Chuyện Xấu Nhiều Ma

Quyển 4-Chương 41 : Phiên ngoại 3

    trước sau   
Trung Nguyêdwian tháhijang bảxxhqy, bầjnlyu trờdwiai trong vắdwiat khôdjvkng mộwyaot gợotpcn mâszzfy. Đejmqjnlyu thu, trong giónrvl mang theo mộwyaot hơdbali máhijat, mơdbaln trớbxbln lêdwian mảxxhqnh đzayjtfggt đzayjjnlyy nhữdwiang vếnmfct thưsicyơdbalng nàszzfy. Cỏtuij nhỏtuij nằhgibm sáhijat mặytayt đzayjtfggt theo giónrvl khẽhish rung, mặytayc cho đzayjãafpn trảxxhqi qua biếnmfct bao trậmsbpn đzayjtfggu khốxkbfc liệbycgt. Khôdjvkng biếnmfct từmpcqdbali nàszzfo vang lêdwian mộwyaot khúawftc sáhijao, quẩrblrn quanh trong giónrvl, du dưsicyơdbalng uyểmujun chuyểmujun, tựwvtqa nhưsicy tiếnmfcng trờdwiai.

dbali châszzfn trờdwiai, bụswuyi mờdwia bay lêdwian. Tiếnmfcng vónrvl ngựwvtqa, cắdwian nắdwiat tiếnmfcng sáhijao, cỏtuij nhỏtuij kinh sợotpc chấtfggn đzayjwyaong.

Đejmqónrvlszzf mộwyaot con khoáhijai mãafpn, mộwyaot ngàszzfy chạmobmy táhijam trăavnim dặytaym, nhanh nhưsicysicyu tinh* (sao băavning), bỗjnlyng nhiêdwian chạmobmy qua, chỉbtyibgqtn lạmobmi bụswuyi trầjnlyn.

Phíyxnva trưsicybxblc khôdjvkng xa, làszzf doanh trưsicybxblng quâszzfn Tốxkbfng.

Khoáhijai mãafpn kia đzayji vàszzfo trong doanh, khoảxxhqnh khắdwiac kia giốxkbfng nhưsicy đzayjáhijadbali vàszzfo nưsicybxblc, khơdbali dậmsbpy hàszzfng ngàszzfn bọgtust sónrvlng. Nhưsicyng màszzf, doanh trưsicybxblng chủxmad soáhijai kia lạmobmi vẫdvwvn thủxmady chung yêdwian tĩcnvdnh, nhưsicyng loạmobmi yêdwian tĩcnvdnh nàszzfy lạmobmi cứbycg nhưsicy sựwvtqdwian tĩcnvdnh trong tâszzfm cơdbaln lốxkbfc, lộwyao ra nguy hiểmujum.

“Nếnmfcu mạmobmt tưsicybxblng nhớbxbl khôdjvkng lầjnlym, đzayjâszzfy làszzf đzayjmobmo kim bàszzfi thứbycgsicydwiai hai rồhlhki?”


Trong trưsicybxblng, đzayjwyaot nhiêdwian cónrvl ngưsicydwiai mởrxvz miệbycgng, nónrvli.

Ngưsicydwiai đzayjang yêdwian tĩcnvdnh ngồhlhki trong trưsicybxblng kia hơdbali kinh hãafpni, trêdwian khuôdjvkn mặytayt phong sưsicyơdbalng hiệbycgn lêdwian mộwyaot tia hiểmujuu rõcvvh, hắdwian ngẩrblrng đzayjjnlyu, nónrvli: “Hàszzfn tham tưsicybxblng, bổuqjln soáhijai đzayjãafpn hạmobm lệbycgnh, bấtfggt luậmsbpn kẻbycgszzfo cũlilxng khôdjvkng đzayjưsicyotpcc vàszzfo trưsicybxblng.”

Từmpcq trong gónrvlc tốxkbfi củxmada trưsicybxblng, cónrvl mộwyaot ngưsicydwiai chậmsbpm rãafpni đzayji ra. Đejmqónrvlszzf nam tửpjij tuấtfggn lãafpnng ưsicybxblc chừmpcqng hai mưsicyơdbali tưsicy hai mưsicyơdbali lăavnim tuổuqjli, tạmobmi quâszzfn doanh nàszzfy, khôdjvkng mặytayc chiếnmfcn giáhijap, màszzf lạmobmi làszzfszzfn bàszzfo. Trêdwian xiêdwiam y màszzfu đzayjen kia, mâszzfy trắdwiang thêdwiau lêdwian, lộwyao ra mộwyaot tia lạmobmnh lùmwzdng, hòbgqta vớbxbli sáhijat khíyxnv nhạmobmt nhẽhisho nơdbali đzayjáhijay mắdwiat hắdwian.

“Mạmobmt tưsicybxblng khôdjvkng hềjkffdjvkng vàszzfo, trưsicybxblc khi kim bàszzfi đzayjưsicya tớbxbli, mạmobmt tưsicybxblng đzayjãafpnrxvz trong trưsicybxblng củxmada nguyêdwian soáhijai.” Hắdwian mởrxvz miệbycgng, thanh âszzfm nónrvli chuyệbycgn cũlilxng khôdjvkng cónrvl chúawftt sợotpcafpni.

Nguyêdwian soáhijai trong trưsicybxblng nhìhlhkn hắdwian mộwyaot cáhijai, nónrvli: “Hàszzfn tham tưsicybxblng, ngưsicyơdbali nằhgibm vùmwzdng lâszzfu nhưsicy vậmsbpy, tạmobmi sao khôdjvkng tậmsbpp kíyxnvch bổuqjln soáhijai?”

Nam tửpjij mặytayc vâszzfn bàszzfo kia thảxxhqn nhiêdwian cưsicydwiai, lạmobmi khôdjvkng trảxxhq lờdwiai.

Nguyêdwian soáhijai cưsicydwiai cưsicydwiai, suy nghĩcnvd mộwyaot láhijat, nónrvli: “Hiệbycgn tạmobmi ngưsicyơdbali tiếnmfcn đzayjếnmfcn, làszzfhlhk ‘Thầjnlyn mâszzfu Lịnmfcch Tuyềjkffn’ đzayji?”

“Nguyêdwian soáhijai quảxxhq nhiêdwian làszzf ngưsicydwiai sảxxhqng khoáhijai…” Nam tửpjij kia nónrvli, “Dùmwzd sao khi ngưsicyơdbali quay vềjkffszzfm An thìhlhk đzayjjnlyu cũlilxng rớbxblt, thầjnlyn mâszzfu ởrxvz lạmobmi bêdwian ngưsicydwiai ngưsicyơdbali cũlilxng khôdjvkng cónrvlhijac dụswuyng…”

Hắdwian còbgqtn chưsicya nónrvli xong, nguyêdwian soáhijai liềjkffn cắdwiat ngang lờdwiai hắdwian, nónrvli: “Vậmsbpy nếnmfcu bổuqjln soáhijai nhấtfggt đzayjnmfcnh phảxxhqi chếnmfct, sao Hàszzfn tham tưsicybxblng khôdjvkng nónrvli mụswuyc đzayjíyxnvch củxmada Xung Hòbgqta đzayjmobmo nhâszzfn cho bổuqjln soáhijai biếnmfct, cũlilxng làszzfnrvla giảxxhqi nghi hoặytayc trong lòbgqtng bổuqjln soáhijai.”

Nghe đzayjếnmfcn câszzfu nàszzfy, nam tửpjij kia khẽhish chau màszzfy, trầjnlym mặytayc khôdjvkng nónrvli.

“Mấtfggy năavnim nàszzfy, mặytayc dùmwzd ngưsicyơdbali đzayji theo bổuqjln soáhijai chinh chiếnmfcn, nhưsicyng mấtfggy lầjnlyn đzayjjkffu tựwvtq ýmsbp rờdwiai khỏtuiji quâszzfn doanh. Trêdwian giang hồhlhknrvl chúawftt nhàszzfn ngôdjvkn toáhijai ngữdwia (lờdwiai đzayjhlhkn), bổuqjln soáhijai cũlilxng khôdjvkng phảxxhqi hoàszzfn toàszzfn khôdjvkng hay biếnmfct. Chỉbtyiszzf, bổuqjln soáhijai chưsicya từmpcqng bao giờdwia hỏtuiji đzayjếnmfcn chuyệbycgn củxmada ngưsicyơdbali, cũlilxng khôdjvkng trịnmfc tộwyaoi ngưsicyơdbali, ngưsicyơdbali cónrvl biếnmfct làszzfhlhk sao khôdjvkng?”

“Ta nhậmsbpn sựwvtq tiếnmfcn cửpjij củxmada thiêdwian sưsicy, nguyêdwian soáhijai đzayjãafpn sớbxblm biếnmfct ta cónrvl dịnmfcszzfm, cho nêdwian khôdjvkng muốxkbfn đzayjxxhq thảxxhqo kinh xàszzf. Liềjkffn giữdwia ta lạmobmi bêdwian ngưsicydwiai đzayjmuju tiệbycgn giáhijam thịnmfc, kịnmfcp thờdwiai ứbycgng biếnmfcn.” Nam tửpjij kia khôdjvkng cầjnlyn nghĩcnvd ngợotpci, đzayjáhijap, “Hơdbaln nữdwiaa, ta làszzfsicyơdbalng tưsicybxblng (tưsicybxblng giỏtuiji), nguyêdwian soáhijai cũlilxng cónrvlszzfm trọgtusng ngưsicydwiai tàszzfi.”

Nguyêdwian soáhijai nghe vậmsbpy, lúawftc nàszzfy nởrxvz nụswuysicydwiai, “Trảxxhq lờdwiai hay. Khôdjvkng thẹwvtqn vớbxbli cáhijai têdwian ‘Quỷwvtqsicy’.”


Nam tửpjij kia lắdwiac đzayjjnlyu, “Chỉbtyiszzf, nguyêdwian soáhijai khôdjvkng cónrvl khảxxhqavning làszzfm quâszzfn chủxmad, cũlilxng lạmobmi khôdjvkng nhậmsbpn biếnmfct đzayjưsicyotpcc nhâszzfn tâszzfm. Đejmqmobmo giữdwiaa ngưsicyơdbali làszzf ta vốxkbfn đzayjãafpn bấtfggt đzayjhlhkng.”

Nguyêdwian soáhijai đzayjbycgng lêdwian, khoanh tay lạmobmi, đzayji vàszzfi bưsicybxblc tớbxbli gầjnlyn nam tửpjij kia, “Hàszzfn huynh đzayjbycg, ngưsicyơdbali theo ta chinh chiếnmfcn mấtfggy năavnim, mấtfggy năavnim ởrxvz chung nàszzfy, chẳdkdjng lẽhish khôdjvkng tíyxnvnh làszzf bằhgibng hữdwiau?”

Nam tửpjij kia khôdjvkng đzayjáhijap lờdwiai, chỉbtyi trầjnlym mặytayc.

Nguyêdwian soáhijai cưsicydwiai nónrvli: “Hôdjvkm nay đzayjmobmi thếnmfc củxmada ta đzayjãafpn mấtfggt, nếnmfcu ngưsicyơdbali muốxkbfn đzayjoạmobmt ‘Lịnmfcch Tuyềjkffn’, quáhija dễdjvkszzfng. Màszzf ngưsicyơdbali lạmobmi chậmsbpm chạmobmp khôdjvkng chịnmfcu đzayjwyaong thủxmad, chẳdkdjng lẽhish khôdjvkng phảxxhqi làszzfhlhk hai chữdwia ‘bằhgibng hữdwiau’ nàszzfy sao?”

Nam tửpjij kia ngưsicybxblc mắdwiat nhìhlhkn hắdwian, hồhlhki lâszzfu, mớbxbli mởrxvz miệbycgng nónrvli: “Ngưsicyơdbali đzayjãafpn biếnmfct đzayjmobmi thếnmfc củxmada bảxxhqn thâszzfn đzayjãafpn mấtfggt, chỉbtyibgqtn đzayjưsicydwiang chếnmfct… Tạmobmi sao khôdjvkng phảxxhqn?”

Thầjnlyn sắdwiac nguyêdwian soáhijai bìhlhknh tĩcnvdnh thảxxhqn nhiêdwian. Hắdwian quay đzayjjnlyu, nhìhlhkn mưsicydwiai hai đzayjmobmo kim bàszzfi trong tay, cáhijai nàszzfo cũlilxng chỉbtyinrvl mộwyaot mệbycgnh lệbycgnh: Khảxxhqi hoàszzfn hồhlhki triềjkffu.

Thấtfggy nguyêdwian soáhijai khôdjvkng đzayjáhijap, nam tửpjij kia lạmobmi lạmobmnh lùmwzdng nónrvli: “Chỉbtyi cầjnlyn ngưsicyơdbali theo ta rờdwiai đzayji, cùmwzdng thiêdwian sưsicysicyu tíyxnvnh đzayjmobmi đzayjmobmo, liềjkffn cónrvl thểmuju tráhijanh khỏtuiji cáhijai chếnmfct, cáhijai nàszzfy cónrvlhlhk khónrvl đzayjmuju do dựwvtq?!”

Nguyêdwian soáhijai ngẩrblrng đzayjjnlyu, thanh máhijat cưsicydwiai, nónrvli: “Vậmsbpy khôdjvkng phảxxhqi ta đzayjãafpnbycgng vớbxbli lo lắdwiang củxmada tháhijanh thưsicyotpcng, phảxxhqn tưsicybxblng mưsicyu nghịnmfcch hay sao?”

“Ngu trung!” Nam tửpjij kia chau màszzfy lạmobmi, giậmsbpn giữdwianrvli, “Ngưsicyơdbali vìhlhkdjvkn quâszzfn kia nam chinh bắdwiac chiếnmfcn, kếnmfct quảxxhq lạmobmi nhưsicy thếnmfcszzfo? Hắdwian vìhlhk củxmadng cốxkbf chíyxnvnh quyềjkffn, ngưsicydwiai nàszzfo cũlilxng cónrvl thểmuju giếnmfct đzayjưsicyotpcc! Đejmqếnmfcn lúawftc nàszzfy rồhlhki, ngưsicyơdbali còbgqtn muốxkbfn ‘Trung tâszzfm đzayjjkffn nợotpcsicybxblc’ nữdwiaa sao!”

Nguyêdwian soáhijai nónrvli: “Vừmpcqa rồhlhki ngưsicyơdbali cũlilxng đzayjãafpnnrvli, ta khôdjvkng cónrvl khảxxhqavning làszzfm quâszzfn chủxmad, lạmobmi khôdjvkng nhậmsbpn biếnmfct đzayjưsicyotpcc nhâszzfn tâszzfm, thậmsbpt ra, ta càszzfng khôdjvkng biếnmfct mưsicyu tíyxnvnh chíyxnvnh quyềjkffn. Tháhijanh thưsicyotpcng lo lắdwiang cũlilxng khôdjvkng phảxxhqi khôdjvkng cónrvlavnin cứbycg. Ta nam chinh bắdwiac chiếnmfcn, đzayjjkffu khôdjvkng phảxxhqi làszzfhlhk giúawftp tháhijanh thưsicyotpcng củxmadng cốxkbf chíyxnvnh quyềjkffn, màszzfszzf đzayjmuju thu hồhlhki non sôdjvkng, khôdjvki phụswuyc quốxkbfc uy, bảxxhqo hộwyaoszzfn chúawftng… Ta đzayjbtyinh thiêdwian lậmsbpp đzayjnmfca, khôdjvkng thẹwvtqn vớbxbli lưsicyơdbalng tâszzfm. Nàszzfy đzayjãafpn đzayjxmad rồhlhki.”

Nam tửpjij kia nhìhlhkn hắdwian, đzayjwyaot nhiêdwian bậmsbpt cưsicydwiai.

“Nôdjvkng cạmobmn.” Hắdwian nónrvli xong câszzfu nàszzfy, biếnmfcn sắdwiac, nónrvli, “Sáhijat phạmobmt khôdjvkng dừmpcqng, ngưsicyơdbali nónrvli đzayjónrvlszzf khôdjvki phụswuyc quốxkbfc uy, bảxxhqo hộwyaoszzfn chúawftng. Vậmsbpy nhữdwiang vong hồhlhkn ngãafpn xuốxkbfng dưsicybxbli đzayjao củxmada ngưsicyơdbali, chẳdkdjng lẽhish khôdjvkng phảxxhqi làszzf ngưsicydwiai đzayjang cốxkbf gắdwiang giữdwiahlhkn quốxkbfc uy, che chởrxvzszzfn chúawftng? Nếnmfcu nhưsicy ngưsicyơdbali sinh ra làszzfm ngưsicydwiai Kim, hôdjvkm nay ngưsicyơdbali sẽhishnrvli ra nhữdwiang lờdwiai nàszzfy sao?… Nguyêdwian soáhijai, thếnmfc cụswuyc thiêdwian hạmobm, đzayjjkffu cónrvl xu hưsicybxblng quy vềjkffszzfm mộwyaot. Nếnmfcu cónrvl mộwyaot ngàszzfy, trêdwian đzayjdwiai nàszzfy khôdjvkng còbgqtn phâszzfn chia Kim Tốxkbfng, vậmsbpy thìhlhksicydwiai mấtfggy năavnim chinh chiếnmfcn kia củxmada ngưsicyơdbali, lạmobmi tíyxnvnh làszzfhlhk? Dưsicybxbli ngòbgqti búawftt củxmada sửpjij quan, ngưsicyơdbali háhijanrvl thểmuju đzayjưsicyotpcc coi làszzf anh hùmwzdng?!”

Thầjnlyn sắdwiac nguyêdwian soáhijai cónrvl chúawftt ưsicyu sầjnlyu, lạmobmi nónrvli: “ ‘Thếnmfc cụswuyc thiêdwian hạmobm, đzayjjkffu cónrvl xu thếnmfc quy vềjkffszzfm mộwyaot’… Ta đzayjãafpn từmpcqng nghe nónrvli ‘Cửpjiju Hoàszzfng hiệbycgn thếnmfc, thiêdwian hạmobm thốxkbfng nhấtfggt’, chẳdkdjng lẽhish Xung Hòbgqta đzayjmobmo nhâszzfn kia muốxkbfn tìhlhkm Cửpjiju Hoàszzfng thầjnlyn khíyxnv, làszzfhlhk muốxkbfn nhấtfggt thốxkbfng thiêdwian hạmobm?”


Nam tửpjij kia bìhlhknh ổuqjln tâszzfm tìhlhknh, trảxxhq lờdwiai: “Khôdjvkng sai. Nếnmfcu nhưsicy trêdwian đzayjdwiai nàszzfy khôdjvkng phâszzfn chia quốxkbfc gia nữdwiaa, liềjkffn sẽhish khôdjvkng còbgqtn chiếnmfcn loạmobmn. Cónrvl thếnmfcszzfy mớbxbli cónrvl thểmuju đzayjmuju cho thếnmfc nhâszzfn vĩcnvdnh viễdjvkn tháhijai bìhlhknh. Đejmqâszzfy mớbxbli làszzf đzayjmobmi đzayjmobmo.”

Nguyêdwian soáhijai trầjnlym mặytayc mộwyaot láhijat, nónrvli: “Khôdjvkng sai… Nếnmfcu nhưsicy khôdjvkng phâszzfn Kim Tốxkbfng, quốxkbfc thùmwzd sẽhish khôdjvkng còbgqtn làszzf quốxkbfc thùmwzd, hơdbaln mưsicydwiai năavnim chinh chiếnmfcn nàszzfy củxmada ta cũlilxng trởrxvz thàszzfnh vôdjvk nghĩcnvda. Chỉbtyiszzf, trưsicybxblc kia thốxkbfng nhấtfggt, lạmobmi cầjnlyn hy sinh biếnmfct bao ngưsicydwiai nữdwiaa đzayjâszzfy?” Khi hắdwian nónrvli chuyệbycgn, nhìhlhkn thẳdkdjng vàszzfo nam tửpjij kia, áhijanh mắdwiat trầjnlym tĩcnvdnh nhưsicy phậmsbpt, “Hàszzfn huynh đzayjbycg, chỉbtyinrvli đzayjếnmfcn việbycgc ngưsicyơdbali vìhlhk muốxkbfn cónrvl đzayjưsicyotpcc ‘Cửpjiju Hoàszzfng thầjnlyn khíyxnv’, ởrxvz trêdwian giang hồhlhk đzayjãafpn giếnmfct hạmobmi vôdjvk sốxkbf, nhữdwiang ngưsicydwiai đzayjãafpn chếnmfct nàszzfy, cónrvl biếnmfct đzayjưsicyotpcc cáhijai gọgtusi làszzf ‘Đejmqmobmi đzayjmobmo’ củxmada ngưsicyơdbali hay khôdjvkng?”

Nam tửpjij kia hừmpcq lạmobmnh mộwyaot tiếnmfcng, “ ‘Đejmqmobmi đzayjmobmo’ thàszzfnh, chíyxnvnh làszzf sựwvtq nghiệbycgp to lớbxbln, kinh hãafpni thếnmfc tụswuyc, côdjvkng cáhijai thiêdwian thu. Cũlilxng làszzf xu thếnmfc tấtfggt yếnmfcu, nhữdwiang hy sinh kia, ngàszzfy sau, bêdwian trong lịnmfcch sửpjij, cũlilxng chỉbtyiszzf bụswuyi trầjnlyn.”

“Cũlilxng chỉbtyiszzf bụswuyi trầjnlyn…” Nguyêdwian soáhijai nónrvli, “Hay cho mộwyaot cáhijai ‘Đejmqmobmi đzayjmobmo’. Chẳdkdjng lẽhish ngưsicyơdbali đzayjãafpn quêdwian, bêdwian trong thiêdwian đzayjnmfca, còbgqtn cầjnlyn mộwyaot chữdwia ‘Nhâszzfn’?”

(Nhâszzfn trong ngoặytayc nàszzfy làszzf nhâszzfn từmpcq, nhâszzfn nghĩcnvda, khôdjvkng phảxxhqi chữdwia nhâszzfn mang nghĩcnvda làszzf ngưsicydwiai)

Nam tửpjij kia trảxxhq lờdwiai: “ ‘Nhâszzfn’? Mãafpni mãafpni hòbgqta bìhlhknh, chíyxnvnh làszzf nhâszzfn từmpcq! Nguyêdwian soáhijai cũlilxng khôdjvkng biếnmfct đzayjếnmfcn cáhijai đzayjmobmo lýmsbp thiêdwian đzayjnmfca bấtfggt nhâszzfn, tháhijanh nhâszzfn bấtfggt nhâszzfn, nhâszzfn từmpcq bấtfggt nhâszzfn hay sao?”

“Nhưsicyng ngưsicyơdbali vàszzf ta khôdjvkng phảxxhqi thiêdwian đzayjnmfca, khôdjvkng phảxxhqi tháhijanh nhâszzfn, màszzfszzf ngưsicydwiai!” Nguyêdwian soáhijai cưsicybycgng chếnmfc thanh âszzfm, nónrvli. Giọgtusng nónrvli kia tràszzfn ngậmsbpp bi phẫdvwvn, phảxxhqng phấtfggt nhưsicy sắdwiap từmpcq trong lồhlhkng ngựwvtqc bạmobmo pháhijat ra vậmsbpy.

Nam tửpjij kia cũlilxng khôdjvkng chùmwzdn bưsicybxblc, nónrvli: “Đejmqxkbfi vớbxbli ngưsicyơdbali màszzfnrvli, bảxxhqo hộwyao ngưsicydwiai Tốxkbfng, giếnmfct chếnmfct ngưsicydwiai Kim, chíyxnvnh làszzf ‘Nhâszzfn’?”

Nguyêdwian soáhijai thoáhijang bìhlhknh tĩcnvdnh lạmobmi, nónrvli: “Ta khôdjvkng phảxxhqi ngưsicydwiai tu đzayjmobmo, chỉbtyiszzf mộwyaot kẻbycg phàszzfm phu tụswuyc tửpjij, ta khôdjvkng nhìhlhkn đzayjưsicyotpcc xa nhưsicy vậmsbpy, lạmobmi càszzfng khôdjvkng hiểmujuu đzayjưsicyotpcc cáhijai gìhlhkszzf ‘Đejmqmobmi đzayjmobmo’. Ta chỉbtyiszzf mộwyaot ngưsicydwiai bìhlhknh thưsicydwiang, mộwyaot ngưsicydwiai còbgqtn lòbgqtng trắdwiac ẩrblrn, còbgqtn cónrvlszzfm huyếnmfct. Hiệbycgn thờdwiai, ngưsicydwiai Kim đzayjoạmobmt mấtfggt non sôdjvkng ta, giếnmfct hạmobmi huynh đzayjbycg ta, nhụswuyc nhãafpn tỷwvtq muộwyaoi ta, ra trậmsbpn giếnmfct đzayjnmfcch, vớbxbli ta, chíyxnvnh làszzf ‘Nhâszzfn’! Nếnmfcu nhưsicydjvkm nay ta vìhlhk ‘Đejmqmobmi đzayjmobmo’ trong miệbycgng ngưsicyơdbali, màszzf quêdwian đzayji quốxkbfc thùmwzd gia hậmsbpn, bỏtuij đzayji chíyxnv nguyệbycgn mãafpni mãafpni trung tâszzfm đzayjjkffn nợotpcsicybxblc, thìhlhk ta ngay cảxxhq mộwyaot nam nhâszzfn cũlilxng khôdjvkng phảxxhqi! Huốxkbfng hồhlhk, thiêdwian đzayjnmfca vi đzayjmobmi, vạmobmn vậmsbpt vi tiểmujuu, ta chỉbtyiszzf mộwyaot phàszzfm nhâszzfn, háhijanrvl thểmuju đzayjiềjkffu mâszzfy khiểmujun giónrvl, xoay chuyểmujun đzayjmobmi thếnmfc. ‘Đejmqmobmi đzayjmobmo’ củxmada Xung hòbgqta Tửpjijnrvl khảxxhqavning thàszzfnh côdjvkng hay khôdjvkng, trong lòbgqtng ngưsicyơdbali khôdjvkng phảxxhqi cũlilxng rấtfggt rõcvvhszzfng sao?!”

Nam tửpjij kia bịnmfc nhữdwiang lờdwiai nàszzfy làszzfm cho áhija khẩrblru, khôdjvkng trảxxhq lờdwiai đzayjưsicyotpcc, hắdwian ngâszzfy ngốxkbfc đzayjbycgng ởrxvz tạmobmi chỗjnly, kinh ngạmobmc nhìhlhkn nguyêdwian soáhijai.

Nguyêdwian soáhijai cũlilxng nhìhlhkn hắdwian, trong thầjnlyn sắdwiac cónrvl phẫdvwvn nộwyaolilxng cónrvl bi thốxkbfng, khiếnmfcn toàszzfn thâszzfn hắdwian run rẩrblry.

“Vậmsbpy tạmobmi sao ngưsicyơdbali lạmobmi triệbycgt binh…” Khôdjvkng biếnmfct trầjnlym mặytayc mấtfggt bao lâszzfu, nam tửpjij kia mởrxvz miệbycgng, nónrvli.

Nguyêdwian soáhijai sửpjijng sốxkbft.


Trêdwian mặytayt nam tửpjij kia hiệbycgn lêdwian vẻbycg đzayjau đzayjbxbln kịnmfcch liệbycgt, tiếnmfcp tụswuyc nónrvli: “Ngưsicyơdbali triệbycgt binh, dâszzfn chúawftng nơdbali nàszzfy liềjkffn khôdjvkng thểmuju trốxkbfn đzayjưsicyotpcc sựwvtq giếnmfct hạmobmi củxmada quâszzfn Kim, ‘Nhâszzfn’ củxmada ngưsicyơdbali, ởrxvzdbali nàszzfo?”

Nguyêdwian soáhijai nghe vậmsbpy, lảxxhqo đzayjxxhqo lui lạmobmi mấtfggy bưsicybxblc, ngãafpn ngồhlhki lêdwian ghếnmfc.

Nam tửpjij kia tiếnmfcn lêdwian vàszzfi bưsicybxblc, còbgqtn muốxkbfn nónrvli thêdwiam gìhlhk đzayjónrvl, đzayjãafpn thấtfggy hốxkbfc mắdwiat nguyêdwian soáhijai đzayjtuijdwian, lệbycgszzfng trong mắdwiat, nhưsicyng lạmobmi chậmsbpm chạmobmp khôdjvkng rơdbali.

Nam tửpjij kia nhịnmfcn lạmobmi lờdwiai muốxkbfn nónrvli, xoay ngưsicydwiai, chuẩrblrn bịnmfc rờdwiai đzayji.

“ ‘Thầjnlyn mâszzfu Lịnmfcch Tuyềjkffn’ ta đzayjãafpn phónrvl tháhijac cho ngưsicydwiai kia, hiệbycgn tạmobmi đzayjãafpn đzayjếnmfcn Chu Tiêdwian trấtfggn. Nếnmfcu ngưsicyơdbali muốxkbfn, liềjkffn đzayji lấtfggy đzayji…” Nguyêdwian soáhijai đzayjwyaot nhiêdwian mởrxvz miệbycgng, trong lờdwiai nónrvli, cónrvl chúawftt vôdjvk lựwvtqc.

Nam tửpjij kia cũlilxng khôdjvkng trảxxhq lờdwiai, càszzfng khôdjvkng quay đzayjjnlyu lạmobmi, thảxxhq ngưsicydwiai, nhảxxhqy ra khỏtuiji doanh trưsicybxblng.

Nguyêdwian soáhijai dựwvtqa lưsicyng vàszzfo trêdwian ghếnmfc, thởrxvzszzfi mộwyaot tiếnmfcng, cưsicydwiai khổuqjlnrvli: “ ‘Đejmqmobmi đzayjmobmo’… Ta sợotpcszzf khôdjvkng đzayjotpci đzayjưsicyotpcc tớbxbli mộwyaot ngàszzfy nhưsicy vậmsbpy…”

………

………

Ra khỏtuiji doanh trạmobmi hơdbaln mưsicydwiai dặytaym, cónrvl mấtfggy kỵplen nhâszzfn mãafpn, đzayjang di chuyểmujun.

Đejmqi đzayjjnlyu, làszzf mộwyaot nam tửpjij khoảxxhqng hai mưsicyơdbali tưsicy hai mưsicyơdbali lăavnim tuổuqjli, mặytayc dùmwzd mặytayt màszzfy ôdjvkn thiệbycgn, nhưsicyng mộwyaot thâszzfn nhung trang lạmobmi lộwyao ra uy phong lẫdvwvm lẫdvwvm. Hắdwian giụswuyc ngựwvtqa, đzayji lêdwian phíyxnva trưsicybxblc, trong tay cầjnlym mộwyaot câszzfy trưsicydwiang thưsicyơdbalng bằhgibng thépidxp tinh luyệbycgn, dưsicybxbli áhijanh mặytayt trờdwiai lónrvle lêdwian sắdwiac cầjnlyu vồhlhkng.

awftc nàszzfy, tiếnmfcng vónrvl ngựwvtqa, nhanh chónrvlng lạmobmi gầjnlyn.

Nam tửpjij đzayji đzayjjnlyu kia nghe đzayjưsicyotpcc thanh âszzfm nàszzfy, ghìhlhkm ngựwvtqa xoay ngưsicydwiai. Đejmqãafpn thấtfggy cáhijach đzayjónrvl khôdjvkng xa, bụswuyi đzayjưsicydwiang bay lêdwian, trong môdjvkng lung kia, mơdbal hồhlhknrvl mộwyaot thâszzfn ảxxhqnh xuấtfggt hiệbycgn. Trong lúawftc lờdwia mờdwia đzayjónrvl, bộwyao dạmobmng kia dầjnlyn hiệbycgn rõcvvh, đzayjónrvlszzf mộwyaot ngưsicydwiai mặytayc trang phụswuyc màszzfu đzayjen, sắdwiac mặytayt táhijai nhợotpct.


Đejmqotpci đzayjếnmfcn khi kỵplen nhâszzfn mãafpn kia đzayjếnmfcn gầjnlyn, cónrvl ngưsicydwiai nhậmsbpn ra, quay đzayjjnlyu nónrvli vớbxbli ngưsicydwiai đzayji đzayjjnlyu: “Giáhijao úawfty, làszzfszzfn tham tưsicybxblng.”

Ngưsicydwiai tớbxbli, đzayjúawftng làszzf ngưsicydwiai lúawftc trưsicybxblc ởrxvz trong trưsicybxblng củxmada nguyêdwian soáhijai. Hắdwian ghìhlhkm ngựwvtqa, cũlilxng khôdjvkng chàszzfo hỏtuiji, chỉbtyi lạmobmnh lùmwzdng nónrvli mộwyaot câszzfu: “Giao ‘Lịnmfcch Tuyềjkffn’ cho ta.”

Giáhijao úawfty kia nghe vậmsbpy, liếnmfcc mắdwiat nhìhlhkn trưsicydwiang thưsicyơdbalng trong tay, vẻbycg mặytayt nghiêdwiam túawftc hẳdkdjn lêdwian. Hắdwian nắdwiam chặytayt trưsicydwiang thưsicyơdbalng, nónrvli: “Hàszzfn tham tưsicybxblng, ‘Lịnmfcch Tuyềjkffn’ làszzf do nguyêdwian soáhijai phónrvl tháhijac cho ta, nhấtfggt đzayjnmfcnh khôdjvkng thểmuju giao cho ngưsicyơdbali.”

Vẻbycg mặytayt nam tửpjij kia lạmobmnh lẽhisho nhưsicyavning. Hắdwian lấtfggy đzayjoảxxhqn kiếnmfcm tùmwzdy thâszzfn ra, kiếnmfcm vừmpcqa rúawftt ra khỏtuiji vỏtuij, képidxo theo mộwyaot thanh âszzfm vang vọgtusng, mãafpni khôdjvkng tiêdwiau tan.

“Nguyêdwian soáhijai đzayjãafpn giao lạmobmi ‘Lịnmfcch Tuyềjkffn’ cho ta. Diệbycgp Chưsicyơdbalng, nếnmfcu nhưsicy ngưsicyơdbali vẫdvwvn cốxkbf cảxxhqn trởrxvz, đzayjmpcqng tráhijach ta khôdjvkng niệbycgm tìhlhknh chiếnmfcn hữdwiau.”

Giáhijao úawfty khôdjvkng chúawftt ngầjnlyn ngạmobmi, hắdwian lạmobmnh lùmwzdng nónrvli: “Hàszzfn Khanh, ngưsicyơdbali vìhlhk ‘Cửpjiju Hoàszzfng thầjnlyn khíyxnv’, ẩrblrn núawftp bêdwian ngưsicydwiai nguyêdwian soáhijai bao năavnim nhưsicy vậmsbpy. Càszzfng thiếnmfcu đzayji tưsicyhijach đzayjbycgng trong quâszzfn doanh, gâszzfy loạmobmn giang hồhlhk, lạmobmm sáhijat ngưsicydwiai vôdjvk tộwyaoi. Nguyêdwian soáhijai làszzfm sao cónrvl thểmuju đzayjem ‘Lịnmfcch Tuyềjkffn’ phónrvl tháhijac lạmobmi cho ngưsicyơdbali?! Hôdjvkm nay, cho dùmwzd phảxxhqi liềjkffu cảxxhqyxnvnh mạmobmng nàszzfy, ta cũlilxng quyếnmfct khôdjvkng đzayjmuju ‘Lịnmfcch Tuyềjkffn’ rơdbali vàszzfo trong tay ngưsicyơdbali!”

Nam tửpjij kia thấtfggy khôdjvkng cầjnlyn nhiềjkffu lờdwiai nữdwiaa, trêdwian lưsicyng ngựwvtqa, thảxxhq ngưsicydwiai nhảxxhqy lêdwian, mộwyaot kiếnmfcm đzayjâszzfm thẳdkdjng vàszzfo cổuqjl họgtusng giáhijao úawfty.

Giáhijao úawfty cũlilxng nghiêdwiam túawftc, đzayjưsicya ngang trưsicydwiang thưsicyơdbalng chặytayn lạmobmi kiếnmfcm phong. Nhưsicyng mộwyaot kiếnmfcm nàszzfy, kìhlhknh lựwvtqc mạmobmnh mẽhish, épidxp hắdwian ngãafpn khỏtuiji ngựwvtqa.

Giáhijao úawfty xoay ngưsicydwiai mộwyaot cáhijai, đzayjbycgng lêdwian, khôdjvkng chúawftt do dựwvtqmwzdng mộwyaot chiêdwiau “Hồhlhki mãafpn thưsicyơdbalng”.

Nhưsicyng chiêdwiau thứbycgc đzayjónrvl, lạmobmi bịnmfc nam tửpjij kia thoảxxhqi máhijai ngăavnin lạmobmi. Tiếnmfcp mộwyaot chiêdwiau nàszzfy, nam tửpjij kia cũlilxng khôdjvkng thốxkbfi lui, trựwvtqc tiếnmfcp sửpjij dụswuyng kiếnmfcm ngăavnin lạmobmi trưsicydwiang thưsicyơdbalng, đzayjwyaot kíyxnvch tiếnmfcn lêdwian.

Trong lúawftc đzayjónrvl, binh khíyxnv va chạmobmm, tiếnmfcng ma sáhijat bépidxn nhọgtusn vang lêdwian rềjkffn rĩcnvd, khiếnmfcn ngưsicydwiai ta kinh sợotpc.

Giáhijao úawfty thấtfggy chiêdwiau nàszzfy củxmada hắdwian, cuốxkbfng quýmsbpt lui bưsicybxblc. Nhưsicyng kiếnmfcm phong tiếnmfcn gầjnlyn, trong lúawftc hắdwian cuốxkbfng quíyxnvt, theo trựwvtqc giáhijac muốxkbfn vứbycgt trưsicydwiang thưsicyơdbalng đzayji. Nhưsicyng ýmsbp niệbycgm phảxxhqi bảxxhqo hộwyao trưsicydwiang thưsicyơdbalng mạmobmnh mẽhish, hắdwian đzayjàszzfnh cắdwian răavning mộwyaot cáhijai, thu mạmobmnh thưsicyơdbalng lạmobmi, vậmsbpn lựwvtqc lêdwian khuỷwvtqu tay.

Thưsicyơdbalng vừmpcqa thu lạmobmi, đzayjjnlyu thưsicyơdbalng đzayjãafpn đzayjswuyng phảxxhqi kiếnmfcm phong, nhưsicyng do khôdjvkng chịnmfcu nổuqjli lựwvtqc đzayjmobmo kia, bung ra khỏtuiji thưsicyơdbalng.

Nam tửpjij kia thấtfggy thếnmfc, hơdbali kinh hãafpni. Nhưsicyng thấtfggy khuỷwvtqu tay củxmada giáhijao úawfty buôdjvkng xuốxkbfng, hắdwian liềjkffn thu kiếnmfcm lạmobmi, tay tráhijai đzayjáhijanh ra mộwyaot chưsicyrxvzng.

Ngay trong giâszzfy phúawftt đzayjiệbycgn quang hỏtuija thạmobmch đzayjónrvl, khôdjvkng hiểmujuu vìhlhk sao, trong lòbgqtng hắdwian lạmobmi chấtfggn đzayjwyaong. Trong lúawftc do dựwvtq, chưsicyrxvzng lựwvtqc kia thu lạmobmi mấtfggy phầjnlyn lựwvtqc, đzayjotpci đzayjếnmfcn khi đzayjáhijanh trúawftng giáhijao úawfty kia, đzayjãafpn sớbxblm mấtfggt đzayji sáhijat lựwvtqc.

Giáhijao úawfty bịnmfc đzayjáhijanh ngãafpn xuốxkbfng đzayjtfggt, đzayjau đzayjếnmfcn mứbycgc khôdjvkng thểmuju đzayjbycgng dậmsbpy.

Trậmsbpn tranh đzayjtfggu nàszzfy, bắdwiat đzayjjnlyu cũlilxng nhanh màszzf kếnmfct thúawftc cũlilxng nhanh. Nhữdwiang binh líyxnvnh đzayji theo quanh đzayjónrvl, lúawftc nàszzfy mớbxbli kịnmfcp phảxxhqn ứbycgng lạmobmi, àszzfo àszzfo xuốxkbfng ngựwvtqa, rúawftt binh khíyxnv ra, che ởrxvz phíyxnva trưsicybxblc giáhijao úawfty.

Nam tửpjij kia đzayjbycgng lạmobmi, theo bảxxhqn năavning nhìhlhkn tay tráhijai bảxxhqn thâszzfn, tiệbycgn đzayjàszzf ngưsicybxblc mắdwiat, nhìhlhkn thầjnlyn sắdwiac khẩrblrn trưsicyơdbalng củxmada nhữdwiang binh líyxnvnh nàszzfy.

“Ngăavnin ta sẽhish chếnmfct, thứbycgc thờdwiai liềjkffn cúawftt ngay!” Hắdwian thu tâszzfm lạmobmi, lạmobmnh lùmwzdng nónrvli.

Trong tay giáhijao úawfty, vẫdvwvn gắdwiat gao nắdwiam lấtfggy trưsicydwiang thưsicyơdbalng khôdjvkng đzayjjnlyu kia nhưsicylilx. Hắdwian bi phẫdvwvn nónrvli: “Ta quyếnmfct khôdjvkng đzayjem ‘Lịnmfcch Tuyềjkffn’ giao lạmobmi cho ngưsicyơdbali! ‘Lịnmfcch Tuyềjkffn’ làszzfyxnvn vậmsbpt củxmada nguyêdwian soáhijai, thấtfggy ‘Lịnmfcch Tuyềjkffn’ nhưsicy thấtfggy nguyêdwian soáhijai… Ngàszzfy kháhijac, ‘Lịnmfcch Tuyềjkffn thầjnlyn mâszzfu’ nàszzfy sẽhishszzf bằhgibng chứbycgng cho việbycgc huynh đzayjbycg chúawftng ta bảxxhqo vệbycg quốxkbfc gia… Kẻbycg tiểmujuu nhâszzfn bấtfggt nhâszzfn bấtfggt nghĩcnvda nhưsicy ngưsicyơdbali, căavnin bảxxhqn khôdjvkng tưsicyhijach cónrvl đzayjưsicyotpcc ‘Lịnmfcch Tuyềjkffn’!” Trong lúawftc nónrvli chuyệbycgn, nưsicybxblc mắdwiat đzayjãafpnszzfng đzayjjnlyy trong đzayjôdjvki mắdwiat giáhijao úawfty. Đejmqau đzayjbxbln trêdwian népidxt mặytayt kia, cũlilxng khôdjvkng đzayjếnmfcn từmpcq thưsicyơdbalng tíyxnvch do trúawftng chưsicyrxvzng, màszzfszzf từmpcq nhữdwiang bi thưsicyơdbalng rấtfggt sâszzfu, rấtfggt sâszzfu, bêdwian trong lòbgqtng hắdwian.

Nam tửpjij kia nởrxvz nụswuysicydwiai, “Bấtfggt nhâszzfn bấtfggt nghĩcnvda? Bấtfggt nhâszzfn bấtfggt nghĩcnvda?… Ha ha, bấtfggt nhâszzfn bấtfggt nghĩcnvda, làszzfhijai vịnmfc nguyêdwian soáhijai bịnmfc kim bàszzfi củxmada hôdjvkn quâszzfn kia triệbycgu hồhlhki, chuẩrblrn bịnmfc khảxxhqi hoàszzfn trởrxvz vềjkff kia cơdbal!”

Giáhijao úawfty dựwvtqng trưsicydwiang thưsicyơdbalng lêdwian, cốxkbf gắdwiang chốxkbfng đzayjbycg thâszzfn thểmuju, đzayjbycgng lêdwian từmpcq trêdwian đzayjtfggt, hắdwian mởrxvz miệbycgng, thanh âszzfm khẽhish run, “Khôdjvkng khảxxhqi hoàszzfn, tấtfggt cảxxhqsicybxblng sĩcnvddbali nàszzfy đzayjjkffu trởrxvz thàszzfnh phảxxhqn tặytayc… Nếnmfcu đzayjãafpnszzf phảxxhqn tặytayc, sao cónrvl thểmujunrvli đzayjếnmfcn chuyệbycgn thu phụswuyc non sôdjvkng. Nếnmfcu đzayjãafpnszzf phảxxhqn tặytayc, sao cónrvl thểmujunrvli đzayjếnmfcn chuyệbycgn bảxxhqo vệbycg quốxkbfc gia? ‘Phảxxhqn tặytayc’, lạmobmi làszzfm sao cónrvl thểmujusicybxblc lêdwian chiếnmfcn trưsicydwiang? !… Kẻbycg đzayjưsicyotpcc gọgtusi làszzf ‘Quỷwvtqsicy’ nhưsicy ngưsicyơdbali, hãafpny nónrvli cho ta biếnmfct, giờdwiaszzfy khắdwiac nàszzfy, nêdwian làszzfm nhưsicy thếnmfcszzfo hảxxhq? Nguyêdwian soáhijai nêdwian làszzfm nhưsicy thếnmfcszzfo hảxxhq?”

Nam tửpjij kia hơdbali giậmsbpt mìhlhknh. Trưsicybxblc mắdwiat đzayjwyaot nhiêdwian hiệbycgn ra hìhlhknh ảxxhqnh nguyêdwian soáhijai đzayjtuij hốxkbfc mắdwiat. Khôdjvkng phảxxhqi bấtfggt nhâszzfn, khôdjvkng phảxxhqi ngu trung… Chỉbtyiszzf, cho dùmwzd đzayjau thấtfggu tâszzfm can, khôdjvkng hềjkff đzayjàszzfnh lòbgqtng, muôdjvkn vàszzfn khôdjvkng muốxkbfn. Đejmqónrvllilxng làszzfhijai duy nhấtfggt hắdwian cónrvl thểmuju lựwvtqa chọgtusn.

Giáhijao úawfty kia nhìhlhkn trưsicydwiang thưsicyơdbalng trong tay, nghẹwvtqn ngàszzfo, “Nguyêdwian soáhijai hồhlhki triềjkffu, dữdwia nhiềjkffu làszzfnh íyxnvt. Nhưsicyng cónrvl ‘Lịnmfcch Tuyềjkffn’ nàszzfy, tinh thầjnlyn nguyêdwian soáhijai sẽhishafpni bấtfggt diệbycgt. Rồhlhki cũlilxng sẽhishnrvl mộwyaot ngàszzfy, ta dùmwzdng khảxxhqavning củxmada mìhlhknh giúawftp nguyêdwian soáhijai sửpjija lạmobmi áhijan sai… Khôdjvkng cónrvl hạmobm nhụswuyc trung lưsicyơdbalng Đejmqmobmi Tốxkbfng…”

Trong lúawftc hắdwian nónrvli chuyệbycgn, vàszzfi têdwian binh líyxnvnh đzayji theo cũlilxng cúawfti thấtfggp đzayjjnlyu, khónrvlc nứbycgc nởrxvz.

Nam tửpjij kia khôdjvkng nónrvli thêdwiam mộwyaot câszzfu nàszzfo nữdwiaa. Hắdwian lẳdkdjng lặytayng đzayjbycgng, nghe tiếnmfcng khónrvlc cựwvtqc lựwvtqc đzayjèdbalpidxn kia. Lúawftc nàszzfy mớbxbli hiểmujuu đzayjưsicyotpcc, cáhijai gìhlhk gọgtusi làszzfpidx ruộwyaot xépidx gan.

Giónrvl bắdwiac thêdwiasicyơdbalng thổuqjli qua, thổuqjli lêdwian bụswuyi đzayjtfggt, mang tiếnmfcng khónrvlc thêdwiasicyơdbalng tuyệbycgt vọgtusng kia, từmpcq từmpcq đzayji xa.

Đejmqwyaot nhiêdwian, thanh âszzfm kháhijac thưsicydwiang từmpcqsicybxbli đzayjtfggt truyềjkffn đzayjếnmfcn.

Nam tửpjij kia nghe tiếnmfcng cúawfti đzayjjnlyu, chỉbtyi thấtfggy bêdwian trong đzayjjnlyu thưsicyơdbalng vừmpcqa bịnmfc dỡbycg xuốxkbfng kia, cónrvl giấtfggu mộwyaot tờdwia giấtfggy, giónrvl đzayjmsbpp vàszzfo mộwyaot gónrvlc tờdwia giấtfggy, tiếnmfcng lay đzayjwyaong vang lêdwian.

Hắdwian thoáhijang suy nghĩcnvd, cúawfti ngưsicydwiai cầjnlym lấtfggy đzayjjnlyu thưsicyơdbalng. Hắdwian nhấtfggc tờdwia giấtfggy kia ra, mởrxvz rộwyaong. Chỉbtyiszzf liếnmfcc mắdwiat mộwyaot cáhijai, thầjnlyn sắdwiac củxmada hắdwian liềjkffn hónrvla thàszzfnh kinh ngạmobmc.

Trêdwian mảxxhqnh giấtfggy kia, giấtfggy trắdwiang mựwvtqc đzayjen, viếnmfct bốxkbfn chữdwia “Cửpjiju Hoàszzfng thầjnlyn khíyxnv”. Bêdwian dưsicybxbli, làszzfdwian chíyxnvn kiệbycgn binh khíyxnvszzf chỗjnly thấtfggt lạmobmc nónrvl. Nhưsicyng cónrvlszzfi mónrvln binh khíyxnv, lạmobmi hoàszzfn toàszzfn kháhijac vớbxbli hiểmujuu biếnmfct củxmada hắdwian, cónrvlszzfi mónrvln, đzayjãafpn sớbxblm tuyệbycgt tíyxnvch thếnmfc gian.

Hắdwian kinh ngạmobmc vôdjvkmwzdng, vộwyaoi vàszzfng nhìhlhkn xuốxkbfng dưsicybxbli. Phíyxnva dưsicybxbli, chữdwia nhỏtuij mạmobmnh mẽhish, viếnmfct nhưsicy thếnmfc: Mùmwzdng năavnim tháhijang năavnim, buổuqjli trưsicya lau thưsicyơdbalng, trong đzayjjnlyu thưsicyơdbalng đzayjwyaot nhiêdwian pháhijat hiệbycgn ra vậmsbpt nàszzfy, liệbycgt kêdwia “Cửpjiju hoàszzfng”. Nhưsicyng trong chíyxnvn kiệbycgn nàszzfy, sớbxblm đzayjãafpnnrvlszzfi kiệbycgn tuyệbycgt tíyxnvch thiêdwian hạmobm, khôdjvkng thểmujuhlhkm thấtfggy. Nónrvli đzayjếnmfcn xu thếnmfc hiệbycgn nay, cónrvl đzayjưsicyotpcc Cửpjiju Hoàszzfng, nhấtfggt thốxkbfng thiêdwian hạmobm, cáhijai lờdwiai nónrvli nàszzfy đzayjúawftng làszzfdjvkavnin cứbycg. Từmpcqsicya đzayjếnmfcn nay, ngưsicydwiai cónrvl đzayjưsicyotpcc nhâszzfn tâszzfm, mớbxbli cónrvl thểmujunrvl đzayjưsicyotpcc thiêdwian hạmobm. Thếnmfc nhâszzfn vìhlhk chuyệbycgn đzayjoạmobmt ‘Cửpjiju Hoàszzfng’ màszzf giếnmfct hạmobmi lẫdvwvn nhau, khôdjvkng phảxxhqi chíyxnvnh làszzf bấtfggt nhâszzfn, ngưsicydwiai bấtfggt nhâszzfn sao cónrvl thểmujunrvl đzayjưsicyotpcc nhâszzfn tâszzfm? Lạmobmi sao cónrvl thểmujunrvl đzayjưsicyotpcc thiêdwian hạmobm? Cửpjiju hoàszzfng hiệbycgn thếnmfc, thiêdwian hạmobm thốxkbfng nhấtfggt. Đejmqúawftng làszzf lờdwiai đzayjhlhkn nơdbali phốxkbf phưsicydwiang, khôdjvkng thểmuju tin tưsicyrxvzng. Hi vọgtusng ngưsicydwiai sau nàszzfy hiểmujuu đzayjưsicyotpcc, kếnmfct búawftt.

Trong chớbxblp mắdwiat đzayjónrvl, hắdwian ngộwyao đzayjmobmo, vàszzflilxng chíyxnvnh trong khoảxxhqng khắdwiac đzayjónrvl, hắdwian hiểmujuu ra đzayjưsicyotpcc nhiềjkffu thứbycg. Trêdwian đzayjdwiai nàszzfy, căavnin bảxxhqn khôdjvkng cónrvl “Cửpjiju Hoàszzfng thầjnlyn khíyxnv”, thứbycg hắdwian tìhlhkm, cũlilxng chỉbtyiszzfxxhqo ảxxhqnh hưsicydjvk. Chíyxnvn kiệbycgn binh khíyxnvszzfm sao cónrvl thểmujunrvl đzayjưsicyotpcc thiêdwian hạmobm? Hắdwian chinh chiếnmfcn nhiềjkffu năavnim nhưsicy vậmsbpy, màszzf lạmobmi nhìhlhkn khôdjvkng thấtfggu đzayjmobmo lýmsbpszzfy. Cáhijai hắdwian gọgtusi làszzf “Đejmqmobmi đzayjmobmo”, “Nhâszzfn từmpcq” rốxkbft cụswuyc ởrxvz chỗjnlyszzfo?

Hắdwian khôdjvkng khỏtuiji lo sợotpc khôdjvkng yêdwian, ngưsicybxblc mắdwiat nhìhlhkn chung quanh, lạmobmi giốxkbfng nhưsicy mấtfggt đzayji phưsicyơdbalng hưsicybxblng, tìhlhkm khôdjvkng thấtfggy con đzayjưsicydwiang đzayjmujusicybxblc đzayji. Hắdwian népidxm đzayjjnlyu thưsicyơdbalng, lui lạmobmi mấtfggy bưsicybxblc, cuốxkbfi cùmwzdng xoay ngưsicydwiai, chạmobmy thoáhijat khỏtuiji đzayjónrvl.

……..

Giữdwia quâszzfn lạmobmi năavnim ngàszzfy, quâszzfn đzayjwyaoi Nhạmobmc gia khảxxhqi hoàszzfn hồhlhki triềjkffu.

Mộwyaot ngàszzfy kia, dâszzfn chúawftng ngăavnin lạmobmi, khónrvlc rốxkbfng, thanh âszzfm bi thưsicyơdbalng rung đzayjwyaong mộwyaot vùmwzdng trờdwiai. Giónrvl bắdwiac lạmobmnh lẽhisho nứbycgc nởrxvz, nỗjnlyi đzayjau xépidx ruộwyaot.

Ínqmgt ngàszzfy sau, quâszzfn Kim đzayjưsicya quâszzfn quay vềjkff, đzayjoạmobmt lạmobmi Trung Nguyêdwian.

………

Mấtfggy ngàszzfy sau, hắdwian đzayjbycgng trêdwian chiếnmfcn trưsicydwiang khôdjvkng ngưsicydwiai quépidxt dọgtusn, im lặytayng khôdjvkng nónrvli.

Thi thểmuju, hắdwian đzayjãafpn nhìhlhkn quen lắdwiam rồhlhki. Chỉbtyiszzf, thi thểmujudbali nàszzfy, còbgqtn cónrvl rấtfggt nhiềjkffu dâszzfn chúawftng khôdjvkng kịnmfcp chạmobmy trốxkbfn. Đejmqónrvlszzf nhữdwiang tíyxnvnh mạmobmng oan uổuqjlng vôdjvk tộwyaoi, cho dùmwzddwian trong lịnmfcch sửpjij, hy sinh nhưsicy vậmsbpy cũlilxng đzayjãafpn nhìhlhkn quen lắdwiam. Nhưsicyng vàszzfo lúawftc nàszzfy, hắdwian lạmobmi cảxxhqm thấtfggy côdjvk tịnmfcch, bi thưsicyơdbalng.

Nhâszzfn.

avnim ngàszzfy giữdwia quâszzfn, làszzfhijai “Nhâszzfn” duy nhấtfggt màszzf nam tửpjij đzayjbtyinh thiêdwian lậmsbpp đzayjnmfca kia cónrvl thểmujuszzfm đzayjưsicyotpcc. Màszzf hắdwian, lòbgqtng mang “Đejmqmobmi đzayjmobmo”, “Nhâszzfn từmpcq”, lạmobmi cónrvl thểmujuszzfm đzayjưsicyotpcc cáhijai gìhlhk? “Cửpjiju Hoàszzfng” cũlilxng chỉbtyiszzf tròbgqtsicydwiai, tấtfggt cảxxhq nhữdwiang gìhlhk hắdwian làszzfm, nhữdwiang ngưsicydwiai hắdwian giếnmfct, tấtfggt cảxxhq nhữdwiang hy sinh từmpcq trưsicybxblc tớbxbli nay, lạmobmi tíyxnvnh làszzfhlhk đzayjâszzfy?

Hắdwian bưsicybxblc đzayji khôdjvkng mộwyaot mụswuyc đzayjíyxnvch trêdwian chiếnmfcn trưsicydwiang tĩcnvdnh mịnmfcch, mêdwia mang, hiệbycgn lêdwian trêdwian mắdwiat, khiếnmfcn vẻbycg mặytayt hắdwian dầjnlyn chếnmfct lặytayng.

Khôdjvkng biếnmfct đzayji đzayjưsicyotpcc bao lâszzfu, đzayjwyaot nhiêdwian dưsicybxbli châszzfn vưsicybxblng phảxxhqi mộwyaot cáhijai thi thểmuju, hắdwian thoáhijang lảxxhqo đzayjxxhqo, đzayjotpci đzayjếnmfcn khi đzayjbycgng vữdwiang đzayjưsicyotpcc, lạmobmi tựwvtq giễdjvku nởrxvz nụswuysicydwiai. Tiếnmfcng cưsicydwiai kia, ởrxvz trêdwian chiếnmfcn trưsicydwiang, lạmobmi côdjvk tịnmfcch đzayjếnmfcn thếnmfc.

Hắdwian gậmsbpp ngưsicydwiai xuốxkbfng, cưsicydwiai đzayjếnmfcn mứbycgc ho lêdwian, đzayjotpci khi bìhlhknh ổuqjln lạmobmi, ýmsbpsicydwiai củxmada hắdwian hónrvla thàszzfnh đzayjau đzayjbxbln thấtfggu xưsicyơdbalng, khôdjvkng thểmujuszzfo kiềjkffm chếnmfc.

Hắdwian chậmsbpm rãafpni ngưsicybxblc mắdwiat, đzayjang đzayjnmfcnh đzayjbycgng thẳdkdjng thâszzfn mìhlhknh. Trong khoảxxhqnh khắdwiac đzayjónrvl, hắdwian nhìhlhkn thấtfggy mộwyaot đzayjbycga nhỏtuij.

Đejmqónrvllilxng chỉbtyiszzf mộwyaot tiểmujuu oa nhi khoảxxhqng chừmpcqng hai ba tuổuqjli, nhìhlhkn quầjnlyn áhijao, cónrvl vẻbycgszzf nữdwiaszzfi. Nàszzfng cứbycg nhưsicy vậmsbpy, im lặytayng ngồhlhki bêdwian trong đzayjáhijam thi thểmuju, nhìhlhkn hắdwian. Trêdwian ngưsicydwiai, trêdwian mặytayt nàszzfng, díyxnvnh đzayjjnlyy máhijau khôdjvk, ởrxvz trêdwian mảxxhqnh đzayjtfggt nàszzfy càszzfng thêdwiam thêdwia thảxxhqm. Nàszzfng cứbycg ngồhlhki nhưsicy vậmsbpy, nhìhlhkn hắdwian.

Nhìhlhkn áhijanh mắdwiat nàszzfng, hắdwian khôdjvkng khỏtuiji thấtfggt thầjnlyn.

Đejmqónrvlszzf áhijanh mắdwiat vôdjvkmwzdng thẳdkdjng thắdwian, khôdjvkng hềjkff sợotpcafpni. Dưsicybxbli lớbxblp máhijau tưsicyơdbali vàszzfsicybxblc bùmwzdn, cáhijai loạmobmi trong suốxkbft nàszzfy, khiếnmfcn ngưsicydwiai ta tan náhijat cõcvvhi lòbgqtng.

szzfng còbgqtn chưsicya tớbxbli tuổuqjli cónrvl thểmujumsbp giảxxhqi đzayjưsicyotpcc tấtfggt cảxxhq mọgtusi thứbycg. Ởydqo trong mắdwiat nàszzfng, quốxkbfc thùmwzdhijat phạmobmt, quyềjkffn thầjnlyn tranh đzayjtfggu, đzayjếnmfcsicyơdbalng tàszzfn khốxkbfc, đzayjjkffu khôdjvkng cónrvl ýmsbp nghĩcnvda gìhlhk. Nàszzfng thậmsbpm chíyxnv, còbgqtn khôdjvkng hiểmujuu tửpjij vong.

ydqo trong chiếnmfcn tranh, cónrvl biếnmfct bao nhiêdwiau đzayjbycga nhỏtuij nhưsicy vậmsbpy đzayjãafpn mấtfggt đzayji tíyxnvnh mạmobmng. “Đejmqmobmi đzayjmobmo” đzayjxkbfi vớbxbli bọgtusn chúawftng màszzfnrvli, cónrvlszzfhijai gìhlhk

Hắdwian vàszzf đzayjbycga nhỏtuij kia nhìhlhkn nhau thậmsbpt lâszzfu, rốxkbft cụswuyc, hắdwian chậmsbpm rãafpni quỳdlbi thấtfggp ngưsicydwiai xuốxkbfng, do dựwvtqszzfng tay, xoa lêdwian đzayjjnlyu đzayjbycga nhỏtuij.

Mộwyaot khắdwiac kia, trong mắdwiat đzayjbycga nhỏtuij đzayjwyaot nhiêdwian ứbycga lệbycg. Từmpcqng giọgtust từmpcqng giọgtust nưsicybxblc mắdwiat to tròbgqtn trong suốxkbft rớbxblt xuốxkbfng từmpcq trêdwian gòbgqthija, thấtfggm vàszzfo trong mảxxhqnh đzayjtfggt tràszzfn ngậmsbpp đzayjau thưsicyơdbalng nàszzfy. Màszzf sau, tiếnmfcng nỉbtyi non yêdwian lặytayng kia, đzayjwyaot nhiêdwian biếnmfcn thàszzfnh tiếnmfcng gàszzfo khónrvlc khôdjvkng còbgqtn đzayjèdbaln népidxn.

Thanh âszzfm kia, phảxxhqng phấtfggt nhưsicy chiếnmfcc búawfta đzayjáhijanh tan thuởrxvz hồhlhkng hoang, giốxkbfng nhưsicy mộwyaot đzayjmobmo thiêdwian lôdjvki xépidx tan mâszzfy mùmwzd. Chiếnmfcn trưsicydwiang tĩcnvdnh mịnmfcch nàszzfy, phảxxhqng phấtfggt giốxkbfng nhưsicy bịnmfc tiếnmfcng khónrvlc nàszzfy bừmpcqng tỉbtyinh, trong cáhijai chớbxblp mắdwiat đzayjónrvl, truy đzayjuổuqjli, giếnmfct chónrvlc, đzayjau đzayjbxbln, thùmwzd hậmsbpn, tuyệbycgt vọgtusng… Tấtfggt cảxxhq mọgtusi thứbycg đzayjjkffu nhưsicy sốxkbfng lạmobmi, chiếnmfcu vàszzfo trong mắdwiat hắdwian, khắdwiac vàszzfo lòbgqtng hắdwian.

Hắdwian ôdjvkm đzayjbycga nhỏtuij kia vàszzfo lòbgqtng, cũlilxng khôdjvkng dáhijam dùmwzdng mộwyaot chúawftt lựwvtqc nàszzfo.

Đejmqónrvlszzf Tiểmujuu Tiểmujuu, yếnmfcu ớbxblt, giốxkbfng nhưsicy bấtfggt cứbycgawftc nàszzfo cũlilxng cónrvl thểmuju mấtfggt đzayji sinh mệbycgnh. Nhưsicyng màszzf, hắdwian lạmobmi tinh tưsicydwiang cảxxhqm giáhijac đzayjưsicyotpcc, hôdjvk hấtfggp ấtfggm áhijap vàszzf tiếnmfcng tim đzayjmsbpp kiêdwian đzayjnmfcnh củxmada đzayjbycga nhỏtuijszzfy.

Hắdwian rốxkbft cụswuyc cũlilxng tin tưsicyrxvzng, hắdwian khôdjvkng phảxxhqi thiêdwian đzayjnmfca, cũlilxng khôdjvkng phảxxhqi tháhijanh nhâszzfn. Hắdwian làszzf ngưsicydwiai. Làszzf ngưsicydwiai, còbgqtn cónrvlbgqtng trắdwiac ẩrblrn. Màszzfbgqtng trắdwiac ẩrblrn nhưsicy vậmsbpy, cuốxkbfi cùmwzdng cũlilxng cónrvl thểmuju dạmobmy cho hắdwian hiểmujuu, cáhijai gìhlhkszzf “Nhâszzfn”.

Đejmqbycga nhỏtuij kia khónrvlc lónrvlc hồhlhki lâszzfu, rốxkbft cụswuyc cũlilxng chậmsbpm rãafpni bìhlhknh tĩcnvdnh lạmobmi.

Hắdwian nâszzfng tay, giúawftp nàszzfng lau nưsicybxblc mắdwiat, dùmwzdng tiếnmfcng nónrvli ôdjvkn nhu nhấtfggt từmpcqawftc bảxxhqn thâszzfn chàszzfo đzayjdwiai tớbxbli nay, hỏtuiji: “Con têdwian làszzfhlhk?”

Đejmqbycga nhỏtuij kia khónrvlc đzayjtuij hai mắdwiat, nhìhlhkn hắdwian, y y nha nha nónrvli, khôdjvkng hiểmujuu đzayjưsicyotpcc lờdwiai hắdwian.

Hắdwian thoảxxhqi máhijai ôdjvkm lấtfggy nàszzfng, đzayjbycgng thẳdkdjng thâszzfn mìhlhknh.

“Vậmsbpy ta gọgtusi con làszzf Tiểmujuu Tiểmujuu…” Hắdwian còbgqtn chưsicya nónrvli xong, đzayjbycga nhỏtuij kia đzayjãafpn dựwvtqa vàszzfo đzayjjnlyu vai, bàszzfn tay nhỏtuijpidx gắdwiat gao nắdwiam chặytayt cổuqjl áhijao hắdwian.

Hắdwian khôdjvkng hiểmujuu vìhlhk sao lạmobmi cưsicydwiai, nhưsicyng màszzf, cũlilxng khôdjvkng ngăavnin tiếnmfcng cưsicydwiai lạmobmi nữdwiaa.

Ámwzdnh mắdwiat củxmada hắdwian, đzayjxxhqo qua chiếnmfcn trưsicydwiang nàszzfy mộwyaot lầjnlyn cuốxkbfi cùmwzdng. Màszzf sau, hắdwian cấtfggt bưsicybxblc, vĩcnvdnh viễdjvkn cáhijach xa huyếnmfct tinh cùmwzdng giếnmfct chónrvlc kia.

Mộwyaot ngàszzfy kia, “Quỷwvtqsicy” ởrxvz trêdwian giang hồhlhk, mai danh ẩrblrn tíyxnvch.

……..

Bao nhiêdwiau năavnim sau, trêdwian giang hồhlhk xuấtfggt hiệbycgn mộwyaot nữdwia hiệbycgp vớbxbli cáhijai têdwian Tảxxhq Tiểmujuu Tiểmujuu. Nàszzfng luôdjvkn cónrvl mộwyaot nghi vấtfggn: Tạmobmi sao sưsicy phụswuyszzfng lạmobmi muốxkbfn gọgtusi làszzf “Tảxxhq Hoàszzfi Nhơdbaln” chứbycg? Tảxxhq Hoàszzfi Nhơdbaln, làszzfm ngưsicydwiai xấtfggu… Cáhijai nàszzfy rốxkbft cụswuyc làszzf do cao nhâszzfn nàszzfo đzayjytayt cho, ai…

~~~~~~~~~~ TOÀfjoyN VĂmwzdN HOÀfjoyN ~~~~~~~~~~

hijac giảxxhqnrvl chuyệbycgn muốxkbfn nónrvli: Trịnmfcnh trọgtusng đzayjưsicya ra chưsicyơdbalng nàszzfy, dàszzfnh riêdwiang cho nhữdwiang ngưsicydwiai vìhlhk nhiềjkffu lýmsbp do khôdjvkng còbgqtn làszzf anh hùmwzdng củxmada anh hùmwzdng.

lilxng dàszzfnh riêdwiang cho nhónrvlm đzayjwyaoc giảxxhq đzayjmobmi nhâszzfn muốxkbfn hiểmujuu biếnmfct vềjkff bốxkbfi cảxxhqnh thâszzfn thếnmfc củxmada Tiểmujuu Tiểmujuu.

Đejmqưsicyơdbalng nhiêdwian cũlilxng làszzf đzayjmujuszzfnh cho nhónrvlm ngưsicydwiai cónrvlhlhknh yêdwiau thưsicyơdbalng tràszzfn ngậmsbpp nhiệbycgt tìhlhknh vớbxbli sưsicy phụswuy!

szzflilxng làszzf đzayjmuju cốxkbfng hiếnmfcn cho nhữdwiang đzayjhlhkng hàszzfi nàszzfo yêdwiau thíyxnvch chíyxnvnh nghĩcnvda!

(Quầjnlyn chúawftng: Cónrvl phảxxhqi ngưsicyơdbali còbgqtn muốxkbfn nónrvli “Duy chỉbtyi khôdjvkng cốxkbfng hiếnmfcn cho nhónrvlm ngưsicydwiai yêdwiau cầjnlyu xem H? Ngưsicyơdbali dáhijam nónrvli ra nhấtfggt đzayjnmfcnh phảxxhqi chếnmfct! ! !)

(Hồhlhk Ly: Ta khôdjvkng dáhijam nónrvli…)

Khụswuy khụswuy, chuyệbycgn nàszzfy tớbxbli đzayjâszzfy làszzf hoàszzfn toàszzfn kếnmfct thúawftc. Ta nónrvli a, kỳdlbi thựwvtqc, nhâszzfn vậmsbpt linh hồhlhkn trong nàszzfy làszzf Nhạmobmc…

(Quầjnlyn chúawftng: A đzayjáhijat! Sépidxt đzayjếnmfcn đzayjáhijanh chếnmfct ngưsicyơdbali đzayji!)

Khụswuy khụswuy, tónrvlm lạmobmi, đzayjếnmfcn hôdjvkm nay, truyệbycgn nàszzfy coi nhưsicy trọgtusn vẹwvtqn. Cáhijam ơdbaln mọgtusi ngưsicydwiai đzayjãafpn theo dõcvvhi lâszzfu nhưsicy vậmsbpy.

Bờdwiai vìhlhknrvl sựwvtq theo dõcvvhi vàszzf nhữdwiang lờdwiai nhắdwian lạmobmi củxmada mọgtusi ngưsicydwiai, ta mớbxbli cónrvl kiêdwian trìhlhk quyếnmfct tâszzfm vàszzfnrvl đzayjxmad đzayjwyaong lựwvtqc đzayjmuju viếnmfct xong. Cónrvl ngưsicydwiai nónrvli, viếnmfct văavnin làszzf chuyệbycgn vấtfggt vảxxhqszzfdjvkmwzdng tịnmfcch mịnmfcch. Trong truyệbycgn nàszzfy, cónrvl ngưsicydwiai cung cấtfggp têdwian tuyệbycgt thếnmfccvvhdjvkng cho ta, cónrvl ngưsicydwiai cốxkbfng hiếnmfcn tíyxnvnh danh nhâszzfn vậmsbpt cho ta, cónrvl ngưsicydwiai đzayjưsicya ra sáhijang kiếnmfcn thay đzayjuqjli. Lúawftc ta viếnmfct sai lỗjnlyi chíyxnvnh tảxxhq, cónrvl ngưsicydwiai sửpjija hộwyao, lúawftc kịnmfcch tìhlhknh củxmada ta xuấtfggt hiệbycgn lỗjnlyi, cónrvl ngưsicydwiai chỉbtyi ra. Nhâszzfn vậmsbpt tan vỡbycgsicybxbli ngòbgqti búawftt củxmada ta, cónrvl ngưsicydwiai chỉbtyi tríyxnvch. Lúawftc ta khôdjvkng biếnmfct, chuyệbycgn xưsicya đzayjãafpn pháhijat triểmujun nhưsicy thếnmfcszzfo, cónrvl ngưsicydwiai nhiệbycgt tìhlhknh đzayjưsicya ra thảxxhqo luậmsbpn.

Cho nêdwian ta muốxkbfn nónrvli “Chuyệbycgn xấtfggu nhiềjkffu ma” khôdjvkng phảxxhqi làszzf mộwyaot mìhlhknh ta viếnmfct, màszzfszzf mọgtusi ngưsicydwiai cùmwzdng nhau viếnmfct! Màszzfdjvkm nay cónrvl đzayjưsicyotpcc HE, làszzf kếnmfct quảxxhq nỗjnly lựwvtqc củxmada toàszzfn bộwyao cộwyaong đzayjhlhkng chúawftng ta.

Tiếnmfcc nuốxkbfi duy nhấtfggt, chíyxnvnh làszzf kếnmfct cụswuyc cuốxkbfi cùmwzdng ta lạmobmi tựwvtqhlhknh viếnmfct ra (Thoáhijat ly quầjnlyn chúawftng a…), cónrvl vẻbycg vộwyaoi vàszzfng hờdwiai hợotpct. Ởydqo trong nàszzfy, ta muốxkbfn nónrvli vớbxbli mọgtusi ngưsicydwiai mộwyaot tiếnmfcng: Thậmsbpt xin lỗjnlyi.

~~~~~~~ Thổuqjl lộwyaoyxnvch thíyxnvch kếnmfct thúawftc, phíyxnva dưsicybxbli làszzf thờdwiai gian đzayjwyaoc thoạmobmi kíyxnvch thíyxnvch ~~~~~~~

nrvl ngưsicydwiai hỏtuiji, vìhlhk sao ngưsicyơdbali khôdjvkng V?

Ta trảxxhq lờdwiai: Mộwyaot năavnim kia, ta thậmsbpt ngốxkbfc thậmsbpt hồhlhkn nhiêdwian.

Ta càszzfng viếnmfct JJ càszzfng ngốxkbfc càszzfng hồhlhkn nhiêdwian.

Nhưsicyng màszzf, sau nàszzfy, JJ khôdjvkng ngốxkbfc khôdjvkng hồhlhkn nhiêdwian nữdwiaa …

Ta thậmsbpt may mắdwian, ởrxvz ta vàszzf JJ đzayjjkffu cónrvlawftc thậmsbpt ngốxkbfc thậmsbpt hồhlhkn nhiêdwian, nhờdwia vậmsbpy ta chiếnmfcm đzayjưsicyotpcc sựwvtq theo dõcvvhi củxmada mọgtusi ngưsicydwiai.

hlhk thếnmfc, ta cónrvl thểmujurxvz trong cáhijai khôdjvkng ngốxkbfc khôdjvkng hồhlhkn nhiêdwian củxmada JJ, tiếnmfcp tụswuyc thậmsbpt ngốxkbfc thậmsbpt hồhlhkn nhiêdwian.

Thậmsbpt ra, trong hiệbycgn thựwvtqc, ta thựwvtqc đzayjhlhki trụswuyy, thựwvtqc bạmobmo lựwvtqc.

Hiệbycgn thựwvtqc tàszzfn khốxkbfc, nhìhlhkn vàszzfo màszzf ta muốxkbfn nôdjvkn. Viếnmfct văavnin, làszzfhlhk muốxkbfn trốxkbfn tráhijanh hiệbycgn thựwvtqc, tôdjvk đzayjiểmujum cho hiệbycgn thựwvtqc thêdwiam đzayjwvtqp, giúawftp hiệbycgn thựwvtqc thăavning hoa.

Cho nêdwian, đzayjmuju chúawftng ta cùmwzdng nhau cầjnlym lấtfggy mộwyaot đzayjónrvla hoa trắdwiang nhỏtuij, ởrxvz trong mảxxhqnh đzayjtfggt xanh mưsicyotpct nàszzfy, nâszzfng váhijay, ngưsicyơdbali truy ta đzayjuổuqjli nónrvli mộwyaot câszzfu: Vìhlhk mảxxhqnh đzayjtfggt nàszzfy tràszzfn ngậmsbpp tìhlhknh yêdwiau vàszzfdjvkng lýmsbp ~~~

hijam ơdbaln ~~~

~~~~~~~~~ Ta tỏtuij vẻbycg ta kíyxnvch thíyxnvch xong rồhlhki phâszzfn cáhijach tuyếnmfcn ~~~~~~~~

Cuốxkbfi cùmwzdng, ta muốxkbfn nónrvli, hốxkbf mớbxbli đzayjang bắdwiat đzayjjnlyu lấtfggp. Nhưsicyng phong cáhijach vẫdvwvn phâszzfn liệbycgt nhưsicylilx, hi vọgtusng chưsicy vịnmfcsicybxblng vềjkff, kếnmfct búawftt!

HẾaxoeT


Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.