.”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.