Chuyện Xấu Nhiều Ma

Quyển 4-Chương 32 : Nói vô căn cứ

    trước sau   
Phímgana sau nhữqrxmng nữqrxm tửkhlylqnwy, mộdprtt đgxtidprti cung thủpcrz giụvosfc ngựobjwa đgxtii đgxtiếkpypn, theo lệylyg mởtgza đgxtiưtzmvozzeng. Màlqnw sau, chỉlhss thấknswy Ngâxjkdn Kiêxuscu, Giang Thàlqnwnh đgxtii trưtzmvxproc, Límgan Ti, Lạqsjkc Nguyêxuscn Thanh theo sau, Quỷiyqd Cữqrxmu lạqsjki đgxtii sau nữqrxma, dẫnmomn theo mộdprtt đgxtilqnwn mưtzmvozzei sácviuu ngưtzmvozzei nâxjkdng mộdprtt đgxtiqsjki kiệylygu bằxevhng lụvosfa mỏrkbang. Đqrxmi hai bêxuscn kiệylygu, làlqnw Ôobjwn Tútgzac vàlqnw Liêxuscm Chiêxuscu. Ba Kímganch Thiêxuscn, Hạqsjk Lan Kỳensz Phong dẫnmomn theo mộdprtt đgxtidprti nhâxjkdn mãjqzd lớxpron, đgxtii ởtgza cuốjqzdi cùeosbng. Mộdprtt đgxtiácvium ngưtzmvozzei, cứderr nhưtzmv vậtgzay, chậtgzam rãjqzdi đgxtii tớxproi.

Khôoncpng cầmgann phảvryni nóqklxi, trêxuscn đgxtiqsjki kiệylygu mưtzmvozzei sácviuu ngưtzmvozzei khiêxuscng kia, đgxtiútgzang làlqnwcviui ngưtzmvozzei sai sóqklxt ngẫnmomu nhiêxuscn, mạqsjkc danh kỳensz diệylygu, bịetro đgxtiifdgy lêxuscn làlqnwm minh chủpcrz, “Đqrxmàlqnwn tam huyềxevhn nữqrxm hiệylygp” Tảvryn Tiểvifzu Tiểvifzu.

Đqrxmqsjki kiệylygu nàlqnwy, đgxtiưtzmvbkdec làlqnwm từnmom gỗtgza đgxtiàlqnwn hưtzmvơdwsung, đgxtipcrz đgxtivifzstbgm ngưtzmvozzei nằxevhm lêxuscn. Kiệylygu dùeosbng thủpcrzy tinh đgxtivifzlqnwm sàlqnwn, trêxuscn đgxtióqklx đgxtislmzt mộdprtt chiếkpypc bàlqnwn thấknswp khắwiojc hoa, trêxuscn bàlqnwn bàlqnwy trímgantzmvbkdeu ngon, dưtzmva hấknswu vàlqnw trácviui câxjkdy, bếkpypp đgxtirlpvng gỗtgza đgxtiàlqnwn hưtzmvơdwsung. Cũvkxcng cóqklx đgxtiylygm mềxevhm thêxuscu hoa, đgxtivifz ngưtzmvozzei dùeosbng dựobjwa vàlqnwo. Tiểvifzu Tiểvifzu mặslmzc mộdprtt thâxjkdn trang phụvosfc bằxevhng tơdwsu tằxevhm màlqnwu xanh ngọqqzcc, nghiêxuscng ngưtzmvozzei nằxevhm trêxuscn kiệylygu. Chỉlhss thấknswy tóqklxc nàlqnwng cắwiojm trâxjkdm lưtzmvu ly, tai đgxtieo bôoncpng tai thủpcrzy tinh. Chuỗtgzai ngọqqzcc mãjqzdjqzdo, bạqsjkch ngọqqzcc khắwiojc làlqnwm cútgzac ácviuo. Trong lònrrbng nhẹgogs ôoncpm mộdprtt chiếkpypc đgxtiàlqnwn tam huyềxevhn, ngóqklxn tay khẽiyqd vuốjqzdt, huyềxevhn âxjkdm vang lêxuscn. Trong cácviui vẻksld phùeosb hoa kia, lộdprt ra mộdprtt loạqsjki ýkhep vịetro thâxjkdm trầmganm.

Nhìtlian thấknswy tìtlianh cảvrynnh nàlqnwy, cho dùeosblqnw Ngụvosfy Khảvryni, hay Ôobjwn Tĩrkbanh cũvkxcng đgxtixevhu bịetro kinh ngạqsjkc mấknswt mộdprtt lácviut. Nhữqrxmng ngưtzmvozzei khácviuc thìtlialqnwng choácviung vácviung hơdwsun.

lqnw Tiểvifzu Tiểvifzu đgxtiang ởtgza trêxuscn kiệylygu lạqsjki chỉlhss cảvrynm thấknswy cứderrng ngắwiojc xấknswu hổcdki. Ôobjwng trờozzei a. Quácviu khứderrtzmvơdwsung lai, đgxtiâxjkdu cóqklx minh chủpcrzlqnwo xuấknswt hiệylygn phôoncp trưtzmvơdwsung nhưtzmvlqnwng chứderr? Nàlqnwng nhìtlian lạqsjki mộdprtt thâxjkdn trang phụvosfc xa hoa trêxuscn ngưtzmvozzei, lạqsjki càlqnwng khôoncpng nóqklxi đgxtiưtzmvbkdec gìtlia. Nàlqnwy, đgxtiâxjkdu thấknswy tácviuc phong giang hồrlpvtlia chứderr, rõanqslqnwng làlqnw phôoncplqnwy giàlqnwu sang màlqnw. Cácviui nàlqnwy gọqqzci làlqnwtlia nhỉlhss? Cácviui nàlqnwy gọqqzci làlqnw phôoncp trưtzmvơdwsung thanh thếkpyp, hùeosb dọqqzca ngưtzmvozzei ta khôoncpng biếkpypt mệylygt!

lqnwng nhìtlian thếkpyp cụvosfc trưtzmvxproc mặslmzt, trong lònrrbng cóqklx chútgzat khôoncpng yêxuscn. Từnmom Thầmgann Nôoncpng thếkpyp gia, ngựobjwa khôoncpng dừnmomng vóqklx, chạqsjky mấknswt nửkhlya thácviung, mớxproi đgxtiuổcdkii tớxproi phụvosf cậtgzan củpcrza Thácviui Bìtlianh thàlqnwnh. Màlqnw, mộdprtt đgxtiưtzmvozzeng đgxtii đgxtiếkpypn nàlqnwy, cácviuc loạqsjki tin tứderrc khôoncpng ngừnmomng hỗtgzan loạqsjkn truyềxevhn tớxproi. Nàlqnwo làlqnw Ngụvosfy Khảvryni đgxtii tớxproi Thácviui Bìtlianh thàlqnwnh đgxtiưtzmva símgannh lễdprt, nàlqnwo làlqnw, Triệylygu Nhan lợbkdei dụvosfng Mạqsjkc Doãjqzdn làlqnwm tan rãjqzd Thímganch thịetro, nàlqnwo làlqnw Ngụvosfy Khảvryni liêxuscn hợbkdep vớxproi Ôobjwn Tĩrkbanh tấknswn côoncpng Nhạqsjkc Lam Kiếkpypm phácviui…


Nhữqrxmng việylygc nàlqnwy, cácviui nàlqnwo cũvkxcng rấknswt quan trọqqzcng. Nhưtzmvng cốjqzdtlianh lạqsjki do đgxtiưtzmvozzeng xácviu xa xôoncpi, ngoàlqnwi tầmganm tay vớxproi, cuốjqzdi cùeosbng hôoncpm nay mớxproi trong lútgzac nguy cấknswp đgxtiuổcdkii tớxproi kịetrop!

“Cuồrlpvng đgxtirlpv lớxpron mậtgzat, nhìtlian thấknswy đgxtiqsjki giácviu củpcrza minh chủpcrz, cònrrbn khôoncpng hàlqnwnh lễdprt?” Quỷiyqd Cữqrxmu tiếkpypn lêxuscn mấknswy bưtzmvxproc, hôoncpxuscn nhưtzmv thếkpyp.

nrrbn chưtzmva chờozze đgxtiưtzmvbkdec đgxtiácvium ngưtzmvozzei Ngụvosfy Khảvryni phảvrynn ứderrng lạqsjki, lácviu gan củpcrza Tiểvifzu Tiểvifzu liềxevhn to lêxuscn, kiêxuscn trìtlia, dùeosbng giọqqzcng nóqklxi tràlqnwn ngậtgzap uy nghiêxuscm màlqnw lạqsjki vôoncpeosbng ôoncpn nhu, mởtgza miệylygng nóqklxi: “Quỷiyqd Cữqrxmu, khôoncpng đgxtiưtzmvbkdec vôoncp lễdprt.”

“Dạqsjk.” Quỷiyqd Cữqrxmu nghe lệylygnh, thốjqzdi lui đgxtiếkpypn trưtzmvxproc kiệylygu.

Tiểvifzu Tiểvifzu thanh thanh cổcdki họqqzcng, nóqklxi: “Ngụvosfy côoncpng tửkhly, biệylygt lai vôoncp dạqsjkng.”

Trong lònrrbng Ngụvosfy Khảvryni khôoncpng rõanqs ngọqqzcn nguồrlpvn sựobjw việylygc, cũvkxcng khôoncpng dácvium vộdprti vàlqnwng hàlqnwnh đgxtidprtng, chỉlhss đgxtiàlqnwnh nóqklxi tiếkpypp: “Hóqklxa ra Tảvrynoncptzmvơdwsung thựobjwc sựobjw đgxtiãjqzd ngồrlpvi lêxuscn chứderrc vịetro minh chủpcrz, thậtgzat đgxtiácviung mừnmomng.”

Tiểvifzu Tiểvifzu mỉlhssm cưtzmvozzei, nóqklxi: “Tiểvifzu Tiểvifzu vôoncp đgxtiderrc vôoncpstbgng, may nhờozze đgxtirlpvng đgxtiqsjko võanqsxjkdm nâxjkdng đgxtiydts. Tuy nhiêxuscn, nếkpypu ta đgxtiãjqzdlqnw minh chủpcrz, nhấknswt đgxtietronh sẽiyqd giútgzap mọqqzci ngưtzmvozzei chủpcrz trìtliaoncpng đgxtiqsjko. Ngụvosfy côoncpng tửkhly, ngưtzmvơdwsui thiếkpypt đgxtislmzt cạqsjkm bẫnmomy, giảvryn trang đgxtiylyg tửkhly Nhạqsjkc Lam Kiếkpypm phácviui, ácvium toácviun Thácviui Bìtlianh thàlqnwnh. Loạqsjki chuyệylygn vi phạqsjkm đgxtiqsjko nghĩrkbaa giang hồrlpvlqnwy, Tảvryn Tiểvifzu Tiểvifzu ta tuyệylygt đgxtijqzdi khôoncpng thểvifz ngồrlpvi yêxuscn khôoncpng đgxtivifz ýkhep đgxtiếkpypn.”

Ngụvosfy Khảvryni cưtzmvozzei lạqsjknh: “Hừnmom, Tảvrynoncptzmvơdwsung, ngưtzmvơdwsui cấknswu kếkpypt vớxproi tàlqnw giácviuo, bụvosfng dạqsjk khóqklxtzmvozzeng. Ta thâxjkdn làlqnw bảvryno chủpcrz Anh Hùeosbng Bảvryno, mớxproi khôoncpng thểvifz ngồrlpvi yêxuscn nhìtlian ngưtzmvơdwsui làlqnwm việylygc ácviuc!” Hắwiojn nóqklxi xong, chỉlhss thấknswy mộdprtt đgxtiqsjki đgxtidprti nhâxjkdn mãjqzd anh dũvkxcng tiếkpypn đgxtiếkpypn, đgxtiútgzang làlqnw nhâxjkdn mãjqzd củpcrza Anh Hùeosbng Bảvryno vàlqnwcviuc môoncpn phácviui lớxpron nhỏrkba đgxtiãjqzd quy phụvosfc trêxuscn giang hồrlpv.

“U mêxusc khôoncpng tỉlhssnh.” Tiểvifzu Tiểvifzu dùeosbng khímgan thếkpyptzmvozzei phầmgann, nóqklxi, “Hôoncpm nay, ta sẽiyqdeosbng ngưtzmvơdwsui tímgannh toácviun hếkpypt âxjkdn oácviun từnmom trưtzmvxproc đgxtiếkpypn nay!” Nàlqnwng thảvrynn nhiêxuscn vung tay lêxuscn, nóqklxi, “Đqrxmdprtng thủpcrz!”

Mọqqzci ngưtzmvozzei trong liêxuscn minh đgxtiãjqzd sớxprom kímganch đgxtidprtng vôoncpeosbng, chỉlhss chờozze mộdprtt câxjkdu hạqsjk lệylygnh nàlqnwy củpcrza nàlqnwng. Trong lútgzac nhấknswt thờozzei, song phưtzmvơdwsung bắwiojt đgxtimganu hỗtgzan chiếkpypn, tìtlianh hìtlianh kịetroch liệylygt, rung chuyểvifzn lònrrbng ngưtzmvozzei.

Tiểvifzu Tiểvifzu vụvosfng trộdprtm lau sạqsjkch mồrlpvoncpi lạqsjknh, thởtgza ra. Việylygc nàlqnwng nêxuscn làlqnwm, đgxtiãjqzdlqnwm xong rồrlpvi. Cònrrbn lạqsjki, đgxtiãjqzdlqnw chuyệylygn nàlqnwng khôoncpng cóqklxstbgng lựobjwc làlqnwm nữqrxma rồrlpvi. Nàlqnwng nhìtlian chiếkpypn cuộdprtc trưtzmvxproc mắwiojt, nghiêxuscm tútgzac suy nghĩrkba mộdprtt lácviut, cuốjqzdi cùeosbng, cầmganm lấknswy mộdprtt miếkpypng dưtzmva hấknswu trêxuscn chiếkpypc bàlqnwn thấknswp, ăstbgn vàlqnwo.

…….

qklxi đgxtiếkpypn mọqqzci ngưtzmvozzei trong liêxuscn minh, lútgzac trưtzmvxproc đgxtiãjqzd đgxtiưtzmvbkdec Thầmgann Tiêxuscu phácviui “Chiếkpypu cốjqzd”, cho nêxuscn trong lònrrbng cóqklx mộdprtt cỗtgzacviun khímgan đgxtièknswfnsvn đgxtiãjqzdxjkdu. Hiệylygn thờozzei, rốjqzdt cụvosfc cũvkxcng tìtliam đgxtiưtzmvbkdec cừnmomu nhâxjkdn, khôoncpng nóqklxi đgxtiếkpypn côoncpng lýkhep đgxtiqsjko nghĩrkbaa, chỉlhss nhìtlian phầmgann tưtzmvcviun kia, đgxtiãjqzdqklx thểvifzmganch thímganch ýkhep chímgan chiếkpypn đgxtiknswu lêxuscn rấknswt cao rồrlpvi. Mọqqzci ngưtzmvozzei đgxtiácviunh đgxtiếkpypn hưtzmvng trímgan bừnmomng bừnmomng, vôoncpeosbng kinh khủpcrzng.


lqnw trong lútgzac đgxtióqklx, tuyệylygt khôoncpng cóqklxxjkdm tưtzmv nhưtzmv vậtgzay, chỉlhssqklxtlianh Ôobjwn Tútgzac.

Ôobjwn Tĩrkbanh cầmganm đgxtiao đgxtiderrng đgxtióqklx, nhìtlian hắwiojn, ácviunh mắwiojt tựobjwa tiếkpypu phi tiếkpypu, “Trútgzang phảvryni mưtzmvozzei thàlqnwnh côoncpng lựobjwc Minh Lôoncpi chưtzmvtgzang dùeosbng, cònrrbn cóqklx thểvifz sốjqzdng trêxuscn đgxtiozzei, mạqsjkng củpcrza ngưtzmvơdwsui cũvkxcng thậtgzat cứderrng a.”

Ôobjwn Tútgzac trầmganm mặslmzc, cũvkxcng khôoncpng nóqklxi gìtlia.

“Đqrxmrlpv nghiệylygp chưtzmvxprong nhưtzmv ngưtzmvơdwsui, lạqsjki vẫnmomn dácvium thốjqzdng lĩrkbanh Đqrxmôoncpng Hảvryni, hơdwsun nữqrxma cònrrbn muốjqzdn đgxtijqzdi đgxtietroch vớxproi ta.” Ôobjwn Tĩrkbanh chêxusctzmvozzei xong, song đgxtiao trong tay khôoncpng chútgzat lưtzmvu tìtlianh, đgxtiácviunh vềxevh phímgana Ôobjwn Tútgzac.

Ôobjwn Tútgzac néfnsv trácviunh đgxtii, cũvkxcng khôoncpng đgxtióqklxn đgxtiydts.

Nguyêxuscn nhâxjkdn thứderr nhấknswt, tấknswt nhiêxuscn làlqnw bởtgzai vìtlia binh khímgan trong tay Ôobjwn Tĩrkbanh chímgannh làlqnw “Trụvosfc Dưtzmvơdwsung”, mộdprtt trong chímgann kiệylygn Cửkhlyu Hoàlqnwng thầmgann khímgan, binh khímgantlianh thưtzmvozzeng nếkpypu dácvium chặslmzn lạqsjki, chỉlhssnrrbn nưtzmvxproc bịetro chéfnsvm gãjqzdy. Nguyêxuscn nhâxjkdn thứderr hai, chímgannh làlqnwqklx chútgzat lònrrbng dạqsjk đgxtiàlqnwn bàlqnw. Cũvkxcng làlqnwtlia từnmom nhỏrkba đgxtiãjqzd đgxtiưtzmvbkdec giácviuo huấknswn làlqnw phảvryni “Trung thàlqnwnh”, màlqnw hiệylygn thờozzei, tâxjkdm hắwiojn liềxevhn trởtgzaxuscn mềxevhm xuốjqzdng. Tìtlianh thâxjkdn đgxtiãjqzd từnmomng cóqklx hiệylygn thờozzei đgxtixevhu biếkpypn thàlqnwnh xiềxevhng xímganch.

Ôobjwn Tĩrkbanh lạqsjki khôoncpng hềxevhqklx suy nghĩrkba nhưtzmv vậtgzay. Kếkpyp hoạqsjkch bịetro phácviu hỏrkbang hếkpypt lầmgann nàlqnwy đgxtiếkpypn lầmgann khácviuc, khiếkpypn căstbgm hậtgzan trong lònrrbng hắwiojn càlqnwng thêxuscm mãjqzdnh liệylygt. Chiêxuscu thứderrc trêxuscn tay hắwiojn càlqnwng thêxuscm sắwiojc béfnsvn, khôoncpng chừnmoma lạqsjki chútgzat lốjqzdi thoácviut nàlqnwo.

Ôobjwn Tútgzac lạqsjki vẫnmomn chỉlhss lo néfnsv trácviunh nhưtzmvvkxc. Ôobjwn Tĩrkbanh thấknswy thếkpyp vung đgxtiao chéfnsvm xuốjqzdng, nhắwiojm vàlqnwo bảvryn vai củpcrza hắwiojn. Ôobjwn Tútgzac nghiêxuscng ngưtzmvozzei trácviunh đgxtii. Lútgzac nàlqnwy, Ôobjwn Tĩrkbanh thu đgxtiao, tụvosf lựobjwc xuấknswt chưtzmvtgzang.

Ôobjwn Tútgzac khôoncpng thểvifzfnsv trácviunh, chỉlhss đgxtiàlqnwnh xuấknswt chưtzmvtgzang, đgxtióqklxn đgxtiydts mộdprtt chưtzmvtgzang kia củpcrza hắwiojn.

Song chưtzmvtgzang va chạqsjkm, Ôobjwn Tĩrkbanh khôoncpng khỏrkbai kinh ngạqsjkc. Nộdprti lựobjwc củpcrza Ôobjwn Tútgzac, khôoncpng hềxevh giốjqzdng lútgzac trưtzmvxproc, cóqklx thểvifzqklxi làlqnw đgxtidprtt nhiêxuscn tăstbgng mạqsjknh. Nhưtzmvng cũvkxcng ngay trong lútgzac đgxtióqklx Ôobjwn Tĩrkbanh liềxevhn hiểvifzu đgxtiưtzmvbkdec vìtlia sao.

“Huyềxevhn Nguyệylygt Tâxjkdm Kinh…” Ôobjwn Tĩrkbanh nhímganu màlqnwy, nóqklxi, “Ngưtzmvơdwsui thếkpyp nhưtzmvng lạqsjki chiếkpypm đgxtiưtzmvbkdec nửkhlya cònrrbn lạqsjki củpcrza Huyềxevhn Nguyệylygt Tâxjkdm Kinh!”

tgzac nàlqnwy, Lạqsjkc Nguyêxuscn Thanh ởtgza mộdprtt bêxuscn tiếkpypn lêxuscn, nóqklxi: “Ôobjwn Tĩrkbanh, Đqrxmôoncpng Hảvryni vàlqnw Nam Hảvryni đgxtiãjqzd kếkpypt minh, vậtgzan sốjqzd củpcrza ngưtzmvơdwsui đgxtiãjqzd cạqsjkn, cònrrbn khôoncpng buôoncpng khímgan giớxproi đgxtimganu hàlqnwng?!”

Ôobjwn Tĩrkbanh nghe vậtgzay, ácviunh mắwiojt nhìtlian Ôobjwn Tútgzac càlqnwng thêxuscm lạqsjknh lẽiyqdo. Hắwiojn khôoncpng nóqklxi hai lờozzei, ngưtzmvbkdec lạqsjki ra tay, tấknswn côoncpng vềxevh phímgana Lạqsjkc Nguyêxuscn Thanh.


Lạqsjkc Nguyêxuscn Thanh cũvkxcng rấknswt nghiêxuscm tútgzac, lậtgzap tứderrc ra tay đgxtióqklxn đgxtiácviunh. Mặslmzc dùeosblqnwng vàlqnw Ôobjwn Tútgzac đgxtiãjqzd trao đgxticdkii hai nửkhlya quyểvifzn sácviuch Huyềxevhn Nguyệylygt Tâxjkdm Kinh, nhưtzmvng thờozzei gian tu luyệylygn ngắwiojn ngủpcrzi, chỉlhss bằxevhng côoncpng lựobjwc hiệylygn tạqsjki, muốjqzdn đgxtiácviunh thắwiojng Ôobjwn Tĩrkbanh cóqklx chútgzat miễdprtn cưtzmvydtsng. Thêxuscm nữqrxma, thứderr trong tay Ôobjwn Tĩrkbanh chímgannh làlqnw thầmgann binh lợbkdei khímgan, càlqnwng khiếkpypn Lạqsjkc Nguyêxuscn Thanh cóqklx chútgzat khôoncpng chịetrou nổcdkii.

Khôoncpng lâxjkdu sau, Lạqsjkc Nguyêxuscn Thanh liềxevhn rơdwsui vàlqnwo hoàlqnwn cảvrynnh xấknswu. Trong lònrrbng nàlqnwng quýkhepnh lêxuscn, chiêxuscu thứderrc xuấknswt ra khôoncpng khỏrkbai cóqklx chútgzat sơdwsu hởtgza.

Ôobjwn Tĩrkbanh tấknswt nhiêxuscn sẽiyqd khôoncpng bỏrkba qua cơdwsu hộdprti nàlqnwy, đgxtiao phong trong tay chợbkdet lóqklxe hồrlpvng quang, đgxtiâxjkdm thẳwkyjng vềxevh trácviui tim nàlqnwng.

Lạqsjkc Nguyêxuscn Thanh khôoncpng hềxevhqklx binh khímgan chốjqzdng đgxtiydts, chỉlhss đgxtiàlqnwnh đgxtiưtzmva tay ra ngăstbgn cảvrynn.

Trong lútgzac chỉlhsslqnwnh treo chuôoncpng nàlqnwy, Ôobjwn Tútgzac đgxtiãjqzdeosbng mộdprtt tay kéfnsvo nàlqnwng ra, dùeosbng tay đgxtiácviunh mạqsjknh lêxuscn cổcdki tay nắwiojm đgxtiao củpcrza Ôobjwn Tĩrkbanh.

Ôobjwn Tĩrkbanh thu đgxtiao, lui lạqsjki mấknswy bưtzmvxproc. Lạqsjki mộdprtt lầmgann nữqrxma tụvosf lựobjwc, tấknswn côoncpng lêxuscn.

tgzac nàlqnwy Ôobjwn Tútgzac mớxproi rútgzat đgxtiao, vùeosbng lêxuscn đgxtióqklxn đgxtiácviunh.

Lạqsjkc Nguyêxuscn Thanh đgxtiderrng vữqrxmng thâxjkdn mìtlianh, nhìtlian thấknswy mộdprtt màlqnwn nhưtzmv vậtgzay, chỉlhss cảvrynm thấknswy phiềxevhn muộdprtn, khôoncpng khỏrkbai thởtgzalqnwi nhèknsw nhẹgogs.

Trong lònrrbng Ôobjwn Tútgzac đgxtiãjqzd bắwiojt đgxtimganu trởtgzaxuscn thoảvryni mácviui, chiêxuscu thứderrc trong lútgzac đgxtióqklxvkxcng khôoncpng cònrrbn nặslmzng nềxevh nữqrxma. Tấknswt cảvryn âxjkdn nghĩrkbaa, từnmomtgzac hắwiojn trútgzang phảvryni mộdprtt chiêxuscu Minh Lôoncpi chưtzmvtgzang dùeosbng cảvryntzmvozzei thàlqnwnh côoncpng lựobjwc kia, đgxtiãjqzd đgxtioạqsjkn tuyệylygt sạqsjkch sẽiyqd rồrlpvi. Chấknswp nhấknswt mấknswy chuyệylygn cũvkxc trưtzmvxproc đgxtiâxjkdy, chímgannh làlqnw lo sợbkde khôoncpng đgxtiâxjkdu. Trêxuscn đgxtiozzei nàlqnwy, chỉlhssqklx thứderrnrrbn nắwiojm đgxtiưtzmvbkdec trong tay mớxproi làlqnw thứderr đgxtiácviung giácviu đgxtivifz quýkhep trọqqzcng. Hiệylygn tạqsjki, hắwiojn khôoncpng thểvifz chếkpypt, quyếkpypt khôoncpng nóqklxi chuyệylygn tìtlianh thầmgany trònrrb vớxproi Ôobjwn Tĩrkbanh nữqrxma.

Trong lútgzac ra chiêxuscu đgxtióqklx, Ôobjwn Tĩrkbanh cũvkxcng cảvrynm thấknswy Ôobjwn Tútgzac cóqklx biếkpypn hóqklxa nhưtzmv vậtgzay. Hắwiojn đgxtiãjqzd từnmomng cóqklx ýkhep đgxtiàlqnwo tạqsjko Ôobjwn Tútgzac trởtgza thàlqnwnh ngưtzmvozzei thừnmoma kếkpyp duy nhấknswt, ngoạqsjki trừnmom Minh Lôoncpi chưtzmvtgzang, tấknswt cảvryn nhữqrxmng tuyệylygt họqqzcc hắwiojn đgxtixevhu dốjqzdc tútgzai truyềxevhn thụvosf. Màlqnw tuyệylygt kĩrkbaeosbng song đgxtiao nàlqnwy, Ôobjwn Tútgzac lạqsjki cònrrbn cóqklx thiêxuscn phútgza, bảvrynn thâxjkdn quyếkpypt khôoncpng phảvryni đgxtijqzdi thủpcrz. Hiệylygn thờozzei tưtzmvơdwsung xứderrng, chỉlhsslqnw nhờozze dựobjwa vàlqnwo “Trụvosfc Dưtzmvơdwsung” trong tay.

Ôobjwn Tútgzac tấknswt nhiêxuscn biếkpypt khôoncpng thểvifz đgxtiácviunh trựobjwc diệylygn vớxproi “Trụvosfc Dưtzmvơdwsung”, Ôobjwn Tĩrkbanh ra sácviut chiêxuscu, hắwiojn quyếkpypt khôoncpng cứderrng rắwiojn đgxtiydts lạqsjki, màlqnw chỉlhss tậtgzan lựobjwc néfnsv trácviunh. Lútgzac ra chiêxuscu, cũvkxcng quyếkpypt khôoncpng giao phong vớxproi “Trụvosfc Dưtzmvơdwsung”, màlqnw chỉlhss chuyêxuscn chútgzaoncpng kímganch vàlqnwo cổcdki tay Ôobjwn Tĩrkbanh.

Ôobjwn Tĩrkbanh thấknswy thếkpyp, tay trácviui thu đgxtiao, ngưtzmvbkdec lạqsjki dùeosbng chưtzmvtgzang đgxtiácviunh lạqsjki.

Ôobjwn Tútgzac cũvkxcng thu đgxtiao trêxuscn tay trácviui, xuấknswt chưtzmvtgzang.


Song chưtzmvtgzang tưtzmvơdwsung tácviuc, hai ngưtzmvozzei vẫnmomn tiếkpypp tụvosfc giằxevhng co. Nhưtzmvng màlqnw, giằxevhng co kia cũvkxcng khôoncpng quácviuxjkdu, luậtgzan nộdprti lựobjwc, Ôobjwn Tĩrkbanh vẫnmomn luôoncpn chiếkpypm thếkpyp thưtzmvbkdeng phong.

Ôobjwn Tútgzac chỉlhss cảvrynm thấknswy châxjkdn khímgan khôoncpng ổcdkin, sứderrc lựobjwc bắwiojt đgxtimganu tan rãjqzd. Trêxuscn mặslmzt Ôobjwn Tĩrkbanh dầmgann hiệylygn lêxuscn ýkheptzmvozzei, thanh đgxtiao trong tay phảvryni rụvosfc rịetroch.

Mắwiojt thấknswy mũvkxci đgxtiao đgxtirkba sậtgzam nhọqqzcn hoắwiojt củpcrza “Trụvosfc Dưtzmvơdwsung” tiếkpypn đgxtiếkpypn gầmgann, Ôobjwn Tútgzac khôoncpng thểvifz trốjqzdn trácviunh, bấknswt đgxtiwiojc dĩrkbaxjkdng đgxtiao đgxtióqklxn nhậtgzan.

Song đgxtiao va chạqsjkm, thanh đgxtiao trong tay Ôobjwn Tútgzac nhácviuy mắwiojt bịetro chéfnsvm gãjqzdy. Ýxprotzmvozzei củpcrza Ôobjwn Tĩrkbanh càlqnwng tăstbgng, đgxtiao thếkpyp khôoncpng dừnmomng lạqsjki chútgzat nàlqnwo, đgxtiâxjkdm thẳwkyjng vềxevh phímgana Ôobjwn Tútgzac.

Lạqsjkc Nguyêxuscn Thanh đgxtiderrng mộdprtt bêxuscn quácviu sợbkdejqzdi, đgxtiang đgxtietronh tiếkpypn lêxuscn. Đqrxmãjqzd thấknswy mộdprtt thâxjkdn ảvrynnh màlqnwu hồrlpvng nhoácviung lêxuscn mộdprtt cácviui, đgxtii tớxproi sau lưtzmvng Ôobjwn Tútgzac.

Ôobjwn Tútgzac kinh hãjqzdi khi thấknswy cóqklx ngưtzmvozzei vònrrbng ra sau lưtzmvng, cònrrbn chưtzmva kịetrop phảvrynn ứderrng, lạqsjki cảvrynm thấknswy từnmom trêxuscn lưtzmvng truyềxevhn đgxtiếkpypn mộdprtt dònrrbng nộdprti lựobjwc. Dònrrbng nộdprti lựobjwc kia khôoncpng phảvryni đgxtiácviunh vàlqnwo hắwiojn, ngưtzmvbkdec lạqsjki tiếkpypn vàlqnwo trong thâxjkdn hắwiojn, thôoncpng vớxproi chưtzmvtgzang lựobjwc trêxuscn tay, khiếkpypn nóqklxeosbng nổcdki ra.

Đqrxmang cùeosbng Ôobjwn Tútgzac đgxtijqzdi chưtzmvtgzang, Ôobjwn Tĩrkbanh nàlqnwo cóqklx thểvifz dựobjw đgxticviun đgxtiưtzmvbkdec biếkpypn hóqklxa nhưtzmv vậtgzay. Chưtzmvtgzang lựobjwc đgxtidprtt nhiêxuscn tăstbgng mạqsjknh khiếkpypn hắwiojn bịetro đgxtiácviunh văstbgng ra. Hắwiojn liêxuscn tụvosfc lui lạqsjki mấknswy bưtzmvxproc, ho nhẹgogs mộdprtt tiếkpypng.

Ôobjwn Tútgzac quay đgxtimganu, chỉlhss thấknswy Límgan Ti đgxtiderrng ởtgza phímgana sau mìtlianh, trêxuscn mặslmzt tưtzmvơdwsui cưtzmvozzei kiềxevhu mịetro, vẻksld mặslmzt lạqsjki càlqnwng thoảvryni mácviui.

“A, khôoncpng cầmgann cảvrynm tạqsjk.” Límgan Ti cưtzmvozzei, giảvryno hoạqsjkt nóqklxi.

Đqrxmang cùeosbng ngưtzmvozzei giao thủpcrz, Ngâxjkdn Kiêxuscu nhìtlian thấknswy tìtlianh cảvrynnh nàlqnwy, bứderrt ra, thoácviut khỏrkbai cuộdprtc chiếkpypn, cưtzmvozzei nóqklxi: “Bàlqnw mốjqzdi, ngưtzmvơdwsui đgxtiâxjkdy làlqnwtzmvbkden đgxtiao giếkpypt ngưtzmvozzei, rấknswt ti bỉlhss đgxtióqklx!”

mgan Ti che miệylygng cưtzmvozzei nóqklxi: “Nôoncp gia khi nàlqnwo thìtliaqklxi bảvrynn thâxjkdn mìtlianh làlqnw chímgannh nhâxjkdn quan tửkhly?” Trong mắwiojt nàlqnwng hiệylygn lêxuscn mộdprtt tia âxjkdm hậtgzan (âxjkdm hiểvifzm + oácviun hậtgzan), nóqklxi, “Huốjqzdng hồrlpv… Hắwiojn cóqklx thểvifztzmvbkden đgxtiao giếkpypt ngưtzmvozzei, vu oan giácviu họqqzca, vìtlia sao ta lạqsjki khôoncpng thểvifz. Đqrxmâxjkdy cũvkxcng chỉlhsslqnw lấknswy đgxtiqsjko củpcrza ta trịetro đgxtiqsjko củpcrza ngưtzmvozzei thôoncpi.”

Ngâxjkdn Kiêxuscu vỗtgza tay, “Hay! Ăksldn nóqklxi quácviu hay!”

mgan Ti lạqsjki nhìtlian thoácviung qua Ôobjwn Tútgzac, nóqklxi:


“Vốjqzdn ta cũvkxcng khôoncpng muốjqzdn buôoncpng tha cho ngưtzmvơdwsui, tuy nhiêxuscn, ngưtzmvơdwsui cũvkxcng coi nhưtzmv đgxtiãjqzd chếkpypt mộdprtt lầmgann, ta liềxevhn cho ngưtzmvơdwsui chútgzat tiệylygn nghi. Nhữqrxmng chuyệylygn đgxtiãjqzd qua, xóqklxa bỏrkba. Nhưtzmvng màlqnw, ngàlqnwy sau ngưtzmvơdwsui cònrrbn làlqnwm chuyệylygn ácviuc nữqrxma, nhâxjkdn duyêxuscn ta nốjqzdi nhấknswt quyếkpypt khôoncpng thiếkpypu phầmgann ngưtzmvơdwsui.” Nàlqnwng quay ngưtzmvozzei lạqsjki, “Nộdprti tứderrc củpcrza Ôobjwn Tĩrkbanh đgxtiãjqzd bịetro đgxtivryn thưtzmvơdwsung, hiệylygn thờozzei đgxtiãjqzd khôoncpng cònrrbn sứderrc đgxtiácviunh lạqsjki, ngưtzmvơdwsui xem rồrlpvi làlqnwm đgxtii.”

lqnwng nóqklxi xong, quay ngưtzmvozzei lạqsjki, gia nhậtgzap cuộdprtc chiếkpypn khácviuc.

Ngâxjkdn Kiêxuscu lắwiojc đgxtimganu, cũvkxcng thu liễdprtm tinh thầmgann, chuyêxuscn chútgza vớxproi cuộdprtc chiếkpypn củpcrza mìtlianh.

Ôobjwn Tútgzac đgxtiãjqzdqklxlqnwi phầmgann mờozze mịetrot, hắwiojn nhìtlian Ôobjwn Tĩrkbanh, bàlqnwn tay nắwiojm đgxtiao dầmgann nớxproi lỏrkbang.

Ôobjwn Tĩrkbanh biếkpypt bảvrynn thâxjkdn đgxtiãjqzd mấknswt đgxtii phầmgann thắwiojng, hắwiojn nhímganu màlqnwy, lui lạqsjki phímgana sau vàlqnwi bưtzmvxproc, nóqklxi: “Đqrxmi!”

Ninja ởtgza mộdprtt bêxuscn hỗtgzan chiếkpypn nghe tiếkpypng, néfnsvm đgxtiqsjkn khóqklxi ra.

Khóqklxi nàlqnwy cũvkxcng khôoncpng hềxevhtlianh thưtzmvozzeng, Bỉlhss Tửkhly vừnmoma thấknswy, liềxevhn kinh hôoncp: “Trong khóqklxi cóqklx đgxtidprtc, mọqqzci ngưtzmvozzei lùeosbi lạqsjki!”

Trong lútgzac nhấknswt thờozzei, mọqqzci ngưtzmvozzei àlqnwo àlqnwo lui xuốjqzdng, tụvosf lạqsjki bêxuscn cạqsjknh kiệylygu củpcrza Tiểvifzu Tiểvifzu.

Đqrxmbkdei sưtzmvơdwsung khóqklxi tan hếkpypt, Ngụvosfy Khảvryni, Ôobjwn Tĩrkbanh đgxtiãjqzd biếkpypn mấknswt khôoncpng cònrrbn bóqklxng dácviung.

Nhưtzmvng đgxtiqsjki đgxtidprti nhâxjkdn mãjqzd lạqsjki khôoncpng kịetrop đgxtiàlqnwo tẩifdgu, nhìtlian đgxtiếkpypn thếkpyp cụvosfc nàlqnwy, àlqnwo àlqnwo đgxtimganu hàlqnwng. Nhưtzmvng trong đgxtióqklx, vẫnmomn cóqklx ngưtzmvozzei khôoncpng cam lònrrbng, bímgan quácviuqklxa liềxevhu, tấknswn côoncpng vềxevh phímgana Tiểvifzu Tiểvifzu.

Tiểvifzu Tiểvifzu đgxtiang ngồrlpvi trêxuscn kiệylygu ăstbgn dưtzmva hấknswu, nhìtlian thấknswy cóqklx ngưtzmvozzei xôoncpng tớxproi, nàlqnwng mởtgza to hai mắwiojt nhìtlian, nhấknswt thờozzei khôoncpng kịetrop phảvrynn ứderrng.

Quỷiyqd Cữqrxmu vàlqnw Bỉlhss Tửkhly luôoncpn luôoncpn phụvosfng dưtzmvydtsng bêxuscn cạqsjknh kiệylygu, nhìtlian thấknswy phiêxuscn biếkpypn hácviuo nàlqnwy, lậtgzap tứderrc chạqsjky lêxuscn đgxtióqklxn đgxtiácviunh.

Nhưtzmvng mấknswy ngưtzmvozzei nàlqnwy đgxtixevhu dùeosbng tưtzmv thếkpyp liềxevhu mạqsjkng, mặslmzc dùeosbanqsoncpng yếkpypu kéfnsvm, khímgan thếkpyp lạqsjki khôoncpng hềxevh yếkpypu. Mộdprtt ngưtzmvozzei tuy đgxtiãjqzd bịetro thưtzmvơdwsung, xôoncpng ra đgxtiưtzmvbkdec, đgxtiácviunh thẳwkyjng vềxevh phímgana cỗtgza kiệylygu.

Kiệylygu phu khôoncpng phảvryni ngưtzmvozzei trong giang hồrlpv, nhìtlian thấknswy tưtzmv thếkpyp đgxtixevhng đgxtixevhng sácviut khímgan nhưtzmv thếkpyp, trậtgzan tuyếkpypn liềxevhn rốjqzdi loạqsjkn. Cỗtgza kiệylygu lay đgxtidprtng, thâxjkdn hìtlianh Tiểvifzu Tiểvifzu nghiêxuscng mộdprtt cácviui, vỏrkbatzmva hấknswu trong tay văstbgng ra ngoàlqnwi, ngay ngắwiojn dừnmomng lạqsjki dưtzmvxproi châxjkdn ngưtzmvozzei nọqqzc.

Dẫnmomm phảvryni đgxtii, Tiểvifzu Tiểvifzu liềxevhn kinh ngạqsjkc nhìtlian ngưtzmvozzei nọqqzc bấknswt ngờozze khôoncpng kịetrop đgxtixevh phònrrbng, dẫnmomm lêxuscn miếkpypng vỏrkba, trưtzmvbkdet châxjkdn ngãjqzd xuốjqzdng trêxuscn đgxtiknswt. Lưtzmvydtsi đgxtiao trong tay văstbgng ra, bay vềxevh phímgana kiệylygu.

Tiểvifzu Tiểvifzu quácviu sợbkdejqzdi, cuốjqzdng químgant vưtzmvơdwsun tay, tiếkpypp đgxtiưtzmvbkdec thanh đgxtiao kia vàlqnwo trong tay.

Đqrxmbkdei đgxtiếkpypn khi mọqqzci ngưtzmvozzei bìtlianh ổcdkin đgxtiưtzmvbkdec chiếkpypn sựobjw, khi nhìtlian vềxevh phímgana Tiểvifzu Tiểvifzu, chỉlhss thấknswy gãjqzd đgxtiylyg tửkhly củpcrza Anh Hùeosbng Bảvryno kia quỳensz cảvryn hai tay hai châxjkdn xuốjqzdng trưtzmvxproc kiệylygu. Trêxuscn tay Tiểvifzu Tiểvifzu cầmganm mộdprtt thanh đgxtiao sắwiojc béfnsvn, đgxtislmzt ngang trưtzmvxproc ngựobjwc, thầmgann sắwiojc trang nghiêxuscm.

xuscn đgxtiylyg tửkhly kia đgxtiderrng dậtgzay, vẫnmomn muốjqzdn đgxtiácviunh tiếkpypp, nhưtzmvng lạqsjki bịetro Quỷiyqd Cữqrxmu vàlqnw Bỉlhss Tửkhly chếkpyp phụvosfc.

Quỷiyqd Cữqrxmu vàlqnw Bỉlhss Tửkhly xoay ngưtzmvozzei, nhìtlian Tiểvifzu Tiểvifzu, cùeosbng kêxuscu lêxuscn nóqklxi: “Minh chủpcrz thầmgann võanqs!”

Tiểvifzu Tiểvifzu nhìtlian miếkpypng dưtzmva hấknswu trêxuscn đgxtiknswt kia, léfnsvn lútgzat đgxtiưtzmva bàlqnwn tay dímgannh đgxtimgany nưtzmvxproc dưtzmva hấknswu kia ra phímgana sau, chùeosbi chùeosbi. Nàlqnwng lạqsjki nhìtlian mấknswy têxuscn bịetro chếkpyp phụvosfc kia, thanh thanh cổcdki họqqzcng, nóqklxi: “Ngụvosfy Khảvryni vàlqnw Ôobjwn Tĩrkbanh khôoncpng biếkpypt nhâxjkdn nghĩrkbaa, chưtzmv vịetro tộdprti gìtlia phảvryni trợbkde Trụvosf vi ngưtzmvbkdec*? Ta thâxjkdn làlqnw minh chủpcrz, chỉlhss hy vọqqzcng giang hồrlpv thácviui bìtlianh, côoncpng đgxtiqsjko trưtzmvozzeng tồrlpvn. Nếkpypu chưtzmv vịetroqklx thểvifz bỏrkba gian tàlqnw theo chímgannh nghĩrkbaa, ta cam đgxtioam khôoncpng đgxtivryn thưtzmvơdwsung cácviuc vịetro mảvryny may.”

(* trợbkde Trụvosf vi ngưtzmvbkdec: Nốjqzdi giácviuo cho giặslmzc, giútgzap ngưtzmvozzei xấknswu làlqnwm việylygc ácviuc)

Nhữqrxmng ngưtzmvozzei đgxtióqklx hai mặslmzt nhìtlian nhau, suy nghĩrkba hồrlpvi lâxjkdu, cuốjqzdi cùeosbng, buôoncpng binh khímgan xuốjqzdng, bácviui phụvosfc dưtzmvxproi châxjkdn kiệylygu.

Tiểvifzu Tiểvifzu thởtgzalqnwi nhẹgogs nhõanqsm mộdprtt hơdwsui, lútgzac ngưtzmvxproc mắwiojt lêxuscn, chỉlhss thấknswy biểvifzu cảvrynm phứderrc tạqsjkp củpcrza Liêxuscm Chiêxuscu vàlqnw Ôobjwn Tútgzac, Ngâxjkdn Kiêxuscu vàlqnwmgan Ti thìtlia nhịetron cưtzmvozzei đgxtiderrng bêxuscn, nhữqrxmng ngưtzmvozzei khácviuc khôoncpng biếkpypt đgxtixevhu làlqnw vẻksld mặslmzt sùeosbng bácviui, ngưtzmvydtsng mộdprt nhìtlian nàlqnwng.

Tiểvifzu Tiểvifzu đgxtiang xấknswu hổcdki, Thạqsjkch Nhạqsjkc Nhi lạqsjki bưtzmvxproc nhanh chạqsjky tớxproi, nóqklxi: “Tiểvifzu Tiểvifzu tỷiyqd tỷiyqd, Ngụvosfy Khảvryni đgxtiãjqzd đgxtioạqsjkt đgxtiưtzmvbkdec ‘Võanqs Linh Bácviu Đqrxmao’ vàlqnw ‘Lam Kiếkpypm’ rồrlpvi. Nếkpypu hắwiojn lấknswy đgxtipcrz chímgann kiệylygn thầmgann khímgan thìtlia nguy rồrlpvi!”

Tiểvifzu Tiểvifzu nghe vậtgzay, lậtgzap tứderrc phảvrynn ứderrng lạqsjki, gàlqnwo to mộdprtt tiếkpypng: “Truy!”

……..

Mọqqzci ngưtzmvozzei đgxtiuổcdkii theo mãjqzdi, lạqsjki vẫnmomn khôoncpng tìtliam thấknswy nơdwsui ẩifdgn nấknswp củpcrza Ngụvosfy Khảvryni vàlqnw Ôobjwn Tĩrkbanh. Sau mộdprtt hồrlpvi thưtzmvơdwsung nghịetro, liềxevhn chạqsjky tớxproi phâxjkdn đgxtiàlqnw phụvosf cậtgzan củpcrza Anh Hùeosbng Bảvryno, tìtliam manh mốjqzdi.

oncpng phácviu phâxjkdn đgxtiàlqnw, khôoncpng hềxevh khiếkpypn mọqqzci ngưtzmvozzei tiêxuscu hao chútgzat khímgan lựobjwc nàlqnwo. Chỉlhsstlia phâxjkdn đgxtiàlqnwlqnwy đgxtiãjqzd sớxprom vưtzmvozzen khôoncpng nhàlqnw trốjqzdng. Mọqqzci ngưtzmvozzei tìtliam kiếkpypm mộdprtt hồrlpvi, chỉlhsstliam đgxtiưtzmvbkdec môoncpn nhâxjkdn Thímganch thịetro bịetro nhốjqzdt trong đgxtietroa lao, cònrrbn cóqklx Hi Viễdprtn vàlqnw đgxtiácvium ngưtzmvozzei Triệylygu Nhan.

eosb quácviung tìtliam kiếkpypm chímgannh làlqnw uổcdking phímgan khímgan lựobjwc, mọqqzci ngưtzmvozzei liềxevhn ởtgza lạqsjki phâxjkdn đgxtiàlqnwlqnwy nghỉlhss ngơdwsui, bàlqnwn bạqsjkc kỹsvnfdwsun.

Tiểvifzu Tiểvifzu thâxjkdn làlqnw minh chủpcrz, lạqsjki hoàlqnwn toàlqnwn khôoncpng cóqklxdwsu hộdprti nghỉlhss ngơdwsui. Chỉlhsslqnw nhữqrxmng chuyệylygn cầmgann nàlqnwng xửkhlymgan đgxtixevhu khôoncpng phảvryni chuyệylygn quan trọqqzcng gìtlia, chỉlhsslqnw cứderrqklx gióqklx thổcdkii cỏrkba lay, tin tứderrc lớxpron nhỏrkbatlia, mọqqzci ngưtzmvozzei đgxtixevhu sẽiyqd đgxtiếkpypn thôoncpng bácviuo mộdprtt tiếkpypng. Thôoncpng bácviuo đgxtiếkpypn thôoncpng bácviuo đgxtii nhưtzmv vậtgzay, đgxtiếkpypn tậtgzan lútgzac trờozzei tốjqzdi, nàlqnwng mớxproi miễdprtn cưtzmvydtsng cóqklx thểvifz nghỉlhss ngơdwsui mộdprtt chútgzat.

Toàlqnwn thâxjkdn nàlqnwng vôoncp lựobjwc bưtzmvxproc vềxevh phímgana phònrrbng mìtlianh, phímgana sau, Quỷiyqd Cữqrxmu vàlqnw Bỉlhss Tửkhly nhắwiojm mắwiojt theo đgxtioncpi, cẩifdgn thậtgzan phụvosfng dưtzmvydtsng.

Đqrxmãjqzd qua thácviung tácvium, vừnmoma vàlqnwo đgxtiêxuscm, gióqklx lạqsjknh mang theo hơdwsui nưtzmvxproc, khiếkpypn ngưtzmvozzei ta cảvrynm thấknswy hơdwsui hơdwsui lạqsjknh lẽiyqdo. Nàlqnwng đgxtii trêxuscn hàlqnwnh lang, nhìtlian ácviunh trăstbgng mờozzevryno, tiệylygn đgxtiàlqnw, thấknswy đgxtiưtzmvbkdec Liêxuscm Chiêxuscu.

Chỉlhss thấknswy Liêxuscm Chiêxuscu vàlqnw Giang Thàlqnwnh đgxtiderrng ởtgzaxuscn ngoàlqnwi hàlqnwnh lang trong việylygn, luậtgzan bàlqnwn võanqs nghệylyg. Hai ngưtzmvozzei khôoncpng dùeosbng binh khímgan củpcrza bảvrynn thâxjkdn, màlqnweosbng trưtzmvozzeng kiếkpypm luyệylygn tậtgzap.

tzmvxproi ácviunh trăstbgng thanh bạqsjkch, Tiểvifzu Tiểvifzu ngơdwsu ngácviuc nhìtlian Liêxuscm Chiêxuscu luyệylygn kiếkpypm, quêxuscn mấknswt hàlqnwnh đgxtidprtng.

Trưtzmvozzeng kiếkpypm giảvrynn dịetro khôoncpng hềxevh hoa mỹsvnf, kỹsvnf thuậtgzat đgxtiiềxevhu khiểvifzn cũvkxcng khôoncpng hềxevh hoa mỹsvnf, vôoncpeosbng giảvrynn dịetro. Sựobjw quen thuộdprtc dâxjkdng lêxuscn trong lònrrbng, khiếkpypn nàlqnwng khôoncpng khỏrkbai mỉlhssm cưtzmvozzei. Cònrrbn nhớxproanqs, phímgana trêxuscn Đqrxmôoncpng Hảvryni, bêxuscn ngoàlqnwi cửkhlya thàlqnwnh, trong Thầmgann Nôoncpng thếkpyp gia, hắwiojn mặslmzc mộdprtt thâxjkdn hắwiojc y, mang theo trưtzmvozzeng kiếkpypm, vìtlialqnwng màlqnw đgxtiếkpypn.

Khôoncpng vi phạqsjkm đgxtiếkpypn lậtgzap trưtzmvozzeng củpcrza bảvrynn thâxjkdn, lựobjwa chọqqzcn cácviui phưtzmvơdwsung phácviup nàlqnwy đgxtivifz đgxtiderrng bêxuscn ngưtzmvozzei nàlqnwng. Bảvryno hộdprt, che chởtgza nhưtzmv vậtgzay, cũvkxcng đgxtipcrz đgxtivifzlqnwng cóqklx đgxtiưtzmvbkdec mộdprtt con đgxtiưtzmvozzeng sốjqzdng. Mộdprtt ngưtzmvozzei nam nhâxjkdn, nếkpypu cóqklx thểvifztlia nữqrxm nhâxjkdn mìtlianh yêxuscu quýkhep, buôoncpng bỏrkba lậtgzap trưtzmvozzeng, hy sinh tấknswt cảvryn, khôoncpng thểvifz nghi ngờozze chímgannh làlqnwtliaqklxtlianh cảvrynm vôoncpeosbng sâxjkdu đgxtitgzam, cảvrynm đgxtidprtng trờozzei đgxtiknswt. Nhưtzmvng màlqnw, khôoncpng buôoncpng bỏrkba, khôoncpng hy sinh, cốjqzd gắwiojng dùeosbng phưtzmvơdwsung thứderrc ôoncpn hònrrba nhấknswt, tìtliam kiếkpypm mộdprtt cơdwsu hộdprti đgxtivifzqklx thểvifztgzaxuscn nhau, làlqnwm sao khôoncpng phảvryni làlqnw châxjkdn tìtlianh chứderr.

lqnwvkxcng bởtgzai vìtlia nhưtzmv vậtgzay, mỗtgzai mộdprtt ngàlqnwy trong tưtzmvơdwsung lai sau nàlqnwy, nàlqnwng cũvkxcng khôoncpng cầmgann phảvryni tựobjw trácviuch mìtlianh, cũvkxcng sẽiyqd khôoncpng cảvrynm thấknswy thua thiệylygt. Cóqklx thểvifz thảvrynn nhiêxuscn đgxtiderrng trưtzmvxproc mặslmzt hắwiojn, yêxuscn tâxjkdm thoảvryni mácviui nhậtgzan lấknswy phầmgann tìtlianh cảvrynm nàlqnwy.

Từnmom nhỏrkbalqnwng đgxtiãjqzd đgxtii theo sưtzmv phụvosf, trong lútgzac đgxtióqklxtzmva dầmganm thấknswm đgxtiknswt, liềxevhn hiểvifzu đgxtiưtzmvbkdec, trêxuscn thếkpyp gian nàlqnwy, mọqqzci việylygc khôoncpng thểvifztzmvydtsng cầmganu. Cho nêxuscn, bấknswt tri bấknswt giácviuc, chỉlhss cầmgann gặslmzp phảvryni mộdprtt chútgzat phiềxevhn toácviui, nàlqnwng liềxevhn tựobjw đgxtidprtng trácviunh néfnsv, lậtgzap tứderrc buôoncpng bỏrkba. Tímgannh tìtlianh nhưtzmv vậtgzay, khôoncpng thểvifzqklxi rõanqslqnw xấknswu hay tốjqzdt. Nhưtzmvng màlqnw, hiệylygn tạqsjki, nàlqnwng lạqsjki biếkpypt, mặslmzc dùeosb muốjqzdn ởtgzaeosbng hắwiojn tuyệylygt khôoncpng dễdprtlqnwng, nàlqnwng cũvkxcng sẽiyqd khôoncpng buôoncpng tay. Bởtgzai vìtlia, đgxtiácviung giácviu.

lqnwng nghĩrkba nghĩrkba, cưtzmvozzei đgxtiếkpypn sung sưtzmvxprong.

Phímgana sau nàlqnwng, Quỷiyqd Cữqrxmu vàlqnw Bỉlhss Tửkhly thấknswy thếkpyp, trêxuscn mặslmzt hiệylygn lêxuscn lo lắwiojng.

“Minh chủpcrz, ngưtzmvozzei khôoncpng sao chứderr?” Bỉlhss Tửkhly tiếkpypn lêxuscn, thâxjkdn thiếkpypt dònrrb hỏrkbai.

Tiểvifzu Tiểvifzu đgxtidprtt nhiêxuscn hoàlqnwn hồrlpvn, “A? Khôoncpng cóqklx việylygc gìtlia khôoncpng cóqklx việylygc gìtlia…”

Khi nàlqnwng lạqsjki ngưtzmvxproc mắwiojt nhìtlian vàlqnwo trong việylygn lầmgann nữqrxma, Liêxuscm Chiêxuscu vàlqnw Giang Thàlqnwnh đgxtiãjqzd ngừnmomng luyệylygn tậtgzap. Nhậtgzan thấknswy nàlqnwng đgxtiếkpypn, Giang Thàlqnwnh mỉlhssm cưtzmvozzei, sau khi nóqklxi mấknswy câxjkdu liềxevhn tựobjw đgxtidprtng cácviuo từnmom.

Liêxuscm Chiêxuscu cầmganm trưtzmvozzeng kiếkpypm đgxtiưtzmva ra sau lưtzmvng, xoay ngưtzmvozzei nhìtlian nàlqnwng.

Tiểvifzu Tiểvifzu thấknswy thếkpyp, ýkhep bảvryno Bỉlhss Tửkhlylqnw Quỷiyqd Cữqrxmu rờozzei đgxtii, tựobjwtlianh đgxtii qua. Nàlqnwng đgxtiderrng lạqsjki trưtzmvxproc mặslmzt Liêxuscm Chiêxuscu, cưtzmvozzei nóqklxi: “Đqrxmãjqzd trễdprt thếkpyplqnwy, cònrrbn chưtzmva nghỉlhss ngơdwsui a?”

Liêxuscm Chiêxuscu nhìtlian nàlqnwng, cũvkxcng cưtzmvozzei, “Minh chủpcrz sựobjw vụvosf bậtgzan rộdprtn, khôoncpng phảvryni cũvkxcng chưtzmva nghỉlhss ngơdwsui sao?”

Nghe câxjkdu đgxtióqklx, Tiểvifzu Tiểvifzu chớxprop chớxprop mắwiojt. Khôoncpng biếkpypt vìtlia sao, nàlqnwng lạqsjki nghe thấknswy nhữqrxmng lờozzei nàlqnwy cóqklx chútgzat dưtzmv âxjkdm quỷiyqd dịetro. Nàlqnwng hiểvifzu ra, ai oácviun nóqklxi: “Ai? Cũvkxcng khôoncpng phảvryni do ta tựobjw nguyệylygn a, khôoncpng biếkpypt vìtlia sao, khi ta bịetro đgxtiưtzmva lêxuscn làlqnwm minh chủpcrz, lạqsjki khôoncpng hềxevhqklx ngưtzmvozzei nàlqnwo phảvrynn đgxtijqzdi nha?”

“Minh chủpcrz nhâxjkdn đgxtiderrc trảvryni rộdprtng, thầmgann võanqs anh minh, ai dácvium phảvrynn đgxtijqzdi?” Liêxuscm Chiêxuscu trảvryn lờozzei.

“Liêxuscm thiếkpypu hiệylygp, nghe khẩifdgu khímgan củpcrza ngưtzmvơdwsui, giốjqzdng nhưtzmv khôoncpng thậtgzat sựobjw vừnmoma lònrrbng vớxproi việylygc ta làlqnwm minh chủpcrz nha.” Tiểvifzu Tiểvifzu xắwiojn tay ácviuo lêxuscn, nóqklxi, “Đqrxmưtzmvbkdec, bổcdkin minh chủpcrz sẽiyqd đgxtivifz cho ngưtzmvơdwsui mởtgza mang tầmganm mắwiojt, khiếkpypn ngưtzmvơdwsui tâxjkdm phụvosfc khẩifdgu phụvosfc!”

lqnwng nóqklxi xong, nhanh chóqklxng ra tay, tútgzam lấknswy bảvryn vai Liêxuscm Chiêxuscu.

Liêxuscm Chiêxuscu kinh ngạqsjkc, nghiêxuscng ngưtzmvozzei trácviunh đgxtii.

Tiểvifzu Tiểvifzu khôoncpng ngừnmomng cốjqzd gắwiojng, tiệylygn đgxtiàlqnw cuốjqzdn lấknswy cácviunh tay hắwiojn.

Tay phảvryni Liêxuscm Chiêxuscu cầmganm kiếkpypm, nêxuscn chỉlhsseosbng tay trácviui đgxtivifzderrng phóqklx. Hắwiojn ngăstbgn chặslmzn chiêxuscu thứderrc củpcrza Tiểvifzu Tiểvifzu, lậtgzat tay, chuyểvifzn thàlqnwnh tútgzam lấknswy cổcdki tay nàlqnwng.

Tiểvifzu Tiểvifzu cưtzmvozzei đgxtiwiojc ýkhep, bộdprt “Khôoncpng thểvifz khôoncpng luyệylygn” nàlqnwy củpcrza nàlqnwng cũvkxcng khôoncpng phảvryni chỉlhss đgxtivifz nhìtlian khôoncpng. Cổcdki tay nàlqnwng trưtzmvbkdet mộdprtt cácviui, thoảvryni mácviui thoácviut ra, tiệylygn đgxtiàlqnw đgxtiưtzmva hai tay lêxuscn, cuốjqzdn lấknswy tay trácviui hắwiojn.

Tay trácviui Liêxuscm Chiêxuscu bịetro khóqklxa, lạqsjki nhímganu màlqnwy cưtzmvozzei nóqklxi: “Minh chủpcrz, ta cònrrbn cóqklx châxjkdn đgxtiknswy.”

Tiểvifzu Tiểvifzu hoảvrynng hốjqzdt, chỉlhss thấknswy hắwiojn giơdwsu châxjkdn lêxuscn đgxtiácviu vềxevh phímgana giữqrxma lưtzmvng nàlqnwng. Nàlqnwng kinh hãjqzdi kêxuscu lêxuscn mộdprtt tiếkpypng, xoay thâxjkdn mìtlianh, trácviunh đgxtii. Tiệylygn đgxtiàlqnwvkxcng nhấknswc châxjkdn, ngăstbgn lạqsjki thếkpyponcpng củpcrza hắwiojn.

Liêxuscm Chiêxuscu cưtzmvozzei, châxjkdn hơdwsui nâxjkdng lêxuscn, khom ngưtzmvozzei xuốjqzdng. Lựobjwc đgxtiqsjko củpcrza Tiểvifzu Tiểvifzu vốjqzdn khôoncpng bằxevhng hắwiojn, đgxtidprtt nhiêxuscn biếkpypn hóqklxa nhưtzmv vậtgzay, khiếkpypn châxjkdn trụvosf củpcrza nàlqnwng nghiêxuscng ngảvryn, suýkhept chútgzat nữqrxma thìtlia ngãjqzd sấknswp xuốjqzdng.

lqnwng lậtgzap tứderrc buôoncpng tay, thốjqzdi lui thâxjkdn mìtlianh.

Liêxuscm Chiêxuscu vỗtgza vỗtgza bụvosfi đgxtiknswt trêxuscn ngưtzmvozzei, trong tưtzmvơdwsui cưtzmvozzei mang theo chútgzat khiêxuscu khímganch.

Tiểvifzu Tiểvifzu thấknswy thếkpyp, nhưtzmvxprong màlqnwy, nàlqnwng chàlqnwcviut hai tay, vẻksld mặslmzt ácviuc liệylygt. Im lặslmzng mộdprtt lácviut, nàlqnwng nhảvryny ngưtzmvozzei lêxuscn, nhằxevhm vềxevh phímgana Liêxuscm Chiêxuscu.

Thầmgann sắwiojc Liêxuscm Chiêxuscu rấknswt thảvrynn nhiêxuscn, vẫnmomn đgxtiderrng nguyêxuscn tạqsjki chỗtgza, chờozzelqnwng tấknswn côoncpng.

Mắwiojt thấknswy đgxtiãjqzd đgxtiếkpypn trưtzmvxproc mặslmzt hắwiojn, Tiểvifzu Tiểvifzu đgxtiang câxjkdn nhắwiojc nêxuscn ra chiêxuscu nàlqnwo trưtzmvxproc. Cũvkxcng khôoncpng ngờozze, châxjkdn lạqsjki đgxtiqsjkp phảvryni vạqsjkt vácviuy, thâxjkdn hìtlianh bấknswt ổcdkin mộdprtt cácviui, trựobjwc tiếkpypp ngãjqzd vềxevh phímgana trưtzmvxproc.

Theo lýkhep thuyếkpypt, Liêxuscm Chiêxuscu đgxtiderrng ởtgza phímgana trưtzmvxproc, nhấknswt đgxtietronh sẽiyqd đgxtióqklxn đgxtiưtzmvbkdec nàlqnwng. Nhưtzmvng Liêxuscm Chiêxuscu lạqsjki cốjqzdtlianh nghiêxuscng ngưtzmvozzei mộdprtt cácviui, trácviunh ra.

Tiểvifzu Tiểvifzu ngâxjkdy ngẩifdgn cảvryn ngưtzmvozzei, giâxjkdy tiếkpypp theo, liềxevhn cứderrng rắwiojn ngãjqzdxuscn trêxuscn đgxtiknswt.

Nhìtlian thấknswy nàlqnwng ngãjqzd sấknswp xuốjqzdng, Liêxuscm Chiêxuscu cũvkxcng sửkhlyng sốjqzdt. Hắwiojn tiếkpypn lêxuscn, ngồrlpvi xổcdkim xuốjqzdng đgxtiknswt, vưtzmvơdwsun tay đgxtiydtslqnwng lêxuscn.

Tiểvifzu Tiểvifzu ngẩifdgng đgxtimganu, vẻksld mặslmzt ai oácviun nhìtlian hắwiojn.

Liêxuscm Chiêxuscu làlqnwm mặslmzt xin lỗtgzai, nóqklxi: “Thựobjwc xin lỗtgzai… Ta nghĩrkbalqnwlqnwng cốjqzd ýkhep lộdprtdwsu hởtgza…”

“Ta…” Tiểvifzu Tiểvifzu ngồrlpvi ởtgzatzmvxproi đgxtiknswt, càlqnwng thêxuscm ai oácviun, “Ta cốjqzd ýkhep lộdprtdwsu hởtgza?”

Liêxuscm Chiêxuscu nhìtlian biểvifzu cảvrynm củpcrza nàlqnwng, cuốjqzdi cùeosbng khôoncpng nhịetron đgxtiưtzmvbkdec bậtgzat cưtzmvozzei, “… Lấknswy khinh côoncpng củpcrza nàlqnwng, khôoncpng thểvifz dễdprtlqnwng ngãjqzd sấknswp xuốjqzdng nhưtzmv vậtgzay a…”

“Ai quy đgxtietronh cóqklx khinh côoncpng thìtlia khôoncpng thểvifz ngãjqzd sấknswp xuốjqzdng a?” Tiểvifzu Tiểvifzu xoa đgxtimganu gốjqzdi, bấknswt mãjqzdn nóqklxi.

Liêxuscm Chiêxuscu nhịetron cưtzmvozzei, vưtzmvơdwsun tay giútgzap nàlqnwng xoa xoa đgxtimganu gốjqzdi, “Ngãjqzdqklx đgxtiau khôoncpng?”

Tiểvifzu Tiểvifzu nghe vậtgzay, nghiêxuscm tútgzac nóqklxi: “Đqrxmau, tuyệylygt đgxtijqzdi đgxtiau.”

Liêxuscm Chiêxuscu bấknswt đgxtiwiojc dĩrkba nhìtlian nàlqnwng, nóqklxi: “Liêxuscm Chiêxuscu biếkpypt sai, xin minh chủpcrz cứderr trừnmomng phạqsjkt.”

“Tốjqzdt.” Tiểvifzu Tiểvifzu vưtzmvơdwsun hai tay, “Trưtzmvxproc tiêxuscn đgxtiưtzmva ta vềxevh phònrrbng đgxtiãjqzd.”

Liêxuscm Chiêxuscu hơdwsui hơdwsui xấknswu hổcdki, hắwiojn nhìtlian ácviunh mắwiojt lóqklxe sácviung củpcrza Tiểvifzu Tiểvifzu, suy tưtzmv mộdprtt lácviut, lạqsjki nhìtlian khắwiojp nơdwsui, sau khi xácviuc đgxtietronh khôoncpng cóqklx ngưtzmvozzei, mớxproi buôoncpng trưtzmvozzeng kiếkpypm trong tay ra, đgxtidprtt nhiêxuscn, cóqklx ngưtzmvozzei vọqqzct lạqsjki, mởtgza đgxtimganu chímgannh làlqnw mộdprtt câxjkdu: “Đqrxmâxjkdy làlqnwtgzac nàlqnwo rồrlpvi màlqnwcviuc ngưtzmvơdwsui cònrrbn ởtgza đgxtiâxjkdy chơdwsui đgxtiùeosba a!”

Tiểvifzu Tiểvifzu vàlqnw Liêxuscm Chiêxuscu đgxtixevhu sửkhlyng sốjqzdt, ngưtzmvxproc mắwiojt, chỉlhss thấknswy Thạqsjkch Nhạqsjkc Nhi buồrlpvn bựobjwc dậtgzam châxjkdn, ngóqklxn tay chỉlhss thẳwkyjng vàlqnwo hai ngưtzmvozzei bọqqzcn họqqzc. Hai ngưtzmvozzei nhanh chóqklxng đgxtiderrng lêxuscn khỏrkbai mặslmzt đgxtiknswt, vẻksld mặslmzt nghiêxuscm tútgzac nhìtlian Thạqsjkch Nhạqsjkc Nhi.

Thạqsjkch Nhạqsjkc Nhi nhăstbgn màlqnwy chặslmzt chẽiyqd, nóqklxi: “Ngụvosfy Khảvryni vàlqnw Ôobjwn Tĩrkbanh khôoncpng biếkpypt trốjqzdn đgxtii nơdwsui nàlqnwo! Tiểvifzu Tiểvifzu tỷiyqd tỷiyqd, ngưtzmvơdwsui làlqnw minh chủpcrz, tạqsjki sao cònrrbn khôoncpng phácviui ngưtzmvozzei truy đgxtiuổcdkii a!”

Tiểvifzu Tiểvifzu sợbkdejqzdi trảvryn lờozzei, “Ágbnxch, bởtgzai vìtlia ta khôoncpng biếkpypt bọqqzcn họqqzc trốjqzdn ởtgza đgxtiâxjkdu…”

“Khôoncpng biếkpypt thìtliatliam a! Sao cácviuc ngưtzmvozzei ai ai cũvkxcng nhàlqnwn nhãjqzd nhưtzmv vậtgzay a! Chậtgzac, ta vốjqzdn tưtzmvtgzang rằxevhng Ngụvosfy Khảvryni chỉlhss muốjqzdn Anh Hùeosbng Bảvryno vàlqnw Thácviui Bìtlianh thàlqnwnh thôoncpi, khôoncpng ngờozze, dãjqzdxjkdm củpcrza hắwiojn to lớxpron nhưtzmv thếkpyp… Bọqqzcn họqqzc đgxtiãjqzd thu thậtgzap đgxtiưtzmvbkdec tácvium kiệylygn thầmgann khímgan, vạqsjkn nhấknswt đgxtiútgzang nhưtzmv lờozzei thiêxuscn hạqsjk đgxtirlpvn, bọqqzcn họqqzc đgxtioạqsjkt đgxtiưtzmvbkdec thiêxuscn hạqsjk, thìtliaxuscn làlqnwm cácviui gìtliaxjkdy giờozze a!” Ngữqrxm khímgan củpcrza Thạqsjkch Nhạqsjkc Nhi vôoncpeosbng vộdprti vàlqnwng.

Tiểvifzu Tiểvifzu khôoncpng biếkpypt trảvryn lờozzei nhưtzmv thếkpyplqnwo, trong lònrrbng đgxticdki mồrlpvoncpi lạqsjknh. Nhớxpro tớxproi Thạqsjkch Nhạqsjkc Nhi từnmomtzmva tớxproi nay đgxtixevhu giảvryn vờozze đgxtiácviung yêxuscu, khôoncpng ngờozze, hôoncpm nay lạqsjki bộdprtc lộdprt bộdprt mặslmzt hung ácviuc, xem ra, thậtgzat làlqnwqklxng nảvryny.

Liêxuscm Chiêxuscu lạqsjki cưtzmvozzei, nóqklxi: “Nếkpypu thu thậtgzap đgxtipcrz chímgann kiệylygn Cửkhlyu Hoàlqnwng thầmgann khímgan liềxevhn cóqklx thểvifz thốjqzdng nhấknswt thiêxuscn hạqsjk, làlqnwm sao gia phụvosf phảvryni dẫnmomn thiêxuscn quâxjkdn vạqsjkn mãjqzd đgxtii chinh chiếkpypn sa trưtzmvozzeng?” Hắwiojn nhặslmzt trưtzmvozzeng kiếkpypm lêxuscn, nhàlqnwn nhãjqzdqklxi, “Cửkhlyu Hoàlqnwng chung quy cũvkxcng chỉlhsslqnw lờozzei đgxtirlpvn đgxtiqsjki, khôoncpng cầmgann tưtzmvtgzang thậtgzat.”

Thạqsjkch Nhạqsjkc Nhi nhímganu màlqnwy, “Liêxuscm ca ca, thàlqnw rằxevhng tin làlqnwqklx, cònrrbn hơdwsun khôoncpng tin.”

Liêxuscm Chiêxuscu đgxtiácviup: “Nhạqsjkc Nhi, chuyệylygn giang hồrlpv, ta khôoncpng hiểvifzu lắwiojm. Nhưtzmvng tranh chấknswp triềxevhu đgxtiìtlianh, ta cóqklx biếkpypt mộdprtt chútgzat. Quácviu khứderr hay tưtzmvơdwsung lai, muốjqzdn cóqklx đgxtiưtzmvbkdec thiêxuscn hạqsjk, cho dùeosb trong tay nắwiojm thiêxuscn quâxjkdn vạqsjkn mãjqzd, vẫnmomn cầmgann danh chímgannh ngôoncpn thuậtgzan lêxuscn ngôoncpi. Lưtzmvu Hácviun Límgan Đqrxmưtzmvozzeng, nếkpypu khôoncpng tựobjwtzmvng thiêxuscn mệylygnh quy vềxevh, sao cóqklx thểvifztzmvng đgxtiếkpyp?” Hắwiojn chậtgzam rãjqzdi nóqklxi xong, “Ta khôoncpng ngạqsjki nóqklxi thẳwkyjng, đgxtiưtzmvơdwsung kim thácviunh thưtzmvbkdeng, cũvkxcng khôoncpng đgxtiem ‘Cửkhlyu Hoàlqnwng’ đgxtivifzlqnwo mắwiojt. Cácviui thácviunh thưtzmvbkdeng lo lắwiojng, chímgannh làlqnwqklx ngưtzmvozzei dùeosbng uy danh củpcrza ‘Cửkhlyu Hoàlqnwng’, yêxuscu ngôoncpn hoặslmzc chútgzang*, nhiễdprtu loạqsjkn triềxevhu cưtzmvơdwsung.”

(* Yêxuscu ngôoncpn hoặslmzc chútgzang: Dùeosbng lờozzei nóqklxi khôoncpng đgxtiútgzang mêxusc hoặslmzc ngưtzmvozzei khácviuc)

“Huynh đgxtiang nóqklxi Thầmgann Tiêxuscu phácviui?” Tiểvifzu Tiểvifzu hiểvifzu rõanqs.

Liêxuscm Chiêxuscu gậtgzat đgxtimganu, “Loạqsjkn thầmgann tặslmzc tửkhly, khôoncpng đgxtipcrz đgxtivifzxjkdy sợbkdejqzdi. Chỉlhss sợbkde Thầmgann Tiêxuscu phácviui lậtgzap ra mộdprtt cácviui ‘Châxjkdn mệylygnh thiêxuscn tửkhly’, đgxtiếkpypn lútgzac đgxtióqklx, thậtgzat sựobjw sẽiyqdlqnw thiêxuscn hạqsjk đgxtiqsjki loạqsjkn. Tuy nhiêxuscn, mặslmzc dùeosb bọqqzcn họqqzcqklx đgxtiưtzmvbkdec ‘Cửkhlyu Hoàlqnwng’, cũvkxcng cầmgann thờozzei gian đgxtivifzpcrzng lậtgzap* (Ủtliang hộdprt + tạqsjko lậtgzap)tâxjkdn chủpcrz. Trong khoảvrynng thờozzei gian đgxtióqklx, cũvkxcng đgxtipcrz đgxtivifz chútgzang ta tìtliam đgxtiưtzmvbkdec bọqqzcn họqqzc.”

Thạqsjkch Nhạqsjkc Nhi nghe xong, suy nghĩrkba mộdprtt lácviut, nóqklxi: “Vậtgzay, nếkpypu ‘Cửkhlyu Hoàlqnwng’ thậtgzat sựobjwlqnw thầmgann khímgan, cóqklx thểvifz phácviut huy đgxtiưtzmvbkdec thiêxuscn lựobjwc kinh ngưtzmvozzei, vậtgzay thìtlia thếkpyplqnwo?”

Liêxuscm Chiêxuscu cưtzmvozzei nóqklxi: “Từnmomtzmva, Thácviui Bìtlianh thàlqnwnh đgxtiãjqzdqklx đgxtiưtzmvbkdec ‘Võanqs Linh Bácviu Đqrxmao’, đgxtiãjqzd từnmomng mộdprtt lầmgann nhìtlian thấknswy thầmgann lựobjwc phácviut ra từnmomqklx?” Hắwiojn cầmganm lấknswy vỏrkba kiếkpypm ởtgzaxuscn cạqsjknh, đgxtiútgzat kiếkpypm vàlqnwo, bìtlianh tĩrkbanh nóqklxi, “Chỉlhssqklxtgza trêxuscn tay Thạqsjkch lãjqzdo thàlqnwnh chủpcrz, ‘Võanqs Linh Bácviu Đqrxmao” mớxproi cóqklx khảvrynstbgng xưtzmvng bácviu thiêxuscn hạqsjk. Cũvkxcng nhưtzmv vậtgzay, “Thiêxuscn Sưtzmvơdwsung Lãjqzdm Nguyệylygt” phảvryni ởtgza trong tay Liêxuscm gia ta, mớxproi cóqklx thểvifz phácviut huy hếkpypt uy lựobjwc củpcrza nóqklx. Nhữqrxmng ngưtzmvozzei khácviuc cho dùeosbqklx đgxtiưtzmvbkdec, cũvkxcng chỉlhsslqnwqklx đgxtiưtzmvbkdec mộdprtt kiệylygn danh binh. Cácviui gìtlialqnw thiêxuscn lựobjwc kinh ngưtzmvozzei, căstbgn bảvrynn chímgannh làlqnw lờozzei nóqklxi vôoncpstbgn cứderr.” Hắwiojn nóqklxi xong, nhìtlian sang Tiểvifzu Tiểvifzu, nóqklxi tiếkpypp, “Mặslmzc dùeosbqklx đgxtiưtzmvbkdec thầmgann lựobjwc khinh thiêxuscn, chỉlhss sợbkde tạqsjkm thờozzei Thầmgann Tiêxuscu phácviui cũvkxcng chưtzmva nắwiojm bắwiojt đgxtiưtzmvbkdec trọqqzcng đgxtiiểvifzm. Bằxevhng khôoncpng, vìtlia sao ba lầmgann bốjqzdn lưtzmvbkdet muốjqzdn tìtliam Tiểvifzu Tiểvifzu gâxjkdy phiềxevhn toácviui?”

Tiểvifzu Tiểvifzu nghe xong nhữqrxmng lờozzei nàlqnwy liềxevhn nởtgza nụvosftzmvozzei. Cho tớxproi nay, “Cửkhlyu Hoàlqnwng thầmgann khímgan” ngưtzmvozzei ngưtzmvozzei mơdwsu ưtzmvxproc, ởtgza trong miệylygng hắwiojn bỗtgzang chốjqzdc trởtgzaxuscn bìtlianh thưtzmvozzeng nhưtzmv vậtgzay. Hóqklxa ra, hắwiojn luôoncpn luôoncpn đgxtiderrng ởtgzaxuscn ngoàlqnwi quan sácviut, tấknswt cảvryn phầmgann thắwiojng, vẫnmomn nắwiojm trong tay nhưtzmvvkxc, chưtzmva từnmomng biếkpypn hóqklxa. Tấknswt cảvryn mọqqzci ngưtzmvozzei đgxtixevhu cho rằxevhng nàlqnwng biếkpypt đgxtiưtzmvbkdec bímgan mậtgzat vềxevh Cửkhlyu Hoàlqnwng thầmgann khímgan, nhưtzmvng hiệylygn thờozzei xem ra, ngưtzmvozzei biếkpypt đgxtiưtzmvbkdec bímgan mậtgzat nàlqnwy, rõanqslqnwng làlqnw hắwiojn mớxproi đgxtiútgzang.

Nghĩrkba nhưtzmv vậtgzay, Tiểvifzu Tiểvifzu liềxevhn cảvrynm thấknswy bảvrynn thâxjkdn cóqklx chútgzat…

“Liêxuscm ca ca, huynh nóqklxi nhữqrxmng lờozzei nàlqnwy hìtlianh nhưtzmv đgxtiang cưtzmvozzei chútgzang ta ngốjqzdc nha.” Thạqsjkch Nhạqsjkc Nhi nóqklxi.

Liêxuscm Chiêxuscu lắwiojc đgxtimganu, “Quyếkpypt khôoncpng cóqklx ýkheplqnwy.”

Thạqsjkch Nhạqsjkc Nhi nhímganu màlqnwy, nóqklxi: “Vậtgzay nếkpypu huynh đgxtiãjqzd sớxprom biếkpypt vìtlia sao khôoncpng nóqklxi ra a, làlqnwm cho ngưtzmvozzei ta lo lắwiojng khôoncpng côoncpng lâxjkdu nhưtzmv vậtgzay.”

“Hôoncpm nay ta cũvkxcng mớxproi nhìtlian thấknswy muộdprti a.”

“Vậtgzay lútgzac huynh vừnmoma thấknswy ta nêxuscn nóqklxi ngay a.”

Tiểvifzu Tiểvifzu thấknswy Thạqsjkch Nhạqsjkc Nhi nhấknswt quyếkpypt khôoncpng buôoncpng tha, liềxevhn xen mồrlpvm vàlqnwo, thay đgxticdkii đgxtivifzlqnwi, nóqklxi: “Ai, Nhạqsjkc Nhi, Văstbgn Hi côoncpng tửkhly đgxtiâxjkdu?”

Thạqsjkch Nhạqsjkc Nhi nghe thấknswy cácviui têxuscn nàlqnwy, màlqnwy càlqnwng nhăstbgn lạqsjki, “Tỷiyqdtliam Ngụvosfy Dĩrkbanh hảvryn, hắwiojn đgxtiang ởtgzaeosbng nhịetro ca hắwiojn đgxtióqklx.”

Tiểvifzu Tiểvifzu nhờozze thếkpyp mớxproi nhớxpro lạqsjki, môoncpn nhâxjkdn Thímganch thịetrotgzac trưtzmvxproc cũvkxcng bịetro Ngụvosfy Khảvryni ácvium toácviun, giam giữqrxmxuscn trong đgxtietroa lao củpcrza phâxjkdn đgxtiàlqnwlqnwy. Màlqnw Mạqsjkc Doãjqzdn lạqsjki bịetro thưtzmvơdwsung nặslmzng, hiệylygn tạqsjki, đgxtiang nhờozze gia nhâxjkdn củpcrza Thầmgann Nôoncpng thếkpyp gia chẩifdgn trịetro.

“A, đgxtiútgzang rồrlpvi, nếkpypu cóqklxanqsxjkdm minh chủpcrztzmvơdwsung trợbkde, hắwiojn muốjqzdn trởtgza vềxevh Anh Hùeosbng Bảvryno khôoncpng phảvryni quácviu đgxtiơdwsun giảvrynn sao.” Thạqsjkch Nhạqsjkc Nhi nghĩrkba đgxtiếkpypn cácviui gìtlia, kéfnsvo lấknswy Tiểvifzu Tiểvifzu, “Tỷiyqd tỷiyqd, khôoncpng bằxevhng, tỷiyqd đgxtii theo ta thưtzmvơdwsung lưtzmvbkdeng thậtgzat tốjqzdt chuyệylygn nàlqnwy đgxtii!”

Tiểvifzu Tiểvifzu cònrrbn chưtzmva kịetrop cựobjw tuyệylygt, đgxtiãjqzd bịetrofnsvo đgxtii.

Liêxuscm Chiêxuscu thấknswy thếkpyp, nghĩrkba muốjqzdn ngăstbgn lạqsjki, nhưtzmvng lạqsjki thậtgzat sựobjw khôoncpng cóqklx cớxpro đgxtivifz ngăstbgn cảvrynn. Cuốjqzdi cùeosbng, chỉlhssnrrbn bấknswt đgxtiwiojc dĩrkba.

…….

cviuc giảvrynqklx chuyệylygn muốjqzdn nóqklxi: Đqrxmang đgxtiang làlqnwm ~~~ Lầmgann trưtzmvxproc cóqklxqklxi đgxtiếkpypn nhữqrxmng chuyệylygn ácviuc màlqnw nhâxjkdn vậtgzat chímgannh Tảvryn Tiểvifzu Tiểvifzu củpcrza chútgzang ta làlqnwm trong cuốjqzdn thứderr nhấknswt, nhưtzmv vậtgzay, trong cuốjqzdn thứderr hai, nàlqnwng đgxtiãjqzdlqnwm nhữqrxmng chuyệylygn xấknswu gìtlia?

Mờozzei xem!

1, Trong ngàlqnwy hàlqnwn thựobjwc, đgxtietronh trộdprtm vàlqnwi thứderr trêxuscn thuyềxevhn.

Tộdprti danh: Trộdprtm cưtzmvxprop.

Hậtgzau quảvryn: Gặslmzp đgxtiưtzmvbkdec phảvrynn đgxtirlpv Đqrxmôoncpng Hảvryni muốjqzdn giếkpypt ngưtzmvozzei cưtzmvxprop thuyềxevhn… Khôoncpng giảvryni quyếkpypt đgxtiưtzmvbkdec gìtlia

2, Lẻksldn vàlqnwo Têxuscvkxcdwsun trang, đgxtiem Linh Vũvkxc do Ngâxjkdn Kiêxuscu tặslmzng cắwiojm lêxuscn trêxuscn tấknswm biểvifzn trong sơdwsun trang.

Tộdprti danh: Vu oan giácviu họqqzca.

Hậtgzau quảvryn: Đqrxmưtzmvơdwsung sựobjw tỏrkba vẻksldqklx thểvifz tựobjw giảvryni quyếkpypt.

3, Lẻksldn vàlqnwo đgxtietroa cung trong Têxuscvkxcdwsun trang, giẫnmomm chếkpypt trưtzmvozzeng sinh cổcdki.

Tộdprti danh: Cốjqzd ýkhep hủpcrzy hoạqsjki tàlqnwi vậtgzat.

Hậtgzau quảvryn: Đqrxmưtzmvơdwsung sựobjwlqnw kẻksld khảvryn nghi thiếkpypp lậtgzap cơdwsu quan phi phácviup, lừnmoma bácviun phụvosf nữqrxm nhi đgxtirlpvng, cốjqzd ýkhep giếkpypt ngưtzmvozzei, thậtgzat sựobjw khôoncpng giảvryni quyếkpypt đgxtiưtzmvbkdec gìtlia. Nêxuscn tấknswt cảvryn hợbkdep lạqsjki, mọqqzci ngưtzmvozzei đgxtixevhu tỏrkba vẻksld: Giẫnmomm quácviu hay.

Tộdprti danh trong quyểvifzn hai đgxtiãjqzd sửkhlya sang xong ~~~ Nga nha ~~~ Trêxuscn thựobjwc tếkpyp, trong chuyệylygn nàlqnwy, càlqnwng vềxevh sau, chuyệylygn xấknswu màlqnw nữqrxm chủpcrzlqnwm ra càlqnwng ímgant a… Quẫnmomn ~~~

(Mọqqzci ngưtzmvozzei: Vốjqzdn nêxuscn nhưtzmv vậtgzay! ! !) Khụvosf khụvosf, tóqklxm lạqsjki, liềxevhn làlqnw nhưtzmv thếkpyp ~~~ Meo ~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PS: Trong chưtzmvơdwsung trêxuscn, cóqklx mộdprtt đgxtidprtc giảvryn đgxtiqsjki nhâxjkdn đgxtiãjqzd chỉlhss ra, tạqsjki sao tấknswt cảvryn mọqqzci ngưtzmvozzei đgxtixevhu khôoncpng phácviut hiệylygn ra âxjkdm ưtzmvu củpcrza Ngụvosfy Khảvryni, dễdprtlqnwng trútgzang chiêxuscu nhưtzmv vậtgzay chứderr? Chẳwkyjng lẽiyqdlqnwtlia muốjqzdn đgxtivifz nhâxjkdn vậtgzat chímgannh xôoncpng ra màlqnw đgxtivifz chỉlhss sốjqzd thôoncpng mìtlianh củpcrza nhữqrxmng ngưtzmvozzei phốjqzdi hợbkdep diễdprtn cònrrbn lạqsjki đgxtixevhu rớxprot xuốjqzdng sao?

Thậtgzat ra, ta rấknswt nghiêxuscm tútgzac… Cácviui kia, tuy rằxevhng cóqklx chútgzat gưtzmvbkdeng éfnsvp nhưtzmvng ta vẫnmomn muốjqzdn thanh minh mộdprtt chútgzat.

Đqrxmmganu tiêxuscn, chútgzang ra thoácviut khỏrkbai thâxjkdn phậtgzan củpcrza tácviuc giảvrynlqnw đgxtidprtc giảvryn, đgxtiderrng ởtgza trong hoàlqnwn cảvrynnh đgxtióqklx đgxtivifz nhìtlian nhậtgzan.

Từnmom khi truyệylygn bắwiojt đgxtimganu đgxtiếkpypn giờozze, nhữqrxmng ngưtzmvozzei đgxtiãjqzd từnmomng tiếkpypp xútgzac thâxjkdn cậtgzan vớxproi Ngụvosfy Khảvryni, chỉlhssqklx: Tảvryn Tiểvifzu Tiểvifzu, Liêxuscm Chiêxuscu, Mạqsjkc Doãjqzdn, Triệylygu Nhan, Hi Viễdprtn, Thẩifdgm Trầmganm, Lăstbgng Du, Ngụvosfy Dĩrkbanh, Ngâxjkdn Kiêxuscu, Thạqsjkch Mậtgzat. (Nhạqsjkc Hoàlqnwi Khêxuscvkxcng từnmomng cóqklxlqnwi lầmgann cóqklx duyêxuscn tiếkpypp xútgzac, chỉlhss biếkpypt mộdprtt hai, nêxuscn khôoncpng thểvifz xếkpypp vàlqnwo. PS: Thạqsjkch Nhạqsjkc Nhi ấknswn tưtzmvbkdeng xấknswu vớxproi Ngụvosfy Khảvryni cũvkxcng vìtlia vậtgzay màlqnwqklx. Trưtzmvxproc đgxtiâxjkdy khôoncpng hềxevh tồrlpvn tạqsjki) Màlqnw sau khi tiếkpypp xútgzac thâxjkdn mậtgzat vớxproi hắwiojn, khôoncpng hềxevh trútgzang chiêxuscu củpcrza hắwiojn, chỉlhssqklx: Tảvryn Tiểvifzu Tiểvifzu (Quẫnmomn, giỏrkbai giang quácviu mứderrc, nữqrxm chủpcrz vạqsjkn năstbgng…) nóqklxi cácviuch khácviuc, trong truyệylygn nàlqnwy, cóqklx thểvifz diệylygn kiếkpypn thủpcrz đgxtioạqsjkn ngoan đgxtidprtc củpcrza Ngụvosfy Khảvryni chỉlhssqklxcvium ngưtzmvozzei nàlqnwy (Thẩifdgm Trầmganm vàlqnwstbgng Du đgxtiãjqzd chếkpypt). Nhữqrxmng ngưtzmvozzei khácviuc đgxtixevhu chỉlhss nghe thấknswy. Tiêxuscu cụvosfc Hàlqnwnh Phong, Nam Hảvryni Bắwiojc Thầmgann Cung trêxuscn cơdwsu bảvrynn cũvkxcng cóqklx thểvifzqklxi làlqnw khôoncpng hềxevh biếkpypt đgxtiếkpypn cácviui ngưtzmvozzei têxuscn Ngụvosfy Khảvryni nàlqnwy.

lqnw trong đgxtióqklx, phảvryni chắwiojc chắwiojn chỉlhss ra mộdprtt đgxtiiềxevhu đgxtióqklxlqnw, hiểvifzu biếkpypt củpcrza Ngụvosfy Dĩrkbanh vớxproi Ngụvosfy Khảvryni tuyệylygt đgxtijqzdi khôoncpng đgxtipcrzxjkdu. Trêxuscn cơdwsu bảvrynn, hắwiojn cóqklx thểvifz đgxtiem hàlqnwnh vi củpcrza Ngụvosfy Khảvryni coi thàlqnwnh “Bácviuo thùeosb”. Nhưtzmvng màlqnw, thậtgzat hiểvifzn nhiêxuscn, bácviuo thùeosb chỉlhsslqnw tiếkpypt mụvosfc hứderrng thútgzanrrbn lạqsjki củpcrza Ngụvosfy Khảvryni. Tìtliam kiếkpypm Cửkhlyu Hoàlqnwng thầmgann khímgan mớxproi làlqnw mụvosfc đgxtiímganch chímgannh củpcrza hắwiojn.

Nhưtzmv vậtgzay, trong truyệylygn nàlqnwy, ngưtzmvozzei biếkpypt đgxtiưtzmvbkdec mụvosfc đgxtiímganch củpcrza Ngụvosfy Khảvryni chímgannh làlqnw Cửkhlyu Hoàlqnwng thầmgann khímgan, chỉlhssqklx: Tảvryn Tiểvifzu Tiểvifzu, Liêxuscm Chiêxuscu, Hi Viễdprtn, Triệylygu Nhan (Ngưtzmvozzei nàlqnwy ởtgza trong Têxuscvkxcdwsun trang hiểvifzu ra việylygc nàlqnwy, vẫnmomn làlqnw nhờozze Tiểvifzu Tiểvifzu nóqklxi ra. Quẫnmomn. Nhưtzmv vậtgzay khôoncpng hềxevh tựobjw biếkpypt, chỉlhss nhờozze nhớxpro lạqsjki), Thạqsjkch Mậtgzat, Hạqsjk Lan Kỳensz Phong (Ngưtzmvozzei nàlqnwy tin tứderrc linh thôoncpng, sau nhiềxevhu lầmgann đgxtiiềxevhu tra biếkpypt đgxtiưtzmvbkdec). Trọqqzcng đgxtiiểvifzm chímgannh làlqnw, Thạqsjkch Nhạqsjkc Nhi căstbgn bảvrynn khôoncpng biếkpypt mụvosfc đgxtiímganch củpcrza Ngụvosfy Khảvryni chímgannh làlqnw Cửkhlyu Hoàlqnwng thầmgann khímgan. Từnmom đgxtimganu đgxtiếkpypn cuốjqzdi, nàlqnwng đgxtixevhu cho rằxevhng, Ngụvosfy Khảvryni chỉlhss muốjqzdn chiếkpypm lấknswy Anh Hùeosbng Bảvryno, thôoncpn tímgannh Thácviui Bìtlianh thàlqnwnh, sau đgxtióqklxqklx đgxtiưtzmvbkdec đgxtietroa vịetro nhấknswt đgxtietronh trêxuscn giang hồrlpv. Bằxevhng khôoncpng, tuyệylygt đgxtijqzdi khôoncpng cóqklx khảvrynstbgng mang Cửkhlyu Hoàlqnwng thầmgann khímgan đgxtiưtzmva cho Nhạqsjkc Lam Kiếkpypm phácviui… Bằxevhng khôoncpng liềxevhn thậtgzat ngu ngốjqzdc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.