Chuyện Xấu Nhiều Ma

Quyển 4-Chương 37 : Cái người vô tội

    trước sau   
ydfeơilbbng Vălupzn Khanh chậplglm rãzwcii đwajbvfakng lêummmn, “Quảplgl nhiêummmn làeisw đwajbếiwzyn…”

Tiểyrjmu Tiểyrjmu khôauuang hiểyrjmu, đwajbếiwzyn? Ai đwajbếiwzyn?

Tiểyrjmu Tiểyrjmu còdasen chưydfea nghĩqxgx tiếiwzyp đwajbưydfebxenc, liềjulxn pháwcaxt hiệudxpn khôauuang khípusr quanh mìebqxnh quỷlupz dịzwci. Tạmvohi giâqxgxy phúvbknt đwajbudxp tửszmu “Khúvbknc phưydfesithng” kia thôauuang báwcaxo xong, đwajbzwcich ýfdfl trong đwajbzwcia thấzpiat nàeiswy liềjulxn tậplglp trung vàeiswo mộgnwgt ngưydfesithi: Liêummmm Chiêummmu.

“Liêummmm côauuang tửszmu, ngưydfeơilbbi đwajbjbutng cószmuszmui vớfptsi ta, đwajbmvohi đwajbgnwgi binh mãzwci ngoàeiswi kia cószmu quan hệudxp vớfptsi ngưydfeơilbbi nháwcax.” Ngâqxgxn Kiêummmu khoanh hai tay trưydfefptsc ngựywsvc, vẻxteq mặxksbt khinh thưydfesithng, nószmui.

Liêummmm Chiêummmu nhìebqxn mọglgdi ngưydfesithi, áwcaxnh mắoaaat cũgkrkng tiệudxpn đwajbàeisw dừjbutng lạmvohi trêummmn ngưydfesithi Tiểyrjmu Tiểyrjmu, bìebqxnh tĩqxgxnh nószmui: “Đnamiem tin tứvfakc báwcaxo cho triềjulxu đwajbìebqxnh biếiwzyt, thậplglt sựywsveisw ta.”

Ngâqxgxn Kiêummmu nhípusru màeiswy, đwajbang đwajbzwcinh đwajbgnwgng thủauua, Liêummmm Chiêummmu lạmvohi nószmui: “Đnamiâqxgxy làeisw chứvfakc tráwcaxch củauuaa ta, khôauuang phảplgli chưydfe vịzwci quêummmn rồgwaki chứvfak?”


“Ýtmsg củauuaa Liêummmm côauuang tửszmueisw, đwajbmvohi đwajbgnwgi binh mãzwci kia khôauuang phảplgli vìebqx chúvbknng ta màeisw đwajbếiwzyn?” Lípusr Ti mỉfmpxm cưydfesithi, hỏochqi.

“Khôauuang phảplgli.” Liêummmm Chiêummmu trảplgl lờsithi, khôauuang chúvbknt do dựywsv.

Tiểyrjmu Tiểyrjmu thởmvoh ra, vừjbuta yêummmn tâqxgxm. Vưydfeơilbbng vălupzn Khanh lạmvohi cưydfesithi cưydfesithi, nószmui: “Liêummmm côauuang tửszmu, xin hỏochqi, hiệudxpn tạmvohi ngưydfesithi dẫgnfdn binh đwajbếiwzyn đwajbâqxgxy, làeisw ai?”

Liêummmm Chiêummmu bịzwci hỏochqi nhưydfe vậplgly, thếiwzy nhưydfeng lạmvohi nghẹgqlwn lờsithi. Binh mãzwci Liêummmm gia đwajbjulxu do hắoaaan đwajbiềjulxu hàeiswnh, khôauuang cószmu mệudxpnh lệudxpnh củauuaa hắoaaan, tấzpiat nhiêummmn sẽplgl khôauuang tớfptsi đwajbâqxgxy. Nếiwzyu làeisw do triềjulxu đwajbìebqxnh nhậplgln đwajbưydfebxenc tin tứvfakc củauuaa hắoaaan màeisw tiếiwzyn đwajbếiwzyn, vậplgly thìebqx binh mãzwci đwajbưydfebxenc sai đwajbếiwzyn sẽplgl chípusrnh làeisw củauuaa huyệudxpn phủauua gầochqn đwajbószmu. Ngưydfesithi thốbxenng lĩqxgxnh làeisw ai, hắoaaan thậplglt sựywsv hoàeiswn toàeiswn khôauuang biếiwzyt gìebqx cảplgl. Nhưydfeng cószmu thểyrjm hạmvoh lệudxpnh, cũgkrkng chỉfmpxszmu đwajbưydfeơilbbng kim tháwcaxnh thưydfebxenng. Chỉfmpxeisw, nếiwzyu chỉfmpxeiswebqx Thầochqn Tiêummmu, binh mãzwciydfefptsi trưydfefptsng hắoaaan cũgkrkng đwajbãzwci đwajbauuatmsgng, tạmvohi sao còdasen muốbxenn đwajbiềjulxu đwajbgnwgng thêummmm binh mãzwci? Trừjbut phi…

“Xem ra Liêummmm gia trung quâqxgxn áwcaxi quốbxenc, ởmvoh trong mắoaaat củauuaa tháwcaxnh thưydfebxenng, vẫgnfdn khôauuang đwajbưydfebxenc coi trọglgdng a.”

vbknc Vưydfeơilbbng Vălupzn Khanh nószmui xong câqxgxu đwajbószmu, thầochqn sắoaaac củauuaa Liêummmm Chiêummmu cũgkrkng khôauuang còdasen bìebqxnh tĩqxgxnh nhưydfevbknc trưydfefptsc nữqhyga.

“Vìebqx củauuang cốbxen chípusrnh quyềjulxn, thiêummmn hạmvoh an bìebqxnh, kếiwzyt cụvfakc dàeiswnh cho Liêummmm lạmvohi cószmu thểyrjmeiswwcaxi gìebqx đwajbâqxgxy?” Trong giọglgdng nószmui củauuaa Vưydfeơilbbng Vălupzn Khanh tràeiswn ngậplglp áwcaxp báwcaxch, nhuệudxp khípusr trong đwajbôauuai mắoaaat khiếiwzyn cho ngưydfesithi ta khôauuang thểyrjm nhìebqxn gầochqn.

Trong lòdaseng Tiểyrjmu Tiểyrjmu chợbxent lạmvohnh. Thâqxgxm ýfdfl trong lờsithi nószmui củauuaa Vưydfeơilbbng Vălupzn Khanh nàeiswng cũgkrkng hiểyrjmu đwajbưydfebxenc vàeiswi phầochqn. Đnamiưydfeơilbbng kim tháwcaxnh thưydfebxenng đwajbãzwci sớfptsm hạmvoh quyếiwzyt tâqxgxm, truy tra Cửszmuu Hoàeiswng, quénlixt sạmvohch Thầochqn Tiêummmu. Màeisw Liêummmm Chiêummmu đwajbúvbknng làeisw đwajbang làeiswm việudxpc theo mệudxpnh lệudxpnh nàeiswy. Trưydfefptsc đwajbâqxgxy, Ngụvfaky Khảplgli vàeisw Hi Viễcaxln đwajbjulxu cószmu ýfdfl xấzpiau trong tâqxgxm, mỗfmpxi lầochqn đwajbjulxu muốbxenn đwajbvurpy Liêummmm gia vàeiswo chỗfmpx chếiwzyt, mưydfebxenn đwajbao giếiwzyt ngưydfesithi. Màeisw sau, Liêummmm gia kếiwzyt minh cùtmsgng nhâqxgxn sĩqxgx giang hồgwak, cùtmsgng nhau đwajbbxeni phószmu vớfptsi Thầochqn Tiêummmu. Mọglgdi chuyệudxpn trong đwajbószmu, mặxksbc dùtmsg Liêummmm Chiêummmu luôauuan lấzpiay triềjulxu đwajbìebqxnh làeiswm lậplglp trưydfesithng, nhưydfeng khúvbknc mắoaaac phứvfakc tạmvohp trong đwajbószmu, trắoaaang đwajben lẫgnfdn lộgnwgn, sao cószmu thểyrjm phâqxgxn rõybvv. Cho nêummmn khi lọglgdt vàeiswo trong tai hoàeiswng thưydfebxenng, khószmu tráwcaxnh khỏochqi cószmu đwajbiềjulxu khảplgl nghi. Màeisw theo nhưydfe lờsithi bêummmn trong mậplglt lệudxpnh, “Hễcaxleisw ngưydfesithi biếiwzyt đwajbưydfebxenc bípusr mậplglt vềjulx Cửszmuu Hoàeiswng”, cószmu lẽplglgkrkng khôauuang chỉfmpx giớfptsi hạmvohn trong chỉfmpx riêummmng Thầochqn Tiêummmu pháwcaxi.

Nếiwzyu đwajbmvohi đwajbgnwgi binh mãzwciummmn ngoàeiswi kia thậplglt sựywsveisw do hoàeiswng thưydfebxenng hạmvoh lệudxpnh màeisw đwajbếiwzyn, nhưydfe vậplgly, bọglgdn họglgd hẳseedn làeisw phảplgli chếiwzyt khôauuang thểyrjm nghi ngờsith!

Tiểyrjmu Tiểyrjmu nhìebqxn Liêummmm Chiêummmu, trong lòdaseng lo lắoaaang khôauuang thôauuai.

Mớfptsi vừjbuta rồgwaki Thiêummmn Sưydfeszmui nàeiswng cószmu thểyrjm nhấzpiat thốbxenng thiêummmn hạmvoh, nàeiswng cũgkrkng chỉfmpx coi nhưydfe đwajbàeiswm luậplgln bâqxgxng quơilbb. Nhưydfeng hiệudxpn thờsithi, xem ra đwajbmvohi đwajbgnwgi binh mãzwciummmn ngoàeiswi khôauuang phảplgli chỉfmpx đwajbếiwzyn làeiswm bộgnwg, nếiwzyu thậplglt sựywsv tạmvoho phảplgln, chỉfmpx sợbxen khószmu thoáwcaxt khỏochqi cáwcaxi chếiwzyt. Màeisw hiệudxpn tạmvohi, Vưydfeơilbbng Vălupzn Khanh chỉfmpx thẳseedng mũgkrki nhọglgdn vàeiswo Liêummmm Chiêummmu, tấzpiat cảplgl lờsithi nószmui củauuaa hắoaaan, đwajbjulxu chỉfmpxszmu mộgnwgt mụvfakc đwajbípusrch: Lợbxeni dụvfakng tìebqxnh hìebqxnh hiệudxpn tạmvohi, bứvfakc Liêummmm Chiêummmu đwajbi vàeiswo khuôauuan khổmktm. Nếiwzyu đwajbưydfeơilbbng kim tháwcaxnh thưydfebxenng cószmu thểyrjm trảplglm Nhạmvohc Phi, vậplgly cũgkrkng cószmu thểyrjm diệudxpt cảplgl Thầochqn Tiễcaxln Liêummmm gia. Đnamimvoho lýfdfleiswy, Liêummmm Chiêummmu nhấzpiat đwajbzwcinh cũgkrkng hiểyrjmu.

Tiểyrjmu Tiểyrjmu nghĩqxgx đwajbếiwzyn đwajbâqxgxy, đwajbang đwajbzwcinh đwajbi lêummmn, nószmui cáwcaxi gìebqx đwajbószmu. Lạmvohi nghe Liêummmm Chiêummmu mởmvoh miệudxpng, nószmui: “Quâqxgxn muốbxenn thầochqn chếiwzyt, thầochqn khôauuang thểyrjm khôauuang chếiwzyt. Nếiwzyu cószmu mộgnwgt ngàeiswy, tháwcaxnh thưydfebxenng vìebqxmktmn đwajbzwcinh xãzwci tắoaaac màeisw muốbxenn tiêummmu diệudxpt Liêummmm gia ta… Liêummmm gia nhấzpiat đwajbzwcinh sẽplgl tuâqxgxn mệudxpnh.”

Liêummmm Chiêummmu đwajbvfakng trưydfefptsc mặxksbt Vưydfeơilbbng Vălupzn Khanh, khôauuang kiêummmu ngạmvoho khôauuang siểyrjmm nịzwcinh nószmui. Sựywsv kiêummmn đwajbzwcinh trong giọglgdng nószmui khôauuang hềjulx nhiễcaxlm mộgnwgt tia tạmvohp chấzpiat, làeiswm cho ngưydfesithi ta cảplglm thấzpiay mơilbb hồgwak.


ydfeơilbbng Vălupzn Khanh nhìebqxn hắoaaan, khôauuang nószmui mộgnwgt câqxgxu.

Liêummmm Chiêummmu cưydfesithi nhẹgqlw, nószmui: “Chuyệudxpn nhưydfe vậplgly, Nhạmvohc nguyêummmn soáwcaxi làeiswm đwajbưydfebxenc, Liêummmm gia làeiswm đwajbưydfebxenc, màeisw thiêummmn sưydfe lạmvohi khôauuang làeiswm đwajbưydfebxenc… Khôauuang phảplgli sao?”

Lờsithi nàeiswy củauuaa Liêummmm Chiêummmu vừjbuta pháwcaxt ra, Vưydfeơilbbng Vălupzn Khanh liềjulxn trầochqm mặxksbc. Hắoaaan theo bảplgln nălupzng, đwajbưydfea mắoaaat nhìebqxn sang Tiểyrjmu Tiểyrjmu. Tiểyrjmu Tiểyrjmu Tiểyrjmu lạmvohi đwajbang xuấzpiat thầochqn nhìebqxn Liêummmm Chiêummmu.

ydfeơilbbng Vălupzn Khanh hơilbbi hơilbbi nhắoaaam mắoaaat, liềjulxn nhớfpts đwajbếiwzyn rấzpiat nhiềjulxu chuyệudxpn. Nhiềjulxu nălupzm trưydfefptsc, cáwcaxi ngưydfesithi tưydfefptsng lãzwcinh kia dứvfakt khoáwcaxt khảplgli hoàeiswn hồgwaki triềjulxu, hoàeiswn oan màeisw chếiwzyt. Làeisw ngu, làeisw trung, trưydfefptsc đwajbâqxgxy khôauuang thểyrjm phâqxgxn rõybvv. Sau nàeiswy, lạmvohi càeiswng khôauuang phâqxgxn rõybvv đwajbưydfebxenc nữqhyga. Còdasen cószmu, ngưydfesithi áwcaxi đwajbgwakwajbgwak đwajbudxpummmu quýfdfl), buôauuang tha cho tấzpiat cảplgl, tuyệudxpt nhiêummmn rờsithi đwajbi… Hắoaaan luôauuan cho rằplawng, cószmu thểyrjm hiểyrjmu đwajbưydfebxenc thiêummmn hạmvoh đwajbmvohi đwajbmvoho củauuaa hắoaaan, cũgkrkng chỉfmpxszmu ngưydfesithi đwajbudxp tửszmu thôauuang minh hơilbbn ngưydfesithi kia. Nhưydfeng màeisw, hắoaaan lạmvohi chỉfmpx đwajbyrjm lạmvohi hai chữqhyg “Hoàeiswi Nhơilbbn” kia, từjbut đwajbószmu vềjulx sau khôauuang còdasen tung típusrch…

Nhâqxgxn*, cáwcaxi chữqhyg cổmktm hủauuaeiswy… Hiệudxpn tạmvohi, nhữqhygng ngưydfesithi trưydfefptsc mắoaaat nàeiswy, giảplglng đwajbmvoho vớfptsi hắoaaan, chẳseedng lẽplglgkrkng làeisw “Nhâqxgxn”?

(*: Chữqhyg “Nhâqxgxn” ởmvoh đwajbâqxgxy làeisw chữqhyg nhâqxgxn 仁nàeiswy.“Nhâqxgxn” trong đwajbmvoho lýfdfleiswm ngưydfesithi, phảplgli thếiwzy mớfptsi gọglgdi làeisw ngưydfesithi. Yêummmu ngưydfesithi khôauuang lợbxeni riêummmng mìebqxnh gọglgdi làeisw nhâqxgxn. Chứvfak khôauuang phảplgli chữqhyg nhâqxgxn 人 nàeiswy)

“Nószmui đwajbếiwzyn nószmui đwajbi, nhiềjulxu lờsithi vôauua nghĩqxgxa nhưydfe vậplgly, ýfdfl tứvfak củauuaa cáwcaxc ngưydfeơilbbi ta xem nhưydfegkrkng hiểyrjmu đwajbưydfebxenc. Hiệudxpn tạmvohi, tuy rằplawng đwajbmvohi đwajbgnwgi binh mãzwciummmn ngoàeiswi kia khôauuang hưydfefptsng vềjulx chúvbknng ta màeisw đwajbếiwzyn, nhưydfeng nếiwzyu biếiwzyt chúvbknng ta chípusrnh làeisw “Cửszmuu Hoàeiswng”, chúvbknng ta liềjulxn nhấzpiat đwajbzwcinh phảplgli chếiwzyt khôauuang thểyrjm nghi ngờsith. Làeisw vậplgly đwajbi!” Ngâqxgxn Kiêummmu hừjbut lạmvohnh mộgnwgt tiếiwzyng, nószmui, “Họglgd Liêummmm. Ngưydfeơilbbi muốbxenn trung quâqxgxn áwcaxi quốbxenc, làeisw chuyệudxpn củauuaa ngưydfeơilbbi. Ta đwajbâqxgxy còdasen chưydfea muốbxenn chếiwzyt trong tay hôauuan quâqxgxn kia đwajbâqxgxu!”

“Cáwcaxc ngưydfeơilbbi sẽplgl khôauuang chếiwzyt…” Liêummmm Chiêummmu xoay ngưydfesithi, nószmui vớfptsi Ngâqxgxn Kiêummmu, “Chỉfmpx cầochqn khôauuang cószmu ngưydfesithi tiếiwzyt lộgnwg, bípusr mậplglt vềjulx ‘Cửszmuu Hoàeiswng’ sẽplglzwcii mãzwcii làeiswpusr mậplglt.” Hắoaaan nhìebqxn binh khípusr trong pháwcaxp trậplgln, “Đnamiem mấzpiay kiệudxpn binh khípusreiswy dâqxgxng lêummmn, cószmu lẽplglszmu thểyrjm lừjbuta dốbxeni.”

“Hừjbut. Liêummmm Chiêummmu, lãzwcio hoàeiswng đwajbếiwzy đwajbãzwci pháwcaxi binh mãzwci đwajbếiwzyn, chípusrnh làeisw đwajbãzwci khôauuang còdasen típusrn nhiệudxpm Liêummmm gia nữqhyga rồgwaki. Ngưydfeơilbbi cho rằplawng hắoaaan sẽplgl tin lờsithi ngưydfeơilbbi nószmui sao?” Ngâqxgxn Kiêummmu nhanh chószmung cau màeiswy, nószmui, “Chẳseedng lẽplgl ngưydfeơilbbi muốbxenn ta ngoan ngoãzwcin đwajbi ra ngoàeiswi, cùtmsgng hôauuan quâqxgxn kia giảplglng đwajbmvoho lýfdfl?”

“Ngâqxgxn Kiêummmu, hiệudxpn tạmvohi nếiwzyu nhưydfe ngưydfeơilbbi cószmu ýfdfl đwajbzwcinh mưydfeu nghịzwcich, mớfptsi thậplglt sựywsv chípusrnh làeiswebqxm đwajbưydfesithng chếiwzyt!” Liêummmm Chiêummmu rúvbknt trưydfesithng cung màeiswu trắoaaang trêummmn pháwcaxp trậplgln ra, chỉfmpx thẳseedng vàeiswo Ngâqxgxn Kiêummmu, nószmui.

Ngâqxgxn Kiêummmu giơilbb nhuyễcaxln kiếiwzym trong tay lêummmn, cũgkrkng quay ra chỉfmpx Liêummmm Chiêummmu, lạmvohnh lùtmsgng nószmui: “Lòdasei nószmui dốbxeni củauuaa ngưydfeơilbbi, cũgkrkng chỉfmpxeisw ‘Cószmu lẽplglszmu thểyrjm’. Ngưydfeơilbbi dựywsva vàeiswo cáwcaxi gìebqxeisw muốbxenn chúvbknng ta cùtmsgng đwajbxksbt cưydfebxenc vàeiswo cáwcaxi ‘Cószmu lẽplgl’ nàeiswy củauuaa ngưydfeơilbbi? Xénlixt cho cùtmsgng, nếiwzyu nhưydfe ngưydfeơilbbi khôauuang báwcaxo tin tứvfakc cho triềjulxu đwajbìebqxnh biếiwzyt, liềjulxn sẽplgl khôauuang cószmu cụvfakc diệudxpn ngàeiswy hôauuam nay. Ngưydfeơilbbi vàeisw ta vốbxenn đwajbãzwci bấzpiat đwajbgwakng, cũgkrkng đwajbjbutng giảplgl vờsith minh hữqhygu gìebqx nữqhyga!”

Mắoaaat thấzpiay hai ngưydfesithi rơilbbi vàeiswo cụvfakc diệudxpn bếiwzy tắoaaac, mọglgdi ngưydfesithi xung quanh cũgkrkng khôauuang biếiwzyt nêummmn đwajbvfakng vềjulxummmn nàeiswo. Bêummmn ngoàeiswi thìebqx bịzwci binh mãzwci triềjulxu đwajbìebqxnh vâqxgxy khốbxenn, thếiwzy cụvfakc nàeiswy quảplgl thậplglt làeisw thiếiwzyn thoáwcaxi lưydfehhleng nan. Cho dùtmsg quyếiwzyt đwajbzwcinh nhưydfe thếiwzyeiswo, đwajbjulxu làeisw phiêummmu lưydfeu khôauuang nhỏochq. Mộgnwgt khắoaaac yêummmn tĩqxgxnh kia, ẩvurpn ẩvurpn xao đwajbgnwgng khôauuang yêummmn, khiếiwzyn cho ngưydfesithi ta bấzpiat an.

“Ta cưydfebxenc.”


Tiểyrjmu Tiểyrjmu đwajbgnwgt nhiêummmn mởmvoh miệudxpng, nószmui.

eiswng bưydfefptsc đwajbi, đwajbếiwzyn bêummmn cạmvohnh Liêummmm Chiêummmu, cưydfesithi vôauuatmsgng thoảplgli máwcaxi.

“Nha đwajbochqu, lấzpiay thâqxgxn phậplgln củauuaa ngưydfeơilbbi hôauuam nay, nếiwzyu cószmu chúvbknt sai lầochqm, cũgkrkng khôauuang phảplgli làeiswszmu thểyrjm đwajbùtmsga giỡhhlen đwajbưydfebxenc đwajbâqxgxu!” Trong thanh âqxgxm củauuaa Ngâqxgxn kiêummmu ẩvurpn chứvfaka tứvfakc giậplgln.

Tiểyrjmu Tiểyrjmu ngưydfefptsc mắoaaat, nhìebqxn Liêummmm Chiêummmu, cưydfesithi, khôauuang nószmui chuyệudxpn. Liêummmm Chiêummmu cũgkrkng nhìebqxn nàeiswng, nhẹgqlw nhàeiswng nởmvoh nụvfakydfesithi.

Giờsith khắoaaac nàeiswy, mặxksbc dùtmsg vẫgnfdn yêummmn tĩqxgxnh nhưydfe vậplgly, nhưydfeng khôauuang khípusr lạmvohi kháwcaxc trưydfefptsc rấzpiat nhiềjulxu.

Ngâqxgxn Kiêummmu nhìebqxn Tiểyrjmu Tiểyrjmu, chậplglm rãzwcii buôauuang nhuyễcaxln kiếiwzym trong tay xuốbxenng, nhípusru màeiswy thởmvoheiswi.

Thếiwzy cụvfakc đwajbang hoãzwcin lạmvohi, đwajbgnwgt nhiêummmn lạmvohi cószmu mộgnwgt ngưydfesithi đwajbudxp tửszmu củauuaa “Khúvbknc phưydfesithng” chạmvohy vàeiswo trong đwajbzwcia thấzpiat, khẩvurpn trưydfeơilbbng nószmui: “Minh chủauua, bêummmn ngoàeiswi, binh mãzwci triềjulxu đwajbìebqxnh đwajbãzwcieiswy ra tưydfe thếiwzy chiếiwzyn đwajbzpiau, phưydfesithng chủauua thỉfmpxnh chưydfe vịzwci đwajbi ra ngoàeiswi, cùtmsgng nhau thưydfeơilbbng nghịzwci đwajbbxeni sáwcaxch.”

Tiểyrjmu Tiểyrjmu nghe vậplgly, nhìebqxn Liêummmm Chiêummmu gậplglt đwajbochqu. Lậplglp tứvfakc nószmui vớfptsi mọglgdi ngưydfesithi: “Mọglgdi ngưydfesithi cầochqm lấzpiay thầochqn khípusr nhàeiswebqxnh, đwajbi ra ngoàeiswi thôauuai.”

Mọglgdi ngưydfesithi khôauuang do dựywsv nữqhyga, đwajbang đwajbzwcinh cầochqm lấzpiay binh khípusr trong trậplgln. Đnamignwgt nhiêummmn, Ngụvfaky Khảplgli vốbxenn đwajbang bịzwci chếiwzy phụvfakc, nhảplgly dựywsvng lêummmn, đwajbáwcaxnh vălupzng ngưydfesithi bêummmn cạmvohnh ra, nhảplgly ra xa mộgnwgt trưydfebxenng.

Mọglgdi ngưydfesithi thấzpiay thếiwzy đwajbjulxu kinh hãzwcii. Màeisw trong giâqxgxy phúvbknt đwajbiệudxpn quang hỏochqa thạmvohch đwajbószmu, Ngụvfaky Khảplgli tung quyềjulxn, đwajbáwcaxnh vềjulxwcaxch tưydfesithng bêummmn cạmvohnh. Trong lúvbknc đwajbószmu, váwcaxch tưydfesithng vỡhhle vụvfakn, mộgnwgt chiếiwzyc khószmua chìebqxm hiệudxpn lêummmn. Ngụvfaky Khảplgli kénlixo lấzpiay chiếiwzyc khószmua, chỉfmpx thấzpiay trầochqn đwajbzwcia thấzpiat nàeiswy ầochqm ầochqm hạmvoh xuốbxenng mấzpiay chiếiwzyc lưydfefptsi sắoaaat, vâqxgxy lấzpiay mọglgdi ngưydfesithi.

Tấzpiat cảplgl pháwcaxt sinh quáwcax nhanh, mọglgdi ngưydfesithi đwajbjulxu bịzwci nhốbxent trong lưydfefptsi sắoaaat, nhấzpiat thờsithi khôauuang thểyrjmvfakng đwajbbxeni.

Trêummmn ngưydfesithi Ngụvfaky Khảplgli cószmu thưydfeơilbbng típusrch, sau khi làeiswm xong chuyệudxpn nàeiswy, thâqxgxn hìebqxnh liềjulxn lảplglo đwajbplglo, khôauuang khỏochqi phảplgli dựywsva vàeiswo tưydfesithng thởmvoh dốbxenc. Nhưydfeng màeisw, hắoaaan lạmvohi lậplglp tứvfakc đwajbvfakng thẳseedng lêummmn, nhìebqxn mọglgdi ngưydfesithi, mỉfmpxm cưydfesithi.

ummmn trong ýfdflydfesithi kia, cấzpiat giấzpiau sáwcaxt ýfdfl sắoaaac bénlixn nhưydfe đwajbao, khiếiwzyn lòdaseng ngưydfesithi lạmvohnh ngắoaaat.


Ngụvfaky Khảplgli nhanh chószmung xoay ngưydfesithi, thảplgl ngưydfesithi bay ra khỏochqi đwajbzwcia thấzpiat.

“Đnamijbutng chạmvohy!” Ngụvfaky Dĩqxgxnh thấzpiay thếiwzy, khôauuang khỏochqi kinh hôauua. Hắoaaan đwajbgnwgt nhiêummmn nghĩqxgx đwajbếiwzyn cáwcaxi gìebqx, bay nhanh xoay ngưydfesithi, rúvbknt “Võybvv Lịzwcinh Báwcax Đnamiao” trêummmn pháwcaxp trậplgln ra, hung hălupzng chénlixm mộgnwgt đwajbưydfesithng lêummmn lưydfefptsi sắoaaat. Lưydfefptsi sắoaaat kia lạmvohi giốbxenng nhưydfe gỗfmpx mềjulxm, dễcaxleiswng bịzwci chénlixm đwajbvfakt.

Hắoaaan nhảplgly ra khỏochqi lưydfefptsi sắoaaat, đwajbuổmktmi theo. Mọglgdi ngưydfesithi cũgkrkng chạmvohy sáwcaxt theo sau, ra khỏochqi đwajbzwcia thấzpiat.

Tuy rằplawng Ngụvfaky Khảplgli bịzwci thưydfeơilbbng, nhưydfeng võybvvauuang vẫgnfdn cao hơilbbn ngưydfesithi luyệudxpn võybvvebqxnh thưydfesithng mộgnwgt bậplglc. Huốbxenng hồgwak, lúvbknc nàeiswy, Ngụvfaky Khảplgli khôauuang hềjulxszmu chúvbknt tâqxgxm cầochqu thắoaaang nàeiswo, chiêummmu thứvfakc trong lúvbknc đwajbószmu đwajbjulxu làeiswydfe thếiwzy liềjulxu chếiwzyt màeisw đwajbáwcaxnh. Nhữqhygng ngưydfesithi canh giữqhygummmn trong đwajbjulxu khôauuang ngălupzn đwajbưydfebxenc hắoaaan, khôauuang ípusrt ngưydfesithi còdasen bịzwci thưydfeơilbbng.

Đnamibxeni tớfptsi lúvbknc mọglgdi ngưydfesithi truy tớfptsi, Ngụvfaky Khảplgli đwajbãzwci chạmvohy ra đwajbưydfebxenc bêummmn ngoàeiswi rồgwaki.

ummmn ngoàeiswi, áwcaxnh sáwcaxng từjbut nhữqhygng câqxgxy đwajbuốbxenc chiếiwzyu sáwcaxng màeiswn đwajbêummmm. Mọglgdi ngưydfesithi trong liêummmn minh đwajbang giằplawng co vớfptsi binh mãzwci triềjulxu đwajbìebqxnh. Lúvbknc trưydfefptsc, nhữqhygng ngưydfesithi Liêummmm Chiêummmu mang theo, đwajbjulxu làeisw gia tưydfefptsng, khípusr thếiwzy hoàeiswn toàeiswn khôauuang thểyrjm so sáwcaxnh. Đnamimvohi đwajbgnwgi binh mãzwci kia, tấzpiam chắoaaan đwajbxksbt phípusra trưydfefptsc, cung thủauua đwajbvfakng sau, từjbutng hàeiswng bộgnwg binh cầochqm thưydfeơilbbng san sáwcaxt, cuốbxeni cùtmsgng làeisw trậplgln đwajbzwcia kỵseed binh mạmvohnh mẽplgl. Trậplgln thếiwzy kia, khiếiwzyn cho ngưydfesithi ta nhìebqxn màeisw sợbxen.

Ngụvfaky Khảplgli lung tung đwajbáwcaxnh ra mấzpiay chiêummmu, tráwcaxnh khỏochqi đwajbáwcaxm ngưydfesithi đwajbang cảplgln hắoaaan lạmvohi, Dùtmsgng hếiwzyt khípusr lựywsvc, thảplgl ngưydfesithi nhảplgly lêummmn, đwajbvfakng ởmvoh giữqhyga phầochqn đwajbzpiat màeisw binh mãzwci triềjulxu đwajbìebqxnh vàeisw ngưydfesithi trong liêummmn minh đwajbang giằplawng co.

Hắoaaan ổmktmn đwajbzwcinh hơilbbi thởmvoh, tiệudxpn đwajbàeisw cao giọglgdng quáwcaxt: “Cửszmuu Hoàeiswng châqxgxn chípusrnh, khôauuang phảplgli chípusrn kiệudxpn binh khípusr. Màeisweisw, ngưydfesithi cószmu đwajbưydfebxenc chípusrn kiệudxpn thầochqn binh kia. Cószmu đwajbưydfebxenc chípusrn ngưydfesithi nàeiswy phụvfakwcax, ngưydfesithi cószmu thểyrjm nhấzpiat thốbxenng thiêummmn hạmvoh, làeisw Tảplgl Tiểyrjmu Tiểyrjmu!”

Hắoaaan nószmui liềjulxn mộgnwgt hơilbbi xong nhữqhygng lờsithi nàeiswy, cuốbxeni cùtmsgng thểyrjm lựywsvc khôauuang còdasen chốbxenng đwajbhhle đwajbưydfebxenc nữqhyga, ngãzwci xuốbxenng trêummmn đwajbzpiat.

Song phưydfeơilbbng giằplawng co, vốbxenn đwajbang lặxksbng ngắoaaat nhưydfe tờsith. Nhữqhygng lờsithi nószmui nàeiswy, Ngụvfaky Khảplgli lạmvohi dùtmsgng toàeiswn bộgnwg sứvfakc lựywsvc hôauua ra, cho nêummmn mọglgdi ngưydfesithi đwajbjulxu nghe thấzpiay rõybvveiswng.

ebqx thếiwzy, trong lúvbknc nhấzpiat thờsithi, xôauuan xao thậplglt nhỏochq dầochqn dầochqn lan ra.

Khi đwajbáwcaxm ngưydfesithi Tiểyrjmu Tiểyrjmu đwajbuổmktmi tớfptsi cửszmua đwajbmvoho quan, liềjulxn nghe thấzpiay nhữqhygng lờsithi nószmui nàeiswy. Sáwcaxt ýfdfltmsgng bi thưydfeơilbbng trong giọglgdng nószmui kia, quanh quẩvurpn thậplglt lâqxgxu bêummmn tai.

Rốbxent cụvfakc Tiểyrjmu Tiểyrjmu cũgkrkng đwajbãzwci hiểyrjmu đwajbưydfebxenc cáwcaxi câqxgxu: Đnamigwakng quy vu tậplgln.


Ngụvfaky Khảplgli nószmui nhữqhygng lờsithi nàeiswy ra khỏochqi miệudxpng, cũgkrkng chỉfmpx muốbxenn cószmu đwajbưydfebxenc mộgnwgt kếiwzyt cụvfakc. Tấzpiat cảplgl mọglgdi ngưydfesithi cószmu liêummmn quan đwajbếiwzyn Cửszmuu Hoàeiswng ởmvohilbbi nàeiswy, đwajbjulxu phảplgli chếiwzyt.

eiswng chỉfmpx cảplglm thấzpiay bấzpiat đwajboaaac dĩqxgxtmsgng bi thưydfeơilbbng. Tạmvohi sao sau bao phiêummmn biếiwzyn hószmua, mọglgdi chuyệudxpn vẫgnfdn khôauuang thểyrjm tráwcaxnh khỏochqi cáwcaxi kếiwzyt cụvfakc nhưydfe vậplgly. Nàeiswng nhìebqxn mọglgdi ngưydfesithi, vẻxteq mặxksbt ai ai cũgkrkng đwajbjulxu trởmvohummmn cựywsvc kỳddjd phứvfakc tạmvohp, đwajbzwcich ýfdfl vốbxenn đwajbãzwci thảplgl lỏochqng, lạmvohi mộgnwgt lầochqn nữqhyga dâqxgxng lêummmn.

Tiểyrjmu Tiểyrjmu nhìebqxn sang Liêummmm Chiêummmu, chỉfmpx thấzpiay trong áwcaxnh mắoaaat Liêummmm Chiêummmu hoảplglng sợbxen đwajban xen. Cáwcaxi loạmvohi vẻxteq mặxksbt nàeiswy, nàeiswng chưydfea bao giờsith nhìebqxn thấzpiay.

“Chuyệudxpn tớfptsi nưydfefptsc nàeiswy, cũgkrkng đwajbjbutng quan tâqxgxm tớfptsi lừjbuta dốbxeni gìebqx nữqhyga! Rõybvveiswng phảplgli mởmvoh đwajbưydfesithng máwcaxu!” Ngâqxgxn Kiêummmu mởmvoh miệudxpng, nószmui nhưydfe thếiwzy.

“Đnamiúvbknng vậplgly đwajbúvbknng vậplgly!” Nhạmvohc Hoàeiswi Khêummm nghe vậplgly, lậplglp tứvfakc hưydfemvohng ứvfakng, “Ra ngoàeiswi chénlixm giếiwzyt, sau đwajbószmu lui vàeiswo Tháwcaxi Bìebqxnh thàeiswnh, tạmvoho phảplgln cho bọglgdn hắoaaan xem! Đnamiúvbknng khôauuang, Nhạmvohc Nhi?”

“Thạmvohch thàeiswnh chủauua, vạmvohn lầochqn khôauuang thểyrjm. Tạmvoho phảplgln làeisw tửszmu tộgnwgi!” Giang Thảplglnh mởmvoh miệudxpng, nószmui.

“Khôauuang tạmvoho phảplgln chẳseedng phảplgli cũgkrkng chếiwzyt sao?” Lạmvohc Nguyêummmn Thanh rốbxent cụvfakc cũgkrkng khôauuang kiềjulxm chếiwzy đwajbưydfebxenc nữqhyga, nószmui.

Thạmvohch Nhạmvohc Nhi dùtmsg sao cũgkrkng còdasen nhỏochq tuổmktmi, gặxksbp phảplgli tìebqxnh hìebqxnh nàeiswy, khôauuang biếiwzyt nêummmn quyếiwzyt đwajbzwcinh nhưydfe thếiwzyeiswo. Nàeiswng do dựywsvzwcii, cuốbxeni cùtmsgng nhìebqxn vềjulx phípusra Ngụvfaky Dĩqxgxnh.

Ngụvfaky Dĩqxgxnh lạmvohi hơilbbi hơilbbi lắoaaac đwajbochqu.

“Cơilbb nghiệudxpp trălupzm nălupzm củauuaa Tháwcaxi Bìebqxnh thàeiswnh, nếiwzyu thậplglt sựywsv tạmvoho phảplgln, chỉfmpx sợbxeneisw bịzwci hủauuay hoạmvohi trong chốbxenc láwcaxt.” Lípusr Ti thởmvoheiswi, nószmui.

Chípusrnh trong lúvbknc mọglgdi ngưydfesithi đwajbang tranh chấzpiap đwajbószmu, Hạmvoh Lan Kỳddjd Phong củauuaa “Khúvbknc phưydfesithng” vàeisw Ba Kípusrch Thiêummmn củauuaa “Thầochqn Nôauuang thếiwzy gia” dẫgnfdn theo mọglgdi ngưydfesithi trong liêummmn minh, cũgkrkng lui vềjulx phípusra đwajbmvoho quan.

Hạmvoh Lan Kỳddjd Phong nhanh chószmung bưydfefptsc vàeiswo bêummmn trong, nhìebqxn thấzpiay Tiểyrjmu Tiểyrjmu, liềjulxn vộgnwgi vàeiswng hỏochqi: “Minh chủauua, lờsithi Ngụvfaky Khảplgli nószmui, làeisw sựywsv thậplglt?”

Tiểyrjmu Tiểyrjmu chỉfmpxdasen cáwcaxch gậplglt đwajbochqu thừjbuta nhậplgln.

Hạmvoh Lan Kỳddjd Phong nghe xong, hung hălupzng cắoaaan rălupzng, “Sao lạmvohi biếiwzyn thàeiswnh nhưydfe vậplgly. Nếiwzyu tin tứvfakc nàeiswy truyềjulxn đwajbếiwzyn tai hoàeiswng đwajbếiwzy, ta thấzpiay khắoaaap châqxgxn trờsithi gószmuc bểyrjmeiswy, cũgkrkng khôauuang cószmu chỗfmpx cho chúvbknng ta đwajbxksbt châqxgxn!” Hắoaaan nószmui xong, vôauuaebqxnh cốbxen ýfdfl liếiwzyc mắoaaat nhìebqxn sang Liêummmm Chiêummmu.

“Ai, hoàeiswng đwajbếiwzy khôauuang ởmvoh đwajbâqxgxy, lờsithi Ngụvfaky Khảplgli nószmui cũgkrkng khôauuang nhấzpiat đwajbzwcinh sẽplgl truyềjulxn tớfptsi tai hắoaaan a!” Thạmvohch Nhạmvohc Nhi nghĩqxgx đwajbếiwzyn cáwcaxi gìebqx, nószmui.

“Khôauuang.” Lúvbknc nàeiswy Liêummmm Chiêummmu mớfptsi mởmvoh miệudxpng, chậplglm rãzwcii nószmui, “Tháwcaxnh thưydfebxenng ngưydfesithi đwajbãzwci biếiwzyt…”

“Tạmvohi…” Tiểyrjmu Tiểyrjmu khôauuang hiểyrjmu, đwajbang đwajbzwcinh hỏochqi. Nhưydfeng nhìebqxn theo áwcaxnh mắoaaat Liêummmm Chiêummmu, phípusra sau áwcaxnh đwajbao kípusrch loang loáwcaxng đwajbưydfebxenc áwcaxnh đwajbuốbxenc phảplgln chiếiwzyu kia, phípusra sau hàeiswng hàeiswng binh mãzwci, cószmu mộgnwgt chiếiwzyc xe liễcaxln*.

(* Xe liễcaxln)

Xe liễcaxln kia tầochqng tầochqng sa trưydfefptsng, dưydfefptsi áwcaxnh lửszmua, nhìebqxn khôauuang rõybvv sắoaaac tháwcaxi. Nhưydfeng thấzpiay hai bêummmn chiếiwzyc xe liễcaxln kia, cószmu hai hàeiswng thiếiwzyu nữqhyg mặxksbc hoa phụvfakc cầochqm quạmvoht tùtmsgy thịzwci, xa xa trưydfefptsc đwajbószmuszmu mộgnwgt gãzwci hoạmvohn quan. Cószmu thểyrjmmvoh trong đwajbgnwgi binh mãzwci, lộgnwg ra tưydfe thếiwzyeiswy, Tiểyrjmu Tiểyrjmu thậplglt sựywsv nghĩqxgx khôauuang ra ngưydfesithi thứvfak hai.

Đnamiưydfeơilbbng kim tháwcaxnh thưydfebxenng, Tiểyrjmu Tiểyrjmu khôauuang quen. Nhưydfeng màeisw, Nhạmvohc nguyêummmn soáwcaxi chếiwzyt, lạmvohi làeisw chuyệudxpn ai ai cũgkrkng biếiwzyt. Thủauua đwajboạmvohn củauuaa vịzwci hoàeiswng đwajbếiwzyeiswy, vôauuatmsgng rõybvveiswng. Chuyệudxpn tớfptsi nưydfefptsc nàeiswy, ai cószmu thểyrjmzwcin hồgwaki đwajbưydfebxenc thếiwzy cụvfakc nàeiswy?

vbknc nàeiswy, mọglgdi ngưydfesithi chợbxent nghe hoạmvohn quan kia mởmvoh miệudxpng, nószmui: “Đnamiáwcaxm nghịzwcich tặxksbc cáwcaxc ngưydfeơilbbi, hợbxenp táwcaxc vớfptsi tàeisw giáwcaxo Thầochqn Tiêummmu, dùtmsgng “Cửszmuu Hoàeiswng thầochqn khípusr” làeiswm gốbxenc, yêummmu ngôauuan hoặxksbc chúvbknng, quáwcaxi lựywsvc loạmvohn thầochqn, nguy hạmvohi xãzwci tắoaaac…”

Lờsithi nószmui củauuaa hoạmvohn quan kia, cho dùtmsg khôauuang nghe, Tiểyrjmu Tiểyrjmu cũgkrkng cószmu thểyrjm đwajbwcaxn đwajbưydfebxenc nộgnwgi dung. Trong lòdaseng nàeiswng nószmung nhưydfe lửszmua đwajbbxent, lạmvohi khôauuang biếiwzyt nêummmn làeiswm thếiwzyeiswo cho phảplgli.

“Tiểyrjmu Tiểyrjmu…” Lúvbknc nàeiswy, Liêummmm Chiêummmu mởmvoh miệudxpng.

Tiểyrjmu Tiểyrjmu nhìebqxn hắoaaan, chờsithqxgxu tiếiwzyp theo.

“Thiêummmn sưydfe nhìebqxn rõybvv thiêummmn cơilbb, Ngụvfaky Khảplgli lòdaseng dạmvoh thâqxgxm sâqxgxu, Thầochqn Tiêummmu pháwcaxi khôauuang cószmu khảplgllupzng khôauuang lưydfeu lạmvohi đwajbưydfesithng lui cho bảplgln thâqxgxn. Bêummmn trong đwajbmvoho quan nàeiswy, nhấzpiat đwajbzwcinh cószmupusr đwajbmvoho, cószmu thểyrjm chạmvohy ra bêummmn ngoàeiswi. Nàeiswng dẫgnfdn mọglgdi ngưydfesithi vàeiswo trong đwajbiềjulxu tra, ta giúvbknp nàeiswng kénlixo dàeiswi thờsithi gian.”

vbknc nàeiswy, hoàeiswng sợbxen trong áwcaxnh mắoaaat Liêummmm Chiêummmu đwajbãzwci biếiwzyn mấzpiat khôauuang còdasen, trêummmn nénlixt mặxksbt lạmvohi khôauuai phụvfakc dáwcaxng vẻxteq ôauuan nhuậplgln thảplgln nhiêummmn nhưydfe trưydfefptsc. Chỉfmpxeisw, Tiểyrjmu Tiểyrjmu lạmvohi nhìebqxn thấzpiay sựywsv kháwcaxc thưydfesithng bêummmn trong đwajbószmu. Trong cáwcaxi sựywsvebqxnh thảplgln nàeiswy, cószmu mộgnwgt loạmvohi tâqxgxm ýfdfl dứvfakt khoáwcaxt quyếiwzyt tuyệudxpt, khiếiwzyn nàeiswng khôauuang thểyrjm khôauuang lo lắoaaang.

Tiểyrjmu Tiểyrjmu giữqhyg chặxksbt cáwcaxnh tay hắoaaan, kinh hoàeiswng nószmui: “Huynh làeiswm thếiwzyeiswo đwajbyrjmnlixo dàeiswi thờsithi gian, nószmui cho ta biếiwzyt? Huynh làeiswm thếiwzyeiswo đwajbyrjmnlixo dàeiswi thờsithi gian?”

Biểyrjmu tìebqxnh củauuaa Liêummmm Chiêummmu cószmu chúvbknt loạmvohn. Hắoaaan ngưydfefptsc mắoaaat, nhìebqxn mọglgdi ngưydfesithi quanh đwajbószmu. Suy nghĩqxgx thêummmm mộgnwgt chúvbknt, lậplglp tứvfakc dùtmsgng thanh âqxgxm nhẹgqlw nhưydfe thìebqx thầochqm, nószmui: “Cửszmuu Hoàeiswng hiệudxpn thếiwzy, thiêummmn hạmvoh thốbxenng nhấzpiat. Chỉfmpx cầochqn trong Cửszmuu Hoàeiswng cószmu mộgnwgt ngưydfesithi cószmudaseng kháwcaxc biệudxpt, khôauuang phảplgli nàeiswng sẽplgl khôauuang cószmu đwajbưydfebxenc thiêummmn hạmvoh hay sao. Liêummmm gia làeisw trung lưydfeơilbbng bao đwajbsithi, hoàeiswng thưydfebxenng sẽplgl tin.”

“Ngay cảplgl Nhạmvohc Phi hắoaaan cũgkrkng cószmu thểyrjm giếiwzyt! Hắoaaan sẽplgl tin ai?!” Tiểyrjmu Tiểyrjmu cầochqm lấzpiay cáwcaxnh tay hắoaaan, lớfptsn tiếiwzyng hôauuaummmn, “Nếiwzyu giếiwzyt mộgnwgt ngưydfesithi cószmu thểyrjm khiếiwzyn hắoaaan an tâqxgxm, ngưydfesithi kia nhấzpiat đwajbzwcinh phảplgli làeisw ta!”

Trong khoảplglng khắoaaac đwajbószmu, áwcaxnh mắoaaat Liêummmm Chiêummmu nhiễcaxlm nénlixt sầochqu bi, “Nàeiswng vôauua tộgnwgi… Chỉfmpxszmuebqxnh nàeiswng làeiswauua tộgnwgi!”

Hốbxenc mắoaaat Tiểyrjmu Tiểyrjmu khôauuang khỏochqi nószmung lêummmn. Vôauua tộgnwgi… Hai chữqhygeiswy dùtmsgng trêummmn ngưydfesithi nàeiswng, tạmvohi sao lạmvohi khiếiwzyn lòdaseng nàeiswng đwajbau nhưydfe thếiwzy.

Liêummmm Chiêummmu vưydfeơilbbn tay, đwajbxksbt lêummmn vai nàeiswng, nószmui: “Ta đwajbãzwciszmui rồgwaki, nếiwzyu cószmu mộgnwgt ngàeiswy, tháwcaxnh thưydfebxenng vìebqxmktmn đwajbzwcinh xãzwci tắoaaac, muốbxenn tiêummmu diệudxpt Liêummmm gia, Liêummmm gia nhấzpiat đwajbzwcinh tuâqxgxn mệudxpnh. Giáwcaxc ngộgnwg nhưydfe vậplgly, Liêummmm Chiêummmu đwajbãzwci sớfptsm cószmu. Màeisweiswng vôauua tộgnwgi, nàeiswng khôauuang nêummmn hy sinh…”

“Nếiwzyu màeisw khôauuang cószmupusr đwajbmvoho thìebqx sao? Nếiwzyu màeisw khôauuang cószmupusr đwajbmvoho thìebqx sao?” Tiểyrjmu Tiểyrjmu hôauuaummmn.

Liêummmm Chiêummmu trầochqm mặxksbc, lạmvohi khôauuang trảplgl lờsithi. Hắoaaan nhẹgqlw nhàeiswng đwajbvurpy Tiểyrjmu Tiểyrjmu ra, tiệudxpn đwajbàeisw liếiwzyc mắoaaat nhìebqxn Ôifjnn Túvbknc mộgnwgt cáwcaxi.

Ôifjnn Túvbknc kinh ngạmvohc, nhưydfeng rấzpiat nhanh liềjulxn gậplglt đwajbochqu.

Nhậplgln đwajbưydfebxenc câqxgxu trảplgl lờsithi nhưydfe vậplgly, Liêummmm Chiêummmu khôauuang còdasen do dựywsv nữqhyga, bưydfefptsc nhanh ra khỏochqi đwajbmvoho quan.

“Liêummmm Chiêummmu!” Tiểyrjmu Tiểyrjmu đwajbang đwajbzwcinh đwajbuổmktmi theo, lạmvohi bịzwci Ngâqxgxn Kiêummmu giữqhyg chặxksbt.

“Nha đwajbochqu, nghe lờsithi.” Trong giọglgdng nószmui củauuaa Ngâqxgxn Kiêummmu hiệudxpn lêummmn nénlixt bấzpiat đwajboaaac dĩqxgx.

Tiểyrjmu Tiểyrjmu giãzwciy dụvfaka khôauuang đwajbưydfebxenc, trưydfefptsc mắoaaat, bószmung lưydfeng Liêummmm Chiêummmu dầochqn dầochqn mơilbb hồgwakydfefptsi làeiswn nưydfefptsc mắoaaat. Mộgnwgt khắoaaac kia, tấzpiat cảplgl mọglgdi chuyệudxpn cũgkrk liềjulxn hiệudxpn hếiwzyt lêummmn trong trípusr nhớfpts. Lầochqn đwajbochqu gặxksbp mặxksbt trong kháwcaxch đwajbiếiwzym, rồgwaki đwajbếiwzyn tròdase khôauuai hàeiswi khi nàeiswng rơilbbi xuốbxenng từjbut trêummmn nószmuc nhàeisw lọglgdt vàeiswo phòdaseng hắoaaan, trong Anh Hùtmsgng Bảplglo hắoaaan đwajbơilbbn phưydfeơilbbng tìebqxnh nguyệudxpn đwajbzwcinh hôauuan ưydfefptsc, ởmvohummmgkrkilbbn trang cùtmsgng nhau đwajbgnwgt nhậplglp đwajbzwcia cung, bêummmn trong Liêummmm gia hắoaaan ôauuam mèrtlgo con hỏochqi nàeiswng thípusrch ălupzn gìebqx, trêummmn Đnamiôauuang Hảplgli hắoaaan lãzwcinh binh tiếiwzyn đwajbếiwzyn chỉfmpxebqx muốbxenn cho thảplgleiswng rờsithi đwajbi… Tấzpiat cảplgl mọglgdi thứvfak, ràeiswnh ràeiswnh hiệudxpn lêummmn trưydfefptsc mắoaaat, bószmup chặxksbt tim nàeiswng.

Trảplgli qua biếiwzyt bao khúvbknc chiếiwzyt, bọglgdn họglgd mớfptsi cószmu thểyrjmszmung vai đwajbvfakng cạmvohnh bêummmn nhau. Màeisw khi nàeiswng cho rằplawng từjbut nay vềjulx sau đwajbjulxu cószmu thểyrjm nhưydfe thếiwzy, cáwcaxi gọglgdi làeisw “Thiêummmn mệudxpnh” kia, lạmvohi hiệudxpn ra đwajbùtmsga giỡhhlen lấzpiay nàeiswng. Chỉfmpxebqxwcaxi lờsithi nószmui côauualupzn cứvfak “Cửszmuu Hoàeiswng hiệudxpn thếiwzy, thiêummmn hạmvoh thốbxenng nhấzpiat” kia, màeisw nhữqhygng thứvfakeiswng cószmu đwajbưydfebxenc đwajbjulxu mấzpiat đwajbi hếiwzyt thảplgly sao?! Nếiwzyu hiệudxpn tạmvohi nàeiswng thậplglt sựywsveiswwcaxi ngưydfesithi xấzpiau làeiswm ra chuyệudxpn mưydfeu nghịzwcich phạmvohm thưydfebxenng, cószmu phảplgli sẽplgl an tâqxgxm chấzpiap nhậplgln biếiwzyn hószmua nhưydfe vậplgly hay khôauuang?

Nhưydfeng màeisw, nàeiswng nêummmn làeiswm nhưydfe thếiwzyeiswo? Cho tớfptsi nay, cáwcaxi ngưydfesithi “Vôauua tộgnwgi” làeisweiswng, nêummmn làeiswm nhưydfe thếiwzyeiswo?

………

wcaxc giảplglszmu chuyệudxpn muốbxenn nószmui: Mọglgdi ngưydfesithi a… cáwcaxi kia… Ta… ta khôauuang biếiwzyt nêummmn nószmui gìebqx cho phảplgli nữqhyga… Mồgwakauuai ~~~

Bờsithi vìebqx vốbxenn đwajbzwcinh viếiwzyt tìebqxnh tiếiwzyt đwajbơilbbn giảplgln đwajbi mộgnwgt chúvbknt, ngưydfebxenc lạmvohi lạmvohi kénlixo dàeiswi thêummmm. Tuy rằplawng, cho dùtmsgszmu biệudxpn minh nhưydfe thếiwzyeiswo, cũgkrkng đwajbjulxu làeisw lấzpiay cớfpts. Nhưydfeng màeisw, vìebqxqxgxy dựywsvng nêummmn sựywsv cao tràeiswo cuốbxeni cùtmsgng nàeiswy, ta thậplglt sựywsv đwajbãzwci rấzpiat khổmktmqxgxm đwajbószmu.

Tuy rằplawng, ta nószmui phípusra sau nàeiswy sẽplgl rấzpiat khoa chưydfeơilbbng giảplgl tạmvoho, nhưydfeng màeisw, ta thàeiswnh khẩvurpn nószmui cho mọglgdi ngưydfesithi… Ta khôauuang hềjulx muốbxenn tạmvoho sénlixt đwajbáwcaxnh cáwcaxc ngưydfeơilbbi…

(Quầochqn chúvbknng: = = Còdasen khôauuang phảplgli làeisw do ngưydfeơilbbi bứvfakc!)

Tiểyrjmu Tiểyrjmu khôauuang cószmu khảplgllupzng làeiswm côauuang chúvbkna, cũgkrkng khôauuang cószmu khảplgllupzng làeisw nữqhyg nhi củauuaa Nhạmvohc Phi, lạmvohi càeiswng khôauuang cószmu khảplgllupzng khi nàeiswng xuấzpiat hiệudxpn hoàeiswng thưydfebxenng sẽplgl thípusrch ngay! Cáwcaxi nàeiswy khôauuang phảplgli rấzpiat khôauuang phùtmsg hợbxenp vớfptsi phưydfeơilbbng châqxgxm tìebqxnh yêummmu cầochqn típusrch lũgkrky dầochqn tìebqxnh cảplglm củauuaa ta hay sao! = =

(Quầochqn chúvbknng: …)

Hắoaaac hắoaaac, thậplglt ra, đwajbglgdc đwajbếiwzyn đwajboạmvohn nàeiswy mọglgdi ngưydfesithi cũgkrkng đwajbãzwci biếiwzyt. Viếiwzyt ra tiếiwzyt mụvfakc khoa trưydfeơilbbng giảplgl tạmvoho làeisw hy sinh bảplgln thâqxgxn cứvfaku vớfptst lấzpiay ngưydfesithi kia nhưydfe vậplgly! Chẳseedng lẽplglwcaxi nàeiswy, còdasen khôauuang phảplgli làeisw khoa trưydfeơilbbng giảplgl tạmvoho hay sao?

A ~~~ bởmvohi vìebqx rấzpiat khoa trưydfeơilbbng lạmvohi giảplgl tạmvoho cho nêummmn tựywsv bảplgln thâqxgxn Hồgwak Ly cũgkrkng cảplglm thấzpiay nêummmn cúvbkni đwajbochqu xin lỗfmpxi. Nhưydfeng ta muốbxenn nószmui, khi mọglgdi ngưydfesithi đwajbglgdc đwajbếiwzyn kếiwzyt cụvfakc cuốbxeni cùtmsgng, thìebqx sẽplgl biếiwzyt vìebqx sao ta muốbxenn sửszmua lạmvohi thàeiswnh nhưydfe vậplgly… Quẫgnfdn ~~~

Nhìebqxn thấzpiay cószmueiswi đwajbgnwgc giảplgl đwajbmvohi nhâqxgxn bờsithi vìebqx ta kénlixo dàeiswi nhưydfe vậplgly đwajbãzwci bắoaaat đwajbochqu tiếiwzyn vàeiswo tìebqxnh trạmvohng bạmvoho pháwcaxt… Vậplgly thìebqx, Hồgwak Ly kípusrnh xinh đwajbưydfebxenc giúvbknp ngàeiswi phụvfakng tràeiswszmup vai, giúvbknp ngàeiswi giảplglm bớfptst mệudxpt nhọglgdc. Thậplglt ra, so vớfptsi XX, XX vàeisw XX, hốbxen củauuaa ta thậplglt sựywsv khôauuang típusrnh làeisw quáwcaxqxgxu. Hốbxen củauuaa bọglgdn họglgddasen dùtmsgng thờsithi gian bằplawng nălupzm đwajbyrjmpusrnh a! ! !A a a a a! ! !

Chípusrnh mìebqxnh khôauuang thípusrch thìebqx đwajbjbutng énlixp ngưydfesithi kháwcaxc cũgkrkng phảplgli thếiwzy. Tin tưydfemvohng ta, lầochqn sau ta nhấzpiat đwajbzwcinh sẽplgl nhanh! Thậplglt sựywsv!

Cuốbxeni cùtmsgng cuốbxeni cùtmsgng, ta muốbxenn nószmui…

Đnamiglgdc truyệudxpn muốbxenn hàeiswi hòdasea muốbxenn hay ho thìebqx phảplgli cószmuebqxnh yêummmu! ! ! Cáwcaxm ơilbbn mọglgdi ngưydfesithi! ! !

(Quầochqn chúvbknng: Cószmu thểyrjm giẫgnfdm chứvfak?)

Quẫgnfdn ~~~ Vậplgly, trưydfefptsc tiêummmn xin nószmui trưydfefptsc, khôauuang cho giẫgnfdm mặxksbt…

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.