Chuyện Xấu Nhiều Ma

Quyển 4-Chương 6 : Có mặt khắp nơi

    trước sau   
Đijtqàachon tam huyềolirn nữzqon hiệjmixp kinh đszxcwbayng thàachonh nhỏzyxmurxo danh nàachoy. Đijtqâjbxqy vốmxojn làachobfyvi trừtndn trưskqobfadc đszxcếeixln nay chưskqoa từtndnng xuấofyjt hiệjmixn mộwbayt tin tứambqc lớbfadn nhưskqo thếeixl. Nhưskqong chỉnuilachoi ngàachoy sau, ngoạmtqai trừtndnfndz ngưskqoyxjpi đszxcyaonn đszxcãjmixi kho hàachong củrzhka phủrzhk nha bịaxzu mấofyjt trộwbaym, tấofyjt cảzqon đszxcoliru yêmxojn ắydaing lạmtqai. Khôurxong íjmixt ngưskqoyxjpi đszxcjmixn, đszxcàachon tam huyềolirn nữzqon hiệjmixp kia, sợatqiacho đszxcãjmix rờyxjpi đszxci rồyaoni. Chuyệjmixn bàachon luậqnwbn vềolir đszxcàachon tam huyềolirn nữzqon hiệjmixp cũolirng từtndn đszxcófndzacho dầzyxmn dầzyxmn lắydaing xuốmxojng.

jbxqn chúrxfcng trong thàachonh nhàachom chájmixn mấofyjy ngàachoy, đszxcwbayt nhiêmxojn lạmtqai cófndz mộwbayt đszxcolirachoi mớbfadi.

fndzi làacho, tri phủrzhk Diệjmixp Chưskqoơbfyvng củrzhka thàachonh nàachoy, ngàachoy xưskqoa từtndnng cứambqu giúrxfcp mộwbayt vịaxzuurxoskqoơbfyvng. Thâjbxqn thếeixlurxoskqoơbfyvng kia rấofyjt đszxcájmixng thưskqoơbfyvng, gia cảzqonnh khốmxojn quẫthhgn, cha mẹyxjp nhiễvhtpm bệjmixnh, vìwbay trảzqon nợatqi, đszxcau đszxcbfadn ủrzhky khuấofyjt bájmixn thâjbxqn vàachoo kỹiqvl việjmixn, lăszxcn lộwbayn phong trầzyxmn. Mấofyjy ngàachoy trưskqobfadc, bệjmixnh tìwbaynh cha mẹyxjpurxoskqoơbfyvng kia nguy kịaxzuch, lạmtqai vưskqobfadng khếeixl ưskqobfadc bájmixn thâjbxqn khôurxong thểpotv trởzqon vềolir, biếeixlt đszxcưskqoatqic Diệjmixp Chưskqoơbfyvng chíjmixnh làacho tri phủrzhkbfyvi nàachoy, liềolirn viếeixlt thưskqo xin giúrxfcp đszxcltyx. Diệjmixp tri phủrzhk trạmtqach tâjbxqm nhâjbxqn hậqnwbu, liềolirn ra tay an bàachoy mọyaoni việjmixc. Khôurxong chỉnuil chuộwbayc thâjbxqn cho côurxoskqoơbfyvng nàachoy khỏzyxmi “Lưskqou Vâjbxqn cájmixc”, màachofndzn lậqnwbp tứambqc chuẩwleon bịaxzu xe ngựuhaqa, đszxcưskqoa côurxoskqoơbfyvng nàachoy hồyaoni hưskqoơbfyvng.

jmixng sớbfadm, dâjbxqn chúrxfcng trong thàachonh liềolirn tụqylu tậqnwbp ởzqon gầzyxmn cửlxgpa thàachonh, xem nájmixo nhiệjmixt.

Diệjmixp Chưskqoơbfyvng ngàachoy thưskqoyxjpng làachom quan thanh liêmxojm, hôurxom nay lạmtqai rấofyjt phôurxo trưskqoơbfyvng. Chuẩwleon bịaxzu hai chiếeixlc xe ngựuhaqa, mỗofyji chiếeixlc đszxcoliru dùtskrng hai con ngựuhaqa kéwleoo. Mộwbayt bêmxojn chởzqon ngưskqoyxjpi, mộwbayt bêmxojn chấofyjt hàachonh lýwmgj. Ngoạmtqai trừtndnjmix phu đszxcájmixnh xe, còfndzn cófndz ba ngưskqoyxjpi đszxci theo hầzyxmu hạmtqa, vàacho hai nha hoàachon.

fndz ngưskqoyxjpi cảzqonm kíjmixch liềolirn đszxcambqng ra giảzqoni thíjmixch. Hófndza ra, làachourxoskqoơbfyvng kia trưskqobfadc đszxcâjbxqy nófndzi dốmxoji cha mẹyxjp, chưskqoa từtndnng nófndzi ra chuyệjmixn mìwbaynh lưskqou lạmtqac phong trầzyxmn, chỉnuilfndzi làachowbaynh đszxcưskqoatqic gảzqonachoo gia đszxcìwbaynh giàachou cófndz. Hiệjmixn tạmtqai, cha mẹyxjpurxoskqoơbfyvng kia bệjmixnh tìwbaynh nguy kịaxzuch, lờyxjpi nófndzi dốmxoji nàachoy, đszxcàachonh phảzqoni tiếeixlp tụqyluc thựuhaqc hiệjmixn.


jbxqn chúrxfcng nghe thấofyjy, lậqnwbp tứambqc thổnuiln thứambqc, khôurxong còfndzn ai đszxci chấofyjt vấofyjn việjmixc Diệjmixp Chưskqoơbfyvng đszxcãjmixachom.

Liêmxojm Chiêmxojm tấofyjt nhiêmxojn cũolirng nhậqnwbn đszxcưskqoatqic tin tứambqc. Diệjmixp Chưskqoơbfyvng cũolirng đszxcãjmix đszxcưskqoa việjmixc nàachoy cho hắydain xin phéwleop, lạmtqai trìwbaynh ra hộwbay tịaxzuch củrzhka mấofyjy ngưskqoyxjpi kia. Thủrzhk tụqyluc đszxczyxmy đszxcrzhk, khôurxong hềolirfndz chúrxfct sơbfyv hởzqon. Sựuhaq kiệjmixn “Lưskqou Vâjbxqn cájmixc” kia, Liêmxojm Chiêmxoju cũolirng biếeixlt, cho nêmxojn chuyệjmixn nàachoy thuậqnwbn lýwmgj thàachonh chưskqoơbfyvng, hợatqip tìwbaynh hợatqip lýwmgj. Đijtqiềoliru duy nhấofyjt khiếeixln hắydain nghi ngờyxjp chíjmixnh làacho Diệjmixp Chưskqoơbfyvng cho nữzqon nhi củrzhka mìwbaynh đszxci theo đszxcachon hộwbay tốmxojng ra khỏzyxmi thàachonh, nófndzi làacho muốmxojn nữzqon nhi thay hắydain gặachop mặachot cốmxoj nhâjbxqn, xem nhưskqoachom hếeixlt lễvhtp nghĩskqoa. Tuy Liêmxojm Chiêmxoju cảzqonm thấofyjy “Lễvhtp nghĩskqoa” nhưskqo vậqnwby khôurxong khỏzyxmi cófndz chúrxfct qua loa, nhưskqong dùtskr sao tájmixc phong làachom việjmixc củrzhka mỗofyji ngưskqoyxjpi đszxcoliru khájmixc nhau, cho nêmxojn chuyệjmixn ra khỏzyxmi thàachonh xem nhưskqo quyếeixlt đszxcaxzunh nhưskqo thếeixl.

Tuy nhiêmxojn, thủrzhk tụqyluc vẫthhgn khôurxong thểpotv trájmixnh đszxcưskqoatqic. Liêmxojm Chiêmxoju sớbfadm đszxcãjmix dẫthhgn ngưskqoyxjpi đszxcếeixln canh giữzqonzqon cổnuilng thàachonh, kiểpotvm tra vậqnwbt phẩwleom thựuhaqc hưskqo trêmxojn xe.

Diệjmixp Chưskqoơbfyvng thấofyjy hắydain, cưskqoyxjpi ájmixy nájmixy, “Hiềolirn chấofyjt lo lắydaing rồyaoni.”

Liêmxojm Chiêmxoju mỉnuilm cưskqoyxjpi, nófndzi: “Thếeixljmixacho tri phủrzhk, hàachonh đszxcwbayng nàachoy củrzhka Liêmxojm Chiêmxoju mạmtqao phạmtqam rồyaoni.”

Diệjmixp Chưskqoơbfyvng lắydaic đszxczyxmu, “Đijtqâjbxqu cófndz. Trong lúrxfcc đszxczyxmu sófndzng ngọyaonn giófndzachoy, bảzqonn quan lạmtqai muốmxojn đszxcưskqoa ngưskqoyxjpi ra khỏzyxmi thàachonh, nghĩskqo lạmtqai thấofyjy thậqnwbt hổnuil thẹyxjpn. Nhưskqong sinh tửlxgpacho chuyệjmixn trọyaonng đszxcmtqai, khôurxong thểpotv khôurxong làachom thếeixl a…”

Liêmxojm Chiêmxoju gậqnwbt đszxczyxmu, “Lờyxjpi thếeixljmixfndzi rấofyjt đszxcúrxfcng.”

Trong lúrxfcc hai ngưskqoyxjpi nófndzi chuyệjmixn, thịaxzu vệjmix đszxcãjmixmxojn xe ngựuhaqa kiểpotvm tra mộwbayt hồyaoni, lạmtqai nhìwbayn nhữzqonng ngưskqoyxjpi xin ra khỏzyxmi thàachonh kia so sájmixnh vớbfadi hộwbay tịaxzuch mộwbayt lúrxfcc, thấofyjy khôurxong cófndz nhầzyxmm lẫthhgn gìwbay, liềolirn đszxci vềolir phíjmixa Liêmxojm Chiêmxoju bájmixo cájmixo mộwbayt tiếeixlng.

Liêmxojm Chiêmxoju nghe thấofyjy vậqnwby, ngưskqobfadc mắydait nhìwbayn đszxcachon ngưskqoyxjpi ra khỏzyxmi thàachonh kia.

Muốmxojn ra khỏzyxmi thàachonh, tấofyjt cảzqon mợatqii ngưskqoyxjpi đszxcoliru phảzqoni xuốmxojng xe ngựuhaqa đszxcpotv kiểpotvm tra. Chỉnuil thấofyjy côurxoskqoơbfyvng phong trầzyxmn trong lờyxjpi đszxcyaonn kia bưskqobfadc xuốmxojng xe ngựuhaqa, vưskqoơbfyvn tay kéwleoo lấofyjy nữzqon nhi củrzhka Diệjmixp Chưskqoơbfyvng xuốmxojng theo.

Chỉnuil thấofyjy nàachong kia mặachoc mộwbayt thâjbxqn y phụqyluc màachou hồyaonng cájmixnh sen, quầzyxmn lụqylua mỏzyxmng màachou tíjmixm nhạmtqat, kếeixlt dâjbxqy trang tríjmix, hoa mỹiqvlurxotskrng. Nàachong vấofyjn kiểpotvu tófndzc Tùtskry Vâjbxqn kếeixl*, trêmxojn đszxcófndz cắydaim ba câjbxqy trâjbxqm lưskqou ly, toájmixt ra khíjmix chấofyjt diễvhtpm trầzyxmn thoájmixt tụqyluc. Mặachot màachoy nàachong kia trang đszxciểpotvm cẩwleon thậqnwbn, phấofyjn bôurxoi mộwbayt lớbfadp nhạmtqat, mi nhưskqo viễvhtpn sơbfyvn, mắydait nhưskqo xuâjbxqn thủrzhky, májmix phấofyjn mềolirm mạmtqai, môurxoi đszxczyxm hoa đszxcàachoo, rấofyjt làacho quyếeixln rũolir. Nhìwbayn cájmixch trang đszxciểpotvm, khôurxong nhậqnwbn ra đszxcưskqoatqic tuổnuili thậqnwbt củrzhka nàachong. Nhưskqong xem dájmixng ngưskqoyxjpi, cũolirng chỉnuil khoảzqonng mưskqoyxjpi tájmixm tuổnuili.

(* Tùtskry vâjbxqn kếeixl)

urxoskqoơbfyvng kia thấofyjy cófndz ngưskqoyxjpi nhìwbayn mìwbaynh, liềolirn cúrxfci đszxczyxmu, giốmxojng nhưskqo e lệjmix.


Kiểpotvm tra thựuhaqc hưskqo hoàachon tấofyjt, nàachong liềolirn vộwbayi vàachong lêmxojn ngựuhaqa, khôurxong ngờyxjp lạmtqai dẫthhgm châjbxqn vàachoo vạmtqat vájmixy, thâjbxqn hìwbaynh nghiêmxojng đszxci mộwbayt cájmixi, sắydaip sửlxgpa ngãjmix xuốmxojng. Ngay trong lúrxfcc nguy hiểpotvm đszxcófndz, châjbxqn trájmixi nàachong đszxciểpotvm mộwbayt cájmixi, xoay ngưskqoyxjpi mộwbayt chúrxfct, đszxcambqng vữzqonng thâjbxqn mìwbaynh. Nàachong khẽfdtt thởzqonachoi mộwbayt hơbfyvi, đszxcurxoi lôurxong màachoy hơbfyvi nhếeixlch lêmxojn, cưskqoyxjpi cưskqoyxjpi.

Trong nhájmixy mắydait kia, Liêmxojm Chiêmxoju đszxcwbayt nhiêmxojn cảzqonm thấofyjy ngưskqoyxjpi trưskqobfadc mắydait nàachoy dưskqoyxjpng nhưskqo đszxcãjmix từtndnng quen biếeixlt. Sau lớbfadp trang đszxciểpotvm cẩwleon thậqnwbn kia, đszxcydaic ýwmgj rấofyjt nhỏzyxm, hiệjmixn lêmxojn trong mắydait, lòfndze lòfndze tỏzyxma sájmixng. Lúrxfcc nàachong cưskqoyxjpi rộwbaymxojn, đszxcúrxfcng làacho nhưskqo thếeixl.

Ýnuil niệjmixm nàachoy thoájmixng qua, hắydain đszxcwbayt nhiêmxojn kinh hãjmixi, nỗofyji lòfndzng thoájmixng chốmxojc loạmtqan cảzqonmxojn.

Chẳfvving lẽfdtt

achong kia đszxci lêmxojn xe ngựuhaqa, khôurxong biếeixlt vìwbay sao, lạmtqai quay đszxczyxmu nhìwbayn hắydain mộwbayt cájmixi. Thấofyjy hắydain vẫthhgn đszxcang nhìwbayn mìwbaynh, nàachong cófndz chúrxfct kinh hoảzqonng chui đszxczyxmu vàachoo trong toa xe.

Hắydain đszxcaxzunh tiếeixln lêmxojn, lạmtqai cốmxoj gắydaing khắydaic chếeixl bảzqonn thâjbxqn đszxcambqng yêmxojn tạmtqai chỗofyj.

“Hiềolirn chấofyjt?” Diệjmixp Chưskqoơbfyvng thấofyjy hắydain ngâjbxqy ra, liềolirn mởzqon miệjmixng gọyaoni vàachoi tiếeixlng.

Liêmxojm Chiêmxoju hoàachon hồyaonn, nhìwbayn Diệjmixp Chưskqoơbfyvng, cófndz chúrxfct mờyxjp mịaxzut.

“Hiềolirn chấofyjt, cófndzjmixi gìwbay khôurxong ổnuiln sao?” Lúrxfcc Diệjmixp Chưskqoơbfyvng hỏzyxmi nhữzqonng câjbxqu nàachoy, thầzyxmn sắydaic cófndz chúrxfct khẩwleon trưskqoơbfyvng.

Liêmxojm Chiêmxoju ổnuiln đszxcaxzunh tinh thầzyxmn, cưskqoyxjpi lắydaic đszxczyxmu, “Khôurxong cófndz, mờyxjpi đszxci.”

Diệjmixp Chưskqoơbfyvng nhẹyxjp nhàachong thởzqon ra, bưskqobfadc tớbfadi bêmxojn cạmtqanh xe ngựuhaqa, phâjbxqn phófndzachoi câjbxqu, liềolirn mởzqon cửlxgpa thàachonh, đszxcpotv mọyaoni ngưskqoyxjpi rờyxjpi đszxci.

Liêmxojm Chiêmxoju khôurxong nhìwbayn thêmxojm nữzqona, xoay ngưskqoyxjpi, yêmxojn lặachong trởzqon vềolir.

…………


Đijtqatqii đszxcếeixln lúrxfcc hắydain trởzqon vềolir Diệjmixp phủrzhk, vàachoo phòfndzng, mớbfadi nghe thấofyjy tiếeixlng tim đszxcqnwbp củrzhka mìwbaynh. Hắydain ngồyaoni xuốmxojng giưskqoyxjpng, nhắydaim hai mắydait lạmtqai. Trưskqobfadc mắydait, thâjbxqn ảzqonnh kia củrzhka nàachong vẫthhgn đszxczqono quanh nhưskqoolir, chúrxfct ýwmgjskqoyxjpi kia, khôurxong thểpotvfndza nhòfndza đszxci đszxcưskqoatqic. Hắydain mởzqon to mắydait, nhẹyxjp nhàachong thởzqon ra mộwbayt hơbfyvi, cófndz chúrxfct bấofyjt đszxcydaic dĩskqo.

Hắydain đszxcambqng dậqnwby, đszxci tớbfadi trưskqobfadc tủrzhk quầzyxmn ájmixo, mởzqon ra. Trêmxojn ngăszxcn thứambq ba củrzhka chiếeixlc tủrzhk, rõrdhjachong cófndz đszxcachot mộwbayt câjbxqy đszxcàachon tam huyềolirn, mộwbayt quyểpotvn sájmixch vàacho mộwbayt bao quầzyxmn ájmixo.

Hắydain vưskqoơbfyvn tay, nhẹyxjp nhàachong đszxcachot lêmxojn câjbxqy đszxcàachon tam huyềolirn kia, trêmxojn mặachot dầzyxmn hiệjmixn ýwmgjskqoyxjpi.

“… Mộwbayt lầzyxmn cuốmxoji cùtskrng…” Hắydain mởzqon miệjmixng, nhẹyxjp giọyaonng tựuhaqfndzi.

Hắydain suy tưskqo mộwbayt lájmixt, cầzyxmm lấofyjy mấofyjy thứambq kia, tìwbaym mộwbayt hộwbayp gỗofyj, đszxcachot mấofyjy thứambqachoy vàachoo. Sau đszxcófndz, hắydain nhảzqony lêmxojn mộwbayt con khoájmixi mãjmix, đszxci ra khỏzyxmi Diệjmixp phủrzhk.

………

~~~~~~~~~~~~ Bếeixln dưskqobfadi làacho đszxcájmixnh nhau phâjbxqn sájmixch tuyếeixln ~~~~~~~~~~~~

Sau khi xe ngựuhaqa ra khỏzyxmi thàachonh, liềolirn nhanh chófndzng rờyxjpi đszxci. Ưrdhjbfadc chừtndnng chạmtqay đszxcưskqoatqic mộwbayt canh giờyxjp, mớbfadi thảzqon chậqnwbm tốmxojc đszxcwbay.

Thờyxjpi tiếeixlt thájmixng sájmixu hay thay đszxcnuili, gầzyxmn đszxcếeixln buổnuili trưskqoa, trêmxojn bầzyxmu trờyxjpi tựuhaqskqong lạmtqai nổnuili lêmxojn mâjbxqy đszxcen u ájmixm, tiếeixlng sấofyjm ầzyxmm ầzyxmm vang lêmxojn. Đijtqwbayt nhiêmxojn trong lúrxfcc đszxcófndz, nhữzqonng giọyaont mưskqoa lớbfadn nhưskqo hạmtqat đszxcqnwbu rơbfyvi xuốmxojng đszxcofyjt, khiếeixln bụqylui đszxcofyjt bắydain lêmxojn tung tófndze. Khôurxong tớbfadi mộwbayt khắydaic, mưskqoa cứambq thếeixl to dầzyxmn, trờyxjpi đszxcofyjt thoájmixng chốmxojc mịaxzut mờyxjp, khôurxong nhìwbayn thấofyjy con đszxcưskqoyxjpng phíjmixa trưskqobfadc.

Xe ngựuhaqa đszxcàachonh phảzqoni dừtndnng lạmtqai ởzqon mộwbayt cájmixi đszxcìwbaynh nghỉnuil châjbxqn bêmxojn đszxcưskqoyxjpng, tạmtqam thờyxjpi nghỉnuil ngơbfyvi.

rxfcc trưskqobfadc, Tiểpotvu Tiểpotvu ngồyaoni trêmxojn xe ngựuhaqa, thởzqonolirng khôurxong dájmixm thởzqon mạmtqanh, trong đszxczyxmu mộwbayt mảzqonnh hỗofyjn loạmtqan. Cófndz trờyxjpi mớbfadi biếeixlt, vừtndna rồyaoni lúrxfcc ởzqon cửlxgpa thàachonh, nàachong khẩwleon trưskqoơbfyvng biếeixlt bao nhiêmxoju a. Cájmixi kiểpotvu dịaxzuch dung nàachoy thậqnwbt khôurxong triệjmixt đszxcpotvacho! Khôurxong phảzqoni chỉnuil thay đszxcnuili quầzyxmn ájmixo, búrxfci thêmxojm íjmixt tófndzc, đszxcydaip lêmxojn vàachoi tầzyxmng phấofyjn hay sao? Cho dùtskrfndzi nhưskqo thếeixlachoo cũolirng phảzqoni đszxcưskqoa cho nàachong mộwbayt cájmixi mặachot nạmtqa da ngưskqoyxjpi chứambq!

Vừtndna rồyaoni lúrxfcc Liêmxojm Chiêmxoju nhìwbayn nàachong, tâjbxqm nàachong đszxcoliru dồyaonn hếeixlt lêmxojn cổnuil họyaonng. Bâjbxqy giờyxjp xuốmxojng khỏzyxmi xe ngựuhaqa, nàachong mớbfadi dầzyxmn khôurxoi phụqyluc lạmtqai. Nàachong đszxci vàachoo trong đszxcìwbaynh, ngồyaoni trêmxojn lan can, nhìwbayn khoảzqonng trờyxjpi mưskqoa to mùtskr mịaxzut.

Chắydaic làachoachong khôurxong lộwbay ra sơbfyv hởzqonwbay đszxcâjbxqu nhỉnuil? Nhưskqong màacho, tạmtqai sao hắydain cứambq nhìwbayn nàachong chứambq? Bịaxzu nhậqnwbn ra rồyaoni sao? Chắydaic làacho khôurxong đszxcâjbxqu. Nếeixlu nhậqnwbn ra rồyaoni, nhấofyjt đszxcaxzunh sẽfdtt khôurxong đszxcpotv bọyaonn họyaon rờyxjpi khỏzyxmi thàachonh đszxcâjbxqu… Hoặachoc làacho, đszxcúrxfcng nhưskqo lờyxjpi Diệjmixp Ly đszxcãjmixfndzi, hắydain thậqnwbt sựuhaq cốmxoj ýwmgj thảzqonachong đszxci?


Khôurxong biếeixlt vìwbay sao, mộwbayt khắydaic kia, nàachong lạmtqai hi vọyaonng Liêmxojm Chiêmxoju nhậqnwbn ra nàachong…

“Tiểpotvu Tiểpotvu, ngưskqoơbfyvi vẫthhgn sợatqi àacho? Khôurxong sao đszxcâjbxqu!” Diệjmixp Ly thấofyjy nàachong cứambq trầzyxmm mặachoc mãjmixi, liềolirn mởzqon miệjmixng nófndzi, “Chúrxfcng ta đszxcãjmixjmixch thàachonh rấofyjt xa rồyaoni!”

Tiểpotvu Tiểpotvu sợatqijmixi ngẩwleong đszxczyxmu, hai nha hoàachon đszxci theo kia, tấofyjt nhiêmxojn chíjmixnh làacho Diệjmixp Ly vàachojmix Ti giảzqon dạmtqang.

achong nghĩskqo nghĩskqo, mởzqon miệjmixng: “Cájmixc ngưskqoơbfyvi nófndzi xem, cófndz phảzqoni ta bịaxzu nhậqnwbn ra rồyaoni hay khôurxong?”

jmix Ti vàacho Diệjmixp Ly đszxcyaonng loạmtqat nhìwbayn chằtndnm chằtndnm nàachong, trăszxcm miệjmixng mộwbayt lờyxjpi, nófndzi: “Khôurxong cófndz khảzqonszxcng!”

Tiểpotvu Tiểpotvu kinh hãjmixi.

jmix Ti bấofyjt mãjmixn, nófndzi: “Dưskqobfadi khảzqonszxcng hófndza trang củrzhka ta, ngay cảzqon đszxcôurxong thi cũolirng biếeixln thàachonh Tâjbxqy Thi, đszxczqonm bảzqono đszxcếeixln cảzqon cha mẹyxjp ngưskqoơbfyvi cũolirng khôurxong nhậqnwbn ra ngưskqoơbfyvi!”

“Đijtqúrxfcng vậqnwby!” Diệjmixp Tri Huệjmix đszxcambqng bêmxojn cạmtqanh xen mồyaonm vàachoo nófndzi, “Lúrxfcc ta nhìwbayn thấofyjy nữzqon hiệjmixp tỷbonc tỷboncolirng cófndz nhậqnwbn ra đszxcưskqoatqic đszxcâjbxqu! Cha ta đszxcãjmix từtndnng nófndzi, nữzqon tửlxgp trang đszxciểpotvm lêmxojn, giốmxojng nhưskqo hai ngưskqoyxjpi hoàachon toàachon khájmixc nhau vậqnwby. Nữzqon hiệjmixp tỷbonc tỷbonc cứambq việjmixc an tâjbxqm đszxci!”

Tiểpotvu Tiểpotvu cứambqng ngắydaic. Lờyxjpi nàachoy, sao nghe qua lạmtqai thấofyjy cófndzwbay đszxcófndz kỳxwpt quájmixi vậqnwby?

Đijtqwbayt nhiêmxojn hai mắydait Diệjmixp Ly sájmixng lófndze, cưskqoyxjpi nófndzi: “Nhậqnwbn ra rồyaoni thìwbay khôurxong phảzqoni càachong tốmxojt hay sao?”

Lờyxjpi nàachoy vừtndna nófndzi ra, mọyaoni ngưskqoyxjpi lậqnwbp tứambqc hưskqozqonng ứambqng.

Diệjmixp Tri Huệjmixachong thêmxojm tòfndzfndz, “Nữzqon hiệjmixp tỷbonc tỷbonc, cófndz phảzqoni ngưskqoơbfyvi thậqnwbt sựuhaq bộwbayi tìwbaynh bạmtqac nghĩskqoa vớbfadi Liêmxojm ca ca hay khôurxong nha?”

Tiểpotvu Tiểpotvu còfndzn chưskqoa trảzqon lờyxjpi. Diệjmixp Ly liềolirn tiếeixlp lờyxjpi, nófndzi: “Thậqnwbt đszxcófndz! Đijtqájmixng thưskqoơbfyvng cho Liêmxojm côurxong tửlxgp kia, đszxcếeixln nay yêmxoju thưskqoơbfyvng thắydaim thiếeixlt, nófndzi khôurxong chừtndnng thậqnwbt sựuhaqfndzmxoju mớbfadi cófndz hậqnwbn a… Chậqnwbc chậqnwbc…”


Tiểpotvu Tiểpotvu nghe thấofyjy mấofyjy câjbxqu nàachoy, biếeixlt rằtndnng nếeixlu nhưskqo khôurxong xoay chuyểpotvn đszxcolirachoi, mìwbaynh sẽfdtt chếeixlt trong chếeixl nhạmtqao mấofyjt. Nàachong vừtndna nhấofyjc đszxczyxmu, đszxcãjmix thấofyjy Ngâjbxqn Kiêmxoju giảzqon trang thàachonh ngưskqoyxjpi hầzyxmu, cùtskrng vàachoi vịaxzujmix phu, ngưskqoyxjpi hầzyxmu khájmixc đszxcambqng ởzqonmxojn đszxcìwbaynh nhìwbayn bảzqonn đszxcyaon. Đijtqwbayt nhiêmxojn nàachong nghĩskqo tớbfadi cájmixi gìwbay, mởzqon miệjmixng nófndzi: “Diệjmixp sưskqo tỷbonc, lúrxfcc ởzqon trêmxojn Đijtqôurxong hảzqoni, khôurxong phảzqoni cófndz rấofyjt nhiềoliru ngưskqoyxjpi hay sao? Tạmtqai sao hôurxom nay khôurxong ra khỏzyxmi thàachonh, màacho chỉnuilfndz mấofyjy ngưskqoyxjpi chúrxfcng ta đszxci vậqnwby? Bọyaonn họyaonskqou lạmtqai nơbfyvi đszxcófndz, khôurxong cófndz việjmixc gìwbay sao?”

Diệjmixp Ly nghe vậqnwby, thởzqonachoi: “Ngưskqoơbfyvi nófndzi bọyaonn họyaon a… Bọyaonn họyaon khôurxong phảzqoni ngưskqoyxjpi củrzhka khúrxfcc phưskqoyxjpng chúrxfcng ta, chẳfvving qua làacho bắydait tay giúrxfcp đszxcltyx thôurxoi. Trong ngàachoy thưskqoyxjpng, đszxcoliru làachojbxqn chúrxfcng phổnuil thôurxong, hiệjmixn tạmtqai, tấofyjt nhiêmxojn làacho vẫthhgn cứambq nhưskqo thếeixl sốmxojng qua ngàachoy a.”

Tiểpotvu Tiểpotvu lúrxfcc nàachoy mớbfadi nhớbfad tớbfadi, khi đszxcófndz, ởzqon Đijtqôurxong Hảzqoni, nhìwbayn thấofyjy đszxcájmixm ngưskqoyxjpi kia, chíjmixnh xájmixc đszxcoliru giốmxojng nhưskqojbxqn chúrxfcng bìwbaynh thưskqoyxjpng. Nàachong cảzqonm thấofyjy bấofyjt khảzqonskqo nghịaxzu, mởzqon to hai mắydait nhìwbayn.

jmix Ti cưskqoyxjpi nófndzi: “Tảzqonurxoskqoơbfyvng, giang hồyaon to lớbfadn, khôurxong gìwbay khôurxong thểpotv. Phájmixi ‘Phájmix Phong Lưskqou’ nàachoy, chắydaic làacho ngưskqoơbfyvi đszxcãjmix từtndnng nghe nófndzi?”

Tiểpotvu Tiểpotvu gậqnwbt đszxczyxmu. Nàachong vẫthhgn còfndzn nhớbfadrdhj, sưskqo phụqylu từtndnng nófndzi, nếeixlu thậqnwbt sựuhaqfndz ngưskqoyxjpi hỏzyxmi vềolir nguồyaonn gốmxojc võrdhjurxong củrzhka nàachong, hãjmixy nófndzi làacho thuộwbayc “Phájmix phong lưskqou”. Hiệjmixn tạmtqai, đszxcâjbxqy làachourxon phájmixi lớbfadn nhấofyjt trêmxojn giang hồyaon, hàachonh tung thầzyxmn bíjmix. Theo lờyxjpi đszxcyaonn đszxcãjmixi, đszxcjmix tửlxgp trảzqoni khắydaip thiêmxojn hạmtqa, nhưskqong cốmxojwbaynh đszxcếeixln mộwbayt cájmixi trụqylu sởzqonolirng khôurxong cófndz.

“Nhữzqonng ngưskqoyxjpi đszxcófndz, chíjmixnh làacho đszxcjmix tửlxgp củrzhka ‘Phájmix Phong Lưskqou’.” Líjmix Ti cưskqoyxjpi bấofyjt đszxcydaic dĩskqo, “Ai, chỉnuilacho a, theo nhưskqo ta thấofyjy, nhữzqonng ngưskqoyxjpi nàachoy khôurxong nêmxojn gặachop phảzqoni mớbfadi tốmxojt a… Ai…”

Lờyxjpi nàachoy củrzhka Líjmix Ti vừtndna nófndzi ra, Diệjmixp Ly ởzqon mộwbayt bêmxojn liềolirn liềoliru mạmtqang gậqnwbt đszxczyxmu.

Tiểpotvu Tiểpotvu cũolirng nhậqnwbn ra thâjbxqm ýwmgj trong đszxcófndz. Tụqyluc ngữzqonfndzfndzi, càachong khófndz hiểpotvu càachong phảzqoni cẩwleon thậqnwbn. Nhữzqonng ngưskqoyxjpi đszxcófndz giảzqon trang giốmxojng hệjmixt dâjbxqn chúrxfcng bìwbaynh thưskqoyxjpng, nhấofyjt đszxcaxzunh lợatqii hạmtqai khófndzskqoyxjpng a… Âbeyqn… Tựuhaqa nhưskqoskqo phụqylu củrzhka nàachong…

Tiểpotvu Tiểpotvu đszxcang nghĩskqo, đszxcwbayt nhiêmxojn Ngâjbxqn Kiêmxoju théwleot lêmxojn kinh hãjmixi.

Mọyaoni ngưskqoyxjpi đszxcoliru đszxcambqng dậqnwby đszxcolir phòfndzng, chỉnuil thấofyjy Ngâjbxqn Kiêmxoju chỉnuil tay vàachoo bảzqonn đszxcyaon kia, sắydaic mặachot xanh méwleot.

Bảzqonn đszxcyaon kia làacho do Diệjmixp Chưskqoơbfyvng vẽfdtt, sájmixng nay mớbfadi giao cho mọyaoni ngưskqoyxjpi. Lúrxfcc ra khỏzyxmi thàachonh cũolirng đszxcãjmix bịaxzu kiểpotvm tra qua rồyaoni. Đijtqájmixng nhẽfdtt phảzqoni khôurxong cófndz tròfndzwbay trong đszxcófndz mớbfadi đszxcúrxfcng. Nhưskqong nhìwbayn sắydaic mặachot Ngâjbxqn Kiêmxoju, rõrdhjachong làacho đszxcmtqai sựuhaq.

“Bàacho mốmxoji, ngưskqoơbfyvi lạmtqai đszxcâjbxqy!” Ngâjbxqn Kiêmxoju khẽfdtt run nófndzi.

jmix Ti đszxczyxmy bụqylung hồyaon nghi bưskqobfadc qua, cẩwleon thậqnwbn nhìwbayn bảzqonn đszxcyaon trong tay Ngâjbxqn Kiêmxoju, tiếeixlp đszxcófndz, cũolirng théwleot lêmxojn mộwbayt tiếeixlng kinh hãjmixi.

Tiểpotvu Tiểpotvu nhìwbayn màacho choájmixng vájmixng. Nàachong dèkxkc dặachot cẩwleon trọyaonng đszxci lêmxojn phíjmixa trưskqobfadc, mởzqon miệjmixng nófndzi: “Ávhtpch… Chưskqo vịaxzu, sao vậqnwby?”

Hai ngưskqoyxjpi kia đszxcyaonng loạmtqat quay đszxczyxmu nhìwbayn nàachong, bi phẫthhgn nófndzi: “Khôurxong đszxci đszxcưskqoatqic khôurxong?”

“A?” Tiểpotvu Tiểpotvu chớbfadp ájmixnh mắydait, khôurxong hiểpotvu.

Ngâjbxqn Kiêmxoju cúrxfci đszxczyxmu xuốmxojng, nófndzi: “Sinh thờyxjpi, ta chưskqoa bao giờyxjp nghĩskqo sẽfdttskqobfadc đszxcếeixln nơbfyvi đszxcófndz mộwbayt lầzyxmn nàachoo nữzqona!”

jmix Ti cầzyxmm quạmtqat đszxcàachon hưskqoơbfyvng, liềoliru mạmtqang quạmtqat cho mìwbaynh íjmixt giófndz, nófndzi: “A nha nha nha, sớbfadm biếeixlt nhưskqo vậqnwby đszxcãjmix khôurxong nhìwbayn rồyaoni, thậqnwbt sựuhaqacho hoảzqonng sợatqi tinh thầzyxmn màacho. Phi phi phi…”

Tiểpotvu Tiểpotvu cófndz chúrxfct kinh ngạmtqac. Bìwbaynh thưskqoyxjpng hai ngưskqoyxjpi nàachoy đszxcoliru kiêmxoju ngạmtqao ưskqoơbfyvng ngạmtqanh, ai cũolirng khôurxong đszxcpotvachoo mắydait, tạmtqai sao lạmtqai đszxcwbayt nhiêmxojn khẩwleon trưskqoơbfyvng nhưskqo vậqnwby?

rxfcc nàachoy, Diệjmixp Tri Huệjmix đszxci đszxcếeixln, cưskqoyxjpi nófndzi: “Hai vịaxzu đszxcmtqai hiệjmixp, cájmixc ngưskqoơbfyvi đszxcang nófndzi gìwbay vậqnwby nha. Nơbfyvi đszxcófndz chỉnuilacho mộwbayt quájmixn rưskqoatqiu thôurxoi màacho.”

jmix Ti quay đszxczyxmu, mởzqon miệjmixng nófndzi: “Diệjmixp tiểpotvu thưskqo, ngưskqoơbfyvi biếeixlt ngưskqoyxjpi nơbfyvi đszxcófndz?”

Diệjmixp Tri Huệjmix gậqnwbt đszxczyxmu, “Âbeyqn. Thiếeixlu gia chủrzhk củrzhka quájmixn rưskqoatqiu kia chíjmixnh làacho đszxcyaon đszxcjmix củrzhka cha ta, luậqnwbn bốmxoji phậqnwbn, ta phảzqoni gọyaoni hắydain mộwbayt tiếeixlng ca ca.”

Ngâjbxqn Kiêmxoju nghe thấofyjy câjbxqu nàachoy, nởzqon nụqyluskqoyxjpi, “Bàacho mốmxoji, nghe thấofyjy khôurxong?”

jmix Ti cũolirng cưskqoyxjpi, “Âbeyqn, làacho nhâjbxqn tìwbaynh rấofyjt lớbfadn đszxcófndz.”

Tiểpotvu Tiểpotvu nghe màacho khôurxong hiểpotvu gìwbay cảzqon. Quájmixn rưskqoatqiu? Thiếeixlu gia chủrzhk? Nhâjbxqn tìwbaynh? Cájmixi gìwbay vớbfadi cájmixi gìwbay? Hoàachon toàachon khôurxong hiểpotvu…

achong đszxcang đszxcaxzunh hỏzyxmi cặachon kẽfdtt lạmtqai, nhữzqonng ngưskqoyxjpi chung quanh đszxcwbayt nhiêmxojn trầzyxmm xuốmxojng. Trong mộwbayt khắydaic kia, tiếeixlng mưskqoa rơbfyvi vậqnwby màacho an tĩskqonh lạmtqa thưskqoyxjpng.

Đijtqwbayt nhiêmxojn, mấofyjy đszxcmtqao hàachon quanh đszxcájmixnh tớbfadi. Hơbfyvn mưskqoyxjpi câjbxqy ájmixm khíjmix cổnuil quájmixi xéwleo tan cơbfyvn mưskqoa, đszxcájmixnh thẳfvving đszxcếeixln.

jmix Ti xoay ngưskqoyxjpi ra tay, tơbfyv hồyaonng vung lêmxojn, ngăszxcn hếeixlt đszxcájmixm ájmixm khíjmix kia lạmtqai.

Tiểpotvu Tiểpotvu kinh ngạmtqac nhìwbayn mộwbayt mảzqonnh mêmxojnh môurxong mưskqoa mùtskr trưskqobfadc mắydait. Trong cơbfyvn mưskqoa kia khôurxong cófndz mộwbayt bófndzng ngưskqoyxjpi kia, lạmtqai càachong tăszxcng thêmxojm vẻcogw quỷbonc dịaxzu.

Ngâjbxqn Kiêmxoju rúrxfct nhuyễvhtpn kiếeixlm ra, lui mộwbayt bưskqobfadc, che ởzqon phíjmixa trưskqobfadc Tiểpotvu Tiểpotvu vàacho Diệjmixp Tri Huệjmix.

Diệjmixp Tri Huệjmix bịaxzu đszxcatqit tậqnwbp kíjmixch đszxcwbayt nhiêmxojn xuấofyjt hiệjmixn nàachoy dọyaona sợatqi. Nàachong nhanh chófndzng cau màachoy, nắydaim chặachot tay Tiểpotvu Tiểpotvu.

Tiểpotvu Tiểpotvu cũolirng bịaxzu dọyaona. Nàachong dèkxkc dặachot cẩwleon trọyaonng lắydaing nghe đszxcwbayng tĩskqonh bốmxojn phíjmixa, mộwbayt bưskqobfadc cũolirng khôurxong dájmixm di chuyểpotvn.

rxfcc nàachoy, thếeixl tấofyjn côurxong củrzhka quâjbxqn đszxcaxzuch lạmtqai bắydait đszxczyxmu mộwbayt lầzyxmn nữzqona. Ávhtpm khíjmix nhưskqoskqoa, so vớbfadi vừtndna rồyaoni, hiểpotvm ájmixc hơbfyvn mấofyjy lầzyxmn.

Nhưskqong Líjmix Ti lạmtqai khôurxong cho làacho đszxcúrxfcng. Nàachong nâjbxqng tay, tơbfyv hồyaonng nhưskqojbxqy, nhanh nhưskqo tia chớbfadp, lạmtqai mộwbayt lầzyxmn nữzqona đszxcájmixnh rơbfyvi sốmxoj ájmixm khíjmixachoy. Màachorxfcc nàachoy, lôurxong màachoy Ngâjbxqn Kiêmxoju nhưskqobfadng lêmxojn, Tôurxoi Tuyếeixlt Ngâjbxqn Mang lậqnwbp tứambqc bắydain ra, chui vàachoo trong mưskqoa.

Mộwbayt màachon sau đszxcófndz khiếeixln mọyaoni ngưskqoyxjpi kinh ngạmtqac. Trong cơbfyvn mưskqoa vốmxojn khôurxong hềolirfndz chúrxfct màachou sắydaic gìwbay kia, đszxcwbayt nhiêmxojn xuấofyjt hiệjmixn hơbfyvn mưskqoyxjpi nam tửlxgp mặachoc hắydaic y.

Ninja Nhậqnwbt Bảzqonn! Tiểpotvu Tiểpotvu kinh hãjmixi, cófndz Ninja Nhậqnwbt Bảzqonn, vậqnwby làacho ngưskqoyxjpi củrzhka Đijtqôurxong Hảzqoni? Làachom sao bọyaonn họyaonfndz thểpotv ra khỏzyxmi thàachonh?… Khôurxong đszxcúrxfcng, Ninja Nhậqnwbt Bảzqonn cófndz khảzqonszxcng đszxcwbayn thổnuil, nghe đszxcyaonn chíjmixnh làacho tuyệjmixt kỹiqvlwleon thâjbxqn trong đszxcofyjt. Cófndz lẽfdtt thậqnwbt sựuhaqfndz thểpotv phájmixjbxqy. Nófndzi cájmixch khájmixc, ngưskqoyxjpi Đijtqôurxong Hảzqoni còfndzn ởzqon lạmtqai trong thàachonh, mụqyluc đszxcíjmixch, làachowbayachong? Cũolirng khôurxong đszxcúrxfcng… Cho dùtskracho nhưskqo thếeixl, hôurxom nay nàachong dịaxzuch dung ra khỏzyxmi thàachonh, khôurxong cófndz khảzqonszxcng bịaxzu nhậqnwbn ra. Vậqnwby thìwbay nhữzqonng Ninja nàachoy hiểpotvn nhiêmxojn khôurxong phảzqoni vìwbayachong màacho đszxcếeixln. Nếeixlu nhưskqo vậqnwby, ngưskqoyxjpi duy nhấofyjt sửlxgp dụqylung thâjbxqn phậqnwbn thậqnwbt ởzqon đszxcâjbxqy, chỉnuilfndz

Tiểpotvu Tiểpotvu liếeixlc mắydait nhìwbayn Diệjmixp Tri Huệjmix… Khôurxong sai, mụqyluc đszxcíjmixch củrzhka nhữzqonng ngưskqoyxjpi nàachoy chíjmixnh làacho “Thầzyxmn mâjbxqu Lịaxzuch Tuyềolirn” trong tay Diệjmixp Chưskqoơbfyvng. Xem ra, muốmxojn dùtskrng lạmtqai tròfndzolir, bắydait cófndzc Diệjmixp Tri Huệjmix đszxcpotv uy hiếeixlp Diệjmixp Chưskqoơbfyvng. Diệjmixp Chưskqoơbfyvng đszxcãjmixjmixnh trưskqobfadc bưskqobfadc nàachoy a…

achong nghĩskqo đszxcếeixln đszxcâjbxqy, đszxcwbayt nhiêmxojn bấofyjt đszxcydaic dĩskqo. Nófndzi cájmixch khájmixc, trong tay Diệjmixp Chưskqoơbfyvng thậqnwbt sựuhaqfndz “Thầzyxmn mâjbxqu Lịaxzuch Tuyềolirn” a…

“Ninja Nhậqnwbt Bảzqonn…” Ngâjbxqn Kiêmxoju cắydain răszxcng, trong giọyaonng nófndzi hiệjmixn lêmxojn sájmixt khíjmix. Hắydain thảzqon ngưskqoyxjpi mộwbayt cájmixi, nhảzqony vàachoo trậqnwbn đszxcaxzua đszxcaxzuch, huy kiếeixlm chéwleom giếeixlt.

jmix Ti đszxcambqng ởzqon trong đszxcìwbaynh bấofyjt đszxcwbayng, nhìwbayn thếeixl cụqyluc trưskqobfadc mắydait.

Chỉnuil thấofyjy, đszxcájmixm Ninja Nhậqnwbt Bảzqonn nàachoy lúrxfcc ẩwleon lúrxfcc hiệjmixn, dựuhaqa vàachoo thiêmxojn thờyxjpi, chiếeixlm hếeixlt tiệjmixn nghi. Thâjbxqn thủrzhk Ngâjbxqn Kiêmxoju khôurxong kéwleom, nhưskqong cũolirng bịaxzubfyvi thếeixl yếeixlu.

Nhữzqonng Ninja nàachoy khôurxong tiếeixlp tụqyluc dâjbxqy dưskqoa thêmxojm vớbfadi Ngâjbxqn Kiêmxoju, tấofyjn côurxong vềolir phíjmixa mọyaoni ngưskqoyxjpi trong đszxcìwbaynh.

jmixjmix nhíjmixu đszxczyxmu màachoy, mởzqon miệjmixng nófndzi: “Tảzqonurxoskqoơbfyvng, nhữzqonng ngưskqoyxjpi nàachoy khôurxong hạmtqa ngay đszxcưskqoatqic. Ngưskqoơbfyvi mang theo Diệjmixp tiểpotvu thưskqomxojn xe ngựuhaqa chạmtqay trưskqobfadc đszxci!”

achong nófndzi xong, gia nhậqnwbp cuộwbayc chiếeixln.

Tiểpotvu Tiểpotvu lậqnwbp tứambqc nghe theo, xa phu đszxcãjmixachoo chỗofyj, đszxcatqii hai nàachong lêmxojn xe ngựuhaqa, liềolirn giơbfyv roi hôurxo quájmixt. Tuấofyjn mãjmix nghe lờyxjpi, vộwbayi vàachong chạmtqay đszxci.

………

Tiểpotvu Tiểpotvu ngồyaoni trong xe ngựuhaqa, cốmxoj gắydaing duy trìwbay trấofyjn tĩskqonh. Diệjmixp Tri Huệjmix nhanh chófndzng ôurxom chặachot nàachong, nhắydaim mắydait lạmtqai.

mxojn tai chỉnuilfndzn tiếeixlng mưskqoa rơbfyvi, trong lòfndzng Tiểpotvu Tiểpotvu lạmtqai bắydait đszxczyxmu khôurxong yêmxojn. Làachom sao bâjbxqy giờyxjp? Nếeixlu nhưskqoacho bọyaonn chúrxfcng thậqnwbt sựuhaq đszxcuổnuili theo, bằtndnng cájmixi côurxong phu mèkxkco càachoo củrzhka nàachong, tựuhaq bảzqono vệjmixwbaynh cũolirng còfndzn khófndz a…

Đijtqwbayt nhiêmxojn, trêmxojn nófndzc xe ngựuhaqa truyềolirn đszxcếeixln mộwbayt trậqnwbn đszxcwbayng tĩskqonh.

Tiểpotvu Tiểpotvu cảzqon kinh, lậqnwbp tứambqc nhổnuiljbxqy trâjbxqm càachoi tófndzc củrzhka bảzqonn thâjbxqn xuốmxojng, dùtskrng làachom vũolir khíjmix.

rxfcc nàachoy, trêmxojn đszxcnuilnh xe truyềolirn đszxcếeixln đszxcájmixnh nhau, chắydaic làacho xa phu đszxcang giao thủrzhk vớbfadi ngưskqoyxjpi tớbfadi. Tiểpotvu Tiểpotvu níjmixn thởzqon, nắydaim chặachot trâjbxqm càachoi tófndzc trong tay.

Đijtqnuilnh xe kia khôurxong chịaxzuu đszxcưskqoatqic ájmixp lựuhaqc nhưskqo vậqnwby, chỉnuil mộwbayt lájmixt sau, liềolirn sụqylup xuốmxojng. Xa phu vàacho kẻcogw tậqnwbp kíjmixch kia cũolirng cùtskrng nhau hạmtqa xuốmxojng, Tiểpotvu Tiểpotvu nhanh tay lẹyxjp mắydait, nhắydaim chuẩwleon hắydaic y Ninja kia, vung trâjbxqm đszxcâjbxqm tớbfadi. Ninja kia bịaxzu đszxcau, chạmtqay trốmxojn ra nơbfyvi khájmixc.

Tiểpotvu Tiểpotvu vừtndna mớbfadi thởzqon mộwbayt hơbfyvi, đszxcãjmix thấofyjy xa phu bịaxzu thưskqoơbfyvng, sợatqiacho khôurxong thểpotvjmixi chiếeixln .

Hai con ngựuhaqa kia đszxcwbayt nhiêmxojn thoájmixt khỏzyxmi khốmxojng chếeixl, liềolirn lồyaonng lêmxojn chạmtqay nhưskqo đszxcmxojn. Nàachong khôurxong biếeixlt đszxcájmixnh xe, đszxcàachonh phảzqoni dùtskrng sứambqc túrxfcm chặachot dâjbxqy cưskqoơbfyvng, vấofyjt vảzqon, lắydaim mớbfadi khiếeixln hai con ngựuhaqa nàachoy ngừtndnng lạmtqai.

Tiểpotvu Tiểpotvu thảzqonjbxqy cưskqoơbfyvng ra, chỉnuil cảzqonm thấofyjy trong lòfndzng bàachon tay đszxcau đszxcbfadn mộwbayt trậqnwbn. Mớbfadi vừtndna rồyaoni dùtskrng lựuhaqc quájmix lớbfadn, dâjbxqy cưskqoơbfyvng xéwleojmixch da, lòfndzng bàachon tay nàachong đszxcãjmix tràachon đszxczyxmy májmixu tưskqoơbfyvi.

Tuy nhiêmxojn, tìwbaynh thếeixl hiệjmixn tạmtqai, khôurxong chấofyjp nhậqnwbn nàachong lo lắydaing mấofyjy thứambq đszxcófndz. Nàachong lạmtqai nhổnuil mộwbayt câjbxqy trâjbxqm càachoi tófndzc nữzqona xuốmxojng, tạmtqao thếeixl sẵdcdrn sàachong đszxcófndzn đszxcaxzuch.

So vớbfadi lúrxfcc trưskqobfadc, mưskqoa đszxcãjmix nhỏzyxm đszxci khôurxong íjmixt, tầzyxmm mắydait cũolirng rõrdhjachong lêmxojn. Tiểpotvu Tiểpotvu chỉnuil thấofyjy mấofyjy đszxcmtqao thâjbxqn ảzqonnh xuyêmxojn qua trong mưskqoa, mơbfyv hồyaon khófndzacho nhìwbayn rõrdhj.

achong nhìwbayn Diệjmixp Tri Huệjmix, lạmtqai nhìwbayn xa phu bịaxzu thưskqoơbfyvng, quyếeixlt đszxcaxzunh. Đijtqưskqoatqic rồyaoni! Làachom đszxcmtqai hiệjmixp thôurxoi!

achong nhảzqony xuốmxojng xe ngựuhaqa, đszxcambqng thẳfvving thâjbxqn mìwbaynh, cưskqoyxjpi vang nófndzi: “Dấofyju đszxczyxmu lộwbay đszxcurxoi, sao gọyaoni làacho hảzqono hájmixn. ‘Đijtqàachon tam huyềolirn nữzqon hiệjmixp’ ởzqon đszxcâjbxqy, còfndzn khôurxong mau hiệjmixn thâjbxqn!”

Tiểpotvu Tiểpotvu tấofyjt nhiêmxojn biếeixlt, cájmixi danh hàachoo “Đijtqàachon tam huyềolirn nữzqon hiệjmixp” nàachoy còfndzn nổnuili tiếeixlng hơbfyvn hẳfvvin Diệjmixp Tri Huệjmix. Đijtqôurxong Hảzqoni khôurxong cófndzwmgj do buôurxong tha cho nàachong. Lờyxjpi nàachoy vừtndna nófndzi ra, mấofyjy thâjbxqn ảzqonnh mơbfyv hồyaon kia đszxcwbayt nhiêmxojn hiệjmixn lêmxojn rõrdhjachong. Tiểpotvu Tiểpotvu liếeixlc mắydait nhìwbayn mộwbayt cájmixi, cófndz ba ngưskqoyxjpi. Trong đszxcófndz trêmxojn cájmixnh tay mộwbayt ngưskqoyxjpi, còfndzn đszxcang cắydaim trâjbxqm càachoi tófndzc lưskqou ly củrzhka nàachong.

Ba ngưskqoyxjpi? Liềoliru mạmtqang thôurxoi!

achong hạmtqa thắydait lưskqong, trájmixnh khỏzyxmi kíjmixch thứambq nhấofyjt, nâjbxqng tay bắydait lấofyjy cổnuil tay củrzhka mộwbayt ngưskqoyxjpi. Ngófndzn tay nàachong dùtskrng sứambqc, vặachon mạmtqanh mộwbayt cájmixi, đszxcèkxkc thấofyjp đszxcmxoji phưskqoơbfyvng xuốmxojng, thuậqnwbn thếeixl đszxcájmix mộwbayt cưskqobfadc vềolir phíjmixa lưskqong ngưskqoyxjpi nọyaon.

Đijtqâjbxqy vốmxojn làachojmixt chiêmxoju, nhưskqong Tiểpotvu Tiểpotvu khôurxong cófndz nộwbayi lựuhaqc, mộwbayt chiêmxoju nàachoy căszxcn bảzqonn khôurxong phảzqoni tríjmix mạmtqang, nhiềoliru lắydaim chỉnuil coi nhưskqo uy hiếeixlp. Nàachong vốmxojn tưskqozqonng rằtndnng chắydaic chắydain sẽfdtt đszxcydaic thủrzhk, lạmtqai khôurxong ngờyxjp Ninja kia lậqnwbt mìwbaynh mộwbayt cájmixi, biếeixln mấofyjt trong làachon mưskqoa bụqylui. Trong tay Tiểpotvu Tiểpotvu chỉnuilfndzn lạmtqai duy nhấofyjt mộwbayt ốmxojng tay ájmixo.

Tiểpotvu Tiểpotvu thấofyjy thếeixl, biếeixlt kếeixl hoạmtqach khôurxong thàachonh. Chỉnuil thấofyjy mộwbayt mũoliri ájmixm khíjmix từtndn trong khôurxong trung hiệjmixn ra, đszxcájmixnh úrxfcp vềolir phíjmixa nàachong, màacho sau lưskqong đszxcwbayt nhiêmxojn cófndz giófndz thoảzqonng qua. Nàachong khôurxong thểpotv ngăszxcn chặachon cảzqon hai, sắydaip sửlxgpa trúrxfcng chiêmxoju.

Nhưskqong màacho, chíjmixnh trong khoảzqonnh khắydaic kinh hoàachong ấofyjy, mộwbayt thanh trưskqoyxjpng kiếeixlm đszxcwbayt nhiêmxojn xuấofyjt hiệjmixn, ngâjbxqn quang chợatqit lófndze, ájmixm khíjmix àachoo àachoo rơbfyvi xuốmxojng đszxcofyjt. Tiểpotvu Tiểpotvu còfndzn chưskqoa kịaxzup kinh ngạmtqac, đszxcãjmix bịaxzuwleoo mạmtqanh sang mộwbayt bêmxojn, trájmixnh đszxcưskqoatqic mộwbayt kíjmixch sau lưskqong.

Khófndze mắydait nàachong quéwleot đszxcếeixln mộwbayt thâjbxqn hắydaic y, trong lúrxfcc nhấofyjt thờyxjpi khôurxong hiểpotvu tìwbaynh huốmxojng ra sao.

Đijtqatqii nàachong đszxcambqng vữzqonng, lúrxfcc nhìwbayn lạmtqai, càachong thêmxojm mờyxjp mịaxzut.

Ngưskqoyxjpi cứambqu nàachong, đszxcúrxfcng làacho mộwbayt thâjbxqn hắydaic y, từtndn đszxczyxmu đszxcếeixln châjbxqn, che kíjmixn khôurxong chừtndna chỗofyjachoo, ngay cảzqon mộwbayt sợatqii tófndzc cũolirng khôurxong lộwbay ra. Nếeixlu nófndzi làachofndzwbay khájmixc vớbfadi đszxcájmixm Ninja kia thìwbay chíjmixnh làacho khájmixc ởzqon kiểpotvu dájmixng quầzyxmn ájmixo. Sau lưskqong hắydain còfndzn đszxceo mộwbayt cájmixi hộwbayp gỗofyj, trong lúrxfcc nàachoy, xem ra cófndz chúrxfct quájmixi dịaxzu. Binh khíjmix sửlxgp dụqylung, làacho mộwbayt thanh trưskqoyxjpng kiếeixlm. Trưskqoyxjpng kiếeixlm nàachoy mộwbayc mạmtqac vôurxotskrng, vỏzyxm kiếeixlm làachom bằtndnng gỗofyj, thâjbxqn kiếeixlm làachom từtndn théwleop thưskqoyxjpng, ngay cảzqon xếeixlp hạmtqang trung bìwbaynh cũolirng khôurxong xứambqng.

Tiểpotvu Tiểpotvu chỉnuil mờyxjp mịaxzut mộwbayt lájmixt liềolirn hiểpotvu ra.

“Âbeyqn côurxong?” Tiểpotvu Tiểpotvu mởzqon miệjmixng, “Ngưskqoơbfyvi làacho vịaxzu âjbxqn côurxong đszxcãjmix từtndnng cứambqu ta lúrxfcc trêmxojn Đijtqôurxong Hảzqoni phảzqoni khôurxong?”

Ngưskqoyxjpi nọyaon cốmxoj gắydaing trájmixnh khỏzyxmi ájmixnh mắydait nàachong, hơbfyvi hơbfyvi gậqnwbt đszxczyxmu.

Khôurxong biếeixlt vìwbay sao, trong mộwbayt khắydaic kia, Tiểpotvu Tiểpotvu cảzqonm đszxcwbayng đszxcếeixln mứambqc khôurxong lờyxjpi nàachoo cófndz thểpotv diễvhtpn tảzqon đszxcưskqoatqic. Thiêmxojn ngôurxon vạmtqan ngữzqon, chỉnuilfndza thàachonh hai chữzqon: “Âbeyqn côurxong! ! !”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.